POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

XIV TEMATSKI MEĐUNARODNI SKUP NA TEMU MEĐUNARODNA SUDSKA, TUŽILAČKA I POLICIJSKA SARADNJA U BORBI PROTIV KRIMINALA

Udruženje za međunarodno krivično pravo

Organizator: Udruženje za međunarodno krivično pravo. Tara, 24-28. jun 2015. Sve informacije u vezi rezervacije smeštaja na Tari možete izvršiti kod IZVRŠNOG ORGANIZATORA - Agencije PM Plus na telefone i e-mail: Tel: 011/3079-582, 3079-584, e-mail: prijava@pmplus.rs.Sponzor
- pokrovitelj skupa: kompanija Intermex.


Izvršni organizator:

PRIJAVLJIVANJE

PM plus d.o.o. Karamatina 16, 11080 Beograd, Licenca 157/2010, Tel: 011/3079-582, 3079-584, E-mail: prijava@pmplus.rs,
www.pmplus.rs

SMEŠTAJ – REZERVACIJE:

Telefoni:
Prodaja: 031 593 530, Fax: +381 31 593 546
Recepcija „OMORIKA“ : 031 593 901, 031 593 520
Recepcija „BELI BOR“ :  031 593 598
E-mail: planinatara@ptt.rs

HOTEL OMORIKA, HOTEL BELI BOR 

Tara - hotel Omorika

 

ČETRNAESTA ME­ĐU­NA­ROD­NA NA­UČ­NA KONFERENCIJA
MEĐUNARODNA SUDSKA, TUŽILAČKA I POLICIJSKA SARADNJA U BORBI PROTIV KRIMINALA

 

TARA, od 24. do 28. juna 2015. 
hotel "Omorika"

Po­što­va­ne ko­le­gi­ni­ce i ko­le­ge,
Uva­že­ne su­di­je, tu­ži­o­ci po­li­caj­ci,

                                                                                                                      

Kri­mi­nal kao dru­štve­na de­vi­ja­ci­ja ko­jom se ugro­ža­va­ju li­ca ili do­bra bi­lo u ma­te­ri­jal­nom ili mo­ral­nom smi­slu ko­ja pri­pa­da­ju po­je­din­ci­ma, ra­znim dru­štve­nim or­ga­ni­ma i or­ga­ni­za­ci­ja­ma kao i dru­štvu u ce­li­ni uzev, u svim dru­štve­nim for­ma­ci­ja­ma pred­sta­vlja naj­ve­ću pret­nju ko­ja ugro­ža­va dr­žav­nu, re­gi­o­nal­nu i me­đu­na­rod­nu bez­bed­nost.

Bor­ba pro­tiv sa­vre­me­nih iza­zo­va i pret­nji bez­bed­no­sti kri­mi­na­lom, zah­te­va pri­me­nu po­seb­nih me­ha­ni­za­ma za nji­ho­vo spre­ča­va­nje, ot­kri­va­nje i su­zbi­ja­nje, što je ne­mo­gu­će ostva­ri­ti bez me­đu­na­rod­ne sa­rad­nje u ovoj obla­sti.

Ka­ko se raz­vi­ja­la me­đu­na­rod­na sa­rad­nja u bor­bi pro­tiv kri­mi­na­la? Ko­je su oso­be­no­sti sa­rad­nje u bor­bi pro­tiv kri­mi­na­la? Ko­ji se pro­ble­mi ja­vlja­ju u me­đu­na­rod­noj sa­rad­nji pro­tiv kri­mi­na­la? Na ko­je se na­či­ne mo­že po­bolj­ša­ti me­đu­na­rod­na sa­rad­nja pro­tiv kri­mi­na­la? Broj­na su pi­ta­nja ko­ja se da­nas po­sta­vlja­ju pred nas. Na ta pi­ta­nja ne­ma pra­vog od­go­vo­ra uko­li­ko naj­ve­ći broj in­te­lek­tu­a­la­ca ne is­ka­že svo­je mi­šlje­nje.

Za­to po­zi­va­mo Vas su­di­je, tu­ži­o­ce i po­li­caj­ce da afir­mi­še­te svoj rad i pre­ga­la­štvo na ovoj me­đu­na­rod­noj kon­fe­ren­ci­ji i da uka­že­te na pro­ble­me na ko­je na­i­la­zi­te u svom ra­du. Je­dan od za­da­ta­ka kri­vič­no­prav­ne dok­tri­ne bi­će da iz­na­će, za­jed­no sa va­ma, no­va efi­ka­sni­ja re­še­nja u bor­bi pro­tiv ove dru­štve­ne po­ša­sti. Uzi­ma­ju­ći uče­šće na ovoj me­đu­na­rod­noj kon­fe­ren­ci­ji na te­mu n "Me­đu­na­rod­na sud­ska, tu­ži­lač­ka i po­li­cij­ska sa­rad­nja u bor­bi pro­tiv kri­mi­na­la" ko­ju or­ga­ni­zu­je Udru­že­nje za me­đu­na­rod­no kri­vič­no pra­vo na Ta­ri u ho­te­lu "Omo­ri­ka", vi is­pu­nja­va­te i za­kon­sku oba­ve­zu o per­ma­nent­nom struč­nom usa­vr­ša­va­nju i da­je­te zna­ča­jan do­pri­nos sa­gle­da­va­nju ovog iz­u­zet­no zna­čaj­nog dru­štve­nog pro­ble­ma.

 

OČE­KU­JE­MO VAS NA TA­RI.

U pri­lo­gu Vam do­sta­vlja­mo spi­sak ra­do­va auto­ra ko­ji su se od­va­ži­li da na ovu za­da­tu te­mu iz­ne­su svo­je mi­šlje­nje.

S po­što­va­njem

OR­GA­NI­ZA­CI­O­NI OD­BOR SA­VE­TO­VA­NJA

 

*  *  *

 

Po­seb­no se za­hva­lju­je­mo iz­da­vač­koj ku­ći In­ter­mex d.o.o. na ogrom­noj po­mo­ći u pri­pre­mi
i re­a­li­za­ci­ji svih naših dosadašnjih sku­pova.


