POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Novembar 2016

Pravilnik o načinu ukrštanja železničke pruge i puta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 89/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 72/99, strana: 1 od 17.12.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 89/16, strana: 81 od 02.11.2016.


Pravilnik o uslovima i načinu iskopavanja i prenosa umrlih lica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 96/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 42/85, strana: 1285 od 16.08.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 96/16, strana: 14 od 02.12.2016.


Finansijski ugovor "Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i druge prioritete III/B" između Republike Srbije i Evropske investicione banke i Narodne banke Srbije, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/16, strana: 84 od 15.11.2016.


Indeksi potrošačkih cena za oktobar 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 93/16, strana: 82 od 18.11.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 96/16, strana: 9 od 02.12.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 19 od 10.11.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 16 od 30.11.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o prestanku dužnosti, imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 93/16, strana: 50 od 18.11.2016.


Krivični zakonik

"Službeni glasnik RS", broj 85/05, strana: 30 od 06.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 88/05, strana: 51 od 14.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 107/05, strana: 171 od 02.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 53 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 111/09, strana: 36 od 29.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 3 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 3 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 3 od 10.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 94/16, strana: 7 od 24.11.2016.


Lista aktivnih supstanci u biocidnom proizvodu

"Službeni glasnik RS", broj 94/16, strana: 29 od 24.11.2016.


Lista aktivnih supstanci u biocidnom proizvodu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 94/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 30 od 14.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 100 od 07.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 94/16, strana: 29 od 24.11.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 93/16, strana: 86 od 18.11.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 96/16, strana: 38 od 02.12.2016.


Naredba o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 63 od 05.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 44 od 30.11.2016.


Obaveštenje o stupanju sporazuma na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/16, strana: 213 od 15.11.2016.


Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 28 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 21 od 30.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 62 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 5 od 01.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 3 od 25.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 63/16, strana: 9 od 15.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 84/16, strana: 8 od 12.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 13 od 30.11.2016.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 72 od 30.11.2016.


Odluka o davanju saglasnosti na odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 66 od 30.11.2016.


Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 3 od 22.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 69/16, strana: 4 od 12.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 6 od 07.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 3 od 21.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 10 od 10.11.2016.


Odluka o izboru predsednika i članova Komisije za hartije od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 94/16, strana: 20 od 24.11.2016.


Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 14/11, strana: 17 od 04.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 13 od 30.11.2016.


Odluka o izmenama Osnivačkog akta "Poljoprivredne stručne službe Kragujevac" d.o.o.

"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 70 od 30.11.2016.


Odluka o izmeni Osnivačkog akta Privrednog društva za rekultivaciju i ozelenjavanje "RIO" d.o.o. Kostolac

"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 50 od 10.11.2016.


Odluka o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke

"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 30 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 13 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 89 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 139 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 98 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 159 od 11.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 87 od 13.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 38/15, strana: 77 od 29.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 61/16, strana: 110 od 07.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 69/16, strana: 16 od 12.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 49 od 10.11.2016.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji grada Kraljeva

"Službeni glasnik RS", broj 92/16, strana: 43 od 14.11.2016.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji grada Loznice

"Službeni glasnik RS", broj 94/16, strana: 102 od 24.11.2016.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji grada Sremska Mitrovica

"Službeni glasnik RS", broj 96/16, strana: 38 od 02.12.2016.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Malo Crniće

"Službeni glasnik RS", broj 96/16, strana: 39 od 02.12.2016.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode "Bagremara"

"Službeni glasnik RS", broj 92/16, strana: 40 od 14.11.2016.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode "Deliblatska peščara"

"Službeni glasnik RS", broj 92/16, strana: 33 od 14.11.2016.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode "Gornje podunavlje"

"Službeni glasnik RS", broj 92/16, strana: 27 od 14.11.2016.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode "Koviljsko-petrovaradinski rit"

"Službeni glasnik RS", broj 92/16, strana: 37 od 14.11.2016.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode "Obedska bara"

"Službeni glasnik RS", broj 92/16, strana: 30 od 14.11.2016.


Odluka o obrazovanju Komisije za davanje predloga Vladi za prethodnu saglasnosti za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini po ceni manjoj od tržišne cene, ili bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 11 od 21.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 18 od 10.11.2016.


Odluka o obrazovanju Komisije za dodelu podsticaja

"Službeni glasnik RS", broj 27/16, strana: 15 od 11.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 15 od 30.11.2016.


Odluka o obrazovanju Međuresornog radnog tela za izradu Strategije istraživanja i inovacija za pametne specijalizacije Republike Srbije RIS3 Reserch and innovation strategy for Smart specialization in the Republic of Serbia

"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 15 od 30.11.2016.


Odluka o obrazovanju Organizacionog odbora za pripremu sastanka Saveta ministara spoljnih poslova Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju

"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 15 od 30.11.2016.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za izradu Predloga akcionog plana za podizanje kapaciteta u trgovini u zemljama zapadnog Balkana

"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 3 od 13.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 19 od 10.11.2016.


Odluka o obrazovanju Saveta za nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 68 od 03.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 18 od 10.11.2016.


Odluka o obrazovanju Upravljačko-nadzornog odbora Projekta rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja

"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 10 od 09.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 53/15, strana: 9 od 19.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 22/16, strana: 37 od 04.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 15 od 30.11.2016.


Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za realizaciju projekta izgradnje visokog objekta u bloku između ulica Kneza Miloša, Drinske, Sarajevske i Durmitorske u Beogradu

"Službeni glasnik RS", broj 75/16, strana: 3 od 07.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 93/16, strana: 50 od 18.11.2016.


Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost

"Službeni glasnik RS", broj 121/14, strana: 25 od 05.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 147/14, strana: 21 od 31.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 69 od 03.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 7 od 24.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 18 od 25.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 18 od 10.11.2016.


Odluka o osnivanju Zelenog fonda Republike Srbije

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 17 od 10.11.2016.


Odluka o prestanku funkcije zameniku Tužioca za organizovani kriminal

"Službeni glasnik RS", broj 94/16, strana: 101 od 24.11.2016.


Odluka o pripajanju Regionalne privredne komore Subotica Privrednoj komori Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 93/16, strana: 86 od 18.11.2016.


Odluka o promeni granice katastarskih opština Gunjevac i Sovljak

"Službeni glasnik RS", broj 93/16, strana: 49 od 18.11.2016.


Odluka o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 20 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 53 od 15.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 119 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 49 od 10.11.2016.


Odluka o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 90/16, strana: 1 od 04.11.2016.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Emisiona tehnika i veze" Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 96/16, strana: 6 od 02.12.2016.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Skijališta Srbije" Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 56/16, strana: 32 od 15.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 14 od 30.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 17 od 10.11.2016.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za gazdovanje šumama "Srbijašume" sa p.o. Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 96/16, strana: 3 od 02.12.2016.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija "Mreža - Most", Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 14 od 10.11.2016.


"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 10 od 30.11.2016.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 90/16, strana: 23 od 04.11.2016.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog vodoprivrednog preduzeća "Srbijavode" sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 93/16, strana: 45 od 18.11.2016.


Odluka o uslovima i načinu rada deviznog tržišta

"Službeni glasnik RS", broj 10/11, strana: 16 od 18.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 109/12, strana: 15 od 16.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 154 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 19 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 17/16, strana: 24 od 29.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 47 od 10.11.2016.


Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 3 od 10.11.2016.


Odluka o utvrđivanju kriterijuma i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudija i predsednika sudova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 94/16 - ZAMENJENA PRAVILNICIMA
"Službeni glasnik RS", broj 49/09, strana: 16 od 03.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 94/16, strana: 90 od 24.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 94/16, strana: 93 od 24.11.2016.


Odluka o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

"Službeni glasnik RS", broj 56/06, strana: 30 od 30.06.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 42/07, strana: 20 od 11.05.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 126/07, strana: 167 od 28.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 20/08, strana: 31 od 19.02.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 12/09, strana: 52 od 13.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 78/14, strana: 31 od 25.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 128 od 13.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 121 od 20.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 69 od 30.11.2016.


Odluka o visini troškova za izdavanje zdravstvene kartice

"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 12 od 03.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 94/16, strana: 101 od 24.11.2016.


Odluka o zameni poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

"Službeni glasnik RS", broj 93/16, strana: 49 od 18.11.2016.


Odluke o imenovanju sudija u Disciplinskoj komisiji Visokog saveta sudstva

"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 46 od 10.11.2016.


Odluke o izboru i prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 89/16, strana: 96 od 02.11.2016.


Odluke o izboru sudija na stalne sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 94/16, strana: 96 od 24.11.2016.


Odluke o izboru sudija na stalnu sudijsku funkciju

"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 48 od 30.11.2016.


Odluke o prestanku funkcija zamenicima javnih tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 47 od 10.11.2016.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 94/16, strana: 99 od 24.11.2016.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 90/16, strana: 36 od 04.11.2016.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj Už-3456/2013

"Službeni glasnik RS", broj 94/16, strana: 87 od 24.11.2016.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-11/2015, IUo-98/2015

"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 44 od 10.11.2016.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-8670/2012 - sa Zajedničkim izdvojenim mišljenjem sudija, Už-3220/2014

"Službeni glasnik RS", broj 96/16, strana: 32 od 02.12.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 89/16, strana: 6 od 02.11.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 94/16, strana: 4 od 24.11.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 93/16, strana: 5 od 18.11.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 90/16, strana: 3 od 04.11.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 3 od 30.11.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 96/16, strana: 2 od 02.12.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 4 od 10.11.2016.


