POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

XVII Susret pravnika u privredi Srbije

Udruženje pravnika u privredi Srbije i časopis „Pravo i privreda“

organizovali su

XVIII Susret pravnika u privredi Srbije

Tema: Poslovno pravo i evropske integracije

Vreme: 13-16. maj 2009. godine
Mesto: Vrnjačka Banja - kongresni centar hotela „ZVEZDA". Urednik susreta: prof. dr Mirko Vasiljević 

SUSRET su organizovali Udruženje pravnika u privredi Srbije i njegov časopis „Pravo i privreda", Beograd, Trg Nikole Pašića, br. 1 drugi sprat, tel/faks: 011/323-49-85
e-mail: udruzpip@eunet.rs
web-site
: www.pravniciuprivredi.org.rs

 

TEMATSKE OBLASTI

1. OSNOVNA TEMA

2. PRIVREDNA DRUŠTVA

3. PRAVA POTROŠAČA

4. PRIVREDNI UGOVORI I SPOROVI - SUDSKI I ARBITRAŽNI

5. MEĐUNARODNO PRIVREDNO PRAVO

6. POSLOVNO PRAVO EU I PRAVO KONKURENCIJE

7. INTELEKTUALNA PRAVA

8. BANKARSKO PRAVO

9. PRAVO OSIGURANJA

10. PORESKO PRAVO

11. PRIVATIZACIJA I STEČAJ

12. FINANSIJSKO TRŽIŠTE

13. RADNI ODNOSI

 

UREDNIK SUSRETA: prof. dr Mirko Vasiljević

 

ORGANIZACIONI ODBOR:

Arsić Zoran, Bodiroga-Janković Jovanka, Vujović

Darka, Vukadinović Radovan, Đorđević Milena,

Đuranović Steva, Zeljković Ivana, Jevtić Radivoje,

Jovanović Nebojša, Lazarević Radomir, Meyer

Thomas, Marković Mirjana, Milanković Dejan,

Milić Radica, Popović Vitomir, Pljakić Ljubodrag,

Petrović Tomić Nataša, Rajčević Marko,

Radović Vuk, Slijepčević Dragiša, Ćirić Aleksandar

 

PROGRAM SUSRETA

 

Sreda 13. maj 2009.

 

9.30 č

Otvaranje

(Kongresna sala)

- Radno predsedništvo

- Komisija za Poruke

- Otvaranje

 

10-14 č

Plenum - pre podne

 

OSNOVNA TEMA

1. Mirko VASILJEVIĆ

Poslovno pravo Srbije i Evropska unija

PRIVREDNA DRUŠTVA

1. Rainer KULMS

Private Equity Funds in the Age of Crisis:

Private Ordering vs. Mandatory Law?

2. Stevan ŠOGOROV

Osnovi za istupanje člana iz društva sa

ograničenom odgovornošću

3. Zoran ARSIĆ

Osnivački akt akcionarskog društva

4. Marko RAJČEVIĆ

Novi Zakon o privrednim društvima

Republike Srpske

5. Dara MILENOVIĆ

Probijanje pravne ličnosti - sredstvo

zaštite poverilaca protiv nesavesnih

dužnika

6. Nada TODOROVIĆ

Korporativno upravljanje i ekonomska kriza

7. Goran KOEVSKI

Menadžerski ugovori prema pozitivnom

pravu Republike Makedonije

8. Sonja BUNČIĆ

Mogući sukobi interesa članova uprave i

njihova odgovornost

9. Dragan VUJISIĆ

Dužnosti direktora - u zakonodavstvu,

poslovnoj i sudskoj praksi

10. Tatjana JEVREMOVIĆ-PETROVIĆ

Konkurencija zakonodavaca i problem

izigravanja zakona u kompanijskom pravu

Evropske unije

11. Mladen NIKOLIĆ

Isključenje člana iz društva sa ograničenom

odgovornošću

12. Ruža UROŠEVIĆ

Registracija privrednih subjekata

13. Ana KNEŽEVIĆ BOJOVIĆ

Societas privata europaea - korak napred za

mala i srednja preduzeća u Evropi

14. Đuro M. ĐURIĆ

Dvadeset godina evropske ekonomske

interesne grupacije

PRAVO POTROŠAČA

1. Radovan D. VUKADINOVIĆ

Pacta non sunt servanda i pravo na povlačenje

potrošačkog ugovora u pravu EU

2. Marko ĐURĐEVIĆ

Zaštita potrošača prema opštim pravilima

o zaključenju ugovora

3. Milena JOVANOVIĆ ZATILLA

Nadležnost u potrošačkim sporovima

4. Emilia ČIKARA

Direktiva 2008/48/EZ o ugovorima o

potrošačkom kreditu

 

