POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER PUBLIKACIJE FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Oktobar 2016

Pravilnik o vijenju zastave trgovačke mornarice Savezne Republike Jugoslavije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 31/98, strana: 1 od 26.06.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 34 od 21.10.2016.


Autentično tumačenje odredbe člana 6. Zakona o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodama Privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika Železara Smederevo d.o.o. Smederevo ("Službeni glasnik RS", broj 15/16)

"Službeni glasnik RS", broj 85/16, strana: 3 od 14.10.2016.


Dopuna liste odluka o svrstavanju robe koje je doneo Komitet za Harmonizovani sistem na svom 56. zasedanju (septembar 2015. godine)

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 57 od 28.10.2016.


Indeksi potrošačkih cena za septembar 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 84/16, strana: 25 od 12.10.2016.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. novembra 2016. godine)

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 58 od 28.10.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, postavljenjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 84/16, strana: 14 od 12.10.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 19 od 28.10.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 9 od 05.10.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima, prestanku dužnosti i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 12 od 21.10.2016.


Lista avio-prevozilaca kojima je zabranjeno letenje u Evropskoj uniji

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 56 od 21.10.2016.


Lista avio-prevozilaca kojima je zabranjeno letenje u Evropskoj uniji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 31/16, strana: 44 od 25.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 56 od 21.10.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 61 od 28.10.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 30 od 05.10.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 36 od 07.10.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 84/16, strana: 26 od 12.10.2016.


Memorandum o razumevanju (MOR) o unapređenju razvoja Informatičkog puta svile za informacionu povezanost između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Nacionalne komisije za reforme i razvoj Narodne Republike Kine

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/16, strana: 10 od 19.10.2016.


Memorandum o razumevanju između Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Kancelarije za informisanje Državnog saveta Narodne Republike Kine o razmeni i saradnji na prijateljskoj osnovi

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/16, strana: 14 od 19.10.2016.


Memorandum o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske na realizaciji restauracije Ramske tvrđave

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/16, strana: 9 od 19.10.2016.


Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio-prevoza

PRESTAJE DA VAŽI - sa 84/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 28/16, strana: 41 od 15.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 64/16, strana: 212 od 22.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 84/16, strana: 25 od 12.10.2016.


Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio-prevoza

"Službeni glasnik RS", broj 84/16, strana: 25 od 12.10.2016.


Obaveštenja o stupanju sporazuma na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/16, strana: 20 od 19.10.2016.


Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 28 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 21 od 30.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 62 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 5 od 01.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 3 od 25.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 63/16, strana: 9 od 15.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 84/16, strana: 8 od 12.10.2016.


Odluka da se ne vrši izrada strateške procene uticaja na životnu sredinu za Plan upravljanja Nacionalnim parkom Kopaonik za period od 2016. do 2026. godine

"Službeni glasnik RS", broj 87/16, strana: 25 od 24.10.2016.


Odluka o adekvatnosti kapitala banke

"Službeni glasnik RS", broj 46/11, strana: 69 od 24.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 6/13, strana: 3 od 18.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 51/14, strana: 6 od 12.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 85/16, strana: 10 od 14.10.2016.


Odluka o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 29 od 05.10.2016.


Odluka o finansiranju nabavke udžbenika sredstvima budžeta Republike Srbije za školsku 2016/2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 63/16, strana: 5 od 15.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 19 od 28.10.2016.


Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 3 od 22.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 69/16, strana: 4 od 12.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 6 od 07.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 3 od 21.10.2016.


Odluka o izboru članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije

"Službeni glasnik RS", broj 85/16, strana: 3 od 14.10.2016.


Odluka o izboru zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 3 od 07.10.2016.


Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Javnog preduzeća "Elektromreža Srbije", Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 15 od 28.10.2016.


Odluka o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge

"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 60 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 85/11, strana: 64 od 16.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 49/12, strana: 199 od 15.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 12 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 67/12, strana: 4 od 13.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 10 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 140 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 80/13, strana: 14 od 11.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 30 od 14.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 37 od 07.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 52 od 13.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 82 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 48 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 24 od 10.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 71/15, strana: 27 od 14.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 45 od 11.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 119 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 54/16, strana: 19 od 10.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 76/16, strana: 15 od 09.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 85/16, strana: 10 od 14.10.2016.


Odluka o obrazovanju Koordinacione komisije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 81/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 66/15, strana: 27 od 27.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 18 od 25.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 5 od 05.10.2016.


Odluka o obrazovanju Koordinacione komisije

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 5 od 05.10.2016.


Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za usklađivanje posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku

"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 7 od 07.10.2016.


Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za usmeravanje aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije

"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 18 od 22.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 24/15, strana: 4 od 06.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 19 od 25.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 73 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 7 od 05.10.2016.


Odluka o obrazovanju Odbora za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 38/97, strana: 777 od 19.08.1997.
"Službeni glasnik RS", broj 46/01, strana: 2 od 27.07.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 46/04, strana: 1 od 28.04.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 71/07, strana: 47 od 27.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 11 od 21.10.2016.


Odluka o obrazovanju Odbora za realizaciju, praćenje i unapređenje Strategije razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine za period do 2020. godine

"Službeni glasnik RS", broj 27/16, strana: 15 od 11.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 19 od 28.10.2016.


Odluka o obrazovanju Projektnog saveta i Upravnog odbora Projekta unapređenja zemljišne administracije u Srbiji u cilju realizacije obaveza iz Sporazuma o zajmu

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 10 od 21.10.2016.


Odluka o obrazovanju Projektnog saveta i Upravnog odbora Projekta za unapređenje zemljišne administracije u Srbiji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 75/15, strana: 9 od 31.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 3 od 30.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 11 od 21.10.2016.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za obezbeđivanje uslova za preuzimanje Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava od strane Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 18 od 28.10.2016.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za praćenje i realizaciju projekta "Obilaznica oko Beograda"

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 12 od 21.10.2016.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za praćenje realizacije operativnih pitanja u vezi implementacije Okvirnog ugovora o transakciji između Republike Srbije, Etihad Airways pjsc i Air Serbia a.d. Beograd i implementacije Plana restrukturiranja Air Serbia a.d. Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 8 od 05.10.2016.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za realizaciju projekta "Obilaznice oko Beograda" i drugih kapitalnih projekata iz oblasti putne privrede

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 3 od 13.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 63/16, strana: 8 od 15.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 12 od 21.10.2016.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za rešavanje statusa preduzeća iz hemijskog kompleksa

"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 4 od 09.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 56/15, strana: 9 od 26.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 57/15, strana: 3 od 29.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 7 od 05.10.2016.


Odluka o obrazovanju Saveta za reformu javne uprave

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 5 od 05.10.2016.


Odluka o obrazovanju Saveta za reformu javne uprave

PRESTAJE DA VAŽI - sa 81/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 4 od 29.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 109 od 15.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 120/14, strana: 4 od 04.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 14 od 27.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 5 od 05.10.2016.


Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji opštine Kovin

"Službeni glasnik RS", broj 85/16, strana: 11 od 14.10.2016.


Odluka o određivanju velikih tehničkih sistema od značaja za odbranu

"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 3 od 16.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 22 od 17.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 6 od 21.10.2016.


Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za deonicu autoputa E-763, Surčin-Obrenovac

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 9 od 14.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 19 od 28.10.2016.


Odluka o osnivanju ustanove (Nacionalni savet Vlaha)

"Službeni glasnik RS", broj 56/16, strana: 60 od 15.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 30 od 05.10.2016.


Odluka o poništavanju svih pravnih posledica akata i radnji privremenih institucija samouprave u Prištini koje se odnose na pravni i faktički položaj RMHK "Trepča" a.d.

"Službeni glasnik RS", broj 84/16, strana: 3 od 12.10.2016.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 43 od 21.10.2016.


Odluka o pristupanju procesu standardizacije bunjevačkog jezika

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 62 od 21.10.2016.


Odluka o proglašenju 2017. i 2018. za godine borbe protiv sive ekonomije

"Službeni glasnik RS", broj 84/16, strana: 3 od 12.10.2016.


Odluka o promeni granice katastarskih opština Mudrakovac i Kruševac

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 9 od 21.10.2016.


Odluka o promeni pravne forme Javnog preduzeća "Elektromreža Srbije", Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 14 od 28.10.2016.


Odluka o radu biračkih odbora za sprovođenje postupka predlaganja kandidata za izbornog člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 44 od 21.10.2016.


Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Malezije

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 8 od 05.10.2016.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Pošta Srbije", Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 84/16, strana: 4 od 12.10.2016.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Putevi Srbije" Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 8 od 07.10.2016.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Zavod za udžbenike", Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 6 od 21.10.2016.


Odluka o utvrđivanju pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara od posebnog značaja za bošnjačku nacionalnu zajednicu

"Službeni glasnik RS", broj 97/13, strana: 81 od 06.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 35 od 07.10.2016.


Odluka o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. i 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 3 od 28.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 63 od 06.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 109/15, strana: 5 od 25.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 27 od 26.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 12 od 07.10.2016.


Odluka o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje

"Službeni glasnik RS", broj 69/16, strana: 4 od 12.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 5 od 07.10.2016.


Odluka o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama

"Službeni glasnik RS", broj 69/16, strana: 3 od 12.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 3 od 21.10.2016.