Okvirni sporazum između Ministarstva privrede Republike Srbije i Nacionalne komisije za razvoj i reforme Narodne Republike Kine o razvoju saradnje u oblasti proizvodnih kapaciteta

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/16, strana: 190 od 15.11.2016.


Okvirni sporazum o zajmu LD 1768 (2012) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/16, strana: 142 od 15.11.2016.


Okvirni sporazum o zajmu LD 1830 (2014) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/16, strana: 38 od 15.11.2016.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u oktobru 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 69 od 30.11.2016.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u septembru 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 89/16, strana: 109 od 02.11.2016.


Podatak o visini prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u trećem kvartalu 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 89/16, strana: 110 od 02.11.2016.


Poslovnik o radu Visokog saveta sudstva

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 51 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 104 od 22.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 46 od 10.11.2016.


Pravilnik o bližim uslovima i načinu određivanja mere karantina, odnosno stavljanja lica pod zdravstveni nadzor

PRESTAJE DA VAŽI - sa 90/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 95 od 13.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 90/16, strana: 35 od 04.11.2016.


Pravilnik o bližim uslovima i načinu sprovođenja mera karantina i uslovima koje moraju ispunjavati objekti za tu namenu

"Službeni glasnik RS", broj 90/16, strana: 35 od 04.11.2016.


Pravilnik o bližim uslovima i načinu uplate sredstava od prodatog turističkog putovanja, načinu uređivanja međusobnih odnosa organizatora putovanja i posrednika, kao i odnos organizatora putovanja i posrednika prema putniku

"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 39 od 10.11.2016.


Pravilnik o elementima godišnjeg izveštaja o bezbednosti upravljača železničke infrastrukture i železničkog prevoznika i godišnjeg izveštaja Direkcije za železnice

"Službeni glasnik RS", broj 61/16, strana: 173 od 07.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 89/16, strana: 104 od 02.11.2016.


Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca i načinu vođenja evidencije polazaka i dolazaka autobusa

"Službeni glasnik RS", broj 90/16, strana: 33 od 04.11.2016.


Pravilnik o korišćenju šumskih saobraćajnica Javnog preduzeća za gazdovanje šumama "Srbijašume"

"Službeni glasnik RS", broj 93/16, strana: 83 od 18.11.2016.


Pravilnik o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za sudiju koji se prvi put bira

"Službeni glasnik RS", broj 94/16, strana: 90 od 24.11.2016.


Pravilnik o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za predsednika suda

"Službeni glasnik RS", broj 94/16, strana: 93 od 24.11.2016.


Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja September 16, 2016 00:00

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 46 od 24.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 71/15, strana: 27 od 14.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 104/15, strana: 179 od 17.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 43 od 08.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 57/16, strana: 35 od 17.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 61/16, strana: 177 od 07.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 78/16, strana: 11 od 16.09.2016.


Pravilnik o merilima

"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 57 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 44 od 30.11.2016.


Pravilnik o nacionalnim granskim sportskim savezima preko kojih se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Republici Srbiji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 95/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 72/11, strana: 139 od 28.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 3/12, strana: 5 od 18.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 36 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 44 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 50 od 19.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 42 od 30.11.2016.


Pravilnik o načinu ukrštanja železničke pruge i puta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 89/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 72/99, strana: 1 od 17.12.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 89/16, strana: 81 od 02.11.2016.


Pravilnik o načinu ukrštanja železničke pruge i puta, pešačke ili biciklističke staze, mestu na kojem se može izvesti ukrštanje i merama za osiguranje bezbednog saobraćaja

"Službeni glasnik RS", broj 89/16, strana: 81 od 02.11.2016.


Pravilnik o načinu žigosanja, odnosno obeležavanja četinarskih stabala, namenjenih za novogodišnje i druge praznike

PRESTAJE DA VAŽI - sa 93/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 46/92, strana: 1557 od 09.07.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 56/92, strana: 1975 od 17.08.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 93/16, strana: 73 od 18.11.2016.


Pravilnik o nadležnim nacionalnim sportskim savezima za sportske grane i oblasti sporta u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 42 od 30.11.2016.


Pravilnik o obliku i sadržini šumskog žiga, obrascu propratnice, odnosno otpremnice, uslovima i načinu žigosanja posečenog drveta, načinu vođenja evidencije i načinu žigosanja, odnosno obeležavanja četinarskih stabala namenjenih za novogodišnje i druge praznike

"Službeni glasnik RS", broj 93/16, strana: 73 od 18.11.2016.


Pravilnik o obliku i sadržini šumskog žiga, obrascu propratnice, odnosno otpremnice, uslovima, načinu i roku žigosanja posečenog drveta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 93/16 - osim odredaba čl. 4-6. - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 95/92, strana: 3234 od 24.12.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 54/00, strana: 1109 od 22.12.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 93/16, strana: 73 od 18.11.2016.


Pravilnik o obrascu dozvole za upravljanje vučnim vozilom, obrascu dodatnog ovlašćenja i obrascu dozvole za regulisanje železničkog saobraćaja

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 22/16, strana: 104 od 04.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 89/16, strana: 104 od 02.11.2016.


Pravilnik o obrascu isprave o prodaji broda, odnosno karata na brodu, kao i obrascu zahteva za upis u upisnik brodova

"Službeni glasnik RS", broj 96/16, strana: 15 od 02.12.2016.


Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenja određenih postupaka

"Službeni glasnik RS", broj 94/10, strana: 24 od 10.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 16 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/11, strana: 24 od 12.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 47 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 25 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 131 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 36 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 31 od 26.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 27 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 19 od 29.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 73 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 72 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 97 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 11 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 33 od 16.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 9 od 22.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 96 od 06.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 24/15, strana: 61 od 06.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 32 od 09.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 321 od 22.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 36/16, strana: 74 od 08.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 44/16, strana: 42 od 29.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 59/16, strana: 20 od 28.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 44 od 30.11.2016.


Pravilnik o onesposobljavanju oružja

"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 30 od 05.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 96/16, strana: 30 od 02.12.2016.


Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem

"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 46 od 30.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 96/16, strana: 20 od 02.12.2016.


Pravilnik o sadržini obrasca vođenja evidencije polazaka i dolazaka autobusa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 90/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 20/96, strana: 647 od 08.05.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 90/16, strana: 33 od 04.11.2016.


Pravilnik o sadržini, izdavanju i vođenju putnih naloga i evidenciji o izdatim putnim nalozima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 90/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 20/96, strana: 647 od 08.05.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 32/10, strana: 26 od 14.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 90/16, strana: 32 od 04.11.2016.


Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata

"Službeni glasnik RS", broj 23/15, strana: 8 od 02.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 77/15, strana: 9 od 09.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 69 od 22.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 96/16, strana: 23 od 02.12.2016.


Pravilnik o sadržini, načinu izdavanja i vođenju putnih naloga i načinu vođenja evidencije o izdatim putnim nalozima

"Službeni glasnik RS", broj 90/16, strana: 32 od 04.11.2016.


Pravilnik o sportskim granama i oblastima sporta u Republici Srbiji i sportskim disciplinama u okviru sportskih grana i oblasti sporta

"Službeni glasnik RS", broj 51/16, strana: 3 od 04.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 43 od 30.11.2016.


Pravilnik o sportskim granama od posebnog značaja za Republiku Srbiju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 95/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 72/11, strana: 138 od 28.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 35 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 41 od 30.11.2016.


Pravilnik o sportskim granama od posebnog značaja za Republiku Srbiju

"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 41 od 30.11.2016.


Pravilnik o tehničkim uslovima za signalno-sigurnosne uređaje

"Službeni glasnik RS", broj 18/16, strana: 53 od 01.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 89/16, strana: 104 od 02.11.2016.


Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 110/15, strana: 54 od 28.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 59 od 15.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 38 od 18.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 71/16, strana: 20 od 19.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 52 od 30.11.2016.


Pravilnik o uslovima i načinu iskopavanja i prenosa umrlih lica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 96/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 42/85, strana: 1285 od 16.08.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 96/16, strana: 14 od 02.12.2016.


Pravilnik o uslovima i načinu iskopavanja i prenošenja umrlih lica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 96/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik SRS", broj 56/76, strana: 2066 od 31.12.1976.
"Službeni glasnik SRS", broj 52/82, strana: 2185 od 30.10.1982.
"Službeni glasnik RS", broj 96/16, strana: 14 od 02.12.2016.


Pravilnik o uslovima i načinu postupanja sa posmrtnim ostacima umrlog lica

"Službeni glasnik RS", broj 96/16, strana: 14 od 02.12.2016.


Pravilnik o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za ribočuvara i stručnog ispita za ribara

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 142 od 08.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 96/16, strana: 30 od 02.12.2016.


Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 91/16 - 1. januara 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 99/15, strana: 24 od 02.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 42 od 15.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 64 od 30.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 40 od 10.11.2016.


Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednostnica

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 40 od 10.11.2016.


Pravilnik o utvrđivanju troškova za izdavanje dozvola i godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga

PRESTAJE DA VAŽI - sa 89/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 14/10, strana: 116 od 17.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 54/13, strana: 118 od 21.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 105 od 13.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 89/16, strana: 99 od 02.11.2016.


