POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER PUBLIKACIJE FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

VI tradicionalni naučni skup: Zlatiborski dani prava

Univerzitet Privredna Akademija, Pravni fakultet, Privredna komora Vojvodine i časopis Pravo - teorija i praksa organizovali su
 

VI TRADICIONALNI NAUČNI SKUP - ZLATIBORSKI DANI PRAVA

 

 

Zlatibor, Kongresni centar Čigota 16-19. mart 2009. 

 

 

NAPOMENE O SADRŽAJU

“ZLATIBORSKI DANI PRAVA”, VI tradicionalno savetovanje u organizaciji Pravnog fakulteta nedržavnog Univerziteta Privredna Akademija u Novom Sadu.

Sva dosadašnja savetovanja uspešno su ostvarila os- novni cilj: da u vremenu krupnih promena u pravnom sistemu na kompetentan način razmatraju i analiziraju najznačajnije segmente pravne, prvenstveno privredno – pravne regulative, uključujući i pitanja vezana za sprovođenje zakona. Taj cilj ima i ovo savetovanje.

Savetovanje je koncipirano u tri tematske celine:

A. Javna svojina: osnovne karakteristike, sadržaj i funkcije javne svojine, subjekti prava javne svojine, odnos javne svojine prema drugim oblicima svojine prama Nacrtu (Predlogu) Zakona o javnoj svojini. Oblast svojine i njeno pravno uređivanje, po svom značaju, uvek bitno utiče na pravno uređivanje praktično svih drugih oblasti prava, pa i celokupnog pravnog sistema. Pojam javna svojina, a samim tim i javna svojina kao oblik svojine, nije postajala u dosadašnjoj strukturi svojin- skih odnosa. Pojmovi društvena svojina, a često i pojam državna svojina, u našoj pravnoj regulativi nisu bili na adekvatan način određeni po osnovnom sadržaju i nosiocima. Međusobni odnos državne i društvene svoji- ne, a zatim njihov odnos prema drugim oblicima svojine, shodno važećoj pravnoj regulativi, veoma je složen, protivurečan a time i nejasan. Nacrt Zakona o javnoj svojini nastoji da na jedinstven način uredi ovu obim- nu, značajnu i izuzetno složenu oblast. Od načina na koji će biti uređeni odnosi u oblasti javne svojine u velikoj meri zavisi način društvenog i političkog uređenja, stepen samostalnosti lokalnih zajednica i njihov položaj u okviru sistema. Zakon još nije donet. Zato ovo savetovanje ima za cilj da sa naučnog i stručnog aspekta doprinese izgrađivanju koncepta i jasnijem formulisanju pravnih instituta u ovoj oblasti.

B. Intelektualna svojina: osnovne karakteristike, pravna regulativa i problemi zaštite. U ovoj oblasti evidentna je protivurečnost između značaja i aktuel- nosti s jedne strane i intenziteta angažovanja na prav- nom uređivanju i izgrađivanju celovitog sistema zaštite intelektualne svojine. Opšta je konstatacija da je ste- pen razumevanja ovih pitanja kod privrednih i drugih subjekata ispod realnih potreba i mogućnosti društva. Posebno su izraženi oblici u oblasti zaštite inte- lektualne svojine, što otvara pitanje osposobljenosti organa i stručnih službi za kompetentno uključivanje u ovaj posao, a istovremeno otvara i pitanje da li je postojeća struktura i organizacija sudstva, u ovom momentu, usklađena sa stepenom složenosti i aktuelno- sti sudskih sporova iz ove oblasti.

Ta i druga pitanja iz ove oblasti sadržana su u referatima.

V. Posebne teme koje obuhvataju aktuelna pitanja funkcio- nisanja pravnog sistema. Ove teme same za sebe govore o svojoj aktuelnosti i mada ne spadaju ni u jednu od navedenih temat- skih celina, one po svom značaju u velikoj meri dopunjuju sadržaj i doprinosi ostvarivanju ciljeva ovog savetovanja.

Autori tematskih celina i pojedinih referata su poznati pro- fesori, nosioci značajnih državnih i društvenih funkcija, sudije visokih sudskih instanci i drugi istaknuti naučni i stručni radnici.

Pozivamo Vas da Vašim prisustvom i aktivnim učešćem doprinesete uspehu savetovanja.

V. Posebne teme koje obuhvataju aktuelna pitanja fun- kcionisanja pravnog sistema. Ove teme same za sebe govore o svojoj aktuelnosti i mada ne spadaju ni u jednu od navedenih tematskih celina, one po svom značaju u velikoj meri dopunjuju sadržaj i doprinose ostvarivanju ciljeva ovog savetovanja.

