POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

XLIX redovno savetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu

Savetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksuSrpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu u saradnji sa Pravosudnom akademijom održava XLIX redovno godišnje savetovanje udruženja na Zlatiboru od 20-22 septembra 2012. godine. Tema savetovanja: Aktuelna pitanja krivičnog zakonodavstva (normativni i praktični aspekt).

 

 

XLIX Redovno godišnje savetovanje Udruženja

AKTUELNA PITANJA KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA
(NORMATIVNI I PRAKTIČNI ASPEKT)

Zlatibor, 20. - 22. septembar 2012. godine. Kongresni centar "Romanija"

 

 

ČETVRTAK, 20. sep­tem­bar 2012.

 

Kongresni centar "ROMANIJA "

10.00 – 12,00        OTVA­RA­NJE SA­VE­TO­VA­NJA, POZDRAVNE REČI I UVODNA IZLAGANJA

1.   OTVARANJE SAVETOVANJA

      Dr Danilo Nikolić, državni sekretar u Ministarstvu  pravde i državne uprave

2.   POZDRAVNE REČI

1. Romana Schweiger, šef Odeljenja za vladavinu prava i ljudska prava Misije OEBS-a u Srbiji

2. David R. Lewis, pravni savetnik  Ministarstva pravde pri Ambasadi SAD u Beogradu

3. Akademik Rajko Kuzmanović, predsednik Udruženja pravnika Republike Srpske

4. Akademik Igor Leonidovič-Trunov, Međunarodni savez pravnika

5. Prof. dr Lorenz Schulz, Udruženje pravnika Nemačke

6. Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije u Beogradu

3.   UVODNI REFERATI:

1. Ak­tu­el­na pi­ta­nja ma­te­ri­jal­nog i pro­ce­snog kri­vič­nog za­ko­no­dav­stva (nor­ma­tiv­ni i prak­tič­ni aspekt)
Aka­de­mik Mi­o­drag Si­mo­vić, pred­sed­nik Ustav­nog su­da BiH i prof. Prav­nog fa­kul­te­ta u Ba­nja Lu­ci

2. Osnov­ne ka­rak­te­ri­sti­ke no­vog ZKP Re­pu­bli­ke Sr­bi­je (do­sa­da­šnja is­ku­stva u nje­go­voj pri­me­ni i oče­ki­va­nja od pred­sto­je­će pot­pu­ne pri­me­ne)
Dr Go­ran Ilić, prof. Prav­nog fa­kul­te­ta u Be­o­gra­du i su­di­ja Ustav­nog su­da Sr­bi­je

3. Ak­tu­el­na pi­ta­nja sa­da­šnjeg sta­nja ma­te­ri­jal­nog kri­vič­nog za­ko­no­dav­stva Sr­bi­je
Dr Bra­ni­slav Ri­sti­vo­je­vić, prof. Prav­nog fa­kul­te­ta u No­vom Sa­du

4. Do­sa­da­šnja jav­no-tu­ži­lač­ka is­ku­stva u pri­me­ni no­vog Za­ko­ni­ka o kri­vič­nom po­stup­ku u po­stup­ci­ma za kri­vič­na de­la or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la
Milj­ko Ra­di­sa­vlje­vić, Tu­ži­lac za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal

12,00-12,30     KAFE PAUZA

Prezentacija INTERMEX-a
"Nove tehnologije u slu
žbi pravnika"

 

12.30 - 14.00   NASTAVAK RADA I IZLAGANJA REFERENATA

1. Osnov­na na­če­la kri­vič­nog po­stup­ka i no­vi ZKP
Dr Vo­ji­slav Đurđić, prof. Pravnog Fa­kul­te­ta u Ni­šu

2. Glav­ni pre­tres i no­vi ZKP
Dr Mi­lan Šku­lić, prof. Pravnog fa­kul­te­ta u Be­o­gra­du

3. Opor­tu­ni­tet kri­vič­nog go­nje­nja i no­vi ZKP
Dr Stan­ko Be­ja­to­vić, prof. Prav­nog fa­kul­te­ta u Kra­gu­jev­cu

4. Jav­ni tu­ži­lac kao su­bje­kat re­for­mi­sa­nog kri­vič­nog po­stup­ka - Dr Go­ran Ilić, zamenik Re­pu­blič­kog jav­nog tu­ži­o­ca Sr­bi­je

5. Do­sa­da­šnja is­ku­stva u pri­me­ni no­vog Za­ko­ni­ka o kri­vič­nom po­stup­ku u postupcima rat­nih zlo­či­na
Si­ni­ša Va­žić, su­di­ja Ape­la­ci­o­nog su­da u Be­o­gra­du