Pravilnik o utvrđivanju visine troškova za izdavanje dozvole i visine godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga

"Službeni glasnik RS", broj 89/16, strana: 99 od 02.11.2016.


Pravilnik o vrednosti dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 96/16, strana: 30 od 02.12.2016.


Pravilnik o zajedničkim pokazateljima bezbednosti u železničkom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 175 od 08.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 89/16, strana: 104 od 02.11.2016.


Rešenja Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 90/16, strana: 38 od 04.11.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 34 od 10.11.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 90/16, strana: 26 od 04.11.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 96/16, strana: 11 od 02.12.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 35 od 30.11.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 93/16, strana: 54 od 18.11.2016.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Kosijerić)

"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 53 od 10.11.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima direktora javnih preduzeća (Požarevac)

"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 72 od 30.11.2016.


Rešenja o imenovanjima javnih beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 52 od 10.11.2016.


Rešenja o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 47 od 30.11.2016.


Rešenja o ukidanju putnih prilaza na magistralnoj pruzi Beograd - Niš - Preševo

"Službeni glasnik RS", broj 96/16, strana: 31 od 02.12.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 93/16, strana: 55 od 18.11.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 90/16, strana: 27 od 04.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 36 od 10.11.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 35 od 10.11.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 38 od 30.11.2016.


Rešenja o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 89/16, strana: 81 od 02.11.2016.


Rešenja o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 96/16, strana: 12 od 02.12.2016.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 93/16, strana: 55 od 18.11.2016.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 89/16, strana: 79 od 02.11.2016.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 96/16, strana: 12 od 02.12.2016.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 90/16, strana: 31 od 04.11.2016.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 94/16, strana: 101 od 24.11.2016.


Rešenje o davanju dozvole za izdavanje elektronskog novca

"Službeni glasnik RS", broj 89/16, strana: 98 od 02.11.2016.


Rešenje o davanju dozvole za pružanje platnih usluga privrednom društvu

"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 49 od 10.11.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na otvaranje Konzulata Demokratske Republike Kongo u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 96/16, strana: 11 od 02.12.2016.


Rešenje o dopuni dozvole za pružanje platnih usluga

"Službeni glasnik RS", broj 89/16, strana: 98 od 02.11.2016.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Čukarica)

"Službeni glasnik RS", broj 89/16, strana: 110 od 02.11.2016.


Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 89/16, strana: 109 od 02.11.2016.


Rešenje o određivanju snabdevača koji će obavljati rezervno snabdevanje električnom energijom

"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 26 od 30.11.2016.


Rešenje o određivanju snabdevača koji će obavljati rezervno snabdevanje prirodnim gasom krajnjih kupaca koji nemaju pravo na javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 69/13, strana: 4 od 02.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 38 od 30.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 96/16, strana: 11 od 02.12.2016.


Rešenje o određivanju snabdevača koji će snabdevati javne snabdevače prirodnim gasom

"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 7 od 24.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 51 od 12.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 38 od 30.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 56/16, strana: 45 od 15.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 96/16, strana: 11 od 02.12.2016.


Rešenje o postavljenju na položaj pomoćnika generalnog sekretara Stručne službe Zaštitnika građana

"Službeni glasnik RS", broj 89/16, strana: 109 od 02.11.2016.


Rešenje o razrešenju dužnosti sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 92/16, strana: 27 od 14.11.2016.


Rešenje o razrešenju sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 90/16, strana: 36 od 04.11.2016.


Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora javnog preduzeća (Aleksinac)

"Službeni glasnik RS", broj 96/16, strana: 39 od 02.12.2016.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 90/16, strana: 32 od 04.11.2016.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 35 od 10.11.2016.


Rešenje o utvrđivanju liste označenih lica na osnovu liste Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u skladu sa rezolucijama 1267 i 1989

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 8 od 07.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 202 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 42 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 114/15, strana: 148 od 31.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 54 od 01.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 52 od 25.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 76 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 6 od 30.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 18 od 18.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 26 od 03.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 65/16, strana: 17 od 28.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 31 od 30.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 22 od 21.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 92/16, strana: 9 od 14.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 26 od 30.11.2016.


Rešenje o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata

"Službeni glasnik RS", broj 92/16, strana: 26 od 14.11.2016.


Smernice za izradu i sprovođenje plana integriteta

PRESTAJU DA VAŽE - sa 95/16 - ZAMENJENE NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 80/10, strana: 114 od 02.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 69 od 30.11.2016.


Smernice za izradu i sprovođenje plana integriteta

"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 66 od 30.11.2016.


Spisak ovlašćenih kontrolnih organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 96/16, strana: 30 od 02.12.2016.


Spisak srpskih standarda iz oblasti bezbednosti plovila za rekreaciju i plovila na vodomlazni pogon

"Službeni glasnik RS", broj 93/16, strana: 79 od 18.11.2016.


Sporazum o osnivanju Fonda za zapadni Balkan, sa Statutom Fonda za zapadni Balkan, (na engleskom i srpskom jeziku) sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/16, strana: 184 od 15.11.2016.


Sporazum o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Koreje, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/16, strana: 1 od 15.11.2016.


Sporazum o zajmu (Program modernizacije i optimizacije javne uprave) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/16, strana: 130 od 15.11.2016.


Statut Razvojne agencije Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 120 od 15.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 78/16, strana: 34 od 16.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 52 od 30.11.2016.


Strategija razvoja i podrške industriji informacionih tehnologija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 95/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 23 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 7 od 30.11.2016.


Strategija razvoja industrije informacionih tehnologija za period od 2017. do 2020. godine

"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 7 od 30.11.2016.


Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o finansijskoj saradnji za projekte "Uvođenje integrisanog sistema upravljanja otpadom", "Biološka raznovrsnost i zaštita voda u Palićkom i Ludaškom jezeru" i "Jačanje socijalne infrastrukture u opštinama koje su pogođene izbegličkom krizom"

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/16, strana: 207 od 15.11.2016.


Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o tehničkoj saradnji za projekte "Reforma javne uprave", "Reforma javnih finansija" i "Podsticanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Srbiji i njihove kompatibilnosti sa standardima EU"

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/16, strana: 203 od 15.11.2016.


Ugovor o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija za budžetsku podršku, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/16, strana: 6 od 15.11.2016.


Ukazi o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 3 od 30.11.2016.


Ukazi o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 90/16, strana: 3 od 04.11.2016.


Ukazi o opozivu sa dužnosti i postavljenju na dužnost izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 89/16, strana: 3 od 02.11.2016.


Ukazi o postavljenju na dužnost i opozivu sa dužnosti izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 94/16, strana: 21 od 24.11.2016.


Uredba o bližem sadržaju akta o bezbednosti informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja, načinu provere i sadržaju izveštaja o proveri bezbednosti informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja

"Službeni glasnik RS", broj 94/16, strana: 21 od 24.11.2016.


Uredba o bližem uređenju mera zaštite informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja

"Službeni glasnik RS", broj 94/16, strana: 22 od 24.11.2016.


Uredba o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem

"Službeni glasnik RS", broj 7/11, strana: 3 od 08.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 6 od 30.11.2016.


Uredba o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 4 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 49/13, strana: 6 od 05.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 32 od 12.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 86/13, strana: 4 od 30.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 119/14, strana: 27 od 31.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 15 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 6 od 30.11.2016.


Uredba o postupku dostavljanja podataka, listi, vrstama i značaju incidenata i postupku obaveštavanja o incidentima u informaciono-komunikacionim sistemima od posebnog značaja

"Službeni glasnik RS", broj 94/16, strana: 28 od 24.11.2016.


Uredba o postupku i načinu na koji zakoniti imalac akcija Akcionarskog fonda daje nalog brokeru za prvu prodaju akcija

"Službeni glasnik RS", broj 43/10, strana: 6 od 25.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 91/10, strana: 134 od 03.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 65 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 5 od 22.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 11 od 10.11.2016.


Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 7 od 01.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 93/16, strana: 3 od 18.11.2016.


Uredba o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 3 od 30.11.2016.


Uredba o utvrđivanju Liste poslova u oblastima u kojima se obavljaju delatnosti od opšteg interesa i u kojima se koriste informaciono-komunikacioni sistemi od posebnog značaja

"Službeni glasnik RS", broj 94/16, strana: 27 od 24.11.2016.


Uredba o utvrđivanju lučkog područja luke u Smederevu

"Službeni glasnik RS", broj 90/16, strana: 19 od 04.11.2016.


Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2016. godini koji se realizuju preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

"Službeni glasnik RS", broj 28/16, strana: 3 od 15.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 6 od 30.11.2016.


Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka Kopaonik

"Službeni glasnik RS", broj 89/16, strana: 4 od 02.11.2016.


Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene za infrastrukturni koridor visokonaponskog dalekovoda 110 kV broj 113/x do TS Niš 1 do Vrle III

"Službeni glasnik RS", broj 93/16, strana: 3 od 18.11.2016.


Usklađeni najviši iznosi lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina

"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 38 od 10.11.2016.


Zaključak Komisije za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 93/16, strana: 82 od 18.11.2016.


Zaključak o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 93/16, strana: 56 od 18.11.2016.