Sreda - posle podne

17-18 č

Prezentacija izdavačke kuće „INTERMEX"

18-18.30 č

Predstavljanje „Agrobanke" AD, Beograd

18.30-19 č

Predstavljanje časopisa

„Službenog glasnika RS":

„Izazovi evropskih integracija"

19-19.30 č

Prezentacija projekta Vlade Republike Srbije

„Sveobuhvatna reforma propisa" (SRP)

 

Četvrtak 14. maj 2009.

Prva sekcija - Kongresna sala

9.30-13.30 č

PRIVREDNI UGOVORI I SPOROVI -

SUDSKI I ARBITRAŽNI

1. Milena PETROVIĆ

Sporazum o nadležnosti suda: prilog tezama

za novi zakon o međunarodnom privatnom

pravu

2. Tomica DELIBAŠIĆ

Pravni karakter špediterske delatnosti

(aktuelna pitanja)

3. Marija KRVAVAC

Harmonizacija na polju prava ugovora o

javnim radovima

4. Ivanka SPASIĆ

Normativno uređenje lizing posla u Srbiji

5. Tamara MILENKOVIĆ KERKOVIĆ

Opasnosti prilikom pregovaranja i tehnika

sačinjavanja ugovora o franšizingu

6. Mirjana KNEŽEVIĆ

Ugovor o franšizingu

7. Nadežda LJUBOJEV

Subjekti u poslu finansijskog lizinga

8. Nikola BODIROGA

Skraćeni izvršni postupak

9. Jelena BELOVIĆ

Medijacija u pravnom sistemu Srbije

MEĐUNARODNO PRIVREDNO PRAVO

1. Aleksandar ĆIRIĆ, Predrag N. CVETKOVIĆ

O pravu svetske trgovinske organizacije:

pro et contra konstitucionalne prirode

2. Vitomir POPOVIĆ

Koncesije kao posebni oblici stranih

ulaganja u Republici Srpskoj

3. Jelena PEROVIĆ

Pregovori za zaključenje ugovora u

međunarodnom poslovnom prometu

4. Sanja GRAIĆ-STEPANOVIĆ

Ka adekvatnosti pravnog tretmana i zaštite

inostranih ulaganja

5. Bratislav MILANOVIĆ

Strani kapital i saobraćajna

infrastruktura Republike Srbije

6. Dušan B. PURIĆ

ATA karnet

POSLOVNO PRAVO EU I

PRAVO KONKURENCIJE

1. Svetislav TABOROŠI

Nova regulativa o slobodi pružanja usluga u

Evropskoj uniji

2. Gordana GASMI

Novi EU standardi o javnim nabavkama radova,

roba i usluga i značaj za Srbiju

3. Mirjana CUKAVAC

Kontrola koncentracija privrednih društava

u postupku pred sudovima Sjedinjenih

Država

4. Darka VUJOVIĆ

Energetika u funkciji evropskih integracija

5. Veljko MILUTINOVIĆ

Nekonkurentno ponašanje države u pravu

konkurencije Srbije i EZ

Diskusija i odgovori na pitanja

Druga sekcija - Sala A

9.30-13.30 č

INTELEKTUALNA PRAVA

1. Zoran MILADINOVIĆ

Raskid autorskog ugovora zbog promenjenih

shvatanja autora (pravo pokajanja)