TE­MA:
ME­ĐU­NA­ROD­NA SUD­SKA, TU­ŽI­LAČ­KA I PO­LI­CIJ­SKA SA­RAD­NJA U BOR­BI PRO­TIV KRI­MI­NA­LA

PREUZMITE PROGRAM SKUPA (.pdf)

 

Uvod­ni­ referati:

 

1. aka­de­mik Prof. dr Vla­do Kam­bov­ski, Univer-zitet u Sko­plju, re­dov­ni pro­fe­sor i šef ka­te­dre za kri­vič­no pra­vo na Prav­nom fa­kul­te­tu. Uče­snik više me­đu­na­rod­nih sku­po­va na ko­ji­ma je imao re­fe­ra­te. Ob­ja­vio je pre­ko 30. knji­ga ra­do­va iz obla­sti kri­vič­nog i me­đu­na­rod­nog kri­vič­nog pra­va, kao i vi­še ra­do­va u pre­sti­žnim me­đu­na­rod­nim i do­ma­ćim ča­so­pi­si­ma. Ak­tiv­ni su­di­o­nik mno­gih za­kon­skih i na­uč­nih pro­je­ka­ta. Pred­sed­nik Udru­že­nja za kri­vič­no pra­vo i kri­mi­no­lo­gi­ju Re­pu­bli­ke Ma­ke­do­ni­je. Kao eks­pert, če­sto je an­ga­žo­van od stra­ne me­đu­na­rod­nih in­sti­tu­ci­ja i or­ga­ni­za­ci­ja. Za svo­je na­uč­no an­ga­žo­va­nje i stva­ra­las­štvo do­bit­nik je vi­še na­gra­da i pri­zna­nja.

Te­ma: Kri­mi­na­li­tet u sve­tlu Me­đu­na­rod­nog ka­zne­nog pra­va


2. Prof. dr Mi­len­ko Kre­ća,
šef Ka­te­dre za me­đu­na­rod­no pra­vo na Prav­nom fa­kul­te­tu Uni­ver­zi­te­ta u Be­o­gra­du, Su­di­ja ad hoc Me­đu­na­rod­nog su­da prav­de, Su­di­ja ad hoc Evrop­skog su­da za ljud­ska pra­va, Član Ve­ne­ci­jan­ske ko­mi­si­je, Član Stal­nog ar­bi­tra­žnog su­da u Ha­gu, Pred­sed­nik Udru­že­nja za Me­đu­na­rod­no kri­vič­no pra­vo Sr­bi­je, Pred­sed­nik Srp­skog Udru­že­nja za me­đu­na­rod­no jav­no pra­vo, autor ve­li­kog bro­ja ra­do­va na srp­skom i stra­nim je­zi­ci­ma, je­dan od naj­ci­ti­ra­ni­jih srp­skih prav­ni­ka u me­đu­na­rod­nim na­uč­nim pu­bli­ka­ci­ja­ma.

Te­ma: Od­nos iz­me­đu Me­đu­na­rod­nog su­da prav­de i Ha­škog tri­bu­na­la u ve­zi sa pre­su­đi­va­nja ge­no­ci­da

 

3. Prof. dr Arndt Sinn pro­fe­so­ra kri­vič­nog pra­va, kri­vič­nog pro­ce­snog pra­va i me­đu­na­rod­nog i upo­red­nog kri­vič­nog pra­va na Uni­ver­zi­te­tu Osna­bruck, Ne­mač­ka, gde je i di­rek­tor Cen­tra za evrop­ske i me­đu­na­rod­ne kri­vič­no­prav­ne stu­di­je (ZE­IS). Od 2009. go­di­ne je pot­pred­sed­nik Fo­ru­ma za bor­bu pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la u eri glo­ba­li­za­ci­je (IFCCLGE) sa se­di­štem u Pe­kin­gu. Član je Evrop­ske rad­ne gru­pe na iz­ra­di za­kon­ske ini­ci­ja­ti­ve pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la u ce­loj Evro­pi, SAD, Bra­zi­lu i Ja­pa­nu. Član je re­dak­ci­je Ze­itschrift­fur In­ter­na­ti­o­na­le Stra­frechts dog­ma­tik (www.zis-on­li­ne.com) i ča­so­pi­sa za na­ci­o­nal­nu bez­bed­nost (Mo­skva), Re­vi­sta de Estu­dos Cri­mi­na­lis (Bra­zil), i Ac­ta Ju­ri­di­ca­et Po­li­ti­ca (Se­ge­din, Ma­đar­ska). Ob­ja­vio vi­še struč­nih i na­uč­nih ra­do­va i ak­tiv­ni su­di­o­nik na broj­nim na­ci­o­nal­nim i me­đu­na­rod­nim na­uč­nim sku­po­vi­ma. Ob­ja­vio vi­še mo­no­gra­fi­ja iz obla­sti kri­vič­nog pra­va.

Te­ma:  Iz­be­ga­va­nja su­ko­ba kri­vič­ne ju­ris­dik­ci­je U Evrop­skoj uni­ji sa­da­šnjost i bu­duć­nost

 

4. Prof. dr Sre­to No­go, pro­fe­sor na Fa­kul­te­tu za pra­vo, jav­nu upra­vu i bez­bed­nost, Me­ga­trend uni­ver­zi­te­ta u Be­o­gra­du. Autor vi­še mo­no­gra­fi­ja i na­uč­nih i struč­nih ra­do­va ob­ja­vlje­nih u na­ci­o­nal­nim i me­đu­na­rod­nim re­fe­rent­nim ča­so­pi­si­ma. Ak­tiv­ni uče­snik broj­nih me­đu­na­rod­nih i na­ci­o­nal­nih sku­po­va. Uče­snik u iz­ra­di vi­še za­kon­skih aka­ta, gde je svo­je te­o­rij­sko zna­nje pro­ve­ra­vao u prak­si. Odr­žao vi­še pre­da­va­nja u ino­stran­stvu. Profesor po pozivu na Pravnom fakukltetu "MGU Lomonosov" iz MoskveDo­bit­nik vi­še na­gra­da i pri­zna­nja za na­uč­ni rad. Ge­ne­ral­ni se­kre­tar Udru­že­nja za me­đu­na­rod­no kri­vič­no pra­vo. Od 2010. go­di­ne pot­pred­sed­nik Fo­ru­ma za bor­bu pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la u eri glo­ba­li­za­ci­je (IFCCLGE) sa se­di­štem u Pe­kin­gu.

Te­ma: Po­jam i funk­ci­ja me­đu­na­rod­ne sa­rad­nje


5. Prof. dr Hu­an Da­o­sju, pro­fe­sor prava na Univerziteta u Ki­ni (Pe­king), Pred­sed­nik Cen­tar za pro­u­ča­va­nje ru­skog kri­vič­nog za­ko­no­dav­stva. Ob­ja­vi­la vi­še struč­nih i na­uč­nih ra­do­va. Za stva­ra­la­štvo na­gra­đi­va­na u ze­mlji i ino­stran­stvu. No­si­lac naj­vi­ših dr­žav­nih od­li­ko­va­nja Ki­ne i Ru­si­je.

