POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

XII stručno savetovanje na Zlatiboru

Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije u saradnji sa firmom Intermex

organizovalo je

XII redovno godišnje stručno savetovanje

Tema: Socijalna prava i ekonomska kriza

Vreme: 1-3. oktobar 2009. godine
Mesto: Zlatibor - kongresni centar hotela „ČIGOTA". 

Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, Svetozara Markovića 79/I, 11000 Beograd,
telefon: 011/3615-154, 2644-766

e-mail: savezzad@drenik.net


   I ove 2009. godine održava se na Zlatiboru tradicionalno stručno savetovanje sa napred navedenom generalnom temom. Savetovanje je namenjeno pravnicima iz oblasti nauke i obrazovanja, privrede, javnih preduzeća i ustanova, pravosuđa i advokature, organa uprave i lokalne samouprave, banaka i osiguravajućih društava, sindikata zaposlenih i udruženja poslodavaca, nevladinih organizacija itd.

Tematske oblasti Savetovanja pokrivaće celokupnu materiju socijalnih prava, odnosno radnog i socijalnog prava i prakse (zapošljavanje, radni odnosi kroz prizmu svih radnopravnih instituta i u svim, gore navedenim, oblastima rada, radni sporovi, sudski i vansudski metodi u rešavanju radnih sporova, penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje i socijalna zaštita i mnoga druga pitanja).

Navedene tematske oblasti biće obrađene putem referata, izlaganja referata, diskusija, pitanja i odgovora povodom obrađene teme i shodno iskazanom interesovanju organizovanjem okruglih stolova na kojima će se usmeno izlagati pojedine teme, a zatim razgovarati o izloženoj temi, postavljati pitanja i davati odgovori. Rad se odvija u kongresnoj sali, a okrugli stolovi u dve manje odvojene sale.

Referenti i predavači su naši poznati profesori radnog i socijalnog prava sa svih naših univerziteta, kao i sa prestižnih univerziteta u Regionu, eminentne sudije Vrhovnog suda Srbije i okružnih sudova, predstavnici i eksperti koji rade na kreiranju i praćenju zakonskih akata pri Ministarstvu rada i socijalne politike, Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, stručnjaci Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, i drugi.

Pisani referati su štampani u Zborniku radova, a usmena izlaganja, pitanja i odgovori biće štampani u časopisu "Radno i socijalno pravo" i dostavljeni svim učesnicima nakon Savetovanja. Kotizacija pokriva i jedan i drugi štampani materijal.

PROGRAM RADA

DAN DOLASKA - sreda, 30. septembar 2009. godine

 

PRVI RADNI DAN, četvrtak, 1. oktobar 2009. godine

(Kongresna sala hotela "Čigota")

 

10:00 - Otvaranje Savetovanja i pozdravne reči

 - Uvodni referat:

Socijalna prava i ekonomska kriza
Prof. dr Branko Lubarda, Pravni fakultet u Beogradu,
predsednik Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije

I OBLAST - ZAPOŠLJAVANJE I EKONOMSKA KRIZA

10:30  Referati:

-  Promjene zakonskog regulisanja zapošljavanja
i prava za vrijeme nezaposlenosti
Prof. dr Željko Mirjanić, Pravni fakultet u Banja Luci

-  Zaštita od nezaposlenosti u praksi evropskih
i drugih zemalja
Prof. dr Senad Jašarević, Pravni fakultet u Novom Sadu

-  Zasnivanje radnog odnosa s posebnim osvrtom
na fikciju postojanja radnog odnosa
Slobodan Dražić, sudija Vrhovnog suda Srbije

-  Učesnici u zapošljavanju i osiguranje za vreme nezaposlenosti u novim uslovima
Borisav Čolić, sudija Vrhovnog suda Srbije (u penziji)

-  Posledice svetske ekonomske krize
na nezaposlenost u EU
Docent dr Zoran Radulović, Visoka škola za posl. ek. i preduzetništvo, Beograd, Dragomir Janković, Izvršni direktor Ekonomskog instituta EU u Briselu

-  Uticaj ekonomske krize u Republici Srbiji
na prava nezaposlenih lica i radnika
koji zadobiju povredu na radu
Radovan Ristanović, direktor Inspektorata rada

-  Rad na daljinu - pravni aspekti
Mr Ljubinka Kovačević, asistent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

-  Zakonsko uređivanje volonterskog rada
Paraskeva Mihajlović, diplomirani pravnik, Beograd

-  Mentorstvo i koučing (coaching) na radu
Mr Slobodanka Kovačević-Perić, asistent Univerziteta u Prištini, sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici

 - Diskusija, pitanja, odgovori

14,00 -            Prezentacija programa izdavačke
           
kuće "INTERMEX" iz Beograda

 KOKTEL ZA UČESNIKE SAVETOVANJA

17,00 - 19,00  - II OBLAST - KOLEKTIVNA SOCIJALNA PRAVA
U USLOVIMA EKONOMSKE KRIZE

 Referati:

 -           Građa za kolektivno radno pravo Srbije
Prof. dr Predrag Jovanović, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

-  Socijalna prava između industrijskih konflikata  i socijalnog partnerstva
Prof. dr Darko Marinković, doc dr Vladimir Marinković, Megatrend Univerzitet u Beogradu

-  Pravne posledice štrajka
Prof. dr Živko Kulić, doc dr Aneta Marinović, Megatrend univerzitet primenjenih nauka, Beograd

-  Sloboda sindikalnog organizovanja u pozitivnopravnim propisima Crne Gore
Mr Vesna Simović, asistent Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore

-  Garantovanje slobode sindikalnog udruživanja u uslovima svetske ekonomske krize
Mr Danilo Rončević, asistent na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo u Beogradu

-  Optimalni uslovi za mirenje u kolektivnim radnim sporovima
Dejan Kostić, direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, Vladimir J. Perić, zamenik direktora Republičke agencije

-  Štrajk - pravo radnika u zakonodavstvu Republike Srpske
Borislav Radić, načenik Sektora za zajedničke poslove službe predsednika Republike Srpske

-  Socijalni mir u ekonomskoj krizi
Lola Kićanović, savetnik u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova

 

DRUGI RADNI DAN, petak, 2. oktobar 2009. godine

(Kongresna sala hotela "Čigota")

III OBLAST - OSTVARIVANJE I ZAŠTITA SOCIJALNIH PRAVA U USLOVIMA EKONOMSKE KRIZE

10,00 -            Referati:

-  Prava iz socijalnog osiguranja
i njihova krivično-pravna zaštita
Prof. dr Todor Kalamatiev, Pravni fakultet "Justinijan prvi" u Skoplju, Aleksandar Trešnjev, sudija II Opštinskog suda u Beogradu i Dobrin Kalamatiev, dipl. pravnik

-  Izvori, ostvarivanje i zaštita prava državnih službenika, nameštenika i javnih funkcionera
Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog suda Srbije

-  Položaj državnih službenika
kroz upravno-sudsku praksu
Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije

-  Prava zaposlenih i ustavna žalba
Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog suda Srbije

- O potpunoj naknadi štete kod nezakonitog otkaza
Docent dr Goran Obradović, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu

-  Plaćeno odsustvo zbog prekida,
odnosno smanjenja obima rada
Snežana Lakićević-Stojačić, državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne politike

-  Zastarelost potraživanja iz radnog odnosa
Borivoje Živković, sudija Okružnog suda u Beogradu

-  Poslovni transferi u kontekstu stečaja
u uporednom pravu
Prof. dr Radoje Brković, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu

-  Mehanizmi zaštite prava zaposlenih putem
inspekcije rada u periodu ekonomske krize
Ljiljana Stojšić, načelnik Inspekcije rada u Novom Sadu

-  Plate u javnim službama
Radmila Bukumirić-Katić, pomoćnik ministra u Ministarstvu rada i socijalne politike Srbije

-  Krivično delo na radu kao disciplinski razlog
za prestanak radnog odnosa
Dragoslav Hadži-Tančić, dipl. pravnik, Beograd

-  Eksploatacija dečijeg rada i trgovina decom
Mr Saša Perišić, zamenik direktora Inspektorata rada

-  Administracija rada Republike Srpske
u kontekstu ekonomske krize
Rajko Kličković, načelnik Odeljenja za rad i zapošljavanje u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske

-  (Ne)poštovanje prava zaposlenih u uslovima ekonomske krize
Rajko Kosanović, savetnik predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije, Sanja Paunović,
savetnik za ekonomska i socijalna pitanja SSSS

-  Postupak utvrđivanja minimalne zarade u Srbiji i zemljama EU
Nataša Zavođa, direktor za pravne poslove i socijalni dijalog, Unija poslodavaca Srbije

 - Diskusija, pitanja, odgovori

15,00 -            Fakultativni izlet na Mokru Goru ("Šarganska osmica") i razgledanje "Sela Emira Kusturice", ili poseta Sirogojnu.
(Zainteresovani za ove izlete treba da se prijave na recepciji hotela Čigota ranije - 1. ili 2. oktobra, kako bi se izlet mogao blagovremeno organizovati.)

