POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Oktobar 2015

Odluka o vrstama investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 85/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list SRJ", broj 39/95, strana: 2 od 25.08.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 3 od 09.10.2015.


Pravilnik o evidenciji o javnim putevima i objektima na njima, kao i o tehničkim podacima za te puteve

PRESTAJE DA VAŽI - sa 84/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 52/83, strana: 1456 od 30.09.1983.
"Službeni list SFRJ", broj 60/83, strana: 1672 od 25.11.1983.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 77 od 06.10.2015.


Pravilnik o tehničkim normativima za kućni gasni priključak za radni pritisak do 4 bara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 20/92, strana: 437 od 10.07.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 219 od 14.10.2015.


Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje i polaganje distributivnog gasovoda od polietilenskih cevi za radni pritisak od 4 bara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 20/92, strana: 440 od 10.07.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 219 od 14.10.2015.


Uredba o ratifikaciji Statuta Svetske turističke organizacije (WTO)

"Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 2/72, strana: 11 od 13.01.1972.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 19/15, strana: 1 od 06.10.2015.


Zakon o stranim ulaganjima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 89/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 3/02, strana: 38 od 18.01.2002.
"Službeni list SRJ", broj 5/03, strana: 1 od 25.01.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 3 od 08.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 89/15, strana: 3 od 27.10.2015.


Indeksi potrošačkih cena za septembar 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 249 od 14.10.2015.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 42 od 30.10.2015.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 2 od 03.10.2015.


JAVNE NABAVKE - Usluge

"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 2 od 06.10.2015.


Javni poziv za upis akcija bez naknade - "Kikindski mlin" Kikinda

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 26 od 04.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 20 od 09.10.2015.


Javni poziv za upis besplatnih akcija - PD RTV Vrnjačka Banja

"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 107 od 03.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 48 od 30.10.2015.


JAVNI poziv za upis besplatnih udela - Informativno javno preduzeće "Preševo"

"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 56 od 21.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 108 od 03.10.2015.


Javni poziv za upis besplatnih udela - JP RTV opštine Kovačica

"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 51 od 11.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 278 od 14.10.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, postavljenjima, razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 16 od 30.10.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 64 od 06.10.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 89/15, strana: 286 od 27.10.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 278 od 14.10.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 128 od 23.10.2015.


Naredba o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 16/15, strana: 44 od 09.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 86 od 13.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 95 od 24.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 74 od 23.10.2015.


Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio-prevoza

"Službeni glasnik RS", broj 87/15, strana: 79 od 19.10.2015.


Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio-prevoza

PRESTAJE DA VAŽI - sa 87/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 27/15, strana: 56 od 18.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 47/15, strana: 4 od 29.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 55 od 21.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 87/15, strana: 79 od 19.10.2015.


Obaveštenja o stupanju sporazuma na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 18/15, strana: 473 od 03.10.2015.


Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 28 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 21 od 30.10.2015.


Odluka Agencije za osiguranje depozita O broj OD-29/15

"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 27 od 03.10.2015.


Odluka Državnog veća tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 251 od 14.10.2015.


Odluka o broju sudija u sudovima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 88/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 84 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 155 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 21 od 22.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/14, strana: 51 od 03.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 32 od 15.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 50 od 09.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 206 od 27.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 29 od 05.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 329 od 17.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 110 od 23.10.2015.


Odluka o broju sudija u sudovima

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 110 od 23.10.2015.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 278 od 14.10.2015.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 20 od 09.10.2015.


Odluka o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 127 od 23.10.2015.


Odluka o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 3 od 14.10.2015.


Odluka o izbornim radnjama i rokovima za sprovođenje postupka predlaganja kandidata za izbornog člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 253 od 14.10.2015.


Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 3 od 23.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 43/14, strana: 3 od 25.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 13 od 26.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 61 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 4 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 3 od 06.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 3 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 8 od 08.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 9 od 15.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 11 od 10.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 29 od 09.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 8 od 13.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 3 od 15.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 6 od 28.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 4 od 24.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 62 od 06.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 3 od 23.10.2015.


Odluka o izboru organizacija za vršenje poslova procene sredstava za zaštitu bilja, aktivnih supstanci i osnovnih supstanci u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja

"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 45 od 30.10.2015.


Odluka o izboru predsednika i člana Komisije za hartije od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 62 od 06.10.2015.


Odluka o izboru predsednika, članova i zamenika Izborne komisije Državnog veća tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 22 od 03.10.2015.


Odluka o izboru sudije

"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 44 od 30.10.2015.


Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću JAT - hoteli "Slavija" Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 88/05, strana: 27 od 14.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 86/13, strana: 19 od 30.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 127 od 23.10.2015.


Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora Beograd - Južni Jadran, deonica Požega - Boljare (granica sa Crnom Gorom) (Autoput E-763)

"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 12 od 30.10.2015.


Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora Beograd-Južni Jadran, deonica Požega-Boljare (granica sa Crnom Gorom) (E-763)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 90/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 9 od 23.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 12 od 30.10.2015.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora Beograd - Južni Jadran, deonica Požega - Boljare (granica sa Crnom Gorom) (E-763) na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 7 od 23.10.2015.


Odluka o kamatnim stopama koje Narodna banka Srbije primenjuje u postupku sprovođenja monetarne politike

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 46 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 8 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 81 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 14 od 11.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 22 od 10.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 250 od 14.10.2015.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Gadžin Han

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 126 od 23.10.2015.


Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 133/14, strana: 3 od 10.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 43 od 17.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 15 od 27.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 12 od 01.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 28 od 14.10.2015.


Odluka o obrazovanju Komisije za utvrđivanje visine potraživanja lica koja ostvaruju prava po osnovu uplate deviznih sredstava zajma za privredni razvoj

"Službeni glasnik RS", broj 55/04, strana: 46 od 21.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 122/04, strana: 1 od 12.11.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 6 od 15.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 16 od 30.10.2015.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za uspostavljanje sistema naplate električne energije na severu teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 4 od 23.10.2015.


Odluka o osnivanju Univerziteta odbrane u Beogradu

"Službeni glasnik RS", broj 14/11, strana: 16 od 04.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 16 od 30.10.2015.


Odluka o otpočinjanju postupka predlaganja kandidata za izborne članove Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 100 od 06.10.2015.


Odluka o otpočinjanju postupka predlaganja kandidata za izborne članove Visokog saveta sudstva iz reda sudija

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 252 od 14.10.2015.


Odluka o prestanku funkcije člana Visokog saveta sudstva iz reda profesora pravnog fakulteta

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 3 od 23.10.2015.


Odluka o prestanku funkcije predsednika Komisije za hartije od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 62 od 06.10.2015.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 114 od 23.10.2015.


Odluka o promeni naziva Visoke hemijsko-tehnološke škole strukovnih studija - Kruševac

"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 5 od 09.10.2015.


Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 17 od 06.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 5 od 09.10.2015.


Odluka o standardizaciji vlaškog jezika

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 115 od 23.10.2015.


Odluka o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 3 od 28.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 63 od 06.10.2015.


Odluka o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 63 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 4 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 3 od 15.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 62 od 06.10.2015.


Odluka o visini naknada za procenu i proveru podataka o biocidnim proizvodima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 90/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 23/10, strana: 56 od 14.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 39/11, strana: 42 od 03.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 4 od 30.10.2015.


Odluka o visini naknade za objavljivanje akata koji se obavezno objavljuju u "Službenom glasniku RS" uz plaćanje naknade i visini naknade za objavljivanje akata pravnih i fizičkih lica čije objavljivanje u "Službenom glasniku RS" nije obavezno, u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 126 od 23.10.2015.


Odluka o visini naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 126 od 23.10.2015.


Odluka o vrstama investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova od značaja za odbranu

"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 3 od 09.10.2015.


Odluka o vrstama investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 85/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list SRJ", broj 39/95, strana: 2 od 25.08.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 3 od 09.10.2015.


Odluke o cenama prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 17 od 09.10.2015.


Odluke o cenama prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 97 od 03.10.2015.


Odluke o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 47 od 30.10.2015.


Odluke o davanju saglasnosti na cene pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 115 od 23.10.2015.


Odluke o prestanku dužnosti i izboru predsednika Izborne komisije Visokog saveta sudstva

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 252 od 14.10.2015.


Odluke o prestanku funkcija sudija porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 23 od 03.10.2015.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 113 od 23.10.2015.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 251 od 14.10.2015.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 22 od 03.10.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUz-204/2013, IUz-391/2013, IUz-90/2014, Už-190/2011, Už-9757/2012, IUz-531/2014

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 75 od 23.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15 od 30.10.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Rešenje broj IUz-244/2015, sa Izdvojenim mišljenjem

"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 14 od 09.10.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidacij privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 2 od 30.10.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 89/15, strana: 2 od 27.10.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 5 od 23.10.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 4 od 06.10.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 2 od 09.10.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 279 od 14.10.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 3 od 03.10.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 87/15, strana: 79 od 19.10.2015.


Okvirni sporazum o zajmu LD 1764 (2012) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 18/15, strana: 1 od 03.10.2015.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u septembru 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 89/15, strana: 327 od 27.10.2015.


Podaci o visini prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u trećem kvartalu 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 89/15, strana: 327 od 27.10.2015.


Poseban kolektivni ugovor za hemiju i nemetale Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 116 od 23.10.2015.


Poseban kolektivni ugovor za javna i javno komunalna preduzeća Grada Subotice

"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 86 od 03.10.2015.


Pravila o radu biračkih odbora za sprovođenje postupka predlaganja kandidata za izborne članove Visokog saveta sudstva iz reda sudija

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 268 od 14.10.2015.


Pravilnik o bližim uslovima i načinu korišćenja objekata u javnoj upotrebi u oblasti zdravstvene zaštite od strane osobe koja se kreće uz pomoć psa vodiča

"Službeni glasnik RS", broj 87/15, strana: 7 od 19.10.2015.