Te­ma:  Sa­rad­nja Ki­ne sa dru­gim dr­ža­va­ma u bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je

 

6. Dra­go­mir Mi­lo­je­vić, pred­sed­nik Vr­hov­nog ka­sa­ci­o­nog su­da Srbije

Te­ma: Osnov­no pra­vo okri­vlje­ni­ma u kri­vič­nom po­stup­ku – pra­vo na pra­vič­no su­đe­nje


7. Prof. dr Ju­rij Djuk, šef Ode­lje­nja kri­vič­nog po­stup­ka i kri­mi­na­li­sti­ke Dr­žav­ni uni­ver­zi­tet Ru­ska Fe­de­ra­ci­ja.

Te­ma: Me­đu­na­rod­na sa­rad­nja u bor­bi pro­tiv kri­mi­na­la kroz re­gi­o­nal­ne pro­gra­me

 

8. Prof. dr Lun Čan­haj, prorektor Prav­nog in­sti­tut Uni­ver­zi­te­ta u Unu­tra­šnjoj Mon­go­li­ji

Te­ma: Me­ha­ni­zmi po­li­cij­ske sa­rad­nje u po­gra­nič­nim re­gi­o­ni­ma Ki­ne i Ru­si­je


9. Prof. dr Lui Peng, iz­vr­šni ured­nik dru­štve­nih na­u­ka u Ki­ni i ki­ne­ske dru­štve­ne na­u­ke da­nas, rukovodilac projekta Ki­ne­ske aka­de­mi­je dru­štve­nih na­u­ka: Po­li­cij­ska i pra­vo­sud­na sa­rad­nja u bor­bi pro­tiv te­ro­ri­zma u SCO ze­mlja­ma.

Te­ma: Po­li­cij­ska i pra­vo­sud­na sa­rad­nja u bor­bi pro­tiv te­ro­ri­zma – su­o­ča­va­nje sa pro­ble­mi­ma

 

10. Prof. dr Fla­vio Ci­o­pec, Prav­ni fa­kul­tet, Uni­ver­zi­tet u Te­mi­šva­ru, Ru­mu­ni­ja.

Te­ma: Me­đu­na­rod­na sa­rad­nja na pro­ši­re­no od­u­zi­ma­nje imo­vi­ne

 

11. Sr­đan Đu­ro­vić, Su­di­ja za pre­kr­ša­je Pod­go­ri­ca

Te­ma: Pri­ba­vlja­nje do­ka­za u su­sjed­nim dr­ža­va­ma u pre­kr­šaj­nim i kri­vič­nim po­stup­ci­ma

 

12. Velj­ko Ru­to­vić, za­mje­nik Spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca i kon­takt oso­ba Cr­ne Go­re za sa­rad­nju sa Euro­dža­stom.

Te­ma: Ko­ri­šće­nje evrop­skih i do­ma­ćih ti­je­la od stra­ne dr­žav­nih tu­ži­la­ca u bor­bi pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i dru­gih ob­li­ka pre­ko­gra­nič­nog kri­mi­na­la

 

Re­fe­ren­ti iz ino­stran­stva:

 

1. Prof. dr Ju­ri Go­lik, re­dov­ni pro­fe­sor i šef ka­te­dre za kri­vič­no pra­vo na Ru­skom dr­žav­no tr­go­vin­sko – eko­nom­skom uni­ver­zi­te­tu u Mo­skvi, i pro­fe­sor na Prav­nom fa­kul­te­tu Uni­ver­zi­te­ta I.A. Bu­nin u Ele­cu. Autor vi­še knji­ga i mo­no­gra­fi­ja iz obla­sti kri­vič­nog pra­va. Ak­tiv­ni su­di­o­nik broj­nih za­kon­skih i na­uč­nih pro­je­ka­ta. Ob­ja­vio vi­še ra­do­va u pre­sti­žnim me­đu­na­rod­nim i do­ma­ćim ča­so­pi­si­ma. Uče­snik na brojnim me­đu­na­rod­nim i do­ma­ćim na­uč­nim sku­po­vi­ma sa pi­sa­nim ra­do­vi­ma iz obla­sti kri­vič­nog pra­va. Član Udru­že­nja kri­vi­ča­ra Ru­si­je. Za na­uč­ni do­pri­nos do­bit­nik vi­še od­li­ko­va­nja i pri­zna­nja.

Te­ma: Or­ga­ni­za­ci­ja me­đu­na­rod­ne prav­ne bor­be pro­tiv kri­mi­na­la zah­te­va po­bolj­ša­nje i mo­der­ni­za­ci­ju

 

2. Prof. dr Ivan Ko­za­čen­ko, šef ka­te­dre za kri­vič­no pra­vo i kri­mi­no­lo­gi­ju na Prav­nom fa­kul­te­tu u Uni­ver­zi­te­ta u Eka­te­rin­bur­gu. Ob­ja­vio vi­še struč­nih i na­uč­nih ra­do­va i ak­tiv­ni su­di­o­nik na broj­nim na­ci­o­nal­nim i me­đu­na­rod­nim na­uč­nim sku­po­vi­ma. Ob­ja­vio vi­še mo­no­gra­fi­ja iz obla­sti kri­vič­nog pra­va. Za do­pri­nos raz­vo­ju na­u­ke u Ru­si­ji vi­še pu­ta na­gra­đi­van. Po­ča­sni na­uč­ni Ru­ske Fe­de­ra­ci­ja, Šef od­se­ka za Kri­vič­nog pra­vo Ural­skog dr­žav­nog prav­nog Uni­ver­zi­te­ta:

Te­ma: Ko­rup­ci­o­na­ška psi­ho­lo­gi­ja

 

3. Prof. dr Alek­san­dar Ko­ro­be­jev, šef ka­te­dre za kri­vič­no pra­vo na Prav­nom fa­kul­te­tu u Vla­di­vo­sto­ku. Uče­snik na broj­nim me­đu­na­rod­nim i na­ci­o­nal­nim na­uč­nim sku­po­vi­ma sa za­pa­že­nim ra­do­vi­ma. Za do­pri­nos raz­vo­ju na­u­ke kri­vič­nog pra­va u Ru­si­ji na­gra­đi­van. Član pred­sed­ni­štva Udru­že­nja kri­vi­ča­ra Ru­si­je i pot­pred­sed­nik me­đu­na­rod­nog na­uč­nog fo­ru­ma kri­vi­ča­ra sa se­di­štem u Pe­kin­gu. Ob­ja­vio vi­še za­pa­že­nih mo­no­gra­fi­ja.