21,00  -           Svečana večera

TREĆI RADNI DAN, subota, 3. oktobar 2009. godine

(Kongresna sala hotela "Čigota")

IV OBLAST - SOCIJALNA SIGURNOST I RAZVOJ U USLOVIMA EKONOMSKE KRIZE

10,00 -            Referati:

-  Socijalno pravo - osnovne ideje i vrednosti
Prof. dr Borivoje Šunderić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

-  Socijalna sigurnost kao osnovno ljudsko pravo: ekstenzija socijalne sigurnosti
Prof. dr Aleksandar Petrović, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu

-  Invalidsko osiguranje u državama-republikama
bivše Jugoslavije
Dr Velizar Golubović, Republički fond PIO - Pokrajinski fond

-  Projekat reforme penzionog sistema u Srbiji,
u uslovima ekonomske krize
Zorica Lovrić, tim lider, PARIP, Beograd

-  Značaj regionalnog razvoja u kontekstu pridruživanja Evropskoj uniji
Dijana Stojković, šef odseka u Sektoru regionalnog razvoja u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja

- Diskusija, pitanja i odgovori

Usvajanje poruka Savetovanja

Zatvaranje Savetovanja

POSEBNE NAPOMENE

1. KOTIZACIJA

Kotizacija za učešće na Savetovanju iznosi 8.900 dinara po učesniku.

Svaki učesnik dobija Zbornik radova sa Savetovanja i, nakon Savetovanja, svesku časopisa "Radno i socijalno pravo" sa štampanim usmenim izlaganjima predavača na Savetovanju, pitanjima i odgovorima datim na Savetovanju i porukama. Uz radni materijal dobija se i propusnica za ulazak u kongresnu i druge sale predviđene za rad.

Kotizacija se uplaćuje isključivo na tekući račun Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, br. 160-926505-96 Banka Intesa AD Beograd.

U vezi uplate kotizacije možete se obratiti
Udruženju za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije
na tel: 011/2644-766, 2644-587 i fax: 011/3615-154
ili tel. 064/413-2212, g-đici Verici Vuković.

Prijave za Savetovanje slati na adresu:
UDRUŽENJE ZA RADNO PRAVO I SOCIJALNO
OSIGURANJE SRBIJE,
ul. Svetozara Markovića 79/I, 11000 Beograd,
tel/fax: 011/3615-154, e-mail: savezzadŽdrenik.net, urs.radnopravoŽgmail.com

2. SMEŠTAJ

Učesnici Savetovanja koji se odluče za smeštaj
u hotelu "Čigota", prijave mogu slati na adresu:

"ČIGOTA" d.o.o.
11000 Beograd, Svetog Save 43,
tel/fax: 011/244-3182, 011/2459-874,
011/2453-678
,
e-mail: cigotabgŽeunet.rs

Cene smeštaja su na bazi polu pansiona:

- smeštaj u 1/1 sobi iznosi 3.715,00 dinara dnevno;

- smeštaj u 1/2 sobi iznosi 3.055,00 dinara dnevno.

Doplata za ručak 500,00 dinara.

U cenu je uključeno korišćenje bazena i cena svečane večere
(za učesnike smeštene u Čigoti).

Boravak u hotelu započinje večerom.

3. PREVOZ:

Učesnici Savetovanja, koji su zainteresovani za autobuski
prevoz na relaciji Novi Sad - Beograd - Zlatibor, i obrnuto,
informacije o tome mogu dobiti kod
agencije "Čigota"
(Svetog Save 43, 11 000 Beograd),
na telefone: 011/244-3182; 011/2459-874; 011/245-3678

 ORGANIZACIONI ODBOR SAVETOVANJA

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Sankt Peterburg se od 30. oktobra zatvara na sedam dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za maj 2024.

VLADA

Izabrana nova Vlada


IZBORI

Raspisani izbori za odbornike skupština gradskih opština Beograda


SUDSKA PRAKSA – Upravni sud

Zaštita izbornog prava


POLICIJSKI SLUŽBENICI

Osnovna plata, obračunska metoda za usklađivanje – Primena odredbe člana 187b Zakona o policiji


IZMENE PROPISA

Početak primene pojedinih odredbi – Odluka o taksi prevozu – Taksi vozilo - obavezno bele boje (na teritoriji grada Beograda)


SUDSKA PRAKSA

Prekršajna praksa – Upravljač puta – Obaveze i odgovornosti


BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Dužnosti učesnika u saobraćaju u slučaju saobraćajne nezgode


SUDSKA PRAKSA – Prekršajna praksa

Bezbednost saobraćaja – Ublažavanje kazne – Oslobađanje od odgovornosti – Odustanak podnosioca zahteva od pokretanja prekršajnog postupka


OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o ostavi


SUDSKA PRAKSA – Obligaciono pravo

Ostava


SPREČAVANJE KORUPCIJE

Podnošenje izveštaja o imovini i prihodima – (Ne)spojivost funkcija – ravni stavovi i mišljenja


RODNA RAVNOPRAVNOST – LOKALNA SAMOUPRAVA

Pitanja i odgovori


IZ DRUGIH IZDANJA – Iz Biltena VS 2/2024

Obaveznost rasprave u upravnom sporu – Usmena rasprava – Obaveznost zakazivanja i odstupanja


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)