POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER PUBLIKACIJE FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

XIV TEMATSKI MEĐUNARODNI SKUP NA TEMU MEĐUNARODNA SUDSKA, TUŽILAČKA I POLICIJSKA SARADNJA U BORBI PROTIV KRIMINALA

Udruženje za međunarodno krivično pravo

Organizator: Udruženje za međunarodno krivično pravo. Tara, 24-28. jun 2015. Sve informacije u vezi rezervacije smeštaja na Tari možete izvršiti kod IZVRŠNOG ORGANIZATORA - Agencije PM Plus na telefone i e-mail: Tel: 011/3079-582, 3079-584, e-mail: prijava@pmplus.rs.Sponzor
- pokrovitelj skupa: kompanija Intermex.


Izvršni organizator:

PRIJAVLJIVANJE

PM plus d.o.o. Karamatina 16, 11080 Beograd, Licenca 157/2010, Tel: 011/3079-582, 3079-584, E-mail: prijava@pmplus.rs,
www.pmplus.rs

SMEŠTAJ – REZERVACIJE:

Telefoni:
Prodaja: 031 593 530, Fax: +381 31 593 546
Recepcija „OMORIKA“ : 031 593 901, 031 593 520
Recepcija „BELI BOR“ :  031 593 598
E-mail: planinatara@ptt.rs

HOTEL OMORIKA, HOTEL BELI BOR 

Tara - hotel Omorika

 

ČETRNAESTA ME­ĐU­NA­ROD­NA NA­UČ­NA KONFERENCIJA
MEĐUNARODNA SUDSKA, TUŽILAČKA I POLICIJSKA SARADNJA U BORBI PROTIV KRIMINALA

 

TARA, od 24. do 28. juna 2015. 
hotel "Omorika"

Po­što­va­ne ko­le­gi­ni­ce i ko­le­ge,
Uva­že­ne su­di­je, tu­ži­o­ci po­li­caj­ci,

                                                                                                                      

Kri­mi­nal kao dru­štve­na de­vi­ja­ci­ja ko­jom se ugro­ža­va­ju li­ca ili do­bra bi­lo u ma­te­ri­jal­nom ili mo­ral­nom smi­slu ko­ja pri­pa­da­ju po­je­din­ci­ma, ra­znim dru­štve­nim or­ga­ni­ma i or­ga­ni­za­ci­ja­ma kao i dru­štvu u ce­li­ni uzev, u svim dru­štve­nim for­ma­ci­ja­ma pred­sta­vlja naj­ve­ću pret­nju ko­ja ugro­ža­va dr­žav­nu, re­gi­o­nal­nu i me­đu­na­rod­nu bez­bed­nost.

Bor­ba pro­tiv sa­vre­me­nih iza­zo­va i pret­nji bez­bed­no­sti kri­mi­na­lom, zah­te­va pri­me­nu po­seb­nih me­ha­ni­za­ma za nji­ho­vo spre­ča­va­nje, ot­kri­va­nje i su­zbi­ja­nje, što je ne­mo­gu­će ostva­ri­ti bez me­đu­na­rod­ne sa­rad­nje u ovoj obla­sti.

Ka­ko se raz­vi­ja­la me­đu­na­rod­na sa­rad­nja u bor­bi pro­tiv kri­mi­na­la? Ko­je su oso­be­no­sti sa­rad­nje u bor­bi pro­tiv kri­mi­na­la? Ko­ji se pro­ble­mi ja­vlja­ju u me­đu­na­rod­noj sa­rad­nji pro­tiv kri­mi­na­la? Na ko­je se na­či­ne mo­že po­bolj­ša­ti me­đu­na­rod­na sa­rad­nja pro­tiv kri­mi­na­la? Broj­na su pi­ta­nja ko­ja se da­nas po­sta­vlja­ju pred nas. Na ta pi­ta­nja ne­ma pra­vog od­go­vo­ra uko­li­ko naj­ve­ći broj in­te­lek­tu­a­la­ca ne is­ka­že svo­je mi­šlje­nje.

Za­to po­zi­va­mo Vas su­di­je, tu­ži­o­ce i po­li­caj­ce da afir­mi­še­te svoj rad i pre­ga­la­štvo na ovoj me­đu­na­rod­noj kon­fe­ren­ci­ji i da uka­že­te na pro­ble­me na ko­je na­i­la­zi­te u svom ra­du. Je­dan od za­da­ta­ka kri­vič­no­prav­ne dok­tri­ne bi­će da iz­na­će, za­jed­no sa va­ma, no­va efi­ka­sni­ja re­še­nja u bor­bi pro­tiv ove dru­štve­ne po­ša­sti. Uzi­ma­ju­ći uče­šće na ovoj me­đu­na­rod­noj kon­fe­ren­ci­ji na te­mu n "Me­đu­na­rod­na sud­ska, tu­ži­lač­ka i po­li­cij­ska sa­rad­nja u bor­bi pro­tiv kri­mi­na­la" ko­ju or­ga­ni­zu­je Udru­že­nje za me­đu­na­rod­no kri­vič­no pra­vo na Ta­ri u ho­te­lu "Omo­ri­ka", vi is­pu­nja­va­te i za­kon­sku oba­ve­zu o per­ma­nent­nom struč­nom usa­vr­ša­va­nju i da­je­te zna­ča­jan do­pri­nos sa­gle­da­va­nju ovog iz­u­zet­no zna­čaj­nog dru­štve­nog pro­ble­ma.

 

OČE­KU­JE­MO VAS NA TA­RI.

U pri­lo­gu Vam do­sta­vlja­mo spi­sak ra­do­va auto­ra ko­ji su se od­va­ži­li da na ovu za­da­tu te­mu iz­ne­su svo­je mi­šlje­nje.

S po­što­va­njem

OR­GA­NI­ZA­CI­O­NI OD­BOR SA­VE­TO­VA­NJA

 

*  *  *

 

Po­seb­no se za­hva­lju­je­mo iz­da­vač­koj ku­ći In­ter­mex d.o.o. na ogrom­noj po­mo­ći u pri­pre­mi
i re­a­li­za­ci­ji svih naših dosadašnjih sku­pova.


