POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Interakta - Radni odnosi - 100 gotovih modela akata


Gotovi modeli svih obaveznih akata sa Komentarom prema Zakonu o radu

CD i katalog, priredila: Paraskeva Mihajlović

Rešite probleme oko primene ZAKONA O RADU. Izradite sva obavezna akta po zakonu. Zarade, Višak zaposlenih, Aneksi - Rešite se dilema oko osnovne zarade. 100 gotovih modela akata.
Uz KATALOG dajemo i naš specijalizovani program INTERAKTA - RADNI ODNOSI na CD-u za one korisnike koji odmah žele da urade akta na računaru. Program je prilagođen početnicima i veoma je jednostavan za korišćenje. 

I deo - Opšta akta iz RADNIH ODNOSA

KOMENTAR - Napomene o opštim aktima kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti po osnovu rada kod poslodavca
Kolektivni ugovor; Pravilnik o radu; Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova; Pravilnik o zaštiti na radu.

II deo - Pojedinačna akta iz RADNIH ODNOSA

a)  Ugovori o radu
KOMENTAR - Napomene o ugovorima o radu

Ugovor o radu kada je zaključen kolektivni ugovor ili donet Pravilnik o radu; Ugovor o radu kada nije zaključen kolektivni ugovor i nije donet pravilnik o radu; Ugovor o uređivanju prava, obaveza i odgovornosti zaposlenog sa kojim je radni odnos zasnovan rešenjem nadležnog organa; Obaveštenje o razlozima za ponudu za zaključivanje aneksa ugovora; Aneks ugovora o radu - izmena ugovorenih uslova; Aneks ugovora o radu - izmena ugovorenih uslova - radi premeštaja na drugi posao, odnosno drugo mesto rada; Aneks ugovora o radu - izmena ugovorenih uslova - radi upućivanja na rad kod drugog poslodavca; Aneks ugovora o radu - izmena ugovorenih uslova - obezbeđivanje ostvarivanja prava zaposlenom koji je višak; Ugovor  o radu sa direktorom (koji zasniva radni odnos); Ugovor o pravima i obavezama direktora koji nije zasnovao radni odnos; Ugovor o obavljanju poslova van prostorija poslodavca; Ugovor  sa kućnim pomoćnim osobljem; Ugovor o radu sa pripravnikom; Ugovor o privremenim i povremenim poslovima; Ugovor  o privremenim i  povremenim poslovima sa članom omladinske ili studentske zadruge; Ugovor  o stručnom osposobljavanju; Ugovor  o stručnom usavršavanju; Ugovor  o delu; Ugovor  o dopunskom radu; Ugovor  o posredovanju; Ugovor  o zastupanju.

b)  Odluke, rešenja i druga pojedinačna akta
KOMENTAR - Napomene o pojedinačnim aktima