Zaključak o usvajanju Programa dodele bespovratne pomoći privrednim subjektima na poplavljenom području u martu 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 36 od 10.11.2016.


Zaključak o utvrđivanju Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 92/16, strana: 12 od 14.11.2016.


Zakon o finansiranju lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 44 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 47/11, strana: 3 od 29.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 22 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 3 od 15.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 9 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 101 od 20.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 83/16, strana: 3 od 10.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 38 od 10.11.2016.


Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela

"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 5 od 08.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 94/16, strana: 18 od 24.11.2016.


Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela

PRESTAJE DA VAŽI - sa 94/16 - 1. marta 2018. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 42/02, strana: 15 od 19.07.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 27/03, strana: 2 od 19.03.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 39/03, strana: 1 od 11.04.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 60/03, strana: 12 od 10.06.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 67/03, strana: 1 od 01.07.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 29/04, strana: 1 od 17.03.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 58/04, strana: 1 od 28.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 45/05, strana: 11 od 31.05.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 7 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 27 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 72/11, strana: 3 od 28.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 272 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 12 od 08.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 94/16, strana: 14 od 24.11.2016.


Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije

PAŽNJA - primenjuje se od 1. marta 2018. godine
"Službeni glasnik RS", broj 94/16, strana: 14 od 24.11.2016.


Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama

"Službeni glasnik RS", broj 73/10, strana: 66 od 12.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 9 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 7 od 13.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 21 od 26.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 92/16, strana: 3 od 14.11.2016.


Zakon o sprečavanju nasilja u porodici

PAŽNJA - primenjuje se od 1. juna 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 94/16, strana: 3 od 24.11.2016.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava iz budžeta APV u 2016. godini (izgradnja infrastrukturnih objekata u jedinicama lokalne samouprave)

"Službeni list APV", broj 63/16, strana: 1928 od 23.11.2016.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini, za sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju infrastrukturnih objekata jedinica lokalne samouprave za koje građevinske dozvole izdaju jedinice lokalne samouprave sa teritorije APV

"Službeni list APV", broj 60/16, strana: 1870 od 02.11.2016.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za finansiranje realizacije projekata rekultivacije napuštenih kopova bez titulara

"Službeni list APV", broj 60/16, strana: 1865 od 02.11.2016.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene toplotnih pumpi za zagrevanje/hlađenje objekata javne namene

"Službeni list APV", broj 60/16, strana: 1859 od 02.11.2016.


Javni konkursi za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima sa teritorije AP Vojvodine

"Službeni list APV", broj 29/16, strana: 783 od 11.05.2016.
"Službeni list APV", broj 59/16, strana: 1827 od 26.10.2016.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava upravljačima zaštićenih područja koja je proglasio nadležni organ Autonomne pokrajine Vojvodine, za finansiranje projektnih aktivnosti

"Službeni list APV", broj 61/16, strana: 1885 od 09.11.2016.


Konkurs za raspodelu sredstava iz Godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u AP Vojvodini u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 58/16, strana: 1795 od 19.10.2016.
"Službeni list APV", broj 59/16, strana: 1826 od 26.10.2016.


Konkursi za finansiranje i sufinansiranje u oblasti kulture za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 59/16, strana: 1840 od 26.10.2016.


Odluka o angažovanju saradnika za potrebe poslaničke grupe u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 60/16, strana: 1853 od 02.11.2016.


Odluka o dodeli godišnjeg priznanja u oblasti sporta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 64/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 8/03, strana: 167 od 22.05.2003.
"Službeni list APV", broj 64/16, strana: 1970 od 24.11.2016.


Odluka o izboru Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana

"Službeni list APV", broj 64/16, strana: 2006 od 24.11.2016.


Odluka o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 38/16, strana: 894 od 20.06.2016.
"Službeni list APV", broj 43/16, strana: 1275 od 18.07.2016.
"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1429 od 28.09.2016.
"Službeni list APV", broj 64/16, strana: 2007 od 24.11.2016.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode "Bagremara"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 92/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 48/13, strana: 1337 od 11.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 92/16, strana: 40 od 14.11.2016.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode "Deliblatska peščara"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 92/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 48/13, strana: 1317 od 11.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 92/16, strana: 33 od 14.11.2016.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode "Gornje Podunavlje"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 92/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 48/13, strana: 1327 od 11.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 92/16, strana: 27 od 14.11.2016.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode "Koviljsko-petrovaradinski rit"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 92/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 48/13, strana: 1332 od 11.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 92/16, strana: 37 od 14.11.2016.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode "Obedska bara"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 92/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 48/13, strana: 1322 od 11.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 92/16, strana: 30 od 14.11.2016.


"Službeni list APV", broj 59/16, strana: 1815 od 26.10.2016.


Odluka o poslanicima u radnom odnosu u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 36/16, strana: 878 od 10.06.2016.
"Službeni list APV", broj 39/16, strana: 899 od 24.06.2016.
"Službeni list APV", broj 42/16, strana: 967 od 13.07.2016.
"Službeni list APV", broj 43/16, strana: 1278 od 18.07.2016.
"Službeni list APV", broj 45/16, strana: 1313 od 29.07.2016.
"Službeni list APV", broj 50/16, strana: 1355 od 07.09.2016.
"Službeni list APV", broj 59/16, strana: 1825 od 26.10.2016.


Odluka o postupku i kriterijumima o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive unutrašnje rasvete u javnim ustanovama u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 62/16, strana: 1915 od 16.11.2016.


Odluka o Sekretarijatu Pokrajinske vlade

"Službeni list APV", broj 8/10, strana: 394 od 06.05.2010.
"Službeni list APV", broj 26/12, strana: 1409 od 04.10.2012.
"Službeni list APV", broj 22/14, strana: 999 od 04.06.2014.
"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1533 od 15.10.2014.
"Službeni list APV", broj 61/16, strana: 1879 od 09.11.2016.
"Službeni list APV", broj 63/16, strana: 1927 od 23.11.2016.


Odluka o sprovođenju postupka za dodelu sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine po konkursima u oblasti kulture u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 59/16, strana: 1839 od 26.10.2016.


Odluka o uslovima za angažovanje lica za obavljanje poslova za potrebe poslaničkih grupa u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 60/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 31/12, strana: 1614 od 09.11.2012.
"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1612 od 16.09.2015.
"Službeni list APV", broj 60/16, strana: 1853 od 02.11.2016.


Odluka o utvrđivanju tradicionalnih naziva opština i naseljenih mesta na rusinskom jeziku

"Službeni list APV", broj 61/16, strana: 1911 od 09.11.2016.


Odluke o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 43/16, strana: 1273 od 18.07.2016.
"Službeni list APV", broj 64/16, strana: 2006 od 24.11.2016.


Odluke o potvrđivanju i prestanku mandata poslanicima u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 64/16, strana: 2005 od 24.11.2016.


Oglas za postavljanje stalnih sudskih tumača - stalnih sudskih prevodilaca za područje viših sudova na teritoriji Autonmne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 62/16, strana: 1923 od 16.11.2016.


Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme u Službi skupštine Autnomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 62/16, strana: 1923 od 16.11.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o bližem uređivanju načela za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta

"Službeni list APV", broj 64/16, strana: 1968 od 24.11.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2063 od 29.12.2015.
"Službeni list APV", broj 54/16, strana: 1435 od 30.09.2016.
"Službeni list APV", broj 64/16, strana: 1944 od 24.11.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o dodeli godišnjeg priznanja u oblasti sporta - Vihor

"Službeni list APV", broj 64/16, strana: 1970 od 24.11.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu razvoja sporta u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period 2016-2018. godine

"Službeni list APV", broj 64/16, strana: 1971 od 24.11.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o zaduživanju radi refinansiranja dela javnog duga Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 64/16, strana: 1943 od 24.11.2016.


Pokrajinska uredba o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 4/16, strana: 73 od 03.02.2016.
"Službeni list APV", broj 19/16, strana: 629 od 01.04.2016.
"Službeni list APV", broj 25/16, strana: 745 od 22.04.2016.
"Službeni list APV", broj 28/16, strana: 761 od 09.05.2016.
"Službeni list APV", broj 31/16, strana: 793 od 23.05.2016.
"Službeni list APV", broj 34/16, strana: 841 od 01.06.2016.
"Službeni list APV", broj 41/16, strana: 911 od 06.07.2016.
"Službeni list APV", broj 46/16, strana: 1319 od 03.08.2016.
"Službeni list APV", broj 61/16, strana: 1875 od 09.11.2016.


Pokrajinska uredba o platama, naknadi troškova, otpremnini i drugim primanjima postavljenih i zaposlenih lica u organima Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 27/12, strana: 1413 od 10.10.2012.
"Službeni list APV", broj 35/12, strana: 1672 od 28.11.2012.
"Službeni list APV", broj 9/13, strana: 149 od 13.03.2013.
"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 923 od 30.04.2014.
"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1531 od 15.10.2014.
"Službeni list APV", broj 1/15, strana: 2 od 15.01.2015.
"Službeni list APV", broj 44/15, strana: 1923 od 21.10.2015.
"Službeni list APV", broj 61/16, strana: 1878 od 09.11.2016.