Odluka o utvrđivanju visine naknade za ispitivanje i za dodatno ispitivanje sorte poljoprivrednog bilja

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 17 od 28.10.2016.


Odluka o utvrđivanju visine naknade za ispitivanje i za dodatno ispitivanje sorte poljoprivrednog bilja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 88/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 101 od 20.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 17 od 28.10.2016.


Odluka o visini naknade za objavljivanje akata koji se obavezno objavljuju u "Službenom glasniku RS" uz plaćanje naknade i visini naknade za objavljivanje akata pravnih i fizičkih lica čije objavljivanje u "Službenom glasniku RS" nije obavezno, u 2017. godini

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 62 od 21.10.2016.


Odluka o visini naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa, u 2017. godini

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 62 od 21.10.2016.


Odluka Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita

"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 35 od 07.10.2016.


ODLUKA Ustavnog suda - Odluka br. VIIIU-93/2015

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 36 od 21.10.2016.


Odluka Vlade 01 broj 021-00-3/2016

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 8 od 05.10.2016.


Odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 3 od 07.10.2016.


Odluke o prestanku funkcija sudija porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 83/16, strana: 108 od 10.10.2016.


Odluke o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 59 od 28.10.2016.


Odluke o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 58 od 28.10.2016.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 42 od 21.10.2016.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUz-244/2015, Už-8276/2014

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 19 od 05.10.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 84/16, strana: 27 od 12.10.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 3 od 05.10.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 5 od 07.10.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 85/16, strana: 3 od 14.10.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 67 od 21.10.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 4 od 28.10.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih sudova

"Službeni glasnik RS", broj 87/16, strana: 3 od 24.10.2016.


Pravilnik o dokumentaciji koja se dostavlja ovlašćenoj kontrolnoj organizaciji radi izdavanja potvrde, kao i o uslovima i načinu prodaje organskih proizvoda

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 39 od 28.10.2016.


Pravilnik o ispitivanju vozila

"Službeni glasnik RS", broj 8/12, strana: 123 od 03.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 51 od 08.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 76 od 05.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 114/13, strana: 291 od 23.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 40/14, strana: 5 od 11.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 38 od 22.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 96 od 13.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 21 od 28.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 55 od 28.10.2016.


Pravilnik o izboru programa od javnog interesa u oblasti razvoja informacionog društva koje realizuju udruženja

"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 55 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 50 od 28.10.2016.


Pravilnik o izgledu službenog odela inspektora Poreske policije

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 17 od 05.10.2016.


Pravilnik o katastarskom premeru i katastru nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 53 od 29.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 60 od 28.10.2016.


Pravilnik o kontroli sistema za klimatizaciju

"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 15 od 07.10.2016.


Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja

"Službeni glasnik RS", broj 29/14, strana: 3 od 13.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 6 od 02.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 93 od 09.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 30 od 14.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 42 od 21.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 99 od 06.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 35/16, strana: 7 od 05.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 18 od 05.10.2016.


Pravilnik o načinu realizacije programa inovacione delatnosti za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 34 od 21.10.2016.


Pravilnik o obrascu legitimacije čuvara šuma

"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 33 od 07.10.2016.


Pravilnik o obuci u rukovanju vatrenim oružjem, uslovima za bavljenje popravljanjem i prepravljanjem oružja i prometom oružja i municije

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 23 od 19.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 50 od 28.10.2016.


Pravilnik o određivanju tarifnih stavova za univerzalnu poštansku uslugu

"Službeni glasnik RS", broj 34/10, strana: 48 od 21.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 58/10, strana: 29 od 20.08.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 2/11, strana: 63 od 18.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 65/11, strana: 53 od 02.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 21/14, strana: 25 od 22.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 83/16, strana: 109 od 10.10.2016.


Pravilnik o prijavljivanju događaja u civilnom vazduhoplovstvu

"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 172 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 50 od 21.10.2016.


Pravilnik o pripravničkom stažu i ispitu za licencu u socijalnoj zaštiti

"Službeni glasnik RS", broj 85/16, strana: 4 od 14.10.2016.


Pravilnik o programu i načinu sprovođenja ispita za inspektora

PRESTAJE DA VAŽI - sa 88/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 63 od 24.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 37/16, strana: 26 od 09.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 39 od 28.10.2016.


Pravilnik o programu i načinu sprovođenja ispita za inspektora

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 39 od 28.10.2016.


Pravilnik o sadržini i izgledu nacionalnih priznanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 30 od 21.10.2016.


Pravilnik o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 83/10, strana: 203 od 09.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 53/12, strana: 100 od 24.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 12 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 53 od 28.10.2016.


Pravilnik o službenoj legitimaciji i službenoj znački u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 28 od 07.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 80 od 28.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 74/16, strana: 8 od 02.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 55 od 28.10.2016.


Pravilnik o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa

"Službeni glasnik RS", broj 106/06, strana: 27 od 24.11.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 112/08, strana: 45 od 10.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 70/11, strana: 133 od 23.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/12, strana: 25 od 23.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 101/12, strana: 26 od 23.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 40 od 05.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 130 od 29.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 46 od 21.10.2016.


Pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj

PRESTAJE DA VAŽI - sa 83/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 41/10, strana: 33 od 15.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 103/10, strana: 6 od 31.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 275 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 83/16, strana: 3 od 10.10.2016.


Pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj

PAŽNJA - primenjuje se od 15. decembra 2016. godine, osim izuzetaka iz člana 36.
"Službeni glasnik RS", broj 83/16, strana: 3 od 10.10.2016.


Pravilnik o usklađenim iznosima ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva, kao uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 50 od 28.10.2016.


Pravilnik o usklađenim iznosima ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva, kao uslovima za sticanje statusa energetski ugroženog kupca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 88/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 22 od 25.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 50 od 28.10.2016.


Pravilnik o vijenju zastave i isticanju obeležja na brodovima i drugim plovilima

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 34 od 21.10.2016.


Pravilnik o vijenju zastave trgovačke mornarice Savezne Republike Jugoslavije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 31/98, strana: 1 od 26.06.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 34 od 21.10.2016.


Protokol o saradnji u traženju nestalih lica između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/16, strana: 9 od 19.10.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 16 od 05.10.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 25 od 21.10.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 32 od 28.10.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na kandidaturu sportskih saveza za organizovanje sportskih manifestacija

"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 13 od 07.10.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća i ustanova koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 84/16, strana: 21 od 12.10.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o uspostavljanju saradnje između lokalnih samouprava

"Službeni glasnik RS", broj 84/16, strana: 22 od 12.10.2016.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Aleksinac, Bor, Valjevo)

"Službeni glasnik RS", broj 87/16, strana: 26 od 24.10.2016.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Čačak, Čajetina)

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 61 od 28.10.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjim direktora javnih preduzeća (Ljubovija)

"Službeni glasnik RS", broj 84/16, strana: 26 od 12.10.2016.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Surdulica, Pančevo, Pećinci)

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 63 od 21.10.2016.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Zvečan, Vlasotince)

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 31 od 05.10.2016.


Rešenja o razrešenju i postavljenju pomoćnika Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 60 od 28.10.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 13 od 07.10.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 27 od 21.10.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 29 od 28.10.2016.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 26 od 21.10.2016.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 14 od 07.10.2016.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 84/16, strana: 23 od 12.10.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na kandidaturu Karate federacije Srbije za organizovanje Evropskog seniorskog karate šampionata

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 32 od 28.10.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Dimitrovgrad, Republika Srbija i opštine Asenovgrad, Republika Bugarska

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 32 od 28.10.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti za određivanje područja Slobodne zone "Svilajnac" u Svilajncu

"Službeni glasnik RS", broj 23/12, strana: 28 od 28.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 13 od 07.10.2016.


Rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 58 od 28.10.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje saglasnosti na investicioni plan uz predlog mera za realizaciju zakupa u postupku ostvarivanja prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 58 od 28.10.2016.


Rešenje o razrešenju javnog izvršitelja

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 18 od 05.10.2016.


Rešenje o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 18 od 05.10.2016.


Rešenje o upisu u Registar političkih stranaka

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 57 od 28.10.2016.


Rešenje o utvrđivanju liste označenih lica na osnovu liste Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u skladu sa rezolucijama 1267 i 1989

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 8 od 07.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 202 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 42 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 114/15, strana: 148 od 31.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 54 od 01.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 52 od 25.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 76 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 6 od 30.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 18 od 18.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 26 od 03.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 65/16, strana: 17 od 28.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 31 od 30.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 22 od 21.10.2016.


Rešenje o utvrđivanju visine naknade pogrebnih troškova za korisnike penzija za oktobar, novembar i decembar 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 30 od 05.10.2016.


Spisak ovlašćenih kontrolnih organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 57 od 28.10.2016.


Spisak ovlašćenih kontrolnih organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2016. godinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 88/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 109/15, strana: 16 od 25.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 57 od 28.10.2016.


Spisak upisanih, odnosno brisanih javnih skladišta iz Registra javnih skladišta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 42 od 21.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 36 od 21.10.2016.


Spisak upisanih, odnosno brisanih javnih skladišta iz Registra javnih skladišta

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 36 od 21.10.2016.


Sporazum o naučnoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Argentine

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/16, strana: 6 od 19.10.2016.