2. Dimitrije P. MILIĆ

Predmet zaštite autorskog prava

3. Katarina DAMNJANOVIĆ

Intelektualna svojina i evropske integracije

4. Dušan POPOVIĆ

Pravni režim paralelne trgovine u pravu

konkurencije i pravu intelektualne svojine

5. Siniša VARGA

Ograničenja patenta

6. Marija KOSTIĆ

Eko-oznake kao vid informacije o

proizvodima

7. LJiljana RUDIĆ-DIMIĆ

Intelektualna svojina i harmonizacija

propisa Srbije sa propisima Evropske unije

8. Sonja SPASOJEVIĆ

Kvar ili promena stanja žigom označene robe

posle njenog prvog stavljanja u promet

BANKARSKO PRAVO

1. Marijana DUKIĆ-MIJATOVIĆ

Harmonizacija bankarskog zakonodavstva

Republike Srbije u svetlu uticaja na razvoj

hipotekarnog i finansijskog tržišta

2. Tatjana JOVANIĆ

Compliance funkcija u bankama iz ugla

regulatornog privrednog prava

3. Jelena ŠOGOROV

Neke karakteristike ugovora o obezbeđenju

kredita

PRAVO OSIGURANJA

1. Predrag ŠULEJIĆ

Neka pitanja stečaja i likvidacije društava

za osiguranje s posebnim osvrtom na dejstva u

pogledu dvostranoteretnih ugovora

2. Zoran TOMIĆ, Nataša PETROVIĆ TOMIĆ

Izdavanje i oduzimanje dozvola za rad

osiguravajućim društvima

3. Vladimir ČOLOVIĆ

Položaj poverilaca u stečajnom postupku

protiv osiguravajućih društava - rešenja u

domaćem pravu i pravu EU

4. Jasmina LABUDOVIĆ

Sekjuritizacija u osiguranju

PORESKO PRAVO

1. Zoran ISAILOVIĆ

Poreski sistem u uslovima krize

2. Hasiba HRUSTIĆ

Fiskalni stimulansi za oporavak privrede u

savlađivanju svetske finansijske krize

3. Mileva ANĐELKOVIĆ

Korporativno poresko planiranje u

savremenim integracionim uslovima (opšti

osvrt)

4. Marina DIMITRIJEVIĆ

Harmonizacija poreza u Evropskoj uniji

Diskusija i odgovori na pitanja

 

Četvrtak - posle podne

17-19 č

Okrugli sto:

STEČAJ I PRIVATIZACIJA

Moderatori: LJubodrag Pljakić,

Dragiša Slijepčević, Slobodan Spasić,

Vesna Gaćeša, Gordana Ajnšpiler Popović

1. LJubodrag PLJAKIĆ

Na kraju postupka privatizacije?

2. Dragiša SLIJEPČEVIĆ

Pravo zaposlenih na stečajni višak

3. Slobodan SPASIĆ

Stečajna masa - osvrt na harmonizaciju

stečajnog prava

4. Gordana STANKOVIĆ

Stečajni procesni odnos

5. Vesna GAĆEŠA

Regulatorna uloga ALSU u razvoju profesije

stečajnog upravnika

6. Gordana AJNŠPILER POPOVIĆ

Položaj poverioca sa izvršnom ispravom u

stečaju njegovog dužnika

7. Dragan RAKOČEVIĆ

Pravo pobijanja pravnih radnji stečajnog

dužnika po Zakonu o insolventnosti

privrednih društava

8. Vuk RADOVIĆ

Dileme u vezi sa pojmom neizvršenih

dvostranoobaveznih ugovora u stečaju

9. Vladimir KOZAR

Posebna pravila postupka o osporenom

potraživanju u stečaju

10. Jovan JOVANOVIĆ

Stečajni poverioci (procesno-pravni

položaj u stečajnom postupku)

Kongresna sala

19-19.30 č

Predstavljanje Centra za izdavaštvo i

informisanje Pravnog fakulteta

Univerziteta u Beogradu i knjige

„Korporativno upravljanje - priručnik" (IFC)

 

Petak 15. maj 2009.

9-12 č

Plenum (Kongresna sala)

FINANSIJSKO TRŽIŠTE

1. Branko VASILJEVIĆ, Miona DELIĆ

Regulacija finansijskog tržišta

2. Nebojša JOVANOVIĆ

Gde se „denu" sankcija za trgovinu upućenog?

