POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Novembar 2015

Sporazum i Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u oblasti poreza na dohodak i imovinu između SFRJ i Norveške

PRESTAJE DA VAŽI - sa 21/15 - ZAMENJEN NOVIM UGOVOROM
"Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 9/85, strana: 327 od 26.07.1985.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 21/15, strana: 8 od 26.11.2015.


Sporazum između Jugoslavije i Mađarske o međunarodnom prevozu putnika autobusima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 20/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ - dodatak", broj 7/66, strana: 564 od 06.06.1966.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 20/15, strana: 5 od 09.11.2015.


Sporazum između Jugoslavije i Mađarske o regulisanju drumskog prevoza robe teretnim vozilima, kao i o carinskom postupku u vezi s tim prevozom, sa prilogom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 20/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori", broj 12/62, strana: 12 od 29.09.1962.
"Službeni list SFRJ - dodatak", broj 4/63, strana: 304 od 30.04.1963.
"Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 11/84, strana: 575 od 22.11.1984.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 20/15, strana: 5 od 09.11.2015.


Sporazum o vazdušnom saobraćaju između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Švajcarskog Federalnog Saveta, sa Aneksom, Napomenama i Zakonom o potvrđivanju

"Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 3/03, strana: 3 od 31.01.2003.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 21/15, strana: 18 od 26.11.2015.


Autentično tumačenje odredaba čl. 27, 28, 40. i 71. Zakona o porezu na dobit preduzeća ("Službeni glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04 i 18/10) i člana 41. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon i 61/07)

"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 13 od 05.11.2015.


Indeksi potrošačkih cena za oktobar 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 89 od 13.11.2015.


Izmene i dopune tehničkih propisa koji su sastavni deo Evropskog sporazuma o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe, aneksi A i B "ADR 2015"

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 1 od 28.11.2015.


JAVNE NABAVKE - Usluge, Produženje rokova

"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 2 od 05.11.2015.


JAVNI POZIV za upis besplatnih udela - "Štampa, radio i film" Bor

"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 181 od 06.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 129 od 13.11.2015.


JAVNI POZIV za upis besplatnih udela - JP Radio Bujanovac

"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 43 od 17.11.2015.


JAVNI POZIV za upis besplatnih udela - JRD i TV Petrovac na Mlavi

"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 120 od 20.11.2015.


JAVNI POZIV za upis besplatnih udela JP "Informativni centar Kikinda" iz Kikinde

"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 159 od 26.11.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 102 od 20.11.2015.


Kadrovska rešenja - Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 30 od 28.11.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 168 od 06.11.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima, postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 45 od 13.11.2015.


Konvencija o nadležnosti, merodavnom pravu, priznanju i izvršenju odluka i saradnji u materiji roditeljske odgovornosti i mera za zaštitu dece (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 20/15, strana: 11 od 09.11.2015.


Kriterijumi i merila za određivanje visine naknade za licence za obavljanje energetskih delatnosti

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 199 od 24.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 36 od 17.11.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (BAT)

"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 118 od 20.11.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (BAT)

"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 118 od 20.11.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 120 od 20.11.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 68 od 28.11.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 67 od 28.11.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (TDR)

"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 119 od 20.11.2015.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (JTI Senta)

"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 180 od 06.11.2015.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (JTI Senta)

"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 181 od 06.11.2015.


Memorandum između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Federalne službe Ruske Federacije za kontrolu prometa narkotika o saradnji u borbi protiv novih psihoaktivnih supstanci

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 21/15, strana: 20 od 26.11.2015.


Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije u oblasti ekonomske saradnje, privlačenja investicija i realizacije zajedničkih projekata

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 20/15, strana: 31 od 09.11.2015.


Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti turizma između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Saudijskog Visokog saveta za turizam i nacionalnu baštinu Kraljevine Saudijske Arabije

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 21/15, strana: 23 od 26.11.2015.


Memorandum o razumevanju u oblasti omladine između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Federalne agencije za mlade (Ruska Federacija)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 21/15, strana: 22 od 26.11.2015.


Obaveštenja o stupanju na snagu međunarodnih sporazuma i ugovora

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 20/15, strana: 34 od 09.11.2015.


Obaveštenje o stupanju ugovora na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 21/15, strana: 26 od 26.11.2015.


Odluka o broju zamenika javnih tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 87 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 36 od 17.11.2015.


Odluka o davanju saglasnosti na planove preuzimanja mernih uređaja, odnosno merno-regulacionih stanica

"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 116 od 20.11.2015.


Odluka o davanju saglasnosti na Pravila o radu distributivnog sistema prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 116 od 20.11.2015.


Odluka o davanju saglasnosti na Pravila o radu prenosnog sistema električne energije

"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 47 od 05.11.2015.


Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u stručnoj službi Zaštitnika građana

"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 3 od 17.11.2015.


Odluka o dostavljanju podataka o procenama vrednosti nepokretnosti koje su predmet hipoteke i o kreditima obezbeđenim hipotekom

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 90 od 13.11.2015.


Odluka o izbornim radnjama i rokovima za sprovođenje postupka predlaganja kandidata za izbornog člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 253 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 119 od 13.11.2015.


Odluka o izboru člana Državnog veća tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 25 od 06.11.2015.


Odluka o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 3 od 20.11.2015.


Odluka o izboru člana Visokog saveta sudstva

"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 24 od 06.11.2015.


Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 3 od 23.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 43/14, strana: 3 od 25.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 13 od 26.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 61 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 4 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 3 od 06.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 3 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 8 od 08.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 9 od 15.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 11 od 10.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 29 od 09.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 8 od 13.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 3 od 15.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 6 od 28.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 4 od 24.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 62 od 06.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 3 od 23.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 3 od 17.11.2015.


Odluka o izboru članova Nacionalnog prosvetnog saveta

"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 15 od 05.11.2015.


Odluka o izboru predsednika sudova

"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 24 od 06.11.2015.


Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 23 od 06.11.2015.


Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 14 od 05.11.2015.


Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Instituta za standardizaciju Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 17 od 13.11.2015.


Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene izvorišta vodosnabdevanja "Jelašnica"

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 15 od 13.11.2015.


Odluka o kamatnim stopama koje Narodna banka Srbije primenjuje u postupku sprovođenja monetarne politike

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 46 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 8 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 81 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 14 od 11.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 22 od 10.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 250 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 89 od 13.11.2015.


Odluka o određivanju odgovornih lica i tela za upravljanje programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 14 od 13.11.2015.


Odluka o određivanju robe na koju se ne plaćaju dažbine (do 31. decembra 2015. godine)

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 68 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 47 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 21 od 26.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 101 od 20.11.2015.


Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji

"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 3 od 24.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 86/13, strana: 5 od 30.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 31/14, strana: 4 od 18.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 9 od 29.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 167 od 06.11.2015.


Odluka o pravnim posledicama prestanka Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug

"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 21 od 05.11.2015.


Odluka o prestanku funkcije predsednika Privrednog suda u Čačku

"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 14 od 05.11.2015.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 37 od 05.11.2015.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 125 od 13.11.2015.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 64 od 28.11.2015.


Odluka o razrešenju člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje

"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 15 od 05.11.2015.


Odluka o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije

"Službeni glasnik RS", broj 51/14, strana: 3 od 12.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 4 od 17.11.2015.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Službeni glasnik" Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 26/13, strana: 9 od 20.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 69 od 03.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 167 od 06.11.2015.


Odluka o utvrđivanju iznosa naknada za upis u imenik, za izdavanje i obnavljanje licence, za izdavanje izvoda iz imenika, uverenja i potvrda iz evidencija Farmaceutske komore Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 116 od 16.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 117 od 20.11.2015.


Odluka o utvrđivanju Kuće Novakovića u Kraljevu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 29 od 28.11.2015.


Odluka o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama

"Službeni glasnik RS", broj 43/14, strana: 7 od 25.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 63 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 12 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 30 od 09.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 24 od 06.11.2015.


Odluka o utvrđivanju Spiska naručilaca iz člana 2. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 28 od 28.11.2015.


Odluka o utvrđivanju visine naknade za ispitivanje i za dodatno ispitivanje sorte poljoprivrednog bilja

"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 101 od 20.11.2015.


Odluka o visini naknade za ispitivanje i za dodatno ispitivanje sorte poljoprivrednog bilja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 95/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 42 od 24.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 101 od 20.11.2015.