Sporazum o privredno-tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/16, strana: 5 od 19.10.2016.


Sporazum o privredno-tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/16, strana: 5 od 19.10.2016.


Sporazum o zajmu između Vlade Republike Srbije kao zajmoprimca i Vlade Republike Azerbejdžan kao zajmodavca za finansiranje izgradnje deonica Ljig-Boljkovci, Boljkovci-Takovo i Takovo-Preljina autoputa E-763 u Republici Srbiji (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/12, strana: 56 od 02.03.2012.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/16, strana: 1 od 19.10.2016.


Statut Akcionarskog društva "Elektromreža Srbije" Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 33 od 28.10.2016.


Ukazi o opozivu sa dužnosti i postavljenju na dužnost izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije u Socijalističkoj Republici Vijetnam na nerezidencijalnoj osnovi sa sedištem u Džakarti

"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 3 od 05.10.2016.


Ukazi o postavljenju na dužnost i opozivu sa dužnosti opunomoćenih ambasadora Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 3 od 21.10.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/1140 od 9. jula 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 87/16, strana: 10 od 24.10.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/1211 od 20. jula 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 87/16, strana: 12 od 24.10.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/1320 od 26. jula 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 87/16, strana: 13 od 24.10.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/1321 od 26. jula 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 87/16, strana: 15 od 24.10.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/1354 od 5. avgusta 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 87/16, strana: 16 od 24.10.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/1645 od 7. septembra 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 87/16, strana: 18 od 24.10.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/1758 od 28. septembra 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 87/16, strana: 19 od 24.10.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/1759 od 28. septembra 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 87/16, strana: 20 od 24.10.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/1760 od 28. septembra 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 87/16, strana: 22 od 24.10.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/1761 od 28. septembra 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 87/16, strana: 23 od 24.10.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/933 od 8. juna 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 87/16, strana: 4 od 24.10.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/934 od 8. juna 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 87/16, strana: 4 od 24.10.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/935 od 8. juna 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 87/16, strana: 6 od 24.10.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/936 od 8. juna 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 87/16, strana: 8 od 24.10.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/996 od 16. juna 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 87/16, strana: 9 od 24.10.2016.


Uredba o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta nameštenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 3 od 28.10.2016.


Uredba o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 4 od 28.10.2016.


Uredba o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita

"Službeni glasnik RS", broj 16/09, strana: 7 od 06.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 4 od 08.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 3 od 05.10.2016.


Uredba o uslovima koje moraju da ispunjavaju luke, pristaništa i privremena pretovarna mesta

"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 4 od 09.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 5 od 21.10.2016.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa hitnih radova na sanaciji oštećenja vodnih objekata za zaštitu naselja i industrijske zone u Lučanima od velikih voda reke Bjelice i njenih pritoka

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 13 od 28.10.2016.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa hitnih sanacionih radova za zaštitu naselja i industrijske zone u naselju Draganići, opština Raška, od velikih voda reke Raške

"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 12 od 28.10.2016.


Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 3 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 4 od 21.10.2016.


Uredba o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 7 od 08.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 84/16, strana: 3 od 12.10.2016.


Zaključak 05 broj 011-4265/2013 - o usvajanju obrazaca za popunjavanje instrumenata za usklađivanje propisa Republike Srbije sa propisima Evropske unije

"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 24 od 12.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 29 od 21.10.2016.


Zakon o finansiranju lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 44 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 47/11, strana: 3 od 29.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 22 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 3 od 15.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 9 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 101 od 20.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 83/16, strana: 3 od 10.10.2016.


Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (PAŽNJA - važi do 31. decembra 2018. godine)

"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 16 od 04.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 14 od 09.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 19 od 05.10.2016.


Zakon o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika Železara Smederevo d.o.o. Smederevo

"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 20 od 25.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 85/16, strana: 3 od 14.10.2016.


Zakon o visokom obrazovanju

"Službeni glasnik RS", broj 76/05, strana: 3 od 02.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 100/07, strana: 4 od 06.11.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 97/08, strana: 51 od 27.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 44/10, strana: 28 od 30.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 182 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 89/13, strana: 3 od 10.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 3 od 11.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 27 od 22.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 69 od 04.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 87/16, strana: 3 od 24.10.2016.


Deklaracija "Jaka obnovljena regionalna politika za sve regije nakon 2020. godine"

"Službeni list APV", broj 51/16, strana: 1385 od 15.09.2016.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama

"Službeni list APV", broj 58/16, strana: 1806 od 19.10.2016.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija u 2016. godini, za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola na području Autonomne pokrajine Vojvodine o efikasnom korišćenju energije

"Službeni list APV", broj 51/16, strana: 1389 od 15.09.2016.


Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2016. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

"Službeni list APV", broj 56/16, strana: 1687 od 10.10.2016.


Javni konkurs za dodelu sredstava za realizaciju programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja na teritoriji AP Vojvodine

"Službeni list APV", broj 58/16, strana: 1801 od 19.10.2016.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti komunalne hidrotehnike

"Službeni list APV", broj 57/16, strana: 1713 od 13.10.2016.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti kulture

"Službeni list APV", broj 57/16, strana: 1700 od 13.10.2016.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja

"Službeni list APV", broj 57/16, strana: 1726 od 13.10.2016.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Službeni list APV", broj 57/16, strana: 1740 od 13.10.2016.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture

"Službeni list APV", broj 57/16, strana: 1754 od 13.10.2016.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite

"Službeni list APV", broj 58/16, strana: 1773 od 19.10.2016.


Javni konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 56/16, strana: 1690 od 10.10.2016.


Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje nabavke medicinske i druge opreme zdravstvenim ustanovama u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 55/16, strana: 1678 od 05.10.2016.


Javni konkurs za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme ustanova studentskog standarda čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 56/16, strana: 1692 od 10.10.2016.


Javni konkurs za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 56/16, strana: 1695 od 10.10.2016.


Javni poziv za predlaganje kandidatkinja i kandidata za dodelu godišneg priznanja u oblasti ravnopravnosti polova za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 58/16, strana: 1801 od 19.10.2016.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini za realizaciju projektnih aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine: rešavanje problema neadekvatnog odlaganja otpada - sanacija, rekultivacija postojećih deponija i sanacija i rekultivacija degradiranih površina

"Službeni list APV", broj 57/16, strana: 1699 od 13.10.2016.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena i ravnopravnosti polova u AP Vojvodini

"Službeni list APV", broj 58/16, strana: 1800 od 19.10.2016.


Konkurs za dodelu sredstava za nabavku elemenata sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda na teritoriji AP Vojvodine za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 268 od 02.03.2016.
"Službeni list APV", broj 54/16, strana: 1666 od 30.09.2016.


Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Automne pokrajine Vojvodine u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 58/16, strana: 1789 od 19.10.2016.


Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 58/16, strana: 1794 od 19.10.2016.


Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća, grožđa i povrća na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 262 od 02.03.2016.
"Službeni list APV", broj 54/16, strana: 1667 od 30.09.2016.


Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 273 od 02.03.2016.
"Službeni list APV", broj 54/16, strana: 1666 od 30.09.2016.
"Službeni list APV", broj 56/16, strana: 1696 od 10.10.2016.


Konkurs za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti, programa i projekata nacionalnih saveta nacionalnih manjina u oblasti osnovnog obrazovanja u AP Vojvodini za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 56/16, strana: 1685 od 10.10.2016.


Konkurs za finansiranje i sufinansiranje osnovnih i srednjih škola u APV koje realizuju dvojezičnu nastavu u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 56/16, strana: 1684 od 10.10.2016.


Konkurs za raspodelu sredstava iz Godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u AP Vojvodini u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 58/16, strana: 1795 od 19.10.2016.


Konkurs za registriranje prevoza učenika srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine za period septembar-decembar 2016. godine

"Službeni list APV", broj 56/16, strana: 1686 od 10.10.2016.


Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osetljivih grupa u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 58/16, strana: 1808 od 19.10.2016.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu master akademskih studija i doktorskih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2016/2017. godini

"Službeni list APV", broj 32/16, strana: 812 od 25.05.2016.
"Službeni list APV", broj 34/16, strana: 845 od 01.06.2016.
"Službeni list APV", broj 44/16, strana: 1287 od 20.07.2016.
"Službeni list APV", broj 46/16, strana: 1322 od 03.08.2016.
"Službeni list APV", broj 52/16, strana: 1400 od 21.09.2016.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija, koji se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, u visokim školama strukovnih studija čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, u školskoj 2016/2017. godini

"Službeni list APV", broj 32/16, strana: 818 od 25.05.2016.
"Službeni list APV", broj 52/16, strana: 1400 od 21.09.2016.


Odluka o davanju saglasnosti na akt o proceni vrednosti osnovnog kapitala

"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1428 od 28.09.2016.


Odluka o davanju saglasnosti na završni račun

"Službeni list APV", broj 51/16, strana: 1384 od 15.09.2016.


Odluka o dodeli sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2016. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

"Službeni list APV", broj 55/16, strana: 1671 od 05.10.2016.


Odluka o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 38/16, strana: 894 od 20.06.2016.
"Službeni list APV", broj 43/16, strana: 1275 od 18.07.2016.
"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1429 od 28.09.2016.


