POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

XVIII Međunarodni naučni skup - Bezbednost javnog saobraćaja, osiguranje i naknada štete, 24- 26. septembar Vršac

Udruženje za odštetno pravo i Pravosudna akademija

Udruženje za odštetno pravo, u saradnji sa Institutom za uporedno pravo iz Beograda, Kriminalističko policijskom akademijom, Pravosudnom akademijom i Intermexom, organizuje XVIII međunarodni naučni skup "Bezbednost javnog saobraćaja, naknada štete i osiguranje" koji će se održati u vremenu od 24. do 26. septembra u hotelu "Srbija" u Vršcu. Učešće na našem naučnom skupu ove godine imaće više od 30 uglednih naučnika i praktičara iz zemlje i inostranstva.

 

 

 XVIII MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP -  Bezbednost javnog saobraćaja, naknada štete i osiguranje 
od 24. do 26. Septembra 2015. godine u Vršcu (hotel Srbija)
sa 
OKRUGLIM STOLOM
NOVI ZAKON O OSIGURANJU U PRAKTIČNOJ PRIMENI

 

 

Poštovani,

XVIII međunardoni naučni skup koji organizuju Udruženje za odštetno pravo, Institut za uporedno pravo, Kriminalističko policijska akademija i Pravosudna akademija, pod nazivom „BEZBEDNOST JAVNOG SAOBRAĆAJA, NAKNADA ŠTETE I OSIGURANJE“ održaće se ove godine od 24 do 26 septembra u Vršcu, u hotelu „Srbija“.

Učešće na našem naučnom skupu ove godine imaće više od 30 uglednih naučnika i praktičara iz zemlje i inostranstva, a neke od tema su: Utvrđivanje krivice kod krivičnih dela ugrožavanje javnog saobraćaja, Ekonomski delikti i osiguranje, Preventivni rad policije u funkciji prevencije saobraćajnih nezgoda,  Radni i obrazovni profil veštaka za analizu saobraćajnih nezgoda, Savremene tendencije u osiguranju života, Regresna prava u osiguranju od autoodgovornosti, Treća lica u osiguranju, Reosiguranje autoodgovornosti, Odgovornost za sekundarne štete u medicini, Odgovornost za štetu prouzrokovanu naletanjem na životinje na putu, Ugovorna odgovornost za nematerijalnu štetu, Osiguranje bicikla i vozača bicikla,  Zaštita uzbunjivača i naknada štete, i mnoge druge.

U okviru savetovanja biće organizovan i Okrugli sto pod nazivom: „Primena novog zakona o osiguranju u praksi“, a medijatori će biti mr Ljiljana Stojković i Blagoje Golubović.

Autori referata su: prof. dr Wolfgang Rohrbach, prof. dr Marijan Ćurković, prof. dr Dragan Mrkšić, prof. dr Jasna Pak, prof. dr Vladimir Čolović, prof. dr Nebojša Žarković, prof. dr Nataša Mrvić Petrović, dr Ilija Smiljanić, prof. dr Duško Medić, prof. dr Slobodan Stanišić, prof. dr Klime Poposki, prof. dr Željko Nikač, prof. dr Milan Žarković, prof. dr Zbignjev Makijela, Jelena Borovac, sudija Vrhovnog kasacionog suda, dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda, dr Ilija Smiljanić, sudija Apelacionog suda, Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda, dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda, Vladimir Vrhovšek, sudija Višeg suda i mnogi drugi.


OSNOVNE I TEMATSKE OBLASTI:


Prvi dan, četvrtak 24. septembar 2015. 17-19,30 časova

17-17,30 časova

Otvaranje skupa i pozdravne reči predstavnika organizatora

Prof. dr Zdravko Petrović, predsednik Udruženja za odštetno pravo, Beograd

Prof. dr Mladen Bajagić, v.d. dekana Kriminalističko policijske akademije, Beograd

Prof. dr Vladimir Čolović, naučni savetnik Instituta za uporedno pravo u Beogradu

 

17,30-18,30 časova

I TEMA – ULOGA OSIGURANJA U PREVENCIJI SAOBRAĆAJNIH NEZGODA

Vladimir Čolović

TREĆE OŠTEĆENO LICE

Zoran Ilkić

REGRESNA PRAVA U OSIGURANJU OD AUTOODGOVORNOSTI

Jelena Borovac

ODGOVORNOST UPRAVLJAČA JAVNOG PUTA ZA ŠTETU OD KONTAKTA VOZILA SA DOMAĆIM ILI DIVLJIM ŽIVOTINJAMA NA AUTOPUTU U SUDSKOJ PRAKSI DOMAĆIH SUDOVA

Ilija Smiljanić, Dušan Smiljanić

REGRES U OSIGURANJU OD ODGOVORNOSTI ZBOG UPOTREBE MOTORNOG VOZILA KAO PRAVIČNA KAZNA OSIGURANIKA?

