POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER PUBLIKACIJE FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

PCC - Interakta Radni odnosi - gotovi modeli akata i ugovora

 • Ugovori - opšta akta » Kliknite za uvecanje ->

  Ugovori - opšta akta

 • Odluke, rešenja i druga akta » Kliknite za uvecanje ->

  Odluke, rešenja i druga akta

 • Sačuvani modeli ugovora » Kliknite za uvecanje ->

  Sačuvani modeli ugovora

 • Primer ugovora » Kliknite za uvecanje ->

  Primer ugovora

 • Spisak ugovora, štampanje » Kliknite za uvecanje ->

  Spisak ugovora, štampanje

 

 

Cena softvera: 19000 Din.

 

Gotovi modeli svih obaveznih akata sa Komentarom prema novom Zakonu o radu
 
Zarade, Višak zaposlenih, Aneksi - Rešite se dilema oko osnovne zarade, Sa preko 120 gotovih modela SVIH opštih i pojedinačnih obaveznih akata iz oblasti radnih odnosa + gotovi modeli svih obaveznih akata iz oblasti BEZBEDNOSTI NA RADU.
CD priredila: Paraskeva Mihajlović

NOVO U ZAKONU I INTERAKTIMA

PREVAGA KOLEKTIVNOG UGOVORA (u vezi regulisanja prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih)

U ODNOSU NA PRAVILNIK O RADU

NOVA - PRAVA I OBAVEZE ZAPOSLENOG

NOVE - OBAVEZE POSLODAVCA

    - prilikom zapošljavanja
    -
u vezi organizacije i raspodele radnog vremena
   
- u vezi zaštite na radu
    -
posebna zaštita (materinstva, omladine, invalida)
    -
zabrana otkaza
    -
u vezi odsustva i odmora (duže vreme)
   
- obračuna i isplate zarada i drugih primanja
    -
višak zaposlenih (Program rešenja viška)
   
- otkaz (razlozi, konsultacije sa Sindikatom, uručenje, rokovi)

PRAVA ZAPOSLENIH KOD PROMENE POSLODAVCA

PRAVA ZAPOSLENIH PRILIKOM STEČAJA

    - osnivanje Fonda solidarnosti

ZABRANA DISKRIMINACIJE

ORGANIZOVANJE ZAPOSLENIH I POSLODAVACA

   - sindikat zaposlenih
   -
udruženje

POTPUNO NOVA OBAVEZNA AKTA

(Usaglasite svoja akta sa Novim Zakonom)

KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA

PRAVILNIK O RADU

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA

UGOVOR O RADU (NA ODREĐENO, NA NEODREĐENO, SA DIREKTOROM - RAZNE VARIJANTE)

UGOVORI

- ZA RAD VAN RADNOG ODNOSA
-
ZA OBAVLJANJE PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA
-
O DELU
- O ZASTUPANJU ILI POSREDOVANJU
-
O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU
-
O DOPUNSKOM RADU

Katalog sadrži oko 100 GOTOVIH MODELA obaveznih akata i urađen je po NOVOM ZAKONU O RADU u redakciji proverenog eksperta, Paraskeve Mihajlović, dugogodišnjeg stručnjaka za praksu iz ove oblasti i autora prethodnog izdanja INTERAKATA - RADNI ODNOSI.

Naš NOVI program INTERAKTA - RADNI ODNOSI sadrži sve navedene modele akata. Brzo i lako pronalaženje, pregled, popunjavanje i štampanje akata su samo neke od prednosti programa. Gotove modele akata možete kopirati u Microsoft Word i ostale programe za obradu teksta, ili koristiti NOVI ugrađeni EDITOR - LATINICA i ĆIRILICA.

IZ SADRŽAJA:

 

I deo - Opšta akta iz RADNIH ODNOSA

KOMENTAR - Napomene o opštim aktima kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti po osnovu rada kod poslodavca

Kolektivni ugovor; Pravilnik o radu; Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova; Pravilnik o zaštiti na radu.

