POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER PUBLIKACIJE FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Novembar 2015

Sporazum i Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u oblasti poreza na dohodak i imovinu između SFRJ i Norveške

PRESTAJE DA VAŽI - sa 21/15 - ZAMENJEN NOVIM UGOVOROM
"Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 9/85, strana: 327 od 26.07.1985.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 21/15, strana: 8 od 26.11.2015.


Sporazum između Jugoslavije i Mađarske o međunarodnom prevozu putnika autobusima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 20/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ - dodatak", broj 7/66, strana: 564 od 06.06.1966.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 20/15, strana: 5 od 09.11.2015.


Sporazum između Jugoslavije i Mađarske o regulisanju drumskog prevoza robe teretnim vozilima, kao i o carinskom postupku u vezi s tim prevozom, sa prilogom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 20/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori", broj 12/62, strana: 12 od 29.09.1962.
"Službeni list SFRJ - dodatak", broj 4/63, strana: 304 od 30.04.1963.
"Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 11/84, strana: 575 od 22.11.1984.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 20/15, strana: 5 od 09.11.2015.


Sporazum o vazdušnom saobraćaju između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Švajcarskog Federalnog Saveta, sa Aneksom, Napomenama i Zakonom o potvrđivanju

"Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 3/03, strana: 3 od 31.01.2003.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 21/15, strana: 18 od 26.11.2015.


Autentično tumačenje odredaba čl. 27, 28, 40. i 71. Zakona o porezu na dobit preduzeća ("Službeni glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04 i 18/10) i člana 41. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon i 61/07)

"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 13 od 05.11.2015.


Indeksi potrošačkih cena za oktobar 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 89 od 13.11.2015.


Izmene i dopune tehničkih propisa koji su sastavni deo Evropskog sporazuma o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe, aneksi A i B "ADR 2015"

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 1 od 28.11.2015.


JAVNE NABAVKE - Usluge, Produženje rokova

"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 2 od 05.11.2015.


JAVNI POZIV za upis besplatnih udela - "Štampa, radio i film" Bor

"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 181 od 06.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 129 od 13.11.2015.


JAVNI POZIV za upis besplatnih udela - JP Radio Bujanovac

"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 43 od 17.11.2015.


JAVNI POZIV za upis besplatnih udela - JRD i TV Petrovac na Mlavi

"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 120 od 20.11.2015.


JAVNI POZIV za upis besplatnih udela JP "Informativni centar Kikinda" iz Kikinde

"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 159 od 26.11.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 102 od 20.11.2015.


Kadrovska rešenja - Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 30 od 28.11.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 168 od 06.11.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima, postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 45 od 13.11.2015.


Konvencija o nadležnosti, merodavnom pravu, priznanju i izvršenju odluka i saradnji u materiji roditeljske odgovornosti i mera za zaštitu dece (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 20/15, strana: 11 od 09.11.2015.


Kriterijumi i merila za određivanje visine naknade za licence za obavljanje energetskih delatnosti

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 199 od 24.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 36 od 17.11.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (BAT)

"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 118 od 20.11.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (BAT)

"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 118 od 20.11.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 120 od 20.11.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 68 od 28.11.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 67 od 28.11.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (TDR)

"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 119 od 20.11.2015.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (JTI Senta)

"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 180 od 06.11.2015.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (JTI Senta)

"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 181 od 06.11.2015.


Memorandum između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Federalne službe Ruske Federacije za kontrolu prometa narkotika o saradnji u borbi protiv novih psihoaktivnih supstanci

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 21/15, strana: 20 od 26.11.2015.


Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije u oblasti ekonomske saradnje, privlačenja investicija i realizacije zajedničkih projekata

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 20/15, strana: 31 od 09.11.2015.


Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti turizma između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Saudijskog Visokog saveta za turizam i nacionalnu baštinu Kraljevine Saudijske Arabije

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 21/15, strana: 23 od 26.11.2015.


Memorandum o razumevanju u oblasti omladine između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Federalne agencije za mlade (Ruska Federacija)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 21/15, strana: 22 od 26.11.2015.


Obaveštenja o stupanju na snagu međunarodnih sporazuma i ugovora

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 20/15, strana: 34 od 09.11.2015.


Obaveštenje o stupanju ugovora na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 21/15, strana: 26 od 26.11.2015.


Odluka o broju zamenika javnih tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 87 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 36 od 17.11.2015.


Odluka o davanju saglasnosti na planove preuzimanja mernih uređaja, odnosno merno-regulacionih stanica

"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 116 od 20.11.2015.


Odluka o davanju saglasnosti na Pravila o radu distributivnog sistema prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 116 od 20.11.2015.


Odluka o davanju saglasnosti na Pravila o radu prenosnog sistema električne energije

"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 47 od 05.11.2015.


Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u stručnoj službi Zaštitnika građana

"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 3 od 17.11.2015.


Odluka o dostavljanju podataka o procenama vrednosti nepokretnosti koje su predmet hipoteke i o kreditima obezbeđenim hipotekom

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 90 od 13.11.2015.


Odluka o izbornim radnjama i rokovima za sprovođenje postupka predlaganja kandidata za izbornog člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 253 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 119 od 13.11.2015.


Odluka o izboru člana Državnog veća tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 25 od 06.11.2015.


Odluka o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 3 od 20.11.2015.


Odluka o izboru člana Visokog saveta sudstva

"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 24 od 06.11.2015.


Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 3 od 23.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 43/14, strana: 3 od 25.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 13 od 26.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 61 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 4 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 3 od 06.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 3 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 8 od 08.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 9 od 15.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 11 od 10.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 29 od 09.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 8 od 13.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 3 od 15.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 6 od 28.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 4 od 24.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 62 od 06.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 3 od 23.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 3 od 17.11.2015.


Odluka o izboru članova Nacionalnog prosvetnog saveta

"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 15 od 05.11.2015.


Odluka o izboru predsednika sudova

"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 24 od 06.11.2015.


Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 23 od 06.11.2015.


Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 14 od 05.11.2015.


Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Instituta za standardizaciju Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 17 od 13.11.2015.


Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene izvorišta vodosnabdevanja "Jelašnica"

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 15 od 13.11.2015.


Odluka o kamatnim stopama koje Narodna banka Srbije primenjuje u postupku sprovođenja monetarne politike

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 46 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 8 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 81 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 14 od 11.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 22 od 10.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 250 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 89 od 13.11.2015.


Odluka o određivanju odgovornih lica i tela za upravljanje programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 14 od 13.11.2015.


Odluka o određivanju robe na koju se ne plaćaju dažbine (do 31. decembra 2015. godine)

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 68 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 47 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 21 od 26.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 101 od 20.11.2015.


Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji

"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 3 od 24.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 86/13, strana: 5 od 30.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 31/14, strana: 4 od 18.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 9 od 29.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 167 od 06.11.2015.


Odluka o pravnim posledicama prestanka Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug

"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 21 od 05.11.2015.


Odluka o prestanku funkcije predsednika Privrednog suda u Čačku

"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 14 od 05.11.2015.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 37 od 05.11.2015.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 125 od 13.11.2015.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 64 od 28.11.2015.


Odluka o razrešenju člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje

"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 15 od 05.11.2015.


Odluka o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije

"Službeni glasnik RS", broj 51/14, strana: 3 od 12.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 4 od 17.11.2015.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Službeni glasnik" Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 26/13, strana: 9 od 20.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 69 od 03.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 167 od 06.11.2015.


Odluka o utvrđivanju iznosa naknada za upis u imenik, za izdavanje i obnavljanje licence, za izdavanje izvoda iz imenika, uverenja i potvrda iz evidencija Farmaceutske komore Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 116 od 16.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 117 od 20.11.2015.


Odluka o utvrđivanju Kuće Novakovića u Kraljevu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 29 od 28.11.2015.


Odluka o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama

"Službeni glasnik RS", broj 43/14, strana: 7 od 25.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 63 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 12 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 30 od 09.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 24 od 06.11.2015.


Odluka o utvrđivanju Spiska naručilaca iz člana 2. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 28 od 28.11.2015.


Odluka o utvrđivanju visine naknade za ispitivanje i za dodatno ispitivanje sorte poljoprivrednog bilja

"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 101 od 20.11.2015.