TE­MA:
ME­ĐU­NA­ROD­NA SUD­SKA, TU­ŽI­LAČ­KA I PO­LI­CIJ­SKA SA­RAD­NJA U BOR­BI PRO­TIV KRI­MI­NA­LA

PREUZMITE PROGRAM SKUPA (.pdf)

 

Uvod­ni­ referati:

 

1. aka­de­mik Prof. dr Vla­do Kam­bov­ski, Univer-zitet u Sko­plju, re­dov­ni pro­fe­sor i šef ka­te­dre za kri­vič­no pra­vo na Prav­nom fa­kul­te­tu. Uče­snik više me­đu­na­rod­nih sku­po­va na ko­ji­ma je imao re­fe­ra­te. Ob­ja­vio je pre­ko 30. knji­ga ra­do­va iz obla­sti kri­vič­nog i me­đu­na­rod­nog kri­vič­nog pra­va, kao i vi­še ra­do­va u pre­sti­žnim me­đu­na­rod­nim i do­ma­ćim ča­so­pi­si­ma. Ak­tiv­ni su­di­o­nik mno­gih za­kon­skih i na­uč­nih pro­je­ka­ta. Pred­sed­nik Udru­že­nja za kri­vič­no pra­vo i kri­mi­no­lo­gi­ju Re­pu­bli­ke Ma­ke­do­ni­je. Kao eks­pert, če­sto je an­ga­žo­van od stra­ne me­đu­na­rod­nih in­sti­tu­ci­ja i or­ga­ni­za­ci­ja. Za svo­je na­uč­no an­ga­žo­va­nje i stva­ra­las­štvo do­bit­nik je vi­še na­gra­da i pri­zna­nja.

Te­ma: Kri­mi­na­li­tet u sve­tlu Me­đu­na­rod­nog ka­zne­nog pra­va


2. Prof. dr Mi­len­ko Kre­ća,
šef Ka­te­dre za me­đu­na­rod­no pra­vo na Prav­nom fa­kul­te­tu Uni­ver­zi­te­ta u Be­o­gra­du, Su­di­ja ad hoc Me­đu­na­rod­nog su­da prav­de, Su­di­ja ad hoc Evrop­skog su­da za ljud­ska pra­va, Član Ve­ne­ci­jan­ske ko­mi­si­je, Član Stal­nog ar­bi­tra­žnog su­da u Ha­gu, Pred­sed­nik Udru­že­nja za Me­đu­na­rod­no kri­vič­no pra­vo Sr­bi­je, Pred­sed­nik Srp­skog Udru­že­nja za me­đu­na­rod­no jav­no pra­vo, autor ve­li­kog bro­ja ra­do­va na srp­skom i stra­nim je­zi­ci­ma, je­dan od naj­ci­ti­ra­ni­jih srp­skih prav­ni­ka u me­đu­na­rod­nim na­uč­nim pu­bli­ka­ci­ja­ma.

Te­ma: Od­nos iz­me­đu Me­đu­na­rod­nog su­da prav­de i Ha­škog tri­bu­na­la u ve­zi sa pre­su­đi­va­nja ge­no­ci­da

 

3. Prof. dr Arndt Sinn pro­fe­so­ra kri­vič­nog pra­va, kri­vič­nog pro­ce­snog pra­va i me­đu­na­rod­nog i upo­red­nog kri­vič­nog pra­va na Uni­ver­zi­te­tu Osna­bruck, Ne­mač­ka, gde je i di­rek­tor Cen­tra za evrop­ske i me­đu­na­rod­ne kri­vič­no­prav­ne stu­di­je (ZE­IS). Od 2009. go­di­ne je pot­pred­sed­nik Fo­ru­ma za bor­bu pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la u eri glo­ba­li­za­ci­je (IFCCLGE) sa se­di­štem u Pe­kin­gu. Član je Evrop­ske rad­ne gru­pe na iz­ra­di za­kon­ske ini­ci­ja­ti­ve pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la u ce­loj Evro­pi, SAD, Bra­zi­lu i Ja­pa­nu. Član je re­dak­ci­je Ze­itschrift­fur In­ter­na­ti­o­na­le Stra­frechts dog­ma­tik (www.zis-on­li­ne.com) i ča­so­pi­sa za na­ci­o­nal­nu bez­bed­nost (Mo­skva), Re­vi­sta de Estu­dos Cri­mi­na­lis (Bra­zil), i Ac­ta Ju­ri­di­ca­et Po­li­ti­ca (Se­ge­din, Ma­đar­ska). Ob­ja­vio vi­še struč­nih i na­uč­nih ra­do­va i ak­tiv­ni su­di­o­nik na broj­nim na­ci­o­nal­nim i me­đu­na­rod­nim na­uč­nim sku­po­vi­ma. Ob­ja­vio vi­še mo­no­gra­fi­ja iz obla­sti kri­vič­nog pra­va.

Te­ma:  Iz­be­ga­va­nja su­ko­ba kri­vič­ne ju­ris­dik­ci­je U Evrop­skoj uni­ji sa­da­šnjost i bu­duć­nost

 

4. Prof. dr Sre­to No­go, pro­fe­sor na Fa­kul­te­tu za pra­vo, jav­nu upra­vu i bez­bed­nost, Me­ga­trend uni­ver­zi­te­ta u Be­o­gra­du. Autor vi­še mo­no­gra­fi­ja i na­uč­nih i struč­nih ra­do­va ob­ja­vlje­nih u na­ci­o­nal­nim i me­đu­na­rod­nim re­fe­rent­nim ča­so­pi­si­ma. Ak­tiv­ni uče­snik broj­nih me­đu­na­rod­nih i na­ci­o­nal­nih sku­po­va. Uče­snik u iz­ra­di vi­še za­kon­skih aka­ta, gde je svo­je te­o­rij­sko zna­nje pro­ve­ra­vao u prak­si. Odr­žao vi­še pre­da­va­nja u ino­stran­stvu. Profesor po pozivu na Pravnom fakukltetu "MGU Lomonosov" iz MoskveDo­bit­nik vi­še na­gra­da i pri­zna­nja za na­uč­ni rad. Ge­ne­ral­ni se­kre­tar Udru­že­nja za me­đu­na­rod­no kri­vič­no pra­vo. Od 2010. go­di­ne pot­pred­sed­nik Fo­ru­ma za bor­bu pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la u eri glo­ba­li­za­ci­je (IFCCLGE) sa se­di­štem u Pe­kin­gu.

Te­ma: Po­jam i funk­ci­ja me­đu­na­rod­ne sa­rad­nje


5. Prof. dr Hu­an Da­o­sju, pro­fe­sor prava na Univerziteta u Ki­ni (Pe­king), Pred­sed­nik Cen­tar za pro­u­ča­va­nje ru­skog kri­vič­nog za­ko­no­dav­stva. Ob­ja­vi­la vi­še struč­nih i na­uč­nih ra­do­va. Za stva­ra­la­štvo na­gra­đi­va­na u ze­mlji i ino­stran­stvu. No­si­lac naj­vi­ših dr­žav­nih od­li­ko­va­nja Ki­ne i Ru­si­je.