Odluka o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

"Službeni glasnik RS", broj 56/06, strana: 30 od 30.06.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 42/07, strana: 20 od 11.05.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 126/07, strana: 167 od 28.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 20/08, strana: 31 od 19.02.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 12/09, strana: 52 od 13.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 78/14, strana: 31 od 25.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 128 od 13.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 121 od 20.11.2015.


Odluke o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 119 od 13.11.2015.


Odluke o prestanku funkcija sudija porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 36 od 05.11.2015.


Odluke o prestanku funkcija zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 64 od 28.11.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka br. IUo 926/2012

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 117 od 13.11.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka br. Už-7816/2012

"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 177 od 06.11.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka br. Už-7936/2013

"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 131 od 26.11.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj Už-5976/2013

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 61 od 28.11.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 2 od 17.11.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 3 od 26.11.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 121 od 20.11.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 2 od 06.11.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 5 od 28.11.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 5 od 05.11.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 4 od 13.11.2015.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u oktobru 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 61 od 28.11.2015.


Pravila o radu biračkih odbora za sprovođenje postupka predlaganja kandidata za izborne članove Visokog saveta sudstva iz reda sudija

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 268 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 119 od 13.11.2015.


Pravila poslovanja organizatora Fonda za zaštitu investitora

"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 40 od 17.11.2015.


Pravila poslovanja organizatora Fonda za zaštitu investitora

PRESTAJE DA VAŽI - sa 94/15 - ZAMENJENA NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 81/12, strana: 36 od 17.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 83/12, strana: 311 od 24.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 40 od 17.11.2015.


Pravilnik o bližim uslovima i standardima za pružanje usluge SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 56 od 13.11.2015.


Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program za obrazovni profil tehničar mehatronike

"Prosvetni glasnik", broj 20/15, strana: 1 od 04.11.2015.


Pravilnik o bližim uslovima u pogledu školskog prostora, opreme i nastavnih sredstava u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil tehničar mehatronike

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/15 i 20/15 - ZAMENJEN NOVIM PRAVILNICIMA
"Prosvetni glasnik", broj 9/07, strana: 152 od 06.08.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 6/10, strana: 12 od 26.07.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 17/15, strana: 71 od 28.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 20/15, strana: 1 od 04.11.2015.


Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje i oduzimanje imenovanja telu za ocenjivanje usaglašenosti cisterne za transport opasnog tereta u drumskom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 107 od 20.11.2015.


Pravilnik o dozvolama za rad

PRESTAJE DA VAŽI - sa 94/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 53 od 12.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 5 od 17.11.2015.


Pravilnik o dozvolama za rad

"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 5 od 17.11.2015.


Pravilnik o enološkim postupcima i enološkim sredstvima za proizvodnju šire, vina i drugih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 26/15, strana: 3 od 14.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 88 od 13.11.2015.


Pravilnik o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 68/06, strana: 24 od 09.08.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 49/07, strana: 6 od 29.05.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 50/07, strana: 22 od 01.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 95/07, strana: 44 od 19.10.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 127/07, strana: 15 od 29.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 37/08, strana: 44 od 11.04.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 54/08, strana: 29 od 23.05.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 61/08, strana: 28 od 20.06.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 1/09, strana: 32 od 06.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 25/09, strana: 133 od 10.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 42/10, strana: 18 od 18.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 45/10, strana: 134 od 03.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 103/10, strana: 437 od 31.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 146 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 214 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 34/12, strana: 23 od 18.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 78/12, strana: 10 od 10.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 81/12, strana: 35 od 17.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 96/12, strana: 138 od 05.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 11 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 114/12, strana: 199 od 04.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 218 od 13.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 205 od 11.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 100 od 10.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 24 od 05.11.2015.


Pravilnik o izgledu službenog odela i oznake na službenom odelu zaposlenih u lučkim kapetanijama

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 65 od 13.11.2015.


Pravilnik o kategorijama, kvalitetu i deklarisanju rakije i drugih alkoholnih pića

PRESTAJE DA VAŽI - sa 92/15 - ZAKONOM
"Službeni glasnik RS", broj 74/10, strana: 63 od 15.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 70/11, strana: 29 od 23.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 9 od 06.11.2015.


Pravilnik o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 59 od 28.11.2015.


Pravilnik o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 97/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 103/13, strana: 9 od 26.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 59 od 28.11.2015.


Pravilnik o kriterijumima za izbor kandidata za polaznike stručnog osposobljavanja

"Službeni glasnik RS", broj 72/07, strana: 10 od 31.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 21/09, strana: 80 od 27.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 48/10, strana: 25 od 16.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 8/11, strana: 51 od 11.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 58 od 28.11.2015.


Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 94/15 - osim nekih odredaba - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 31/12, strana: 21 od 12.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 13 od 17.11.2015.


Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa

"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 13 od 17.11.2015.


Pravilnik o načinu pregleda i obeležavanja posude vozila za transport određenog opasnog tereta u drumskom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 108 od 20.11.2015.


Pravilnik o načinu pružanja i sadržini informacija o osiguranje depozita koje banke daju klijentima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 94/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 127 od 24.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 95 od 07.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 37 od 17.11.2015.


Pravilnik o načinu pružanja i sadržini informacija o osiguranju depozita koje banke daju klijentima

"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 37 od 17.11.2015.


Pravilnik o objektima za koje se ne može izdati građevinska dozvola, stepenu izgrađenosti objekta i građevinskoj i upotrebnoj dozvoli u postupcima legalizacije objekata

PRESTAJE DA VAŽI - sa 96/15 - Zakonom o ozakonjenju objekata
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 60 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 3 od 26.11.2015.


Pravilnik o obračunu, načinu i rokovima uplate redovnog doprinosa članova Fonda za zaštitu investitora

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 65 od 28.11.2015.


Pravilnik o obrascu službene legitimacije čuvara zaštićenog područja

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 51 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 60 od 28.11.2015.


Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica (sa PRILOGOM: OBRASCI - PDPO)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 97/15 - 1. januara 2016. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 22 od 25.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 50 od 28.11.2015.


Pravilnik o određivanju, upotrebi i čuvanju državne, službene i poslovne tajne u ustanovama za izdržavanje kazne zatvora

PRESTAJE DA VAŽI - sa 93/15 - Odlukom Ustavnog suda
"Službeni glasnik SRS", broj 49/79, strana: 1938 od 15.11.1979.
"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 117 od 13.11.2015.


Pravilnik o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga

"Službeni glasnik RS", broj 24/10, strana: 41 od 16.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 58/10, strana: 28 od 20.08.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 2/11, strana: 62 od 18.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 13/11, strana: 58 od 01.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 65/11, strana: 52 od 02.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 159 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 66 od 28.11.2015.


Pravilnik o polaganju stručnog ispita u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije, građenja i energetske efikasnosti i o izdavanju i oduzimanju licence za odgovornog urbanistu, projektanta, izvođača radova i odgovornog planera

"Službeni glasnik RS", broj 27/15, strana: 36 od 18.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 177 od 06.11.2015.


Pravilnik o postupku bezbednosne provere i sadržini upitnika

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 56 od 28.11.2015.


Pravilnik o postupku davanja oružja na poslugu

PAŽNJA - primenjuje se od 5. marta 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 109 od 20.11.2015.


Pravilnik o postupku i metodama senzornog ocenjivanja vina, načinu obuke i provere stručne osposobljenosti senzornih ocenjivača

PAŽNJA - primenjuje se od 1. avgusta 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 67 od 13.11.2015.


Pravilnik o postupku izdavanja saglasnosti na akt o prenosu dozvole za pružanje medijske usluge i postupanju po prijavi promene vlasničke strukture

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 125 od 13.11.2015.


Pravilnik o pružanju usluga traganja za vazduhoplovom i spasavanja lica

"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 147 od 26.11.2015.


Pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila

"Službeni glasnik RS", broj 69/10, strana: 20 od 24.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 265 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 53/11, strana: 96 od 20.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 22/12, strana: 30 od 23.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 61 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 14 od 23.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 27 od 10.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 31 od 24.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 112 od 20.11.2015.


Pravilnik o sadržaju poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknade koje po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica (Sa PRILOGOM: OBRASCI - PPDSO)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 97/15 - 1. januara 2016. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 24 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 50 od 28.11.2015.


Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 50 od 28.11.2015.