Pravilnik o bližim uslovima i sadržini zahteva za izdavanje, izmenu i oduzimanje licence za obavljanje energetskih delatnosti i o načinu vođenja registra izdatih i oduzetih licenci

PRESTAJE DA VAŽI - sa 87/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 19 od 05.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 87/15, strana: 8 od 19.10.2015.


Pravilnik o bližim uslovima u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava za sticanje statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih

"Službeni glasnik RS", broj 89/15, strana: 294 od 27.10.2015.


Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnim i umetničkim školama u području rada kultura, umetnost i javno informisanje

"Prosvetni glasnik", broj 19/15, strana: 1 od 08.10.2015.


Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile III i IV stepena stručne spreme u stručnoj školi za područje rada - kultura, umetnost i javno informisanje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 19/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Prosvetni glasnik", broj 9/91, strana: 214 od 23.10.1991.
"Prosvetni glasnik", broj 23/97
"Prosvetni glasnik", broj 4/08, strana: 27 od 13.05.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 4/09, strana: 9 od 21.05.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 9/09, strana: 3 od 23.11.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 19/15, strana: 1 od 08.10.2015.


Pravilnik o dokumentaciji i načinu uvoza lekova koji se upotrebljavaju u veterinarskoj medicini koji nemaju dozvolu za lek, kao i o uslovima, načinu i postupku uvoza medicinskih sredstava koja nisu upisana u Registar medicinskih sredstava za upotrebu u veterinarskoj medicini

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 234 od 14.10.2015.


Pravilnik o dozvolama kontrolora letenja i centrima za obuku

PRESTAJE DA VAŽI - sa 83/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 197 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 32 od 03.10.2015.


Pravilnik o dozvolama kontrolora letenja, centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima

"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 32 od 03.10.2015.


Pravilnik o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

"Službeni glasnik RS", broj 22/05, strana: 4 od 08.03.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 51/08, strana: 17 od 12.05.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 11 od 23.10.2015.


Pravilnik o evidenciji o javnim putevima i objektima na njima, kao i o tehničkim podacima za te puteve

PRESTAJE DA VAŽI - sa 84/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 52/83, strana: 1456 od 30.09.1983.
"Službeni list SFRJ", broj 60/83, strana: 1672 od 25.11.1983.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 77 od 06.10.2015.


Pravilnik o formi i sadržini plana nabavki i izveštaja o izvršenju plana nabavki

PRESTAJE DA VAŽI - sa 83/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 143 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 29 od 03.10.2015.


Pravilnik o formi i sadržini zahteva za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 144 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 30 od 03.10.2015.


Pravilnik o formi plana javnih nabavki i načinu objavljivanja plana javnih nabavki na Portalu javnih nabavki

"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 29 od 03.10.2015.


Pravilnik o izgledu, sadržini i korišćenju službenog odela inspektora za drumski saobraćaj

"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 41 od 30.10.2015.


Pravilnik o izgledu, sadržini i korišćenju službenog odela republičkog inspektora za drumski saobraćaj

PRESTAJE DA VAŽI - sa 90/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 20/96, strana: 648 od 08.05.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 41 od 30.10.2015.


Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja

"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 48 od 19.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 99 od 06.10.2015.


Pravilnik o licenci za obavljanje energetske delatnosti i sertifikaciji

"Službeni glasnik RS", broj 87/15, strana: 8 od 19.10.2015.


Pravilnik o Listi zabranjenih doping sredstava

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/15 - 1. januara 2016. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 139/14, strana: 99 od 18.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 275 od 14.10.2015.


Pravilnik o Listi zabranjenih doping sredstava

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 275 od 14.10.2015.


Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja

"Službeni glasnik RS", broj 29/14, strana: 3 od 13.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 6 od 02.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 93 od 09.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 30 od 14.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 42 od 21.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 99 od 06.10.2015.


Pravilnik o načinu i postupku izbora lica na Listu ocenjivača, programu obuke za ocenjivače, etičkom kodeksu lica koja učestvuju u postupku odobravanja udžbenika i postupku imenovanja članova Komisije za ocenu rukopisa udžbenika

"Službeni glasnik RS", broj 87/15, strana: 6 od 19.10.2015.


Pravilnik o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost

"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 75 od 06.10.2015.


Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza (sa PRILOGOM: OBRASCI - PII, SNPDV, LNPDV)

"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 171 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 68 od 07.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 20 od 28.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 215 od 14.10.2015.


Pravilnik o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novačanih obaveza u komercijalnim transakcijama između korisnika javnih sredstava i privrednih subjekata kada su korisnici javnih sredstava dužnici

PRESTAJE DA VAŽI - sa 88/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 21/13, strana: 7 od 06.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 14 od 23.10.2015.


Pravilnik o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata u kojima su subjekti javnog sektora dužnici i između subjekata javnog sektora, kao i o načinu i postupku dostavljanja i preuzimanja podataka o preuzetim obavezama subjekata javnog sektora, radi vršenja tog nadzora

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 14 od 23.10.2015.


Pravilnik o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke

"Službeni glasnik RS", broj 77/14, strana: 11 od 24.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 30 od 03.10.2015.


Pravilnik o načinu ispravke odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice za PDV

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 209 od 14.10.2015.


Pravilnik o načinu izdavanja i obrascu službene legitimacije istražitelja i o načinu vođenja evidencije o izdatim službenim legitimacijama

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 245 od 14.10.2015.


Pravilnik o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje poreza na dodatu vrednost

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 208 od 14.10.2015.


Pravilnik o načinu označavanja državnih puteva, sadržini evidencije, načinu vođenja evidencije, načinu prikupljanja, odnosno obnavljanja podataka, kao i uslovima korišćenja podataka iz evidencije o državnim putevima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 84/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 50/12, strana: 43 od 18.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 77 od 06.10.2015.


Pravilnik o načinu označavanja i evidenciji javnih puteva

"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 77 od 06.10.2015.


Pravilnik o načinu realizacije programa inovacione delatnosti za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 42 od 30.10.2015.


Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrši uz naknadu

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 208 od 14.10.2015.


Pravilnik o nadzoru nad radom zavoda u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 85/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 49/11, strana: 33 od 06.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 7 od 09.10.2015.


Pravilnik o nadzoru nad radom zavoda za izvršenje krivičnih sankcija

"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 7 od 09.10.2015.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje specijalističkog obrazovanja u jednogodišnjem trajanju u stručnoj školi za obrazovne profile u području rada saobraćaja

"Prosvetni glasnik", broj 10/97
"Prosvetni glasnik", broj 19/15, strana: 26 od 08.10.2015.


Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 271 od 14.10.2015.


Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 138 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 74 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 271 od 14.10.2015.


Pravilnik o objektima na koje se ne primenjuju pojedine odredbe Zakona o planiranju i izgradnji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 85/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 111 od 27.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 13 od 09.10.2015.


Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV (Sa PRILOGOM: OBRASCI - Spisak organizacionih jedinica poreske uprave, EPPDV, PEPDV, ZBPDV, PBPDV, PPPDV)

"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 11 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 48 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 18 od 29.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 211 od 14.10.2015.


Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 96 od 23.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 320 od 22.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 56/15, strana: 12 od 26.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 16 od 23.10.2015.


Pravilnik o obrascima sertifikata o bezbednosti za prevoz

"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 101 od 06.10.2015.


Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje

"Službeni glasnik RS", broj 95/10, strana: 27 od 17.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 16 od 23.10.2015.


Pravilnik o obrascu sertifikata o posebnim znanjima u oblasti ADN i Registru izdatih sertifikata o posebnim znanjima u oblasti ADN

"Službeni glasnik RS", broj 36/13, strana: 20 od 19.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 124/14, strana: 10 od 12.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 247 od 14.10.2015.


Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci

"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 22 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 211 od 14.10.2015.


Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure

"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 76 od 27.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 89/15, strana: 323 od 27.10.2015.


Pravilnik o priznatim organizacijama za vršenje tehničkog nadzora pomorskih brodova

"Službeni glasnik RS", broj 89/15, strana: 321 od 27.10.2015.


Pravilnik o radu Izborne komisije Visokog saveta sudstva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 83/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 58/10, strana: 21 od 20.08.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 2/11, strana: 24 od 18.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 43 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 23 od 03.10.2015.


Pravilnik o radu Izborne komisije Visokog saveta sudstva

"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 23 od 03.10.2015.


Pravilnik o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 83/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 89 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 27 od 03.10.2015.


Pravilnik o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca

"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 27 od 03.10.2015.


Pravilnik o sadržini internog plana za hitne intervencije u ranžirnim stanicama

"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 19 od 03.10.2015.


Pravilnik o sadržini konačnog izveštaja o istragama nesreća i nezgoda u železničkom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 89/15, strana: 320 od 27.10.2015.


Pravilnik o sadržini odluke o sprovođenju postupka javne nabavke od strane više naručilaca

"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 29 od 03.10.2015.


Pravilnik o sadržini odluke o zajedničkom sprovođenju postupka javne nabavke

PRESTAJE DA VAŽI - sa 83/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 24 od 26.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 29 od 03.10.2015.


Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

"Službeni glasnik RS", broj 85/13, strana: 3 od 27.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 216 od 14.10.2015.


Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 216 od 14.10.2015.


Pravilnik o standardima materijala za dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 88/12, strana: 15 od 11.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 36 od 10.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 36/14, strana: 122 od 28.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 120 od 02.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 110 od 23.10.2015.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u stručnoj školi za sticanje specijalističkog obrazovanja u jednogodišnjem trajanju u području rada mašinstvo i obrada metala

"Prosvetni glasnik", broj 19/15, strana: 21 od 08.10.2015.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada geologija, rudarstvo i metalurgija

"Prosvetni glasnik", broj 8/15, strana: 25 od 13.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 19/15, strana: 23 od 08.10.2015.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada hemija, nemetali i grafičarstvo

"Prosvetni glasnik", broj 8/15, strana: 8 od 13.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 16/15, strana: 230 od 28.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 19/15, strana: 24 od 08.10.2015.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada tekstilstvo i kožarstvo

"Prosvetni glasnik", broj 8/15, strana: 36 od 13.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 19/15, strana: 23 od 08.10.2015.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam

"Prosvetni glasnik", broj 5/15, strana: 1 od 26.06.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 16/15, strana: 230 od 28.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 19/15, strana: 25 od 08.10.2015.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za nameštaj

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/15 - Pravilnikom o prestanku važenja Pravilnika
"Službeni glasnik RS", broj 56/09, strana: 5 od 22.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 249 od 14.10.2015.