Pokrajinska uredba o utvrđivanju zvanja i zanimanja zaposlenih u pokrajinskim organima i o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 64/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 24/12, strana: 1141 od 24.09.2012.
"Službeni list APV", broj 35/12, strana: 1672 od 28.11.2012.
"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 923 od 30.04.2014.
"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1531 od 15.10.2014.
"Službeni list APV", broj 1/15, strana: 1 od 15.01.2015.
"Službeni list APV", broj 20/15, strana: 845 od 30.04.2015.
"Službeni list APV", broj 61/16, strana: 1878 od 09.11.2016.
"Službeni list APV", broj 64/16, strana: 1968 od 24.11.2016.


Poslovnik Pokrajinske izborne komisije

"Službeni list APV", broj 12/16, strana: 554 od 10.03.2016.
"Službeni list APV", broj 61/16, strana: 1885 od 09.11.2016.


Pravilnik o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme i softvera u 2016. godini, sa Javnim konkursom

"Službeni list APV", broj 61/16, strana: 1905 od 09.11.2016.
"Službeni list APV", broj 63/16, strana: 1937 od 23.11.2016.


Pravilnik o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u objektima javne namene, sa Javnim konkursom za dodelu sredstava

"Službeni list APV", broj 59/16, strana: 1833 od 26.10.2016.


Pravilnik o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene toplotnih pumpi za zagrevanje/hlađenje objekata javne namene

"Službeni list APV", broj 60/16, strana: 1855 od 02.11.2016.


Pravilnik o dodeli bezpovratnih podsticajnih sredstava za finansiranje realizacije projekata rekultivacije napuštenih kopova bez titulara

"Službeni list APV", broj 60/16, strana: 1862 od 02.11.2016.


Pravilnik o dodeli podsticajnih sredstava po javnom konkursu za refundaciju troškova učešća privrednih subjekata na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji, sa Konkursom

"Službeni list APV", broj 61/16, strana: 1901 od 09.11.2016.


Pravilnik o dodeli podsticajnih sredstava putem konkursa za uklanjanje divljih deponija s poljoprivrednog zemljišta, odnosno privođenje nameni poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini, sa Konkursom

"Službeni list APV", broj 61/16, strana: 1898 od 09.11.2016.


Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije za 2016. godinu, sa Konkursom

"Službeni list APV", broj 61/16, strana: 1984 od 09.11.2016.


Pravilnik o izgledu "Službenog lista Autonomne pokrajine Vojvodine"

"Službeni list APV", broj 7/15, strana: 85 od 25.02.2015.
"Službeni list APV", broj 60/16, strana: 1871 od 02.11.2016.


Pravilnik o načinu, kriterijumima i merilima za sufinansiranje tekućih rashoda i izdataka ustanova kulture i drugih subjekata u kulturi u AP Vojvodini koje svojim programima prevazilaze lokalni značaj i trajnije zadovoljavaju kulturne potrebe građana AP Vojvodine

"Službeni list APV", broj 61/16, strana: 1886 od 09.11.2016.


Pravilnik o postupku dodele bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju infrastrukturnih objekata jedinica lokalne samouprave

"Službeni list APV", broj 60/16, strana: 1867 od 02.11.2016.


Pravilnik o postupku dodele bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive unutrašnje rasvete u javnim ustanovama, uz Javni konkurs za dodelu sredstava

"Službeni list APV", broj 59/16, strana: 1827 od 26.10.2016.


Pravilnik o raspodeli sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2016. godinu, sa Konkursom

"Službeni list APV", broj 61/16, strana: 1887 od 09.11.2016.


Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za realizaciju prioritetnih projekata po programu Leader u 2016. godini, na teritoriji APV, sa Konkursom

"Službeni list APV", broj 63/16, strana: 1930 od 23.11.2016.


Pravilnik za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova ekonomskih aktivnosti u smislu dodavanja vrednosti poljoprivrednim proizvodima, kao i uvođenje i sertifikacija sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2016. godini, sa Konkursom

"Službeni list APV", broj 64/16, strana: 2007 od 24.11.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 61/16, strana: 1881 od 09.11.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 60/16, strana: 1851 od 02.11.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 59/16, strana: 1816 od 26.10.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 63/16, strana: 1927 od 23.11.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća i ustanova u APV

"Službeni list APV", broj 62/16, strana: 1918 od 16.11.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 62/16, strana: 1918 od 16.11.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 60/16, strana: 1851 od 02.11.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 61/16, strana: 1879 od 09.11.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 63/16, strana: 1928 od 23.11.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 59/16, strana: 1816 od 26.10.2016.


Rešenja o razrešenjima i postavljenjima savetnika u Skupštini APV

"Službeni list APV", broj 60/16, strana: 1854 od 02.11.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 61/16, strana: 1883 od 09.11.2016.
"Službeni list APV", broj 62/16, strana: 1922 od 16.11.2016.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 59/16, strana: 1825 od 26.10.2016.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 60/16, strana: 1853 od 02.11.2016.
"Službeni list APV", broj 62/16, strana: 1922 od 16.11.2016.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 62/16, strana: 1922 od 16.11.2016.


"Službeni list grada Beograda", broj 7/15, strana: 79 od 09.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 51 od 30.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 103/16, strana: 56 od 28.10.2016.


Naredba o sprovođenju aktivnosti opštinskih štabova i kriznih timova za vanredne situacije u zimskim uslovima u sezoni 2016/2017. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 103/16, strana: 2 od 28.10.2016.


Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 102/16, strana: 23 od 21.10.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Čukarica za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 87/15, strana: 1 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/16, strana: 1 od 30.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 104/16, strana: 5 od 07.11.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Mladenovac za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 67/16, strana: 26 od 30.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 101/16, strana: 1 od 17.10.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 104/16, strana: 26 od 07.11.2016.


"Službeni list grada Beograda", broj 88/15, strana: 1 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/16, strana: 1 od 12.04.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/16, strana: 17 od 21.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 105/16, strana: 1 od 09.11.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 86/15, strana: 50 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/16, strana: 37 od 03.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 66/16, strana: 48 od 24.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 103/16, strana: 6 od 28.10.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Palilula za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 85/15, strana: 25 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 70/16, strana: 9 od 08.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 106/16, strana: 2 od 16.11.2016.


Odluka o cenama pijačnih usluga na pijacama i privremenim objektima na području opštine Čukarica kojim upravlja JP "Poslovni prostor opštine Čukarica"

"Službeni list grada Beograda", broj 104/16, strana: 24 od 07.11.2016.


Odluka o Cenovniku JP "Vodovod i kanalizacija" Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 106/16, strana: 38 od 16.11.2016.


Odluka o dodeli javnih priznanja gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 102/16, strana: 2 od 21.10.2016.


Odluka o dodeli Povelje o javnom priznanju sa medaljom - Počasni građanin Zemuna

"Službeni list grada Beograda", broj 103/16, strana: 4 od 28.10.2016.


Odluka o dodeli Povelje o prijateljstvu sa ključem Zemuna

"Službeni list grada Beograda", broj 103/16, strana: 4 od 28.10.2016.


Odluka o finansiranju programskih aktivnosti korisnika sredstava budžeta GO Čukarica za 2017. i 2018. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 104/16, strana: 22 od 07.11.2016.


Odluka o izdvajanju budžetskih sredstava za potrebe uređivanja površina oko stambenih zgrada na teritoriji gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 105/16, strana: 38 od 09.11.2016.


Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Ustanove kulture "Palilula"

"Službeni list grada Beograda", broj 106/16, strana: 33 od 16.11.2016.


Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 25 od 14.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/14, strana: 12 od 28.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 44 od 10.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 113/16, strana: 2 od 30.11.2016.


Odluka o načinu odlaganja kućnog smeća i smeća sa javnih površina na teritoriji gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 104/16, strana: 49 od 07.11.2016.


PRESTAJE DA VAŽI - sa 105/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 84/14, strana: 19 od 14.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 105/16, strana: 20 od 09.11.2016.


"Službeni list grada Beograda", broj 105/16, strana: 20 od 09.11.2016.


PRESTAJE DA VAŽI - sa 105/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 15 od 30.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/16, strana: 30 od 21.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 11 od 05.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 105/16, strana: 14 od 09.11.2016.


"Službeni list grada Beograda", broj 105/16, strana: 14 od 09.11.2016.


Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 106/16, strana: 24 od 16.11.2016.


Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Palilula

PRESTAJE DA VAŽI - sa 106/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 48/08, strana: 22 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/08, strana: 56 od 30.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/10, strana: 9 od 01.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/10, strana: 9 od 09.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/11, strana: 8 od 06.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/13, strana: 1 od 07.10.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 106/16, strana: 24 od 16.11.2016.


Odluka o organizovanju Javnog preduzeća za korišćenje i upravljanje poslovnim prostorom "Poslovni centar opštine Palilula" koja predstavlja osnivački akt

PRESTAJE DA VAŽI - sa 106/16
"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 41 od 25.02.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 106/16, strana: 34 od 16.11.2016.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za informisanje "Radio-Lazarevac" u Lazarevcu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 102/16
"Službeni list grada Beograda", broj 27/92, strana: 1288 od 28.12.1992.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/93, strana: 266 od 30.04.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/97, strana: 151 od 11.04.1997.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/02, strana: 34 od 15.02.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/05, strana: 65 od 17.02.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 23 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 102/16, strana: 3 od 21.10.2016.


"Službeni list grada Beograda", broj 105/16, strana: 30 od 09.11.2016.


Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 102/16, strana: 3 od 21.10.2016.


