POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER PUBLIKACIJE FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

XLIX redovno savetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu

Savetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksuSrpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu u saradnji sa Pravosudnom akademijom održava XLIX redovno godišnje savetovanje udruženja na Zlatiboru od 20-22 septembra 2012. godine. Tema savetovanja: Aktuelna pitanja krivičnog zakonodavstva (normativni i praktični aspekt).

 

 

XLIX Redovno godišnje savetovanje Udruženja

AKTUELNA PITANJA KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA
(NORMATIVNI I PRAKTIČNI ASPEKT)

Zlatibor, 20. - 22. septembar 2012. godine. Kongresni centar "Romanija"

 

 

ČETVRTAK, 20. sep­tem­bar 2012.

 

Kongresni centar "ROMANIJA "

10.00 – 12,00        OTVA­RA­NJE SA­VE­TO­VA­NJA, POZDRAVNE REČI I UVODNA IZLAGANJA

1.   OTVARANJE SAVETOVANJA

      Dr Danilo Nikolić, državni sekretar u Ministarstvu  pravde i državne uprave

2.   POZDRAVNE REČI

1. Romana Schweiger, šef Odeljenja za vladavinu prava i ljudska prava Misije OEBS-a u Srbiji

2. David R. Lewis, pravni savetnik  Ministarstva pravde pri Ambasadi SAD u Beogradu

3. Akademik Rajko Kuzmanović, predsednik Udruženja pravnika Republike Srpske

4. Akademik Igor Leonidovič-Trunov, Međunarodni savez pravnika

5. Prof. dr Lorenz Schulz, Udruženje pravnika Nemačke

6. Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije u Beogradu

3.   UVODNI REFERATI:

1. Ak­tu­el­na pi­ta­nja ma­te­ri­jal­nog i pro­ce­snog kri­vič­nog za­ko­no­dav­stva (nor­ma­tiv­ni i prak­tič­ni aspekt)
Aka­de­mik Mi­o­drag Si­mo­vić, pred­sed­nik Ustav­nog su­da BiH i prof. Prav­nog fa­kul­te­ta u Ba­nja Lu­ci

2. Osnov­ne ka­rak­te­ri­sti­ke no­vog ZKP Re­pu­bli­ke Sr­bi­je (do­sa­da­šnja is­ku­stva u nje­go­voj pri­me­ni i oče­ki­va­nja od pred­sto­je­će pot­pu­ne pri­me­ne)
Dr Go­ran Ilić, prof. Prav­nog fa­kul­te­ta u Be­o­gra­du i su­di­ja Ustav­nog su­da Sr­bi­je

3. Ak­tu­el­na pi­ta­nja sa­da­šnjeg sta­nja ma­te­ri­jal­nog kri­vič­nog za­ko­no­dav­stva Sr­bi­je
Dr Bra­ni­slav Ri­sti­vo­je­vić, prof. Prav­nog fa­kul­te­ta u No­vom Sa­du

4. Do­sa­da­šnja jav­no-tu­ži­lač­ka is­ku­stva u pri­me­ni no­vog Za­ko­ni­ka o kri­vič­nom po­stup­ku u po­stup­ci­ma za kri­vič­na de­la or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la
Milj­ko Ra­di­sa­vlje­vić, Tu­ži­lac za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal

12,00-12,30     KAFE PAUZA

Prezentacija INTERMEX-a
"Nove tehnologije u slu
žbi pravnika"

 

12.30 - 14.00   NASTAVAK RADA I IZLAGANJA REFERENATA

1. Osnov­na na­če­la kri­vič­nog po­stup­ka i no­vi ZKP
Dr Vo­ji­slav Đurđić, prof. Pravnog Fa­kul­te­ta u Ni­šu

2. Glav­ni pre­tres i no­vi ZKP
Dr Mi­lan Šku­lić, prof. Pravnog fa­kul­te­ta u Be­o­gra­du

3. Opor­tu­ni­tet kri­vič­nog go­nje­nja i no­vi ZKP
Dr Stan­ko Be­ja­to­vić, prof. Prav­nog fa­kul­te­ta u Kra­gu­jev­cu

4. Jav­ni tu­ži­lac kao su­bje­kat re­for­mi­sa­nog kri­vič­nog po­stup­ka - Dr Go­ran Ilić, zamenik Re­pu­blič­kog jav­nog tu­ži­o­ca Sr­bi­je

5. Do­sa­da­šnja is­ku­stva u pri­me­ni no­vog Za­ko­ni­ka o kri­vič­nom po­stup­ku u postupcima rat­nih zlo­či­na
Si­ni­ša Va­žić, su­di­ja Ape­la­ci­o­nog su­da u Be­o­gra­du

