POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER PUBLIKACIJE FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Mart 2017

Pravilnik o obrascu putnog lista za domaćeg prevoznika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 19/17 - 1. maja 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 46/00, strana: 19 od 14.09.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 5 od 08.03.2017.


Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 3/00, strana: 6 od 21.01.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 47 od 17.03.2017.


Cenovnik osnovnih proizvoda šumarstva - drvnih sortimenata

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 107 od 06.03.2017.


Indeksi potrošačkih cena za februar 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 34 od 13.03.2017.


Javnobeležnička tarifa

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 174 od 29.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 33 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 43 od 17.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 183 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 69 od 06.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, postavljenjima, razrešenjima i prestanku dužnosti

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 8 od 13.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 13 od 20.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 4 od 24.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 3 od 17.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o razrešenju i imenovanju

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 47 od 06.03.2017.


Kodeks policijske etike

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 92/06, strana: 7 od 24.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Kodeks policijske etike

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 75 od 02.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 30/17, strana: 223 od 31.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 156 od 08.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 72 od 17.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 36 od 13.03.2017.


Memorandum između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore o saradnji u oblasti turizma

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/17, strana: 6 od 15.03.2017.


Memorandum o razumevanju u oblasti digitalizacije javne uprave između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije i Ministarstva za javnu upravu Republike Slovenije (na srpskom, engleskom i slovenačkom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/17, strana: 4 od 15.03.2017.


Metodologija za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 75/14, strana: 56 od 21.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 49 od 26.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 75 od 29.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 112 od 24.03.2017.


Metodologija za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 49 od 26.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 112 od 24.03.2017.


Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio-prevoza

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 23 od 20.03.2017.


Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio-prevoza

PRESTAJE DA VAŽI - sa 26/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 84/16, strana: 25 od 12.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 23 od 20.03.2017.


Naredba o zabrani sakupljanja pojedinih zaštićenih vrsta divlje flore i faune u 2017. godini

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 67 od 06.03.2017.


Obaveštenja o stupanju međunarodnih ugovora, sporazuma, protokola i memoranduma na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/17, strana: 9 od 15.03.2017.


Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 28 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 21 od 30.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 62 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 5 od 01.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 3 od 25.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 63/16, strana: 9 od 15.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 84/16, strana: 8 od 12.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 13 od 30.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 15 od 13.01.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 3 od 13.03.2017.


ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava - Odluka po predstavci broj 4159/15 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 28/17, strana: 3 od 23.03.2017.


ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava - po Predstavci broj 52210/09 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 25/17, strana: 3 od 18.03.2017.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studjskih programa Master akademskih studija kriminalistike, forenzičkog inženjerstva i informatike i računarstva koji se finansiraju iz budžeta na Kriminalističko-policijskoj akademiji za školsku 2017/2018. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 3 od 24.03.2017.


Odluka o broju sudija u sudovima

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 110 od 23.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 88 od 28.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 11/16, strana: 156 od 11.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 32 od 25.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 73/16, strana: 46 od 31.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 104/16, strana: 160 od 23.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 66 od 17.03.2017.


Odluka o broju za upis u prvu godinu studijskih programa Osnovnih akademskih studija kriminalistike, forenzičkog inženjerstva, informatike i računarstva i studijskog programa Osnovnih strukovnih studija kriminalistike koji se finansiraju iz budžeta na Kriminalističko-policijskoj akademiji za školsku 2017/2018. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 3 od 24.03.2017.


Odluka o izboru zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 108 od 24.03.2017.


Odluka o izboru zamenika predsednika Ustavnog suda

"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 23 od 10.03.2017.


Odluka o izmeni osnivačkog akta Društva s ograničenom odgovornošću Park prirode "Mokra gora"

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 9 od 20.03.2017.


Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije Prvonek

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 43 od 06.03.2017.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene arheološkog nalazišta Belo brdo na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 20 od 10.03.2017.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene planine Cer na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 68 od 06.03.2017.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene Predela izuzetnih odlika "Ovčarsko-kablarska klisura" na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 21 od 10.03.2017.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije Vrutci na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 15/17, strana: 27 od 02.03.2017.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode "Jerma" na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 19 od 10.03.2017.


