POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

XIII Redovno godišnje savetovanje Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije

Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije

Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije u saradnji sa firmom Intermex organizuje XIII REDOVNO GODIŠNJE SAVETOVANJE na temu: Ostvarivanje i zaštita socijalnih prava. Mesto održavanja: Zlatibor, 6-9. oktobar 2010. godine.

 

 

I ove 2010. godine održava se na Zlatiboru tradicionalno stručno savetovanje sa napred navedenom generalnom temom. Savetovanje je namenjeno pravnicima iz oblasti nauke i obrazovanja, privrede, javnih preduzeća i ustanova, pravosuđa i advokature, organa uprave i lokalne samouprave, banaka i osiguravajućih društava, sindikata zaposlenih i udruženja poslodavaca, nevladinih organizacija itd.

Tematske oblasti Savetovanja pokrivaće celokupnu materiju socijalnih prava, odnosno radnog i socijalnog prava i prakse (zapošljavanje, radni odnosi kroz prizmu svih radnopravnih instituta i u svim, gore navedenim, oblastima rada, radni sporovi, sudski i vansudski metodi u rešavanju radnih sporova, penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje i socijalna zaštita i mnoga druga pitanja).

Navedene tematske oblasti biće obrađene putem referata, izlaganja referata, diskusija, pitanja i odgovora povodom obrađene teme i shodno iskazanom interesovanju organizovanjem okruglih stolova na kojima će se usmeno izlagati pojedine teme, a zatim razgovarati o izloženoj temi, postavljati pitanja i davati odgovori. Rad se odvija u kongresnoj sali, a okrugli stolovi u dve manje odvojene sale.

Referenti i predavači su naši poznati profesori radnog i socijalnog prava sa svih naših univerziteta, kao i sa prestižnih univerziteta u Regionu, eminentne sudije Vrhovnog suda Srbije i okružnih sudova, predstavnici i eksperti koji rade na kreiranju i praćenju zakonskih akata pri Ministarstvu rada i socijalne politike, Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, stručnjaci Inspektorata rada, Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, i drugi.

Pisani referati su štampani u Zborniku radova, a usmena izlaganja, pitanja i odgovori biće štampani u časopisu "Radno i socijalno pravo" i dostavljeni svim učesnicima nakon Savetovanja. Kotizacija pokriva i jedan i drugi štampani materijal.

 

PROGRAM RADA

DAN DOLASKA - sreda, 06. oktobar 2010. godine

PRVI RADNI DAN, četvrtak, 07. oktobar 2010. godine

(Kongresna sala hotela "Čigota")

10:00 - Otvaranje Savetovanja i pozdravne reči

           - Uvodni referat:

              Ostvarivanje i zaštita socijalnih prava

           Prof. dr Branko Lubarda, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, predsednik Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije

I OBLAST - OSTVARIVANJE I ZAŠTITA INDIVIDUALNIH PRAVA

10:30     -    Referati:

             -    Prof. dr Predrag Jovanović, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Socijalni i radnopravni domašaj ljudskih prava

             -    Prof. dr Željko Mirjanić, Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci

Problem zapošljavanja invalida u Republici Srpskoj

             -    Prof. dr Senad Jašarević, Pravni fakultet u Univerziteta u Novom Sadu

Odredbe o radu u Zakonu o ravnopravnosti polova i međunarodni standardi

             -    Prof. dr Živko Kulić, Mr Igor Vukoljanski, Miroslav Radulović, Megatrend Univerzitet u Beogradu

Kako su zaposleni postali ljudski resursi i opravdanost takvog oslovljavanja

             -    Ljubodrag Pljakić, dugogodišnji sudija Vrhovnog suda Srbije

Obaveze organa uprave prema novom Zakonu o upravnim sporovima

             -    Borisav Čolić, dugogodišnji sudija Vrhovnog suda Srbije

Zabrana diskriminacije, zlostavljanja na radu i zaštita zaposlenih

             -    Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

Pravo na otpremninu zaposlenog viška i prestanak obaveze

             -    Doc. dr Zoran Radulović, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu

Pravna zaštita prava na rad sportista

             -    Radovan Ristanović, direktor Inspektorata rada

Normativno uređivanje inspekcije rada

             -    Zoran Petrović, pomoćnik ministra, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu

Nove nadležnosti i organizacija upravne inspekcije

             -    Mr Ljubinka Kovačević, asistent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Radni odnos i pravo na poštovanje privatnog života

