POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije. XI Redovno godišnje strucno savetovanje

UDRUŽENJE ZA RADNO PRAVO
I SOCIJALNO OSIGURANJE SRBIJE

Svetozara Markovića 79/I, 11000 Beograd,
telefon: 011/3615-154, 2644-766, e-mail: savezzad@drenik.net

 

u saradnji sa 

INTERMEX SOFTWARE & COMMUNICATIONS
 

organizuje

 

XI redovno godišnje
s t r u č n o   s a v e t o v a nj e

 

SOCIJALNA PRAVA I DOSTOJANSTVO NA RADU

Zlatibor,
Kongresna i pomoćne sale hotela "Čigota"


1. - 4. oktobar 2008. godine

 

   I ove 2008. godine održava se na Zlatiboru tradicionalno stručno savetovanje sa napred navedenom generalnom temom. Savetovanje je namenjeno pravnicima iz oblasti nauke i obrazovanja, privrede, javnih preduzeća i ustanova, pravosuđa i advokature, organa uprave i lokalne samouprave, banaka i osiguravajućih društava, sindikata zaposlenih i udruženja poslodavaca, nevladinih organizacija itd.

Tematske oblasti Savetovanja pokrivaće celokupnu materiju socijalnih prava, odnosno radnog i socijalnog prava i prakse (zapošljavanje, radni odnosi kroz prizmu svih radnopravnih instituta i u svim, gore navedenim, oblastima rada, radni sporovi, sudski i vansudski metodi u rešavanju radnih sporova, penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje i socijalna zaštita i mnoga druga pitanja).

Navedene tematske oblasti biće obrađene putem referata, izlaganja referata, diskusija, pitanja i odgovora povodom obrađene teme i shodno iskazanom interesovanju organizovanjem okruglih stolova na kojima će se usmeno izlagati pojedine teme, a zatim razgovarati o izloženoj temi, postavljati pitanja i davati odgovori. Rad se odvija u kongresnoj sali, a okrugli stolovi u dve manje odvojene sale.

Referenti i predavači su naši poznati profesori radnog i socijalnog prava sa svih naših univerziteta, kao i sa prestižnih univerziteta u Regionu i EU, eminentne sudije i savetnici Ustavnog suda, Vrhovnog suda i okružnih sudova, eksperti koji rade na kreiranju i praćenju zakonskih akata pri Ministarstvu rada i socijalne politike, Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, stručnjaci i predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje i njenih filijala, Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, ustanova socijalne zaštite i drugi.

Pisani referati su štampani u Zborniku radova, a usmena izlaganja, pitanja i odgovori biće štampani u jesenjoj svesci časopisa "Radno i socijalno pravo" i dostavljeni svim učesnicima nakon Savetovanja. Kotizacija pokriva i jedan i drugi štampani materijal.

 

PROGRAM RADA


 DAN DOLASKA - sreda, 1. oktobar 2008. godine


 PRVI RADNI DAN, četvrtak, 2. oktobar 2008. godine

(Kongresna sala hotela "Čigota")


10:00 - Otvaranje Savetovanja i pozdravne reči

 - Uvodni referat:

Socijalna prava i dostojanstvo na radu
Prof. dr Branko Lubarda, Pravni fakultet u Beogradu,
predsednik Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije

I OBLAST - RADNI ODNOS I DOSTOJANSTVO

10:30  Referati:

-  Normativni okviri mobinga
Prof. dr Predrag Jovanović, Pravni fakultet
u Novom Sadu

-  Pravo na socijalnu konkurenciju
i ljudsko dostojanstvo
Prof.dr Marc Rigaux, Univerzitet u Antverpenu

-  Zaštita ličnosti i dostojanstva radnika prema radnom zakonodavstvu Republike Slovenije
Prof. dr Etelka Korpič-Horvat i
Prof. dr Darja Senčur Peček, Pravni fakultet
u Mariboru

-  Pozitivnopravna regulativa štrajka i njegova krivičnopravna zaštita (komparativna analiza u Republici Makedoniji i Republici Srbiji)
Prof. dr Todor Kalamatiev, Pravni fakultet u Skoplju i Mr Aleksandar Trešnjev, sudija II opštinskog suda
u Beogradu

- Praksa Vrhovnog suda Srbije u sporovima
iz radnih odnosa
Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog suda Srbije

-  Neka sporna pitanja prestanka radnog odnosa
Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog suda Srbije

-  Sporna pitanja u sudskoj praksi o rešavanju viška zaposlenih u Upravi carina i Poreskoj upravi
Slobodan Dražić, sudija Vrhovnog suda Srbije

-  Socijalno-ekonomska prava u vezi sa radom
u međunarodnim evropskim standardima
Prof. dr Senad Jašarević, Pravni fakultet u Novom Sadu

- Fleksibilizacija radnih odnosa - uzroci i granice
Doc. dr Goran Obradović, Pravni fakultet u Nišu

- Radni odnosi u državnim organima
Zoran Petrović, pomoćnik ministra, Ministarstvo
za državnu upravu i lokalnu samoupravu Vlade Republike Srbije