Te­ma: Ka­zne­na po­li­ti­ka sa­vre­me­ne Ru­si­je u obla­sti prav­ne po­mo­ći u kri­vič­nim stva­ri­ma iz­vr­ši­la­ca

 

4. Prof. dr Vla­di­mir Ka­nja­hin, šef ka­te­dre za kri­vič­no pra­vo na Prav­nom fa­kul­te­tu Uni­ver­zi­te­ta u Kra­sno­da­ru. Uče­snik broj­nih me­đu­na­rod­nih i do­ma­ćih kon­fe­ren­ci­ja po­sve­će­nih kri­vič­nom pra­vu. Ob­ja­vio vi­še mo­no­gra­fi­ja i struč­nih i na­uč­nih ra­do­va. Za do­pri­nos raz­vo­ju na­u­ke u Ru­skoj fe­de­ra­ci­ji do­bit­nik vi­še pri­zna­nja i na­gra­da. Potpredsednik kri­vi­ča­ra Ru­ske fe­de­ra­ci­je.

Te­ma: Me­đu­na­rod­ni kri­mi­nal: po­jam i vr­ste

 

5. Prof. dr Jo­ve Ke­ka­nov­ski, Fa­kul­tet za tu­ri­zam iz Ohri­da – Uni­ver­zi­tet „sv. Kli­ment Ohrid­ski“ Bi­tolj. Uče­snik na broj­nim me­đu­na­rod­nim i do­ma­ćim sku­po­vi­ma. Ob­ja­vio vi­še mo­no­gra­fi­ja i na­uč­nih ra­do­va i prof. dr Vla­di­mir Pi­vo­va­rov MIT – Uni­ver­zi­tet u Sko­pju

Te­ma:Pro­ce­sna for­ma sa­vre­me­nih tak­ti­ka i teh­ni­ka oba­vlja­nja pre­tre­sa i me­đu­na­rod­na sa­rad­nja

 

6. Prof. dr Ve­sna Vuč­ko­vić, su­di­ja Uprav­nog su­da Cr­ne Go­re i pro­fe­sor na Prav­nom fa­kul­te­tu Uni­ver­zi­te­ta „Me­di­te­ran“ u Pod­go­ri­ci i na Fa­kul­te­tu za me­di­te­ran­ske po­slov­ne stu­di­je u Tiv­tu. Ob­ja­vi­la vi­še struč­nih i na­uč­nih ra­do­va i uče­stvo­va­la na me­đu­na­rod­nim i na­ci­o­nal­nim na­uč­nim sku­po­vi­ma na ko­ji­ma se ras­pra­vlja­la pro­ble­ma­ti­ka iz obla­sti kri­vič­nog i kri­vič­no­pro­ce­snog pra­va i Prof. dr Bran­ko Vuč­ko­vić, pred­sed­nik osnov­nog su­da u Ko­to­ru i pred­sed­nik Udru­že­nja za kri­vič­no pra­vo i kri­mi­nal­nu po­li­ti­ku Cr­ne Go­re. Autor vi­še struč­nih i na­uč­nih ra­do­va. Uče­snik na mno­gim do­ma­ćim i me­đu­na­rod­nim na­uč­nim sku­po­vi­ma.

Te­ma: Evrop­ski na­log za hap­še­nje

 

7. Prof. dr Mi­loš Ba­bić i prof. dr Ivan­ka Mar­ko­vić Uni­ver­zi­tet u Ba­nja­lu­ci, re­dov­ni pro­fe­sor i šef ka­te­dre za kri­vič­no pra­vo na Prav­nom fa­kul­te­tu. Uče­snik u broj­nim me­đu­na­rod­nim na­uč­nim pro­jek­ti­ma i autor vi­še na­uč­nih i struč­nih ra­do­va. Uče­snik broj­nih me­đu­na­rod­nih i do­ma­ćih na­uč­nih sku­po­va. Pred­sed­nik Udru­že­nja za kri­vič­no pra­vo Re­pu­bli­ke Srp­ske. Su­di­ja Su­da BiH, Auto­ri vi­še struč­nih i na­uč­nih ra­do­va iz obla­sti kri­vič­nog pra­va. Uče­sni­ci broj­nih me­đu­na­rod­nih i do­ma­ćih na­uč­nih i struč­nih sku­po­va. Ob­ja­vi­li ne­ko­li­ko mo­no­gra­fi­ja.

Te­ma: Pri­mje­na kri­vič­nog za­ko­na u su­đe­nji­ma za me­đu­na­rod­na kri­vič­na dje­la u BiH

 

8. dr. Ba­ljak Mi­ro­slav, Voj­ska Re­pu­bli­ke Srp­ske, Ba­nja Lu­ka. Uče­snik na me­đu­na­rod­nim i na­ci­o­nal­nim na­uč­nim sku­po­vi­ma. Ob­ja­vio ne­ko­li­ko za­pa­že­nih stručnih ra­do­va.

Te­ma: Spo­ra­zum o pri­zna­va­nju kri­vi­ce – kri­vič­no prav­ne sank­ci­je

 

9. dr. Dra­gan Đo­kić, Mi­ni­star­stvo od­bra­ne BiH. Uče­snik na me­đu­na­rod­nim i na­ci­o­nal­nim na­uč­nim sku­po­vi­ma. Ob­ja­vio ne­ko­li­ko struč­nih ra­do­va i dve mo­no­gra­fi­je iz obla­sti me­đu­na­rod­nog kri­vič­nog pra­va.

Te­ma: Pri­mje­na po­seb­nih is­tra­žnih rad­nji u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni i u prak­si Evrop­skog su­da za ljud­ska

 

10. Doc. dr Ša­ban Sa­liu, di­rek­tor Di­rek­ci­je za za­šti­tu i spa­ša­va­nje Re­pu­bli­ke Ma­ke­do­ni­je.

Te­ma: Me­đu­na­rod­na sa­rad­nja u pre­ven­ci­ji i upra­vlja­nja ka­ta­stro­fa­ma

 

Uvod­ni­ča­ri iz Sr­bi­je

 

1. No­vi­ca Pe­ko­vić, su­di­ja Vr­hov­nog ka­sa­ci­o­nog su­da i pred­sed­nik Ape­la­ci­o­nog suda u No­vom Sa­du. Uče­snik broj­nih me­đu­na­rod­nih i na­ci­o­nal­nih na­uč­nih skupova, autor ko­ji je dao ve­li­ki do­pri­nos re­for­mi na­šeg kri­vič­nog za­ko­no­dav­stva. Član Upravnog od­bo­ra Udruženja za međunarodno kri­vič­no pra­vo.