Te­ma:  Sa­rad­nja Ki­ne sa dru­gim dr­ža­va­ma u bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je

 

6. Dra­go­mir Mi­lo­je­vić, pred­sed­nik Vr­hov­nog ka­sa­ci­o­nog su­da Srbije

Te­ma: Osnov­no pra­vo okri­vlje­ni­ma u kri­vič­nom po­stup­ku – pra­vo na pra­vič­no su­đe­nje


7. Prof. dr Ju­rij Djuk, šef Ode­lje­nja kri­vič­nog po­stup­ka i kri­mi­na­li­sti­ke Dr­žav­ni uni­ver­zi­tet Ru­ska Fe­de­ra­ci­ja.

Te­ma: Me­đu­na­rod­na sa­rad­nja u bor­bi pro­tiv kri­mi­na­la kroz re­gi­o­nal­ne pro­gra­me

 

8. Prof. dr Lun Čan­haj, prorektor Prav­nog in­sti­tut Uni­ver­zi­te­ta u Unu­tra­šnjoj Mon­go­li­ji

Te­ma: Me­ha­ni­zmi po­li­cij­ske sa­rad­nje u po­gra­nič­nim re­gi­o­ni­ma Ki­ne i Ru­si­je


9. Prof. dr Lui Peng, iz­vr­šni ured­nik dru­štve­nih na­u­ka u Ki­ni i ki­ne­ske dru­štve­ne na­u­ke da­nas, rukovodilac projekta Ki­ne­ske aka­de­mi­je dru­štve­nih na­u­ka: Po­li­cij­ska i pra­vo­sud­na sa­rad­nja u bor­bi pro­tiv te­ro­ri­zma u SCO ze­mlja­ma.

Te­ma: Po­li­cij­ska i pra­vo­sud­na sa­rad­nja u bor­bi pro­tiv te­ro­ri­zma – su­o­ča­va­nje sa pro­ble­mi­ma

 

10. Prof. dr Fla­vio Ci­o­pec, Prav­ni fa­kul­tet, Uni­ver­zi­tet u Te­mi­šva­ru, Ru­mu­ni­ja.

Te­ma: Me­đu­na­rod­na sa­rad­nja na pro­ši­re­no od­u­zi­ma­nje imo­vi­ne

 

11. Sr­đan Đu­ro­vić, Su­di­ja za pre­kr­ša­je Pod­go­ri­ca

Te­ma: Pri­ba­vlja­nje do­ka­za u su­sjed­nim dr­ža­va­ma u pre­kr­šaj­nim i kri­vič­nim po­stup­ci­ma

 

12. Velj­ko Ru­to­vić, za­mje­nik Spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca i kon­takt oso­ba Cr­ne Go­re za sa­rad­nju sa Euro­dža­stom.

Te­ma: Ko­ri­šće­nje evrop­skih i do­ma­ćih ti­je­la od stra­ne dr­žav­nih tu­ži­la­ca u bor­bi pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i dru­gih ob­li­ka pre­ko­gra­nič­nog kri­mi­na­la

 

Re­fe­ren­ti iz ino­stran­stva:

 

1. Prof. dr Ju­ri Go­lik, re­dov­ni pro­fe­sor i šef ka­te­dre za kri­vič­no pra­vo na Ru­skom dr­žav­no tr­go­vin­sko – eko­nom­skom uni­ver­zi­te­tu u Mo­skvi, i pro­fe­sor na Prav­nom fa­kul­te­tu Uni­ver­zi­te­ta I.A. Bu­nin u Ele­cu. Autor vi­še knji­ga i mo­no­gra­fi­ja iz obla­sti kri­vič­nog pra­va. Ak­tiv­ni su­di­o­nik broj­nih za­kon­skih i na­uč­nih pro­je­ka­ta. Ob­ja­vio vi­še ra­do­va u pre­sti­žnim me­đu­na­rod­nim i do­ma­ćim ča­so­pi­si­ma. Uče­snik na brojnim me­đu­na­rod­nim i do­ma­ćim na­uč­nim sku­po­vi­ma sa pi­sa­nim ra­do­vi­ma iz obla­sti kri­vič­nog pra­va. Član Udru­že­nja kri­vi­ča­ra Ru­si­je. Za na­uč­ni do­pri­nos do­bit­nik vi­še od­li­ko­va­nja i pri­zna­nja.

Te­ma: Or­ga­ni­za­ci­ja me­đu­na­rod­ne prav­ne bor­be pro­tiv kri­mi­na­la zah­te­va po­bolj­ša­nje i mo­der­ni­za­ci­ju

 

2. Prof. dr Ivan Ko­za­čen­ko, šef ka­te­dre za kri­vič­no pra­vo i kri­mi­no­lo­gi­ju na Prav­nom fa­kul­te­tu u Uni­ver­zi­te­ta u Eka­te­rin­bur­gu. Ob­ja­vio vi­še struč­nih i na­uč­nih ra­do­va i ak­tiv­ni su­di­o­nik na broj­nim na­ci­o­nal­nim i me­đu­na­rod­nim na­uč­nim sku­po­vi­ma. Ob­ja­vio vi­še mo­no­gra­fi­ja iz obla­sti kri­vič­nog pra­va. Za do­pri­nos raz­vo­ju na­u­ke u Ru­si­ji vi­še pu­ta na­gra­đi­van. Po­ča­sni na­uč­ni Ru­ske Fe­de­ra­ci­ja, Šef od­se­ka za Kri­vič­nog pra­vo Ural­skog dr­žav­nog prav­nog Uni­ver­zi­te­ta:

Te­ma: Ko­rup­ci­o­na­ška psi­ho­lo­gi­ja

 

3. Prof. dr Alek­san­dar Ko­ro­be­jev, šef ka­te­dre za kri­vič­no pra­vo na Prav­nom fa­kul­te­tu u Vla­di­vo­sto­ku. Uče­snik na broj­nim me­đu­na­rod­nim i na­ci­o­nal­nim na­uč­nim sku­po­vi­ma sa za­pa­že­nim ra­do­vi­ma. Za do­pri­nos raz­vo­ju na­u­ke kri­vič­nog pra­va u Ru­si­ji na­gra­đi­van. Član pred­sed­ni­štva Udru­že­nja kri­vi­ča­ra Ru­si­je i pot­pred­sed­nik me­đu­na­rod­nog na­uč­nog fo­ru­ma kri­vi­ča­ra sa se­di­štem u Pe­kin­gu. Ob­ja­vio vi­še za­pa­že­nih mo­no­gra­fi­ja.