Odluka o visini naknade za ispitivanje i za dodatno ispitivanje sorte poljoprivrednog bilja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 95/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 42 od 24.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 101 od 20.11.2015.


Odluka o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

"Službeni glasnik RS", broj 56/06, strana: 30 od 30.06.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 42/07, strana: 20 od 11.05.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 126/07, strana: 167 od 28.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 20/08, strana: 31 od 19.02.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 12/09, strana: 52 od 13.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 78/14, strana: 31 od 25.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 128 od 13.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 121 od 20.11.2015.


Odluke o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 119 od 13.11.2015.


Odluke o prestanku funkcija sudija porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 36 od 05.11.2015.


Odluke o prestanku funkcija zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 64 od 28.11.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka br. IUo 926/2012

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 117 od 13.11.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka br. Už-7816/2012

"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 177 od 06.11.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka br. Už-7936/2013

"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 131 od 26.11.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj Už-5976/2013

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 61 od 28.11.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 2 od 17.11.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 3 od 26.11.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 121 od 20.11.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 2 od 06.11.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 5 od 28.11.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 5 od 05.11.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 4 od 13.11.2015.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u oktobru 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 61 od 28.11.2015.


Pravila o radu biračkih odbora za sprovođenje postupka predlaganja kandidata za izborne članove Visokog saveta sudstva iz reda sudija

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 268 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 119 od 13.11.2015.


Pravila poslovanja organizatora Fonda za zaštitu investitora

"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 40 od 17.11.2015.


Pravila poslovanja organizatora Fonda za zaštitu investitora

PRESTAJE DA VAŽI - sa 94/15 - ZAMENJENA NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 81/12, strana: 36 od 17.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 83/12, strana: 311 od 24.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 40 od 17.11.2015.


Pravilnik o bližim uslovima i standardima za pružanje usluge SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 56 od 13.11.2015.


Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program za obrazovni profil tehničar mehatronike

"Prosvetni glasnik", broj 20/15, strana: 1 od 04.11.2015.


Pravilnik o bližim uslovima u pogledu školskog prostora, opreme i nastavnih sredstava u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil tehničar mehatronike

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/15 i 20/15 - ZAMENJEN NOVIM PRAVILNICIMA
"Prosvetni glasnik", broj 9/07, strana: 152 od 06.08.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 6/10, strana: 12 od 26.07.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 17/15, strana: 71 od 28.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 20/15, strana: 1 od 04.11.2015.


Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje i oduzimanje imenovanja telu za ocenjivanje usaglašenosti cisterne za transport opasnog tereta u drumskom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 107 od 20.11.2015.


Pravilnik o dozvolama za rad

PRESTAJE DA VAŽI - sa 94/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 53 od 12.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 5 od 17.11.2015.


Pravilnik o dozvolama za rad

"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 5 od 17.11.2015.


Pravilnik o enološkim postupcima i enološkim sredstvima za proizvodnju šire, vina i drugih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 26/15, strana: 3 od 14.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 88 od 13.11.2015.


Pravilnik o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 68/06, strana: 24 od 09.08.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 49/07, strana: 6 od 29.05.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 50/07, strana: 22 od 01.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 95/07, strana: 44 od 19.10.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 127/07, strana: 15 od 29.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 37/08, strana: 44 od 11.04.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 54/08, strana: 29 od 23.05.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 61/08, strana: 28 od 20.06.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 1/09, strana: 32 od 06.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 25/09, strana: 133 od 10.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 42/10, strana: 18 od 18.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 45/10, strana: 134 od 03.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 103/10, strana: 437 od 31.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 146 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 214 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 34/12, strana: 23 od 18.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 78/12, strana: 10 od 10.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 81/12, strana: 35 od 17.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 96/12, strana: 138 od 05.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 11 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 114/12, strana: 199 od 04.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 218 od 13.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 205 od 11.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 100 od 10.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 24 od 05.11.2015.


Pravilnik o izgledu službenog odela i oznake na službenom odelu zaposlenih u lučkim kapetanijama

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 65 od 13.11.2015.


Pravilnik o kategorijama, kvalitetu i deklarisanju rakije i drugih alkoholnih pića

PRESTAJE DA VAŽI - sa 92/15 - ZAKONOM
"Službeni glasnik RS", broj 74/10, strana: 63 od 15.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 70/11, strana: 29 od 23.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 9 od 06.11.2015.


Pravilnik o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 59 od 28.11.2015.


Pravilnik o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 97/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 103/13, strana: 9 od 26.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 59 od 28.11.2015.


Pravilnik o kriterijumima za izbor kandidata za polaznike stručnog osposobljavanja

"Službeni glasnik RS", broj 72/07, strana: 10 od 31.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 21/09, strana: 80 od 27.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 48/10, strana: 25 od 16.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 8/11, strana: 51 od 11.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 58 od 28.11.2015.


Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 94/15 - osim nekih odredaba - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 31/12, strana: 21 od 12.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 13 od 17.11.2015.


Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa

"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 13 od 17.11.2015.


Pravilnik o načinu pregleda i obeležavanja posude vozila za transport određenog opasnog tereta u drumskom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 108 od 20.11.2015.


Pravilnik o načinu pružanja i sadržini informacija o osiguranje depozita koje banke daju klijentima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 94/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 127 od 24.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 95 od 07.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 37 od 17.11.2015.


Pravilnik o načinu pružanja i sadržini informacija o osiguranju depozita koje banke daju klijentima

"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 37 od 17.11.2015.


Pravilnik o objektima za koje se ne može izdati građevinska dozvola, stepenu izgrađenosti objekta i građevinskoj i upotrebnoj dozvoli u postupcima legalizacije objekata

PRESTAJE DA VAŽI - sa 96/15 - Zakonom o ozakonjenju objekata
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 60 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 3 od 26.11.2015.


Pravilnik o obračunu, načinu i rokovima uplate redovnog doprinosa članova Fonda za zaštitu investitora

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 65 od 28.11.2015.


Pravilnik o obrascu službene legitimacije čuvara zaštićenog područja

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 51 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 60 od 28.11.2015.


Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica (sa PRILOGOM: OBRASCI - PDPO)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 97/15 - 1. januara 2016. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 22 od 25.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 50 od 28.11.2015.


Pravilnik o određivanju, upotrebi i čuvanju državne, službene i poslovne tajne u ustanovama za izdržavanje kazne zatvora

PRESTAJE DA VAŽI - sa 93/15 - Odlukom Ustavnog suda
"Službeni glasnik SRS", broj 49/79, strana: 1938 od 15.11.1979.
"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 117 od 13.11.2015.


Pravilnik o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga

"Službeni glasnik RS", broj 24/10, strana: 41 od 16.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 58/10, strana: 28 od 20.08.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 2/11, strana: 62 od 18.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 13/11, strana: 58 od 01.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 65/11, strana: 52 od 02.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 159 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 66 od 28.11.2015.


Pravilnik o polaganju stručnog ispita u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije, građenja i energetske efikasnosti i o izdavanju i oduzimanju licence za odgovornog urbanistu, projektanta, izvođača radova i odgovornog planera

"Službeni glasnik RS", broj 27/15, strana: 36 od 18.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 177 od 06.11.2015.


Pravilnik o postupku bezbednosne provere i sadržini upitnika

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 56 od 28.11.2015.


Pravilnik o postupku davanja oružja na poslugu

PAŽNJA - primenjuje se od 5. marta 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 109 od 20.11.2015.


Pravilnik o postupku i metodama senzornog ocenjivanja vina, načinu obuke i provere stručne osposobljenosti senzornih ocenjivača

PAŽNJA - primenjuje se od 1. avgusta 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 67 od 13.11.2015.


Pravilnik o postupku izdavanja saglasnosti na akt o prenosu dozvole za pružanje medijske usluge i postupanju po prijavi promene vlasničke strukture

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 125 od 13.11.2015.


Pravilnik o pružanju usluga traganja za vazduhoplovom i spasavanja lica

"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 147 od 26.11.2015.


Pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila

"Službeni glasnik RS", broj 69/10, strana: 20 od 24.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 265 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 53/11, strana: 96 od 20.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 22/12, strana: 30 od 23.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 61 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 14 od 23.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 27 od 10.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 31 od 24.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 112 od 20.11.2015.