Pravilnik o tehničkim normativima za kućni gasni priključak za radni pritisak do 4 bara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 20/92, strana: 437 od 10.07.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 219 od 14.10.2015.


Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje i polaganje distributivnog gasovoda od polietilenskih cevi za radni pritisak od 4 bara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 20/92, strana: 440 od 10.07.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 219 od 14.10.2015.


Pravilnik o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 36 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 33 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 28 od 10.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 36/15, strana: 27 od 21.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 13 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 244 od 14.10.2015.


Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava materijal za poribljivanje

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 249 od 14.10.2015.


Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 20 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 33 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 29 od 10.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 127/14, strana: 52 od 21.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 36/15, strana: 24 od 21.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 12 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 244 od 14.10.2015.


Pravilnik o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar

"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 24 od 24.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 87/15, strana: 73 od 19.10.2015.


Pravilnik o uslovima za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do 16 bar

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 219 od 14.10.2015.


Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV

"Službeni glasnik RS", broj 108/04, strana: 3 od 01.10.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 130/04, strana: 11 od 03.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 140/04, strana: 39 od 31.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 65/05, strana: 22 od 26.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 63/07, strana: 9 od 09.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 29/11, strana: 13 od 30.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 3 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 79 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 210 od 14.10.2015.


Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 209 od 14.10.2015.


Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica

"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 10 od 11.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 115 od 17.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 30 od 15.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 62/15, strana: 30 od 14.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 51 od 19.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 20 od 28.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 42 od 30.10.2015.


Pravilnik o utvrđivanju Plana upravljanja kriznim situacijama

"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 25 od 30.10.2015.


Pravilnik o utvrđivanju pojedinih dobara i usluga iz člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost

"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 169 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 210 od 14.10.2015.


Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 90 od 03.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 244 od 14.10.2015.


Pravilnik o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

"Službeni glasnik RS", broj 107/12, strana: 86 od 09.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 216 od 14.10.2015.


Pravilnik o visini i vrsti stvarnih troškova nastalih u sprovođenju privatizacije

"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 96 od 10.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 74 od 23.10.2015.


Pravilnik o visini takse za izdavanje odobrenja za rad žičare i o visini takse za izdavanje odobrenja za rad specifične vučne instalacije

"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 21 od 03.10.2015.


Pravilnik o visini takse za izdavanje sertifikata licu zaduženom za održavanje teretnih kola

"Službeni glasnik RS", broj 87/15, strana: 78 od 19.10.2015.


Pravilnik o visini takse za profesionalno priznavanje stranih visokoškolskih isprava

"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 21 od 03.10.2015.


Pravilnik o visini takse za upis u Nacionalni registar železničkih vozila

"Službeni glasnik RS", broj 87/15, strana: 77 od 19.10.2015.


Pravilnik o vrsti, nazivu i sadržaju obrazaca i načinu vođenja evidencija i nazivu, sadržaju i izgledu obrazaca javnih isprava i uverenja u obrazovanju odraslih

"Službeni glasnik RS", broj 89/15, strana: 297 od 27.10.2015.


Pravilnik o zahtevima za uređaje i programsku podršku za zakonito presretanje elektronskih komunikacija i tehničkim zahtevima za ispunjenje obaveze zadržavanja podataka o elektronskim komunikacijama

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 8 od 23.10.2015.


Pravilnik o zajedničkoj bezbednosnoj metodi za nadzor bezbednosnog učinka nakon izdavanja sertifikata o bezbednosti za prevoz ili sertifikata o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom

"Službeni glasnik RS", broj 87/15, strana: 77 od 19.10.2015.


Pravilnik o zdravstvenim uslovima za kontrolore letenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 83/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 16/09, strana: 203 od 06.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 20/09, strana: 200 od 19.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 32 od 03.10.2015.


Prilog br. 2 Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške koji se odnosi na Bilateralni program (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 18/15, strana: 48 od 03.10.2015.


Protokol o izmenama i dopunama Sporazuma o slobodnoj trgovini između država EFTA i Republike Srbije (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 19/15, strana: 7 od 06.10.2015.


Protokol o sprečavanju zagađenja voda prouzrokovanog plovidbom uz Okvirni sporazum o slivu reke Save (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 19/15, strana: 12 od 06.10.2015.


Rešenja Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 46 od 30.10.2015.


Rešenja o davanju dozvola za pružanje platnih usluga privrednim društvima

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 250 od 14.10.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 19 od 30.10.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 14 od 28.09.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova, koja je dala Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 5 od 23.10.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova, koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 69 od 06.10.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih ustanova i fondova koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 89/15, strana: 293 od 27.10.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 6 od 09.10.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima direktora javnih preduzeća (Inđija, Kruševac, Obrenovac, Stara Pazova)

"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 95 od 03.10.2015.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Vlasotince)

"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 18 od 09.10.2015.


Rešenja o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 7 od 09.10.2015.


Rešenja o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 74 od 06.10.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 72 od 06.10.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 205 od 14.10.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 6 od 09.10.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 20 od 30.10.2015.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 72 od 06.10.2015.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 16 od 28.09.2015.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 87/15, strana: 4 od 19.10.2015.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 270 od 14.10.2015.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 100 od 06.10.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbra JKP "Gradska groblja" Kragujevac o izmeni Cenovnika osnovnih komunalnih usluga sahranjivanja i ostalih komunalnih usluga koje su u vezi sa osnovnim komunalnim uslugama sahranjivanja

"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/15, strana: 4 od 02.10.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti za 2014. godinu Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d.

"Službeni glasnik RS", broj 87/15, strana: 3 od 19.10.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti za određivanje područja Slobodne zone "Beograd" u Beogradu

"Službeni glasnik RS", broj 89/15, strana: 293 od 27.10.2015.


Rešenje o dodeli nacionalnog sportskog priznanja

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 5 od 23.10.2015.


Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 87/15, strana: 3 od 19.10.2015.


Rešenje o imenovanju direktora javnih preduzeća (Babušnica)

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 277 od 14.10.2015.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Negotin)

"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 119 od 06.10.2015.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Žitište)

"Službeni glasnik RS", broj 87/15, strana: 79 od 19.10.2015.


Rešenje o imenovanju javnog beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 128 od 23.10.2015.


Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica (prva izmena)

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 202 od 14.10.2015.


Rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći

"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 22 od 30.10.2015.


Rešenje o ovlašćenju za ispitivanje otpada

"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 196 od 28.09.2015.


Rešenje o ovlašćenju za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja

"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 17 od 09.10.2015.


Rešenje o postavljenju na položaj pomoćnika generalnog sekretara - Sektor za nadzor u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 115 od 23.10.2015.


Rešenje o razrešenju dužnosti izvršitelja

"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 22 od 30.10.2015.


Rešenje o razrešenju dužnosti sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 87/15, strana: 5 od 19.10.2015.


Rešenje o upisu u Registar političkih stranaka

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 208 od 14.10.2015.


Rešenje o upisu u Registar političkih stranaka

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 8 od 23.10.2015.


Rešenje o upisu u Registar političkih stranaka

"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 22 od 30.10.2015.


Rešenje o upisu u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 270 od 14.10.2015.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 89/15, strana: 294 od 27.10.2015.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 6 od 23.10.2015.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 16 od 28.09.2015.


Rešenje o ustanovljenju ribarskih područja

"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 22 od 30.10.2015.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 7 od 09.10.2015.


Rešenje o utvrđivanju liste označenih lica na osnovu liste Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u skladu sa rezolucijama 1267 i 1989

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 8 od 07.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 202 od 14.10.2015.


Rešenje o utvrđivanju visine naknade pogrebnih troškova za korisnike penzija za oktobar, novembar i decembar 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 21 od 03.10.2015.


Rešenje Saveta Komisije za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 17 od 09.10.2015.


Sporazum između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u Programu Evropske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 18/15, strana: 42 od 03.10.2015.


Sporazum između Vlade Mađarske i Vlade Republike Srbije o pravovremenoj razmeni informacija u slučaju radiološke opasnosti

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 19/15, strana: 21 od 06.10.2015.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o saradnji u oblasti veterine, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 19/15, strana: 20 od 06.10.2015.


Sporazum o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 19/15, strana: 6 od 06.10.2015.


Sporazum o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o saradnji u oblasti turizma, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 19/15, strana: 5 od 06.10.2015.


Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i država EFTA, sa Zakonom o potvrđivanju (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/10, strana: 1 od 11.06.2010.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 19/15, strana: 7 od 06.10.2015.


Statut Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 115/06, strana: 171 od 26.12.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 21/08, strana: 31 od 22.02.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 69/08, strana: 33 od 18.07.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 100 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 20 od 09.10.2015.


Statut Nacionalne službe za zapošljavanje

"Službeni glasnik RS", broj 2/10, strana: 99 od 15.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 111 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 16/12, strana: 50 od 07.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 43 od 30.10.2015.


Ukaz o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 87/15, strana: 3 od 19.10.2015.


Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Državi Katar

"Službeni glasnik RS", broj 87/15, strana: 3 od 19.10.2015.


Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Grčkoj

"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 3 od 30.10.2015.


Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Hrvatskoj

"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 10 od 03.10.2015.


Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Saveznoj Demokratskoj Republici Nepal, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Nju Delhiju

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 3 od 23.10.2015.


Ukazi o opozivu sa dužnosti i postavljenju na dužnost izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije u Republici Zimbabve, sa sedištem u Pretoriji

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 3 od 14.10.2015.