-  Zaštita dostojanstva na radu u Zakonu o radu
Snežana Bogdanović, načelnica za rad u Ministarstvu rada i socijalne politike
Vlade Republike Srbije

-  Ugovor o radu sa nepunim radnim vremenom
Mr Ljubinka Kovačević, asistent Pravnog fakulteta
u Beogradu

 - Diskusija, pitanja, odgovori

14,00 - Prezentacija programa izdavačke kuće "INTERMEX" iz Beograda

 KOKTEL ZA UČESNIKE SAVETOVANJA

17,00 - 19,00  - POPODNEVNI RAD

"OKRUGLI STO" (Fakultativno)

 

DRUGI RADNI DAN, petak, 3. oktobar 2008. godine

(Kongresna sala hotela "Čigota")

 10,00 -           Referati:

-  Socijalno pravo i socijalni rad
Prof. dr Željko Mirjanić, Pravni fakultet u Banjoj Luci

-  Zabrana konkurencije poslodavcu i dostojanstvo radnika na radu
Prof. dr Radoje Brković, Pravni fakultet u Kragujevcu

-  Neuobičajeni metodi izbora kandidata za zasnivanje radnog odnosa
Prof. dr Živko Kulić i Mr Željka Mićić, Megatrend
univerzitet primenjenih nauka, Beograd

-  Rešavanje radnih sporova u austrijskom pravu
Prof. dr Mijal Stojanović, Pravni fakultet u Prištini - sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici

-  Osnovne pretpostavke uspostavljanja društveno odgovornog poslovanja u Srbiji
Prof. dr Darko Marinković, Megatrend univerzitet primenjenih nauka, Beograd

-  Ugovor o radu i posledice neizvršenja ugovornih obaveza
Borisav Čolić, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji

-  Predlozi za ubrzanje postupka u radim sporovima
Dr Aleksandar Radovanov, sudija Okružnog suda
u Novom Sadu

-  Otkaz od strane poslodavca iz razloga propisanog odredbom člana 179. stava 1. tačka 1.
Zakona o radu
Borivoje Živković, sudija Okružnog suda u Beogradu

-  Mirno rešavanje radnih sporova u Hrvatskoj
Dejan Kostić, direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova

-  Inspekcijski nadzor u legislativi i praksi, posebno o reformi inspekcije rada
Radovan Ristanović, direktor Republičke
inspekcije rada

-  Integracija inspekcija rada u Republici Srbiji
Ljiljana Stojšić, načelnik Inspekcije rada
u Novom Sadu

-  Radnopravni položaj nastavnika
u visokom obrazovanju
Mr Zoran Radulović, Viša poslovna škola - Čačak

- Opšti kolektivni ugovor-problemi praktične primene
Dr Rajko Kosanović, savetnik predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije

-  Kritički osvrt na Opšti kolektivni ugovor
Dragoslav Hadži Tančić, diplomirani pravnik

-  Mobing, psihičko zlostavljanje ili ponižavanje
radnika
Borislav Radić, načelnik sektora za zajedničke poslove službe predsednika Republike Srpske

-  Mobing, komparativno u razvijenim zemljama i u zemljama u tranziciji, posebno u Srbiji
Lola Kićanović, savetnik u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova

- Klauzula o zabrani konkurencije
Nataša Zavođa, savetnik, Unija poslodavaca Srbije

-  Upravljanje ljudskim resursima kao bitan uslov kvalitetnog rada
Dijana Stojković, šef odseka u sektoru regionalnog razvoja u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

-  Diskusije, pitanja i odgovori

15,00 -            Fakultativni izlet na Mokru Goru ("Šarganska osmica") i razgledanje "Sela Emira Kusturice", ili poseta Sirogojnu.
(Zainteresovani za ove izlete treba da se prijave na recepciji hotela Čigota ranije - 2. ili 3. oktobra, kako bi se izlet mogao blagovremeno organizovati.)

21,00  -           Svečana večera


TREĆI RADNI DAN, subota, 4. oktobar 2008. godine

(Kongresna sala hotela "Čigota")


II OBLAST - SOCIJALNA SIGURNOST I SOCIJALNA ZAŠTITA I DOSTOJANSTVO

Referati:

 10,00 -           Pojam prava socijalne sigurnosti
            Prof. dr Borivoje Šunderić, Pravni fakultet u Beogradu

- Socijalna sigurnost i ljudsko dostojanstvo
Prof. dr Aleksandar Petrović, Pravni fakultet u Nišu

-  Reforma penzijskog sistema u Srbiji
Snežana Lakićević-Stojačić, državni sekretar u oblasti rada u Ministarstvu rada i socijalne politike Republike Srbije

-  Evropska unija i profesionalana rehabilitacija
Doc. dr Branko Mihailović, Pravni fakultet u Podgorici

-  Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje lica sa invaliditetom prema Predlogu zakona
Paraskeva Mihajlović, diplomirani pravnik

