POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Zakon o zaštiti od zarazne bolesti

Pojmovi iz Zakona

Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti - uređuju se zaštita stanovništva od zaraznih bolesti i posebna zdravstvena pitanja, određuju se zarazne bolesti koje ugrožavaju zdravlje stanovništva Republike Srbije i čije sprečavanje i suzbijanje je od opšteg interesa za Republiku Srbiju, sprovođenje epidemiološkog nadzora i mera, način njihovog sprovođenja i obezbeđivanje sredstava za njihovo sprovođenje, vršenje nadzora nad izvršavanjem ovog zakona, kao i druga pitanja od značaja za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.

U nastavku bi podsetili na pojedine izraze i njihovo značenje u smislu Zakona.

Zaštita stanovništva od zaraznih bolesti jeste - organizovana i sveukupna delatnost društva sa ciljem sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, kao i njihovog odstranjivanja i iskorenjivanja.

Zarazna bolest je - bolest izazvana specifičnim uzročnim agensom koja nastaje kao posledica prenosa agensa ili njegovih toksičnih produkata sa zaražene osobe ili drugog rezervoara na osetljivog domaćina, bilo direktno sa osobe na osobu ili indirektno preko zagađene hrane, vode, predmeta opšte upotrebe, prelaznog domaćina, vektora ili nežive sredine, te razmenom tečnosti koja je kontaminirana uzročnikom zaraze;

Uzročnik zarazne bolesti je - patogeni mikroorganizam, njegov toksični produkt ili prion;

Kontakt je - osoba koja je bila izložena slučaju zarazne bolesti ili životinji ili zagađenoj životnoj sredini na takav način da je postojala mogućnost zaražavanja;

Rezervoar infekcije je - svaka osoba, životinja, insekt ili drugi zglavkar, biljka, zemljište, voda ili supstanca, kao i njihova kombinacija, u kojoj uzročnik zarazne bolesti normalno živi i razmnožava se, od koga mu primarno zavisi preživljavanje, i gde se razmnožava na takav način da se može preneti na osetljivu osobu;

Izvor infekcije je - osoba, životinja, stvar ili supstanca sa koje se uzročnik prenosi na osetljivu osobu;

Nosilac uzročnika zarazne bolesti je - osoba ili životinja koja nosi uzročnike zarazne bolesti, a nema prisutne simptome i znake bolesti i predstavlja rezervoar infekcije;

Epidemija zarazne bolesti je - obolevanje od zarazne bolesti neuobičajeno po broju slučajeva, vremenu, mestu i zahvaćenoj populaciji ili neuobičajeno povećanje broja obolelih sa komplikacijama ili smrtnim ishodom, kao i pojava dva ili više međusobno povezanih slučajeva zarazne bolesti koja se nikada ili više godina nije pojavljivala na jednom području ili pojava većeg broja oboljenja čiji je uzročnik nepoznat, a prati ih febrilno stanje;

Epidemija od većeg epidemiološkog značaja - označava pojavu teških kliničkih oblika zaraznih bolesti i/ili smrti od zarazne bolesti, pri čemu postoji opasnost od nastanka težih ekonomskih i društvenih posledica, prekograničnog prenošenja bolesti, kao i ponovna pojava slučajeva odstranjene ili iskorenjene zarazne bolesti;

Pandemija zarazne bolesti je - obolevanje od zarazne bolesti koja prelazi državne granice i širi se na veći deo sveta ili svet u celini, ugrožavajući ljude u svim zahvaćenim područjima;

Zaraženim područjem smatra se - područje na kojem postoji jedan ili više izvora zaraze i na kome postoje uslovi za nastanak i širenje zaraze;

Ugroženim područjem smatra se - područje na koje se može preneti zarazna bolest sa zaraženog područja i na kome postoje uslovi za širenje zaraze;

Epidemiološki nadzor predstavlja - stalno sistematsko prikupljanje podataka o zaraznim bolestima, infekcijama udruženim sa zdravstvenom zaštitom, antimikrobnom rezistencijom, faktorima koji doprinose njihovom nastanku i prenošenju, efektima mera za njihovo sprečavanje i suzbijanje, obradu, analizu i tumačenje prikupljenih podataka, kao i upućivanje povratne informacije učesnicima u prikupljanju podataka, informisanje stručne i druge javnosti a u cilju sprečavanja pojave, kao i suzbijanja zaraznih bolesti, infekcija udruženih sa zdravstvenom zaštitom i antimikrobne rezistencije;

Epidemiološko ispitivanje zaraznih bolesti je - prikupljanje i analiza podataka o faktorima koji su doprineli nastanku utvrđene zarazne bolesti;

