POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Međunarodni naučni skup - Kaznena politika kao instrument državne reakcije na kriminalitet, 11-12. april Banja Luka

Ministarstvo pravde Republike Srpske

Ministarstvo pravde Republike Srpske i Univerzitet u Banjoj Luci - Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu organizuju Međunarodni naučni skup - Kaznena politika kao instrument državne reakcije na kriminalitet, 11-12. aprila u Banjaluci.Kompanija Intermex biće prisutna i na ovom skupu i posetiocima će prezentovati svoj pravni i poslovni sistem i stručnu literaturu - zbornike radova i publikacije iz oblasti krivičnog prava.

Intermex, kao najveći izdavač iz ove oblasti i lider u novim tehnologijama, predstaviće vam baze podataka iz apllikacije sudske prakse, stručnih tekstova i komentara, koji se mogu koristiti na svim mobilnim i tablet uređajima i računarima.

Pridružite nam se uz "Nove tehnologije u službi pravnika"!

 

PROGRAM RADA MEĐUNARODNOG NAUČNOG SKUPA

KAZNENA POLITIKA KAO INSTRUMENT DRŽAVNE REAKCIJE NA KRIMINALITET

Banja luka, 11 - 12. april 2013. godine

 

 OR­GA­NI­ZA­CI­O­NI OD­BOR:

  • Slo­bo­dan Ga­vra­no­vić, pred­sjed­nik
  • Mr Ni­ko­la Se­la­ko­vić
  • Aka­de­mik prof. dr Stan­ko Be­ja­to­vić
  • Prof. dr Stan­ko Sta­nić
  • Mr Pe­ro Du­njić
  • Aka­de­mik prof. dr Mi­o­drag Si­mo­vić
  • Prof. dr Lju­bin­ko Mi­tro­vić
  • Mr Mi­li­mir Go­ve­da­ri­ca


PETAK, 11. april 2014. godine

10.00 – 10.30    OTVARANJE SKUPA

Pozdravne riječi:

- Aka­de­mik prof. dr STAN­KO BE­JA­TO­VIĆ, pred­sjed­nik Srp­skog udru­že­nja za kri­vič­no­prav­nu te­o­ri­ju i prak­su
- GO­RA­NA ZLAT­KO­VIĆ, mi­ni­stri­ca prav­de Re­pu­bli­ke Srp­ske
- Mr NI­KO­LA SE­LA­KO­VIĆ, mi­ni­star prav­de Re­pu­bli­ke Sr­bi­je
- Prof. dr STAN­KO STA­NIĆ, rek­tor Uni­ver­zi­te­ta u Ba­njoj Lu­ci
- SLO­BO­DAN GA­VRA­NO­VIĆ, gra­do­na­čel­nik Gra­da Ba­nja Lu­ka

 

10.30 – 11.30    Izlaganje referenata:

1. Da­ni­lo Ni­ko­lić: Ka­zne­na po­li­ti­ka i re­for­ma kri­vič­nog za­ko­no­dav­stva Sr­bi­je
2. Stan­ko Be­ja­to­vić: Ka­zne­na po­li­ti­ka i re­for­ma kri­vič­nog pro­ce­snog za­ko­no­dav­stva Sr­bi­je
3. Mi­o­drag N. Si­mo­vić - Ma­ri­na M. Si­mo­vić - Vla­di­mir M. Si­mo­vić: Naj­no­vi­ja prak­sa Ustav­nog su­da Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne u kri­vič­nim pred­me­ti­ma: No­vi iza­zo­vi i sta­ri pro­ble­mi
4. Vid Ja­ku­lin: Ka­zne­na po­li­ti­ka u Slo­ve­ni­ji (Kri­tič­ki osvrt)

 

11.30-12.15 PAUZA ZA KAFU

- Zajedničko fotografisanje

 

12.15 - 14.30    Izlaganje referenata:

Dra­go Ra­du­lo­vić: Iden­ti­tet pre­su­de i op­tu­žbe i ka­zne­na po­li­ti­ka su­do­va
Vo­ji­slav Đur­đić: Uti­caj jav­nog tu­ži­o­ca na ka­zne­nu po­li­ti­ku u re­for­mi kri­vič­nog po­stup­ka Sr­bi­je
Gor­da­na La­že­tić-Bu­ža­rov­ska: Pro­ble­mi ka­zne­ne po­li­ti­ke u okvi­ru spo­ra­zu­mi­je­va­nja o kri­vič­noj sank­ci­ji u Re­pu­bli­ci Ma­ke­do­ni­ji
Iva­na Si­mo­vić-Hi­ber: No­ve­li­ra­nje Kri­vič­nog za­ko­ni­ka i poš­ti­va­nje prin­ci­pa ul­ti­ma ra­tio
Mi­ro­ljub To­mić: Or­ga­ni­za­ci­ja pra­vo­su­đa i efi­ka­snost kri­vič­nog po­stup­ka
Ja­smi­na Ki­ur­ski: Žal­ba jav­nog tu­ži­o­ca i ka­zne­na po­li­ti­ka
Jo­van Ći­rić: Ne­u­jed­na­če­nost ka­zne­ne po­li­ti­ke su­do­va
Đor­đe Đor­đe­vić: Ubla­ža­va­nje ka­zne kao in­stru­ment ka­zne­ne po­li­ti­ke su­do­va
Ta­nja Ke­sić - Dra­ga­na Čvo­ro­vić: Ka­zne­na po­li­ti­ka i kon­cept is­tra­ge
Si­ni­ša Va­žić: ka­zne­na po­li­ti­ka i me­ra pri­tvo­ra
Vo­ji­slav Jo­vić: De­lat­no­sti or­ga­na pred­is­tra­žnog po­stup­ka i nji­hov uti­caj na ka­zne­nu po­li­ti­ku
Mi­lo­rad Ba­ra­šin: Za­jed­nič­ki is­tra­žni tim/ti­mo­vi

 

 

 SUBOTA, 12. april  2014. godine

 

10.00 - 11.00 Izlaganje referenata:

1. Mi­lan Šku­lić: Al­ter­na­tiv­ne kri­vič­ne sank­ci­je
2. Lju­bin­ko Mi­tro­vić: Sank­ci­o­ni­sa­nje prav­nih li­ca: de le­ge la­ta et de le­ge fe­ren­da
3. Dra­gan Jo­va­še­vić: Pri­me­na nov­ča­ne ka­zne u su­zbi­ja­nju kri­mi­na­li­te­ta - pra­vo, te­o­ri­ja, prak­sa Re­pu­bli­ke Sr­bi­je
4. Na­ta­ša Mr­vić Pe­tro­vić: Krat­ko­traj­ne ka­zne za­tvo­ra u prak­si
5. Velj­ko Ika­no­vić: Kri­vič­no dje­lo ugro­ža­va­nja jav­nog sa­o­bra­ća­ja

 

11.00 - 11.30 PAUZA ZA KAFU

12.00-13.00   Izlaganje referenata:

1. Bo­ži­dar Ba­no­vić: Po­li­ti­ka iz­ri­ca­nja i pri­me­ne vas­pit­nih na­lo­ga u Sr­bi­ji
2. Ve­dad Gur­da: Uslo­vi i po­li­ti­ka iz­ri­ca­nja mje­ra po­ja­ča­nog nad­zo­ra u fe­de­ra­ci­ji Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne
3. Mi­le Šik­man: Or­ga­ni­zo­va­ni (tran­sna­ci­o­nal­ni) kri­mi­na­li­tet i kri­vič­no­prav­na (me­đu­na­rod­no­prav­na) re­ak­ci­ja
4. So­nja Ma­noj­lo­vić: Od­u­zi­ma­nje ne­za­ko­ni­to ste­če­ne imo­vi­ne kao in­stru­ment ka­zne­ne po­li­ti­ke
5. Zo­ran Ste­va­no­vić: Iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja in­sti­tu­ci­o­nal­nog ka­rak­te­ra kao dr­žav­na re­ak­ci­ja na kri­mi­na­li­tet
6. Velj­ko Tu­ra­nja­nin: Po­rot­ni si­stem u kri­vič­nom pro­ce­snom pra­vu Sr­bi­je - ko­rak od ne­stan­ka?

 

13.00-13.30    DISKUSIJA I ZATVARANJE SKUPA

 

Objavljeno: 07.04.2014.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

(27.08.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/462160/Vucic-s-Putinom-o-situaciji-na-Balkanu-i-partnerstvu

(25.09.2020.)