Te­ma: Ka­zne­na po­li­ti­ka sa­vre­me­ne Ru­si­je u obla­sti prav­ne po­mo­ći u kri­vič­nim stva­ri­ma iz­vr­ši­la­ca

 

4. Prof. dr Vla­di­mir Ka­nja­hin, šef ka­te­dre za kri­vič­no pra­vo na Prav­nom fa­kul­te­tu Uni­ver­zi­te­ta u Kra­sno­da­ru. Uče­snik broj­nih me­đu­na­rod­nih i do­ma­ćih kon­fe­ren­ci­ja po­sve­će­nih kri­vič­nom pra­vu. Ob­ja­vio vi­še mo­no­gra­fi­ja i struč­nih i na­uč­nih ra­do­va. Za do­pri­nos raz­vo­ju na­u­ke u Ru­skoj fe­de­ra­ci­ji do­bit­nik vi­še pri­zna­nja i na­gra­da. Potpredsednik kri­vi­ča­ra Ru­ske fe­de­ra­ci­je.

Te­ma: Me­đu­na­rod­ni kri­mi­nal: po­jam i vr­ste

 

5. Prof. dr Jo­ve Ke­ka­nov­ski, Fa­kul­tet za tu­ri­zam iz Ohri­da – Uni­ver­zi­tet „sv. Kli­ment Ohrid­ski“ Bi­tolj. Uče­snik na broj­nim me­đu­na­rod­nim i do­ma­ćim sku­po­vi­ma. Ob­ja­vio vi­še mo­no­gra­fi­ja i na­uč­nih ra­do­va i prof. dr Vla­di­mir Pi­vo­va­rov MIT – Uni­ver­zi­tet u Sko­pju

Te­ma:Pro­ce­sna for­ma sa­vre­me­nih tak­ti­ka i teh­ni­ka oba­vlja­nja pre­tre­sa i me­đu­na­rod­na sa­rad­nja

 

6. Prof. dr Ve­sna Vuč­ko­vić, su­di­ja Uprav­nog su­da Cr­ne Go­re i pro­fe­sor na Prav­nom fa­kul­te­tu Uni­ver­zi­te­ta „Me­di­te­ran“ u Pod­go­ri­ci i na Fa­kul­te­tu za me­di­te­ran­ske po­slov­ne stu­di­je u Tiv­tu. Ob­ja­vi­la vi­še struč­nih i na­uč­nih ra­do­va i uče­stvo­va­la na me­đu­na­rod­nim i na­ci­o­nal­nim na­uč­nim sku­po­vi­ma na ko­ji­ma se ras­pra­vlja­la pro­ble­ma­ti­ka iz obla­sti kri­vič­nog i kri­vič­no­pro­ce­snog pra­va i Prof. dr Bran­ko Vuč­ko­vić, pred­sed­nik osnov­nog su­da u Ko­to­ru i pred­sed­nik Udru­že­nja za kri­vič­no pra­vo i kri­mi­nal­nu po­li­ti­ku Cr­ne Go­re. Autor vi­še struč­nih i na­uč­nih ra­do­va. Uče­snik na mno­gim do­ma­ćim i me­đu­na­rod­nim na­uč­nim sku­po­vi­ma.

Te­ma: Evrop­ski na­log za hap­še­nje

 

7. Prof. dr Mi­loš Ba­bić i prof. dr Ivan­ka Mar­ko­vić Uni­ver­zi­tet u Ba­nja­lu­ci, re­dov­ni pro­fe­sor i šef ka­te­dre za kri­vič­no pra­vo na Prav­nom fa­kul­te­tu. Uče­snik u broj­nim me­đu­na­rod­nim na­uč­nim pro­jek­ti­ma i autor vi­še na­uč­nih i struč­nih ra­do­va. Uče­snik broj­nih me­đu­na­rod­nih i do­ma­ćih na­uč­nih sku­po­va. Pred­sed­nik Udru­že­nja za kri­vič­no pra­vo Re­pu­bli­ke Srp­ske. Su­di­ja Su­da BiH, Auto­ri vi­še struč­nih i na­uč­nih ra­do­va iz obla­sti kri­vič­nog pra­va. Uče­sni­ci broj­nih me­đu­na­rod­nih i do­ma­ćih na­uč­nih i struč­nih sku­po­va. Ob­ja­vi­li ne­ko­li­ko mo­no­gra­fi­ja.

Te­ma: Pri­mje­na kri­vič­nog za­ko­na u su­đe­nji­ma za me­đu­na­rod­na kri­vič­na dje­la u BiH

 

8. dr. Ba­ljak Mi­ro­slav, Voj­ska Re­pu­bli­ke Srp­ske, Ba­nja Lu­ka. Uče­snik na me­đu­na­rod­nim i na­ci­o­nal­nim na­uč­nim sku­po­vi­ma. Ob­ja­vio ne­ko­li­ko za­pa­že­nih stručnih ra­do­va.

Te­ma: Spo­ra­zum o pri­zna­va­nju kri­vi­ce – kri­vič­no prav­ne sank­ci­je

 

9. dr. Dra­gan Đo­kić, Mi­ni­star­stvo od­bra­ne BiH. Uče­snik na me­đu­na­rod­nim i na­ci­o­nal­nim na­uč­nim sku­po­vi­ma. Ob­ja­vio ne­ko­li­ko struč­nih ra­do­va i dve mo­no­gra­fi­je iz obla­sti me­đu­na­rod­nog kri­vič­nog pra­va.

Te­ma: Pri­mje­na po­seb­nih is­tra­žnih rad­nji u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni i u prak­si Evrop­skog su­da za ljud­ska

 

10. Doc. dr Ša­ban Sa­liu, di­rek­tor Di­rek­ci­je za za­šti­tu i spa­ša­va­nje Re­pu­bli­ke Ma­ke­do­ni­je.

Te­ma: Me­đu­na­rod­na sa­rad­nja u pre­ven­ci­ji i upra­vlja­nja ka­ta­stro­fa­ma

 

Uvod­ni­ča­ri iz Sr­bi­je

 

1. No­vi­ca Pe­ko­vić, su­di­ja Vr­hov­nog ka­sa­ci­o­nog su­da i pred­sed­nik Ape­la­ci­o­nog suda u No­vom Sa­du. Uče­snik broj­nih me­đu­na­rod­nih i na­ci­o­nal­nih na­uč­nih skupova, autor ko­ji je dao ve­li­ki do­pri­nos re­for­mi na­šeg kri­vič­nog za­ko­no­dav­stva. Član Upravnog od­bo­ra Udruženja za međunarodno kri­vič­no pra­vo.