Uputstvo za sprovođenje postupka predlaganja kandidata za izborne članove Visokog saveta sudstva iz reda sudija

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 253 od 14.10.2015.


Uredba o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini

"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 3 od 09.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 19/15, strana: 5 od 20.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 10 od 03.10.2015.


Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke "Evropsko prvenstvo u vaterpolu 2016"

"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 3 od 09.10.2015.


Uredba o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 15 od 14.10.2015.


Uredba o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 108/12, strana: 6 od 13.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 9 od 24.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 31 od 09.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 15 od 14.10.2015.


Uredba o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 12 od 26.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 228 od 27.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 10 od 30.10.2015.


Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika (prečišćen sa - 98/2007)

"Službeni glasnik RS", broj 86/07, strana: 3 od 21.09.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 93/07, strana: 3 od 12.10.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 98/07, strana: 4 od 30.10.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 5 od 08.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 63 od 06.10.2015.


Uredba o određivanju tela za reviziju sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II)

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 4 od 14.10.2015.


Uredba o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 4 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 49/13, strana: 6 od 05.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 32 od 12.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 86/13, strana: 4 od 30.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 119/14, strana: 27 od 31.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 15 od 14.10.2015.


Uredba o ratifikaciji Statuta Svetske turističke organizacije (WTO)

"Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 2/72, strana: 11 od 13.01.1972.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 19/15, strana: 1 od 06.10.2015.


Uredba o službi u aktivnoj rezervi

"Službeni glasnik RS", broj 47/11, strana: 4 od 29.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 4 od 23.10.2015.


Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 5 od 14.10.2015.


Uredba o uslovima, načinu i postupku pod kojima se građevinsko zemljište u javnoj svojini može otuđiti ili dati u zakup po ceni manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade, kao i uslove, način i postupak razmene nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 3 od 10.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 4 od 23.10.2015.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove u sektoru saobraćaja

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 57 od 15.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 13 od 14.10.2015.


Uredba o utvrđivanju prioritetnih turističkh destinacija, zona, lokacija i kategorija objekata u mestima za odmor i turističkim mestima u prioritetnim turističkim destinacijama

November 30, 2011 12:00 AM

PRESTAJE DA VAŽI - sa 84/15 - Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o turizmu (čl. 63)
"Službeni glasnik RS", broj 35/11, strana: 5 od 24.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 90/11, strana: 4 od 30.11.2011.


Uredba o utvrđivanju Programa implementacije Regionalnog prostornog plana za područje Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga za period od 2015. do 2020. godine

"Službeni glasnik RS", broj 89/15, strana: 24 od 27.10.2015.


Uredba o utvrđivanju programa inovacione delatnosti za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 89/15, strana: 268 od 27.10.2015.


Uredba o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 3 od 27.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 4 od 30.10.2015.


Uredba o visini naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova

"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 3 od 19.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 10 od 30.10.2015.


Uredba o visini taksi, obveznicama plaćanja, kao i načinu plaćanja taksi za procenu i proveru podataka o biocidnim proizvodima

"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 3 od 30.10.2015.


Zaključak Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 119 od 06.10.2015.


Zakon o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika

"Službeni glasnik RS", broj 84/04, strana: 20 od 24.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 99 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 89/15, strana: 8 od 27.10.2015.


Zakon o Agenciji za privatizaciju

"Službeni glasnik RS", broj 38/01, strana: 6 od 29.06.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 135/04, strana: 72 od 21.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 30/10, strana: 12 od 07.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 3 od 24.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 89/15, strana: 9 od 27.10.2015.


Zakon o hipoteci

"Službeni glasnik RS", broj 115/05, strana: 10 od 27.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 3 od 08.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 300 od 17.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 9 od 03.10.2015.


Zakon o nacionalnim parkovima

"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 15 od 06.10.2015.


Zakon o nacionalnim parkovima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/09 i 84/15 - ZAMENJEN NOVIM ZAKONIMA
"Službeni glasnik RS", broj 39/93, strana: 1746 od 31.05.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 44/93, strana: 2061 od 17.06.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 53/93, strana: 2467 od 16.07.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 67/93, strana: 3111 od 30.08.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 48/94, strana: 1497 od 20.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 36/09, strana: 99 od 15.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 15 od 06.10.2015.


Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (PAŽNJA - važi do 31. decembra 2018. godine)

"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 16 od 04.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 14 od 09.10.2015.


Zakon o okupljanju građana

PRESTAJE DA VAŽI - sa 88/15 - Odlukom Ustavnog suda
"Službeni glasnik RS", broj 51/92, strana: 1791 od 30.07.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 53/93, strana: 2467 od 16.07.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 67/93, strana: 3111 od 30.08.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 48/94, strana: 1497 od 20.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 17/99, strana: 362 od 07.04.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 33/99, strana: 529 od 16.07.1999.
"Službeni list SRJ", broj 21/01, strana: 18 od 11.05.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 29/01, strana: 19 od 17.05.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 75 od 23.10.2015.


Zakon o porezu na dodatu vrednost (PDV)

"Službeni glasnik RS", broj 84/04, strana: 25 od 24.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 86/04, strana: 12 od 30.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 47 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 3 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 9 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 8 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 4 od 24.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 192 od 25.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 4 od 20.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 3 od 03.10.2015.


Zakon o potvrđivanju amandmana na Statut Svetske turističke organizacije A/RES/422(XIV), A/RES/511(XVI) i A/RES/512(XVI) (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 19/15, strana: 1 od 06.10.2015.


Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija

"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 220 od 27.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 88 od 23.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 43 od 30.10.2015.


Zakon o regionalnom razvoju

"Službeni glasnik RS", broj 51/09, strana: 3 od 14.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 30/10, strana: 7 od 07.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 89/15, strana: 3 od 27.10.2015.


Zakon o republičkim administrativnim taksama

"Službeni glasnik RS", broj 43/03, strana: 9 od 22.04.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 51/03, strana: 14 od 15.05.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 53/04, strana: 10 od 14.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 42/05, strana: 6 od 20.05.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 60 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 42/06, strana: 20 od 19.05.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 47/07, strana: 85 od 25.05.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 54/08, strana: 12 od 23.05.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 7 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 54/09, strana: 24 od 17.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 35/10, strana: 7 od 26.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 50/11, strana: 7 od 08.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 70/11, strana: 17 od 23.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 79 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 21 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 37 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 65/13, strana: 3 od 25.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 12 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 36 od 22.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 6 od 03.10.2015.


Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju

"Službeni glasnik RS", broj 36/09, strana: 163 od 15.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 36/11, strana: 3 od 27.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 88/11, strana: 50 od 24.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 89/15, strana: 3 od 27.10.2015.


Zakon o sporazumnom finansijskom restrukturiranju

PAŽNJA - primenjuje se po isteku 90 dana od dana stupanja na snagu 
"Službeni glasnik RS", broj 89/15, strana: 9 od 27.10.2015.


Zakon o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava

PRESTAJE DA VAŽI - sa 89/15 - po isteku 90 dana od dana stupanja na snagu novog zakona - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 36/11, strana: 76 od 27.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 89/15, strana: 9 od 27.10.2015.


Zakon o stranim ulaganjima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 89/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 3/02, strana: 38 od 18.01.2002.
"Službeni list SRJ", broj 5/03, strana: 1 od 25.01.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 3 od 08.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 89/15, strana: 3 od 27.10.2015.


Zakon o šumama

"Službeni glasnik RS", broj 30/10, strana: 61 od 07.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 28 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 89/15, strana: 11 od 27.10.2015.


Zakon o turizmu

"Službeni glasnik RS", broj 36/09, strana: 177 od 15.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 88/10, strana: 180 od 23.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 99/11, strana: 8 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 24 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 3 od 06.10.2015.


Zakon o ulaganjima

"Službeni glasnik RS", broj 89/15, strana: 3 od 27.10.2015.


Zakon o Vojsci Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 116/07, strana: 17 od 11.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 88/09, strana: 5 od 28.10.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 246 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 10/15, strana: 10 od 29.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 80 od 23.10.2015.


Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju

"Službeni glasnik RS", broj 72/11, strana: 125 od 28.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 12 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 194 od 25.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 82 od 23.10.2015.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za finansiranje realizacije projekata rekultivacije napuštenih kopova bez titulara

"Službeni list APV", broj 41/15, strana: 1652 od 30.09.2015.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi

"Službeni list APV", broj 41/15, strana: 1654 od 30.09.2015.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama

"Službeni list APV", broj 41/15, strana: 1661 od 30.09.2015.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u objektima javne namene

"Službeni list APV", broj 41/15, strana: 1648 od 30.09.2015.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene toplotnih pumpi za zagrevanje/hlađenje objekata javne namene

"Službeni list APV", broj 41/15, strana: 1656 od 30.09.2015.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata ugradnje kotlova sa većim stepenom korisnog dejstva u javnim ustanovama

"Službeni list APV", broj 41/15, strana: 1650 od 30.09.2015.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija u 2015. godini, za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola na području Autonomne pokrajine Vojvodine o efikasnom korišćenju energije

"Službeni list APV", broj 41/15, strana: 1658 od 30.09.2015.


Javni konkurs za dodelu subvencija za finansiranje projekata u oblasti turizma u AP Vojvodini - kapitalne subvencije

"Službeni list APV", broj 42/15, strana: 1911 od 07.10.2015.


Javni konkurs za sufinansiranje aktivnosti međunarodne saradnje za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 43/15, strana: 1917 od 14.10.2015.


Javni konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

"Službeni list APV", broj 7/15, strana: 97 od 25.02.2015.
"Službeni list APV", broj 43/15, strana: 1918 od 14.10.2015.


Javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti visokog obrazovanja udruženja studenata i nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 7/15, strana: 92 od 25.02.2015.
"Službeni list APV", broj 43/15, strana: 1918 od 14.10.2015.