Nikola Dožić

BONUS-MALUS SISTEM U OSIGURANJU OD AUTOODGOVORNOSTI U CRNOJ GORI

Zorica Šipovac

OSIGURANJE BICIKLA I VOZAČA BICIKLA - BICIKLISTE

 

Pauza od 18,30 -18,45

 

18,45-19,30

II TEMA: SAVREMENO POSLOVANJE U OSIGURANJU

Vladimir Njegomir

ULOGA OSIGURANJA U PODRŠCI RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA

Jasna Pak

PRAVNI POLOŽAJ LICA KOJA SE BAVE POSREDOVANJEM U OSIGURANJU

Ljubomir Pljakić

DISKRECIONA OVLAŠĆENJA NARODNE BANKE SRBIJE U POSLOVIMA OSIGURANJA

Borislav Živković

NEKE DILEME OKO OBAVLJANJA PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA

Andrej Pak

SPECIFIČNA PRAVILA U VEZI ZAKLJUČIVANJA UGOVORA O OSIGURANJU NA DALJINU

Slobodan Stošić

ZAKLJUČENJE UGOVORA U PRIVREDI

 

 

Drugi dan, petak, 25. 9. 2015. – 9-12 časova i od 17-19,30 časova

9-10,30 časova

III TEMA- DELATNOST OSIGURANJA U SAVREMENIM USLOVIMA

Wofgang Rohrbach

ÜBERBEVŐLKERUNG UND ÜBERALTUNG (POVEĆANJE BROJA STANOVNIKA I STARENJE STANOVNIŠTVA)

Dragan Mrkšić, Nebojša Žarković

STANJE I RAZVOJNI PRAVCI DOMAĆEG PENZIJSKOG OSIGURANJA

Duško Knežević

FUNKCIONISANJE I ODRŽIVOST PENZIJSKOG OSIGURANJA U POJEDINIM ZEMLJAMA

Prof. dr Marijan Ćurković

OSIGURANJE TURISTIČKIH AGENCIJA KOD OSIGURANJA PAKET ARANŽMANA

Katica Tomić

TRŽIŠTE OSIGURANJA U AUSTRIJI

Shaban Saliu, MajaTimovska, Dimče Мitevski, Kashmir Saliu

PROCENA RIZIKA OD POPLAVE I POŽARA NA LOKALNOM NIVOU

Ilija Smiljanić, Aleksandra Tešić

UPRAVLJANJE RIZIKOM PUTEM REOSIGURANJA U OSIGURANJU MOTORNIH VOZILA OD ODGOVORNOSTI

Vladana Petrakis

RAZVOJ, ZNAČAJ I TENDENCIJE OSIGURANJA STAMBENIH KREDITA

 

Pauza – 10,30-10,45

 

10,45-11,45 časova

IV TEMA – POLICIJSKE AKTIVNOSTI I KAZNENA REAKCIJA NA ZLOUPOTREBE U OSIGURANJU I U OBLASTI BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA

Aлександар Чудан, Gyöngyi Major

EKONOMSKI KRIMINAL I OSIGURANJE

Radosav Risimović

RAZGRANIČENJE UMIŠLJAJA I NEHATA KOD KRIVIČNOG DELA UGROŽAVANJE JAVNOG SAOBRAĆAJA

Milan Žarković, Ivana Bjelovuk, Tanja Kesić

RADNI I OBRAZOVNI PROFIL SUDSKIH VEŠTAKA ZA ANALIZU SAOBRAĆAJNIH NEZGODA

Željko Nikač, Boban Simić

SAVREMENI KONCEPT POLICIJSKOG RADA U FUNKCIJI PREVENCIJE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA U LOKALNOJ ZAJEDNICI

 

Pauza – 11,45-12 časova

 

12-13,30 časova

OKRUGLI STO – NOVI ZAKON O OSIGURANJU U PRAKTIČNOJ PRIMENI

Moderatori: Blagoje Golubović, mr Ljiljana Stojković, Branko Pavlović

 

Pauza – 13,30-17 časova

 

17-17,45 časova

V TEMA – ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Duško Medić

UGOVORNA ODGOVORNOST ZA NEMATERIJALNU ŠTETU

Ilija Babić

ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA ŠTETU KOJU ZAPOSLENI PROUZROKUJE TREĆEM LICU

Slobodan Stanišić

VANUGOVORNA ODGOVORNOST ZDRAVSTVENIH USTANOVA I ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZA SEKUNDARNE ŠTETE U MEDICINI

Dragica Popesku

OBJEKTIVNA ODGOVORNOST IZDAVAČA MEDIJA

 

Pauza – 17,45-18 časova

 