Te­ma: Kri­vič­na od­go­vor­nost (kri­vi­ca) ko­man­du­ju­ćih li­ca za te­ška kr­še­nja me­đu­na­rod­nog hu­ma­ni­tar­nog pra­va, "ko­mand­na od­go­vor­nost" i na­če­lo za­ko­ni­to­sti

 

2. Prof. dr Bo­ris Kri­vo­ka­pić, re­dov­ni pro­fe­sor na Fa­kul­te­tu za dr­žav­nu upra­vu i ad­mi­ni­stra­ci­ju i pro­rek­tor na Me­ga­trend uni­ver­zi­te­tu u Be­o­gra­du. Is­tak­nu­ti struč­njak za Me­đu­na­rod­no jav­no pra­vo. Autor 34 knji­ge i oko 150 dru­gih na­uč­nih ra­do­va ob­ja­vlje­nih u Evro­pi, Ame­ri­ci i Azi­ji. Do­bit­nik ne­ko­li­ko na­gra­da za izuzetne na­uč­ne re­zul­ta­te. Do­bit­nik zna­čaj­nih me­đu­na­rod­nih i na­ci­o­nal­nih pri­zna­nja za stva­ra­la­štvo.

Te­ma: Me­đu­na­rod­ni spo­ro­vi – po­jam i vr­sta


3. Prof. dr Mi­lan Šku­lić,
re­dov­ni pro­fe­sor Prav­nog fa­kul­te­ta u Be­o­gra­du. Vr­sni po­zna­va­lac kri­vič­no pro­ce­snog pra­va. Autor vi­še na­uč­nih ra­do­va na srp­skom i ino­stra­nim je­zi­ci­ma. Član Dr­žav­nog ve­ća tu­ži­la­ca. Član Uprav­nog od­bo­ra Udru­že­nja za me­đu­na­rod­no kri­vič­no pra­vo.

Te­ma: Osnov­ni in­sti­tu­ci­o­nal­ni ob­li­ci me­đu­na­rod­ne sa­rad­nje u su­zbi­ja­nju or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­li­te­ta


4. So­nja Ma­noj­lo­vić, su­di­ja Ape­la­ci­o­nog su­da u Be­o­gra­du i Jan­ko La­za­re­vić su­di­ja Vr­hov­nog ka­sa­ci­o­nog su­da

Te­ma: Me­đu­na­rod­na sa­rad­nja i ak­tiv­no­sti dr­žav­nih or­ga­na u bor­bi pro­tiv tr­go­vi­ne lju­di­ma


5. Mi­lan Pe­tro­vić, za­me­nik tu­ži­o­ca za rat­ne zlo­či­ne

Te­ma: No­vi mo­da­li­te­ti me­đu­na­rod­ne kri­vič­no prav­ne sa­rad­nje iz­me­đu tu­ži­la­ca u re­gi­o­nu na pla­nu pro­ce­su­i­ra­nja rat­nih zlo­či­na

6. Pre­drag Ćet­ko­vić, Za­me­nik jav­nog tu­ži­o­ca u Tre­ćem osnov­nom jav­nom tu­ži­la­štvu u Be­o­gra­du

Te­ma: Me­đu­na­rod­na prav­na po­moć u kri­vič­nim stva­ri­ma u prak­si Jav­nog tu­ži­la­štva Re­pu­bli­ke Sr­bi­je

 

7. Prof. dr Ne­đo Da­ni­lo­vić i dru­gi, pro­fe­sor i pro­de­kan na Fa­kul­te­tu za pra­vo, jav­nu upra­vu i bez­bed­nost. Autor vi­še mo­no­gra­fi­ja, uni­ver­zi­tet­skih udž­be­ni­ka i na­uč­nih pri­lo­ga ob­ja­vlje­nih u na­ci­o­nal­nim i me­đu­na­rod­nim ča­so­pi­si­ma. Ru­ko­vo­dio je sa vi­še na­uč­no­i­stra­ži­vač­kih pro­je­ka­ta i uče­stvo­vao na vi­še na­uč­nih sku­po­va na­ci­o­nal­nog i me­đu­na­rod­nog zna­ča­ja. Za­me­nik je pred­sed­ni­ka Udru­že­nja me­to­do­lo­ga.

Te­ma: Prav­ni aspek­ti me­đu­na­rod­ne kri­vič­no prav­ne po­mo­ći i me­đu­na­rod­ne po­li­cij­ske sa­rad­nje

 

8. Dr Vla­di­mir Uro­še­vić, šef od­se­ka za su­zbi­ja­nje elek­tron­skog kri­mi­na­la u Odeljenju za bor­bu pro­tiv vi­so­ko­teh­no­lo­škog kri­mi­na­la, SBPOK, UKP.

Te­ma: Sa­rad­nja u bor­bi pro­tiv vi­so­ko­teh­no­lo­škog kri­mi­na­la u re­gi­o­nu ju­go­i­stoč­ne Evro­pe

 

9. Prof. dr Želj­ko Ni­kač, pro­fe­sor na Po­li­cij­skoj aka­de­mi­ji u Be­o­gra­du. Autor vi­še struč­nih i na­uč­nih ra­do­va i uče­snik na do­ma­ćim i me­đu­na­rod­nim na­uč­nim sku­po­vi­ma.

Te­ma: Sto go­di­na od us­po­sta­vlja­nja me­đu­na­rod­ne po­li­cij­ske sa­rad­nje i osvrt na od­no­se sa Sr­bi­jom


10. Msc Dra­goš Alek­sić, po­li­cij­ski sa­vet­nik, Upra­va gra­nič­ne po­li­ci­je.

Te­ma: Ulop­ga po­li­ci­je u su­zbi­ja­nju or­ga­ni­zo­va­nih kri­mi­nal­nih ak­tiv­no­sti u Sr­bi­ji sa osvr­tom na si­tu­a­ci­ju u Evro­pi

 

11. Du­brav­ka Da­mja­no­vić, pred­sed­nik Ape­la­ci­o­nog su­da u Kra­gu­jev­cu.

Te­ma: Iz­vr­še­nje stra­ne kri­vič­ne pre­su­de

 

12. Ser­gej Ulja­nov, po­li­cij­ski sa­vet­nik, na­čel­nik Ode­lje­nja za po­slo­ve IN­TER­POL-a, Upra­ve za Me­đu­na­rod­nu ope­ra­tiv­nu po­li­cij­sku sa­rad­nju, Di­rek­ci­ja po­li­ci­je

Te­ma: Me­đu­na­rod­na ope­ra­tiv­na po­li­cij­ska sa­rad­nja-prak­sa i iza­zo­vi

 