Pravilnik o sadržini deklaracije i uputstva za primenu sredstava za zaštitu bilja, kao i specifičnim zahtevima i oznakama rizika i upozorenja za čoveka i životnu sredinu i načinu rukovanja ispražnjenom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja

"Službeni glasnik RS", broj 21/12, strana: 75 od 21.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 89/14, strana: 13 od 26.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 60 od 28.11.2015.


Pravilnik o sadržini programa stručnog osposobljavanja zaposlenih na poslovima u transportu opasnog tereta u vazdušnom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 23 od 05.11.2015.


Pravilnik o službenoj odeći čuvara zaštićenog područja

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 49 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 88 od 13.11.2015.


Pravilnik o službenom odelu zaposlenih u kapetanijama pristaništa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 93/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 25/97, strana: 499 od 16.06.1997.
"Službeni glasnik RS", broj 49/06, strana: 22 od 08.06.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 65 od 13.11.2015.


Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru u Kontnom planu za budžetski sistem

"Službeni glasnik RS", broj 103/11, strana: 245 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 273 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 26 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 270 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 76 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 255 od 31.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 10 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 11 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 42 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 46 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 31 od 26.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 11 od 03.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 105 od 03.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 11 od 02.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 299 od 17.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 56 od 28.11.2015.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program za obrazovni profil tehničar mehatronike

"Prosvetni glasnik", broj 20/15, strana: 3 od 04.11.2015.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program za obrazovni profil zlatar

"Prosvetni glasnik", broj 20/15, strana: 5 od 04.11.2015.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za hladnooblikovane zavarene šuplje profile za čelične konstrukcije od nelegiranih i finozrnih čelika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 93/15 - ZAMENJEN Uredbom
"Službeni glasnik RS", broj 49/11, strana: 33 od 06.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 6 od 13.11.2015.


Pravilnik o tehničkom održavanju međunarodnih i međudržavnih vodnih puteva

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 63 od 13.11.2015.


Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 147/14, strana: 33 od 31.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 20 od 28.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 316 od 17.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 77/15, strana: 39 od 09.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 25 od 05.11.2015.


Pravilnik o upisu medicinskog sredstva za upotrebu u veterinarskoj medicini u Registar medicinskih sredstava za upotrebu u veterinarskoj medicini, o obeležavanju i sadržaju uputstva za upotrebu, vigilanci, kao i oglašavanju medicinskih sredstava za upotrebu u veterinarskoj medicini

"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 29 od 17.11.2015.


Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

"Službeni glasnik RS", broj 104/11, strana: 3 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 274 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 27 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 77 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 254 od 31.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 11 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 15 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 34 od 29.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 43 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 47 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 31 od 26.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 11 od 03.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 105 od 03.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 11 od 02.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 299 od 17.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 55 od 28.11.2015.


Pravilnik o uslovima u pogledu objekata, prostorija, odgovarajuće opreme i uređaja koje mora da ispunjava proizvođač rakije i drugih alkoholnih pića

PRESTAJE DA VAŽI - sa 92/15 - ZAKONOM
"Službeni glasnik RS", broj 61/11, strana: 6 od 19.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 9 od 06.11.2015.


Pravilnik o uslovima za stručnu osposobljenost i posebnu osposobljenost koje treba da ispuni kandidat za instruktora za tansport opasnog tereta u vazdušnom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 60 od 13.11.2015.


Pravilnik o uslovima, načinu i postupku za sticanje prava svojine na zemljištu i objektima na koje se primenjuje Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole

PRESTAJE DA VAŽI - sa 96/15 - Zakonom o ozakonjenju objekata
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 17 od 05.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 3 od 26.11.2015.


Pravilnik o utvrđivanju uslova za usaglašenu dodelu i upotrebu Mode S upitnih kodova za Jedinstveno evropsko nebo

"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 142 od 26.11.2015.


Pravilnik o visini taksi za davanje stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbeničkih kompleta, udžbenika, drugih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i nastavnog sredstva za predškolske ustanove u 2015. godini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 93/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 75/15, strana: 16 od 31.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 59 od 13.11.2015.


Pravilnik o visini taksi za davanje stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbeničkog kompleta i udžbenika, stručnog mišljenja o kvalitetu rukopisa priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovanih sredstava, ekspertskog mišljenja i stručnog mišljenja o novom izdanju udžbenika

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 59 od 13.11.2015.


Pravilnik o vrsti obrazovanja nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil tehničar mehatronike

PRESTAJE DA VAŽI - sa 20/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Prosvetni glasnik", broj 9/07, strana: 152 od 06.08.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 6/10, strana: 3 od 26.07.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 20/15, strana: 3 od 04.11.2015.


Pravilnik o vrsti obrazovanja nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil zlatar

PRESTAJE DA VAŽI - sa 20/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Prosvetni glasnik", broj 17/06, strana: 71 od 26.12.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 8/09, strana: 1 od 10.08.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 20/15, strana: 5 od 04.11.2015.


Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika u stručnoj školi za sticanje specijalističkog obrazovanja u jednogodišnjem trajanju u području rada saobraćaja

"Prosvetni glasnik", broj 10/97
"Prosvetni glasnik", broj 20/15, strana: 6 od 04.11.2015.


PRESUDE Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavci broj 25381/12

"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 37 od 05.11.2015.


Protokol između Republike Srbije i Portugalske Republike o sprovođenju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske zajednice o readmisiji lica koja nezakonito borave, potpisan u Briselu 18. septembra 2007. godine

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 20/15, strana: 32 od 09.11.2015.


Protokol o izmenama i dopunama Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Švajcarskog Federalnog Saveta, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 21/15, strana: 21 od 26.11.2015.


Protokol o saradnji između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine na očuvanju mosta Mehmed paše Sokolovića u Višegradu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 21/15, strana: 19 od 26.11.2015.


Protokol o upravljanju nanosom uz Okvirni sporazum o slivu reke Save (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 20/15, strana: 22 od 09.11.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 53 od 13.11.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte i odluke javnih preduzeća i ustanova, koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 175 od 06.11.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 21 od 05.11.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 49 od 28.11.2015.


Rešenja o dodeli novčanih nagrada za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 51 od 13.11.2015.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Temerin)

"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 48 od 05.11.2015.


Rešenja o razrešenju i imenovanju direktora javnih preduzeća (Bačka Palanka)

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 128 od 13.11.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 55 od 13.11.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 129 od 26.11.2015.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 21 od 05.11.2015.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 117 od 20.11.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti za otvaranje Konzulata Kraljevine Tajlanda u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 4 od 17.11.2015.


Rešenje o imenovanju sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 5 od 17.11.2015.


Rešenje o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnog prava (Organizaciji za ostvarivanje reprografskih prava)

"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 47 od 05.11.2015.


Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 24 od 05.11.2015.


Rešenje o ovlašćenju za obavljanje poslova obuke energetskih menadžera i ovlašćenih energetskih savetnika

"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 107 od 20.11.2015.


Rešenje o preuzimanju vlasničkih prava na društvenom kapitalu

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 54 od 13.11.2015.


Rešenje o razrešenju direktora javnog preduzeća (Čačak)

"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 180 od 06.11.2015.


Rešenje o razrešenju direktora javnog preduzeća (Loznica)

"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 159 od 26.11.2015.


Rešenje o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 22 od 05.11.2015.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 49 od 28.11.2015.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 107 od 20.11.2015.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 176 od 06.11.2015.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 56 od 13.11.2015.


Rešenje o utvrđivanju liste označenih lica na osnovu liste Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u skladu sa rezolucijama 1267 i 1989

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 8 od 07.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 202 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 42 od 28.11.2015.


Sporazum i Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u oblasti poreza na dohodak i imovinu između SFRJ i Norveške

PRESTAJE DA VAŽI - sa 21/15 - ZAMENJEN NOVIM UGOVOROM
"Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 9/85, strana: 327 od 26.07.1985.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 21/15, strana: 8 od 26.11.2015.


Sporazum između Jugoslavije i Mađarske o međunarodnom prevozu putnika autobusima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 20/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ - dodatak", broj 7/66, strana: 564 od 06.06.1966.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 20/15, strana: 5 od 09.11.2015.