Pravilnik o sadržaju poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknade koje po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica (Sa PRILOGOM: OBRASCI - PPDSO)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 97/15 - 1. januara 2016. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 24 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 50 od 28.11.2015.


Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 50 od 28.11.2015.


Pravilnik o sadržini deklaracije i uputstva za primenu sredstava za zaštitu bilja, kao i specifičnim zahtevima i oznakama rizika i upozorenja za čoveka i životnu sredinu i načinu rukovanja ispražnjenom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja

"Službeni glasnik RS", broj 21/12, strana: 75 od 21.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 89/14, strana: 13 od 26.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 60 od 28.11.2015.


Pravilnik o sadržini programa stručnog osposobljavanja zaposlenih na poslovima u transportu opasnog tereta u vazdušnom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 23 od 05.11.2015.


Pravilnik o službenoj odeći čuvara zaštićenog područja

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 49 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 88 od 13.11.2015.


Pravilnik o službenom odelu zaposlenih u kapetanijama pristaništa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 93/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 25/97, strana: 499 od 16.06.1997.
"Službeni glasnik RS", broj 49/06, strana: 22 od 08.06.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 65 od 13.11.2015.


Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru u Kontnom planu za budžetski sistem

"Službeni glasnik RS", broj 103/11, strana: 245 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 273 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 26 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 270 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 76 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 255 od 31.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 10 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 11 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 42 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 46 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 31 od 26.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 11 od 03.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 105 od 03.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 11 od 02.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 299 od 17.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 56 od 28.11.2015.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program za obrazovni profil tehničar mehatronike

"Prosvetni glasnik", broj 20/15, strana: 3 od 04.11.2015.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program za obrazovni profil zlatar

"Prosvetni glasnik", broj 20/15, strana: 5 od 04.11.2015.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za hladnooblikovane zavarene šuplje profile za čelične konstrukcije od nelegiranih i finozrnih čelika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 93/15 - ZAMENJEN Uredbom
"Službeni glasnik RS", broj 49/11, strana: 33 od 06.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 6 od 13.11.2015.


Pravilnik o tehničkom održavanju međunarodnih i međudržavnih vodnih puteva

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 63 od 13.11.2015.


Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 147/14, strana: 33 od 31.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 20 od 28.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 316 od 17.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 77/15, strana: 39 od 09.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 25 od 05.11.2015.


Pravilnik o upisu medicinskog sredstva za upotrebu u veterinarskoj medicini u Registar medicinskih sredstava za upotrebu u veterinarskoj medicini, o obeležavanju i sadržaju uputstva za upotrebu, vigilanci, kao i oglašavanju medicinskih sredstava za upotrebu u veterinarskoj medicini

"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 29 od 17.11.2015.


Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

"Službeni glasnik RS", broj 104/11, strana: 3 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 274 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 27 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 77 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 254 od 31.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 11 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 15 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 34 od 29.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 43 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 47 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 31 od 26.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 11 od 03.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 105 od 03.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 11 od 02.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 299 od 17.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 55 od 28.11.2015.


Pravilnik o uslovima u pogledu objekata, prostorija, odgovarajuće opreme i uređaja koje mora da ispunjava proizvođač rakije i drugih alkoholnih pića

PRESTAJE DA VAŽI - sa 92/15 - ZAKONOM
"Službeni glasnik RS", broj 61/11, strana: 6 od 19.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 9 od 06.11.2015.


Pravilnik o uslovima za stručnu osposobljenost i posebnu osposobljenost koje treba da ispuni kandidat za instruktora za tansport opasnog tereta u vazdušnom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 60 od 13.11.2015.


Pravilnik o uslovima, načinu i postupku za sticanje prava svojine na zemljištu i objektima na koje se primenjuje Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole

PRESTAJE DA VAŽI - sa 96/15 - Zakonom o ozakonjenju objekata
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 17 od 05.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 3 od 26.11.2015.


Pravilnik o utvrđivanju uslova za usaglašenu dodelu i upotrebu Mode S upitnih kodova za Jedinstveno evropsko nebo

"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 142 od 26.11.2015.


Pravilnik o visini taksi za davanje stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbeničkih kompleta, udžbenika, drugih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i nastavnog sredstva za predškolske ustanove u 2015. godini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 93/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 75/15, strana: 16 od 31.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 59 od 13.11.2015.


Pravilnik o visini taksi za davanje stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbeničkog kompleta i udžbenika, stručnog mišljenja o kvalitetu rukopisa priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovanih sredstava, ekspertskog mišljenja i stručnog mišljenja o novom izdanju udžbenika

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 59 od 13.11.2015.


Pravilnik o vrsti obrazovanja nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil tehničar mehatronike

PRESTAJE DA VAŽI - sa 20/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Prosvetni glasnik", broj 9/07, strana: 152 od 06.08.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 6/10, strana: 3 od 26.07.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 20/15, strana: 3 od 04.11.2015.


Pravilnik o vrsti obrazovanja nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil zlatar

PRESTAJE DA VAŽI - sa 20/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Prosvetni glasnik", broj 17/06, strana: 71 od 26.12.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 8/09, strana: 1 od 10.08.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 20/15, strana: 5 od 04.11.2015.


Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika u stručnoj školi za sticanje specijalističkog obrazovanja u jednogodišnjem trajanju u području rada saobraćaja

"Prosvetni glasnik", broj 10/97
"Prosvetni glasnik", broj 20/15, strana: 6 od 04.11.2015.


PRESUDE Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavci broj 25381/12

"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 37 od 05.11.2015.


Protokol između Republike Srbije i Portugalske Republike o sprovođenju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske zajednice o readmisiji lica koja nezakonito borave, potpisan u Briselu 18. septembra 2007. godine

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 20/15, strana: 32 od 09.11.2015.


Protokol o izmenama i dopunama Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Švajcarskog Federalnog Saveta, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 21/15, strana: 21 od 26.11.2015.


Protokol o saradnji između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine na očuvanju mosta Mehmed paše Sokolovića u Višegradu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 21/15, strana: 19 od 26.11.2015.


Protokol o upravljanju nanosom uz Okvirni sporazum o slivu reke Save (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 20/15, strana: 22 od 09.11.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 53 od 13.11.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte i odluke javnih preduzeća i ustanova, koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 175 od 06.11.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 21 od 05.11.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 49 od 28.11.2015.


Rešenja o dodeli novčanih nagrada za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 51 od 13.11.2015.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Temerin)

"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 48 od 05.11.2015.


Rešenja o razrešenju i imenovanju direktora javnih preduzeća (Bačka Palanka)

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 128 od 13.11.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 55 od 13.11.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 129 od 26.11.2015.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 21 od 05.11.2015.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 117 od 20.11.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti za otvaranje Konzulata Kraljevine Tajlanda u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 4 od 17.11.2015.


Rešenje o imenovanju sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 5 od 17.11.2015.


Rešenje o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnog prava (Organizaciji za ostvarivanje reprografskih prava)

"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 47 od 05.11.2015.


Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 24 od 05.11.2015.


Rešenje o ovlašćenju za obavljanje poslova obuke energetskih menadžera i ovlašćenih energetskih savetnika

"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 107 od 20.11.2015.


Rešenje o preuzimanju vlasničkih prava na društvenom kapitalu

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 54 od 13.11.2015.


Rešenje o razrešenju direktora javnog preduzeća (Čačak)

"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 180 od 06.11.2015.


Rešenje o razrešenju direktora javnog preduzeća (Loznica)

"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 159 od 26.11.2015.


Rešenje o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 22 od 05.11.2015.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 49 od 28.11.2015.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 107 od 20.11.2015.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 176 od 06.11.2015.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 56 od 13.11.2015.


Rešenje o utvrđivanju liste označenih lica na osnovu liste Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u skladu sa rezolucijama 1267 i 1989

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 8 od 07.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 202 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 42 od 28.11.2015.


Sporazum i Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u oblasti poreza na dohodak i imovinu između SFRJ i Norveške

PRESTAJE DA VAŽI - sa 21/15 - ZAMENJEN NOVIM UGOVOROM
"Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 9/85, strana: 327 od 26.07.1985.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 21/15, strana: 8 od 26.11.2015.


Sporazum između Jugoslavije i Mađarske o međunarodnom prevozu putnika autobusima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 20/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ - dodatak", broj 7/66, strana: 564 od 06.06.1966.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 20/15, strana: 5 od 09.11.2015.