13. Dr Bo­ži­dar Ota­še­vić, za­me­nik na­čel­ni­ka Upra­ve za struč­no obra­zo­va­nje, ospo­so­blja­va­nje, usa­vr­ša­va­nje i na­u­ku, Sek­tor fi­nan­si­ja, ljud­skih re­sur­sa i za­jed­nič­kih po­slo­va

Te­ma: Zna­čaj me­đu­na­rod­ne po­li­cij­ske sa­rad­nje u su­zbi­ja­nju na­si­lja na sport­skim pri­red­ba­ma

 

14. Dr Si­ni­ša Do­stić, sa­mo­stal­ni iz­vr­ši­lac za po­slo­ve na­uč­no-is­tra­ži­vač­kog ra­da i mr Dar­ko Mar­ko­vić, sa­mo­stal­ni po­li­cij­ski in­spek­tor, Upra­va gra­nič­ne po­li­ci­je, Di­rek­ci­ja po­li­ci­je

Te­ma: Zna­čaj ana­li­ze ri­zi­ka za su­zbi­ja­nje pre­ko­gra­nič­nog kri­mi­na­la

 

15. Prof. dr Bo­ra Če­jo­vić, pro­fe­sor kri­vič­nog pra­va u penziji, autor vi­še na­uč­nih ra­do­va i mo­no­gra­fi­ja,. Uče­snik broj­nih me­đu­na­rod­nih na­uč­nih sku­po­va i pred­sed­nik udru­že­nja za kri­vič­no pra­vo i kri­mi­no­lo­gi­ju Sr­bi­je.

Te­ma: Do­pri­nos od­bra­ne u utvr­đi­va­nju isti­ne u kri­vič­nom po­stup­ku

 

16. Prof. dr Zo­ran Pa­vlo­vić i prof. dr Ivan Jok­sić, Uni­ver­zi­te­ta Pri­vred­na aka­de­mi­ja No­vi Sad, Prav­ni fa­kul­tet. Ob­ja­vio vi­še struč­nih ra­do­va i ak­tiv­ni uče­snik na na­ci­o­nal­nim i me­đu­na­rod­nim na­uč­nim sku­po­vi­ma

Te­ma: Me­đu­na­rod­na Evrop­ska i po­li­cij­ska sa­rad­nja u su­zbi­ja­nju te­ških ob­li­ka kri­mi­na­li­te­ta

 

17. Prof. dr Sa­ša Kne­že­vić, Uni­ver­zi­tet u Ni­šu re­dov­ni pro­fe­sor kri­vič­no­pro­ce­snog pra­va na Prav­nom fa­kul­te­tu. Uče­snik na mno­gim me­đu­na­rod­nim i do­ma­ćim na­uč­nim sku­po­vi­ma. Autor vi­še struč­nih i na­uč­nih ra­do­va, pred­sed­nik Sa­ve­ta Uni­ver­zi­te­ta u Ni­šu i prof dr Ra­dan Ilić, fa­kul­tet za pra­vo, jav­nu upra­vu i bez­bed­nost, Be­o­grad

Te­ma: Me­đu­na­rod­na sa­rad­nja jav­nih tu­ži­la­ca na re­a­li­za­ci­ji kon­sen­su­al­ne prav­de

 

18. Đu­rić Dra­ga­na, asi­stent i dok­to­rant na Fa­kul­te­tu za pra­vo, jav­nu upra­vu i bez­bed­nost

Te­ma: Me­đu­na­rod­na sa­rad­nja u slu­ča­ju kri­vič­nih de­la u „pe­tom boj­nom po­lju“

 

19. Prof. dr. Je­le­na Lo­pi­čić - Jan­čić, autor vi­še struč­nih i na­uč­nih ra­do­va. Ob­ja­vi­la vi­še knji­ga i mo­no­gra­fi­ja iz obla­sti kri­vič­nog pra­va i advo­kat Mi­lan Vu­jin ko­ji je me­đu pr­vim bio advo­kat pred ad hoc tri­bu­na­lom u Ha­gu. Autor je vi­še struč­nih ra­do­va iz obla­sti kri­vič­nog pra­va.

Te­ma: Aten­tat na kra­lja Alek­san­dra Ka­ra­đor­đe­vi­ća u Mar­se­lju 1934. go­di­ne u sve­tlu pro­pu­sta u me­đu­na­rod­noj sa­rad­nji po­li­ci­ja Re­pu­bli­ke Fran­cu­ske i kra­lje­vi­ne Ju­go­sla­vi­je

 

20. Msc Ži­van­ka Mi­la­di­no­vić, dok­to­rant na Fa­kul­te­tu za pra­vo, jav­nu upra­vu i bez­bed­nost

Te­ma: Ulo­ga i zna­čaj mre­že kon­takt cen­ta­ra 24/7 u me­đu­na­rod­noj sa­rad­nji u obla­sti saj­ber kri­mi­na­la

 

21. Dra­ga­na An­to­no­vić i Du­šan Da­kić, Sa­mo­stal­ni sa­vet­ni­ci u kri­vič­nom ode­lje­nju Vi­šeg su­da u No­vom Sa­du

Te­ma: Kri­vič­no de­lo na­sil­nič­kog po­na­ša­nja na sport­skoj pri­red­bi ili jav­nom sku­pu u Re­pu­bli­ci Sr­bi­ji

 

22. Go­ran Pe­tro­ni­je­vić, advo­kat iz Be­o­gra­da

Te­ma: Uti­caj sa­vre­me­nih glo­bal­nih pro­ce­sa na sta­tus sud­ske vla­sti

 

23. Pu­ši­ca Mar­ko, advo­kat iz Be­o­gra­da

Te­ma: O jed­nom pro­ble­mu iz sud­ske prak­se: od­nos ugo­vo­re­ne eks­tra­di­ci­je iz­me­đu Re­pu­bli­ke Sr­bi­je i Cr­ne Go­re i pri­tvor­skog raz­lo­ga iz čl. 211. st. 1. tač. 1. ZKP

 

24. Vo­jin R. Pe­jin, advo­kat, dok­to­rant, Fa­kul­tet za pra­vo, jav­nu upra­vu i bez­bed­nost, Uni­ver­zi­tet "Džon Smit", Be­o­grad.

Te­ma: Me­đu­na­rod­na sa­rad­nja po­li­ci­je, tu­ži­la­štva i su­do­va "pro et con­tra"  ("za i pro­tiv")

 

25. Doc. dr. Mi­o­drag Gor­dić i Ivan Pe­tro­vić, ge­ne­ral ma­jor i pro­fe­sor na Uni­ver­zi­te­tu od­bra­ne u Be­o­gra­du. Ak­tiv­ni uče­snik na broj­nim me­đu­na­rod­nim i na­ci­o­nal­nim kon­fe­ren­ci­ja­ma. Za svo­je pre­ga­la­štvo vi­še pu­ta po­hva­lji­van i na­gra­đi­van. Ob­ja­vio vi­še struč­nih i na­uč­nih ra­do­va.