Odluka o izboru zamenika pokrajinskog sekretara

"Službeni list APV", broj 51/16, strana: 1383 od 15.09.2016.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za kontrolu i utvrđivanje efekata realizacije ugovora o sufinansiranju pogona za primenu novih tehnologija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini i ugovora o načinu realizacije obaveza o plasmanu dela proizvoda

"Službeni list APV", broj 46/16, strana: 1321 od 03.08.2016.
"Službeni list APV", broj 51/16, strana: 1386 od 15.09.2016.


Odluka o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija sa elementima inovacione delatnosti i podsticajima zapošljavanja u APV u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 9 od 20.01.2016.
"Službeni list APV", broj 34/16, strana: 845 od 01.06.2016.
"Službeni list APV", broj 58/16, strana: 1771 od 19.10.2016.


Odluka o sadržini i formi obrasca prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti komunalne hidrotehnike

"Službeni list APV", broj 57/16, strana: 1715 od 13.10.2016.


Odluka o sadržini i formi obrasca prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti kulture

"Službeni list APV", broj 57/16, strana: 1702 od 13.10.2016.


Odluka o sadržini i formi obrasca prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja

"Službeni list APV", broj 57/16, strana: 1728 od 13.10.2016.


Odluka o sadržini i formi obrasca prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Službeni list APV", broj 57/16, strana: 1742 od 13.10.2016.


Odluka o sadržini i formi obrasca prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture

"Službeni list APV", broj 57/16, strana: 1756 od 13.10.2016.


Odluka o sadržini i formi obrasca prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite

"Službeni list APV", broj 58/16, strana: 1774 od 19.10.2016.


Odluka o sadržini i formi obrasca za ocenjivanje prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti komunalne hidrotehnike

"Službeni list APV", broj 57/16, strana: 1722 od 13.10.2016.


Odluka o sadržini i formi obrasca za ocenjivanje prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti kulture

"Službeni list APV", broj 57/16, strana: 1708 od 13.10.2016.


Odluka o sadržini i formi obrasca za ocenjivanje prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja

"Službeni list APV", broj 57/16, strana: 1735 od 13.10.2016.


Odluka o sadržini i formi obrasca za ocenjivanje prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti osnovnog obrazovanja

"Službeni list APV", broj 57/16, strana: 1749 od 13.10.2016.


Odluka o sadržini i formi obrasca za ocenjivanje prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture

"Službeni list APV", broj 57/16, strana: 1762 od 13.10.2016.


Odluka o sadržini i formi obrasca za ocenjivanje prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite

"Službeni list APV", broj 58/16, strana: 1780 od 19.10.2016.


Odluke o potvrđivanju i prestanku mandata poslanika u Skupštini APV

"Službeni list APV", broj 51/16, strana: 1384 od 15.09.2016.


Odluke o razrešenju i imenovanju

"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1428 od 28.09.2016.


Odluke o razrešenju i imenovanju

"Službeni list APV", broj 51/16, strana: 1384 od 15.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2063 od 29.12.2015.
"Službeni list APV", broj 54/16, strana: 1435 od 30.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2303 od 29.12.2015.
"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1427 od 28.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2301 od 29.12.2015.
"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1426 od 28.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2310 od 29.12.2015.
"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1425 od 28.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o izgledu i korišćenju simbola i tradicionalnih simbola Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 51/16, strana: 1363 od 15.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Javnom preduzeću "Vojvodinašume"

"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1412 od 28.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Javnom preduzeću "Vojvodinašume"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 53/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 4/13, strana: 76 od 14.02.2013.
"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2327 od 29.12.2015.
"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1412 od 28.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Javnom preduzeću za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad

"Službeni list APV", broj 51/16, strana: 1379 od 15.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Javnom preduzeću za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad

PRESTAJE DA VAŽI - sa 51/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 4/13, strana: 73 od 14.02.2013.
"Službeni list APV", broj 51/16, strana: 1380 od 15.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Javnom vodoprivrednom preduzeću "Vode Vojvodine"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 53/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 4/13, strana: 80 od 14.02.2013.
"Službeni list APV", broj 14/15, strana: 213 od 08.04.2015.
"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1407 od 28.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Javnom vodoprivrednom preduzeću "Vode Vojvodine"

"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1407 od 28.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2269 od 29.12.2015.
"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1417 od 28.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljšta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2304 od 29.12.2015.
"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 276 od 02.03.2016.
"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1420 od 28.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o upotrebi istorijskog znamenja Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 51/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 10/02, strana: 123 od 08.07.2002.
"Službeni list APV", broj 18/09, strana: 1275 od 14.12.2009.
"Službeni list APV", broj 51/16, strana: 1363 od 15.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o zastavi Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 51/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 2/04, strana: 17 od 27.02.2004.
"Službeni list APV", broj 18/09, strana: 1275 od 14.12.2009.
"Službeni list APV", broj 51/16, strana: 1363 od 15.09.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o žalbenoj komisiji Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 51/16, strana: 1379 od 15.09.2016.


Pravilnik o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama

"Službeni list APV", broj 58/16, strana: 1802 od 19.10.2016.


Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija u 2016. godini, za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola na području Autonomne pokrajine Vojvodine o efikasnom korišćenju energije

"Službeni list APV", broj 51/16, strana: 1391 od 15.09.2016.


Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava za nabavku elemenata sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda na teritoriji AP Vojvodine za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 263 od 02.03.2016.
"Službeni list APV", broj 54/16, strana: 1666 od 30.09.2016.


Pravilnik o dodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice za finansiranje i sufinansiranje osnovnih i srednjih škola u APV koje realizuju dvojezičnu nastavu

"Službeni list APV", broj 56/16, strana: 1683 od 10.10.2016.


Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstava poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 58/16, strana: 1785 od 19.10.2016.


Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 58/16, strana: 1791 od 19.10.2016.


Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća, grožđa i povrća na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 259 od 02.03.2016.
"Službeni list APV", broj 54/16, strana: 1666 od 30.09.2016.


Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 9/16, strana: 270 od 02.03.2016.
"Službeni list APV", broj 54/16, strana: 1666 od 30.09.2016.
"Službeni list APV", broj 56/16, strana: 1696 od 10.10.2016.


Pravilnik o kriterijumima za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

"Službeni list APV", broj 56/16, strana: 1688 od 10.10.2016.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme ustanova studentskog standarda čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

"Službeni list APV", broj 56/16, strana: 1691 od 10.10.2016.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

"Službeni list APV", broj 56/16, strana: 1693 od 10.10.2016.


Pravilnik o postupku i kriterijumima za raspoređivanje budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo u vršenju osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

"Službeni list APV", broj 55/16, strana: 1676 od 05.10.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 52/16, strana: 1403 od 21.09.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 58/16, strana: 1771 od 19.10.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 52/16, strana: 1400 od 21.09.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1429 od 28.09.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 55/16, strana: 1673 od 05.10.2016.


Rešenja o imenovanjima, postavljenjima, razrešenjima i davanjima saglasnosti

"Službeni list APV", broj 51/16, strana: 1386 od 15.09.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 55/16, strana: 1674 od 05.10.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad u Somboru

"Službeni list APV", broj 58/16, strana: 1799 od 19.10.2016.


Rešenje o imenovanju

"Službeni list APV", broj 56/16, strana: 1696 od 10.10.2016.


Rešenje o odobravanju izdavanja udžbenika

"Službeni list APV", broj 51/16, strana: 1394 od 15.09.2016.


Rešenje o postavljenju pomoćnika direktora Direkcije za robne rezerve AP Vojvodine

"Službeni list APV", broj 58/16, strana: 1771 od 19.10.2016.


Rešenje o stavljanju van snage Rešenja broj 022-612/2016 od 26. septembra 2016. godine

"Službeni list APV", broj 56/16, strana: 1696 od 10.10.2016.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 58/16, strana: 1772 od 19.10.2016.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 52/16, strana: 1403 od 21.09.2016.


Uputstvo o bližem uređivanju korišćenja simbola Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 55/16, strana: 1674 od 05.10.2016.


Uputstvo o bližem uređivanju upotrebe grba Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 55/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list APV", broj 18/03, strana: 408 od 31.12.2003.
"Službeni list APV", broj 55/16, strana: 1674 od 05.10.2016.


Cenovnik usluga JKP "Parking servis" za parkiranje vozila na opštim parkiralištima u zoniranom području

"Službeni list grada Beograda", broj 44/09, strana: 1 od 07.10.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/10, strana: 17 od 02.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/10, strana: 7 od 28.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/11, strana: 2 od 28.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/11, strana: 2 od 30.09.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/13, strana: 1 od 15.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/15, strana: 2 od 01.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 93/16, strana: 83 od 30.09.2016.


Javni konkurs za izbor direktora JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 92/16, strana: 2 od 16.09.2016.


Javni konkurs za izbor direktora JKP "Veterina Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 92/16, strana: 1 od 16.09.2016.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog preduzeća Sportski centar "Novi Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 7/15, strana: 79 od 09.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 51 od 30.09.2016.