Te­ma: Kri­vič­na od­go­vor­nost (kri­vi­ca) ko­man­du­ju­ćih li­ca za te­ška kr­še­nja me­đu­na­rod­nog hu­ma­ni­tar­nog pra­va, "ko­mand­na od­go­vor­nost" i na­če­lo za­ko­ni­to­sti

 

2. Prof. dr Bo­ris Kri­vo­ka­pić, re­dov­ni pro­fe­sor na Fa­kul­te­tu za dr­žav­nu upra­vu i ad­mi­ni­stra­ci­ju i pro­rek­tor na Me­ga­trend uni­ver­zi­te­tu u Be­o­gra­du. Is­tak­nu­ti struč­njak za Me­đu­na­rod­no jav­no pra­vo. Autor 34 knji­ge i oko 150 dru­gih na­uč­nih ra­do­va ob­ja­vlje­nih u Evro­pi, Ame­ri­ci i Azi­ji. Do­bit­nik ne­ko­li­ko na­gra­da za izuzetne na­uč­ne re­zul­ta­te. Do­bit­nik zna­čaj­nih me­đu­na­rod­nih i na­ci­o­nal­nih pri­zna­nja za stva­ra­la­štvo.

Te­ma: Me­đu­na­rod­ni spo­ro­vi – po­jam i vr­sta


3. Prof. dr Mi­lan Šku­lić,
re­dov­ni pro­fe­sor Prav­nog fa­kul­te­ta u Be­o­gra­du. Vr­sni po­zna­va­lac kri­vič­no pro­ce­snog pra­va. Autor vi­še na­uč­nih ra­do­va na srp­skom i ino­stra­nim je­zi­ci­ma. Član Dr­žav­nog ve­ća tu­ži­la­ca. Član Uprav­nog od­bo­ra Udru­že­nja za me­đu­na­rod­no kri­vič­no pra­vo.

Te­ma: Osnov­ni in­sti­tu­ci­o­nal­ni ob­li­ci me­đu­na­rod­ne sa­rad­nje u su­zbi­ja­nju or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­li­te­ta


4. So­nja Ma­noj­lo­vić, su­di­ja Ape­la­ci­o­nog su­da u Be­o­gra­du i Jan­ko La­za­re­vić su­di­ja Vr­hov­nog ka­sa­ci­o­nog su­da

Te­ma: Me­đu­na­rod­na sa­rad­nja i ak­tiv­no­sti dr­žav­nih or­ga­na u bor­bi pro­tiv tr­go­vi­ne lju­di­ma


5. Mi­lan Pe­tro­vić, za­me­nik tu­ži­o­ca za rat­ne zlo­či­ne

Te­ma: No­vi mo­da­li­te­ti me­đu­na­rod­ne kri­vič­no prav­ne sa­rad­nje iz­me­đu tu­ži­la­ca u re­gi­o­nu na pla­nu pro­ce­su­i­ra­nja rat­nih zlo­či­na

6. Pre­drag Ćet­ko­vić, Za­me­nik jav­nog tu­ži­o­ca u Tre­ćem osnov­nom jav­nom tu­ži­la­štvu u Be­o­gra­du

Te­ma: Me­đu­na­rod­na prav­na po­moć u kri­vič­nim stva­ri­ma u prak­si Jav­nog tu­ži­la­štva Re­pu­bli­ke Sr­bi­je

 

7. Prof. dr Ne­đo Da­ni­lo­vić i dru­gi, pro­fe­sor i pro­de­kan na Fa­kul­te­tu za pra­vo, jav­nu upra­vu i bez­bed­nost. Autor vi­še mo­no­gra­fi­ja, uni­ver­zi­tet­skih udž­be­ni­ka i na­uč­nih pri­lo­ga ob­ja­vlje­nih u na­ci­o­nal­nim i me­đu­na­rod­nim ča­so­pi­si­ma. Ru­ko­vo­dio je sa vi­še na­uč­no­i­stra­ži­vač­kih pro­je­ka­ta i uče­stvo­vao na vi­še na­uč­nih sku­po­va na­ci­o­nal­nog i me­đu­na­rod­nog zna­ča­ja. Za­me­nik je pred­sed­ni­ka Udru­že­nja me­to­do­lo­ga.

Te­ma: Prav­ni aspek­ti me­đu­na­rod­ne kri­vič­no prav­ne po­mo­ći i me­đu­na­rod­ne po­li­cij­ske sa­rad­nje

 

8. Dr Vla­di­mir Uro­še­vić, šef od­se­ka za su­zbi­ja­nje elek­tron­skog kri­mi­na­la u Odeljenju za bor­bu pro­tiv vi­so­ko­teh­no­lo­škog kri­mi­na­la, SBPOK, UKP.

Te­ma: Sa­rad­nja u bor­bi pro­tiv vi­so­ko­teh­no­lo­škog kri­mi­na­la u re­gi­o­nu ju­go­i­stoč­ne Evro­pe

 

9. Prof. dr Želj­ko Ni­kač, pro­fe­sor na Po­li­cij­skoj aka­de­mi­ji u Be­o­gra­du. Autor vi­še struč­nih i na­uč­nih ra­do­va i uče­snik na do­ma­ćim i me­đu­na­rod­nim na­uč­nim sku­po­vi­ma.

Te­ma: Sto go­di­na od us­po­sta­vlja­nja me­đu­na­rod­ne po­li­cij­ske sa­rad­nje i osvrt na od­no­se sa Sr­bi­jom


10. Msc Dra­goš Alek­sić, po­li­cij­ski sa­vet­nik, Upra­va gra­nič­ne po­li­ci­je.

Te­ma: Ulop­ga po­li­ci­je u su­zbi­ja­nju or­ga­ni­zo­va­nih kri­mi­nal­nih ak­tiv­no­sti u Sr­bi­ji sa osvr­tom na si­tu­a­ci­ju u Evro­pi

 

11. Du­brav­ka Da­mja­no­vić, pred­sed­nik Ape­la­ci­o­nog su­da u Kra­gu­jev­cu.

Te­ma: Iz­vr­še­nje stra­ne kri­vič­ne pre­su­de

 

12. Ser­gej Ulja­nov, po­li­cij­ski sa­vet­nik, na­čel­nik Ode­lje­nja za po­slo­ve IN­TER­POL-a, Upra­ve za Me­đu­na­rod­nu ope­ra­tiv­nu po­li­cij­sku sa­rad­nju, Di­rek­ci­ja po­li­ci­je

Te­ma: Me­đu­na­rod­na ope­ra­tiv­na po­li­cij­ska sa­rad­nja-prak­sa i iza­zo­vi

 

13. Dr Bo­ži­dar Ota­še­vić, za­me­nik na­čel­ni­ka Upra­ve za struč­no obra­zo­va­nje, ospo­so­blja­va­nje, usa­vr­ša­va­nje i na­u­ku, Sek­tor fi­nan­si­ja, ljud­skih re­sur­sa i za­jed­nič­kih po­slo­va