 

II deo - Pojedinačna akta iz RADNIH ODNOSA

a Ugovori o radu

KOMENTAR - Napomene o ugovorima o radu

Ugovor o radu kada je zaključen kolektivni ugovor ili donet Pravilnik o radu; Ugovor o radu kada nije zaključen kolektivni ugovor i nije donet pravilnik o radu; Ugovor o uređivanju prava, obaveza i odgovornosti zaposlenog sa kojim je radni odnos zasnovan rešenjem nadležnog organa; Obaveštenje o razlozima za ponudu za zaključivanje aneksa ugovora; Aneks ugovora o radu - izmena ugovorenih uslova; Aneks ugovora o radu - izmena ugovorenih uslova - radi premeštaja na drugi posao, odnosno drugo mesto rada; Aneks ugovora o radu - izmena ugovorenih uslova - radi upućivanja na rad kod drugog poslodavca; Aneks ugovora o radu - izmena ugovorenih uslova - obezbeđivanje ostvarivanja prava zaposlenom koji je višak; Ugovor  o radu sa direktorom (koji zasniva radni odnos); Ugovor o pravima i obavezama direktora koji nije zasnovao radni odnos; Ugovor o obavljanju poslova van prostorija poslodavca; Ugovor  sa kućnim pomoćnim osobljem; Ugovor o radu sa pripravnikom; Ugovor o privremenim i povremenim poslovima; Ugovor  o privremenim i  povremenim poslovima sa članom omladinske ili studentske zadruge; Ugovor  o stručnom osposobljavanju; Ugovor  o stručnom usavršavanju; Ugovor  o delu; Ugovor  o dopunskom radu; Ugovor  o posredovanju; Ugovor  o zastupanju.

 

b Odluke, rešenja i druga pojedinačna akta

KOMENTAR - Napomene o pojedinačnim aktima

Odluka o potrebi zasnivanja radnog odnosa sa novim zaposlenim, putem oglasa; Odluka o potrebi  zasnivanja radnog odnosa, bez javnog oglašavanja; Odluka o obrazovanju komisije za prethodnu proveru radnih sposobnosti prijavljenih kandidata na objavljen oglas; Mišljenje Komisije za proveru radnih sposobnosti prijavljenih kandidata na objavljen oglas; Odluka o izboru kandidata; Obaveštenje o rezultatima izbora kandidata po oglasu; Odluka o obrazovanju Komisije za praćenje probnog rada zaposlenog; Mišljenje Komisije za praćenje probnog rada; Rešenje o otkazu ugovora o radu zaposlenom koji nije zadovoljio na probnom radu; Odluka o potrebi prijema pripravnika i obrazovanju Komisije za polaganje stručnog ispita pripravnika; Izveštaj komisije za polaganje stručnog ispita pripravnika; Rešenje kojim se pripravniku koji nije položio stručni ispit, otkazuje ugovor o radu; Rešenje o otkazu  ugovora o radu pripravniku na određeno vreme Rešenje o skraćenom radnom vremenu; Rešenje o prekovremenom radu; Odluka  o rasporedu radnog vremena; Plan korišćenja godišnjeg odmora; Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora; Obaveštenje o izmeni vremena za korišćenje godišnjeg odmora; Rešenje o plaćenom  odsustvu; Rešenje o neplaćenom odsustvu; Rešenje o mirovanju radnog odnosa; Rešenje o porodiljskom odsustvu sa rada radi nege deteta; Rešenje o odsustvu sa rada radi posebne nege deteta; Rešenje o odsustvu sa rada radi nege deteta smeštenog u usvojiteljsku, hraniteljsku ili starateljsku porodicu; Rešenje o skraćenom radnom vremenu radi staranja o osobi oštećenoj cerebralnom paralizom i...; Rešenje o odsustvu sa rada jednog od roditelja dok dete ne navrši tri godine života; Rešenje o obavljanju poslova prema preostaloj radnoj sposobnosti invalida; Rešenje o obavljanju poslova na poslovima na kojima postoji opasnost od nastanka invalidnosti; Zahtev za pokretanje postupka za naknadu štete; Odluka o obrazovanju komisije za utvrđivanje štete prouzrokovane poslodavcu; Zapisnik o utvrđivanju štete pruzrokovane poslodavcu; Odluka o naknadi štete prouzrokovane poslodavcu; Odluka o naknadi štete isplaćene trećem licu; Zahtev zaposlenog za naknadu štete; Sporazum o naknadi štete zaposlenom; Tužba za naknadu štete pričinjene od strane zaposlenog; Rešenje o udaljenju zaposlenog sa rada; Rešenje o udaljenju zaposlenog sa rada; Rešenje o udaljenju zaposlenog sa rada bez naknade zarade; Rešenje o prestanku radnog odnosa na određeno vreme; Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog navršenja godina života; Rešenje o prestanku