Koncesioni akt za finansiranje nabavke i predaje gradu Beogradu radi postavljanja određenih elemenata urbane opreme koji se ne mogu komercijalno koristiti i finansiranje nabavke, postavljanje, održavanje i komercijalno korišćenje određenih elemenata urbane opreme koji se mogu komercijalno koristiti

"Službeni list grada Beograda", broj 96/16, strana: 7 od 05.10.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Grocka za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 86/15, strana: 18 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/16, strana: 13 od 04.03.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 29 od 05.10.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Lazarevac za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 90/15, strana: 1 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 95/16, strana: 3 od 03.10.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Mladenovac za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 67/16, strana: 26 od 30.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 101/16, strana: 1 od 17.10.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Vračar za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 93/15, strana: 22 od 31.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 26 od 12.09.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Zvezdara za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 85/15, strana: 1 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 5 od 30.09.2016.


Odluka o cenovniku osnovnih komunalnih proizvoda i usluga JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 35/16, strana: 3 od 26.05.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 53 od 12.09.2016.


Odluka o cenovniku ostalih komunalnih usluga JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 91/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 35/16, strana: 4 od 26.05.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 54 od 12.09.2016.


Odluka o Cenovniku ostalih usluga JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 54 od 12.09.2016.


Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 38 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 57 od 12.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 81/16, strana: 29 od 05.08.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 37 od 30.09.2016.


Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje poslova informisanja (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 51 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 58 od 12.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 41 od 30.09.2016.


Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciju gasa (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 45 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 19 od 22.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 47/15, strana: 14 od 07.08.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 45 od 30.09.2016.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije četiri mesne zajednice opštine Zvezdara i Voždovac, naselje Padina

"Službeni list grada Beograda", broj 97/16, strana: 3 od 05.10.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije kompleksa "Singidunum", sektor 1, gradska opština Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 97/16, strana: 1 od 05.10.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije kompleksa "Singidunum", sektor 5, gradska opština Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 97/16, strana: 2 od 05.10.2016.


Odluka o javnim parkiralištima (prečišćen tekst - sa 12/2010)

"Službeni list grada Beograda", broj 12/10, strana: 5 od 10.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/11, strana: 22 od 22.09.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/11, strana: 17 od 14.10.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 8 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/14, strana: 1 od 02.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 3 od 11.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 5 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/16, strana: 2 od 05.10.2016.


Odluka o lokalnim administrativnim taksama

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 100 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 77/14, strana: 1 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/15, strana: 11 od 06.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/15, strana: 1 od 26.10.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/16, strana: 3 od 05.10.2016.


Odluka o mesnim zajednicama (GO Zvezdara)

"Službeni list grada Beograda", broj 31/10, strana: 16 od 20.09.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 22 od 30.09.2016.


Odluka o mesnim zajednicama i drugim oblicima mesne samouprave na teritoriji gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 101/16, strana: 35 od 17.10.2016.


Odluka o mesnim zajednicama i drugim oblicima mesne samouprave na teritoriji gradske opštine Mladenovac (prečišćen tekst - sa 3/2013)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 101/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 36/10, strana: 47 od 08.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/12, strana: 40 od 16.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 68/12, strana: 51 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/13, strana: 18 od 31.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/15, strana: 144 od 09.10.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/16, strana: 4 od 02.03.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 101/16, strana: 35 od 17.10.2016.


Odluka o nagradama gradske opštine Lazarevac (prečišćen tekst - sa 35/09)

"Službeni list grada Beograda", broj 35/09, strana: 63 od 30.06.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 95/16, strana: 95 od 03.10.2016.


Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika i članova organa i radnih tela Skupštine i drugih organa gradske opštine i platama i naknadama izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima gradske opštine Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 35 od 30.09.2016.


Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 95/14, strana: 40 od 26.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 45 od 12.09.2016.


Odluka o osnivanju i radu službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 1 od 03.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/16, strana: 1 od 05.10.2016.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća Direkcija Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 17/95, strana: 387 od 29.09.1995.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/01, strana: 121 od 15.02.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/02, strana: 34 od 15.02.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/08, strana: 77 od 30.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 19 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/13, strana: 39 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 95/16, strana: 99 od 03.10.2016.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije "Toplifikacija" Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 32/07, strana: 13 od 29.09.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 10 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/15, strana: 6 od 24.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/16, strana: 95 od 05.10.2016.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za komunalnu privredu "Lazarevac", Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 23/11, strana: 55 od 20.06.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/12, strana: 23 od 30.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 14 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 61 od 20.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/15, strana: 6 od 24.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 95/16, strana: 103 od 03.10.2016.


Odluka o osnivanju Ustanove kulture gradske opštine Stari grad "Parobrod"

"Službeni list grada Beograda", broj 8/10, strana: 21 od 01.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/13, strana: 27 od 30.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 32 od 30.09.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 94/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 10 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 86/14, strana: 11 od 26.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 22 od 30.09.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara"

"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 22 od 30.09.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta JP za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 48 od 30.09.2016.


Odluka o refinansiranju kredita (GO Zvezdara)

"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 29 od 30.09.2016.


Odluka o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za grad Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 15/07, strana: 1 od 16.05.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 26 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 86/16, strana: 13 od 08.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/16, strana: 5 od 05.10.2016.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Pijace i zelenilo Grocka" sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 48 od 05.10.2016.


Odluka o ustupanju prava upravljanja na korišćenje nepokretnosti Kulturnoj ustanovi "Galerija 73" (GO Čukarica)

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 27 od 05.10.2016.


Odluka o usvajanju Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih usluga koje plaćaju neposredni korisnici JKP "Toplovod" Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 101/16, strana: 38 od 17.10.2016.


Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Opštinskog pravobranilaštva GO Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 57 od 12.09.2016.


Odluka o usvajanju predloga koncesionog akta za finansiranje nabavke i predaje gradu Beogradu radi postavljanja određenih elemenata urbane opreme koji se ne mogu komercijalno koristiti i finansiranje nabavke, postavljanje, održavanje i komercijalno korišćenje određenih elemenata urbane opreme koji se mogu komercijalno koristiti

"Službeni list grada Beograda", broj 96/16, strana: 6 od 05.10.2016.


Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 68/14, strana: 53 od 05.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 56 od 12.09.2016.


Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 57/13, strana: 13 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 3 od 16.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/16, strana: 5 od 05.10.2016.


Odluka o završnom budžetu gradske opštine Vračar za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 4 od 12.09.2016.


Odluke o davanju saglasnosti, odobravanju i prihvatanju akata javnih preduzeća i ustanova (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 57 od 12.09.2016.


Odluke o potvrđivanju i prestanku mandata odbornicima u Skupštini gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 4 od 30.09.2016.


Odluke o potvrđivanju i prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 92/16, strana: 4 od 16.09.2016.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 96/16, strana: 1 od 05.10.2016.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 95/16, strana: 1 od 03.10.2016.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 27 od 05.10.2016.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 3 od 12.09.2016.


Odluke o utvrđivanju prestanka i potvrđivanju mandata (GO Stari grad)

"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 31 od 30.09.2016.


Osnivački akt Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom "Poslovni prostor Vračar"

"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 45 od 12.09.2016.


Osnivački akt Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom "Poslovni prostor Vračar"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 91/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 3 od 20.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 45 od 12.09.2016.


Plan detaljne regulacije dela ulice Tošin bunar od Ivićeve ulice do auto-puta, gradske opštine Zemun i Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 99/16, strana: 1 od 05.10.2016.


Plan detaljne regulacije naselja Krnjača - opština Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 93/16, strana: 1 od 30.09.2016.


Plan detaljne regulacije područja Jajinci celina G, opština Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 97/16, strana: 4 od 05.10.2016.


Plan detaljne regulacije prostorno kulturno istorijske celine Topčider - faza II, celina 1, gradske opštine Čukarica i Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 98/16, strana: 1 od 05.10.2016.


Plan detaljne regulacije za izgradnju (rekonstrukciju) saobraćajnice od puta za PK "Mladost" na teritoriji gradske opštine Obrenovac do naselja Boljevci na teritoriji gradske opštine Surčin, sa mostom preko Save - druga faza

"Službeni list grada Beograda", broj 98/16, strana: 22 od 05.10.2016.


Plan detaljne regulacije za područje između ulica: Pilota Mihaila Petrovića, Vidikovački venac i Ibarske magistrale, gradska opština Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 99/16, strana: 29 od 05.10.2016.


Plan generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave - grad Beograd (celine I - XIX)

"Službeni list grada Beograda", broj 20/16, strana: 1 od 21.03.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 97/16, strana: 37 od 05.10.2016.


Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu - područje gradske opštine Stari grad

PRESTAJE DA VAŽI - sa 94/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 10/11, strana: 37 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/14, strana: 8 od 10.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 32 od 30.09.2016.


Plan postavljanja privremenih objekata na području gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 32 od 30.09.2016.


Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u avgustu 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 92/16, strana: 4 od 16.09.2016.


Poslovnik Skupštine gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 9/11, strana: 16 od 08.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/15, strana: 51 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 32 od 30.09.2016.


Pravila Beogradskih muzičkih svečanosti - BEMUS

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 10 od 05.10.2016.


Pravila Beogradskih muzičkih svečanosti - BEMUS-a

PRESTAJU DA VAŽE - sa 100/16 - ZAMENJENA NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 19/07, strana: 44 od 15.06.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 10 od 05.10.2016.


Pravila Beogradskog džez festivala

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 11 od 05.10.2016.


Pravila Beogradskog džez festivala

PRESTAJU DA VAŽE - sa 100/16 - ZAMENJENA NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 19/07, strana: 43 od 15.06.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 11 od 05.10.2016.