Javni konkurs za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima i boravku u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 7/15, strana: 95 od 25.02.2015.
"Službeni list APV", broj 43/15, strana: 1918 od 14.10.2015.


Konkurs "Aktivni raspust"

"Službeni list APV", broj 44/15, strana: 1926 od 21.10.2015.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u APV u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 10/15, strana: 142 od 11.03.2015.
"Službeni list APV", broj 41/15, strana: 1648 od 30.09.2015.


Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za male prerađivačke kapacitete na teritoriji AP Vojvodine u 2015. godini - avgust

"Službeni list APV", broj 34/15, strana: 1575 od 14.08.2015.
"Službeni list APV", broj 41/15, strana: 1647 od 30.09.2015.


Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji APV u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 10/15, strana: 151 od 11.03.2015.
"Službeni list APV", broj 41/15, strana: 1648 od 30.09.2015.
"Službeni list APV", broj 44/15, strana: 1927 od 21.10.2015.


Konkurs za finansiranje projekata u oblasti omladinskog sektora u AP Vojvodini u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 8/15, strana: 123 od 04.03.2015.
"Službeni list APV", broj 44/15, strana: 1926 od 21.10.2015.


Konkurs za prevenciju nasilja i diskriminacije

"Službeni list APV", broj 44/15, strana: 1926 od 21.10.2015.


Konkurs za raspodelu sredstava iz Godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u AP Vojvodini u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 44/15, strana: 1927 od 21.10.2015.


Konkurs za subvencionisanje troškova klaster organizacijama

"Službeni list APV", broj 42/15, strana: 1911 od 07.10.2015.


Odluka o izmeni Odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika

"Službeni list APV", broj 42/15, strana: 1910 od 07.10.2015.
"Službeni list APV", broj 44/15, strana: 1931 od 21.10.2015.


Odluka o visini naknade za vršenje funkcije lica koja bira Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 42/15, strana: 1910 od 07.10.2015.


Odluka o visini naknade za vršenje funkcije lica koja bira Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 22/12, strana: 1122 od 24.07.2012.
"Službeni list APV", broj 42/15, strana: 1910 od 07.10.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 53/14, strana: 1823 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2112 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 29/15, strana: 1166 od 07.07.2015.
"Službeni list APV", broj 42/15, strana: 1667 od 07.10.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Akcionog plana politike za mlade u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period od 2015. do 2020. godine

"Službeni list APV", broj 42/15, strana: 1909 od 07.10.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2022 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 29/15, strana: 1522 od 07.07.2015.
"Službeni list APV", broj 42/15, strana: 1908 od 07.10.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2020 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 29/15, strana: 1523 od 07.07.2015.
"Službeni list APV", broj 42/15, strana: 1903 od 07.10.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2024 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 29/15, strana: 1518 od 07.07.2015.
"Službeni list APV", broj 42/15, strana: 1903 od 07.10.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o osnivanju Instituta BioSens - istraživačko-razvojnog instituta za informacione tehnologije biosistema

"Službeni list APV", broj 14/15, strana: 205 od 08.04.2015.
"Službeni list APV", broj 29/15, strana: 1532 od 07.07.2015.
"Službeni list APV", broj 42/15, strana: 1909 od 07.10.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2029 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 42/15, strana: 1904 od 07.10.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2068 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 42/15, strana: 1909 od 07.10.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu unapređenja stočarstva u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2034 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 42/15, strana: 1905 od 07.10.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2013 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 29/15, strana: 1519 od 07.07.2015.
"Službeni list APV", broj 42/15, strana: 1904 od 07.10.2015.


Pokrajinska uredba o platama, naknadi troškova, otpremnini i drugim primanjima postavljenih i zaposlenih lica u organima Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 27/12, strana: 1413 od 10.10.2012.
"Službeni list APV", broj 35/12, strana: 1672 od 28.11.2012.
"Službeni list APV", broj 9/13, strana: 149 od 13.03.2013.
"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 923 od 30.04.2014.
"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1531 od 15.10.2014.
"Službeni list APV", broj 1/15, strana: 2 od 15.01.2015.
"Službeni list APV", broj 44/15, strana: 1923 od 21.10.2015.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje aktivnosti međunarodne saradnje

"Službeni list APV", broj 43/15, strana: 1915 od 14.10.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti koja je donela Pokrajinska vlada

"Službeni list APV", broj 41/15, strana: 1643 od 30.09.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke i akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 44/15, strana: 1924 od 21.10.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 44/15, strana: 1925 od 21.10.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 42/15, strana: 1910 od 07.10.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 41/15, strana: 1643 od 30.09.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 43/15, strana: 1915 od 14.10.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o mreži osnovnih škola na teritoriji Opštine Bečej

"Službeni list APV", broj 43/15, strana: 1915 od 14.10.2015.


Uputstvo o načinu rada odeljenja za prevodilačke poslove u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice

"Službeni list APV", broj 41/15, strana: 1647 od 30.09.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Čukarica za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 102/14, strana: 1 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/15, strana: 34 od 29.05.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/15, strana: 5 od 16.10.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Lazarevac za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 101/14, strana: 28 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/15, strana: 11 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/15, strana: 44 od 15.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/15, strana: 28 od 09.10.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 100/14, strana: 34 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/15, strana: 10 od 24.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/15, strana: 7 od 20.05.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 3 od 30.09.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 103/14, strana: 50 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/15, strana: 20 od 13.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 77 od 04.05.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/15, strana: 69 od 15.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/15, strana: 32 od 28.09.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Palilula za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 101/14, strana: 1 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 108 od 04.05.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/15, strana: 31 od 30.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/15, strana: 3 od 28.09.2015.


Odluka o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 60 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/15, strana: 23 od 20.05.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/15, strana: 20 od 02.10.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Surčin za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 102/14, strana: 58 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/15, strana: 5 od 25.05.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/15, strana: 27 od 16.10.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Zvezdara za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 20 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 30 od 25.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/15, strana: 3 od 09.10.2015.


Odluka o cenama toplotne energije

"Službeni list grada Beograda", broj 1/02, strana: 23 od 31.01.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/02, strana: 70 od 04.03.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/02, strana: 681 od 31.10.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/04, strana: 54 od 23.02.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/04, strana: 53 od 31.12.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/05, strana: 55 od 10.03.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/05, strana: 1 od 24.11.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/07, strana: 1 od 01.02.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/07, strana: 9 od 02.03.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/08, strana: 2 od 22.09.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/08, strana: 1 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/10, strana: 5 od 11.10.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/10, strana: 1 od 30.10.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/10, strana: 1 od 23.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/12, strana: 3 od 20.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 29 od 25.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 1 od 31.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/14, strana: 4 od 25.07.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 95/14, strana: 2 od 26.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 1 od 30.09.2015.


Odluka o dodeli javnih priznanja gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 59/15, strana: 4 od 16.10.2015.


Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti kulture i sporta (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 42 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 18 od 22.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/15, strana: 51 od 16.10.2015.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Bloka 51 u Novom Beogradu (prva faza), gradske opštine Novi Beograd i Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 52/15, strana: 11 od 15.09.2015.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije dela bloka 51 - I faza, gradska opština Novi Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa 52/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 14/10, strana: 6 od 12.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 52/15, strana: 11 od 15.09.2015.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije prostorne celine Kosančićev venac, gradska opština Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 52/15, strana: 9 od 15.09.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije tunelske veze Savske i Dunavske padine, gradske opštine Stari grad i Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 52/15, strana: 8 od 15.09.2015.


Odluka o komunalnom redu

"Službeni list grada Beograda", broj 10/11, strana: 1 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/12, strana: 4 od 13.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 16 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 92/14, strana: 1 od 19.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 23 od 21.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/15, strana: 3 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/15, strana: 3 od 26.10.2015.


Odluka o lokalnim administrativnim taksama

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 100 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 77/14, strana: 1 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/15, strana: 11 od 06.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/15, strana: 1 od 26.10.2015.


Odluka o mesnim zajednicama i drugim oblicima mesne samouprave na teritoriji gradske opštine Mladenovac (prečišćen tekst - sa 3/2013)

"Službeni list grada Beograda", broj 36/10, strana: 47 od 08.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/12, strana: 40 od 16.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 68/12, strana: 51 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/13, strana: 18 od 31.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/15, strana: 144 od 09.10.2015.


Odluka o načinu davanja u zakup poslovnog prostora, utvrđivanju zona i načinu postupanja prilikom priznavanja troškova investicionog održavanja poslovnih prostora kojima upravlja Javno preduzeće "Poslovni prostor opštine Čukarica"

"Službeni list grada Beograda", broj 59/15, strana: 20 od 16.10.2015.


Odluka o načinu i postupku davanja u zakup poslovnog prostora i garaža kojima upravlja JP "Poslovni prostor Zemun"

"Službeni list grada Beograda", broj 46/13, strana: 3 od 21.10.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/15, strana: 1 od 28.09.2015.


Odluka o načinu i uslovima izmirenja starog duga zakupaca poslovnog prostora na kome je nosilac prava svojine grad Beograd, čiji je korisnik gradska opština Vračar, a kojim upravlja Javno preduzeće "Poslovni prostor Vračar"

"Službeni list grada Beograda", broj 57/15, strana: 1 od 02.10.2015.


Odluka o načinu obračuna i naplate osnovnih komunalnih usluga - isporuka vode za piće i odvođenje iskorišćenih voda (kanalizacija) na teritoriji gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 58/15, strana: 139 od 09.10.2015.


Odluka o odobravanju zaključenja Ugovora o pripajanju Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti turizma - Surčin, Javnom preduzeću za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije

"Službeni list grada Beograda", broj 59/15, strana: 51 od 16.10.2015.


Odluka o određivanju novog groblja na lokaciji "Petkovača" KO Baroševac i o načinu njegovog korišćenja za preseljenje mesnog groblja u Baroševcu (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 37 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/13, strana: 24 od 26.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/15, strana: 142 od 09.10.2015.


Odluka o održavanju mašinskog dela kućnih grejnih instalacija u grejnoj sezoni 2015/2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 55/15, strana: 60 od 28.09.2015.


Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Novi Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa 56/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 3 od 06.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 5 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 15 od 30.09.2015.


Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 15 od 30.09.2015.


Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Vračar (prečišćen tekst - sa 57/15)

"Službeni list grada Beograda", broj 49/10, strana: 9 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/12, strana: 23 od 02.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 17 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/14, strana: 1 od 01.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 21 od 25.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/15, strana: 13 od 02.10.2015.


Odluka o osnivanju "Humanitarne fondacije Novi Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 15 od 06.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 5 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 5 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 84/14, strana: 25 od 14.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 34 od 30.09.2015.


Odluka o osnivanju Turističke organizacije gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 41 od 30.09.2015.


Odluka o osnivanju Ustanove za brigu o starima, deci i osobama sa posebnim potrebama "Novi Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 32 od 30.09.2015.


Odluka o osnivanju Ustanove za sport "Novi Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 30 od 30.09.2015.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 57/15, strana: 20 od 02.10.2015.


Odluka o prestanku funkcije zamenika predsednice GO Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 59/15, strana: 51 od 16.10.2015.


Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 55/15, strana: 3 od 28.09.2015.


Odluka o pripremi, postupku i načinu dostavljanja materijala Komesarijatu za izbeglice i migracije Republike Srbije u postupcima dodele matarijalne i drugih vidova pomoći izbeglim licima i interno raseljenim licima sa Kosova i Metohije po ličnom zahtevu stranke (GO Novi Beograd)

"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 29 od 30.09.2015.


Odluka o pripremi, postupku i načinu dostavljanja materijala Komesarijatu za izbeglice i migracije Republike Srbije u postupcima dodele materijalne i drugih vidova pomoći izbeglim licima i interno raseljenim licima sa Kosova i Metohije, po zahtevima korisnika, u kojima odluku o izboru korisnika donosi Savet za upravljanje migracija i trajna rešenja gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 29 od 30.09.2015.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Javno osvetljenje" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 26 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 3 od 22.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/13, strana: 11 od 04.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 52/15, strana: 12 od 15.09.2015.


Odluka o službenim putovanjima (GO Novi Beograd)

"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 21 od 30.09.2015.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora/direktorke javnog preduzeća (GO Vračar)

"Službeni list grada Beograda", broj 57/15, strana: 3 od 02.10.2015.


Odluka o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za gradsku opštinu Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 59/15, strana: 3 od 16.10.2015.


Odluka o subvencijama cena komunalnih usluga na teritoriji gradske opštine Mladenovac

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2016. godine
"Službeni list grada Beograda", broj 101/14, strana: 73 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/15, strana: 36 od 02.10.2015.


Odluka o Upravi gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 47/08, strana: 17 od 28.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/09, strana: 10 od 29.09.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/09, strana: 10 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/10, strana: 14 od 20.09.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/10, strana: 8 od 23.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/10, strana: 20 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/11, strana: 5 od 27.10.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 1 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 31 od 02.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 86/14, strana: 10 od 26.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 47 od 25.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/15, strana: 26 od 09.10.2015.


Odluka o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju

"Službeni list grada Beograda", broj 27/02, strana: 739 od 16.12.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/03, strana: 1166 od 25.11.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 26 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/11, strana: 3 od 14.06.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/12, strana: 1 od 12.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 6 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/15, strana: 3 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/15, strana: 4 od 26.10.2015.


Odluka o uspostavljanju saradnje između gradske opštine Zemun, grad Beograd, Republika Srbija i opštine Keqiao, grad Shaoxing, Provincija Zhejiang, Narodna Republika Kina

"Službeni list grada Beograda", broj 59/15, strana: 3 od 16.10.2015.


Odluka o usvajanju Izveštaja o radu uprave Gradske opštine Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 59/15, strana: 52 od 16.10.2015.


Odluka o utvrđivanju cena usluga iznošenja komunalnog otpada u JKP "Gradska čistoća"

"Službeni list grada Beograda", broj 38/14, strana: 7 od 23.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/15, strana: 2 od 16.10.2015.


Odluka o utvrđivanju kriterijuma i postupka za odobravanje finansijske pomoći iz budžeta (GO Vračar)

"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 17 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 9 od 25.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/15, strana: 2 od 02.10.2015.


Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 55/15, strana: 1 od 28.09.2015.


Odluka o utvrđivanju visine zakupnine za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 23/10, strana: 18 od 29.06.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/10, strana: 16 od 20.09.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 68/12, strana: 8 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 4 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/15, strana: 27 od 09.10.2015.


Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd, odnosno na kome grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja

"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 20 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 171 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 6 od 16.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 52/15, strana: 1 od 15.09.2015.


Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 100/14, strana: 32 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/15, strana: 4 od 20.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/15, strana: 2 od 28.09.2015.


Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima gradska opština Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 15/11, strana: 3 od 31.05.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/12, strana: 7 od 30.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/12, strana: 15 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 8 od 25.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 22 od 25.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/15, strana: 1 od 02.10.2015.


Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima opština Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 20 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 37 od 30.09.2015.


Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na području gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 37 od 30.09.2015.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 61/15, strana: 1 od 26.10.2015.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 52/15, strana: 1 od 15.09.2015.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 55/15, strana: 32 od 28.09.2015.


Odluke o utvrđivanju i prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 3 od 30.09.2015.


Odluke o utvrđivanju prestanka i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine GO Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 59/15, strana: 27 od 16.10.2015.


Odluke o utvrđivanju prestanka i potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 36 od 30.09.2015.


Plan detaljne regulacije između ulica Dimitrija Tucovića, Đurićeve, Svetog Nikole i trase UMP-a, gradska opština Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 52/15, strana: 12 od 15.09.2015.


Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke organizacionih jedinica gradske uprave grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 8/15, strana: 1 od 13.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/15, strana: 1 od 09.10.2015.


Pravilnik o uslovima i načinu sprovođenja postupka centralizovanih javnih nabavki od strane Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki i utvrđivanju spiska predmeta centralizovanih javnih nabavki

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 1 od 12.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/15, strana: 1 od 16.10.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 59/15, strana: 51 od 16.10.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova (GO Rakovica)

"Službeni list grada Beograda", broj 59/15, strana: 5 od 16.10.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća na teritoriji GO Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 58/15, strana: 143 od 09.10.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Čukarica)

"Službeni list grada Beograda", broj 59/15, strana: 26 od 16.10.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Novi Beograd)

"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 35 od 30.09.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Vračar)

"Službeni list grada Beograda", broj 57/15, strana: 3 od 02.10.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Skupština grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 52/15, strana: 38 od 15.09.2015.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima (GO Vračar)

"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 2 od 30.09.2015.


Rešenja o prestanku funkcija u Skupštini gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 58/15, strana: 142 od 09.10.2015.


Rešenja o prestanku funkcije, izboru, imenovanjima i razrešenjima (GO Obrenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 55/15, strana: 60 od 28.09.2015.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima (GO Barajevo)

"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 43 od 30.09.2015.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 52/15, strana: 39 od 15.09.2015.


Rešenja o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Izborne komisije gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 59/15, strana: 25 od 16.10.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na dopunu Cenovnika JP "Pijace i zelenilo Grocka" za 2015. godinu, sa Cenovnikom

"Službeni list grada Beograda", broj 52/15, strana: 44 od 15.09.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na odluku kojom se menja cena usluge iznošenja komunalnog otpada za domaćinstva JKP "Gradska čistoća"

"Službeni list grada Beograda", broj 59/15, strana: 1 od 16.10.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Toplovod" Obrenovac o izuzimanju na određeno vreme od primene dela cenovnika ostalih usluga komunalne infrastrukture, sa Odlukom

"Službeni list grada Beograda", broj 58/15, strana: 145 od 09.10.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Poslovni prostor Zvezdara" o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju visine zakupnine za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 58/15, strana: 26 od 09.10.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije Javnog komunalnog preduzeća "Beogradske elektrane"

"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 1 od 30.09.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na program javne ustanove (GO Stari grad)

"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 42 od 30.09.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Ustanove kulture "Palilula"

"Službeni list grada Beograda", broj 55/15, strana: 27 od 28.09.2015.


Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Mladenovac u stalnom sastavu

"Službeni list grada Beograda", broj 52/15, strana: 44 od 15.09.2015.


Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 41/12, strana: 15 od 05.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/12, strana: 22 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 21 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 33 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 10 od 22.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 21 od 04.05.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/15, strana: 4 od 16.10.2015.


Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 5 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 53 od 25.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/15, strana: 27 od 09.10.2015.


Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 61/15, strana: 4 od 26.10.2015.


Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju predstavnika grada Beograda u Skupštini Regionalne agencije za razvoj i evropske integracije Beograd DOO

"Službeni list grada Beograda", broj 52/15, strana: 38 od 15.09.2015.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Bloka 51 u Novom Beogradu (prva faza), gradske opštine Novi Beograd i Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 52/15, strana: 43 od 15.09.2015.


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 16 od 21.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/15, strana: 51 od 29.05.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/15, strana: 26 od 16.10.2015.


Rešenje o određivanju naziva ulica na teritoriji gradskih opština: Čukarica, Voždovac, Barajevo, Palilula i Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 52/15, strana: 38 od 15.09.2015.


Rešenje o posebnom režimu saobraćaja na području grada Beograda u periodu od 15. novembra 2014. godine do 15. marta 2015. godine (u zimskim uslovima)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 59/15 - IMA NOVO
"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 6 od 03.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/15, strana: 3 od 16.10.2015.


Rešenje o posebnom režimu saobraćaja na području grada Beograda u periodu od 15. novembra 2015. godine do 15. marta 2016. godine (u zimskim uslovima)

"Službeni list grada Beograda", broj 59/15, strana: 2 od 16.10.2015.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije prostorne celine Kosančićev venac, gradska opština Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 52/15, strana: 41 od 15.09.2015.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije tunelske veze Savske i Dunavske padine, gradske opštine Stari grad i Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 52/15, strana: 40 od 15.09.2015.