Sporazum između Jugoslavije i Mađarske o regulisanju drumskog prevoza robe teretnim vozilima, kao i o carinskom postupku u vezi s tim prevozom, sa prilogom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 20/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori", broj 12/62, strana: 12 od 29.09.1962.
"Službeni list SFRJ - dodatak", broj 4/63, strana: 304 od 30.04.1963.
"Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 11/84, strana: 575 od 22.11.1984.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 20/15, strana: 5 od 09.11.2015.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o izgradnji međudržavnog mosta preko reke Drine sa pratećim putnim objektima na lokaciji Ljubovija-Bratunac, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 21/15, strana: 16 od 26.11.2015.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o razvojnoj saradnji, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 20/15, strana: 1 od 09.11.2015.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o drumskom prevozu putnika i stvari, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 20/15, strana: 5 od 09.11.2015.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunisa o drumskom prevozu putnika i stvari, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 20/15, strana: 8 od 09.11.2015.


Sporazum o međunarodnom kombinovanom transportu između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 20/15, strana: 2 od 09.11.2015.


Sporazum o saradnji između Republike Srbije i Republike Portugala u oblasti obrazovanja, nauke, tehnologije, kulture, sporta i omladine

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 21/15, strana: 24 od 26.11.2015.


Sporazum o vazdušnom saobraćaju između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Švajcarskog Federalnog Saveta, sa Aneksom, Napomenama i Zakonom o potvrđivanju

"Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 3/03, strana: 3 od 31.01.2003.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 21/15, strana: 18 od 26.11.2015.


Strategija unapređenja sistema infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji za period 2015-2020. godine

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 23 od 13.11.2015.


Sudski poslovnik

"Službeni glasnik RS", broj 110/09, strana: 87 od 28.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 70/11, strana: 31 od 23.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 19/12, strana: 28 od 13.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 89/13, strana: 7 od 10.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 130 od 26.11.2015.


Ugovor između Republike Srbije i Kraljevine Norveške o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 21/15, strana: 8 od 26.11.2015.


Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanja poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 21/15, strana: 1 od 26.11.2015.


Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Državi Katar, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Kuvajtu

"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 15 od 05.11.2015.


Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Portugal

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 3 od 13.11.2015.


Ukazi o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 3 od 13.11.2015.


Ukazi o postavljenju na dužnost izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije (Republika Indonezija, Kraljevina Saudijska Arabija)

"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 4 od 17.11.2015.


Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom

"Službeni glasnik RS", broj 93/10, strana: 12 od 08.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 17 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 73 od 29.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 4 od 20.11.2015.


Uredba o kancelarijskom poslovanju u Ministarstvu odbrane u Vojsci Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 125 od 26.11.2015.


Uredba o kancelarijskom poslovanju u Vojsci Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 96/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 87/08, strana: 3 od 22.09.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 125 od 26.11.2015.


Uredba o kategorizaciji državnih puteva

"Službeni glasnik RS", broj 105/13, strana: 3 od 29.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 10 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 10 od 13.11.2015.


Uredba o monitoringu kvaliteta derivata nafte i biogoriva

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 3 od 28.11.2015.


Uredba o načinu na koji se angažiraju učesnici u traganju za vazduhoplovom i spasavanju lica u civilnom vazduhoplovstvu

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 5 od 13.11.2015.


Uredba o načinu plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 5 od 28.11.2015.


Uredba o osnivanju Instituta za strategijska istraživanja

"Službeni list SRJ", broj 53/00, strana: 1 od 06.10.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 81/11, strana: 3 od 01.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 6 od 20.11.2015.


Uredba o osnivanju Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima

"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 3 od 20.11.2015.


Uredba o Planu mreže zdravstvenih ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 42/06, strana: 9 od 19.05.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 119/07, strana: 3 od 14.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 84/08, strana: 3 od 12.09.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 71/09, strana: 7 od 31.08.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 85/09, strana: 3 od 19.10.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 24/10, strana: 12 od 16.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 6/12, strana: 6 od 27.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 37/12, strana: 4 od 22.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 8 od 29.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 25 od 06.11.2015.


Uredba o pravilima o obračunavanju nadoknade za obavezu javnog prevoza (u železničkom saobraćaju)

"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 16 od 05.11.2015.


Uredba o predmetu, uslovima, načinu planiranja centralizovanih javnih nabavki i sprovođenju postupka javne nabavke od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa kao tela za centralizovanje javne nabavke

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 4 od 13.11.2015.


Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja

"Službeni glasnik RS", broj 8/12, strana: 4 od 03.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 3 od 30.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 14 od 13.11.2015.


Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za konstrukcione hladnooblikovane zavarene šuplje profile od nelegiranih i sitnozrnih čelika

"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 6 od 13.11.2015.


Uredba o uslovima i načinu pod kojima lokalna samouprava može da otuđi ili da u zakup građevinsko zemljište po ceni, manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade

PRESTAJE DA VAŽI - sa 61/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 13/10, strana: 19 od 12.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 54/11, strana: 4 od 22.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 21/12, strana: 3 od 21.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 21 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 3 od 10.07.2015.


Uredba o uslovima i načinu sprovođenja postupka javne nabavke od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa i utvrđivanju Spiska predmeta javne nabavke

PRESTAJE DA VAŽI - sa 93/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 201 od 13.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 13/14, strana: 3 od 05.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 4 od 13.11.2015.


Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 3 od 24.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 4 od 20.11.2015.


Uredba o utvrđivanju Programa implementacije Regionalnog prostornog plana za područje Zlatiborskog i Moravičkog upravnog okruga za period od 2015. do 2020. godine

"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 29 od 06.11.2015.


Uredba o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 3 od 06.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 25 od 06.11.2015.


Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije "Ćelije"

"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 6 od 20.11.2015.


Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije "Grlište"

"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 58 od 20.11.2015.


Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 25 od 28.11.2015.


Uredba o visini naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 28 od 28.11.2015.


Uredba o vremenu odmora i upravljanja vozača motornih vozila kada obavljaju međunarodni prevoz, kao i o primeni sistema digitalnih tahografa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 96/15 - Zakonom o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima
"Službeni glasnik RS", broj 54/10, strana: 228 od 04.08.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 106 od 26.11.2015.


Usklađeni najviši iznosi lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina

"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 101 od 20.11.2015.


Zaključak predsednika Komisije za zaštitu konkurencije (pokretanje postupka protiv JKP Infostan)

"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 47 od 05.11.2015.


Zakon o bezbednosti i interoperabilnosti železnice

"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 25 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 66/15, strana: 3 od 27.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 3 od 06.11.2015.


Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 10 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 6 od 05.11.2015.


Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

"Službeni glasnik RS", broj 41/09, strana: 3 od 02.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 53/10, strana: 12 od 29.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 270 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 22 od 08.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 61 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 106 od 26.11.2015.


Zakon o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 4 od 25.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 3 od 17.11.2015.


Zakon o državnom premeru i katastru

"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 139 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 18/10, strana: 108 od 26.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 65/13, strana: 3 od 25.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 97 od 06.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 11 od 26.11.2015.


Zakon o finansiranju lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 44 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 47/11, strana: 3 od 29.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 22 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 3 od 15.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 9 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 101 od 20.11.2015.


Zakon o jakim alkoholnim pićima

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 9 od 06.11.2015.


Zakon o legalizaciji objekata

PRESTAJE DA VAŽI - sa 96/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 3 od 31.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 3 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 3 od 26.11.2015.


Zakon o ozakonjenju objekata

"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 3 od 26.11.2015.


Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama

"Službeni glasnik RS", broj 73/10, strana: 66 od 12.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 9 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 7 od 13.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 21 od 26.11.2015.


Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi

PRESTAJE DA VAŽI - sa 73/10, 87/11, 10/13, 96/15 - Zakonom o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, Zakonom o pomorskoj plovidbi, Zakonom o državnoj pripadnosti i upisu plovila, Zakonom o trgovačkom brodarstvu
"Službeni list SRJ", broj 12/98, strana: 52 od 06.03.1998.
"Službeni list SRJ", broj 44/99, strana: 12 od 25.06.1999.
"Službeni list SRJ", broj 74/99, strana: 53 od 25.12.1999.
"Službeni list SRJ", broj 73/00, strana: 4 od 29.12.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 85/05, strana: 30 od 06.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 73/10, strana: 66 od 12.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 87/11, strana: 11 od 21.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 9 od 30.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 21 od 26.11.2015.


Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 1 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 84/02, strana: 2 od 05.12.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 23/03, strana: 16 od 13.03.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 70/03, strana: 1 od 10.07.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 55/04, strana: 32 od 21.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 51 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 85/05, strana: 30 od 06.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 12 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 8 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 20/09, strana: 39 od 19.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 53 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 53/10, strana: 15 od 29.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 265 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 2/12, strana: 3 od 13.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 3 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 12 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 9 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 3 od 03.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 13 od 05.11.2015.


Zakon o porezu na dobit pravnih lica

"Službeni glasnik RS", broj 25/01, strana: 1 od 18.04.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 1 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 25 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 43/03, strana: 23 od 22.04.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 84/04, strana: 34 od 24.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 18/10, strana: 39 od 26.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 263 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 3 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 9 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 8 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 192 od 25.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 13 od 05.11.2015.


Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole

PRESTAJE DA VAŽI - sa 96/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 17 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 72 od 29.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 3 od 26.11.2015.


Zakon o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbinama i fondacijama

"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 20 od 26.11.2015.


Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima

"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 106 od 26.11.2015.


Zakon o rakiji i drugim alkoholnim pićima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 92/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 41/09, strana: 152 od 02.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 92/15, strana: 9 od 06.11.2015.


Zakon o trgovačkom brodarstvu

"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 21 od 26.11.2015.


Zakon o unutrašnjoj plovidbi

PRESTAJE DA VAŽI - sa 73/10 i 96/15 - ZAMENJEN NOVIM ZAKONIMA
"Službeni glasnik SRS", broj 54/90, strana: 2225 od 27.09.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 53/93, strana: 2467 od 16.07.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 67/93, strana: 3111 od 30.08.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 48/94, strana: 1497 od 20.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 73/10, strana: 66 od 12.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 21 od 26.11.2015.


Zakon o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti

PAŽNJA - primenjuje se u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu
"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 10 od 05.11.2015.


Zakon o zaštiti građana Savezne Republike Jugoslavije na radu u inostranstvu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 91/15 - po isteku dva meseca od dana stupanja na snagu novog zakona - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 24/98, strana: 14 od 15.05.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 36/09, strana: 195 od 15.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 10 od 05.11.2015.


Zakon o zdravstvenoj zaštiti

"Službeni glasnik RS", broj 107/05, strana: 112 od 02.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 193 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 88/10, strana: 3 od 23.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 99/10, strana: 3 od 27.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 57/11, strana: 36 od 01.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 32 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 19 od 22.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 93/14, strana: 8 od 01.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 124 od 26.11.2015.


Zakon o železnici

"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 3 od 22.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 3 od 05.11.2015.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja raspoloživih hidrotermalnih resursa izrada novih istražno-eksploatacionih bušotina

"Službeni list APV", broj 47/15, strana: 1975 od 18.11.2015.


Kolektivni ugovor za organe Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 8/15, strana: 106 od 04.03.2015.
"Službeni list APV", broj 46/15, strana: 1962 od 04.11.2015.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju projekata iz posebnih programa godišnjeg programa unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u AP Vojvodini za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 47/15, strana: 1977 od 18.11.2015.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za teritorijalni ruralni razvoj u AP Vojvodini - lokalne akcione grupe s teritorije AP Vojvodine za 2015. godinu (Program "Leader")

"Službeni list APV", broj 46/15, strana: 1964 od 04.11.2015.


Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema kvaliteta i bezbednosti hrane u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 45/15, strana: 1955 od 28.10.2015.


Odluka o izdavanju V emisije obveznica Autonomne pokrajine Vojvodine bez obaveze objavljivanja prospekta

"Službeni list APV", broj 47/15, strana: 1971 od 18.11.2015.


Odluke o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine

"Službeni list APV", broj 47/15, strana: 1971 od 18.11.2015.


Pokrajinska uredba o građevinskom zemljištu u javnoj svojini Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 45/15, strana: 1935 od 28.10.2015.


Pokrajinska uredba o ustanovljavanju prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini Autonomne pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 45/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 11/15, strana: 161 od 18.03.2015.
"Službeni list APV", broj 45/15, strana: 1935 od 28.10.2015.


Pravilnik o načinu realizacije programa i projekata u 2015. i 2016. godini, čija je realizacija započeta iz sredstava Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 5/15, strana: 61 od 11.02.2015.
"Službeni list APV", broj 15/15, strana: 525 od 09.04.2015.
"Službeni list APV", broj 18/15, strana: 820 od 28.04.2015.
"Službeni list APV", broj 33/15, strana: 1549 od 05.08.2015.
"Službeni list APV", broj 36/15, strana: 1587 od 26.08.2015.
"Službeni list APV", broj 45/15, strana: 1951 od 28.10.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 47/15, strana: 1973 od 18.11.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 46/15, strana: 1959 od 04.11.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 45/15, strana: 1946 od 28.10.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 45/15, strana: 1948 od 28.10.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 46/15, strana: 1959 od 04.11.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 47/15, strana: 1974 od 18.11.2015.


Akcioni plan adaptacije na klimatske promene sa procenom ranjivosti

"Službeni list grada Beograda", broj 65/15, strana: 1 od 26.10.2015.


Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 4/15, strana: 11 od 29.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/15, strana: 49 od 23.10.2015.


Naredba o sprovođenju aktivnosti opštinskih štabova za vanredne situacije u zimskim uslovima u sezoni 2015/16

"Službeni list grada Beograda", broj 67/15, strana: 9 od 16.11.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Grocka za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 12 od 31.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/15, strana: 30 od 10.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 66/15, strana: 25 od 30.10.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Mladenovac za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 101/14, strana: 48 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/15, strana: 7 od 09.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/15, strana: 11 od 02.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 22 od 04.05.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/15, strana: 2 od 14.08.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/15, strana: 31 od 01.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/15, strana: 12 od 16.11.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Savski venac za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 103/14, strana: 1 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/15, strana: 12 od 10.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 66/15, strana: 4 od 30.10.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Sopot za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 36 od 31.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/15, strana: 15 od 20.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/15, strana: 12 od 23.10.2015.


Odluka o izradi izmena i dopuna Prostornog plana gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 62/15, strana: 1 od 26.10.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Bistrica, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 62/15, strana: 6 od 26.10.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Burovo, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 62/15, strana: 7 od 26.10.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Petka, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 62/15, strana: 9 od 26.10.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Strmovo, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 62/15, strana: 8 od 26.10.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Šušnjar, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 62/15, strana: 12 od 26.10.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Trbušnica - Donja Trbušnica, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 62/15, strana: 10 od 26.10.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Trbušnica – Gornja Trbušnica, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 62/15, strana: 11 od 26.10.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Županjac, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 62/15, strana: 5 od 26.10.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za blok između ulica: Cara Dušana, Filipa Višnjića, Zadužbinske, Mostarske i Šumadijske, gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 62/15, strana: 2 od 26.10.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za proširenje tramvajske mreže na Novom Beogradu u zoni depoa, gradska opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 62/15, strana: 3 od 26.10.2015.


Odluka o načinu sufinansiranja projekata i programa udruženja građana iz budžeta gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 66/15, strana: 18 od 30.10.2015.


Odluka o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu

"Službeni list grada Beograda", broj 55/13, strana: 1 od 28.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 87/14, strana: 1 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/15, strana: 1 od 30.11.2015.


Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 87/14, strana: 12 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 4 od 16.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/15, strana: 13 od 30.11.2015.


Odluka o oduzimanju obavljanja komunalnih delatnosti JKP "Grocka"

"Službeni list grada Beograda", broj 66/15, strana: 46 od 30.10.2015.


Odluka o oduzimanju obavljanja komunalnih delatnosti JKP "Gročanski komunalac"

"Službeni list grada Beograda", broj 66/15, strana: 46 od 30.10.2015.


Odluka o oduzimanju obavljanja komunalnih delatnosti JP za toplifikaciju gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 66/15, strana: 46 od 30.10.2015.


Odluka o podizanju biste kralja Aleksandra I

"Službeni list grada Beograda", broj 62/15, strana: 13 od 26.10.2015.