Te­ma: Spe­ci­fič­ni mir­no­dop­ski ob­li­ci ugro­ža­va­nja Re­pu­bli­ke Sr­bi­je iz va­zdu­šnog pro­sto­ra

 

26. Bo­jan Pe­tro­­vić, su­di­ja Pre­kr­šaj­nog su­da Ve­li­ka Pla­na.

Te­ma: Ulo­ga po­li­ci­je i tu­ži­la­štva u bor­bi pro­tiv sa­vre­me­nih ob­li­ka kri­mi­na­li­te­ta.

 

 

ORI­JEN­TA­CI­O­NI PRO­GRAM RA­DA

 

SRE­DA 24. jun 2015.

 • Od 17,00 do 19,00 Pri­jem i re­gi­stra­ci­ja uče­sni­ka sa­ve­to­va­nja u ho­te­lu "Omo­ri­ka".
 • 19,00   Sed­ni­ca Uprav­nog od­bo­ra Udru­že­nja, Or­ga­ni­za­ci­o­nog od­bo­ra i re­fe­re­na­ta.

 

 

ČE­TVR­TAK 25. jun 2015.

 • 10,00    Otva­ra­nje sa­ve­to­va­nja, sku­pu će se obra­ti­ti mi­ni­star prav­de Re­pu­bli­ke Sr­bi­je Ni­ko­la Se­la­ko­vić
 • 10,15    Obra­ća­nje pred­sed­ni­ka Vr­hov­nog ka­sa­ci­o­nog su­da Re­pu­bli­ke Sr­bi­je Dra­go­mi­ra Mi­lo­je­vi­ća
 • 10,30    Obra­ća­nje di­rek­to­ra po­li­ci­je go­spo­di­na Mi­lo­ra­da Ve­ljo­vi­ća
 • 10,45    Uvod­ni re­fe­rat, prof. Mi­len­ko Kre­ća
 • 11,00    Uvod­ni re­fe­rat, aka­de­mik, prof. dr Vla­do Kam­bov­ski
 • 11,15    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Ardnt Sinn
 • 11,30    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Sre­to No­go
 • 11,45    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Ju­rij Djuk
 • 12,00    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Dra­go­mir Mi­lo­je­vić
 • 12,15    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Hu­an Da­o­su
 • 12,30    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Lun Pent
 • 12,45    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Fla­vio Ci­o­pes
 • 13,00   KA­FE PA­U­ZA
 • 13,15    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr No­vi­ca Pe­ko­vić
 • 13,30    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Mi­lan Šku­lić
 • 13,45    Uvod­ni re­fe­rat, prof. Alek­san­dar Ko­ro­je­bev
 • 14,00    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Ri­kar­do Ja­kob­sen Glo­sner
 • 14,15    Uvod­ni re­fe­rat, Velj­ko Ru­to­vić
 • 14,30    Uvod­ni re­fe­rat, Sr­đan Đu­ro­vić
 • 14,45   ZA­VR­ŠE­TAK PRE­PO­DNEV­NOG RA­DA
 • 17,00    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Bran­ko Vuč­ko­vić
 • 17,15    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Vla­di­mir Ka­nja­hin
 • 17,30    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Ivan Ko­za­šen­ko
 • 17,45    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Mi­loš Ba­bić
 • 18,00    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Jo­ve Ke­ka­nov­ski
 • 18,15    Uvod­ni re­fe­rat, dr Dra­gan Đo­kić
 • 18,30    Uvod­ni re­fe­rat, mr Mi­ro­slav Ba­ljak
 • 18,45    Uvod­ni re­fe­rat, dr Vla­di­mir Uro­še­vić
 • 19,00    Uvod­ni re­fe­rat, Ži­van­ka Mi­la­di­no­vić
 • 19,15    Uvod­ni re­fe­rat, Go­ran Pe­tro­ni­e­vić
 • 19,30    Uvod­ni re­fe­rat, Mar­ko Pu­ši­ca
 • 19,45    Uvod­ni re­fe­rat, Ser­ge Ulja­nov
 • 20,00   ZA­VR­ŠE­TAK PO­PO­DNEV­NOG RA­DA

 

PE­TAK 26. jun 2015.

 • 10,00    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Ju­rij Go­lik
 • 10,15    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Bo­ris kri­vo­ka­pić
 • 10,30    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Bo­ro Če­o­vić
 • 10,45    Uvod­ni re­fe­rat, So­lja Ma­noj­lo­vić
 • 11,00    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Alek­san­dar Ko­ro­be­jev
 • 11,15    Uvod­ni re­fe­rat, Mi­lan Pe­tro­vić
 • 11,30    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Ne­đo Da­ni­lo­vić
 • 11,45    Uvod­ni re­fe­rat, Pre­drag Ćet­ko­vić
 • 12,00   KA­FE PA­U­ZA
 • 12,15    Uvod­ni re­fe­rat, mr Dra­goš Alek­sić
 • 12,30    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Zo­ran Pa­vlo­vić
 • 12,45    Uvod­ni re­fe­rat, Du­brav­ka Da­mja­no­vić
 • 13,00    Uvod­ni re­fe­rat, dr Si­ni­ša Do­stić
 • 13,15    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Bo­ži­dar Ota­še­vić
 • 13,30    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Sa­ša Kne­že­vić
 • 13,45    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr Želj­ko Ni­kač
 • 14,00    Uvod­ni re­fe­rat, Dra­ga­na Đu­rić
 • 14,15    Uvod­ni re­fe­rat, prof. dr ele­na Lo­pi­čić Jan­čić
 • 14,30    Uvod­ni re­fe­rat, Vo­jin Pe­jin
 • 14,45    Uvod­ni re­fe­rat, doc. dr mi­o­drag Gor­dić
 • 15,00   ZA­VR­ŠE­TAK PRE­PO­DNEV­NOG RA­DA
 • 15,15   PIK­NIK RU­ČAK

 

 

SU­BO­TA 27. jun 2015.