Rešenje o proglašenju zaštite spomenika prirode "Bajfordova šuma"

"Službeni list grada Beograda", broj 52/15, strana: 33 od 15.09.2015.


Rešenje o razrešenju (GO Mladenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 45 od 30.09.2015.


Rešenje o stavljanju van snage Rešenja Skupštine gradske opštine Vračar o razrešenju predsednice, članova/članica i zamenika/zamenica članova/članica Izborne komisije gradske opštine Vračar u stalnom sastavu

"Službeni list grada Beograda", broj 57/15, strana: 3 od 02.10.2015.


Statut gradske opštine Vračar (prečišćen tekst - sa 57/15)

"Službeni list grada Beograda", broj 45/08, strana: 1 od 17.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/10, strana: 1 od 26.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/10, strana: 6 od 23.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/12, strana: 12 od 29.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/12, strana: 7 od 12.06.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/12, strana: 6 od 23.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 10 od 20.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 95/14, strana: 3 od 26.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/15, strana: 4 od 02.10.2015.


Statut Ustanove kulture "Palilula"

"Službeni list grada Beograda", broj 55/15, strana: 28 od 28.09.2015.


Uputstvo o radu trezora (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 57/15, strana: 36 od 02.10.2015.


Zaključak o pristupanju promeni Statuta grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 28 od 21.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/15, strana: 4 od 26.10.2015.


Zaključak o pristupanju promeni Statuta gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 38/15, strana: 30 od 30.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 36 od 30.09.2015.


Akcioni plan primene kreativne industrije grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/15, strana: 1741 od 21.10.2015.


Akcioni plan razvoja turističkog proizvoda eko-etno turizma grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/15, strana: 1696 od 16.10.2015.


Generalni plan Futoga

PRESTAJE DA VAŽI - sa 45/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/03
"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/06, strana: 872 od 04.10.2006.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/07, strana: 807 od 13.07.2007.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/15, strana: 1519 od 26.09.2015.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju programa od interesa za grad Novi Sad u socijalnoj zaštiti, za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/15, strana: 1728 od 16.10.2015.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju projekata prevencije zloupotrebe droga za 2015. godinu koje realizuju udruženja, zadužbine i fondacije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/15, strana: 1688 od 12.10.2015.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju projekata zdravstvenih ustanova u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/15, strana: 1685 od 01.10.2015.


Odluka o davanju u zakup nepokretnosti na kojima pravo korišćenja ima predškolska ustanova i osnovna škola

"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/14, strana: 1170 od 31.10.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1699 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/15, strana: 1122 od 25.06.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/15, strana: 1439 od 25.09.2015.


Odluka o izboru poslodavaca kojima se odobravaju sredstva za finansiranje stručnog osposobljavanja pripravnika na teritoriji grada Novog Sada u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/15, strana: 1364 od 31.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 41/15, strana: 1415 od 08.09.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 43/15, strana: 1435 od 24.09.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/15, strana: 1771 od 21.10.2015.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije centra u Petrovaradinu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 46/15, strana: 1646 od 28.09.2015.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije prostora između ulica Braće Ribnikar, Danila Kiša i Futoške u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 46/15, strana: 1644 od 28.09.2015.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije prostora za poslovanje na Rumenačkom ulaznom pravcu u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 46/15, strana: 1635 od 28.09.2015.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije prostora za višeporodično stanovanje između ulica Branka Bajića i Novosadskog sajma u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 46/15, strana: 1647 od 28.09.2015.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 46/15, strana: 1642 od 28.09.2015.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 46/15, strana: 1637 od 28.09.2015.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/15, strana: 1600 od 26.09.2015.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumeničke i Subotičkog bulevara u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 46/15, strana: 1638 od 28.09.2015.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za poslovanje u severozapadnom delu grada Novog Sada, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 46/15, strana: 1640 od 28.09.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije kabla 110 kV TS "Novi Sad 5", sa Rešenjem o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/15, strana: 1603 od 26.09.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije Mišeluka II u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/15, strana: 1612 od 26.09.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije radne zone "Zapad" u Novom Sadu, sa Rešenjem o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/15, strana: 1610 od 26.09.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije trandžamenta (u zoni naspram Ribnjaka), sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/15, strana: 1608 od 26.09.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije Vojinovo u Sremskoj Kamenici, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/15, strana: 1601 od 26.09.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za rasplet 110 kV dalekovoda kod TS "Novi Sad 3" na Čeneju, sa Rešenjem o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/15, strana: 1606 od 26.09.2015.


Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova od interesa za grad Novi Sad u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/15, strana: 1683 od 01.10.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/15, strana: 1770 od 21.10.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/15, strana: 1777 od 22.10.2015.


Odluka o odobravanju subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta na teritoriji grada Novog Sada u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/15, strana: 1343 od 17.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 43/15, strana: 1435 od 24.09.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/15, strana: 1721 od 16.10.2015.


Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje na teritoriji grada Novog Sada u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/15, strana: 1141 od 02.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 41/15, strana: 1415 od 08.09.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/15, strana: 1770 od 21.10.2015.


Odluka o raspisivanju dopunskih izbora za dva člana Saveta i dva člana Nadzornog odbora Mesne zajednice "Kisač", Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/15, strana: 1729 od 16.10.2015.


Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 203 od 27.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1313 od 04.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/15, strana: 1439 od 25.09.2015.


Odluke o dodeli Novembarske povelje Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/15, strana: 1776 od 22.10.2015.


Odluke o dodeli Oktobarske nagrade Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/15, strana: 1775 od 22.10.2015.


Oglasi za prijem u radni odnos (Služba izvršnih organa, Gradska poreska uprava, Gradska uprava za socijalnu i dečju zaštitu)

"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/15, strana: 1688 od 12.10.2015.


Plan detaljne regulacije prostora između ulica Rada Kondića, Rumeničke i Novosadske u Futogu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 42/07, strana: 1227 od 05.11.2007.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/15, strana: 1519 od 26.09.2015.


Plan generalne regulacije naseljenog mesta Bukovac

"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/15, strana: 1447 od 25.09.2015.


Plan generalne regulacije naseljenog mesta Futog

"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/15, strana: 1519 od 26.09.2015.


Plan generalne regulacije naseljenog mesta Stepanovićevo

"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/15, strana: 1483 od 25.09.2015.


Plan generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 40/11, strana: 1087 od 31.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/12, strana: 1107 od 15.08.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 440 od 13.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/15, strana: 1001 od 16.06.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/15, strana: 1597 od 26.09.2015.


Plan generalne regulacije radne zone u severoistočnom delu grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/15, strana: 1573 od 26.09.2015.


Plan razvoja radne zone "Sever III" u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/15, strana: 1440 od 25.09.2015.


Program investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Doma zdravlja "Novi Sad" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 102 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/15, strana: 141 od 23.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/15, strana: 1386 od 13.08.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/15, strana: 1736 od 21.10.2015.


Program investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/15, strana: 120 od 09.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/15, strana: 1696 od 16.10.2015.


Regulacioni plan naselja Stepanovićevo

PRESTAJE DA VAŽI - sa 44/15 -a ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/00, strana: 225
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/03, strana: 67
"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/03, strana: 504
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/06, strana: 270 od 20.04.2006.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/15, strana: 1483 od 25.09.2015.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/15, strana: 1724 od 16.10.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/15, strana: 1510 od 25.09.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća i ustanova u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 46/15, strana: 1649 od 28.09.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 46/15, strana: 1655 od 28.09.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/15, strana: 1509 od 25.09.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/15, strana: 1733 od 21.10.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/15, strana: 1721 od 16.10.2015.


Rešenja o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/15, strana: 1777 od 22.10.2015.


Rešenja o promenama i davanju naziva ulicama i trgovima na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 46/15, strana: 1653 od 28.09.2015.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima članova školskih odbora u školama na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 46/15, strana: 1666 od 28.09.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o broju i strukturi izvršilaca za realizaciju predškolskog programa Predškolske ustanove "Radosno detinjstvo" Novi Sad za period od 1. septembra 2015. do 31. avgusta 2016. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/15, strana: 1721 od 16.10.2015.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za sprovođenje aktivnosti koje prethode odluci o deponovanju slobodnih sredstava konsolidovanog računa grada Novog Sada kod poslovnih banaka

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/13, strana: 33 od 06.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/15, strana: 1771 od 21.10.2015.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Radne grupe za pripremu akta kojim se utvrđuje maksimalan broj zaposlenih za svaki organizacioni oblik u sistemu grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/15, strana: 1695 od 16.10.2015.


Rešenje o obrazovanju Operativnog štaba Zimske službe za 2015/2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/15, strana: 1732 od 21.10.2015.


Rešenje o odobrenju da se u Odluci o budžetu grada Novog Sada za 2015. godinu rasporede sredstva iz budžeta APV

"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/15, strana: 1772 od 21.10.2015.


Rešenje o odobrenju da se u Odluci o budžetu grada Novog Sada za 2015. godinu rasporede sredstva iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine Gradskoj upravi za komunalne poslove

"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/15, strana: 1723 od 16.10.2015.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za ustanove kulture čiji je osnivač grad Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 95 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/15, strana: 808 od 05.06.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/15, strana: 1400 od 21.08.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/15, strana: 1733 od 21.10.2015.


Rešenje o Programu otuđenja građevinskog zemljišta za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/15, strana: 487 od 22.05.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/15, strana: 1398 od 21.08.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/15, strana: 1736 od 21.10.2015.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/15, strana: 1724 od 16.10.2015.


Rešenje o utvrđivanju mesečnog iznosa finansijske pomoći porodici sa decom na ime naknade dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno i fizičko lice

"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/15, strana: 1695 od 16.10.2015.


Rešenje o utvrđivanju programa i projekata od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora, kojima se obezbeđuje implementacija, monitoring i evaluacija programa i projekata kojima se ostvaruju ciljevi i mere definisane Lokalnim akcionim planom politike za mlade grada Novog Sada u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/15, strana: 1737 od 21.10.2015.