Odluka o podizanju spomenika Borislavu Pekiću

"Službeni list grada Beograda", broj 62/15, strana: 13 od 26.10.2015.


Odluka o podizanju spomenika Diani Budisavljević

"Službeni list grada Beograda", broj 62/15, strana: 13 od 26.10.2015.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 66/15, strana: 1 od 30.10.2015.


Odluka o promeni osnivačkog akta Ustanove kulture Dečji kulturni centar "Majdan" u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 66/15, strana: 21 od 30.10.2015.


Odluka o uslovima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora kojim upravlja JP - Direkcija za izgradnju opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 17 od 15.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 66/15, strana: 45 od 30.10.2015.


Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima opština Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 20 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 37 od 30.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 66/15, strana: 50 od 30.10.2015.


Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu

"Službeni list grada Beograda", broj 56/13, strana: 1 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/15, strana: 1 od 30.11.2015.


Odluka o visini stope poreza na imovinu

"Službeni list grada Beograda", broj 56/13, strana: 1 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 87/14, strana: 1 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/15, strana: 1 od 30.11.2015.


Odluke o dodeli povelja (Gradska opština Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 66/15, strana: 1 od 30.10.2015.


Odluke o utvrđivanju prestanka i potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 60/15, strana: 11 od 23.10.2015.


Plan detaljne regulacije centra naselja "Mirosaljci" gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 64/15, strana: 30 od 26.10.2015.


Plan detaljne regulacije dela urbanističke celine 41 "Pančevački rit", prostor severoistočno od Pančevačkog puta, gradska opština Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 64/15, strana: 1 od 26.10.2015.


Plan detaljne regulacije za prostorno kulturno-istorijsku celinu Topčider - I faza, (saobraćajnica Patrijarha Dimitrija od ulice Pere Velimirovića do Ulice oslobodilaca Rakovice i Ulica oslobođenja)

"Službeni list grada Beograda", broj 62/15, strana: 13 od 26.10.2015.


Plan generalne regulacije naselja Dobanovci, gradska opština Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 63/15, strana: 1 od 26.10.2015.


Pokazatelj smanjenja potrošačkih cena u septembru 2015. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 60/15, strana: 10 od 23.10.2015.


Pravilnik o upravi u Gradskom pravobranilaštvu grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 67/15, strana: 1 od 16.11.2015.


Prioriteti za Program uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2016. godinu (GO Savski venac)

"Službeni list grada Beograda", broj 66/15, strana: 25 od 30.10.2015.


Program uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 98/14, strana: 14 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/15, strana: 7 od 23.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/15, strana: 56 od 26.10.2015.


Rešenja o imenovanjima i izboru članova Gradskog veća (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 60/15, strana: 12 od 23.10.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Beograda", broj 62/15, strana: 28 od 26.10.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 66/15, strana: 47 od 30.10.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Savski venac)

"Službeni list grada Beograda", broj 66/15, strana: 23 od 30.10.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Sopot)

"Službeni list grada Beograda", broj 60/15, strana: 48 od 23.10.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima članova školskih odbora u školama na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 62/15, strana: 29 od 26.10.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/15, strana: 42 od 16.11.2015.


Rešenja o izboru članova Veća gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 60/15, strana: 11 od 23.10.2015.


Rešenja o razrešenjima (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 66/15, strana: 4 od 30.10.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta JKP "Javno osvetljenje" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 62/15, strana: 28 od 26.10.2015.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Bistrica, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 60/15, strana: 5 od 23.10.2015.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Brajkovac, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 67/15, strana: 11 od 16.11.2015.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Burovo, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 60/15, strana: 5 od 23.10.2015.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Dudovica, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 67/15, strana: 9 od 16.11.2015.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Petka, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 60/15, strana: 7 od 23.10.2015.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Prkosava, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 67/15, strana: 10 od 16.11.2015.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Strmovo, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 60/15, strana: 6 od 23.10.2015.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Šušnjar, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 60/15, strana: 3 od 23.10.2015.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Trbušnica - Donja Trbušnica, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 60/15, strana: 8 od 23.10.2015.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Trbušnica - Gornja Trbušnica, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 60/15, strana: 9 od 23.10.2015.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Županjac, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 60/15, strana: 4 od 23.10.2015.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za blok između ulica: Cara Dušana, Filipa Višnjića, Zadužbinske, Mostarske i Šumadijske, gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 60/15, strana: 9 od 23.10.2015.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za proširenje tramvajske mreže na Novom Beogradu u zoni depoa, gradska opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 60/15, strana: 1 od 23.10.2015.


Rešenje o postavljenju načelnika Uprave gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 60/15, strana: 11 od 23.10.2015.


Rešenje o postavljenju načelnika Uprave gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 67/15, strana: 12 od 16.11.2015.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu izmena i dopuna Prostornog plana gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 60/15, strana: 2 od 23.10.2015.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije područja Ade Huje, gradska opština Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 70/15, strana: 2 od 30.11.2015.


Rešenje o utvrđivanju iznosa prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 70/15, strana: 1 od 30.11.2015.


Zaključak o davanju saglasnosti na Predlog odluke Nadzornog odbora Javnog preduzeća za sport i rekreaciju, sa Odlukom

"Službeni list grada Beograda", broj 67/15, strana: 42 od 16.11.2015.


Odluka o budžetu grada Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 68/14, strana: 1537 od 29.12.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 32/15, strana: 1157 od 03.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/15, strana: 1799 od 09.11.2015.


Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora kojim upravlja Javno preduzeće "Poslovni prostor" u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1690 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/15, strana: 1931 od 10.11.2015.


Odluka o izboru poljoprivrednih proizvođača koji će učestvovati u projektu razvoja kontrolisane poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Novog Sada za 2015. godinu - dodela subvencija za kontrolu zemljišta i plodova i za troškove nabavke repromaterijala

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/15, strana: 1968 od 16.11.2015.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije zone zaštićenog starog gradskog jezgra u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/15, strana: 1940 od 10.11.2015.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/15, strana: 1938 od 10.11.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije prostora za poslovanje između ulice Temerinske, Puta Šajkaškog odreda, Ulice Bajči Žilovskog i planirane pruge u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/15, strana: 1936 od 10.11.2015.


Odluka o mreži dečjih vrtića i osnovnih škola na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/06, strana: 337 od 11.05.2006.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/09, strana: 33 od 03.02.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/09, strana: 719 od 24.06.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/11, strana: 473 od 30.05.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 65/13, strana: 1190 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1308 od 04.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/15, strana: 1791 od 06.11.2015.


Odluka o mreži osnovnih škola na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/15, strana: 1791 od 06.11.2015.


Odluka o određivanju akustičnih zona na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/15, strana: 1924 od 09.11.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Parking servis" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1681 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1306 od 04.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/15, strana: 1922 od 09.11.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1684 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1306 od 04.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/15, strana: 1923 od 09.11.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Tržnica" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1677 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1299 od 04.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/15, strana: 1923 od 09.11.2015.


Odluka o Programu mera za unapređenje uslova života u naseljenim mestima Ledinci i Stari Ledinci za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/15, strana: 1779 od 30.10.2015.


Odluka o Programu održavanja objekata putne privrede za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1668 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 32/15, strana: 1288 od 03.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/15, strana: 1921 od 09.11.2015.


Odluka o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1643 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 32/15, strana: 1262 od 03.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/15, strana: 1903 od 09.11.2015.


Odluka o usklađivanju Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Gradski informativni centar "Apolo" Novi Sad

PRESTAJE DA VAŽI - sa 55/15 - Odlukom o prestanku važenja Odluke
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 152 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/15, strana: 1942 od 10.11.2015.


Oglas Gradske uprave za socijalnu i dečju zaštitu za prijem u radni odnos

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/15, strana: 1797 od 06.11.2015.


Oglas za prijem u radni odnos zaposlenog na određeno vreme (Gradska uprava za opšte poslove)

"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/15, strana: 1788 od 30.10.2015.


Oglasi za prijem u radni odnos (Gradska uprava za inspekcijske poslove, Služba za zajedničke poslove)

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/15, strana: 1967 od 16.11.2015.


