POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

X redovno godišnje stručno savetovanje. Promene u radnom i socijalnom zakonodavstvu

UDRUŽENJE ZA RADNO PRAVO I SOCIJALNO OSIGURANJE SRBIJE

Svetozara Markovića 79/I, 11000 Beograd,
telefon: 011/3615-154, 2644-766, e-mail: savezzad@drenik.net
 

u saradnji sa firmom

 INTERMEX SOFTWARE & COMMUNICATIONS

organizuje

IX redovno godišnje
s t r u č n o   s a v e t o v a nj e

 

PROMENE 
U RADNOM I SOCIJALNOM ZAKONODAVSTVU

 

Zlatibor,
Kongresna i pomoćne sale hotela "ČIGOTA"

4. - 7. oktobar 2006. godine

 

I ove 2006. godine održaće se na Zlatiboru tradicionalno stručno savetovanje sa napred navedenom generalnom temom. Savetovanje je namenjeno pravnicima iz oblasti nauke i obrazovanja, privrede, javnih preduzeća i ustanova, pravosuđa i advokature, organa uprave i lokalne samouprave, banaka i osiguravajućih društava, strukovnih radničkih i poslodavačkih organizacija itd.

            Tematske oblasti Savetovanja pokrivaće celokupnu materiju radnog i socijalnog prava i prakse (zapošljavanje, radni odnosi kroz prizmu svih radnopravnih instituta i u svim, gore navedenim, oblastima rada, radni sporovi, inspekcijski nadzor, sudski i vansudski metodi u rešavanju radnih sporova, penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje i mnoga druga pitanja).

            Navedene tematske oblasti biće obrađene na dva načina: (1)        putem referata, izlaganja referata, diskusija, pitanja i odgovora povodom obrađene teme; (2)putem "okruglih stolova" na kojima će se usmeno izlagati pojedine teme, a zatim razgovarati o izloženoj temi, postavljati pitanja i davati odgovori. Prepodnevni deo rada odnosiće se na izlaganje referata, a popodnevni rad (u kongresnoj sali i u dve manje odvojene sale) odvijaće se u formi "okruglih stolova".

            Referenti i predavači su naši poznati profesori radnog i socijalnog prava sa svih naših univerziteta, eminentne sudije Ustavnog suda, Vrhovnog suda i okružnih sudova,eksperti koji rade na kreiranju i praćenju zakonskih akata pri Ministarstvu za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu,vodeći stručnjaci i čelni predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje i njenih filijala, Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i drugi.

            Pisani referati su štampani u Zborniku radova, a usmena izlaganja, pitanja i odgovori biće štampani u jesenjoj svesci časopisa "Radno i socijalno pravo" i dostavljeni svim učesnicima nakon Savetovanja. Kotizacija pokriva i jedan i drugi štampani materijal.

PROGRAM RADA

 DAN DOLASKA - sreda, 4. oktobar 2006. godine

 PRVI DAN, četvrtak, 5. oktobar 2006. godine

(Kongresna sala hotela "Čigota")

10:00 - Otvaranje Savetovanja i pozdravne reči

 - Uvodni referat:

Ugradnja ljudskih i socijalno-ekonomskih prava 
u međunarodno, evropsko i naše radno pravo

(Prof. dr Predrag Jovanović, redovni profesor na Pravnom fakultetu u Novom Sadu i predsednik Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije)

10:20  Referati:

I OBLAST - RADNO PRAVO

(ZAPOŠLJAVANJE, RADNI I SLUŽBENIČKI ODNOSI)

-  Ustav i radno pravo
(Prof. dr Borivoje Šunderić, redovni profesor 
na Pravnom fakultetu u Beogradu)

-  Aktuelna pitanja zapošljavanja
(Radovan Ristanović, direktor Nacionalne službe 
za zapošljavanje Srbije)

-  Osnovne karakteristike Zakona o državnim 
službenicima sa komparativnim osvrtom

(Prof. dr Radoje Brković, redovni profesor 
na Pravnom fakultetu u Kragujevcu)

-  Pravni položaj državnih službenika na položaju
(Prof. dr Branko Lubarda, redovni profesor 
na Pravnom fakultetu u Beogradu)

-  Pravna zaštita sindikalnih i drugih predstavnika 
zaposlenih

(Dr Bosa Nenadić, sudija Ustavnog suda Srbije)

-  Novo zakonsko uređenje sistema u oblasti radnih 
odnosa u Srbiji

(Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog suda Srbije)

-  Otkaz u slučaju viška zaposlenih
(Slobodan Dražić, sudija Vrhovnog suda Srbije)

-  Prekršajni sud na putu ostvarivanja društvene 
funkcije inspekcije rada

(Dr Živka Đurić, pomoćnik ministra za rad, 
zapošljavanje i socijalnu politiku RS)

-  Upućivanje na rad kod drugog poslodavca
(Borivoje Živković, sudija Okružnog suda 
u Beogradu)