Odluka o potrebi zasnivanja radnog odnosa sa novim zaposlenim, putem oglasa; Odluka o potrebi  zasnivanja radnog odnosa, bez javnog oglašavanja; Odluka o obrazovanju komisije za prethodnu proveru radnih sposobnosti prijavljenih kandidata na objavljen oglas; Mišljenje Komisije za proveru radnih sposobnosti prijavljenih kandidata na objavljen oglas; Odluka o izboru kandidata; Obaveštenje o rezultatima izbora kandidata po oglasu; Odluka o obrazovanju Komisije za praćenje probnog rada zaposlenog; Mišljenje Komisije za praćenje probnog rada; Rešenje o otkazu ugovora o radu zaposlenom koji nije zadovoljio na probnom radu; Odluka o potrebi prijema pripravnika i obrazovanju Komisije za polaganje stručnog ispita pripravnika; Izveštaj komisije za polaganje stručnog ispita pripravnika; Rešenje kojim se pripravniku koji nije položio stručni ispit, otkazuje ugovor o radu; Rešenje o otkazu  ugovora o radu pripravniku na određeno vreme;  Rešenje o skraćenom radnom vremenu; Rešenje o prekovremenom radu; Odluka  o rasporedu radnog vremena; Plan korišćenja godišnjeg odmora; Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora; Obaveštenje o izmeni vremena za korišćenje godišnjeg odmora; Rešenje o plaćenom  odsustvu; Rešenje o neplaćenom odsustvu; Rešenje o mirovanju radnog odnosa; Rešenje o porodiljskom odsustvu sa rada radi nege deteta; Rešenje o odsustvu sa rada radi posebne nege deteta; Rešenje o odsustvu sa rada radi nege deteta smeštenog u usvojiteljsku, hraniteljsku ili starateljsku porodicu; Rešenje o skraćenom radnom vremenu radi staranja o osobi oštećenoj cerebralnom paralizom i...; Rešenje o odsustvu sa rada jednog od roditelja dok dete ne navrši tri godine života; Rešenje o obavljanju poslova prema preostaloj radnoj sposobnosti invalida; Rešenje o obavljanju poslova na poslovima na kojima postoji opasnost od nastanka invalidnosti; Zahtev za pokretanje postupka za naknadu štete; Odluka o obrazovanju komisije za utvrđivanje štete prouzrokovane poslodavcu; Zapisnik o utvrđivanju štete pruzrokovane poslodavcu; Odluka o naknadi štete prouzrokovane poslodavcu; Odluka o naknadi štete isplaćene trećem licu; Zahtev zaposlenog za naknadu štete; Sporazum o naknadi štete zaposlenom; Tužba za naknadu štete pričinjene od strane zaposlenog; Rešenje o udaljenju zaposlenog sa rada; Rešenje o udaljenju zaposlenog sa rada; Rešenje o udaljenju zaposlenog sa rada bez naknade zarade; Rešenje o prestanku radnog odnosa na određeno vreme; Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog navršenja godina života; Rešenje o prestanku

radnog odnosa zbog gubitka radne sposobnosti; Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog zabrane bavljenja određenim poslovima; Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog izdržavanja kazne zatvora; Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog izrečene mere bezbednosti, vaspitne ili zaštitne mere; Rešenje o prestanku radnog odnosa u slučaju prestanka rada poslodavca; Sporazumni prestanak radnog odnosa; Obaveštenje u smislu  člana 177. stav 2. Zakona o radu; Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog neostvarivanja rezultata rada, odnosno ne posedovanja potrebnih znanja i sposobnosti; Zahtev (predloga) za utvrđivanje povrede radne obaveze; Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog povrede radne obaveze; Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog nepoštovanja radne discipline, odnosno nedozvoljenog ponašanja; Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog učinjenog krivičnog dela na radu ili u vezi sa radom; Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog nevraćanja na rad u roku utvrđenom zakonom; Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog zloupotrebe bolovanja; Upozorenje u smislu člana 180. Zakona o radu; Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog odbijanja da potpiše aneks ugovora o radu u smislu člana 171. stav 1. tač. 1. do 4. i člana 33. stav 1. tačka 10; Beleška o nemogućnosti dostavljanja rešenja; Odluka o prenošenju ovlašćenja  na drugo lice.


c) Višak zaposlenih
KOMENTAR - Napomene o programima za rešavanje viška zaposlenih

Program rešavanja viška zaposlenih; Odluka o prestanku potrebe za obavljanjem određenih poslova; Rešenje o prestanku radnog odnosa zaposlenog zbog prestanka potrebe za njegovim radom.

III Deo - MALI VODIČ KROZ ZAKON O RADU

- Indeks pojmova - Svi INSTITUTI sa upućivanjem na članove Zakona
- Zakon o radu, sa komentarom

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za mart 2020.

Agencijsko zapošljavanje - Novi i fleksibilniji način

PRAVNA POMOĆ

Povodom Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

SUDSKA PRAKSA - Apelacioni sud u Beogradu

Softver - nezakonito korišćenje, neovlašćeno umnožavanje, zloupotreba aplikacije

Suđenje u razumnom roku

SUDSKA PRAKSA - Privredni apelacioni sud

Parnični postupak - dozvoljenost tužbe, odbacivanje tužbe

IZVRŠNI POSTUPAK

Skraćeni izvršni postupak pred Privrednim sudom

SUDSKA PRAKSA - OBLIGACIONO PRAVO

Opasna stvar i odgovornost za štetu


VELIKANI PRAVNE MISLI

Prof. dr Radomir Lukić - Tumačenje prava - Pojam, značaj i pravna praznina - Analogija, argumentum a contrario i usko tumačenje izuzetaka


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)