Plan generalne regulacije naseljenog mesta Čenej

"Službeni list grada Novog Sada", broj 58/14, strana: 1204 od 01.11.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/14, strana: 1324 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/15, strana: 1003 od 16.06.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/15, strana: 1933 od 10.11.2015.


Plan generalne regulacije radne zone u severoistočnom delu grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/15, strana: 1573 od 26.09.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/15, strana: 1788 od 30.10.2015.


Program investicionih aktivnosti Apoteke Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/15, strana: 73 od 13.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/15, strana: 1782 od 30.10.2015.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/15, strana: 1786 od 30.10.2015.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/15, strana: 1795 od 06.11.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte i odluke javnih preduzeća i ustanova na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/15, strana: 1942 od 10.11.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/15, strana: 1947 od 10.11.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/15, strana: 1785 od 30.10.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/15, strana: 1952 od 10.11.2015.


Rešenja o imenovanju i razrešenju

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/15, strana: 1794 od 06.11.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Novosadska toplana" Novi Sad o davanju jemstva JKP "Put" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 54/15, strana: 1927 od 09.11.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Kulturnom centru Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/15, strana: 1786 od 30.10.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Zimske službe za period od 15. novembra 2015. godine do 15. marta 2016. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/15, strana: 1780 od 30.10.2015.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije i imenovanju zamenika komandanta, načelnika i članova Gradskog štaba za vanredne situacije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/11, strana: 217 od 05.04.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/12, strana: 3 od 11.01.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/12, strana: 334 od 03.04.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/12, strana: 1374 od 12.10.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/12, strana: 1894 od 29.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/13, strana: 400 od 15.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 58/13, strana: 1315 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/15, strana: 321 od 30.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/15, strana: 1947 od 10.11.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Novog Sada za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/15, strana: 1946 od 10.11.2015.


Rešenje o obrazovanju Koordinacionog tela za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 440 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/15, strana: 1948 od 10.11.2015.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za potrebe direktnih korisnika budžeta grada Novog Sada u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 100 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/15, strana: 141 od 23.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/15, strana: 810 od 05.06.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/15, strana: 1361 od 31.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/15, strana: 1780 od 30.10.2015.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za srednje škole za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 92 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/15, strana: 199 od 23.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/15, strana: 1358 od 31.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/15, strana: 1782 od 30.10.2015.


Rešenje o Programu otuđenja građevinskog zemljišta za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/15, strana: 487 od 22.05.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/15, strana: 1398 od 21.08.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/15, strana: 1736 od 21.10.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/15, strana: 1794 od 06.11.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/15, strana: 1797 od 06.11.2015.


Metodologija obračuna prihoda prevoznika i obračuna i korekcije jedinične cene

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/15, strana: 5 od 26.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/15, strana: 16 od 13.11.2015.


Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o opštim uslovima za autobuse za rad na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika u Kragujevcu, tehnički i estetski pregled

"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/15, strana: 14 od 13.11.2015.


Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o ponašanju i obavezama saobraćajnog osoblja u gradskom i prigradskom prevozu u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/15, strana: 2 od 26.11.2015.


Odluka o izmenama Odluke Gradskog veća, broj 112-291/15-V od 27. 02. 2015. godine, br. 112-291/15-V od 31.03. 2015. godine i br. 112-291/15-V od 26.06.2015. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/15, strana: 14 od 13.11.2015.


Odluka o personalnom sastavu Komisije za koordinaciju rada odborničkih grupa i Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/15, strana: 1 od 13.11.2015.


Odluka o utvrđivanju ekonomski najniže cene taksi prevoza

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/15 - ZAMENJENA REŠENJEM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 128 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/15, strana: 37 od 13.11.2015.


Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. godinu na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/15, strana: 1 od 26.11.2015.


Pravilnik o budžetskom računovodstvu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/15, strana: 3 od 13.11.2015.


Pravilnik o kriterijumima za utvrđivanje tržišne vrednosti zemljišta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/15 - Rešenjem o stavljanju van snage
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/12, strana: 2 od 21.06.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 46/14, strana: 8 od 22.12.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/15, strana: 36 od 13.11.2015.


Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza korisnika budžetskih sredstava i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem

"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/15, strana: 8 od 26.11.2015.


Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita o poznavanju grada Kragujevca i propisa iz oblasti taksi prevoza

"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/15, strana: 3 od 26.11.2015.


Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za obavljanje delatnosti auto-taksi prevoza

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/08, strana: 24 od 31.01.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/09, strana: 67 od 23.06.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/15, strana: 4 od 29.05.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/15, strana: 5 od 26.11.2015.


Program korišćenja i raspoređivanja sredstava subvencija Gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave - komunalni poslovi i nadzor i Gradske uprave za komunalne i inspekcijske poslove u 2015. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/15, strana: 3 od 30.04.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/15, strana: 13 od 18.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/15, strana: 15 od 13.11.2015.


Program rasporeda sredstava dotacije nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/15, strana: 2 od 09.01.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/15, strana: 1 od 21.05.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/15, strana: 9 od 11.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/15, strana: 3 od 27.08.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/15, strana: 7 od 17.09.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/15, strana: 163 od 23.10.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/15, strana: 15 od 13.11.2015.


Rešenje o javnim parkiralištima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/15, strana: 23 od 13.11.2015.


Rešenje o javnim parkiralištima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/10, strana: 19 od 23.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/11, strana: 10 od 19.08.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/11, strana: 8 od 14.10.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/12, strana: 7 od 20.04.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/12, strana: 5 od 11.07.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/14, strana: 9 od 18.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/14, strana: 1 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/14, strana: 6 od 28.07.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/14, strana: 7 od 09.10.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/15, strana: 128 od 31.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/15, strana: 1 od 05.05.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/15, strana: 1 od 23.09.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/15, strana: 23 od 13.11.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za polaganje ispita o poznavanju grada Kragujevca i propisa iz oblasti taksi prevoza

"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/15, strana: 5 od 26.11.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu Predloga godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/15, strana: 6 od 26.11.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za polaganje ispita za obavljanje taksi prevoza

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/15, strana: 8 od 26.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/15, strana: 5 od 26.11.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za popis imovine - nepokretnosti koje su u javnoj svojini grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/15, strana: 34 od 13.11.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za rešavanje po zahtevima za ostvarivanje prava na povlašćenu vožnju u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika

"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/15, strana: 7 od 26.11.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Kragujevca u procesu realizacije Programa raseljavanja "Stare radničke kolonije" razmenom nepokretnosti - neposrednom pogodbom

"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/15, strana: 17 od 13.11.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/15, strana: 35 od 13.11.2015.


Rešenje o obrazovanju Saveta za zdravlje grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 46/14, strana: 10 od 22.12.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/15, strana: 181 od 26.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/15, strana: 18 od 13.11.2015.


Rešenje o utvrđivanju cene za obavljanje taksi prevoza

"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/15, strana: 37 od 13.11.2015.


Rešenje o utvrđivanju jedinične cene prevoza putnika po pređenom kilometru, na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika

"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/15, strana: 19 od 13.11.2015.


Rešenje o utvrđivanju jedinične cene prevoza putnika po pređenom kilometru, na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/15, strana: 10 od 26.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/15, strana: 19 od 13.11.2015.


Rešenje o utvrđivanju jedinične cene prevoza putnika po pređenom kilometru, na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika (partija 4)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/15, strana: 22 od 13.11.2015.


Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. godinu na teritoriji grada Zrenjanina i određivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za tekuću godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige koje se nalaze u najopremljenijoj zoni

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/15, strana: 732 od 27.11.2015.


Zaključak o usvajanju izmena i dopuna Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Zrenjanina u 2015. godini

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/15, strana: 728 od 06.11.2015.


Zaključak o usvajanju Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Zrenjanina u 2015. godini

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 10/15, strana: 137 od 17.03.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/15, strana: 728 od 06.11.2015.


Autentično tumačenje odredbe člana 7. stav 1. Odluke o javnoj kanalizaciji ("Službeni list grada Subotice", br. 29/15)

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 348 od 12.11.2015.


Odluka o auto-taksi prevozu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 12/15, strana: 127 od 23.04.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 314 od 12.11.2015.


Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 39/15, strana: 3 od 27.11.2015.


Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora grada Subotice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 183 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/15, strana: 141 od 23.04.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 259 od 12.11.2015.


Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 259 od 12.11.2015.