12,30 -   Prezentacija programa izdavačke kuće "INTERMEX" iz Beograda

 KOKTEL ZA UČESNIKE SAVETOVANJA

13,30 -           Referati:

 - Novi trendovi u regulativi radnopravnog statusa 
javnih službenika

(Prof. dr Mijal Stojanović, vanredni profesor 
Pravnog fakulteta u Prištini)

-  Zaštita jednakosti zaposlenih u dokumentima 
EU i Srbije

(Prof. dr Senad Jašarević, vanredni profesor 
na Pravnom fakultetu u Novom Sadu)

-  Instituti kretanja u službi u Zakonu 
o državnim službenicima

(Dr Milan Vlatković, viši savetnik 
Ustavnog suda Srbije)

17,00 - 19,00  - POPODNEVNI RAD

"OKRUGLI STOLOVI"

I. AKTUELNA PITANJA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA
(Kongresna sala hotela "ČIGOTA")

KOORDINATORI:          Dr Milan Vlatković, 
                        Zoran Petrović, pomoćnik ministra za državnu 
                           upravu i lokalnu samoupravu

-  Pojam državnog službenika

-  Radni odnosi u organima jedinica lokalne 
samouprave

-  Kretanja u službi prema Zakonu o državnim 
službenicima

-  Nadzor nad primenom Zakona o državnim 
službenicima

-  Diskusija, pitanja i odgovori

 

 II. PREVENCIJA I REŠAVANJE RADNIH SPOROVA
(Mala sala hotela "ČIGOTA" u prizemlju)

KOORDINATORI:          Prof. dr Senad Jašarević
                        Dejan Kostić, direktor Republičke agencije 
                        za mirno rešavanje radnih sporova

-  Socijalni dijalog u Srbiji 
(Mirjana Bjelobaba, sekretar Socijalno-ekonomskog saveta Srbije

   Mirjana Stojšić-Stojanovska, izvršni direktor Udruženja poslodavaca Srbije - poslodavci Vojvodine)

-  Iskustva Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova
(Dejan Kostić )

-  O potrebi ustanovljavanja sudova za radne sporove
(Dr Aleksandar Radovanov, sudija Okružnog suda u Novom Sadu)

 - Diskusija, pitanja, odgovori

 

III. REFORME SOCIJALNIH SISTEMA U SRBIJI
(Mala sala hotela "ČIGOTA" na I spratu)

KOORDINATORI:          Prof. dr Aleksandar Petrović
                        Dr Velizar Golubović, direktor Fonda PIO Vojvodine

-  Reforme socijalnih sistema u Srbiji
(Prof. dr Aleksandar Petrović)

-  Aktuelna pitanja penzijskog i invalidskog osiguranja 
zaposlenih u AP Vojvodini

(Dr Velizar Golubović)

-  Diskusija, pitanja, odgovori

 

DRUGI DAN, petak, 6. oktobar 2006. godine

 

 10,00 -          Referati:

-  Radnopravni status osuđenog lica u krivičnom pravu
(Prof. dr Dragan Jovašević, Pravni fakultet u Sarajevu
Doc. dr Dragoslav Petrović, Pravni fakultet u Nišu)

-  Rešavanje kolektivnih radnih sporova
(Dejan Kostić, direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova)

-  O pravu na otkazni rok
(Mr Zoran Radulović, predsednik Skupštine Saveza omladinskih i studentskih zadruga Srbije)

-  Podsticaji novog zapošljavanja utvrđeni propisima 
o porezima i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

(Paraskeva Mihajlović, diplomirani pravnik)

-  Otkaz ugovora o radu i mogući oblici zaštite prava zaposlenih
(Borisav Čolić, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji)

-  O pristojnom poslu
(Dr Goran Obradović, asistent na Pravnom fakultetu u Nišu)

-  Pokušaj kritičkog sagledavanja zakonskih rešenja 
o godišnjem odmoru i njihove primene

(Dragoslav Hadži Tančić, diplomirani pravnik)

-  Pojam uznemiravanja na radu u domaćem, 
uporednom i međunarodnom pravu

(Ljubinka Kovačević, asistent na Pravnom fakultetu u Beogradu)

-  Forme rada van radnog odnosa sa osvrtom 
na probleme u praksi

(Dijana Stojković, savetnik u službi za zapošljavanje, Kraljevo)

-  Pitanja i odgovori

15,00 -           Fakultativni izlet na Mokru Goru ("Šarganska osmica") i razgledanje "Sela Emira Kusturice", ili poseta Sirogojnu.