6. Do­sa­da­šnja pri­me­na no­vog ZKP Cr­ne Go­re (is­ku­stva i pro­ble­mi u pri­me­ni)
Dr Dra­go Ra­du­lo­vić, de­kan Prav­nog fa­kul­te­ta u Pod­go­ri­ci

7. Po­seb­ne do­ka­zne rad­nje i no­vi ZKP
Dr Bo­ži­dar Ba­no­vić, prof. Prav­nog fa­kul­te­ta u Kragujevcu - Mi­lo­mir Veselinović, Mi­ni­star­stvo od­bra­ne Re­pu­bli­ke Sr­bi­je

8. Spo­ra­zum o pri­zna­va­nju kri­vič­nog de­la i iz­vr­še­nje kri­vič­ne sank­ci­je utvr­đe­ne u spo­ra­zu­mu
Mr Ja­smi­na Kiurski, zamenik Ape­la­ci­o­nog jav­nog tu­ži­o­ca u Be­o­gra­du

9. No­va re­še­nja kod me­ra za obez­be­đe­nje pri­su­stva okri­vlje­nog i ne­sme­ta­no vo­đe­nje kri­vič­nog po­stup­ka
Dr Mi­o­drag Majić, su­di­ja Ape­la­ci­o­nog su­da u Be­o­gra­du

 

14.00 - 16.00         PAUZA ZA RUČAK

16.00 - 18.00         POPODNEVNI RAD

IZLAGANJA REFERENATA I DISKUSIJA

 

1. Ošte­će­no li­ce kao su­bje­kat kri­vič­nog po­stup­ka
Dr Ta­nja Lu­kić, prof. Prav­nog fakulteta u No­vom Sa­du

2. Si­stem prav­nih le­ko­va i no­vi ZKP
Ve­sna Pe­tro­vić, vf pred­sed­ni­ka Apelacionog su­da u Kra­gu­jev­cu

3. Me­re pro­ce­sne di­sci­pli­ne i no­vi ZKP
Alek­san­dar Bla­nu­ša, su­di­ja Ape­la­ci­o­nog su­da u Kra­gu­jev­cu

4. Sve­dok kao su­bje­kat kri­vič­nog po­stup­ka
De­jan Ter­zić, su­di­ja Ape­la­ci­o­nog su­da u No­vom Sa­du

5. No­vi mo­del is­tra­ge (osnov­ne ka­rak­te­ri­sti­ke i oče­ki­va­nja od pri­me­ne)
Alek­san­dar Vujičić, sudija Ape­la­ci­o­nog su­da u Be­o­gra­du

6. Branilac kao su­bje­kat re­for­mi­sa­nog kri­vič­nog po­stup­ka
Ju­go­slav Tintor, advokat iz Be­o­gra­da

7. Struč­no li­ce u kri­vič­nom po­stup­ku
Zo­ran Drecun, sudija Vi­šeg su­da u Be­o­gra­du

8.   Dosadašnja iskustva u primjeni posebnih istražnih radnji u Republici Srpskoj i BiH
Mr Milimir Govedarica

9.   Pravno-politički ogled nomotehnike našeg najnovijeg ZKP-a
Luka Breneselovć, saradnik Instituta za uporedno pravo


 

 

PETAK, 21. septembar  2012. godine

Kongresni centar "ROMANIJA"

09.30 - 11.00     NASTAVAK RADA, IZLAGANJA REFERENATA I DISKUSIJA

1. Ne­za­ko­ni­to bo­ga­će­nje (in­krim­na­ci­ja ili ne?)
Dr Zo­ran Sto­ja­no­vić, prof. Prav­nog fa­kul­te­ta u Be­o­gra­du

2. Kri­vič­no de­lo zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja (de­kri­mi­na­li­za­ci­ja ili ne?)
Dr Jo­van Ći­rić, di­rek­tor in­sti­tu­ta za upo­red­no pra­vo u Be­o­gra­du

3. Krivično zakonodavstvo Nemačke: Stanje i perspektive
Prof. dr Lorenz Schulz

4. Na­če­lo zakonitosti i le­gi­ti­mi­tet kri­vič­nog za­ko­no­dav­stva
Dr Iva­na Si­mo­vić-Hi­ber, prof. Fa­kul­te­ta bez­bed­no­sti u Be­o­gra­du

5. Al­ter­na­tiv­ne kri­vič­ne sank­ci­je (osnov­na za­kon­ska obe­lež­ja i is­ku­stva u pri­me­ni)
Dr Sne­ža­na So­ko­vić, prof. Prav­nog fa­kul­te­ta u Kra­gu­jev­cu

6. Vaspitne preporuke-krivičnopravne mere sui generis
Ljubinko Mitrović, prof. Panevropskog univerziteta u Banja Luci

7. Nov­ča­na ka­zna u KZ Sr­bi­je i pro­ble­mi nje­ne pri­me­ne u prak­si
Dr Đor­đe Đor­đe­vić, prof. Kri­mi­na­li­stič­ko-po­li­cij­ske aka­de­mi­je u Be­o­gra­du