OKRU­GLI STO: 

 • od 10,00 do 15,00 JAV­NA RAS­PRA­VA O NA­CR­TU NO­VOG ZA­KO­NA O MA­LO­LET­NIM UČI­NI­O­CI­MA KRI­VIČ­NIH DE­LA I ZA­ŠTI­TI MA­LO­LET­NIH LI­CA U KRI­VIČ­NOM PO­STUP­KU
  Uvod­ni­čar i mo­de­ra­tor: Prof. dr Mi­lan Šku­lić
 • od 11,00 do 15,30  JAV­NA RAS­PRA­VA O IZ­ME­NA­MA KE­I­VIČ­NOG ZA­KO­NI­KA RE­PU­BLI­KE SR­BI­JE – DO­ŽI­VOT­NI ZA­TVOR
  Uvod­ni­čar i mo­de­ra­tor: No­vi­ca Pe­ko­vić, su­di­ja Vr­hov­nog ka­sa­ci­o­nog su­da i član Rad­ne gru­pe za iz­me­nu KZ
 • 20,30 SVE­ČA­NA VE­ČE­RA UZ MU­ZIČ­KI PRO­GRAM

 

 

TU­RI­STIČ­KI IN­FOR­MA­TOR IZ­VR­ŠNOG OR­GA­NI­ZA­TO­RA:

 

Ho­tel OMO­RI­KA spa­da u ka­te­go­ri­ju ho­te­la sa tri zve­zdi­ce. U okvi­ru svo­jih ka­pa­ci­te­ta, ho­tel ras­po­la­že sa: dva apart­ma­na ti­pa pre­zi­dent, osam apart­ma­na i 156 kom­for­nih so­ba. Sve so­be ima­ju di­rekt­nu te­le­fon­sku li­ni­ju i te­le­vi­zor sa sa­te­lit­skim pro­gram. Po­red ho­tel­skog re­sto­ra­na, na ras­po­la­ga­nju go­sti­ma je i ban­ket sa­la, VIP sa­lon, ape­ri­tiv bar, po­sla­sti­čar­ni­ca, te­ra­sa, pro­dav­ni­ca su­ve­ni­ra, fri­zer­ski sa­lon, sa­lon le­po­te, am­bu­lan­ta, bi­bli­o­te­ka i niz dru­gih sa­dr­ža­ja ko­ji go­sti­ma bo­ra­vak či­ne pri­jat­nim.

Bri­nu­ći se da bo­ra­vak bu­de pri­ja­tan, i u re­kre­a­tiv­nim ak­tiv­no­sti­ma ra­zno­vr­stan, ho­tel nu­di sa­dr­ža­je kao što su: po­lu­o­lim­pij­ski za­tvo­re­ni ba­zen sa sa­u­nom, te­re­ta­na, ku­gla­na, sto­ni te­nis, bi­li­jar, sa­lon iga­ra za de­cu, in­ter­net ka­bi­net, am­bu­lan­ta, bi­bli­o­te­ka. Be­žič­ni in­ter­net je do­stu­pan u ho­lu ho­te­la i svim sa­la­ma.

Nad­mor­ska vi­si­na od 1059 me­ta­ra, vr­lo po­volj­ni kli­mat­ski uslo­vi, ve­li­ki broj sun­ča­nih da­na, če­ti­nar­ska šu­ma i sport­ski te­re­ni, ga­ran­tu­ju do­bre uslo­ve za pri­pre­me spor­ti­sta u raz­li­či­tim di­sci­pli­na­ma. U ne­po­sred­noj bli­zi­ni ho­te­la je trav­na­ti fud­bal­ski te­ren, trim sta­za du­ga 1900 me­ta­ra sa sport­skim spra­va­ma, 10 km ure­đe­nih šet­nih sta­za u bo­ro­voj šu­mi, dva te­ni­ska te­re­na i te­re­ni za ru­ko­met, ko­šar­ku i od­boj­ku kao i ski sta­za du­ga 300 me­ta­ra po­god­na za ško­lu ski­ja­nja. U ho­te­lu se odr­ža­va ve­li­ki broj se­mi­na­ra, kon­gre­sa i sa­ve­to­va­nja jer u svom sa­sta­vu ima kon­gre­snu sa­lu sa po­treb­nom audio-vi­zu­el­nom opre­mom i vi­še ma­njih sa­la za rad.

*     *     *

Is­hra­na na ba­zi pu­nog pan­si­o­na po prin­ci­pu šved­skog sto­la.

 

Ce­na po oso­bi u dvo­kre­vet­noj so­bi iz­no­si: 17.240 rsd.

Do­pla­ta za jed­no­kre­vet­nu so­bu za ceo bo­ra­vak iz­no­si: 3.310 rsd.

 

U ne­ve­de­ne ce­ne ura­ču­na­to je:

 • 3 pu­na pan­si­o­na sa bo­ra­vi­šnom tak­som i osi­gu­ra­njem;
 • 1 no­će­nje sa do­ruč­kom;
 • pik­nik ru­čak 20. ju­na;
 • uče­šće u ra­du sku­pa;
 • ka­fe u pa­u­za­ma ra­da po pla­nu Or­ga­ni­za­to­ra;
 • rad­ni i pro­pa­gand­ni ma­te­ri­jal;
 • sve­ča­na ve­če­ra 21 ju­na.

 

Izvršni organizator:

PRIJAVLJIVANJE

PM plus d.o.o. Karamatina 16, 11080 Beograd, Licenca 157/2010, Tel: 011/3079-582, 3079-584, E-mail: prijava@pmplus.rs, 
www.pmplus.rs

Objavljeno: 22.05.2015.

Da li imate komentar?

 • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
INTERMEX ONLINE

NAJNOVIJE VESTI IZ MEDIJA
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za septembar 2019.

RADNO PRAVO

Legitimacija predstavnika sindikata i zaštita pojedinačnih prava zaposlenih


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Postupak sudske zaštite


SUDSKA PRAKSA - Vrhovni kasacioni sud

Radno pravo - Isplata razlike zarade


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Odgovornost za štetu i naknada štete


NAKNADA ZARADE

Ostvarivanje prava na naknadu zarade - Za vreme privremene sprečenosti za rad koja je nastupila od 11.04.2019. godine - potrebna dokumentacija


RADNO PRAVO

Jubilarna nagrada


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Radni odnosi


OBRAZOVANJE

Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije


MIŠLJENJA MINISTARSTVA - MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Šifarnik zanimanja - Pitanja i odgovori


MIŠLJENJA

Stalna konferencija gradova i opština - Prava i obaveze zaposlenih u lokalnoj administraciji


OSIGURANJE

Srpsko pravo osiguranja o statusu društva za posredovanje u osiguranju


SUDSKA PRAKSA - PRIVREDNI APELACIONI SUD

Osiguranje - Prava i obaveze osiguravača


KRIVIČNO PRAVO

Poreska utaja (norma i praksa)


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)