21,00  -          Svečana večera sa muzikom

 

TREĆI DAN, subota, 7. oktobar 2006. godine

Referati:

II OBLAST - PRAVO SOCIJALNOG OSIGURANJA

 10,00 -             Socijalni sistemi: reforme i pravci promena

   (Prof. dr Aleksandar Petrović, vanredni profesor Pravnog fakulteta u Nišu)

 - Dobrovoljno penzijsko osiguranje
(Ljiljana Radifković, pomoćnik ministra za rad, 
zapošljavanje i socijalnu politiku)

 - Sprovođenje penzijskog i invalidskog osiguranja u AP Vojvodini
(Dr Velizar Golubović, direktor Fonda PIO Vojvodine)

 - Pravni okvir za regulisanje imovine i uređivanje poslovanja javnih fondova
(Vladimir Janković, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku)

 - Međunarodni sporazumi o socijalnom osiguranju
(Radoje Savićević, rukovodilac grupe za međunarodne sporazume o socijalnom osiguranju u Ministarstvu za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku)

 - Pacijenti u zdravstvenim zakonima
(Ljiljana Nikić-Sovilj, pravnik specijalista za rad u zdravstvu, dom zdravlja "Novi Sad")

 11,30 - Pitanja i odgovori

Usvajanje poruka Savetovanja

Zatvaranje Savetovanja

 

POSEBNE NAPOMENE

1. KOTIZACIJA

Kotizacija za učešće na Savetovanju iznosi 7.800 dinara po učesniku.

Svaki učesnik dobija Zbornik radova sa Savetovanja (oko 30 štampanih referata) i, nakon Savetovanja, jesenju svesku časopisa "Radno i socijalno pravo" sa štampanim usmenim izlaganjima predavača na Savetovanju, pitanjima i odgovorima datim na Savetovanju i porukama. Uz radni materijal dobija se i propusnica za ulazak u kongresnu i druge sale predviđene za rad.

Kotizacija se uplaćuje isključivo na tekući račun Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, br.345-10050-13 Panonska banka AD Novi Sad. Izuzetno, za učesnike koji budu sprečeni da uplate kotizaciju na račun, biće omogućeno gotovinsko plaćanje na Zlatiboru, pred početak Savetovanja, kod g-đice Verice Vuković.

U vezi uplate kotizacije možete se obratiti 
Udruženju za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije 
na tel/fax: 011/3615-154 , tel. 011/2644-766 
ili tel. 064/413-2212, g-đici Verici Vuković.

Prijave za Savetovanje slati na adresu: 
UDRUŽENJE ZA RADNO PRAVO I SOCIJALNO OSIGURANJE SRBIJE, 
ul. Svetozara Markovića 79/I, 11000 Beograd, 
tel/fax: 011/3615-154, e-mail: savezzad@drenik.net

2. SMEŠTAJ

Učesnici Savetovanja koji se odluče za smeštaj u hotelu "Čigota", prijave mogu slati na adresu:

"ČIGOTA" d.o.o. 
11000 Beograd, Svetog Save 43, 
tel/fax: 011/244-3182, 011/2459-874,
011/2453-678
, e-mail: tvcigota@ptt.yu

Cene smeštaja su na bazi punog pansiona:

- smeštaj u 1/1 sobi iznosi 3.200,00 dinara dnevno;

- smeštaj u 1/2 sobi iznosi 2.600,00 dinara dnevno.

 U cenu je uključeno korišćenje bazena.

Boravak u hotelu započinje večerom, a završava ručkom.

3. PREVOZ:

Učesnici Savetovanja, koji su zainteresovani za autobuski 
prevoz na relaciji Novi Sad - Beograd - Zlatibor, i obrnuto,
informacije o tome mogu dobiti kod 
agencije "Čigota" 
(Svetog Save 43, 11 000 Beograd), 
na telefone: 011/244-3182; 011/2459-874; 011/245-3678

 

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Sankt Peterburg se od 30. oktobra zatvara na sedam dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za maj 2024.

VLADA

Izabrana nova Vlada


IZBORI

Raspisani izbori za odbornike skupština gradskih opština Beograda


SUDSKA PRAKSA – Upravni sud

Zaštita izbornog prava


POLICIJSKI SLUŽBENICI

Osnovna plata, obračunska metoda za usklađivanje – Primena odredbe člana 187b Zakona o policiji


IZMENE PROPISA

Početak primene pojedinih odredbi – Odluka o taksi prevozu – Taksi vozilo - obavezno bele boje (na teritoriji grada Beograda)


SUDSKA PRAKSA

Prekršajna praksa – Upravljač puta – Obaveze i odgovornosti


BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Dužnosti učesnika u saobraćaju u slučaju saobraćajne nezgode


SUDSKA PRAKSA – Prekršajna praksa

Bezbednost saobraćaja – Ublažavanje kazne – Oslobađanje od odgovornosti – Odustanak podnosioca zahteva od pokretanja prekršajnog postupka


OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o ostavi


SUDSKA PRAKSA – Obligaciono pravo

Ostava


SPREČAVANJE KORUPCIJE

Podnošenje izveštaja o imovini i prihodima – (Ne)spojivost funkcija – ravni stavovi i mišljenja


RODNA RAVNOPRAVNOST – LOKALNA SAMOUPRAVA

Pitanja i odgovori


IZ DRUGIH IZDANJA – Iz Biltena VS 2/2024

Obaveznost rasprave u upravnom sporu – Usmena rasprava – Obaveznost zakazivanja i odstupanja


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)