POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Međunarodni naučni skup - Kaznena politika kao instrument državne reakcije na kriminalitet, 11-12. april Banja Luka

Ministarstvo pravde Republike Srpske

Ministarstvo pravde Republike Srpske i Univerzitet u Banjoj Luci - Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu organizuju Međunarodni naučni skup - Kaznena politika kao instrument državne reakcije na kriminalitet, 11-12. aprila u Banjaluci.Kompanija Intermex biće prisutna i na ovom skupu i posetiocima će prezentovati svoj pravni i poslovni sistem i stručnu literaturu - zbornike radova i publikacije iz oblasti krivičnog prava.

Intermex, kao najveći izdavač iz ove oblasti i lider u novim tehnologijama, predstaviće vam baze podataka iz apllikacije sudske prakse, stručnih tekstova i komentara, koji se mogu koristiti na svim mobilnim i tablet uređajima i računarima.

Pridružite nam se uz "Nove tehnologije u službi pravnika"!

 

PROGRAM RADA MEĐUNARODNOG NAUČNOG SKUPA

KAZNENA POLITIKA KAO INSTRUMENT DRŽAVNE REAKCIJE NA KRIMINALITET

Banja luka, 11 - 12. april 2013. godine

 

 OR­GA­NI­ZA­CI­O­NI OD­BOR:

  • Slo­bo­dan Ga­vra­no­vić, pred­sjed­nik
  • Mr Ni­ko­la Se­la­ko­vić
  • Aka­de­mik prof. dr Stan­ko Be­ja­to­vić
  • Prof. dr Stan­ko Sta­nić
  • Mr Pe­ro Du­njić
  • Aka­de­mik prof. dr Mi­o­drag Si­mo­vić
  • Prof. dr Lju­bin­ko Mi­tro­vić
  • Mr Mi­li­mir Go­ve­da­ri­ca


PETAK, 11. april 2014. godine

10.00 – 10.30    OTVARANJE SKUPA

Pozdravne riječi:

- Aka­de­mik prof. dr STAN­KO BE­JA­TO­VIĆ, pred­sjed­nik Srp­skog udru­že­nja za kri­vič­no­prav­nu te­o­ri­ju i prak­su
- GO­RA­NA ZLAT­KO­VIĆ, mi­ni­stri­ca prav­de Re­pu­bli­ke Srp­ske
- Mr NI­KO­LA SE­LA­KO­VIĆ, mi­ni­star prav­de Re­pu­bli­ke Sr­bi­je
- Prof. dr STAN­KO STA­NIĆ, rek­tor Uni­ver­zi­te­ta u Ba­njoj Lu­ci
- SLO­BO­DAN GA­VRA­NO­VIĆ, gra­do­na­čel­nik Gra­da Ba­nja Lu­ka

 

10.30 – 11.30    Izlaganje referenata:

1. Da­ni­lo Ni­ko­lić: Ka­zne­na po­li­ti­ka i re­for­ma kri­vič­nog za­ko­no­dav­stva Sr­bi­je
2. Stan­ko Be­ja­to­vić: Ka­zne­na po­li­ti­ka i re­for­ma kri­vič­nog pro­ce­snog za­ko­no­dav­stva Sr­bi­je
3. Mi­o­drag N. Si­mo­vić - Ma­ri­na M. Si­mo­vić - Vla­di­mir M. Si­mo­vić: Naj­no­vi­ja prak­sa Ustav­nog su­da Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne u kri­vič­nim pred­me­ti­ma: No­vi iza­zo­vi i sta­ri pro­ble­mi
4. Vid Ja­ku­lin: Ka­zne­na po­li­ti­ka u Slo­ve­ni­ji (Kri­tič­ki osvrt)

 

11.30-12.15 PAUZA ZA KAFU

- Zajedničko fotografisanje

 

12.15 - 14.30    Izlaganje referenata:

Dra­go Ra­du­lo­vić: Iden­ti­tet pre­su­de i op­tu­žbe i ka­zne­na po­li­ti­ka su­do­va
Vo­ji­slav Đur­đić: Uti­caj jav­nog tu­ži­o­ca na ka­zne­nu po­li­ti­ku u re­for­mi kri­vič­nog po­stup­ka Sr­bi­je
Gor­da­na La­že­tić-Bu­ža­rov­ska: Pro­ble­mi ka­zne­ne po­li­ti­ke u okvi­ru spo­ra­zu­mi­je­va­nja o kri­vič­noj sank­ci­ji u Re­pu­bli­ci Ma­ke­do­ni­ji
Iva­na Si­mo­vić-Hi­ber: No­ve­li­ra­nje Kri­vič­nog za­ko­ni­ka i poš­ti­va­nje prin­ci­pa ul­ti­ma ra­tio
Mi­ro­ljub To­mić: Or­ga­ni­za­ci­ja pra­vo­su­đa i efi­ka­snost kri­vič­nog po­stup­ka
Ja­smi­na Ki­ur­ski: Žal­ba jav­nog tu­ži­o­ca i ka­zne­na po­li­ti­ka
Jo­van Ći­rić: Ne­u­jed­na­če­nost ka­zne­ne po­li­ti­ke su­do­va
Đor­đe Đor­đe­vić: Ubla­ža­va­nje ka­zne kao in­stru­ment ka­zne­ne po­li­ti­ke su­do­va
Ta­nja Ke­sić - Dra­ga­na Čvo­ro­vić: Ka­zne­na po­li­ti­ka i kon­cept is­tra­ge
Si­ni­ša Va­žić: ka­zne­na po­li­ti­ka i me­ra pri­tvo­ra
Vo­ji­slav Jo­vić: De­lat­no­sti or­ga­na pred­is­tra­žnog po­stup­ka i nji­hov uti­caj na ka­zne­nu po­li­ti­ku
Mi­lo­rad Ba­ra­šin: Za­jed­nič­ki is­tra­žni tim/ti­mo­vi

 

 

 SUBOTA, 12. april  2014. godine

 

10.00 - 11.00 Izlaganje referenata:

1. Mi­lan Šku­lić: Al­ter­na­tiv­ne kri­vič­ne sank­ci­je
2. Lju­bin­ko Mi­tro­vić: Sank­ci­o­ni­sa­nje prav­nih li­ca: de le­ge la­ta et de le­ge fe­ren­da
3. Dra­gan Jo­va­še­vić: Pri­me­na nov­ča­ne ka­zne u su­zbi­ja­nju kri­mi­na­li­te­ta - pra­vo, te­o­ri­ja, prak­sa Re­pu­bli­ke Sr­bi­je
4. Na­ta­ša Mr­vić Pe­tro­vić: Krat­ko­traj­ne ka­zne za­tvo­ra u prak­si
5. Velj­ko Ika­no­vić: Kri­vič­no dje­lo ugro­ža­va­nja jav­nog sa­o­bra­ća­ja

 

11.00 - 11.30 PAUZA ZA KAFU

12.00-13.00   Izlaganje referenata:

1. Bo­ži­dar Ba­no­vić: Po­li­ti­ka iz­ri­ca­nja i pri­me­ne vas­pit­nih na­lo­ga u Sr­bi­ji
2. Ve­dad Gur­da: Uslo­vi i po­li­ti­ka iz­ri­ca­nja mje­ra po­ja­ča­nog nad­zo­ra u fe­de­ra­ci­ji Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne
3. Mi­le Šik­man: Or­ga­ni­zo­va­ni (tran­sna­ci­o­nal­ni) kri­mi­na­li­tet i kri­vič­no­prav­na (me­đu­na­rod­no­prav­na) re­ak­ci­ja
4. So­nja Ma­noj­lo­vić: Od­u­zi­ma­nje ne­za­ko­ni­to ste­če­ne imo­vi­ne kao in­stru­ment ka­zne­ne po­li­ti­ke
5. Zo­ran Ste­va­no­vić: Iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja in­sti­tu­ci­o­nal­nog ka­rak­te­ra kao dr­žav­na re­ak­ci­ja na kri­mi­na­li­tet
6. Velj­ko Tu­ra­nja­nin: Po­rot­ni si­stem u kri­vič­nom pro­ce­snom pra­vu Sr­bi­je - ko­rak od ne­stan­ka?

 

13.00-13.30    DISKUSIJA I ZATVARANJE SKUPA

 

Objavljeno: 07.04.2014.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVIM
brojevima Pravnog informatora

za april i maj 2020.

VANREDNO STANJE

Vlada Republike Srbije - Od 1. aprila Test samoprocene na COVID-19


NORMALIZACIJA STANJA

Narodna skupština RS - Ukinuto vanredno stanje


VANREDNO STANJE

Vanredno stanje u propisima


VANREDNO STANJE

Narodna skupština potvrdila Odluku o proglašenju vanrednog stanjaBILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)