Pravila Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma

PRESTAJU DA VAŽE - sa 100/16 - ZAMENJENA NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 8 od 08.02.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 2 od 05.10.2016.


Pravila Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 2 od 05.10.2016.


Pravila Beogradskog internacionalnog teatarskog festivala - BITEF

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 5 od 05.10.2016.


Pravila Beogradskog internacionalnog teatarskog festivala - BITEF-a

PRESTAJU DA VAŽE - sa 100/16 - ZAMENJENA NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 19/07, strana: 51 od 15.06.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 5 od 05.10.2016.


Pravila Beogradskog letnjeg festivala - BELEF

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 6 od 05.10.2016.


Pravila Beogradskog letnjeg festivala - BELEF

PRESTAJU DA VAŽE - sa 100/16 - ZAMENJENA NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 8/12, strana: 14 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 6 od 05.10.2016.


Pravila Beogradskog sajma knjiga

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 9 od 05.10.2016.


Pravila Beogradskog sajma knjiga

PRESTAJU DA VAŽE - sa 100/16 - ZAMENJENA NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 19/07, strana: 53 od 15.06.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 9 od 05.10.2016.


Pravila Filmskog festivala u Sopotu

PRESTAJU DA VAŽE - sa 100/16 - ZAMENJENA NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 19/07, strana: 52 od 15.06.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 4 od 05.10.2016.


Pravila Filmskog festivala u Sopotu - SOFEST

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 4 od 05.10.2016.


Pravila Međunarodnog filmskog festivala - FEST-a

PRESTAJU DA VAŽE - sa 100/16 - ZAMENJENA NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 19/07, strana: 48 od 15.06.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 1 od 05.10.2016.


Pravila Međunarodnog filmskog festivala FEST

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 1 od 05.10.2016.


Pravila Međunarodnog susreta dece Evrope "Radost Evrope"

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 12 od 05.10.2016.


Pravila Međunarodnog susreta dece Evrope "Radost Evrope"

PRESTAJU DA VAŽE - sa 100/16 - ZAMENJENA NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 19/07, strana: 46 od 15.06.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 12 od 05.10.2016.


Pravila Međunarodnog takmičenja muzičke omladine

PRESTAJU DA VAŽE - sa 100/16 - ZAMENJENA NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 37/15, strana: 6 od 23.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 13 od 05.10.2016.


Pravila Međunarodnog takmičenja muzičke omladine

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 13 od 05.10.2016.


Pravila Oktobarskog salona

PRESTAJU DA VAŽE - sa 100/16 - ZAMENJENA NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 37/15, strana: 5 od 23.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 7 od 05.10.2016.


Pravila Oktobarskog salona

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 7 od 05.10.2016.


Pravilnik o kriterijumima, uslovima i načinu finansiranja beogradskih sportskih organizacija za učešće i postignute rezultate u evropskim i regionalnim klupskim takmičenjima

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 8 od 07.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/15, strana: 1 od 01.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 92/16, strana: 3 od 16.09.2016.


Pravilnik o zvanjima, zanimanjima, platama, naknadama i drugim primanjima zaposlenih u Upravi gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 55 od 05.10.2016.


Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Beograda za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 19/16, strana: 1 od 18.03.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 93/16, strana: 80 od 30.09.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 95/16, strana: 109 od 03.10.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti (GO Zvezdara)

"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 30 od 30.09.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 15 od 05.10.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 59 od 05.10.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Rakovica)

"Službeni list grada Beograda", broj 92/16, strana: 6 od 16.09.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Vračar)

"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 50 od 12.09.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima članova školskih odbora

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 15 od 05.10.2016.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i izborima (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 58 od 12.09.2016.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima, prestanku funkcija (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 95/16, strana: 107 od 03.10.2016.


Rešenja o prestanku mandata i postavljenju opštinskog pravobranioca gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 50 od 12.09.2016.


Rešenja o utvrđivanju prestanka funkcije i postavljenju opštinskog pravobranioca (GO Zvezdara)

"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 30 od 30.09.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na akte javnog preduzeća (GO Rakovica)

"Službeni list grada Beograda", broj 92/16, strana: 6 od 16.09.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na cene usluga za parkiranje vozila na opštim parkiralištima u zoniranom području i van zoniranog područja

"Službeni list grada Beograda", broj 93/16, strana: 82 od 30.09.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na cene usluga za parkiranje vozila povlašćenih kategorija korisnika na opštim parkiralištima u zoniranom području i van zoniranog područja

"Službeni list grada Beograda", broj 93/16, strana: 83 od 30.09.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na dopunu Cenovnika (JKP "Obrenovac")

"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 34 od 30.09.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na odluku kojom se usvaja Statut JP "Poslovni prostor opštine Čukarica"

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 28 od 05.10.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Toplovod" Obrenovac o izmeni Cenovnika

"Službeni list grada Beograda", broj 101/16, strana: 38 od 17.10.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac o cenovniku ostalih usluga

"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 54 od 12.09.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac o izmeni i dopuni Cenovnika osnovnih komunalnih proizvoda i usluga

"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 53 od 12.09.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku NO JP Sportsko-kulturni centar "Obrenovac " u Obrenovcu o četvrtoj izmeni i dopuni Cenovnika usluga preduzeća

"Službeni list grada Beograda", broj 101/16, strana: 38 od 17.10.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija"

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 14 od 05.10.2016.


Rešenje o imenovanju direktora JP "Poslovni prostor opštine Čukarica"

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 28 od 05.10.2016.


Rešenje o izboru stalnih i povremenih radnih tela Skupštine gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 92/16, strana: 7 od 16.09.2016.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu izmena i dopuna Plana detaljne regulacije četiri mesne zajednice opština Zvezdara i Voždovac naselje Padina

"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 3 od 30.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 7 od 08.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 15 od 05.10.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnog preduzeća čiji je osnivač gradska opština Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 49 od 12.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Rakovica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 92/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 7 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/14, strana: 18 od 20.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 7 od 03.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 10 od 22.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 25 od 08.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 92/15, strana: 49 od 31.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 92/16, strana: 5 od 16.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 52 od 12.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Vračar

PRESTAJE DA VAŽI - sa 91/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 56/12, strana: 9 od 11.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 21 od 02.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/15, strana: 23 od 30.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 52 od 12.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 43 od 02.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 53 od 25.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/16, strana: 2 od 02.03.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 29 od 30.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 28 od 05.10.2016.


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 92/16, strana: 5 od 16.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Stari grad

PRESTAJE DA VAŽI - sa 100/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 50/12, strana: 24 od 26.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 25 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 7 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 5 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 8 od 21.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/15, strana: 70 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/16, strana: 21 od 22.04.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 28 od 05.10.2016.


Rešenje o opštim parkiralištima

"Službeni list grada Beograda", broj 44/09, strana: 5 od 07.10.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/10, strana: 3 od 16.02.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/10, strana: 24 od 16.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/10, strana: 2 od 19.08.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/11, strana: 15 od 11.11.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 1 od 15.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 27 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 5 od 09.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/15, strana: 9 od 28.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 20 od 04.05.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/16, strana: 32 od 29.01.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/16, strana: 2 od 21.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 80/16, strana: 54 od 01.08.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 82/16, strana: 1 od 19.08.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 1 od 12.09.2016.


Rešenje o postavljenju načelnice Uprave gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 53 od 12.09.2016.


Rešenje o postavljenju zamenika opštinskog pravobranioca gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 101/16, strana: 37 od 17.10.2016.


Rešenje o prestanku funkcije člana Izborne komisije (GO Stari grad)

"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 34 od 30.09.2016.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije kompleksa "Singidunom", sektor 5, gradska opština Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 2 od 30.09.2016.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije kompleksa "Singidunum", sektor 1, gradska opština Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 1 od 30.09.2016.


Statut Advokatske komore Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 93/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 6/00, strana: 285 od 12.05.2000.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/01, strana: 371 od 23.05.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/07, strana: 38 od 11.09.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/07, strana: 32 od 17.10.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/11, strana: 52 od 16.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 93/16, strana: 84 od 30.09.2016.


Statut Advokatske komore Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 93/16, strana: 84 od 30.09.2016.


Statut gradske opštine Stari grad (prečišćen tekst - sa 4/14)

"Službeni list grada Beograda", broj 43/08, strana: 36 od 14.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/10, strana: 6 od 18.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/10, strana: 30 od 08.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/11, strana: 26 od 16.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/13, strana: 2 od 28.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/13, strana: 17 od 13.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/14, strana: 7 od 23.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/15, strana: 22 od 20.05.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 32 od 30.09.2016.


Uputstvo o načinu i postupku imenovanja direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač gradska opština Obrenovac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 94/16 - Odlukom o prestanku važenja Uputstva
"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 63 od 20.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 35 od 30.09.2016.


Odluka o auto-taksi prevozu putnika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/09, strana: 240 od 27.03.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/10, strana: 287 od 15.04.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/10, strana: 1293 od 10.11.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/11, strana: 618 od 27.06.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 32/11, strana: 749 od 23.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 86 od 05.04.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/13, strana: 341 od 12.04.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/16, strana: 2414 od 17.10.2016.