radnog odnosa zbog gubitka radne sposobnosti; Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog zabrane bavljenja određenim poslovima; Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog izdržavanja kazne zatvora; Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog izrečene mere bezbednosti, vaspitne ili zaštitne mere; Rešenje o prestanku radnog odnosa u slučaju prestanka rada poslodavca; Sporazumni prestanak radnog odnosa; Obaveštenje u smislu  člana 177. stav 2. Zakona o radu; Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog neostvarivanja rezultata rada, odnosno ne posedovanja potrebnih znanja i sposobnosti; Zahtev (predloga) za utvrđivanje povrede radne obaveze; Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog povrede radne obaveze; Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog nepoštovanja radne discipline, odnosno nedozvoljenog ponašanja; Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog učinjenog krivičnog dela na radu ili u vezi sa radom; Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog nevraćanja na rad u roku utvrđenom zakonom; Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog zloupotrebe bolovanja; Upozorenje u smislu člana 180. Zakona o radu; Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog odbijanja da potpiše aneks ugovora o radu u smislu člana 171. stav 1. tač. 1. do 4. i člana 33. stav 1. tačka 10; Beleška o nemogućnosti dostavljanja rešenja; Odluka o prenošenju ovlašćenja  na drugo lice.

 

c) Višak zaposlenih

KOMENTAR - Napomene o programima za rešavanje viška zaposlenih

Program rešavanja viška zaposlenih; Odluka o prestanku potrebe za obavljanjem određenih poslova; Rešenje o prestanku radnog odnosa zaposlenog zbog prestanka potrebe za njegovim radom.

 

III Deo - MALI VODIČ KROZ ZAKON O RADU

- Indeks pojmova - Svi INSTITUTI sa upućivanjem na članove Zakona
-
Zakon o radu, sa komentarom

 

KONTAKT FORMA - BESPLATNA PREZENTACIJA

Ako želite da se više informišete o našim proizvodima, knjigama i softveru, naši kvalifikovani predstavnici će Vas posetiti, u terminu koji Vam odgovara. Molimo Vas da u Kontakt formi popunite osnovne podatke.

Hvala na poverenju. 

Vaši podaci

 

Naziv firme

 

Služba-sektor

 

Ime i prezime

 

Funkcija

 

PIB

 
     

Poštanski broj i mesto

 

Adresa - ulica i broj

 

 

 
     

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

Komentar

 

 
 

Želim da naručim izabran proizvod, pošaljite mi račun 
Kontaktirajte me radi zakazivanja prezentacije
Pošaljite mi materijal sa dodatnim informacijama

Upišite tekst sa slike:

verifikacioni kod

 

 

 

INTERMEX ONLINE

NAJNOVIJE VESTI IZ MEDIJA
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za januar 2020.

IZMENA ZAKONA

Izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje - smanjenje stopa, nove olakšice


SUDSKA PRAKSA

Odluka Ustavnog suda - Odluka Nastavno-naučnog veća fakulteta kojom je odbijen izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije podnositeljke žalbe - i mogućnost pobijanja pred Upravnim sudom


RADNO PRAVO

Primena raspravnog načela u postupku utvrđivanja disciplinske odgovornosti državnih službenika


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Sentence pripremio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE

Nedopustivost izvršenja - Sticanje svojine na nepokretnosti - Upis u javne knjige kao način sticanja svojine i oboriva pretpostavka vlasništva


SUDSKA PRAKSA

Apelacioni sud u Beogradu - Osiguranje


NOVI PROPISI

Računovodstvo, revizija i kontrola državne pomoći


MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA

Naknade za korišćenje javnih dobara


KRIVIČNO PRAVO

Kazna rad u javnom interesu u krivičnom i prekršajnom postupku


MEĐUNARODNI ODNOSI

Evropska unija - budućnost Evrope i Srbije - Zapovest razuma


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)