Te­ma: Zna­čaj me­đu­na­rod­ne po­li­cij­ske sa­rad­nje u su­zbi­ja­nju na­si­lja na sport­skim pri­red­ba­ma

 

14. Dr Si­ni­ša Do­stić, sa­mo­stal­ni iz­vr­ši­lac za po­slo­ve na­uč­no-is­tra­ži­vač­kog ra­da i mr Dar­ko Mar­ko­vić, sa­mo­stal­ni po­li­cij­ski in­spek­tor, Upra­va gra­nič­ne po­li­ci­je, Di­rek­ci­ja po­li­ci­je

Te­ma: Zna­čaj ana­li­ze ri­zi­ka za su­zbi­ja­nje pre­ko­gra­nič­nog kri­mi­na­la

 

15. Prof. dr Bo­ra Če­jo­vić, pro­fe­sor kri­vič­nog pra­va u penziji, autor vi­še na­uč­nih ra­do­va i mo­no­gra­fi­ja,. Uče­snik broj­nih me­đu­na­rod­nih na­uč­nih sku­po­va i pred­sed­nik udru­že­nja za kri­vič­no pra­vo i kri­mi­no­lo­gi­ju Sr­bi­je.

Te­ma: Do­pri­nos od­bra­ne u utvr­đi­va­nju isti­ne u kri­vič­nom po­stup­ku

 

16. Prof. dr Zo­ran Pa­vlo­vić i prof. dr Ivan Jok­sić, Uni­ver­zi­te­ta Pri­vred­na aka­de­mi­ja No­vi Sad, Prav­ni fa­kul­tet. Ob­ja­vio vi­še struč­nih ra­do­va i ak­tiv­ni uče­snik na na­ci­o­nal­nim i me­đu­na­rod­nim na­uč­nim sku­po­vi­ma

Te­ma: Me­đu­na­rod­na Evrop­ska i po­li­cij­ska sa­rad­nja u su­zbi­ja­nju te­ških ob­li­ka kri­mi­na­li­te­ta

 

17. Prof. dr Sa­ša Kne­že­vić, Uni­ver­zi­tet u Ni­šu re­dov­ni pro­fe­sor kri­vič­no­pro­ce­snog pra­va na Prav­nom fa­kul­te­tu. Uče­snik na mno­gim me­đu­na­rod­nim i do­ma­ćim na­uč­nim sku­po­vi­ma. Autor vi­še struč­nih i na­uč­nih ra­do­va, pred­sed­nik Sa­ve­ta Uni­ver­zi­te­ta u Ni­šu i prof dr Ra­dan Ilić, fa­kul­tet za pra­vo, jav­nu upra­vu i bez­bed­nost, Be­o­grad

Te­ma: Me­đu­na­rod­na sa­rad­nja jav­nih tu­ži­la­ca na re­a­li­za­ci­ji kon­sen­su­al­ne prav­de

 

18. Đu­rić Dra­ga­na, asi­stent i dok­to­rant na Fa­kul­te­tu za pra­vo, jav­nu upra­vu i bez­bed­nost

Te­ma: Me­đu­na­rod­na sa­rad­nja u slu­ča­ju kri­vič­nih de­la u „pe­tom boj­nom po­lju“

 

19. Prof. dr. Je­le­na Lo­pi­čić - Jan­čić, autor vi­še struč­nih i na­uč­nih ra­do­va. Ob­ja­vi­la vi­še knji­ga i mo­no­gra­fi­ja iz obla­sti kri­vič­nog pra­va i advo­kat Mi­lan Vu­jin ko­ji je me­đu pr­vim bio advo­kat pred ad hoc tri­bu­na­lom u Ha­gu. Autor je vi­še struč­nih ra­do­va iz obla­sti kri­vič­nog pra­va.

Te­ma: Aten­tat na kra­lja Alek­san­dra Ka­ra­đor­đe­vi­ća u Mar­se­lju 1934. go­di­ne u sve­tlu pro­pu­sta u me­đu­na­rod­noj sa­rad­nji po­li­ci­ja Re­pu­bli­ke Fran­cu­ske i kra­lje­vi­ne Ju­go­sla­vi­je

 

20. Msc Ži­van­ka Mi­la­di­no­vić, dok­to­rant na Fa­kul­te­tu za pra­vo, jav­nu upra­vu i bez­bed­nost

Te­ma: Ulo­ga i zna­čaj mre­že kon­takt cen­ta­ra 24/7 u me­đu­na­rod­noj sa­rad­nji u obla­sti saj­ber kri­mi­na­la

 

21. Dra­ga­na An­to­no­vić i Du­šan Da­kić, Sa­mo­stal­ni sa­vet­ni­ci u kri­vič­nom ode­lje­nju Vi­šeg su­da u No­vom Sa­du

Te­ma: Kri­vič­no de­lo na­sil­nič­kog po­na­ša­nja na sport­skoj pri­red­bi ili jav­nom sku­pu u Re­pu­bli­ci Sr­bi­ji

 

22. Go­ran Pe­tro­ni­je­vić, advo­kat iz Be­o­gra­da

Te­ma: Uti­caj sa­vre­me­nih glo­bal­nih pro­ce­sa na sta­tus sud­ske vla­sti

 

23. Pu­ši­ca Mar­ko, advo­kat iz Be­o­gra­da

Te­ma: O jed­nom pro­ble­mu iz sud­ske prak­se: od­nos ugo­vo­re­ne eks­tra­di­ci­je iz­me­đu Re­pu­bli­ke Sr­bi­je i Cr­ne Go­re i pri­tvor­skog raz­lo­ga iz čl. 211. st. 1. tač. 1. ZKP

 

24. Vo­jin R. Pe­jin, advo­kat, dok­to­rant, Fa­kul­tet za pra­vo, jav­nu upra­vu i bez­bed­nost, Uni­ver­zi­tet "Džon Smit", Be­o­grad.

Te­ma: Me­đu­na­rod­na sa­rad­nja po­li­ci­je, tu­ži­la­štva i su­do­va "pro et con­tra"  ("za i pro­tiv")

 

25. Doc. dr. Mi­o­drag Gor­dić i Ivan Pe­tro­vić, ge­ne­ral ma­jor i pro­fe­sor na Uni­ver­zi­te­tu od­bra­ne u Be­o­gra­du. Ak­tiv­ni uče­snik na broj­nim me­đu­na­rod­nim i na­ci­o­nal­nim kon­fe­ren­ci­ja­ma. Za svo­je pre­ga­la­štvo vi­še pu­ta po­hva­lji­van i na­gra­đi­van. Ob­ja­vio vi­še struč­nih i na­uč­nih ra­do­va.