Odluka o davanju na korišćenje motornih vozila Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, Direkciji policije, Policijskoj upravi Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/16, strana: 2420 od 17.10.2016.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije Gradskog groblja u Novom Sadu, sa Rešenjem o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2332 od 28.09.2016.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije prostora za poslovanje na ulazim pravcima između Temerinske ulice, Puta Šajkaškog odreda i Kanala Dunav-Tisa-Dunav, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2334 od 28.09.2016.


Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje na teritoriji Grada Novog Sada u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/16, strana: 1952 od 29.07.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/16, strana: 2164 od 09.09.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/16, strana: 2361 od 04.10.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/16, strana: 2385 od 07.10.2016.


Odluka o pristupanju grada Novog Sada Regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka doo Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2329 od 28.09.2016.


Odluka o pristupanju Nacionalnoj asocijaciji lokalnih kancelarija za mlade

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/16, strana: 2420 od 17.10.2016.


Odluka o proglašenju počasnog građanina Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/16, strana: 2411 od 17.10.2016.


Odluka o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2215 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2310 od 28.09.2016.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti JKP "Gradsko zelenilo" Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2227 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2319 od 28.09.2016.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti JKP "Lisje" Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2223 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2321 od 28.09.2016.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Informatika" Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2234 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/16, strana: 1226 od 19.04.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2323 od 28.09.2016.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Parking servis" Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2232 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2327 od 28.09.2016.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Put" Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2231 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2325 od 28.09.2016.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2221 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2317 od 28.09.2016.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JP "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2235 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2326 od 28.09.2016.


Odluka o Programu izgradnje i održavanja poslovnog prostora u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/15, strana: 2193 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2313 od 28.09.2016.


Odluka o Programu izgradnje objekta u cilju realizacije investicionog projekta Lear Corporation d.o.o. Beograd - Stari grad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/15, strana: 2199 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1802 od 23.07.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2328 od 28.09.2016.


Odluka o Programu izgradnje objekta Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2328 od 28.09.2016.


Odluka o Programu održavanja objekata putne privrede za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2219 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/16, strana: 372 od 25.03.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1801 od 23.07.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2312 od 28.09.2016.


Odluka o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/15, strana: 2175 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/16, strana: 34 od 21.01.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1783 od 23.07.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2287 od 28.09.2016.


Odluka o radnom vremenu objekata u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2251 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2329 od 28.09.2016.


Odluka o taksi prevozu putnika

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/16, strana: 2141 od 17.10.2016.


Odluka o uslovima i načinu organizovanja poslova u vršenju komunalnih delatnosti isporuke vode i uklanjanja voda

"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/10, strana: 1894 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/11, strana: 81 od 09.02.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/11, strana: 956 od 28.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 161 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2330 od 28.09.2016.


Odluke o dodeli Novembarske povelje Novog Sada za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/16, strana: 2412 od 17.10.2016.


Odluke o dodeli Oktobarske nagrade Novog Sada za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/16, strana: 2411 od 17.10.2016.


Poslovnik Skupštine grada Novog Sada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 64/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/10, strana: 257 od 29.03.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/10, strana: 305 od 21.04.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/11, strana: 157 od 05.04.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/11, strana: 617 od 27.06.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 64/16, strana: 2435 od 18.10.2016.


Poslovnik Skupštine grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 64/16, strana: 2435 od 18.10.2016.


Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Novog Sada u 2017. i 2018. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/16, strana: 2367 od 07.10.2016.


Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Novog Sada za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/16, strana: 209 od 07.03.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/16, strana: 2381 od 07.10.2016.


Program praćenja stanja i prognoze aeropolena na teritoriji grada Novog Sada u 2016, 2017. i 2018. godini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 61/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/16, strana: 2 od 11.01.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/16, strana: 2367 od 07.10.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/16, strana: 2361 od 04.10.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/16, strana: 2391 od 07.10.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/16, strana: 2401 od 14.10.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/16, strana: 2383 od 07.10.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2336 od 28.09.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/16, strana: 2359 od 04.10.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/16, strana: 2399 od 14.10.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/16, strana: 2385 od 07.10.2016.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i prestanku dužnosti

"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2343 od 28.09.2016.


Rešenja o prestanku dužnosti, imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/16, strana: 2422 od 17.10.2016.


Rešenja o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/16, strana: 2413 od 17.10.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti (Gradska uprava za zaštitu životne sredine)

"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/16, strana: 2362 od 04.10.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na akt javnog preduzeća

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/16, strana: 2421 od 17.10.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Novog Sada za 2017. godinu, sa Rešenjem o imenovanju Komisije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2342 od 28.09.2016.


Rešenje o obrazovanju Koordinacionog tela za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 440 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/15, strana: 1948 od 10.11.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/16, strana: 2421 od 17.10.2016.


Rešenje o obrazovanju Operativnog štaba Zimske službe za 2016/2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/16, strana: 2399 od 14.10.2016.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za osnovne škole za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/16, strana: 193 od 22.02.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/16, strana: 2372 od 07.10.2016.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za potrebe direktnih korisnika budžeta grada Novog Sada u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/16, strana: 37 od 28.01.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/16, strana: 1302 od 11.05.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/16, strana: 2379 od 07.10.2016.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za predškolsku ustanovu "Radosno detinjstvo" Novi Sad 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/16, strana: 214 od 07.03.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/16, strana: 1303 od 11.05.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/16, strana: 1967 od 05.08.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/16, strana: 2369 od 07.10.2016.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za srednje škole za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/16, strana: 197 od 22.02.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/16, strana: 1979 od 25.08.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/16, strana: 2377 od 07.10.2016.


Rešenje o utvrđivanju iznosa sredstava iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju programa rada i pojedinačnih programa Crvenog krsta Novog Sada - gradske organizacije u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/16, strana: 201 od 26.02.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/16, strana: 2400 od 14.10.2016.


Odluka o davanju poslovnog prostora u zakup

"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/15, strana: 140 od 27.11.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 98 od 29.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 238 od 18.10.2016.


Odluka o davanju saglasnosti na odluku javnog preduzeća

"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/16, strana: 1 od 14.10.2016.


Odluka o Gradskim upravama grada Kragujevca (prečišćen tekst - sa 25/2015)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 26 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/15, strana: 1 od 26.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/15, strana: 25 od 30.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/15, strana: 80 od 25.12.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 222 od 18.10.2016.


Odluka o imenovanju energetskog menadžera grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/16, strana: 1 od 14.10.2016.


Odluka o izradi Izmene i dopune dela Plana generalne regulacije "Centra - Stara varoš" uz Ulicu kralja Petra I u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 216 od 18.10.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Dela stare Varoši" uz ulicu Srpskih dobrovoljaca u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 215 od 18.10.2016.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Kragujevca za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/15, strana: 60 od 25.12.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 102 od 29.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 218 od 18.10.2016.


Odluka o obrazovanju gradskih robnih rezervi i realizaciji programa za razvoj poljoprivrede na teritoriji grada Kragujevca (prečišćen tekst - sa 34/09)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/06, strana: 12 od 21.12.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 21 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/09, strana: 28 od 10.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 220 od 18.10.2016.


Odluka o obrazovanju robnih rezervi grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 220 od 18.10.2016.


Odluka o određivanju visine naknade za priključak na sistem daljinskog grejanja u gradu Kragujevcu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 32/16 - Odlukom o ukidanju Odluke
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/10, strana: 6 od 29.01.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/16, strana: 2 od 11.10.2016.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Urbanizam - Kragujevac" (prečišćen tekst - sa 19/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 137 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/05, strana: 83 od 11.06.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 13 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 12 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 99 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 31 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 82 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 58 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 49 od 22.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 226 od 18.10.2016.


Odluka o osnivanju Javnog stambenog preduzeća "Kragujevac" (prečišćen tekst - sa 27/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/93
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 137 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/05, strana: 22 od 14.03.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/07, strana: 56 od 06.11.2007.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 15 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/10, strana: 74 od 26.02.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 113 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 32 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 93 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 166 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 65 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 59 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 39 od 22.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 227 od 18.10.2016.


Odluka o osnivanju JKP "Čistoća" (prečišćen tekst - sa 30/16)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/89
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 134 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 13 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 30 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 19 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 31 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/12, strana: 28 od 09.11.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 36 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 27 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 1 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 163 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 10 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 52 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 13 od 04.09.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 3 od 22.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/16, strana: 1 od 02.09.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 226 od 18.10.2016.


Odluka o osnivanju Službe za internu reviziju grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 258 od 18.10.2016.


Odluka o osnivanju ustanove Dom omladine "Kragujevac" u Kragujevcu (prečišćen tekst - sa 33/09)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/97
"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/05, strana: 23 od 14.03.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 29 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/09, strana: 16 od 10.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/10, strana: 32 od 24.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/13, strana: 12 od 26.04.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 227 od 18.10.2016.


Odluka o pristupanju izradi Programa energetske efikasnosti grada Kragujevca za period 2017-2020. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 239 od 18.10.2016.


Odluka o pristupanju izradi Programa lokalnog ekonomskog razvoja grada Kragujevca za 2017. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 238 od 18.10.2016.


Odluka o pristupanju Kancelarije za mlade grada Kragujevca Nacionalnoj asocijaciji kancelarija za mlade

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 240 od 18.10.2016.