6. Do­sa­da­šnja pri­me­na no­vog ZKP Cr­ne Go­re (is­ku­stva i pro­ble­mi u pri­me­ni)
Dr Dra­go Ra­du­lo­vić, de­kan Prav­nog fa­kul­te­ta u Pod­go­ri­ci

7. Po­seb­ne do­ka­zne rad­nje i no­vi ZKP
Dr Bo­ži­dar Ba­no­vić, prof. Prav­nog fa­kul­te­ta u Kragujevcu - Mi­lo­mir Veselinović, Mi­ni­star­stvo od­bra­ne Re­pu­bli­ke Sr­bi­je

8. Spo­ra­zum o pri­zna­va­nju kri­vič­nog de­la i iz­vr­še­nje kri­vič­ne sank­ci­je utvr­đe­ne u spo­ra­zu­mu
Mr Ja­smi­na Kiurski, zamenik Ape­la­ci­o­nog jav­nog tu­ži­o­ca u Be­o­gra­du

9. No­va re­še­nja kod me­ra za obez­be­đe­nje pri­su­stva okri­vlje­nog i ne­sme­ta­no vo­đe­nje kri­vič­nog po­stup­ka
Dr Mi­o­drag Majić, su­di­ja Ape­la­ci­o­nog su­da u Be­o­gra­du

 

14.00 - 16.00         PAUZA ZA RUČAK

16.00 - 18.00         POPODNEVNI RAD

IZLAGANJA REFERENATA I DISKUSIJA

 

1. Ošte­će­no li­ce kao su­bje­kat kri­vič­nog po­stup­ka
Dr Ta­nja Lu­kić, prof. Prav­nog fakulteta u No­vom Sa­du

2. Si­stem prav­nih le­ko­va i no­vi ZKP
Ve­sna Pe­tro­vić, vf pred­sed­ni­ka Apelacionog su­da u Kra­gu­jev­cu

3. Me­re pro­ce­sne di­sci­pli­ne i no­vi ZKP
Alek­san­dar Bla­nu­ša, su­di­ja Ape­la­ci­o­nog su­da u Kra­gu­jev­cu

4. Sve­dok kao su­bje­kat kri­vič­nog po­stup­ka
De­jan Ter­zić, su­di­ja Ape­la­ci­o­nog su­da u No­vom Sa­du

5. No­vi mo­del is­tra­ge (osnov­ne ka­rak­te­ri­sti­ke i oče­ki­va­nja od pri­me­ne)
Alek­san­dar Vujičić, sudija Ape­la­ci­o­nog su­da u Be­o­gra­du

6. Branilac kao su­bje­kat re­for­mi­sa­nog kri­vič­nog po­stup­ka
Ju­go­slav Tintor, advokat iz Be­o­gra­da

7. Struč­no li­ce u kri­vič­nom po­stup­ku
Zo­ran Drecun, sudija Vi­šeg su­da u Be­o­gra­du

8.   Dosadašnja iskustva u primjeni posebnih istražnih radnji u Republici Srpskoj i BiH
Mr Milimir Govedarica

9.   Pravno-politički ogled nomotehnike našeg najnovijeg ZKP-a
Luka Breneselovć, saradnik Instituta za uporedno pravo


 

 

PETAK, 21. septembar  2012. godine

Kongresni centar "ROMANIJA"

09.30 - 11.00     NASTAVAK RADA, IZLAGANJA REFERENATA I DISKUSIJA

1. Ne­za­ko­ni­to bo­ga­će­nje (in­krim­na­ci­ja ili ne?)
Dr Zo­ran Sto­ja­no­vić, prof. Prav­nog fa­kul­te­ta u Be­o­gra­du

2. Kri­vič­no de­lo zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja (de­kri­mi­na­li­za­ci­ja ili ne?)
Dr Jo­van Ći­rić, di­rek­tor in­sti­tu­ta za upo­red­no pra­vo u Be­o­gra­du

3. Krivično zakonodavstvo Nemačke: Stanje i perspektive
Prof. dr Lorenz Schulz

4. Na­če­lo zakonitosti i le­gi­ti­mi­tet kri­vič­nog za­ko­no­dav­stva
Dr Iva­na Si­mo­vić-Hi­ber, prof. Fa­kul­te­ta bez­bed­no­sti u Be­o­gra­du

5. Al­ter­na­tiv­ne kri­vič­ne sank­ci­je (osnov­na za­kon­ska obe­lež­ja i is­ku­stva u pri­me­ni)
Dr Sne­ža­na So­ko­vić, prof. Prav­nog fa­kul­te­ta u Kra­gu­jev­cu