(15.10.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/465694/Od-1-novembra-vlasnici-nekretnina-iz-nase-zemlje-mogu-u-Grcku

https://www.novosti.rs/vesti/drustvo/933630/novi-sastanak-kriznog-staba-razmatrace-stroze-mere-skok-broja-zarazenih-zabrinjavajuc

(14.11.2020.)

(16.11.2020.)

(20.11.2020.)

(25.11.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/468074/Grcka-opet-produzila-blokadu-za-jos-sedam-dana

http://www.politika.rs/sr/clanak/468241/Izrael-ima-snimak-govora-iranskog-naucnika-o-pet-bojevih-glava

(05.12.2020.)

Ruska vakcina nakon dve doze efikasna 96,2 odsto

http://www.politika.rs/sr/clanak/468539/Ruska-vakcina-nakon-dve-doze-efikasna-96-2-odsto

Zašto Viola „minira” Vašingtonski sporazum

http://www.politika.rs/sr/clanak/468994/Istraga-o-poreklu-koronavirusa

http://www.politika.rs/sr/clanak/469360/Dobrovoljcima-samo-prava-vakcina

(23.12.2020.)

(07.01.2021.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/470436/Troje-mrtvih-u-lavini-u-skijalistu-u-Rusiji

(10.01.2021.)

Stamatović: Poseta Vučića početak dijaloga vlasti i opozicije

http://www.politika.rs/sr/clanak/470838/U-Turskoj-vakcinisano-vise-od-pola-miliona-ljudi-za-dva-dana

(16.01.2021.)

(18.01.2021.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/471085/Svi-u-opstini-Vlasotince-imace-struju-za-sedam-do-deset-dana

https://www.novosti.rs/planeta/svet/956901/angela-merkel-zapretila-briselu-ako-evropska-unija-nece-nemacka-hoce

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za januar 2021.

VLADA

Srpska privreda će opstati uprkos uticaju pandemije


TRGOVINA

Tržište spremno i za slučaj novog zatvaranja


JAVNE FINANSIJE

Uspeh države se meri po stanju njene ekonomije


KULTURA

Kultura, jedna od temeljnih vrednosti života i društva


SUDSKA PRAKSA

Porodično i nasledno pravo


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

SZO pozdravlja mere i napore Srbije u borbi sa COVID-19


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Srbija će dobiti bezbedne vakcine protiv COVID-19


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Masovna vakcinacija u prvom kvartalu 2021. godine


DRŽAVNA UPRAVA

Puna primena Centralnog registra stanovništva na proleće


USTAVNO

Usvojen predlog za promenu Ustava u delu pravosuđa


ODBRANA

Bezbednosna situacija u Srbiji stabilna


EVROPSKE INTEGRACIJE

Što pre uobličiti primenu nove metodologije proširenja za Srbiju


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

Uvećanja uz penzije


SUDSKA PRAKSA

RADNO PRAVO


SUBVENCIJE

Podrška Vlade radu ugostiteljske i turističke privrede


STATISTIKA

Republički zavod za statistiku


NARODNA BANKA SRBIJE

Trendovi u kreditnoj aktivnosti


OBLIGACIONO PRAVO

Kapara kao odustanica, Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji


SUDSKA PRAKSA

MEDIJSKO PRAVO


BORBA PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA

Koordinirana borba državnih organa protiv organizovanog kriminala


EKOLOŠKA BEZBEDNOST

Naredna godina će biti obeležena brigom za ekološku bezbednost


SOCIJALNA ZAŠTITA

Kontinuirana podrška ustanovama socijalne zaštite


SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Izgradnjom auto­-puteva gradi se jača Srbija


VLADA

U prvom kvartalu 2021. započeti projekti od nacionalnog značaja


SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Prve deonice na Moravskom koridoru biće završene 2022. godine


RAD I ZAPOŠLJAVANJE

"Svet u 2021" - Srbija se uspešno suočila sa ekonomskim aspektima krize


RODNA RAVNOPRAVNOST

Osnaživanje mehanizama za rodnu ravnopravnost na lokalu


ZAPOŠLJAVANJE

Proširiti obuhvat reforme sezonskog zapošljavanja


SOCIJALNA ZAŠTITA

Značajno unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u 2020.


OBRAZOVANJE

Nastavak stipendiranja za 971 izuzetno nadarenog učenika i studenta


FINANSIJE

U budžetu za narednu godinu 15,2 milijarde dinara za zdravstvo


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)