Epidemiološko istraživanje je - primena epidemioloških metoda u cilju utvrđivanja okolnosti koje su dovele do pojave epidemije zarazne bolesti, otkrivanja rezervoara, izvora i puteva prenošenja, kao i rizika za dalje širenje epidemije u populaciji;

Istraživanje epidemije je - epidemiološki rad u cilju razjašnjavanja i suzbijanja epidemije;

Traženje kontakata je - mera koja se sprovodi kako bi se našle osobe koje su u riziku od razvijanja bolesti ili su već razvile bolest;

Zdravstveni nadzor označava - zdravstvene preglede i epidemiološko ispitivanje lica koja su bila u kontaktu sa obolelom osobom i/ili kliconošom od zarazne bolesti, ili su boravila u žarištu zarazne bolesti;

Sprečavanje pojave zarazne bolesti jeste - skup mera koje se stalno sprovode u cilju predupređivanja pojave infekcije ili zarazne bolesti

Suzbijanje zarazne bolesti jeste - skup mera koje se sprovode protiv već prisutne zarazne bolesti, u cilju smanjenja njene učestalosti;

Sistem ranog uzbunjivanja je - sveobuhvatan sistem nadzora nad zaraznim bolestima i odgovarajućim sindromima infektivne etiologije u cilju brzog otkrivanja novoobolelih, upozoravanja i preduzimanja hitnih mera pod uslovima definisanim Međunarodnim zdravstvenim pravilnikom;

Imunizacija je - preventivna mera zaštite osoba od zaraznih bolesti davanjem vakcina i/ili imunoglobulina humanog porekla, imunobioloških preparata koji sadrže specifična antitela i monoklonskih antitela;

Hemioprofilaksa je - davanje lekova zdravim osobama u cilju sprečavanja nastanka zarazne bolesti;

Odstranjivanje (eliminacija) određene zarazne bolesti jeste - odsustvo klinički ispoljene bolesti na određenoj teritoriji u uslovima postojanja agensa, uz sprovođenje nadzora radi otkrivanja unosa te zarazne bolesti iz drugih zemalja i mera radi sprečavanja njenog prenošenja;

Iskorenjivanje (eradikacija) određene zarazne bolesti je - potpuno odsustvo bolesti i prouzrokovača te bolesti na određenoj teritoriji uz sprovođenje nadzora radi otkrivanja unosa iz drugih zemalja;

Izolacija je - protivepidemijska mera izdvajanja, tokom perioda zaraznosti, inficiranih osoba na takva mesta i pod takvim uslovima da se spreči ili ograniči direktni, odnosno indirektni prenos infektivnog agensa s inficiranih osoba na osobe koje su osetljive ili mogu da prenesu agens drugima;

Karantin je - mera ograničavanja aktivnosti "kontakata", tj. zdravih osoba i životinja koje su bile izložene slučaju zarazne bolesti tokom perioda njegove zaraznosti, sa ciljem da se spreči širenje zarazne bolesti;

Dezinfekcija - u širem smislu predstavlja - skup postupaka kojima se efikasno uklanjaju, onesposobljavaju ili uništavaju mikroorganizmi u toj meri da nisu sposobni da izazovu infekciju. Dezinfekcija u užem smislu predstavlja smanjenje broja mikroorganizama ispod infektivne doze, odnosno uništavanje ili oslabljivanje patogenih mikroorganizama;

Dezinsekcija je - skup mera za uništavanje insekata i drugih zglavkara koji mogu da prenose uzročnike zarazne bolesti;

Deratizacija je - skup mera za uništavanje glodara koji mogu da prenose uzročnike zarazne bolesti;

Vanredna situacija, odnosno događaj je - stanje kada su rizici i pretnje ili posledice katastrofa, vanrednih događaja i drugih opasnosti po stanovništvo, životnu sredinu i materijalna dobra takvog obima i intenziteta da njihov nastanak ili posledice nije moguće sprečiti ili otkloniti redovnim delovanjem, pa je neophodno primeniti posebne mere;

Javnom službom (u smislu ovog Zakona) smatraju se - ustanove, preduzeća i drugi oblici organizovanja koji obavljaju delatnosti, odnosno poslove kojima se obezbeđuje ostvarivanje prava građana u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, javnog informisanja, PTT saobraćaja i sl.;

Javno zdravstvena mera je - odluka ili aktivnost koja ima za cilj sprečavanje, praćenje ili suzbijanje ozbiljnih rizika po javno zdravlje ili ublažavanje njihovog uticaja na javno zdravlje;