6. Vaspitne preporuke-krivičnopravne mere sui generis
Ljubinko Mitrović, prof. Panevropskog univerziteta u Banja Luci

7. Nov­ča­na ka­zna u KZ Sr­bi­je i pro­ble­mi nje­ne pri­me­ne u prak­si
Dr Đor­đe Đor­đe­vić, prof. Kri­mi­na­li­stič­ko-po­li­cij­ske aka­de­mi­je u Be­o­gra­du

8. Ma­lo­let­nič­ka de­li­kven­ci­ja i me­re kri­vič­no­prav­nog re­a­go­va­nja
Ne­nad Vu­jić, di­rek­tor Pra­vo­sud­ne aka­de­mi­je u Be­o­gra­du

9. Ma­te­ri­jal­no­prav­ni i pro­ce­sni aspekt pri­zna­va­nja kri­vi­ce
Dr Velj­ko Ika­no­vić, su­di­ja Vr­hov­nog su­da Re­pu­bli­ke Srp­ske

10. No­va re­še­nja u Kri­vič­nom za­ko­nu Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske
Dr Ta­di­ja Bu­ba­lo­vić, prof. Pravnog fa­kul­te­ta u Ri­je­ci

11.00 - 11.30     PAUZA

11.30 - 12.00     PROMOCIJA KNJIGE "SAVREMENE TENDENCIJE KRIVIČNOG PROCESNOG PRAVA U SRBIJI I REGIONALNA KRIVIČNOPROCESNA ZAKONODAVSTVA (NORMATIVNI I PRAKTIČNI ASPEKT)"

12.00-13.00       DISKUSIJA

13.00-15.00       PAUZA ZA RUČAK

15.00-17.00       POPODNEVNI RAD

OKRUGLI STO:   NOVI ZAKONIK O KRIVIČNOM POPSTUPKU

MODERATOR:    Dr Danilo Nikolić, državni sekretar u Ministarstvu  pravde i državne uprave

 

 

 

SUBOTA , 22. septembar 2012. godine

 

Kongresni centar "ROMANIJA"

09.30 - 11.00     NASTAVAK RADA: IZLAGANJA REFERENATA I DISKUSIJA

1. Menadžment u sudovima za prekršaje - za ili protiv
Zo­ran Pa­ša­lić, Sta­re­ši­na Grad­skog su­da za pre­kr­ša­je Be­o­gra­da

2. Vojna krivična dela
Mr Sretko Janković

3. Kućni zatvor: samostalna sankcija ili novi model izvršenja zatvorske kazne
Aleksandra Ilić, Asistent Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu

4. Koruptivna krivična dela
Svetlana Tomić Jokić, sudija Višeg suda u Novom Sadu

5. Rad u javnom interesu - normativno regulisanje i praksa u Srbiji
Milica Kovačević, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univeziteta
u Beogradu

6. Savremene tendencije u izvršenju krivičnih sankcija
Dr Zoran Stevanović, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

11.00 – 12,00    USVAJANJE ZAKLJUČAKA  I ZATVARANJE SAVETOVANJA

 

Izdavanje Zbornika radova i organizovanje XLVIII Redovnog godišnjeg savetovanja Udruženja pomogli su:

  • Pravosudna akademija
  • INTERMEX d.o.o. – Beograd
  • Ministarstvo prosvete Republike Srbije
  • Misija OEBS-a u Srbiji

 

Zbornik radova možete naručiti ovde.

Objavljeno: 24.10.2011.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

INTERMEX ONLINE

NAJNOVIJE VESTI IZ MEDIJA
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za septembar 2019.

RADNO PRAVO

Legitimacija predstavnika sindikata i zaštita pojedinačnih prava zaposlenih


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Postupak sudske zaštite


SUDSKA PRAKSA - Vrhovni kasacioni sud

Radno pravo - Isplata razlike zarade


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Odgovornost za štetu i naknada štete


NAKNADA ZARADE

Ostvarivanje prava na naknadu zarade - Za vreme privremene sprečenosti za rad koja je nastupila od 11.04.2019. godine - potrebna dokumentacija


RADNO PRAVO

Jubilarna nagrada


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Radni odnosi


OBRAZOVANJE

Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije


MIŠLJENJA MINISTARSTVA - MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Šifarnik zanimanja - Pitanja i odgovori


MIŠLJENJA

Stalna konferencija gradova i opština - Prava i obaveze zaposlenih u lokalnoj administraciji


OSIGURANJE

Srpsko pravo osiguranja o statusu društva za posredovanje u osiguranju


SUDSKA PRAKSA - PRIVREDNI APELACIONI SUD

Osiguranje - Prava i obaveze osiguravača


KRIVIČNO PRAVO

Poreska utaja (norma i praksa)


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)