             -    Mr Slobodanka Kovačević-Perić, asistent Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini, sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici

Pravo na pristojan rad lica sa invaliditetom

             -    Paraskeva Mihajlović, diplomirani pravnik, Beograd

Otkaz ugovora o radu zbog prestanka potrebe za radom zaposlenog

             -    Borislav Radić, direktor Agencije za mirno rješavanje radnih sporova Republike Srpske

Zaštita posebnih kategorija radnika u smislu Zakonu o radu Republike Srpske

             -    Rajko Kličković, načelnik Odeljenja za rad i zapošljavanje u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske

Ostvarivanje i zaštita plata, naknada i drugih

primanja u Republici Srpskoj

             -    Magdalena Novaković, savetnik u službi Zaštitnika građana

Praksa Zaštitnika građana u ostvarivanju i zaštiti socijalnih prava

             -    Tatjana Prijić, Načelnik Odeljenja za normativne poslove, harmonizaciju propisa i nadzor, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja

Procena radne sposobnosti i mogućnost zaposlenja osoba sa invaliditetom

             -    Vanja Zlatković, rukovodilac Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanj e lica sa invaliditetom

Delokrug Nacionalne službe za zapošljavanje u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom

             - Diskusija, pitanja, odgovori

14,00     -    Prezentacija programa izdavačke kuće "INTERMEX" iz Beograda

KOKTEL ZA UČESNIKE SAVETOVANJA

 

 

DRUGI RADNI DAN, petak, 08. oktobar 2010. godine

(Kongresna sala hotela "Čigota")

II OBLAST - OSTVARIVANJE I ZAŠTITA KOLEKTIVNIH PRAVA

10,00     -    Referati:

             -    Prof. dr Mijal Stojanović, Pravni fakultet u Prištini, sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici

Osvrt na Predlog zakona o štrajku Republike Slovenije

             -    Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog kasacionog suda Srbije

Štrajk i prestanak radnog odnosa

             -    Prof. dr Darko Marinković, docent dr Vladimir Marinković, Megatrend Univerzitet u Beogradu

Put Srbije ka Evropskom socijalnom modelu - stanje i perspektive

             -    Mr Vesna Simović, asistent Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore

Ostvarivanje i zaštita kolektivnih prava zaposlenih prema pozitivnopravnim propisima  Crne Gore

             -    Dejan Kostić, direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova

Nova zakonska rešenja u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova

             -    Vladimir J. Perić, zamenik direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova

Zaštita kolektivnih prava zaposlenih pred  Agencijom za mirno rešavanje radnih sporova

Predstavljanje monografija članova Uprave Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje

             -    Prof. dr Predrag Jovanović, Labour law and Industrial Relations, Kluwer Law International, The Netherlands, 2009;

             -    Prof. dr Borivoje Šunderić, Socijalno pravo, Beograd, 2008.

             -    Prof. dr Aleksandar Petrović, Međunarodni standardi rada, Niš, 2009.

             -    Prof. dr Senad Jašarević, Socijalno pravo, Novi Sad, 2010.

15,00     -    Fakultativni izlet na Mokru Goru ("Šarganska osmica") i razgledanje "Sela Emira Kusturice", ili poseta Sirogojnu.

(Zainteresovani za ove izlete treba da se prijave na recepciji hotela Čigota ranije - 06 ili 07. oktobra, kako bi se izlet mogao blagovremeno organizovati.)

21,00  -  Svečana večera

 

 

TREĆI RADNI DAN, subota, 09. oktobar 2010. godine

(Kongresna sala hotela "Čigota")

 

III OBLAST - OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA PO OSNOVU SOCIJALNOG OSIGURANJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

10,00     -    Referati:

             -    Prof. dr Aleksandar Petrović, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu

Ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja primenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju

             -    Dr Velizar Golubović, Republički fond PIO - Pokrajinski fond 

Ostvarivanje i korišćenje prava po osnovu invalidskog osiguranja

             -    Radina Todović, dipl. pravnik, državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne politike

Reforma sistema penzijskog i invalidskog osiguranja i predlog izmena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

             -    Rajko Kosanović, savetnik predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije,

mr Sanja Paunović, savetnik za ekonomska

i socijalna pitanja SSSS

Reforma penzijskog sistema u Srbiji

             -    Zorica Lovrić, tim lider, PARIP, Beograd

Ostvarivanje socijalnih prava u svetlu koncepta socijalne uključenosti u Srbiji

                -     Diskusija, pitanja i odgovori

                      Usvajanje poruka Savetovanja

                      Zatvaranje Savetovanja

 

 

POSEBNE NAPOMENE

1. KOTIZACIJA

Kotizacija za učešće na Savetovanju iznosi 9.800 dinara po učesniku.

