POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Međunarodni naučni skup - Kaznena politika kao instrument državne reakcije na kriminalitet, 11-12. april Banja Luka

Ministarstvo pravde Republike Srpske

Ministarstvo pravde Republike Srpske i Univerzitet u Banjoj Luci - Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu organizuju Međunarodni naučni skup - Kaznena politika kao instrument državne reakcije na kriminalitet, 11-12. aprila u Banjaluci.Kompanija Intermex biće prisutna i na ovom skupu i posetiocima će prezentovati svoj pravni i poslovni sistem i stručnu literaturu - zbornike radova i publikacije iz oblasti krivičnog prava.

Intermex, kao najveći izdavač iz ove oblasti i lider u novim tehnologijama, predstaviće vam baze podataka iz apllikacije sudske prakse, stručnih tekstova i komentara, koji se mogu koristiti na svim mobilnim i tablet uređajima i računarima.

Pridružite nam se uz "Nove tehnologije u službi pravnika"!

 

PROGRAM RADA MEĐUNARODNOG NAUČNOG SKUPA

KAZNENA POLITIKA KAO INSTRUMENT DRŽAVNE REAKCIJE NA KRIMINALITET

Banja luka, 11 - 12. april 2013. godine

 

 OR­GA­NI­ZA­CI­O­NI OD­BOR:

  • Slo­bo­dan Ga­vra­no­vić, pred­sjed­nik
  • Mr Ni­ko­la Se­la­ko­vić
  • Aka­de­mik prof. dr Stan­ko Be­ja­to­vić
  • Prof. dr Stan­ko Sta­nić
  • Mr Pe­ro Du­njić
  • Aka­de­mik prof. dr Mi­o­drag Si­mo­vić
  • Prof. dr Lju­bin­ko Mi­tro­vić
  • Mr Mi­li­mir Go­ve­da­ri­ca


PETAK, 11. april 2014. godine

10.00 – 10.30    OTVARANJE SKUPA

Pozdravne riječi:

- Aka­de­mik prof. dr STAN­KO BE­JA­TO­VIĆ, pred­sjed­nik Srp­skog udru­že­nja za kri­vič­no­prav­nu te­o­ri­ju i prak­su
- GO­RA­NA ZLAT­KO­VIĆ, mi­ni­stri­ca prav­de Re­pu­bli­ke Srp­ske
- Mr NI­KO­LA SE­LA­KO­VIĆ, mi­ni­star prav­de Re­pu­bli­ke Sr­bi­je
- Prof. dr STAN­KO STA­NIĆ, rek­tor Uni­ver­zi­te­ta u Ba­njoj Lu­ci
- SLO­BO­DAN GA­VRA­NO­VIĆ, gra­do­na­čel­nik Gra­da Ba­nja Lu­ka

 

10.30 – 11.30    Izlaganje referenata:

1. Da­ni­lo Ni­ko­lić: Ka­zne­na po­li­ti­ka i re­for­ma kri­vič­nog za­ko­no­dav­stva Sr­bi­je
2. Stan­ko Be­ja­to­vić: Ka­zne­na po­li­ti­ka i re­for­ma kri­vič­nog pro­ce­snog za­ko­no­dav­stva Sr­bi­je
3. Mi­o­drag N. Si­mo­vić - Ma­ri­na M. Si­mo­vić - Vla­di­mir M. Si­mo­vić: Naj­no­vi­ja prak­sa Ustav­nog su­da Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne u kri­vič­nim pred­me­ti­ma: No­vi iza­zo­vi i sta­ri pro­ble­mi
4. Vid Ja­ku­lin: Ka­zne­na po­li­ti­ka u Slo­ve­ni­ji (Kri­tič­ki osvrt)

 

11.30-12.15 PAUZA ZA KAFU

- Zajedničko fotografisanje

 

12.15 - 14.30    Izlaganje referenata:

Dra­go Ra­du­lo­vić: Iden­ti­tet pre­su­de i op­tu­žbe i ka­zne­na po­li­ti­ka su­do­va
Vo­ji­slav Đur­đić: Uti­caj jav­nog tu­ži­o­ca na ka­zne­nu po­li­ti­ku u re­for­mi kri­vič­nog po­stup­ka Sr­bi­je
Gor­da­na La­že­tić-Bu­ža­rov­ska: Pro­ble­mi ka­zne­ne po­li­ti­ke u okvi­ru spo­ra­zu­mi­je­va­nja o kri­vič­noj sank­ci­ji u Re­pu­bli­ci Ma­ke­do­ni­ji
Iva­na Si­mo­vić-Hi­ber: No­ve­li­ra­nje Kri­vič­nog za­ko­ni­ka i poš­ti­va­nje prin­ci­pa ul­ti­ma ra­tio
Mi­ro­ljub To­mić: Or­ga­ni­za­ci­ja pra­vo­su­đa i efi­ka­snost kri­vič­nog po­stup­ka
Ja­smi­na Ki­ur­ski: Žal­ba jav­nog tu­ži­o­ca i ka­zne­na po­li­ti­ka
Jo­van Ći­rić: Ne­u­jed­na­če­nost ka­zne­ne po­li­ti­ke su­do­va
Đor­đe Đor­đe­vić: Ubla­ža­va­nje ka­zne kao in­stru­ment ka­zne­ne po­li­ti­ke su­do­va
Ta­nja Ke­sić - Dra­ga­na Čvo­ro­vić: Ka­zne­na po­li­ti­ka i kon­cept is­tra­ge
Si­ni­ša Va­žić: ka­zne­na po­li­ti­ka i me­ra pri­tvo­ra
Vo­ji­slav Jo­vić: De­lat­no­sti or­ga­na pred­is­tra­žnog po­stup­ka i nji­hov uti­caj na ka­zne­nu po­li­ti­ku
Mi­lo­rad Ba­ra­šin: Za­jed­nič­ki is­tra­žni tim/ti­mo­vi