Te­ma: Spe­ci­fič­ni mir­no­dop­ski ob­li­ci ugro­ža­va­nja Re­pu­bli­ke Sr­bi­je iz va­zdu­šnog pro­sto­ra

 

26. Bo­jan Pe­tro­­vić, su­di­ja Pre­kr­šaj­nog su­da Ve­li­ka Pla­na.

Te­ma: Ulo­ga po­li­ci­je i tu­ži­la­štva u bor­bi pro­tiv sa­vre­me­nih ob­li­ka kri­mi­na­li­te­ta.

 

 

ORI­JEN­TA­CI­O­NI PRO­GRAM RA­DA

 

SRE­DA 24. jun 2015.

 • Od 17,00 do 19,00 Pri­jem i re­gi­stra­ci­ja uče­sni­ka sa­ve­to­va­nja u ho­te­lu "Omo­ri­ka".
 • 19,00   Sed­ni­ca Uprav­nog od­bo­ra Udru­že­nja, Or­ga­ni­za­ci­o­nog od­bo­ra i re­fe­re­na­ta.

 

 

ČE­TVR­TAK 25. jun 2015.

 • 10,00    Otva­ra­nje sa­ve­to­va­nja, sku­pu će se obra­ti­ti mi­ni­star prav­de Re­pu­bli­ke Sr­bi­je Ni­ko­la Se­la­ko­vić
 • 10,15    Obra­ća­nje pred­sed­ni­ka Vr­hov­nog ka­sa­ci­o­nog su­da Re­pu­bli­ke Sr­bi­je Dra­go­mi­ra Mi­lo­je­vi­ća
 • 10,30    Obra­ća­nje di­rek­to­ra po­li­ci­je go­spo­di­na Mi­lo­ra­da Ve­ljo­vi­ća
 • 10,45    Uvod­ni re­fe­rat, prof. Mi­len­ko Kre­ća
 • 11,00    Uvod­ni re­fe­rat, aka­de­mik, prof. dr Vla­do Kam­bov­ski
 • 11,15    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Ardnt Sinn
 • 11,30    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Sre­to No­go
 • 11,45    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Ju­rij Djuk
 • 12,00    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Dra­go­mir Mi­lo­je­vić
 • 12,15    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Hu­an Da­o­su
 • 12,30    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Lun Pent
 • 12,45    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Fla­vio Ci­o­pes
 • 13,00   KA­FE PA­U­ZA
 • 13,15    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr No­vi­ca Pe­ko­vić
 • 13,30    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Mi­lan Šku­lić
 • 13,45    Uvod­ni re­fe­rat, prof. Alek­san­dar Ko­ro­je­bev
 • 14,00    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Ri­kar­do Ja­kob­sen Glo­sner
 • 14,15    Uvod­ni re­fe­rat, Velj­ko Ru­to­vić
 • 14,30    Uvod­ni re­fe­rat, Sr­đan Đu­ro­vić
 • 14,45   ZA­VR­ŠE­TAK PRE­PO­DNEV­NOG RA­DA
 • 17,00    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Bran­ko Vuč­ko­vić
 • 17,15    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Vla­di­mir Ka­nja­hin
 • 17,30    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Ivan Ko­za­šen­ko
 • 17,45    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Mi­loš Ba­bić
 • 18,00    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Jo­ve Ke­ka­nov­ski
 • 18,15    Uvod­ni re­fe­rat, dr Dra­gan Đo­kić
 • 18,30    Uvod­ni re­fe­rat, mr Mi­ro­slav Ba­ljak
 • 18,45    Uvod­ni re­fe­rat, dr Vla­di­mir Uro­še­vić
 • 19,00    Uvod­ni re­fe­rat, Ži­van­ka Mi­la­di­no­vić
 • 19,15    Uvod­ni re­fe­rat, Go­ran Pe­tro­ni­e­vić
 • 19,30    Uvod­ni re­fe­rat, Mar­ko Pu­ši­ca
 • 19,45    Uvod­ni re­fe­rat, Ser­ge Ulja­nov
 • 20,00   ZA­VR­ŠE­TAK PO­PO­DNEV­NOG RA­DA

 

PE­TAK 26. jun 2015.

 • 10,00    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Ju­rij Go­lik
 • 10,15    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Bo­ris kri­vo­ka­pić
 • 10,30    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Bo­ro Če­o­vić
 • 10,45    Uvod­ni re­fe­rat, So­lja Ma­noj­lo­vić
 • 11,00    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Alek­san­dar Ko­ro­be­jev
 • 11,15    Uvod­ni re­fe­rat, Mi­lan Pe­tro­vić
 • 11,30    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Ne­đo Da­ni­lo­vić
 • 11,45    Uvod­ni re­fe­rat, Pre­drag Ćet­ko­vić
 • 12,00   KA­FE PA­U­ZA
 • 12,15    Uvod­ni re­fe­rat, mr Dra­goš Alek­sić
 • 12,30    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Zo­ran Pa­vlo­vić
 • 12,45    Uvod­ni re­fe­rat, Du­brav­ka Da­mja­no­vić
 • 13,00    Uvod­ni re­fe­rat, dr Si­ni­ša Do­stić
 • 13,15    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Bo­ži­dar Ota­še­vić
 • 13,30    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Sa­ša Kne­že­vić
 • 13,45    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Želj­ko Ni­kač
 • 14,00    Uvod­ni re­fe­rat, Dra­ga­na Đu­rić
 • 14,15    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr ele­na Lo­pi­čić Jan­čić
 • 14,30    Uvod­ni re­fe­rat, Vo­jin Pe­jin
 • 14,45    Uvod­ni re­fe­rat, doc. dr mi­o­drag Gor­dić
 • 15,00   ZA­VR­ŠE­TAK PRE­PO­DNEV­NOG RA­DA
 • 15,15   PIK­NIK RU­ČAK

 

 

SU­BO­TA 27. jun 2015.