Odluka o auto-taksi prevozu (prečišćen tekst - sa 18/14)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/13, strana: 61 od 24.05.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 60 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/14, strana: 3 od 12.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 23 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/15, strana: 133 od 23.10.2015.


Odluka o glavnom urbanisti grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/15, strana: 125 od 23.10.2015.


Odluka o Komisiji za koordinaciju rada odborničkih grupa i Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/15, strana: 154 od 23.10.2015.


Odluka o načinu i postupku pribavljanja nepokretnosti u procesu realizacije Programa raseljavanja "Stare radničke kolonije"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/15, strana: 130 od 23.10.2015.


Odluka o obezbeđenju uslova za rad odbornika i odborničkih grupa Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 35 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/15, strana: 155 od 23.10.2015.


Odluka o određivanju organa nadležnog za davanje u zakup, odnosno na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/15, strana: 127 od 23.10.2015.


Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 66 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 170 od 06.06.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/15, strana: 156 od 23.10.2015.


Odluka o taksi prevozu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/15, strana: 133 od 23.10.2015.


Odluka o uslovima i postupku pretvaranja prava dugoročnog zakupa građevinskog zemljišta u pravo svojine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/15, strana: 128 od 23.10.2015.


Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade grada Kragujevca za period 2015-2019. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/15, strana: 1 od 23.10.2015.


Odluka o utvrđivanju mesečnog iznosa naknade po m2 reklamnog panoa i sredstava za reklamiranje

"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/15, strana: 1 od 02.10.2015.


Odluka o utvrđivanju mesečnog iznosa naknade po m2 reklamnog panoa i sredstava za reklamiranje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 32/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/10, strana: 1 od 13.04.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/15, strana: 1 od 02.10.2015.


Odluka o utvrđivanju smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 144 od 06.06.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/15, strana: 157 od 23.10.2015.


Odluke o davanju saglasnosti na akte i odluke javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/15, strana: 141 od 23.10.2015.


Plan detaljne regulacije "Dela gradskog centra, blok Stara toplana - potez na uglu ulica Nikole Pašića i Ljube Tadića" u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/15, strana: 34 od 23.10.2015.


Plan detaljne regulacije "Naselja Licika"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/15, strana: 34 od 23.10.2015.


Plan generalne regulacije "Naselja Erdoglija - Bagremar"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/15, strana: 1 od 23.10.2015.


Program lokacija za postavljanje reklamnih panoa na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/10, strana: 1 od 22.09.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/13, strana: 4 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/15, strana: 2 od 02.10.2015.


Program obeležavanja 21. oktobra 2015. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/15, strana: 7 od 19.10.2015.


Program rasporeda sredstava dotacije nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/15, strana: 2 od 09.01.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/15, strana: 1 od 21.05.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/15, strana: 9 od 11.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/15, strana: 3 od 27.08.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/15, strana: 7 od 17.09.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/15, strana: 163 od 23.10.2015.


Rešenja o imenovajima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/15, strana: 157 od 23.10.2015.


Rešenje o obrazovanju Radnog tima za izradu infrastrukturnih projekata za "SLAP informacioni sistem"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/15, strana: 11 od 27.08.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/15, strana: 3 od 02.10.2015.


Rešenje o određivanju koordinatora i obrazovanju Radnog tima za izradu plana implementacije Strategije održivog razvoja grada Kragujevca za period 2013. do 2018. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/15, strana: 12 od 27.08.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/15, strana: 4 od 02.10.2015.


Rešenje o utvrđivanju jedinične cene prevoza putnika po pređenom kilometru, na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika

"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/15, strana: 5 od 02.10.2015.


Smernice i rokovi za izradu Nacrta odluke o budžetu grada Kragujevca za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/15, strana: 1 od 19.10.2015.


Uputstvo o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u gradskoj upravi grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/15, strana: 122 od 31.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/15, strana: 9 od 19.10.2015.


Zaključak o pokretanju Inicijative za preuzimanje osnivačkih prava nad "Centrom za strna žita" d.o.o. Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/15, strana: 162 od 23.10.2015.


Odluka o budžetu grada Zrenjanina za 2015. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 739 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 16/15, strana: 362 od 01.07.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/15, strana: 560 od 02.10.2015.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Bagljaš" u Zrenjaninu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/15, strana: 699 od 02.10.2015.


Odluka o odobravanju zaduživanja grada Zrenjanina za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda kod poslovne banke

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 346 od 12.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 897 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 15/15, strana: 358 od 01.07.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/15, strana: 702 od 02.10.2015.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Rezervati prirode Zrenjanina" Zrenjanin (prečišćen tekst - sa 25/15)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/13, strana: 469 od 20.09.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 830 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 38/13, strana: 841 od 31.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 346 od 12.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/15, strana: 701 od 02.10.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/15, strana: 715 od 12.10.2015.


Odluka o poslovnom prostoru

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 873 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/15, strana: 696 od 02.10.2015.


Odluka o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 791 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/15, strana: 123 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/15, strana: 695 od 02.10.2015.


Odluka o snabdevanju vodom za piće, prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 861 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/15, strana: 167 od 12.06.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/15, strana: 692 od 02.10.2015.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor kandidata za imenovanje direktora javnog preduzeća

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/15, strana: 707 od 02.10.2015.


Odluka o utvrđivanju načina plaćanja i odobravanju popusta za jednokratno plaćanje cene građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina u postupku otuđenja

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/15, strana: 134 od 06.03.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/15, strana: 145 od 25.05.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/15, strana: 698 od 02.10.2015.


Poslovnik Skupštine grada Zrenjanina (prečišćen tekst - sa 18/15)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/12, strana: 453 od 23.11.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/13, strana: 115 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/13, strana: 327 od 19.06.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 26/13, strana: 425 od 03.09.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 197 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/15, strana: 148 od 12.06.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/15, strana: 485 od 29.07.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/15, strana: 549 od 02.10.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima članova školskih odbora u školama na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/15, strana: 707 od 02.10.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta JP "Rezervati prirode Zrenjanina" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/15, strana: 702 od 02.10.2015.


Rešenje o neimenovanju direktora javnog komunalnog preduzeća

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/15, strana: 706 od 02.10.2015.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za planove

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/15, strana: 704 od 02.10.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/15, strana: 723 od 12.10.2015.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za planove

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/11, strana: 414 od 01.07.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/11, strana: 448 od 20.09.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/11, strana: 572 od 16.12.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 539 od 17.10.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/15, strana: 704 od 02.10.2015.


Rešenje o raspisivanju izbora za jednog člana Saveta u Mesnoj zajednici "Elemir" Elemir na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 26/15, strana: 724 od 20.10.2015.


Rešenje o raspisivanju izbora za nadzorne odbore mesnih zajednica "Taraš" Taraš i "Mihajlovo" Mihajlovo na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 27/15, strana: 726 od 23.10.2015.


Rešenje o ustupanju sportskih objekata na upravljanje

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/11, strana: 170 od 02.06.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/11, strana: 514 od 27.10.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/15, strana: 703 od 02.10.2015.


Uputstvo o korišćenju službenog mobilnog uređaja - tableta u Skupštini grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/15, strana: 712 od 02.10.2015.


Odluka o donošenju Plana postavljanja posuda za sakupljanje komunalnog otpada u delu grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 36/15, strana: 1 od 14.10.2015.


Odluka o modelu, metodu i merama za pripremu i rasterećenje subjekta privatizacije Javnog preduzeća "Radio Subotica" Subotica, Szabadkai Radio Kozvallalat Szabadka - Javno poduzeće "Radio Subotica" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 35/15, strana: 1 od 05.10.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog Pravilnika o radu Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju Grada Subotice" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 35/15, strana: 2 od 05.10.2015.


Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Komisije za dodelu sredstava u oblasti kulture

"Službeni list grada Subotice", broj 36/15, strana: 1 od 14.10.2015.

 

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jun 2020.

NOVE MERE VLADE

DONETE NAKON UKIDANJA VANREDOG STANJA


NOVE MERE MINISTRA ZDRAVLJA

ZABRANA OKUPLJANJA NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU,OGRANIČENJE KRETANJA NA PRILAZIMA PRIHVATNIH CENTARA ZA MIGRANTE I CENTARA ZA AZIL,ZABRANA POSETA I OGRANIČENJE KRETANJA U USTANOVAMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA


Sport u Srbiji se vraća u normalu

NORMALIZACIJA STANJA

Šalteri MUP-a od 11. maja - počinju sa radom


NORMALIZACIJA STANJA

SAOPŠTENJE NSZ - Informacija o postupanju Nacionalne službe za zapošljavanje po prestanku vanrednog stanja

RADNO PRAVO
SUDSKA PRAKSA - Apelacionog suda u Beogradu

RADNO PRAVO

AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE – Zakon o agencijskom zapošljavanju


NORMALIZACIJA STANJA

ZATEZNA KAMATA ZA VREME VANREDNOG STANJA


MINISTARSTVO FINANSIJA

Privrednici već podneli zahteve za skoro milijardu evra kredita


PORESKA UPRAVA

Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja - Obaveštenje o pomeranju rokova


SUDSKA PRAKSA

VIŠI SUD U BEOGRADU


USTAVNI SUD

ODBAČENA INICIJATIVA za ocenu ustavnosti Odluke o proglašenju vanrednog stanja REŠENJE USTAVNOG SUDA – Broj IUo-42/2020  (sa izdvojenim mišljenjem sudije dr Jovana Ćirića na rešenje)


VISOKI SAVET SUDSTVA

Organizovanje rada sudova nakon ukidanja vanredog stanja


ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA

PRAVNI POLOŽAJ SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA


IZBORI

RASPISANI IZBORI za narodne poslanike i odbornike skupština gradova i opština


KRIVIČNO PRAVO

POJEDINI ASPEKTI INSTITUTA DOBROVOLJNOG ODUSTANKA


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)