Odluka o Pravobranilaštvu gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 31 od 12.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 83/16, strana: 49 od 24.08.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 105/16, strana: 34 od 09.11.2016.


Odluka o prestanku postojanja i ukidanju izdavača medija JP za informisanje "Radio-Lazarevac", Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 102/16, strana: 3 od 21.10.2016.


Odluka o prestanku rada i postojanja i brisanju JP za upravljanje i korišćenje poslovnim prostorom "Poslovni centar opštine Palilula" i preuzimanju prava, obaveza i poslovanja JP za upravljanje i korišćenje poslovnim prostorom "Poslovni centar opštine Palilula" od strane gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 106/16, strana: 34 od 16.11.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Toplovod" Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 33 od 05.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 103/16, strana: 49 od 28.10.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća "Poslovni prostor" Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 47 od 05.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 103/16, strana: 50 od 28.10.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 55 od 05.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 103/16, strana: 50 od 28.10.2016.


"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 21 od 30.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 105/16, strana: 24 od 09.11.2016.


Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju ulica po zonama na teritoriji opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 83/16, strana: 55 od 24.08.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 105/16, strana: 38 od 09.11.2016.


"Službeni list grada Beograda", broj 105/16, strana: 24 od 09.11.2016.


Odluka o utvrđivanju Cenovnika JP "Pijace i zelenilo Grocka" za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 106/16, strana: 36 od 16.11.2016.


Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 113/16, strana: 5 od 30.11.2016.


Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima opština Savski venac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 83/16 - 1. avgusta 2016. godine - Odlukom o stavljanju van snage Odluke
"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 20 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 37 od 30.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 66/15, strana: 50 od 30.10.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/16, strana: 14 od 12.04.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 83/16, strana: 55 od 24.08.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 105/16, strana: 38 od 09.11.2016.


Odluka o visini naknada za usluge u vezi sa sahranjivanjem (GO Čukarica)

"Službeni list grada Beograda", broj 104/16, strana: 23 od 07.11.2016.


Odluka o visini stope poreza na imovinu

"Službeni list grada Beograda", broj 56/13, strana: 1 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 87/14, strana: 1 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/15, strana: 1 od 30.11.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 113/16, strana: 2 od 30.11.2016.


Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na području gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 105/16, strana: 34 od 09.11.2016.


Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na području gradske opštine Savski venac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 105/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 37 od 30.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 105/16, strana: 34 od 09.11.2016.


Odluke o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom - Zaslužni građanin Zemuna

"Službeni list grada Beograda", broj 103/16, strana: 3 od 28.10.2016.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 103/16, strana: 5 od 28.10.2016.


"Službeni list grada Beograda", broj 105/16, strana: 1 od 09.11.2016.


Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora javnih komunalnih preduzeća u Obrenovcu, sa Oglasom

"Službeni list grada Beograda", broj 103/16, strana: 50 od 28.10.2016.


Odluke o utvrđivanju prestanka i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine GO Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 106/16, strana: 1 od 16.11.2016.


Odluke o utvrđivanju prestanka i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 105/16, strana: 33 od 09.11.2016.


Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u oktobru 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 106/16, strana: 1 od 16.11.2016.


Pokazatelj smanjenja potrošačkih cena u septembru 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 102/16, strana: 2 od 21.10.2016.


Poslovnik Skupštine gradske opštine Obrenovac (prečišćen tekst - sa 102/16)

"Službeni list grada Beograda", broj 6/11, strana: 30 od 18.03.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 16 od 05.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 102/16, strana: 7 od 21.10.2016.


"Službeni list grada Beograda", broj 78/16, strana: 34 od 21.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 105/16, strana: 31 od 09.11.2016.


Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 57/13, strana: 18 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/14, strana: 29 od 22.07.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 11 od 21.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 21 od 13.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 102/16, strana: 24 od 21.10.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Beograda", broj 103/16, strana: 54 od 28.10.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova (GO Barajevo)

"Službeni list grada Beograda", broj 104/16, strana: 49 od 07.11.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih ustanova i preduzeća (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 102/16, strana: 6 od 21.10.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na cenovnike javnih preduzeća (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 106/16, strana: 36 od 16.11.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća (GO Čukarica)

"Službeni list grada Beograda", broj 104/16, strana: 23 od 07.11.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Barajevo)

"Službeni list grada Beograda", broj 104/16, strana: 49 od 07.11.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Čukarica)

"Službeni list grada Beograda", broj 104/16, strana: 22 od 07.11.2016.


"Službeni list grada Beograda", broj 105/16, strana: 32 od 09.11.2016.


"Službeni list grada Beograda", broj 104/16, strana: 3 od 07.11.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Palilula)

"Službeni list grada Beograda", broj 106/16, strana: 35 od 16.11.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Savski venac)

"Službeni list grada Beograda", broj 105/16, strana: 38 od 09.11.2016.


Rešenja o izboru članova komisija, imenovanjima i razrešenjima (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 102/16, strana: 4 od 21.10.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja subvencija iz budžeta grada Beograda za 2016. godinu, JP "Gradsko stambeno"

"Službeni list grada Beograda", broj 102/16, strana: 1 od 21.10.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Turističkoj organizaciji Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 103/16, strana: 1 od 28.10.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija JP "Hipodrom Beograd" za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 102/16, strana: 1 od 21.10.2016.


Rešenje o imenovanju direktora JP "Poslovni prostor opštine Čukarica"

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 28 od 05.10.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 103/16, strana: 57 od 28.10.2016.


Rešenje o izmenama osnivačkog akta Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom "Poslovni prostor Zemun"

"Službeni list grada Beograda", broj 103/16, strana: 5 od 28.10.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 106/16, strana: 38 od 16.11.2016.


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 54/16, strana: 80 od 03.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 68 od 05.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 103/16, strana: 53 od 28.10.2016.


Rešenje o opštim parkiralištima

"Službeni list grada Beograda", broj 44/09, strana: 5 od 07.10.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/10, strana: 3 od 16.02.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/10, strana: 24 od 16.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/10, strana: 2 od 19.08.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/11, strana: 15 od 11.11.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 1 od 15.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 27 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 5 od 09.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/15, strana: 9 od 28.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 20 od 04.05.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/16, strana: 32 od 29.01.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/16, strana: 2 od 21.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 80/16, strana: 54 od 01.08.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 82/16, strana: 1 od 19.08.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 1 od 12.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 102/16, strana: 1 od 21.10.2016.


PRESTAJE DA VAŽI - sa 105/16 - ZAMENJENO ODLUKOM
"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 36 od 25.02.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 35 od 20.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 88/15, strana: 28 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 105/16, strana: 24 od 09.11.2016.


Rešenje o osnivanju Saveta opštine za bezbednost saobraćaja na putevima (GO Rakovica)

"Službeni list grada Beograda", broj 104/16, strana: 4 od 07.11.2016.


Rešenje o posebnom režimu saobraćaja na području grada Beograda u periodu od 15. novembra 2015. godine do 15. marta 2016. godine (u zimskim uslovima)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 103/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 59/15, strana: 2 od 16.10.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 103/16, strana: 1 od 28.10.2016.


Rešenje o posebnom režimu saobraćaja na području grada Beograda u periodu od 15. novembra 2016. godine do 15. marta 2017. godine (u zimskim uslovima)

"Službeni list grada Beograda", broj 103/16, strana: 1 od 28.10.2016.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana generalne regulacije za objekte termoelektrane "Nikola Tesla A" sa pripadajućom deponijom, gradska opština Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 104/16, strana: 1 od 07.11.2016.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Bulevara kralja Aleksandra za blokove između ulica Žabljačke i Bajdine, blokovi: E1-E9, gradska opština Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 104/16, strana: 2 od 07.11.2016.


Rešenje o razrešenju (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 103/16, strana: 5 od 28.10.2016.


Zaključak o pristupanju promeni Statuta gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 104/16, strana: 50 od 07.11.2016.


"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 70/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 70/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 69/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 69/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 69/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada

"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/16, strana: 11 od 01.11.2016.


Odluka o davanju saglasnosti za realizaciju specijalizovanih programa za radnu 2016/17. godinu u Predškolskoj ustanovi "Nada Naumović" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/16, strana: 1 od 16.11.2016.


Odluka o dodeljivanju prostora za rad Srpskoj narodnoj partiji

"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/16, strana: 1 od 25.10.2016.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Urbanizam - Kragujevac" (prečišćen tekst - sa 19/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 137 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/05, strana: 83 od 11.06.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 13 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 12 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 99 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 31 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 82 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 58 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 49 od 22.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 226 od 18.10.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/16, strana: 1 od 01.11.2016.


Odluka o osnivanju Službe budžetske inspekcije grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/16, strana: 3 od 07.11.2016.


Odluka o osnivanju Službe za budžetsku inspekciju grada Kragujevca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/12, strana: 2 od 23.05.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/12, strana: 80 od 08.06.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/16, strana: 3 od 07.11.2016.


Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/16, strana: 1 od 25.10.2016.


Odluka o saniranju šteta građanima nastalih prirodnom i drugom nezgodom na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/16, strana: 2 od 16.11.2016.


Odluka o upisu prava na nepokretnostima koje su u javnoj svojini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/16, strana: 7 od 07.11.2016.


Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/16, strana: 1 od 07.11.2016.