18-19,30 časova

VI TEMA – AKTUELNA PITANJA U VEZI NAKNADE ŠTETE

Berislav Matijević

NAKNADA IMOVINSKE ŠTETE U SLUČAJU SMRTI, TJELESNE OZLJEDE I OŠTEĆENJA ZDRAVLJA U OBLIKU RENTE

Ilija Zindović

NAKNADA ŠTETE U SLUČAJU RASKIDA UGOVORA ZBOG PROMENJENIH OKOLNOSTI I ULOGA SUDA

Vladimir Đurić

NAKNADA ŠTETE ZBOG POVREDA LJUDSKIH PRAVA UTVRĐENIH U POSTUPCIMA PRED UGOVORNIM TELIMA UJEDINJENIH NACIJA

Dragan Obradović

DECA IZ DRUŠTVENO OSETLJIVIH GRUPA U SUKOBU SA ZAKONOM I PITANJE NAKNADE ŠTETE

Vesna Bilbija

ZAŠTITA UZBUNJIVAČA I NAKNADA ŠTETE

 

Treći dan, subota 26.9. 2015. – od 9-11 časova

Diskusija i zaključci savetovanja

*   *   *

OKRUGLI STO:
NOVI ZAKON O OSIGURANJU U PRAKTIČNOJ PRIMENI

MODERATORI:
Blagoje Golubović, mr Ljiljana Stojković, Branko Pavlović

Prijava učešća i dodatne informacije:

IZVRŠNI ORGANIZATOR - TTC TOP TRAVEL CENTAR
Rige od Fere 6, 11000 Beograd
Tel/Fax: 011 30 20 200 
e-mail:office@toptravelcentar.rs
www.toptravelcentar.rs

 

KOTIZACIJA, SMEŠTAJ I PREVOZ:

* Za učesnike koji sami obezbeđuju smeštaj, kotizacija iznosi 12.500,00 rsd
* Za učesnike koji sami obezbeđuju smeštaj, kotizacija  sa svečanom večerom iznosi 15.500,00 rsd
* Za ostale učesnike:

PONUDA SMEŠTAJNIH KAPACITETA

Hotel

Soba 1/1

Soba 1/2

Hotel Srbija 3*,     www.hotelsrbija.rs

24.950,00 din.

23.950,00 din.

Paket aranžman obuhvata: 2 polupansiona u izabranom hotelu (doručak/švedski sto, večera u hotelu/klasično posluživanje, svečana večera u nacionalnom restoranu), boravišnu taksu i osiguranje, izlet, kotizaciju.

* 26. septembra bice organizovan fakultativni poludnevni izlet do Temišvara, sa polaskom u 10h. Cena po osobi je 1000 rsd (minimum 30 osoba).

Prevoz učesnika autobusom na relaciji Beograd – Vršac – Beograd biće organizovan ukoliko se za ovaj prevoz prijavi najmanje 20 učesnika.

Kotizacija obuhvata: učešće u radu savetovanja, Zbornik radova i propagandni materiјal, koktel, kafe pauze po planu Organizatora.


Prijava učešća i dodatne informacije:
IZVRŠNI ORGANIZATOR - TTC TOP TRAVEL CENTAR
Rige od Fere 6, 11000 Beograd
Tel/Fax:+381 11 30 20 200 

e-mail:office@toptravelcentar.rs
www.toptravelcentar.rs

 

U nadi da ćemo se okupiti na redovnom XVIII Savetovanju, srdačno Vas pozdravljamo.

UREDNIK SAVETOVANJA
Prof. dr Zdravko Petrović
Prof. dr Nataša Mrvić Petrović

TTC TOP TRAVEL CENTAR
Miroslava Spiridonović

DOBRODOŠLI !

HOTEL “SRBIJA VRŠAC” - EIX HOTELS Group Majorca - Španija

Vrsac - hotel

Objavljeno: 06.07.2015.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Sankt Peterburg se od 30. oktobra zatvara na sedam dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za maj 2024.

VLADA

Izabrana nova Vlada


IZBORI

Raspisani izbori za odbornike skupština gradskih opština Beograda


SUDSKA PRAKSA – Upravni sud

Zaštita izbornog prava


POLICIJSKI SLUŽBENICI

Osnovna plata, obračunska metoda za usklađivanje – Primena odredbe člana 187b Zakona o policiji


IZMENE PROPISA

Početak primene pojedinih odredbi – Odluka o taksi prevozu – Taksi vozilo - obavezno bele boje (na teritoriji grada Beograda)


SUDSKA PRAKSA

Prekršajna praksa – Upravljač puta – Obaveze i odgovornosti


BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Dužnosti učesnika u saobraćaju u slučaju saobraćajne nezgode


SUDSKA PRAKSA – Prekršajna praksa

Bezbednost saobraćaja – Ublažavanje kazne – Oslobađanje od odgovornosti – Odustanak podnosioca zahteva od pokretanja prekršajnog postupka


OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o ostavi


SUDSKA PRAKSA – Obligaciono pravo

Ostava


SPREČAVANJE KORUPCIJE

Podnošenje izveštaja o imovini i prihodima – (Ne)spojivost funkcija – ravni stavovi i mišljenja


RODNA RAVNOPRAVNOST – LOKALNA SAMOUPRAVA

Pitanja i odgovori


IZ DRUGIH IZDANJA – Iz Biltena VS 2/2024

Obaveznost rasprave u upravnom sporu – Usmena rasprava – Obaveznost zakazivanja i odstupanja


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)