 

 

 SUBOTA, 12. april  2014. godine

 

10.00 - 11.00 Izlaganje referenata:

1. Mi­lan Šku­lić: Al­ter­na­tiv­ne kri­vič­ne sank­ci­je
2. Lju­bin­ko Mi­tro­vić: Sank­ci­o­ni­sa­nje prav­nih li­ca: de le­ge la­ta et de le­ge fe­ren­da
3. Dra­gan Jo­va­še­vić: Pri­me­na nov­ča­ne ka­zne u su­zbi­ja­nju kri­mi­na­li­te­ta - pra­vo, te­o­ri­ja, prak­sa Re­pu­bli­ke Sr­bi­je
4. Na­ta­ša Mr­vić Pe­tro­vić: Krat­ko­traj­ne ka­zne za­tvo­ra u prak­si
5. Velj­ko Ika­no­vić: Kri­vič­no dje­lo ugro­ža­va­nja jav­nog sa­o­bra­ća­ja

 

11.00 - 11.30 PAUZA ZA KAFU

12.00-13.00   Izlaganje referenata:

1. Bo­ži­dar Ba­no­vić: Po­li­ti­ka iz­ri­ca­nja i pri­me­ne vas­pit­nih na­lo­ga u Sr­bi­ji
2. Ve­dad Gur­da: Uslo­vi i po­li­ti­ka iz­ri­ca­nja mje­ra po­ja­ča­nog nad­zo­ra u fe­de­ra­ci­ji Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne
3. Mi­le Šik­man: Or­ga­ni­zo­va­ni (tran­sna­ci­o­nal­ni) kri­mi­na­li­tet i kri­vič­no­prav­na (me­đu­na­rod­no­prav­na) re­ak­ci­ja
4. So­nja Ma­noj­lo­vić: Od­u­zi­ma­nje ne­za­ko­ni­to ste­če­ne imo­vi­ne kao in­stru­ment ka­zne­ne po­li­ti­ke
5. Zo­ran Ste­va­no­vić: Iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja in­sti­tu­ci­o­nal­nog ka­rak­te­ra kao dr­žav­na re­ak­ci­ja na kri­mi­na­li­tet
6. Velj­ko Tu­ra­nja­nin: Po­rot­ni si­stem u kri­vič­nom pro­ce­snom pra­vu Sr­bi­je - ko­rak od ne­stan­ka?

 

13.00-13.30    DISKUSIJA I ZATVARANJE SKUPA

 

Objavljeno: 07.04.2014.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Sankt Peterburg se od 30. oktobra zatvara na sedam dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za maj 2024.

VLADA

Izabrana nova Vlada


IZBORI

Raspisani izbori za odbornike skupština gradskih opština Beograda


SUDSKA PRAKSA – Upravni sud

Zaštita izbornog prava


POLICIJSKI SLUŽBENICI

Osnovna plata, obračunska metoda za usklađivanje – Primena odredbe člana 187b Zakona o policiji


IZMENE PROPISA

Početak primene pojedinih odredbi – Odluka o taksi prevozu – Taksi vozilo - obavezno bele boje (na teritoriji grada Beograda)


SUDSKA PRAKSA

Prekršajna praksa – Upravljač puta – Obaveze i odgovornosti


BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Dužnosti učesnika u saobraćaju u slučaju saobraćajne nezgode


SUDSKA PRAKSA – Prekršajna praksa

Bezbednost saobraćaja – Ublažavanje kazne – Oslobađanje od odgovornosti – Odustanak podnosioca zahteva od pokretanja prekršajnog postupka


OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o ostavi


SUDSKA PRAKSA – Obligaciono pravo

Ostava


SPREČAVANJE KORUPCIJE

Podnošenje izveštaja o imovini i prihodima – (Ne)spojivost funkcija – ravni stavovi i mišljenja


RODNA RAVNOPRAVNOST – LOKALNA SAMOUPRAVA

Pitanja i odgovori


IZ DRUGIH IZDANJA – Iz Biltena VS 2/2024

Obaveznost rasprave u upravnom sporu – Usmena rasprava – Obaveznost zakazivanja i odstupanja


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)