-  Zapošljavanje, osnov ekonomske i socijalne
sigurnosti lica sa invaliditetom
Rajko Kličković, načelnik odjeljenja za rad
i zapošljavanje u Ministarstvu rada
i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske

- Sistem socijalne zaštite i osiguranja starih lica u Evropskoj uniji
Brankica Janković, Jelena Kotević,
Gerontološki centar u Beogradu

- Lekarska greška
Dr Ivana Mišić, pomoćnik ministra, Ministarstvo zdravlja Vlade Republike Srbije

-  Prava osiguranih lica na usluge hitne medicinske pomoći i sanitetskog prevoza u zdravstvenom
sistemu Srbije
Ljiljana Nikić Sovilj, dipl. pravnik, specijalista za rad u zdravstvu, Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Novi Sad

- Menadžment zdravstvenog sistema
Mr Saša Perišić, Klinički centar Srbije

- Diskusija, pitanja i odgovori

Usvajanje poruka Savetovanja

Zatvaranje Savetovanja

 

POSEBNE NAPOMENE


1. KOTIZACIJA

Kotizacija za učešće na Savetovanju iznosi 8.900 dinara po učesniku.

Svaki učesnik dobija Zbornik radova sa Savetovanja i, nakon Savetovanja, jesenju svesku časopisa "Radno i socijalno pravo" sa štampanim usmenim izlaganjima predavača na Savetovanju, pitanjima i odgovorima datim na Savetovanju i porukama. Uz radni materijal dobija se i propusnica za ulazak u kongresnu i druge sale predviđene za rad. Radni materijal se može preuzeti u holu ispred Kongresne sale u sredu od 19 časova i u četvrtak.

Kotizacija se uplaćuje isključivo na tekući račun Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, br. 160-926505-96 Banka Intesa AD Beograd.

U vezi uplate kotizacije možete se obratiti Udruženju za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije na tel: 011/2644-766, 2644-587 i fax: 011/3615-154 ili tel. 064/413-2212, g-đici Verici Vuković.

Prijave za Savetovanje slati na adresu:
UDRUŽENJE ZA RADNO PRAVO I SOCIJALNO OSIGURANJE SRBIJE,  ul. Svetozara Markovića 79/I, 11000 Beograd,  tel/fax: 011/3615-154, e-mail: savezzad@drenik.net

2. SMEŠTAJ

Učesnici Savetovanja koji se odluče za smeštaj u hotelu "Čigota", prijave mogu slati na adresu:

"ČIGOTA" d.o.o.
11000 Beograd, Svetog Save 43, tel/fax: 011/244-3182, 011/2459-874, 011/2453-678, e-mail: cigotabg@eunet.yu

Cene smeštaja su na bazi punog pansiona:

- smeštaj u 1/1 sobi iznosi 3.715,00 dinara dnevno;

- smeštaj u 1/2 sobi iznosi 3.055,00 dinara dnevno.

 U cenu je uključeno korišćenje bazena i cena svečane večere.

Boravak u hotelu započinje večerom, a završava ručkom.

3. PREVOZ:

Učesnici Savetovanja, koji su zainteresovani za autobuski prevoz na relaciji Novi Sad - Beograd - Zlatibor, i obrnuto, informacije o tome mogu dobiti kod agencije "Čigota" (Svetog Save 43, 11 000 Beograd), na telefone: 011/244-3182; 011/2459-874; 011/245-3678
e-mail: cigotabg@eunet.yu

 ORGANIZACIONI ODBOR SAVETOVANJA

 

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Sankt Peterburg se od 30. oktobra zatvara na sedam dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za maj 2024.

VLADA

Izabrana nova Vlada


IZBORI

Raspisani izbori za odbornike skupština gradskih opština Beograda


SUDSKA PRAKSA – Upravni sud

Zaštita izbornog prava


POLICIJSKI SLUŽBENICI

Osnovna plata, obračunska metoda za usklađivanje – Primena odredbe člana 187b Zakona o policiji


IZMENE PROPISA

Početak primene pojedinih odredbi – Odluka o taksi prevozu – Taksi vozilo - obavezno bele boje (na teritoriji grada Beograda)


SUDSKA PRAKSA

Prekršajna praksa – Upravljač puta – Obaveze i odgovornosti


BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Dužnosti učesnika u saobraćaju u slučaju saobraćajne nezgode


SUDSKA PRAKSA – Prekršajna praksa

Bezbednost saobraćaja – Ublažavanje kazne – Oslobađanje od odgovornosti – Odustanak podnosioca zahteva od pokretanja prekršajnog postupka


OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o ostavi


SUDSKA PRAKSA – Obligaciono pravo

Ostava


SPREČAVANJE KORUPCIJE

Podnošenje izveštaja o imovini i prihodima – (Ne)spojivost funkcija – ravni stavovi i mišljenja


RODNA RAVNOPRAVNOST – LOKALNA SAMOUPRAVA

Pitanja i odgovori


IZ DRUGIH IZDANJA – Iz Biltena VS 2/2024

Obaveznost rasprave u upravnom sporu – Usmena rasprava – Obaveznost zakazivanja i odstupanja


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)