Sporazum između Jugoslavije i Mađarske o regulisanju drumskog prevoza robe teretnim vozilima, kao i o carinskom postupku u vezi s tim prevozom, sa prilogom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 20/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori", broj 12/62, strana: 12 od 29.09.1962.
"Službeni list SFRJ - dodatak", broj 4/63, strana: 304 od 30.04.1963.
"Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 11/84, strana: 575 od 22.11.1984.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 20/15, strana: 5 od 09.11.2015.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o izgradnji međudržavnog mosta preko reke Drine sa pratećim putnim objektima na lokaciji Ljubovija-Bratunac, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 21/15, strana: 16 od 26.11.2015.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o razvojnoj saradnji, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 20/15, strana: 1 od 09.11.2015.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o drumskom prevozu putnika i stvari, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 20/15, strana: 5 od 09.11.2015.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunisa o drumskom prevozu putnika i stvari, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 20/15, strana: 8 od 09.11.2015.


Sporazum o međunarodnom kombinovanom transportu između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 20/15, strana: 2 od 09.11.2015.


Sporazum o saradnji između Republike Srbije i Republike Portugala u oblasti obrazovanja, nauke, tehnologije, kulture, sporta i omladine

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 21/15, strana: 24 od 26.11.2015.


Sporazum o vazdušnom saobraćaju između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Švajcarskog Federalnog Saveta, sa Aneksom, Napomenama i Zakonom o potvrđivanju

"Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 3/03, strana: 3 od 31.01.2003.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 21/15, strana: 18 od 26.11.2015.


Strategija unapređenja sistema infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji za period 2015-2020. godine

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 23 od 13.11.2015.


Sudski poslovnik

"Službeni glasnik RS", broj 110/09, strana: 87 od 28.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 70/11, strana: 31 od 23.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 19/12, strana: 28 od 13.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 89/13, strana: 7 od 10.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 130 od 26.11.2015.


Ugovor između Republike Srbije i Kraljevine Norveške o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 21/15, strana: 8 od 26.11.2015.


Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanja poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 21/15, strana: 1 od 26.11.2015.


Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Državi Katar, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Kuvajtu

"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 15 od 05.11.2015.


Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Portugal

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 3 od 13.11.2015.


Ukazi o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 3 od 13.11.2015.


Ukazi o postavljenju na dužnost izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije (Republika Indonezija, Kraljevina Saudijska Arabija)

"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 4 od 17.11.2015.


Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom

"Službeni glasnik RS", broj 93/10, strana: 12 od 08.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 17 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 73 od 29.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 4 od 20.11.2015.


Uredba o kancelarijskom poslovanju u Ministarstvu odbrane u Vojsci Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 125 od 26.11.2015.


Uredba o kancelarijskom poslovanju u Vojsci Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 96/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 87/08, strana: 3 od 22.09.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 125 od 26.11.2015.


Uredba o kategorizaciji državnih puteva

"Službeni glasnik RS", broj 105/13, strana: 3 od 29.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 10 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 10 od 13.11.2015.


Uredba o monitoringu kvaliteta derivata nafte i biogoriva

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 3 od 28.11.2015.


Uredba o načinu na koji se angažiraju učesnici u traganju za vazduhoplovom i spasavanju lica u civilnom vazduhoplovstvu

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 5 od 13.11.2015.


Uredba o načinu plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 5 od 28.11.2015.


Uredba o osnivanju Instituta za strategijska istraživanja

"Službeni list SRJ", broj 53/00, strana: 1 od 06.10.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 81/11, strana: 3 od 01.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 6 od 20.11.2015.


Uredba o osnivanju Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima

"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 3 od 20.11.2015.


Uredba o Planu mreže zdravstvenih ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 42/06, strana: 9 od 19.05.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 119/07, strana: 3 od 14.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 84/08, strana: 3 od 12.09.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 71/09, strana: 7 od 31.08.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 85/09, strana: 3 od 19.10.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 24/10, strana: 12 od 16.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 6/12, strana: 6 od 27.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 37/12, strana: 4 od 22.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 8 od 29.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 25 od 06.11.2015.


Uredba o pravilima o obračunavanju nadoknade za obavezu javnog prevoza (u železničkom saobraćaju)

"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 16 od 05.11.2015.


Uredba o predmetu, uslovima, načinu planiranja centralizovanih javnih nabavki i sprovođenju postupka javne nabavke od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa kao tela za centralizovanje javne nabavke

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 4 od 13.11.2015.


Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja

"Službeni glasnik RS", broj 8/12, strana: 4 od 03.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 3 od 30.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 14 od 13.11.2015.


Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za konstrukcione hladnooblikovane zavarene šuplje profile od nelegiranih i sitnozrnih čelika

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 6 od 13.11.2015.


Uredba o uslovima i načinu pod kojima lokalna samouprava može da otuđi ili da u zakup građevinsko zemljište po ceni, manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade

PRESTAJE DA VAŽI - sa 61/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 13/10, strana: 19 od 12.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 54/11, strana: 4 od 22.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 21/12, strana: 3 od 21.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 21 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 3 od 10.07.2015.


Uredba o uslovima i načinu sprovođenja postupka javne nabavke od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa i utvrđivanju Spiska predmeta javne nabavke

PRESTAJE DA VAŽI - sa 93/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 201 od 13.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 3 od 05.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 4 od 13.11.2015.


Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 3 od 24.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 4 od 20.11.2015.


Uredba o utvrđivanju Programa implementacije Regionalnog prostornog plana za područje Zlatiborskog i Moravičkog upravnog okruga za period od 2015. do 2020. godine

"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 29 od 06.11.2015.


Uredba o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 3 od 06.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 25 od 06.11.2015.


Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije "Ćelije"

"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 6 od 20.11.2015.


Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije "Grlište"

"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 58 od 20.11.2015.


Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 25 od 28.11.2015.


Uredba o visini naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 28 od 28.11.2015.


Uredba o vremenu odmora i upravljanja vozača motornih vozila kada obavljaju međunarodni prevoz, kao i o primeni sistema digitalnih tahografa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 96/15 - Zakonom o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima
"Službeni glasnik RS", broj 54/10, strana: 228 od 04.08.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 106 od 26.11.2015.


Usklađeni najviši iznosi lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina

"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 101 od 20.11.2015.


Zaključak predsednika Komisije za zaštitu konkurencije (pokretanje postupka protiv JKP Infostan)

"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 47 od 05.11.2015.


Zakon o bezbednosti i interoperabilnosti železnice

"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 25 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 66/15, strana: 3 od 27.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 3 od 06.11.2015.


Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 10 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 6 od 05.11.2015.


Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

"Službeni glasnik RS", broj 41/09, strana: 3 od 02.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 53/10, strana: 12 od 29.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 270 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 22 od 08.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 61 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 106 od 26.11.2015.


Zakon o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 4 od 25.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 3 od 17.11.2015.


Zakon o državnom premeru i katastru

"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 139 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 18/10, strana: 108 od 26.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 65/13, strana: 3 od 25.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 97 od 06.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 11 od 26.11.2015.


Zakon o finansiranju lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 44 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 47/11, strana: 3 od 29.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 22 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 3 od 15.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 9 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 101 od 20.11.2015.


Zakon o jakim alkoholnim pićima

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 9 od 06.11.2015.


Zakon o legalizaciji objekata

PRESTAJE DA VAŽI - sa 96/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 3 od 31.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 3 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 3 od 26.11.2015.


Zakon o ozakonjenju objekata

"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 3 od 26.11.2015.


Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama

"Službeni glasnik RS", broj 73/10, strana: 66 od 12.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 9 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 7 od 13.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 21 od 26.11.2015.


Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi

PRESTAJE DA VAŽI - sa 73/10, 87/11, 10/13, 96/15 - Zakonom o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, Zakonom o pomorskoj plovidbi, Zakonom o državnoj pripadnosti i upisu plovila, Zakonom o trgovačkom brodarstvu
"Službeni list SRJ", broj 12/98, strana: 52 od 06.03.1998.
"Službeni list SRJ", broj 44/99, strana: 12 od 25.06.1999.
"Službeni list SRJ", broj 74/99, strana: 53 od 25.12.1999.
"Službeni list SRJ", broj 73/00, strana: 4 od 29.12.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 85/05, strana: 30 od 06.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 73/10, strana: 66 od 12.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 87/11, strana: 11 od 21.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 9 od 30.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 21 od 26.11.2015.


Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 1 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 84/02, strana: 2 od 05.12.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 23/03, strana: 16 od 13.03.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 70/03, strana: 1 od 10.07.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 55/04, strana: 32 od 21.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 51 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 85/05, strana: 30 od 06.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 12 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 8 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 20/09, strana: 39 od 19.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 53 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 53/10, strana: 15 od 29.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 265 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 2/12, strana: 3 od 13.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 3 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 12 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 9 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 3 od 03.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 13 od 05.11.2015.


Zakon o porezu na dobit pravnih lica

"Službeni glasnik RS", broj 25/01, strana: 1 od 18.04.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 1 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 25 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 43/03, strana: 23 od 22.04.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 84/04, strana: 34 od 24.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 18/10, strana: 39 od 26.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 263 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 3 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 9 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 8 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 192 od 25.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 13 od 05.11.2015.


Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole

PRESTAJE DA VAŽI - sa 96/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 17 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 72 od 29.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 3 od 26.11.2015.


Zakon o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbinama i fondacijama

"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 20 od 26.11.2015.


Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima

"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 106 od 26.11.2015.


Zakon o rakiji i drugim alkoholnim pićima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 92/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 41/09, strana: 152 od 02.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 9 od 06.11.2015.


Zakon o trgovačkom brodarstvu

"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 21 od 26.11.2015.


Zakon o unutrašnjoj plovidbi

PRESTAJE DA VAŽI - sa 73/10 i 96/15 - ZAMENJEN NOVIM ZAKONIMA
"Službeni glasnik SRS", broj 54/90, strana: 2225 od 27.09.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 53/93, strana: 2467 od 16.07.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 67/93, strana: 3111 od 30.08.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 48/94, strana: 1497 od 20.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 73/10, strana: 66 od 12.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 21 od 26.11.2015.


Zakon o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti

PAŽNJA - primenjuje se u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu
"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 10 od 05.11.2015.


Zakon o zaštiti građana Savezne Republike Jugoslavije na radu u inostranstvu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 91/15 - po isteku dva meseca od dana stupanja na snagu novog zakona - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 24/98, strana: 14 od 15.05.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 36/09, strana: 195 od 15.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 10 od 05.11.2015.


Zakon o zdravstvenoj zaštiti

"Službeni glasnik RS", broj 107/05, strana: 112 od 02.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 193 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 88/10, strana: 3 od 23.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 99/10, strana: 3 od 27.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 57/11, strana: 36 od 01.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 32 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 19 od 22.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 93/14, strana: 8 od 01.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 124 od 26.11.2015.


Zakon o železnici

"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 3 od 22.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 3 od 05.11.2015.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja raspoloživih hidrotermalnih resursa izrada novih istražno-eksploatacionih bušotina

"Službeni list APV", broj 47/15, strana: 1975 od 18.11.2015.


Kolektivni ugovor za organe Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 8/15, strana: 106 od 04.03.2015.
"Službeni list APV", broj 46/15, strana: 1962 od 04.11.2015.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju projekata iz posebnih programa godišnjeg programa unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u AP Vojvodini za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 47/15, strana: 1977 od 18.11.2015.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za teritorijalni ruralni razvoj u AP Vojvodini - lokalne akcione grupe s teritorije AP Vojvodine za 2015. godinu (Program "Leader")

"Službeni list APV", broj 46/15, strana: 1964 od 04.11.2015.


Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema kvaliteta i bezbednosti hrane u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 45/15, strana: 1955 od 28.10.2015.


Odluka o izdavanju V emisije obveznica Autonomne pokrajine Vojvodine bez obaveze objavljivanja prospekta

"Službeni list APV", broj 47/15, strana: 1971 od 18.11.2015.


Odluke o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine

"Službeni list APV", broj 47/15, strana: 1971 od 18.11.2015.


Pokrajinska uredba o građevinskom zemljištu u javnoj svojini Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 45/15, strana: 1935 od 28.10.2015.


Pokrajinska uredba o ustanovljavanju prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini Autonomne pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 45/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 11/15, strana: 161 od 18.03.2015.
"Službeni list APV", broj 45/15, strana: 1935 od 28.10.2015.


Pravilnik o načinu realizacije programa i projekata u 2015. i 2016. godini, čija je realizacija započeta iz sredstava Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 5/15, strana: 61 od 11.02.2015.
"Službeni list APV", broj 15/15, strana: 525 od 09.04.2015.
"Službeni list APV", broj 18/15, strana: 820 od 28.04.2015.
"Službeni list APV", broj 33/15, strana: 1549 od 05.08.2015.
"Službeni list APV", broj 36/15, strana: 1587 od 26.08.2015.
"Službeni list APV", broj 45/15, strana: 1951 od 28.10.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 47/15, strana: 1973 od 18.11.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 46/15, strana: 1959 od 04.11.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 45/15, strana: 1946 od 28.10.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 45/15, strana: 1948 od 28.10.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 46/15, strana: 1959 od 04.11.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 47/15, strana: 1974 od 18.11.2015.


Akcioni plan adaptacije na klimatske promene sa procenom ranjivosti

"Službeni list grada Beograda", broj 65/15, strana: 1 od 26.10.2015.


Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 4/15, strana: 11 od 29.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/15, strana: 49 od 23.10.2015.


Naredba o sprovođenju aktivnosti opštinskih štabova za vanredne situacije u zimskim uslovima u sezoni 2015/16

"Službeni list grada Beograda", broj 67/15, strana: 9 od 16.11.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Grocka za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 12 od 31.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/15, strana: 30 od 10.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 66/15, strana: 25 od 30.10.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Mladenovac za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 101/14, strana: 48 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/15, strana: 7 od 09.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/15, strana: 11 od 02.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 22 od 04.05.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/15, strana: 2 od 14.08.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/15, strana: 31 od 01.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/15, strana: 12 od 16.11.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Savski venac za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 103/14, strana: 1 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/15, strana: 12 od 10.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 66/15, strana: 4 od 30.10.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Sopot za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 36 od 31.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/15, strana: 15 od 20.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/15, strana: 12 od 23.10.2015.


Odluka o izradi izmena i dopuna Prostornog plana gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 62/15, strana: 1 od 26.10.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Bistrica, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 62/15, strana: 6 od 26.10.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Burovo, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 62/15, strana: 7 od 26.10.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Petka, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 62/15, strana: 9 od 26.10.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Strmovo, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 62/15, strana: 8 od 26.10.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Šušnjar, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 62/15, strana: 12 od 26.10.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Trbušnica - Donja Trbušnica, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 62/15, strana: 10 od 26.10.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Trbušnica – Gornja Trbušnica, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 62/15, strana: 11 od 26.10.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Županjac, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 62/15, strana: 5 od 26.10.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za blok između ulica: Cara Dušana, Filipa Višnjića, Zadužbinske, Mostarske i Šumadijske, gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 62/15, strana: 2 od 26.10.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za proširenje tramvajske mreže na Novom Beogradu u zoni depoa, gradska opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 62/15, strana: 3 od 26.10.2015.


Odluka o načinu sufinansiranja projekata i programa udruženja građana iz budžeta gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 66/15, strana: 18 od 30.10.2015.


Odluka o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu

"Službeni list grada Beograda", broj 55/13, strana: 1 od 28.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 87/14, strana: 1 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/15, strana: 1 od 30.11.2015.


Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 87/14, strana: 12 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 4 od 16.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/15, strana: 13 od 30.11.2015.


Odluka o oduzimanju obavljanja komunalnih delatnosti JKP "Grocka"

"Službeni list grada Beograda", broj 66/15, strana: 46 od 30.10.2015.


Odluka o oduzimanju obavljanja komunalnih delatnosti JKP "Gročanski komunalac"

"Službeni list grada Beograda", broj 66/15, strana: 46 od 30.10.2015.


Odluka o oduzimanju obavljanja komunalnih delatnosti JP za toplifikaciju gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 66/15, strana: 46 od 30.10.2015.


Odluka o podizanju biste kralja Aleksandra I

"Službeni list grada Beograda", broj 62/15, strana: 13 od 26.10.2015.


Odluka o podizanju spomenika Borislavu Pekiću

"Službeni list grada Beograda", broj 62/15, strana: 13 od 26.10.2015.


Odluka o podizanju spomenika Diani Budisavljević

"Službeni list grada Beograda", broj 62/15, strana: 13 od 26.10.2015.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 66/15, strana: 1 od 30.10.2015.


Odluka o promeni osnivačkog akta Ustanove kulture Dečji kulturni centar "Majdan" u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 66/15, strana: 21 od 30.10.2015.