8. Ma­lo­let­nič­ka de­li­kven­ci­ja i me­re kri­vič­no­prav­nog re­a­go­va­nja
Ne­nad Vu­jić, di­rek­tor Pra­vo­sud­ne aka­de­mi­je u Be­o­gra­du

9. Ma­te­ri­jal­no­prav­ni i pro­ce­sni aspekt pri­zna­va­nja kri­vi­ce
Dr Velj­ko Ika­no­vić, su­di­ja Vr­hov­nog su­da Re­pu­bli­ke Srp­ske

10. No­va re­še­nja u Kri­vič­nom za­ko­nu Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske
Dr Ta­di­ja Bu­ba­lo­vić, prof. Pravnog fa­kul­te­ta u Ri­je­ci

11.00 - 11.30     PAUZA

11.30 - 12.00     PROMOCIJA KNJIGE "SAVREMENE TENDENCIJE KRIVIČNOG PROCESNOG PRAVA U SRBIJI I REGIONALNA KRIVIČNOPROCESNA ZAKONODAVSTVA (NORMATIVNI I PRAKTIČNI ASPEKT)"

12.00-13.00       DISKUSIJA

13.00-15.00       PAUZA ZA RUČAK

15.00-17.00       POPODNEVNI RAD

OKRUGLI STO:   NOVI ZAKONIK O KRIVIČNOM POPSTUPKU

MODERATOR:    Dr Danilo Nikolić, državni sekretar u Ministarstvu  pravde i državne uprave

 

 

 

SUBOTA , 22. septembar 2012. godine

 

Kongresni centar "ROMANIJA"

09.30 - 11.00     NASTAVAK RADA: IZLAGANJA REFERENATA I DISKUSIJA

1. Menadžment u sudovima za prekršaje - za ili protiv
Zo­ran Pa­ša­lić, Sta­re­ši­na Grad­skog su­da za pre­kr­ša­je Be­o­gra­da

2. Vojna krivična dela
Mr Sretko Janković

3. Kućni zatvor: samostalna sankcija ili novi model izvršenja zatvorske kazne
Aleksandra Ilić, Asistent Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu

4. Koruptivna krivična dela
Svetlana Tomić Jokić, sudija Višeg suda u Novom Sadu

5. Rad u javnom interesu - normativno regulisanje i praksa u Srbiji
Milica Kovačević, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univeziteta
u Beogradu

6. Savremene tendencije u izvršenju krivičnih sankcija
Dr Zoran Stevanović, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

11.00 – 12,00    USVAJANJE ZAKLJUČAKA  I ZATVARANJE SAVETOVANJA

 

Izdavanje Zbornika radova i organizovanje XLVIII Redovnog godišnjeg savetovanja Udruženja pomogli su:

  • Pravosudna akademija
  • INTERMEX d.o.o. – Beograd
  • Ministarstvo prosvete Republike Srbije
  • Misija OEBS-a u Srbiji

 

Zbornik radova možete naručiti ovde.

Objavljeno: 24.10.2011.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Sankt Peterburg se od 30. oktobra zatvara na sedam dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za maj 2024.

VLADA

Izabrana nova Vlada


IZBORI

Raspisani izbori za odbornike skupština gradskih opština Beograda


SUDSKA PRAKSA – Upravni sud

Zaštita izbornog prava


POLICIJSKI SLUŽBENICI

Osnovna plata, obračunska metoda za usklađivanje – Primena odredbe člana 187b Zakona o policiji


IZMENE PROPISA

Početak primene pojedinih odredbi – Odluka o taksi prevozu – Taksi vozilo - obavezno bele boje (na teritoriji grada Beograda)


SUDSKA PRAKSA

Prekršajna praksa – Upravljač puta – Obaveze i odgovornosti


BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Dužnosti učesnika u saobraćaju u slučaju saobraćajne nezgode


SUDSKA PRAKSA – Prekršajna praksa

Bezbednost saobraćaja – Ublažavanje kazne – Oslobađanje od odgovornosti – Odustanak podnosioca zahteva od pokretanja prekršajnog postupka


OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o ostavi


SUDSKA PRAKSA – Obligaciono pravo

Ostava


SPREČAVANJE KORUPCIJE

Podnošenje izveštaja o imovini i prihodima – (Ne)spojivost funkcija – ravni stavovi i mišljenja


RODNA RAVNOPRAVNOST – LOKALNA SAMOUPRAVA

Pitanja i odgovori


IZ DRUGIH IZDANJA – Iz Biltena VS 2/2024

Obaveznost rasprave u upravnom sporu – Usmena rasprava – Obaveznost zakazivanja i odstupanja


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)