OKRU­GLI STO: 

 • od 10,00 do 15,00 JAV­NA RAS­PRA­VA O NA­CR­TU NO­VOG ZA­KO­NA O MA­LO­LET­NIM UČI­NI­O­CI­MA KRI­VIČ­NIH DE­LA I ZA­ŠTI­TI MA­LO­LET­NIH LI­CA U KRI­VIČ­NOM PO­STUP­KU
  Uvod­ni­čar i mo­de­ra­tor: Prof. dr Mi­lan Šku­lić
 • od 11,00 do 15,30  JAV­NA RAS­PRA­VA O IZ­ME­NA­MA KE­I­VIČ­NOG ZA­KO­NI­KA RE­PU­BLI­KE SR­BI­JE – DO­ŽI­VOT­NI ZA­TVOR
  Uvod­ni­čar i mo­de­ra­tor: No­vi­ca Pe­ko­vić, su­di­ja Vr­hov­nog ka­sa­ci­o­nog su­da i član Rad­ne gru­pe za iz­me­nu KZ
 • 20,30 SVE­ČA­NA VE­ČE­RA UZ MU­ZIČ­KI PRO­GRAM

 

 

TU­RI­STIČ­KI IN­FOR­MA­TOR IZ­VR­ŠNOG OR­GA­NI­ZA­TO­RA:

 

Ho­tel OMO­RI­KA spa­da u ka­te­go­ri­ju ho­te­la sa tri zve­zdi­ce. U okvi­ru svo­jih ka­pa­ci­te­ta, ho­tel ras­po­la­že sa: dva apart­ma­na ti­pa pre­zi­dent, osam apart­ma­na i 156 kom­for­nih so­ba. Sve so­be ima­ju di­rekt­nu te­le­fon­sku li­ni­ju i te­le­vi­zor sa sa­te­lit­skim pro­gram. Po­red ho­tel­skog re­sto­ra­na, na ras­po­la­ga­nju go­sti­ma je i ban­ket sa­la, VIP sa­lon, ape­ri­tiv bar, po­sla­sti­čar­ni­ca, te­ra­sa, pro­dav­ni­ca su­ve­ni­ra, fri­zer­ski sa­lon, sa­lon le­po­te, am­bu­lan­ta, bi­bli­o­te­ka i niz dru­gih sa­dr­ža­ja ko­ji go­sti­ma bo­ra­vak či­ne pri­jat­nim.

Bri­nu­ći se da bo­ra­vak bu­de pri­ja­tan, i u re­kre­a­tiv­nim ak­tiv­no­sti­ma ra­zno­vr­stan, ho­tel nu­di sa­dr­ža­je kao što su: po­lu­o­lim­pij­ski za­tvo­re­ni ba­zen sa sa­u­nom, te­re­ta­na, ku­gla­na, sto­ni te­nis, bi­li­jar, sa­lon iga­ra za de­cu, in­ter­net ka­bi­net, am­bu­lan­ta, bi­bli­o­te­ka. Be­žič­ni in­ter­net je do­stu­pan u ho­lu ho­te­la i svim sa­la­ma.

Nad­mor­ska vi­si­na od 1059 me­ta­ra, vr­lo po­volj­ni kli­mat­ski uslo­vi, ve­li­ki broj sun­ča­nih da­na, če­ti­nar­ska šu­ma i sport­ski te­re­ni, ga­ran­tu­ju do­bre uslo­ve za pri­pre­me spor­ti­sta u raz­li­či­tim di­sci­pli­na­ma. U ne­po­sred­noj bli­zi­ni ho­te­la je trav­na­ti fud­bal­ski te­ren, trim sta­za du­ga 1900 me­ta­ra sa sport­skim spra­va­ma, 10 km ure­đe­nih šet­nih sta­za u bo­ro­voj šu­mi, dva te­ni­ska te­re­na i te­re­ni za ru­ko­met, ko­šar­ku i od­boj­ku kao i ski sta­za du­ga 300 me­ta­ra po­god­na za ško­lu ski­ja­nja. U ho­te­lu se odr­ža­va ve­li­ki broj se­mi­na­ra, kon­gre­sa i sa­ve­to­va­nja jer u svom sa­sta­vu ima kon­gre­snu sa­lu sa po­treb­nom audio-vi­zu­el­nom opre­mom i vi­še ma­njih sa­la za rad.

*     *     *

Is­hra­na na ba­zi pu­nog pan­si­o­na po prin­ci­pu šved­skog sto­la.

 

Ce­na po oso­bi u dvo­kre­vet­noj so­bi iz­no­si: 17.240 rsd.

Do­pla­ta za jed­no­kre­vet­nu so­bu za ceo bo­ra­vak iz­no­si: 3.310 rsd.

 

U ne­ve­de­ne ce­ne ura­ču­na­to je:

 • 3 pu­na pan­si­o­na sa bo­ra­vi­šnom tak­som i osi­gu­ra­njem;
 • 1 no­će­nje sa do­ruč­kom;
 • pik­nik ru­čak 20. ju­na;
 • uče­šće u ra­du sku­pa;
 • ka­fe u pa­u­za­ma ra­da po pla­nu Or­ga­ni­za­to­ra;
 • rad­ni i pro­pa­gand­ni ma­te­ri­jal;
 • sve­ča­na ve­če­ra 21 ju­na.

 

Izvršni organizator:

PRIJAVLJIVANJE

PM plus d.o.o. Karamatina 16, 11080 Beograd, Licenca 157/2010, Tel: 011/3079-582, 3079-584, E-mail: prijava@pmplus.rs, 
www.pmplus.rs

Objavljeno: 22.05.2015.

Da li imate komentar?

 • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Sankt Peterburg se od 30. oktobra zatvara na sedam dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za maj 2024.

VLADA

Izabrana nova Vlada


IZBORI

Raspisani izbori za odbornike skupština gradskih opština Beograda


SUDSKA PRAKSA – Upravni sud

Zaštita izbornog prava


POLICIJSKI SLUŽBENICI

Osnovna plata, obračunska metoda za usklađivanje – Primena odredbe člana 187b Zakona o policiji


IZMENE PROPISA

Početak primene pojedinih odredbi – Odluka o taksi prevozu – Taksi vozilo - obavezno bele boje (na teritoriji grada Beograda)


SUDSKA PRAKSA

Prekršajna praksa – Upravljač puta – Obaveze i odgovornosti


BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Dužnosti učesnika u saobraćaju u slučaju saobraćajne nezgode


SUDSKA PRAKSA – Prekršajna praksa

Bezbednost saobraćaja – Ublažavanje kazne – Oslobađanje od odgovornosti – Odustanak podnosioca zahteva od pokretanja prekršajnog postupka


OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o ostavi


SUDSKA PRAKSA – Obligaciono pravo

Ostava


SPREČAVANJE KORUPCIJE

Podnošenje izveštaja o imovini i prihodima – (Ne)spojivost funkcija – ravni stavovi i mišljenja


RODNA RAVNOPRAVNOST – LOKALNA SAMOUPRAVA

Pitanja i odgovori


IZ DRUGIH IZDANJA – Iz Biltena VS 2/2024

Obaveznost rasprave u upravnom sporu – Usmena rasprava – Obaveznost zakazivanja i odstupanja


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)