Odluka o visini jednokratne novčane pomoći za štetu nastalu od požara, udara groma i drugih vanrednih okolnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/09, strana: 3 od 09.03.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/16, strana: 2 od 16.11.2016.


Odluke o davanju saglasnosti na akte javnih ustanova

"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/16, strana: 2 od 07.11.2016.


Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 48 od 08.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/16, strana: 2 od 27.05.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/16, strana: 4 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/16, strana: 23 od 22.08.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/16, strana: 3 od 22.09.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/16, strana: 7 od 07.11.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja javnog preduzeća

"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/16, strana: 22 od 25.10.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu Predloga godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/16, strana: 3 od 16.11.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu Predloga godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Kragujevca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/15, strana: 6 od 26.11.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/16, strana: 3 od 16.11.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za procenu projekata u oblasti omladinske politike koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta grada Kragujevca za 2017. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/16, strana: 18 od 01.11.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za rešavanje po zahtevima za ostvarivanje prava na povlašćenu vožnju u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/15, strana: 7 od 26.11.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/16, strana: 5 od 16.11.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za rešavanje po zahtevima za ostvarivanje prava na povlašćenu vožnju u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika u izuzetnim naročito opravdanim slučajevima za 2017. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/16, strana: 5 od 16.11.2016.


Rešenje o obrazovanju Radne grupe za davanje preporuka za utvrđivanje visine poreske stope za obračun poreza na imovinu poreskih obveznika koji vode poslovne knjige za 2017. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/16, strana: 23 od 25.10.2016.


Rešenje o obrazovanju Žalbene komisije za odlučivanje po žalbama službenika i nameštenika koji su zaposleni u jedinici lokalne samouprave

"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/16, strana: 23 od 25.10.2016.


Rešenje o uslovima, visini i načinu isplate naknade Žalbenoj komisiji za odlučivanje po žalbama službenika i nameštenika zaposlenih u jedinici lokalne samouprave

"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/16, strana: 10 od 07.11.2016.


Uputstvo o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u gradskoj upravi grada Kragujevca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/2016 - Uputstvom o prestanku važenja Uputstva
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/15, strana: 122 od 31.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/15, strana: 9 od 19.10.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 77 od 22.01.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/16, strana: 3 od 16.11.2016.


Uputstvo za postupanje po zahtevima poreskih obveznika za odlaganje plaćanja dugovanog poreza

"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/16, strana: 12 od 01.11.2016.


Uputstvo za postupanje po zahtevima poreskih obveznika za odlaganje plaćanja dugovanog poreza

PRESTAJE DA VAŽI - sa 35/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/14, strana: 4 od 06.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 45/15, strana: 13 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/16, strana: 12 od 01.11.2016.


Zaključci o prihvatanju izveštaja o radu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/16, strana: 9 od 07.11.2016.


Odluka o Gradskoj upravi grada Zrenjanina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 29/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 260 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/16, strana: 608 od 04.11.2016.


Odluka o Gradskoj upravi grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/16, strana: 608 od 04.11.2016.


Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Gradske narodne biblioteke "Žarko Zrenjanin" u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 444 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/16, strana: 625 od 04.11.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije radnog kompleksa - Farme "Banatski Despotovac" KO Banatski Despotovac, sa Odlukom o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/16, strana: 676 od 04.11.2016.


Odluka o koeficijentima za obračun i isplatu plata izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 2/12, strana: 19 od 10.02.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/12, strana: 236 od 21.08.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/13, strana: 333 od 19.06.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 89 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 458 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/16, strana: 627 od 04.11.2016.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za organizacione oblike u sistemu grada Zrenjanina za 2015. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1060 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/16, strana: 2 od 05.01.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/16, strana: 85 od 26.02.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/16, strana: 616 od 04.11.2016.


Odluka o održavanju komunalne higijene

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/08, strana: 372 od 24.11.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/10, strana: 303 od 09.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 829 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 86 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 519 od 17.10.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1050 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 453 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/16, strana: 624 od 04.11.2016.


Odluka o osnivanju "Javnog preduzeća za urbanizam" Zrenjanin (prečišćen tekst - sa 27/2016)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 83 od 15.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/13, strana: 517 od 20.09.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 36/13, strana: 766 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 403 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 27/16, strana: 555 od 31.10.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/16, strana: 622 od 04.11.2016.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Gradska toplana" Zrenjanin (prečišćen tekst - sa 27/2016)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/13, strana: 383 od 25.07.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/13, strana: 516 od 20.09.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 36/13, strana: 773 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 421 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 27/16, strana: 583 od 31.10.2016.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Zrenjaninska objedinjena naplata" Zrenjanin (prečišćen tekst - sa 27/2016)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 522 od 17.10.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/16, strana: 87 od 26.02.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 437 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 27/16, strana: 589 od 31.10.2016.


Odluka o osnivanju Turističke organizacije grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/16, strana: 618 od 04.11.2016.


Odluka o osnivanju Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/03, strana: 117 od 07.11.2003.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/09, strana: 99 od 15.05.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/11, strana: 396 od 01.07.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/12, strana: 238 od 21.08.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 446 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/16, strana: 627 od 04.11.2016.


Odluka o pokretanju postupka likvidacije nad Javnim preduzećem "Radio Zrenjanin" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/16, strana: 637 od 04.11.2016.


Odluka o promeni Osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin (prečišćen tekst - sa 27/2016)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 71 od 15.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 412 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 27/16, strana: 569 od 31.10.2016.


Odluka o promeni Osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Pijace i parkinzi" Zrenjanin (prečišćen tekst - sa 27/2016)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 78 od 15.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 416 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 27/16, strana: 577 od 31.10.2016.


Odluka o promeni Osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Zrenjanin (prečišćen tekst - sa 27/2016)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 66 od 15.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 407 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 27/16, strana: 563 od 31.10.2016.


Odluka o promeni Osnivačkog akta Javnog preduzeća "Gradska stambena agencija" Zrenjanin (prečišćen tekst - sa 27/2016)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 89 od 15.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 425 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 27/16, strana: 597 od 31.10.2016.


Odluka o raspisivanju referenduma na teritoriji Mesne zajednice "Lazarevo" Lazarevo radi donošenja odluke o uvođenju samodoprinosa

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/16, strana: 631 od 04.11.2016.


Odluka o raspisivanju referenduma na teritoriji Mesne zajednice "Perlez" radi donošenja odluke o uvođenju samodoprinosa

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/16, strana: 636 od 04.11.2016.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Zrenjanin, sa Oglasom

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/16, strana: 638 od 04.11.2016.


Poslovnik Skupštine grada Zrenjanina (prečišćen tekst - sa 18/15)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/12, strana: 453 od 23.11.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/13, strana: 115 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/13, strana: 327 od 19.06.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 26/13, strana: 425 od 03.09.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 197 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/15, strana: 148 od 12.06.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/15, strana: 485 od 29.07.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/15, strana: 549 od 02.10.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/16, strana: 607 od 04.11.2016.


Predlog odluke o uvođenju samodoprinosa na teritoriji Mesne zajednice "Lazarevo" Lazarevo

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/16, strana: 628 od 04.11.2016.


Predlog odluke o uvođenju samodoprinosa na teritoriji Mesne zajednice "Perlez" Perlez

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/16, strana: 632 od 04.11.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/16, strana: 641 od 04.11.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima članova školskih odbora

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/16, strana: 669 od 04.11.2016.


Rešenja o imenovanju komisija za sprovođenje referenduma radi uvođenja samodoprinosa u mesnim zajednicama na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/16, strana: 667 od 04.11.2016.


Rešenja o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/16, strana: 607 od 04.11.2016.


Rešenje o raspisivanju izbora za nadzorne odbore mesnih zajednica "Taraš" Taraš i "Mihajlovo" na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/16, strana: 606 od 03.11.2016.


Rešenje o raspisivanju izbora za savete i nadzorne odbore mesnih zajednica na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/16, strana: 605 od 03.11.2016.


Statut Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/16, strana: 642 od 04.11.2016.


Statut Javnog preduzeća "Gradska stambena agencija" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/16, strana: 656 od 04.11.2016.


Zaključak o obrazovanju Stručnog tima za izradu procene ugroženosti i plana zaštite i spašavanja na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 30/16, strana: 685 od 21.11.2016.


Zaključak o obrazovanju Stručno-operativnog tima za poljoprivredu na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 30/16, strana: 689 od 21.11.2016.


Zaključak o obrazovanju Stručno-operativnog tima za zaštitu i spašavanje od poplava na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 30/16, strana: 686 od 21.11.2016.


Zaključak o obrazovanju Stručno-operativnog tima za zaštitu od požara na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 30/16, strana: 687 od 21.11.2016.


Zaključak o obrazovanju Stručno-operativnog tima za zbrinjavanje i evakuaciju ugroženog stanovništva na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 30/16, strana: 688 od 21.11.2016.


Zaključak o obrazovanju Stručno-operativnog tima zimske službe na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 30/16, strana: 689 od 21.11.2016.


Zaključak o usvajanju Programa mera za unapređenje uslova života na teritoriji grada Zrenjanina u 2016. godini

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 30/16, strana: 684 od 21.11.2016.


Odluka o budžetu grada Subotice za 2016. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 2 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 16/16, strana: 7 od 31.03.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 2 od 29.09.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 1 od 24.11.2016.


Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za blokove 63 i 63a između Lovačke, Radanovačke i Dubrovačke ulice na Paliću

"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 133 od 24.11.2016.


Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za centar urbanističke zone MZ "Železničko naselje" sa neposrednim okruženjem na potezu uz Majšanski put, severno od ulice Ber Imrea u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 132 od 24.11.2016.


Odluka o komunalnom redu

"Službeni list grada Subotice", broj 55/11, strana: 188 od 17.11.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 136 od 30.05.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 15 od 20.02.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 33 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 16/16, strana: 177 od 31.03.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 196 od 24.11.2016.


Odluka o održavanju čistoće

"Službeni list grada Subotice", broj 56/12, strana: 73 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 5 od 07.02.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/13, strana: 7 od 08.03.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/14, strana: 1 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 217 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 194 od 24.11.2016.


Odluka o održavanju javnih zelenih površina

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 212 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 193 od 24.11.2016.


Odluka o osnivanju Budžetskog fonda za podsticanje razvoja mladih talenata grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 200 od 24.11.2016.


Odluka o osnivanju Budžetskog fonda za podsticanje razvoja talentovanih sportista grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 202 od 24.11.2016.


Odluka o osnivanju Fondacije "Put ka znanju" (prečišćen tekst - sa 10/13)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 53/16 - Odlukom o prestanku rada Fondacije
"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 51 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 27/09, strana: 26 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 4 od 07.02.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 10/13, strana: 3 od 05.04.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 16/16, strana: 182 od 31.03.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 199 od 24.11.2016.


Odluka o osnivanju Fondacije za razvoj sporta na teritoriji Grada Subotice (prečišćen tekst - sa 20/13)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 53/16 - Odlukom o prestanku rada Fondacije
"Službeni list grada Subotice", broj 1/98
"Službeni list grada Subotice", broj 19/04 od 25.05.2004.
"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 45 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 5 od 07.02.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 137 od 30.05.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 199 od 24.11.2016.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća i zelenilo" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 139 od 24.11.2016.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Parking" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 150 od 24.11.2016.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Pogrebno" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 160 od 24.11.2016.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Stadion" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 165 od 24.11.2016.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Suboticagas" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 170 od 24.11.2016.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Subotička toplana" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 181 od 24.11.2016.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Subotičke pijace" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 155 od 24.11.2016.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 186 od 24.11.2016.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za obavljanje dimničarskih usluga "Dimničar" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 133 od 24.11.2016.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Palić-Ludaš" Palić

"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 144 od 24.11.2016.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Subotica-trans" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 176 od 24.11.2016.


Odluka o osnivanju Turističke organizacije grada Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 1/10, strana: 12 od 18.01.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 43/10, strana: 14 od 22.12.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 25 od 20.02.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/15, strana: 90 od 02.03.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 210 od 24.11.2016.


Odluka o pribavljanju, korišćenju, upravljanju i raspolaganju stvarima u svojini Grada

"Službeni list grada Subotice", broj 3/12, strana: 71 od 09.02.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 205 od 24.11.2016.


Odluka o pribavljanju, otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta i pretvaranju prava zakupa na građevinskom zemljištu u pravo svojine

"Službeni list grada Subotice", broj 14/15, strana: 2 od 22.05.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 206 od 24.11.2016.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća i zelenilo" Subotica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 53/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 18 od 28.03.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 139 od 24.11.2016.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Parking" Subotica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 53/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 9 od 28.03.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 150 od 24.11.2016.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Pogrebno" Subotica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 53/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 14 od 28.03.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 160 od 24.11.2016.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Stadion" Subotica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 53/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 28 od 28.03.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 122 od 30.05.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 165 od 24.11.2016.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Suboticagas" Subotica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 53/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 42 od 28.03.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 119 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 170 od 24.11.2016.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Subotička toplana" Subotica (prečišćen tekst - sa 28/14)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 53/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 37 od 28.03.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 50 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 28/14, strana: 3 od 06.08.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 181 od 24.11.2016.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Subotičke pijace" Subotica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 53/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 33 od 28.03.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 155 od 24.11.2016.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Subotica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 53/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 46 od 28.03.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 186 od 24.11.2016.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za obavljanje dimničarskih usluga "Dimničar" Subotica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 53/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 4 od 28.03.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 133 od 24.11.2016.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Palić-Ludaš" Palić

PRESTAJE DA VAŽI - sa 53/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 51 od 28.03.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 144 od 24.11.2016.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Subotica-trans" Subotica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 53/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 56 od 28.03.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 176 od 24.11.2016.


Odluka o stanovanju

"Službeni list grada Subotice", broj 42/15, strana: 146 od 10.12.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 205 od 24.11.2016.


Odluka o uslovima i postupku ustanovljenja prava službenosti i visini i uslovima plaćanja naknade za ustanovljenje prava službenosti na nepokretnostima u javnoj svojini grada Subotice radi izgradnje ili postavljanja elektronskih komunikacionih mreža i pripadajućih sredstava

PRESTAJE DA VAŽI - sa 53/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 16/16, strana: 175 od 31.03.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 203 od 24.11.2016.


Odluka o uslovima i postupku ustanovljenja prava službenosti i visini i uslovima plaćanja naknade za ustanovljenje prava službenosti na nepokretnostima u javnoj svojini grada Subotice radi izgradnje ili postavljanja elektronskih komunikacionih mreža i pripadajućih sredstava

"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 203 od 24.11.2016.


Odluka o zaštiti prava pacijenata na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 40/13, strana: 6 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 69 od 16.06.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 208 od 24.11.2016.


Poslovnik Gradskog veća Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 42/12, strana: 3 od 30.07.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 52/16, strana: 1 od 17.11.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 212 od 24.11.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Subotice", broj 49/16, strana: 1 od 04.11.2016.


Rešenja o imenovanjima u Turističkoj organizaciji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 203 od 24.11.2016.


Rešenja o postavljenjima, imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 47/16, strana: 17 od 20.10.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 49/16, strana: 1 od 04.11.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga čišćenja i uklanjanja snega i leda na teritoriji grada Subotice (zimska služba)

"Službeni list grada Subotice", broj 52/16, strana: 1 od 17.11.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na odluku o zaduživanju javnog preduzeća

"Službeni list grada Subotice", broj 50/16, strana: 1 od 07.11.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi

"Službeni list grada Subotice", broj 51/16, strana: 1 od 09.11.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut "Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 192 od 24.11.2016.


Rešenje o imenovanju i razrešenju (unutar Radne grupe za realizaciju investicionog projekta)

"Službeni list grada Subotice", broj 48/16, strana: 2 od 31.10.2016.


Rešenje o imenovanju predstavnika osnivača u Odbor za pregovore u vezi sa zaključivanjem Aneksa Kolektivnog ugovora kod poslodavca JP "Subotica-trans"

"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 212 od 24.11.2016.


Rešenje o postavljenju pomoćnika Gradonačelnika grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 50/16, strana: 2 od 07.11.2016.


Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Gradske uprave grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 50/16, strana: 2 od 07.11.2016.


Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu u gradu Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 210 od 24.11.2016.


Zaključak o legitimaciji odbornika u Skupštini grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 48/16, strana: 1 od 31.10.2016.


Zaključak o prihvatanju Izveštaja o ostvarenju budžeta grada Subotice za period od 01.01. do 30.09.2016. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 1 od 24.11.2016.

 

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jun 2020.

NOVE MERE VLADE

DONETE NAKON UKIDANJA VANREDOG STANJA


NOVE MERE MINISTRA ZDRAVLJA

ZABRANA OKUPLJANJA NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU,OGRANIČENJE KRETANJA NA PRILAZIMA PRIHVATNIH CENTARA ZA MIGRANTE I CENTARA ZA AZIL,ZABRANA POSETA I OGRANIČENJE KRETANJA U USTANOVAMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA


Sport u Srbiji se vraća u normalu

NORMALIZACIJA STANJA

Šalteri MUP-a od 11. maja - počinju sa radom


NORMALIZACIJA STANJA

SAOPŠTENJE NSZ - Informacija o postupanju Nacionalne službe za zapošljavanje po prestanku vanrednog stanja

RADNO PRAVO
SUDSKA PRAKSA - Apelacionog suda u Beogradu

RADNO PRAVO

AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE – Zakon o agencijskom zapošljavanju


NORMALIZACIJA STANJA

ZATEZNA KAMATA ZA VREME VANREDNOG STANJA


MINISTARSTVO FINANSIJA

Privrednici već podneli zahteve za skoro milijardu evra kredita


PORESKA UPRAVA

Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja - Obaveštenje o pomeranju rokova


SUDSKA PRAKSA

VIŠI SUD U BEOGRADU


USTAVNI SUD

ODBAČENA INICIJATIVA za ocenu ustavnosti Odluke o proglašenju vanrednog stanja REŠENJE USTAVNOG SUDA – Broj IUo-42/2020  (sa izdvojenim mišljenjem sudije dr Jovana Ćirića na rešenje)


VISOKI SAVET SUDSTVA

Organizovanje rada sudova nakon ukidanja vanredog stanja


ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA

PRAVNI POLOŽAJ SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA


IZBORI

RASPISANI IZBORI za narodne poslanike i odbornike skupština gradova i opština


KRIVIČNO PRAVO

POJEDINI ASPEKTI INSTITUTA DOBROVOLJNOG ODUSTANKA


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)