Odluka o uslovima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora kojim upravlja JP - Direkcija za izgradnju opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 17 od 15.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 66/15, strana: 45 od 30.10.2015.


Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima opština Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 20 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 37 od 30.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 66/15, strana: 50 od 30.10.2015.


Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu

"Službeni list grada Beograda", broj 56/13, strana: 1 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/15, strana: 1 od 30.11.2015.


Odluka o visini stope poreza na imovinu

"Službeni list grada Beograda", broj 56/13, strana: 1 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 87/14, strana: 1 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/15, strana: 1 od 30.11.2015.


Odluke o dodeli povelja (Gradska opština Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 66/15, strana: 1 od 30.10.2015.


Odluke o utvrđivanju prestanka i potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 60/15, strana: 11 od 23.10.2015.


Plan detaljne regulacije centra naselja "Mirosaljci" gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 64/15, strana: 30 od 26.10.2015.


Plan detaljne regulacije dela urbanističke celine 41 "Pančevački rit", prostor severoistočno od Pančevačkog puta, gradska opština Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 64/15, strana: 1 od 26.10.2015.


Plan detaljne regulacije za prostorno kulturno-istorijsku celinu Topčider - I faza, (saobraćajnica Patrijarha Dimitrija od ulice Pere Velimirovića do Ulice oslobodilaca Rakovice i Ulica oslobođenja)

"Službeni list grada Beograda", broj 62/15, strana: 13 od 26.10.2015.


Plan generalne regulacije naselja Dobanovci, gradska opština Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 63/15, strana: 1 od 26.10.2015.


Pokazatelj smanjenja potrošačkih cena u septembru 2015. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 60/15, strana: 10 od 23.10.2015.


Pravilnik o upravi u Gradskom pravobranilaštvu grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 67/15, strana: 1 od 16.11.2015.


Prioriteti za Program uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2016. godinu (GO Savski venac)

"Službeni list grada Beograda", broj 66/15, strana: 25 od 30.10.2015.


Program uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 98/14, strana: 14 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/15, strana: 7 od 23.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/15, strana: 56 od 26.10.2015.


Rešenja o imenovanjima i izboru članova Gradskog veća (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 60/15, strana: 12 od 23.10.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Beograda", broj 62/15, strana: 28 od 26.10.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 66/15, strana: 47 od 30.10.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Savski venac)

"Službeni list grada Beograda", broj 66/15, strana: 23 od 30.10.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Sopot)

"Službeni list grada Beograda", broj 60/15, strana: 48 od 23.10.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima članova školskih odbora u školama na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 62/15, strana: 29 od 26.10.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/15, strana: 42 od 16.11.2015.


Rešenja o izboru članova Veća gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 60/15, strana: 11 od 23.10.2015.


Rešenja o razrešenjima (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 66/15, strana: 4 od 30.10.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta JKP "Javno osvetljenje" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 62/15, strana: 28 od 26.10.2015.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Bistrica, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 60/15, strana: 5 od 23.10.2015.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Brajkovac, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 67/15, strana: 11 od 16.11.2015.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Burovo, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 60/15, strana: 5 od 23.10.2015.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Dudovica, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 67/15, strana: 9 od 16.11.2015.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Petka, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 60/15, strana: 7 od 23.10.2015.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Prkosava, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 67/15, strana: 10 od 16.11.2015.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Strmovo, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 60/15, strana: 6 od 23.10.2015.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Šušnjar, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 60/15, strana: 3 od 23.10.2015.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Trbušnica - Donja Trbušnica, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 60/15, strana: 8 od 23.10.2015.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Trbušnica - Gornja Trbušnica, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 60/15, strana: 9 od 23.10.2015.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Županjac, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 60/15, strana: 4 od 23.10.2015.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za blok između ulica: Cara Dušana, Filipa Višnjića, Zadužbinske, Mostarske i Šumadijske, gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 60/15, strana: 9 od 23.10.2015.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za proširenje tramvajske mreže na Novom Beogradu u zoni depoa, gradska opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 60/15, strana: 1 od 23.10.2015.


Rešenje o postavljenju načelnika Uprave gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 60/15, strana: 11 od 23.10.2015.


Rešenje o postavljenju načelnika Uprave gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 67/15, strana: 12 od 16.11.2015.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu izmena i dopuna Prostornog plana gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 60/15, strana: 2 od 23.10.2015.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije područja Ade Huje, gradska opština Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 70/15, strana: 2 od 30.11.2015.


Rešenje o utvrđivanju iznosa prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 70/15, strana: 1 od 30.11.2015.


Zaključak o davanju saglasnosti na Predlog odluke Nadzornog odbora Javnog preduzeća za sport i rekreaciju, sa Odlukom

"Službeni list grada Beograda", broj 67/15, strana: 42 od 16.11.2015.


Odluka o budžetu grada Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 68/14, strana: 1537 od 29.12.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 32/15, strana: 1157 od 03.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/15, strana: 1799 od 09.11.2015.


Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora kojim upravlja Javno preduzeće "Poslovni prostor" u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1690 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/15, strana: 1931 od 10.11.2015.


Odluka o izboru poljoprivrednih proizvođača koji će učestvovati u projektu razvoja kontrolisane poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Novog Sada za 2015. godinu - dodela subvencija za kontrolu zemljišta i plodova i za troškove nabavke repromaterijala

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/15, strana: 1968 od 16.11.2015.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije zone zaštićenog starog gradskog jezgra u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/15, strana: 1940 od 10.11.2015.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/15, strana: 1938 od 10.11.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije prostora za poslovanje između ulice Temerinske, Puta Šajkaškog odreda, Ulice Bajči Žilovskog i planirane pruge u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/15, strana: 1936 od 10.11.2015.


Odluka o mreži dečjih vrtića i osnovnih škola na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/06, strana: 337 od 11.05.2006.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/09, strana: 33 od 03.02.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/09, strana: 719 od 24.06.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/11, strana: 473 od 30.05.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 65/13, strana: 1190 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1308 od 04.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/15, strana: 1791 od 06.11.2015.


Odluka o mreži osnovnih škola na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/15, strana: 1791 od 06.11.2015.


Odluka o određivanju akustičnih zona na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/15, strana: 1924 od 09.11.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Parking servis" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1681 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1306 od 04.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/15, strana: 1922 od 09.11.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1684 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1306 od 04.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/15, strana: 1923 od 09.11.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Tržnica" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1677 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1299 od 04.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/15, strana: 1923 od 09.11.2015.


Odluka o Programu mera za unapređenje uslova života u naseljenim mestima Ledinci i Stari Ledinci za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/15, strana: 1779 od 30.10.2015.


Odluka o Programu održavanja objekata putne privrede za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1668 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 32/15, strana: 1288 od 03.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/15, strana: 1921 od 09.11.2015.


Odluka o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1643 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 32/15, strana: 1262 od 03.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/15, strana: 1903 od 09.11.2015.


Odluka o usklađivanju Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Gradski informativni centar "Apolo" Novi Sad

PRESTAJE DA VAŽI - sa 55/15 - Odlukom o prestanku važenja Odluke
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 152 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/15, strana: 1942 od 10.11.2015.


Oglas Gradske uprave za socijalnu i dečju zaštitu za prijem u radni odnos

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/15, strana: 1797 od 06.11.2015.


Oglas za prijem u radni odnos zaposlenog na određeno vreme (Gradska uprava za opšte poslove)

"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/15, strana: 1788 od 30.10.2015.


Oglasi za prijem u radni odnos (Gradska uprava za inspekcijske poslove, Služba za zajedničke poslove)

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/15, strana: 1967 od 16.11.2015.


Plan generalne regulacije naseljenog mesta Čenej

"Službeni list grada Novog Sada", broj 58/14, strana: 1204 od 01.11.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/14, strana: 1324 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/15, strana: 1003 od 16.06.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/15, strana: 1933 od 10.11.2015.


Plan generalne regulacije radne zone u severoistočnom delu grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/15, strana: 1573 od 26.09.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/15, strana: 1788 od 30.10.2015.


Program investicionih aktivnosti Apoteke Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/15, strana: 73 od 13.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/15, strana: 1782 od 30.10.2015.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/15, strana: 1786 od 30.10.2015.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/15, strana: 1795 od 06.11.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte i odluke javnih preduzeća i ustanova na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/15, strana: 1942 od 10.11.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/15, strana: 1947 od 10.11.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/15, strana: 1785 od 30.10.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/15, strana: 1952 od 10.11.2015.