Odluka o raspolaganju neizgrađenim građevinskim zemljištem u javnoj svojini bez naknade

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 3 od 18.10.2016.


Odluke o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/16, strana: 1 od 11.10.2016.


Odluke o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 228 od 18.10.2016.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 1 od 18.10.2016.


Plan generalne regulacije "Naselja Maršić"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 157 od 18.10.2016.


Plan generalne regulacije "Naselje Erdeč"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 85 od 18.10.2016.


Plan generalne regulacije "Naselje Stanovo"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 4 od 18.10.2016.


Program obeležavanja 21. oktobra 2016. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/16, strana: 4 od 14.10.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na izveštaje o realizaciji godišnjih programa

"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/16, strana: 7 od 11.10.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 242 od 18.10.2016.


Rešenje o dodeli mandata kandidatu za odbornika Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/16, strana: 7 od 14.10.2016.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 240 od 18.10.2016.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Kragujevca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 63 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 240 od 18.10.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor programa, projekata i manifestacija u oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Kragujevca u 2017. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/16, strana: 15 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/16, strana: 29 od 22.08.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/16, strana: 7 od 14.10.2016.


Zaključak o pokretanju inicijative za izradu Plana detaljne regulacije "Dela naselja Stara radnička kolonija - blok Plaza"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/16, strana: 3 od 14.10.2016.


Zaključci o prihvatanju finansijskih izveštaja

"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/16, strana: 3 od 11.10.2016.


Pravilnik o utvrđivanju prava na jednokratnu pomoć u naturi grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 26/16, strana: 551 od 27.10.2016.


Pravilnik o utvrđivanju uslova i postupka za ostvarivanje prava na korišćenje narodne kuhinje u organizaciji Crvenog krsta Zrenjanin i grada Zrenjanina u periodu od 21.11.2016. do 21.05.2017. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 26/16, strana: 549 od 27.10.2016.


Odluka o budžetu grada Subotice za 2016. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 2 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 16/16, strana: 7 od 31.03.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 2 od 29.09.2016.


Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za blokove 196 i 197 južno od železničke pruge Subotica - Segedin namenjene za komercijalne funkcije

"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 196 od 29.09.2016.


Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za centar urbanističke zone MZ "Aleksandrovo" u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 229 od 29.09.2016.


Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za centar urbanističke zone MZ Mali Radanovac između ulica Bele Bartoka, Ljube Šercera, Edvarda Rusijana i Šandora Lifke

"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 155 od 29.09.2016.


Odluka o Gradskoj upravi Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 6/10, strana: 12 od 18.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/13, strana: 4 od 21.03.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 51 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 20/15, strana: 263 od 19.06.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 284 od 29.09.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 47/16, strana: 4 od 20.10.2016.


Odluka o Gradskom pravobranilaštvu

"Službeni list grada Subotice", broj 34/14, strana: 4 od 25.09.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 47/16, strana: 1 od 20.10.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za blok 144 severno od Segedinskog puta i istočno od ulice Partizanskih baza (bivši kompleks kasarne "Kosta Nađ")

"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 153 od 29.09.2016.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Subotice za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 5/16, strana: 8 od 04.02.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 47/16, strana: 2 od 20.10.2016.


Odluka o mreži dečjih vrtića u ustanovama na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 47/16, strana: 26 od 20.10.2016.


Odluka o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

"Službeni list grada Subotice", broj 47/16, strana: 14 od 20.10.2016.


Odluka o određivanju pravca pružanja državnih puteva prvog i drugog reda koji prolaze kroz naseljena mesta na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 284 od 29.09.2016.


Odluka o osnivanju "Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 47/16, strana: 6 od 20.10.2016.


Odluka o osnivanju Stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda Grada Subotice (prečišćen tekst - sa 31/2014)

"Službeni list grada Subotice", broj 24/05, strana: 11 od 18.11.2005.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/06, strana: 45 od 24.05.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 28/06, strana: 2 od 09.11.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 6/07, strana: 3 od 16.03.2007.
"Službeni list grada Subotice", broj 29/08, strana: 25 od 06.11.2008.
"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 47 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 23/10, strana: 25 od 08.07.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 25/10, strana: 6 od 29.07.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 56/12, strana: 78 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 1/13, strana: 7 od 01.02.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 69 od 16.06.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 1 od 29.08.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 40 od 30.10.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 42/15, strana: 153 od 10.12.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 294 od 29.09.2016.


Odluka o ostvarivanju prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju

"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 71 od 28.03.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 290 od 29.09.2016.


Odluka o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 40/13, strana: 8 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/14, strana: 158 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/15, strana: 101 od 02.03.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 295 od 29.09.2016.


Odluka o pokretanju postupka likvidacije Javnog preduzeća "Privredno-tehnološki parkovi Subotica"

"Službeni list grada Subotice", broj 47/16, strana: 13 od 20.10.2016.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 1 od 29.09.2016.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju grada Subotice" (prečišćen tekst - sa 44/2015)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 47/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 112 od 30.05.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 30 od 29.08.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 323 od 12.11.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 44/15, strana: 1 od 18.12.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 47/16, strana: 6 od 20.10.2016.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Radio Subotica" Subotica - Javnog poduzeća "Radio Subotica" Subotica - Szabadkai Radio Kozvallalat Szabadka

PRESTAJE DA VAŽI - sa 44/16 - Odlukom o prestanku važenja Odluke
"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 65 od 28.03.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 30/13, strana: 37 od 17.10.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 294 od 29.09.2016.


Odluka o sahranjivanju i grobljima

"Službeni list grada Subotice", broj 16/16, strana: 164 od 31.03.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 323 od 29.09.2016.


Odluka o stipendiranju studenata sa teritorije Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 27/13, strana: 69 od 04.10.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 34/14, strana: 3 od 25.09.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 288 od 29.09.2016.


Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Subotice, Republika Srbija i Grada Banja Luka, Republika Srpska Bosna i Hercegovina

"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 283 od 29.09.2016.


Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Subotice, Republika Srbija i Grada prefekture Šaosing, Narodna Republika Kina

"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 282 od 29.09.2016.


Pravila o radu distributivnog sistema

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 171 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 121 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/16, strana: 4 od 13.10.2016.


Pravilnik o merilima za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Subotica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 45/16 - Odlukom o stavljanju van snage Pravilnika
"Službeni list grada Subotice", broj 36/14, strana: 3 od 10.10.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/16, strana: 4 od 13.10.2016.


Program monitoringa kvaliteta vazduha na teritoriji grada Subotice za period od 1. jula 2016. do 30. juna 2018. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 301 od 29.09.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 324 od 29.09.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Subotice", broj 47/16, strana: 14 od 20.10.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke i akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 295 od 29.09.2016.


Rešenja o imenovanjima članova školskih odbora

"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 320 od 29.09.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 305 od 29.09.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 47/16, strana: 5 od 20.10.2016.


Rešenja o postavljenjima, imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 47/16, strana: 17 od 20.10.2016.


Rešenja o razrešenjima, imenovanjima i postavljenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 46/16, strana: 1 od 19.10.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Pravilnika (Direkcija za izgradnju grada Subotice)

"Službeni list grada Subotice", broj 46/16, strana: 2 od 19.10.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Direkcija za izgradnju grada Subotice" o promeni poslovnog imena

"Službeni list grada Subotice", broj 47/16, strana: 6 od 20.10.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi

"Službeni list grada Subotice", broj 45/16, strana: 1 od 13.10.2016.


Rešenje o donošenju Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Subotice za 2016. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 47/16, strana: 31 od 20.10.2016.


Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora "Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje"

"Službeni list grada Subotice", broj 47/16, strana: 12 od 20.10.2016.


Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja uz Plan detaljne regulacije za blok 144 severno od Segedinskog puta i istočno od Ulice Partizanskih baza (bivši kompleks kasarne "Kosta Nađ") na životnu sredinu

"Službeni list grada Subotice", broj 45/16, strana: 2 od 13.10.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanja grada Subotice, sa Rešenjem o imenovanju predsednika i članova Komisije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 47/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 71 od 16.06.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 47/16, strana: 16 od 20.10.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za planove

PRESTAJE DA VAŽI - sa 47/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 143 od 30.05.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 47/16, strana: 15 od 20.10.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za planove

"Službeni list grada Subotice", broj 47/16, strana: 15 od 20.10.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora

"Službeni list grada Subotice", broj 47/16, strana: 16 od 20.10.2016.


Rešenje o obrazovanju Odbora za komemoraciju nevinim žrtvama stradalim 1944. i 1945. godine na teritoriji Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 45/16, strana: 3 od 13.10.2016.


Rešenje o obrazovanju Saveta za bezbednost Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 45/16, strana: 2 od 13.10.2016.


Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Komisije za utvrđivanje osnovanosti zahteva i visine naknade štete nastale usled ujeda napuštenih životinja

"Službeni list grada Subotice", broj 45/16, strana: 1 od 13.10.2016.


Rešenje o razrešenju pomoćnika gradonačelnika grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 47/16, strana: 54 od 20.10.2016.


Zaključak o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 1 od 29.09.2016.


Zaključak o prihvatanju Izveštaja o ostvarenju budžeta grada Subotice za period od 01.01. do 30.06.2016. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 2 od 29.09.2016.


 


INTERMEX ONLINE

NAJNOVIJE VESTI IZ MEDIJA
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)