3. Vuk OGNJANOVIĆ

Globalizacija, integracije i tržišta

kapitala

4. Dobrosav MILOVANOVIĆ

Robne berze u novom regulatornom okruženju

5. Milica MILANOVIĆ-TRAILOVIĆ

Poslovanje na berzi i sudski sporovi

6. Miloš JANKOVIĆ

Hipotekarno tržište i evropske

integracije

7. Mirjana MARKOVIĆ

Problem sukoba interesa između brokersko-

dilerskog društva i njegovih klijenata

8. Vladimir MARJANSKI

Stanje našeg prava u materiji regulisanja

javne ponude hartija od vrednosti i

prospekta

9. Vladimir POPOVIĆ

(Ne)ravnoteža tržišta novca i kapitala

10. Vladimir VRAČARIĆ

Razvoj i stabilizacija finansijskog sistema

11. Marija TASIĆ

Standardni i regulatorni mehanizmi

inicijalne javne ponude ((ne)mogućnost

sprovođenja u Srbiji)

RADNI ODNOSI

1. Branko LUBARDA

Kodeks profesionalnog i etičkog ponašanja

kao izvor (radnog) prava

2. Paraskeva MIHAJLOVIĆ

Prava zaposlenih kod promene poslodavca

3. Ljubinka KOVAČEVIĆ

Komunitarnopravna načela zaštite

zaposlenih sa atipičnim radnim odnosom

4. Dragoljub SIMONOVIĆ

Regulativa mobinga - imperativ današnjice

Diskusija i odgovori na pitanja

12 č

Kongresna sala

Poruke

Završna reč

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Sankt Peterburg se od 30. oktobra zatvara na sedam dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za januar 2024.

RAZVOJ

EXPO BELGRADE 2027 


INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

CERN od danas korisnik Državnog data centra u Kragujevcu


OBRAZOVANJE

Obrazovni sistem Srbije posvećen negovanju mladih talenata


DIGITALNA TRANSFORMACIJA

Otvoren Inovacioni hab Centra za digitalnu transformaciju


NAUKA

Početak izgradnje BIO4 kampusa veliki dan za nauku u Srbiji


DRŽAVNO UREĐENJE

Narodni poslanici


DRŽAVNA BEZBEDNOST

Koordiniran rad službi bezbednosti na zaštiti ustavnog poretka


APR

Elektronsko podnošenje prijava za promenu podataka i brisanje preduzetnika


SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO

Za podršku socijalnom preduzetništvu 50 miliona dinara u 2024


ZAPOŠLJAVANJE

Oblast zapošljavanja promenila sliku tržišta radne snage u Srbiji


PRIVREDNO

Veliki značaj poštovanja ljudskih prava u poslovnom ambijentu


JAVNE NABAVKE

Izmene i dopune Zakona


JAVNE NABAVKE

Evropski pragovi


ENERGETIKA

Srbija lider zelene energetske tranzicije


ENERGETIKA

Javni pozivi za energetsku sanaciju zgrada - produženi do početka februara


UPRAVA

U Srbiji do sada otvoreno skoro 50 jedinstvenih upravnih mesta


UPRAVA

Stručni državni službenici - ključ efikasne javne uprave


MIŠLJENJA MINISTARSTVA

Porezi


PRAVOSUĐE

Neke dileme u pogledu naknade troškova postupka i pravo na stručnu pomoć


ZDRAVSTVO

Angažovanje zdravstvenih medijatorki važno za romsku zajednicu


ZDRAVSTVO

Obnova seoskih ambulanti - jedan od prioriteta Ministarstva zdravlja


BRIGA O SELU

Programi Ministarstva za brigu o selu menja demografsku sliku Srbije


SUDSKA PRAKSA

Nasilničko ponašanje


PREKRŠAJNA PRAKSA

Vršenje nasilja


SUDSKA PRAKSA

Presuđena stvar


SPREČAVANJE NASILJA

Platforma "Čuvam te" omogućila efikasan odgovor na sve oblike nasilja


IZ DRUGIH IZDANJA

Porez na pse


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)