Rešenja o imenovanju i razrešenju

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/15, strana: 1794 od 06.11.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Novosadska toplana" Novi Sad o davanju jemstva JKP "Put" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/15, strana: 1927 od 09.11.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Kulturnom centru Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/15, strana: 1786 od 30.10.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Zimske službe za period od 15. novembra 2015. godine do 15. marta 2016. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/15, strana: 1780 od 30.10.2015.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije i imenovanju zamenika komandanta, načelnika i članova Gradskog štaba za vanredne situacije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/11, strana: 217 od 05.04.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/12, strana: 3 od 11.01.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/12, strana: 334 od 03.04.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/12, strana: 1374 od 12.10.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/12, strana: 1894 od 29.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/13, strana: 400 od 15.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 58/13, strana: 1315 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/15, strana: 321 od 30.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/15, strana: 1947 od 10.11.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Novog Sada za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/15, strana: 1946 od 10.11.2015.


Rešenje o obrazovanju Koordinacionog tela za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 440 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/15, strana: 1948 od 10.11.2015.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za potrebe direktnih korisnika budžeta grada Novog Sada u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 100 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/15, strana: 141 od 23.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/15, strana: 810 od 05.06.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/15, strana: 1361 od 31.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/15, strana: 1780 od 30.10.2015.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za srednje škole za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 92 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/15, strana: 199 od 23.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/15, strana: 1358 od 31.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/15, strana: 1782 od 30.10.2015.


Rešenje o Programu otuđenja građevinskog zemljišta za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/15, strana: 487 od 22.05.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/15, strana: 1398 od 21.08.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/15, strana: 1736 od 21.10.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/15, strana: 1794 od 06.11.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/15, strana: 1797 od 06.11.2015.


Metodologija obračuna prihoda prevoznika i obračuna i korekcije jedinične cene

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/15, strana: 5 od 26.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/15, strana: 16 od 13.11.2015.


Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o opštim uslovima za autobuse za rad na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika u Kragujevcu, tehnički i estetski pregled

"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/15, strana: 14 od 13.11.2015.


Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o ponašanju i obavezama saobraćajnog osoblja u gradskom i prigradskom prevozu u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/15, strana: 2 od 26.11.2015.


Odluka o izmenama Odluke Gradskog veća, broj 112-291/15-V od 27. 02. 2015. godine, br. 112-291/15-V od 31.03. 2015. godine i br. 112-291/15-V od 26.06.2015. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/15, strana: 14 od 13.11.2015.


Odluka o personalnom sastavu Komisije za koordinaciju rada odborničkih grupa i Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/15, strana: 1 od 13.11.2015.


Odluka o utvrđivanju ekonomski najniže cene taksi prevoza

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/15 - ZAMENJENA REŠENJEM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 128 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/15, strana: 37 od 13.11.2015.


Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. godinu na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/15, strana: 1 od 26.11.2015.


Pravilnik o budžetskom računovodstvu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/15, strana: 3 od 13.11.2015.


Pravilnik o kriterijumima za utvrđivanje tržišne vrednosti zemljišta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/15 - Rešenjem o stavljanju van snage
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/12, strana: 2 od 21.06.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 46/14, strana: 8 od 22.12.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/15, strana: 36 od 13.11.2015.


Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza korisnika budžetskih sredstava i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem

"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/15, strana: 8 od 26.11.2015.


Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita o poznavanju grada Kragujevca i propisa iz oblasti taksi prevoza

"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/15, strana: 3 od 26.11.2015.


Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za obavljanje delatnosti auto-taksi prevoza

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/08, strana: 24 od 31.01.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/09, strana: 67 od 23.06.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/15, strana: 4 od 29.05.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/15, strana: 5 od 26.11.2015.


Program korišćenja i raspoređivanja sredstava subvencija Gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave - komunalni poslovi i nadzor i Gradske uprave za komunalne i inspekcijske poslove u 2015. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/15, strana: 3 od 30.04.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/15, strana: 13 od 18.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/15, strana: 15 od 13.11.2015.


Program rasporeda sredstava dotacije nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/15, strana: 2 od 09.01.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/15, strana: 1 od 21.05.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/15, strana: 9 od 11.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/15, strana: 3 od 27.08.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/15, strana: 7 od 17.09.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/15, strana: 163 od 23.10.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/15, strana: 15 od 13.11.2015.


Rešenje o javnim parkiralištima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/15, strana: 23 od 13.11.2015.


Rešenje o javnim parkiralištima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/10, strana: 19 od 23.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/11, strana: 10 od 19.08.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/11, strana: 8 od 14.10.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/12, strana: 7 od 20.04.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/12, strana: 5 od 11.07.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/14, strana: 9 od 18.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/14, strana: 1 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/14, strana: 6 od 28.07.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/14, strana: 7 od 09.10.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/15, strana: 128 od 31.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/15, strana: 1 od 05.05.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/15, strana: 1 od 23.09.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/15, strana: 23 od 13.11.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za polaganje ispita o poznavanju grada Kragujevca i propisa iz oblasti taksi prevoza

"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/15, strana: 5 od 26.11.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu Predloga godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/15, strana: 6 od 26.11.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za polaganje ispita za obavljanje taksi prevoza

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/15, strana: 8 od 26.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/15, strana: 5 od 26.11.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za popis imovine - nepokretnosti koje su u javnoj svojini grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/15, strana: 34 od 13.11.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za rešavanje po zahtevima za ostvarivanje prava na povlašćenu vožnju u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika

"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/15, strana: 7 od 26.11.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Kragujevca u procesu realizacije Programa raseljavanja "Stare radničke kolonije" razmenom nepokretnosti - neposrednom pogodbom

"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/15, strana: 17 od 13.11.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/15, strana: 35 od 13.11.2015.


Rešenje o obrazovanju Saveta za zdravlje grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 46/14, strana: 10 od 22.12.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/15, strana: 181 od 26.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/15, strana: 18 od 13.11.2015.


Rešenje o utvrđivanju cene za obavljanje taksi prevoza

"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/15, strana: 37 od 13.11.2015.


Rešenje o utvrđivanju jedinične cene prevoza putnika po pređenom kilometru, na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika

"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/15, strana: 19 od 13.11.2015.


Rešenje o utvrđivanju jedinične cene prevoza putnika po pređenom kilometru, na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/15, strana: 10 od 26.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/15, strana: 19 od 13.11.2015.


Rešenje o utvrđivanju jedinične cene prevoza putnika po pređenom kilometru, na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika (partija 4)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/15, strana: 22 od 13.11.2015.


Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. godinu na teritoriji grada Zrenjanina i određivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za tekuću godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige koje se nalaze u najopremljenijoj zoni

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/15, strana: 732 od 27.11.2015.


Zaključak o usvajanju izmena i dopuna Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Zrenjanina u 2015. godini

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/15, strana: 728 od 06.11.2015.


Zaključak o usvajanju Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Zrenjanina u 2015. godini

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 10/15, strana: 137 od 17.03.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/15, strana: 728 od 06.11.2015.


Autentično tumačenje odredbe člana 7. stav 1. Odluke o javnoj kanalizaciji ("Službeni list grada Subotice", br. 29/15)

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 348 od 12.11.2015.


Odluka o auto-taksi prevozu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 12/15, strana: 127 od 23.04.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 314 od 12.11.2015.


Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 39/15, strana: 3 od 27.11.2015.


Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora grada Subotice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 183 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/15, strana: 141 od 23.04.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 259 od 12.11.2015.


Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 259 od 12.11.2015.


Odluka o donošenju Izmene Plana detaljne regulacije za kompleks Regionalne deponije na lokaciji k.p. br. 2635 k.o. Bikovo u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 73 od 12.11.2015.


Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za delove blokova 16.5 i 17.2 severno od Segedinskog puta u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 1 od 12.11.2015.


Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za deo obalnog pojasa Palićkog jezera (zapadna i južna obala IV sektora i obala III sektora) na Paliću

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 30 od 12.11.2015.


Odluka o donošenju Programa razvoja turizma regiona jezera Palić

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 123 od 12.11.2015.