Odluka o donošenju Izmene Plana detaljne regulacije za kompleks Regionalne deponije na lokaciji k.p. br. 2635 k.o. Bikovo u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 73 od 12.11.2015.


Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za delove blokova 16.5 i 17.2 severno od Segedinskog puta u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 1 od 12.11.2015.


Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za deo obalnog pojasa Palićkog jezera (zapadna i južna obala IV sektora i obala III sektora) na Paliću

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 30 od 12.11.2015.


Odluka o donošenju Programa razvoja turizma regiona jezera Palić

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 123 od 12.11.2015.


Odluka o donošenju Projekta razvoja turističkog kompleksa Palić - Master plan (sa Planom)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 12/07, strana: 7 od 15.05.2007.
"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 123 od 12.11.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za blokove 196 i 197 južno od železničke pruge Subotica - Segedin namenjene za komercijalne funkcije, sa Rešenjem o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 109 od 12.11.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za blokove 63 i 63a između Lovačke, Radanovačke i Dubrovačke ulice na Paliću, sa Rešenjem o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 120 od 12.11.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za centar urbanističke zone MZ "Aleksandrovo" u Subotici, sa Rešenjem o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 105 od 12.11.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za centar urbanističke zone MZ "Mali Radanovac", između ulica Bele Bartoka, Ljube Šercera, Edvarda Rusijana i Šandora Lifke, sa Rešenjem o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 117 od 12.11.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za centar urbanističke zone MZ "Peščara" zapadno od Šabačke ulice, između ulica Kumrovečke, Čede Žica i Uskočke u Subotici, sa Rešenjem o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 113 od 12.11.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za centar urbanističke zone MZ "Željezničko naselje" sa neposrednim okruženjem na potezu uz Majšanski put, severno od ulice Ber Imrea u Subotici, sa Rešenjem o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 101 od 12.11.2015.


Odluka o javnoj kanalizaciji

"Službeni list grada Subotice", broj 29/15, strana: 191 od 24.07.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 348 od 12.11.2015.


Odluka o mreži dečjih vrtića u ustanovama na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 326 od 12.11.2015.


Odluka o mreži dečjih vrtića u ustanovama na teritoriji Grada Subotice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 54 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 326 od 12.11.2015.


Odluka o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

"Službeni list grada Subotice", broj 29/08, strana: 61 od 06.11.2008.
"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 329 od 12.11.2015.


Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 34/13, strana: 6 od 21.11.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 192 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 276 od 12.11.2015.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju grada Subotice"

"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 112 od 30.05.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 30 od 29.08.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 323 od 12.11.2015.


Odluka o razvoju i unapređenju privrede putem razvoja privatnog preduzetništva na teritoriji Grada Subotice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 25/05, strana: 9 od 23.11.2005.
"Službeni list grada Subotice", broj 6/09, strana: 42 od 07.05.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 324 od 12.11.2015.


Odluka o taksi prevozu

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 314 od 12.11.2015.


Odluka o unapređenju opšteg okvira za privređivanje na teritoriji Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 324 od 12.11.2015.


Odluka o zaštiti useva i zasada, poljoprivrednog zemljišta, poljskih puteva i kanala od poljske štete

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 329 od 12.11.2015.


Odluka o zaštiti useva i zasada, poljoprivrednog zemljišta, poljskih puteva i kanala od poljske štete

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 12/06 od 24.05.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 14/10, strana: 32 od 05.05.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 329 od 12.11.2015.


Odluka o zaustavljanju proseca koji dovode do uništenja istorijskog jezgra grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 348 od 12.11.2015.


Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta grada Subotice za programe i projekte udruženja u oblasti društvenog i humanitarnog rada

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 341 od 12.11.2015.


Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Grada Subotice za programe i projekte udruženja u oblasti društvenog i humanitarnog rada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Subotice", broj 35/10, strana: 107 od 28.10.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 30 od 20.02.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 341 od 12.11.2015.


Pravilnik o načinu i postupku raspodele sredstava za finansiranje programa i projekata udruženja građana u oblasti održivog razvoja putem organizovanja i održavanja sajamskih manifestacija i izložbi iz budžeta grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 337 od 12.11.2015.


Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja mobilnih telefona

"Službeni list grada Subotice", broj 40/15, strana: 1 od 30.11.2015.


Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja mobilnih telefona

PRESTAJE DA VAŽI - sa 40/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Subotice", broj 1/09, strana: 4 od 11.02.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 13/09, strana: 117 od 14.07.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 46/12, strana: 1 od 27.09.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 40/14, strana: 16 od 10.11.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 40/15, strana: 1 od 30.11.2015.


Program mera za unapređenje uslova života na teritoriji grada Subotice za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 11/15, strana: 17 od 14.04.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 348 od 12.11.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke i akte javnih preduzeća i ustanova na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 332 od 12.11.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 334 od 12.11.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Drugu izmenu Finansijskog plana Fondacije za omladinsku kulturu i stvaralaštvo "Danilo Kiš" Subotica za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 37/15, strana: 1 od 06.11.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na II izmenu Finansijskog plana Stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda grada Subotice za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 39/15, strana: 3 od 27.11.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na povećanje osnovnog kapitala Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju Grada Subotice" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 324 od 12.11.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog Pravilnika o radu Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju grada Subotice" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 37/15, strana: 4 od 06.11.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program čišćenja i uklanjanja snega i leda sa ulica, puteva, trgova i drugih površina javne namene za period od 15.11.2015. do 31.12.2015. na teritoriji grada Subotice i zaštićenog područja Parka prirode Palić

"Službeni list grada Subotice", broj 39/15, strana: 1 od 27.11.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na statusnu promenu pripajanje i zaključenje Ugovora o statusnoj promeni pripajanje Javnog preduzeća "Zavod za urbanizam Grada Subotice" Subotica Javnom preduzeću "Direkcija za izgradnju grada Subotice" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 322 od 12.11.2015.


Rešenje o imenovanju predstavnika osnivača u Odbor za pregovore u vezi sa zaključivanjem Kolektivnog ugovora kod poslodavca JP "Subotica-trans" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 39/15, strana: 1 od 27.11.2015.


Rešenje o obrazovanju Saveta za unapređenje položaja Roma na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 39/15, strana: 2 od 27.11.2015.


Rešenje o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanja potvrde o smrti na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 349 od 12.11.2015.


Rešenje o uslovima i načinu ustupanja delova krovnih površina radi postavljanja antena, pripadajuće opreme i uređaja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Subotice", broj 19/14, strana: 1 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 25/14, strana: 1 od 18.07.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 37/15, strana: 3 od 06.11.2015.


Rešenje o uslovima i načinu ustupanja delova zgrade radi postavljanja antena, opreme i uređaja

"Službeni list grada Subotice", broj 37/15, strana: 3 od 06.11.2015.


Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. godinu u gradu Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 37/15, strana: 2 od 06.11.2015.


Zaključak o prihvatanju Izveštaja o ostvarenju budžeta grada Subotice za period od 01.01. do 30.09.2015. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 1 od 12.11.2015.

 

INTERMEX ONLINE

NAJNOVIJE VESTI IZ MEDIJA
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za septembar 2019.

RADNO PRAVO

Legitimacija predstavnika sindikata i zaštita pojedinačnih prava zaposlenih


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Postupak sudske zaštite


SUDSKA PRAKSA - Vrhovni kasacioni sud

Radno pravo - Isplata razlike zarade


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Odgovornost za štetu i naknada štete


NAKNADA ZARADE

Ostvarivanje prava na naknadu zarade - Za vreme privremene sprečenosti za rad koja je nastupila od 11.04.2019. godine - potrebna dokumentacija


RADNO PRAVO

Jubilarna nagrada


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Radni odnosi


OBRAZOVANJE

Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije


MIŠLJENJA MINISTARSTVA - MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Šifarnik zanimanja - Pitanja i odgovori


MIŠLJENJA

Stalna konferencija gradova i opština - Prava i obaveze zaposlenih u lokalnoj administraciji


OSIGURANJE

Srpsko pravo osiguranja o statusu društva za posredovanje u osiguranju


SUDSKA PRAKSA - PRIVREDNI APELACIONI SUD

Osiguranje - Prava i obaveze osiguravača


KRIVIČNO PRAVO

Poreska utaja (norma i praksa)


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)