Ozbiljna prekogranična pretnja zdravlju je - po život opasna ili na drugi način ozbiljna opasnost po zdravlje biološkog, hemijskog, ekološkog ili nepoznatog porekla koja se širi ili podrazumeva značajan rizik od prekograničnog širenja i koja može zahtevati koordinirano međunarodno reagovanje kako bi se osigurao visok nivo zaštite zdravlja stanovništva;

Referentna laboratorija je - laboratorija koja obavlja poslove zdravstvene zaštite od opšteg interesa utvrđene zakonom, i to: dijagnostikovanje, potvrđivanje i tipizaciju uzročnika zaraznih oboljenja, u skladu sa svojim predviđenim aktivnostima, a deo je nacionalne mreže za javno zdravlje, uspostavljene radi laboratorijske podrške sistemu epidemiološkog nadzora, upozoravanja i odgovora na nacionalnom nivou (u skladu sa dokumentom WHO /CDS/CR/LAB/2004);

Bolnička infekcija (infekcija povezana sa zdravstvenom zaštitom) je - infekcija pacijenta ili osoblja u zdravstvenoj ustanovi, privatnoj praksi i socijalnoj ustanovi u kojoj se obavlja i zdravstvena delatnost, nastala u vezi sa izlaganjem zdravstvenim procedurama, lečenjem ili drugim postupcima, a kao rezultat reakcije organizma na prisustvo uzročnika zarazne bolesti, a koja nije bila prisutna niti je pacijent bio u inkubaciji prilikom prijema;

Definicija slučaja je - skup dogovorenih dijagnostičkih kriterijuma (klinički, laboratorijski i/ili epidemiološki) koji moraju biti ispunjeni da bi se neka osoba označila sumnjivim, verovatnim ili potvrđenim slučajem određene zarazne bolesti u određenoj populaciji;

Predmeti opšte upotrebe su - posuđe, pribor, uređaji, ambalaža i drugi predmeti koji dolaze u kontakt sa hranom, dečje igračke, kao i predmeti namenjeni deci i odojčadi, kozmetički proizvodi, kozmetički proizvodi sa posebnom namenom ili ambalaža za pakovanje tih proizvoda, predmeti koji u neposrednoj upotrebi dolaze u neposredan kontakt sa kožom ili sluzokožom, predmeti za ukrašavanje lica i tela, za pirsing i imitacije nakita;

Sanitarno-tehnički i higijenski uslovi su - uslovi koje treba da ispune objekti (prostorije, postrojenja, uređaji, nameštaj, oprema i pribor), namenska prevozna sredstva sa ciljem zaštite zdravlja stanovništva u skladu sa zakonom;

Sanitarni nadzor je - inspekcijski nadzor koji sprovodi sanitarni inspektor u skladu sa zakonom;

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Sankt Peterburg se od 30. oktobra zatvara na sedam dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za oktobar 2023.

BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Izmene i dopune Zakona – NOVA VOZILA – Lako električno vozilo i autonomno vozilo


SUDSKA PRAKSA – PREKRŠAJNA PRAKSA

Bezbednost saobraćaja – Odgovornost pravnog lica


KRIVIČNI POSTUPAK

Posebne dokazne radnje


SUDSKA PRAKSA – KRIVIČNI POSTUPAK

Slučajni nalaz – Odgovornost pravnog lica


PARNIČNI POSTUPAK

Ostvarivanje naknade troškova Krivičnog postupka u parničnom postupku


SUDSKA PRAKSA – ESLJP – ČETVRTO ODELJENJE

Samoubistvo u pritvoru


IZ DRUGIH IZDANJA

Benefiti korišćenja e-pravosuđa u krivičnim stvarima


JAVNA RASPRAVA

Medijski zakoni – Nacrti zakona o javnom informisanju i medijima i o elektronskim medijima


NARODNA BANKA – UPOZORENJE

Prevare u vezi s lažnim anketama banaka na društvenim mrežama


NARODNA BANKA

Privremeno ograničenje kamatnih stopa na stambene kredite


MIŠLJENJA

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti


LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Ratifikacijom Opcionog protokola Srbija potvrdila posvećenost vrednostima UN


BRIGA O PORODICI

Srbija odlučna u sprečavanju i ukidanju dečijih brakova


MEĐUNARODNI SPORAZUMI

Srbija pristupila Programu jedinstvenog tržišta EU


REGIONALNA SARADNJA

Regionalna saradnja od izuzetne važnosti za Srbiju


SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Potpisan Ugovorni sporazum za projektovanje i izgradnju depoa Makiš


TURIZAM

Srbiju prošle godine posetilo 3,87 miliona turista


OBRAZOVANJE

Školama upućeno Stručno uputstvo za nadarene učenike


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)