Odluka o donošenju Projekta razvoja turističkog kompleksa Palić - Master plan (sa Planom)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 12/07, strana: 7 od 15.05.2007.
"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 123 od 12.11.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za blokove 196 i 197 južno od železničke pruge Subotica - Segedin namenjene za komercijalne funkcije, sa Rešenjem o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 109 od 12.11.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za blokove 63 i 63a između Lovačke, Radanovačke i Dubrovačke ulice na Paliću, sa Rešenjem o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 120 od 12.11.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za centar urbanističke zone MZ "Aleksandrovo" u Subotici, sa Rešenjem o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 105 od 12.11.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za centar urbanističke zone MZ "Mali Radanovac", između ulica Bele Bartoka, Ljube Šercera, Edvarda Rusijana i Šandora Lifke, sa Rešenjem o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 117 od 12.11.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za centar urbanističke zone MZ "Peščara" zapadno od Šabačke ulice, između ulica Kumrovečke, Čede Žica i Uskočke u Subotici, sa Rešenjem o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 113 od 12.11.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za centar urbanističke zone MZ "Željezničko naselje" sa neposrednim okruženjem na potezu uz Majšanski put, severno od ulice Ber Imrea u Subotici, sa Rešenjem o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 101 od 12.11.2015.


Odluka o javnoj kanalizaciji

"Službeni list grada Subotice", broj 29/15, strana: 191 od 24.07.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 348 od 12.11.2015.


Odluka o mreži dečjih vrtića u ustanovama na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 326 od 12.11.2015.


Odluka o mreži dečjih vrtića u ustanovama na teritoriji Grada Subotice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 54 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 326 od 12.11.2015.


Odluka o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

"Službeni list grada Subotice", broj 29/08, strana: 61 od 06.11.2008.
"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 329 od 12.11.2015.


Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 34/13, strana: 6 od 21.11.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 192 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 276 od 12.11.2015.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju grada Subotice"

"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 112 od 30.05.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 30 od 29.08.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 323 od 12.11.2015.


Odluka o razvoju i unapređenju privrede putem razvoja privatnog preduzetništva na teritoriji Grada Subotice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 25/05, strana: 9 od 23.11.2005.
"Službeni list grada Subotice", broj 6/09, strana: 42 od 07.05.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 324 od 12.11.2015.


Odluka o taksi prevozu

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 314 od 12.11.2015.


Odluka o unapređenju opšteg okvira za privređivanje na teritoriji Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 324 od 12.11.2015.


Odluka o zaštiti useva i zasada, poljoprivrednog zemljišta, poljskih puteva i kanala od poljske štete

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 329 od 12.11.2015.


Odluka o zaštiti useva i zasada, poljoprivrednog zemljišta, poljskih puteva i kanala od poljske štete

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 12/06 od 24.05.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 14/10, strana: 32 od 05.05.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 329 od 12.11.2015.


Odluka o zaustavljanju proseca koji dovode do uništenja istorijskog jezgra grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 348 od 12.11.2015.


Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta grada Subotice za programe i projekte udruženja u oblasti društvenog i humanitarnog rada

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 341 od 12.11.2015.


Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Grada Subotice za programe i projekte udruženja u oblasti društvenog i humanitarnog rada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Subotice", broj 35/10, strana: 107 od 28.10.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 30 od 20.02.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 341 od 12.11.2015.


Pravilnik o načinu i postupku raspodele sredstava za finansiranje programa i projekata udruženja građana u oblasti održivog razvoja putem organizovanja i održavanja sajamskih manifestacija i izložbi iz budžeta grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 337 od 12.11.2015.


Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja mobilnih telefona

"Službeni list grada Subotice", broj 40/15, strana: 1 od 30.11.2015.


Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja mobilnih telefona

PRESTAJE DA VAŽI - sa 40/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Subotice", broj 1/09, strana: 4 od 11.02.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 13/09, strana: 117 od 14.07.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 46/12, strana: 1 od 27.09.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 40/14, strana: 16 od 10.11.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 40/15, strana: 1 od 30.11.2015.


Program mera za unapređenje uslova života na teritoriji grada Subotice za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 11/15, strana: 17 od 14.04.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 348 od 12.11.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke i akte javnih preduzeća i ustanova na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 332 od 12.11.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 334 od 12.11.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Drugu izmenu Finansijskog plana Fondacije za omladinsku kulturu i stvaralaštvo "Danilo Kiš" Subotica za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 37/15, strana: 1 od 06.11.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na II izmenu Finansijskog plana Stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda grada Subotice za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 39/15, strana: 3 od 27.11.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na povećanje osnovnog kapitala Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju Grada Subotice" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 324 od 12.11.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog Pravilnika o radu Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju grada Subotice" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 37/15, strana: 4 od 06.11.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program čišćenja i uklanjanja snega i leda sa ulica, puteva, trgova i drugih površina javne namene za period od 15.11.2015. do 31.12.2015. na teritoriji grada Subotice i zaštićenog područja Parka prirode Palić

"Službeni list grada Subotice", broj 39/15, strana: 1 od 27.11.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na statusnu promenu pripajanje i zaključenje Ugovora o statusnoj promeni pripajanje Javnog preduzeća "Zavod za urbanizam Grada Subotice" Subotica Javnom preduzeću "Direkcija za izgradnju grada Subotice" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 322 od 12.11.2015.


Rešenje o imenovanju predstavnika osnivača u Odbor za pregovore u vezi sa zaključivanjem Kolektivnog ugovora kod poslodavca JP "Subotica-trans" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 39/15, strana: 1 od 27.11.2015.


Rešenje o obrazovanju Saveta za unapređenje položaja Roma na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 39/15, strana: 2 od 27.11.2015.


Rešenje o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanja potvrde o smrti na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 349 od 12.11.2015.


Rešenje o uslovima i načinu ustupanja delova krovnih površina radi postavljanja antena, pripadajuće opreme i uređaja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Subotice", broj 19/14, strana: 1 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 25/14, strana: 1 od 18.07.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 37/15, strana: 3 od 06.11.2015.


Rešenje o uslovima i načinu ustupanja delova zgrade radi postavljanja antena, opreme i uređaja

"Službeni list grada Subotice", broj 37/15, strana: 3 od 06.11.2015.


Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. godinu u gradu Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 37/15, strana: 2 od 06.11.2015.


Zaključak o prihvatanju Izveštaja o ostvarenju budžeta grada Subotice za period od 01.01. do 30.09.2015. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 1 od 12.11.2015.

 

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jun 2020.

NOVE MERE VLADE

DONETE NAKON UKIDANJA VANREDOG STANJA


NOVE MERE MINISTRA ZDRAVLJA

ZABRANA OKUPLJANJA NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU,OGRANIČENJE KRETANJA NA PRILAZIMA PRIHVATNIH CENTARA ZA MIGRANTE I CENTARA ZA AZIL,ZABRANA POSETA I OGRANIČENJE KRETANJA U USTANOVAMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA


Sport u Srbiji se vraća u normalu

NORMALIZACIJA STANJA

Šalteri MUP-a od 11. maja - počinju sa radom


NORMALIZACIJA STANJA

SAOPŠTENJE NSZ - Informacija o postupanju Nacionalne službe za zapošljavanje po prestanku vanrednog stanja

RADNO PRAVO
SUDSKA PRAKSA - Apelacionog suda u Beogradu

RADNO PRAVO

AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE – Zakon o agencijskom zapošljavanju


NORMALIZACIJA STANJA

ZATEZNA KAMATA ZA VREME VANREDNOG STANJA


MINISTARSTVO FINANSIJA

Privrednici već podneli zahteve za skoro milijardu evra kredita


PORESKA UPRAVA

Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja - Obaveštenje o pomeranju rokova


SUDSKA PRAKSA

VIŠI SUD U BEOGRADU


USTAVNI SUD

ODBAČENA INICIJATIVA za ocenu ustavnosti Odluke o proglašenju vanrednog stanja REŠENJE USTAVNOG SUDA – Broj IUo-42/2020  (sa izdvojenim mišljenjem sudije dr Jovana Ćirića na rešenje)


VISOKI SAVET SUDSTVA

Organizovanje rada sudova nakon ukidanja vanredog stanja


ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA

PRAVNI POLOŽAJ SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA


IZBORI

RASPISANI IZBORI za narodne poslanike i odbornike skupština gradova i opština


KRIVIČNO PRAVO

POJEDINI ASPEKTI INSTITUTA DOBROVOLJNOG ODUSTANKA


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)