Autori tematskih celina i pojedinih referata su poznati profesori, nosioci značajnih državnih i društvenih funkcija, sudije visokih sudskih instanci i drugi istaknuti naučni i stručni radnici.

Pozivamo Vas da Vašim prisustvom i aktivnim učešćem doprinesete uspehu savetovanja.

 

PROGRAM RADA SAVETOVANJA

1. JAVNA SVOJINA

1.   Prof. dr Vuksan Lakićević: Javna svojina, pojam, sadržaj i funkcije;

2.   Mr Slobodan Ilić, državni sekretar u Ministarstvu finansija: Nacrt zakona o javnoj svojini i drugim imovinskim pravima;

3.   Prof. dr Ilija Babić: Zaštita javne svojine;

4.   Prof. dr Milan Vlatković: Javna svojina i funkcije lokalne samouprave.

2. INTELEKTUALNA SVOJINA

1.   Dr Vladimir Medović: Intelektualna svojina u kontekstu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju;

2.   Snežana Šarboh, Zavod za intelektualnu svojinu, Šef odseka za patente: Industrijska svojina kroz praksu Zavoda za intelektualnu svojinu;

3.   Jelena Borovac, sudija Vrhovnog suda Srbije: Aktuelnost organizacije sudova za suđenje sporova iz oblasti intelektualne svojine;

4.   Snežana Novčić, sudija Višeg Trgovinskog suda: Industrijska svojina i zaštita pred Trgovinskim sudovima;

5.   Brana Apostolović, sudija Vrhovnog suda Srbije: Odnos poslodavca i zaposlenog kod pronalaska;

6.   Tanja Vicković: Založno pravo na patentima – zastupljenost u praksi i ekonomski efekti realizacije.

3. POSEBNE TEME

1.     Prof. dr Aleksandar Radovanov: Reforma sudskog sistema u svetlu novih pravosudnih zakona;

2.     Zora Lozanić, sudija Višeg Trgovinskog suda: Izvršni postupak kod Trgovinskih sudova;

3.     Slobodan Spasić, sudija Vrhovnog suda Srbije: Penali u izvršnom postupku;

4.     Prof. dr Aleksandar Ignjatović: Krivična odgovornost pravnih lica;

5.     Prof. dr Miroslav Vrhovšek: Novine u poreskim zakonima Republike Srbije;

6.     Dr Marijana Dukić: Osvrt na dinamiku razvoja bankarskog sistema RS u uslovima globalne recesije;

7.     Milica Trailović, sudija Višeg Trgovinskog suda: Berzansko poslovanje i sudski spor;

8.     Doc. dr Mirjana Knežević: Aktuelna pitanja privatizacije javnih preduzeća;

9.     Doc. dr Aleksandar Vujić: Pravni status privremenog zastupnika kapitala kod raskida ugovora o privatizaciji;

10.   Prof. dr Siniša Ognjanović: Prilog raspravi o novom Zakonu o obaveznom osiguranju sa akcentom na građansko-pravnu zaštitu osiguranih i oštećenih lica;

11.   Prof. dr Zdravko Petrović: Dosuđivanje naknade štete za pretrpljene fizičke bolove.

 ORGANIZACIONI ODBOR

 

INTERMEX ONLINE

NAJNOVIJE VESTI IZ MEDIJA
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za septembar 2019.

RADNO PRAVO

Legitimacija predstavnika sindikata i zaštita pojedinačnih prava zaposlenih


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Postupak sudske zaštite


SUDSKA PRAKSA - Vrhovni kasacioni sud

Radno pravo - Isplata razlike zarade


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Odgovornost za štetu i naknada štete


NAKNADA ZARADE

Ostvarivanje prava na naknadu zarade - Za vreme privremene sprečenosti za rad koja je nastupila od 11.04.2019. godine - potrebna dokumentacija


RADNO PRAVO

Jubilarna nagrada


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Radni odnosi


OBRAZOVANJE

Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije


MIŠLJENJA MINISTARSTVA - MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Šifarnik zanimanja - Pitanja i odgovori


MIŠLJENJA

Stalna konferencija gradova i opština - Prava i obaveze zaposlenih u lokalnoj administraciji


OSIGURANJE

Srpsko pravo osiguranja o statusu društva za posredovanje u osiguranju


SUDSKA PRAKSA - PRIVREDNI APELACIONI SUD

Osiguranje - Prava i obaveze osiguravača


KRIVIČNO PRAVO

Poreska utaja (norma i praksa)


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)