Svaki učesnik dobija Zbornik radova sa Savetovanja i, nakon Savetovanja, svesku časopisa "Radno i socijalno pravo" sa štampanim usmenim izlaganjima predavača na Savetovanju, pitanjima i odgovorima datim na Savetovanju i porukama. Uz radni materijal dobija se i propusnica za ulazak u kongresnu i druge sale predviđene za rad.

Kotizacija se uplaćuje isključivo na tekući račun Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, br. 160-926505-96 Banca Intesa AD Beograd.

U vezi uplate kotizacije možete se obratiti Udruženju za radno pravo i socijalno osiguranje Srbijena tel: 011/2644-766, 2644-587 i fax: 011/3615-154 ili tel. 064/577-86-39, g-đica Rada Pavlović.

Prijave za Savetovanje slati na adresu: UDRUŽENJE ZA RADNO PRAVO I SOCIJALNO OSIGURANJE SRBIJE, ul. Svetozara Markovića 79/I, 11000 Beograd, tel/fax: 011/3615-154, e-mail: urs.radnopravo@gmail.com

2. SMEŠTAJ

Učesnici Savetovanja koji se odluče za smeštaj u hotelu "Čigota", prijave mogu slati na adresu:

"ČIGOTA" d.o.o.

11000 Beograd, Svetog Save 43, tel/fax: 011/244-3182, 011/2459-874, 011/2453-678, e-mail: cigotabg@eunet.rs

Cene smeštaja su na bazi polu pansiona:

- smeštaj u 1/1 sobi iznosi 3.915,00 dinara dnevno;

- smeštaj u 1/2 sobi iznosi 3.255,00 dinara dnevno.

Doplata za ručak 500,00 dinara.

U cenu je uključeno korišćenje bazena i cena svečane večere (za učesnike smeštene u Čigoti).

Boravak u hotelu započinje večerom.

 

3. PREVOZ:

Učesnici Savetovanja, koji su zainteresovani za autobuski prevoz na relaciji Novi Sad - Beograd - Zlatibor, i obrnuto, informacije o tome mogu dobiti kod Agencije "Čigota" (Svetog Save 43, 11 000 Beograd), na telefone: 011/244-3182; 011/2459-874; 011/245-3678

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Sankt Peterburg se od 30. oktobra zatvara na sedam dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za maj 2024.

VLADA

Izabrana nova Vlada


IZBORI

Raspisani izbori za odbornike skupština gradskih opština Beograda


SUDSKA PRAKSA – Upravni sud

Zaštita izbornog prava


POLICIJSKI SLUŽBENICI

Osnovna plata, obračunska metoda za usklađivanje – Primena odredbe člana 187b Zakona o policiji


IZMENE PROPISA

Početak primene pojedinih odredbi – Odluka o taksi prevozu – Taksi vozilo - obavezno bele boje (na teritoriji grada Beograda)


SUDSKA PRAKSA

Prekršajna praksa – Upravljač puta – Obaveze i odgovornosti


BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Dužnosti učesnika u saobraćaju u slučaju saobraćajne nezgode


SUDSKA PRAKSA – Prekršajna praksa

Bezbednost saobraćaja – Ublažavanje kazne – Oslobađanje od odgovornosti – Odustanak podnosioca zahteva od pokretanja prekršajnog postupka


OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o ostavi


SUDSKA PRAKSA – Obligaciono pravo

Ostava


SPREČAVANJE KORUPCIJE

Podnošenje izveštaja o imovini i prihodima – (Ne)spojivost funkcija – ravni stavovi i mišljenja


RODNA RAVNOPRAVNOST – LOKALNA SAMOUPRAVA

Pitanja i odgovori


IZ DRUGIH IZDANJA – Iz Biltena VS 2/2024

Obaveznost rasprave u upravnom sporu – Usmena rasprava – Obaveznost zakazivanja i odstupanja


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)