Odluka o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge

"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 60 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 85/11, strana: 64 od 16.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 49/12, strana: 199 od 15.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 12 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 67/12, strana: 4 od 13.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 10 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 140 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 80/13, strana: 14 od 11.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 30 od 14.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 37 od 07.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 52 od 13.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 82 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 48 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 24 od 10.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 71/15, strana: 27 od 14.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 45 od 11.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 119 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 54/16, strana: 19 od 10.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 76/16, strana: 15 od 09.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 85/16, strana: 10 od 14.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 67 od 17.03.2017.


Odluka o objavljivanju ukupnog broja birača u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 25/17, strana: 24 od 18.03.2017.


Odluka o obrascima za podnošenje predloga kandidata za predsednika Republike

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 68 od 02.03.2017.


Odluka o obrazovanju Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 12 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 7 od 13.03.2017.


Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za unapređenje adresnog registra

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 45 od 06.03.2017.


Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za uspostavljanje i razvoj Centralnog registra stanovništva Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 7 od 20.03.2017.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za realizaciju projekta "Beograd - Južni Jadran" E-763, deonice: Preljina-Požega i Požega-Boljare

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 7 od 13.03.2017.


Odluka o obrazovanju Saveta za inovaciono preduzetništvo i informacione tehnologije

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 8 od 14.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 8 od 20.03.2017.


Odluka o određivanju vremena početka i završetka glasanja na biračkim mestima u inostranstvu

"Službeni glasnik RS", broj 25/17, strana: 24 od 18.03.2017.


Odluka o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje projektima u javnom sektoru

"Službeni glasnik RS", broj 51/10, strana: 8 od 27.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 14 od 14.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 15 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 6 od 27.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 110/16, strana: 122 od 30.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 8 od 20.03.2017.


Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 46 od 06.03.2017.


Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Albufeiri, Republika Portugalija

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 47 od 06.03.2017.


Odluka o poništavanju svih pravnih posledica akata i radnji privremenih institucija samouprave u Prištini koji se odnose na neosnovano oduzimanje imovine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 6 od 20.03.2017.


Odluka o prestanku funkcije zamenika predsednika Ustavnog suda

"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 23 od 10.03.2017.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 30/17, strana: 89 od 31.03.2017.


Odluka o raspisivanju izbora za predsednika Republike

"Službeni glasnik RS", broj 15/17, strana: 3 od 02.03.2017.


Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku unapređenja poslovne infrastrukture za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 18 od 10.03.2017.


Odluka o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 20 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 53 od 15.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 119 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 49 od 10.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 68 od 17.03.2017.


Odluka o utvrđivanju i objavljivanju konačnog broja birača u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 30/17, strana: 91 od 31.03.2017.


Odluka o utvrđivanju visine taksi u 2018. godini (Antidoping agencija)

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 35 od 13.03.2017.


Odluka o visini naknada za izdavanje izvoda, uverenja i potvrda (Lekarska komora Srbije)

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 124 od 24.03.2017.


Odluka o visini naknade za članarinu (Lekarska komora Srbije)

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 123 od 24.03.2017.


Odluka o visini naknade za izdavanje licence, privremene licence i obnavljanje licence (Lekarska komora Srbije)

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 124 od 24.03.2017.


Odluka o visini naknade za upis u Imenik Komore (Lekarska komora Srbije)

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 124 od 24.03.2017.


Odluka o vrsti, visini i načinu plaćanja takse za usluge carinskog organa

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 12 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 3 od 13.03.2017.


ODLUKA Ustavnog suda - Odluka broj IUo-194/2013

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 60 od 17.03.2017.


Odluke o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 110/16, strana: 109 od 30.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 4 od 24.03.2017.


Odluke o imenovanjima u Disciplinskoj komisiji Visokog saveta sudstva

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 70 od 06.03.2017.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 111 od 24.03.2017.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija i funkcije sudije porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 21 od 20.03.2017.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija i prestanku funkcije sudije porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 70 od 06.03.2017.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj IUo-235/2016

"Službeni glasnik RS", broj 30/17, strana: 86 od 31.03.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 4 od 24.03.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 30/17, strana: 8 od 31.03.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 4 od 20.03.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 76 od 02.03.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 10 od 06.03.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 4 od 08.03.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 10 od 10.03.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 7 od 17.03.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 2 od 13.03.2017.


Plan zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 109/16, strana: 155 od 30.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 156 od 08.03.2017.


Podatak o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u februaru 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 112 od 24.03.2017.


Poslovnik o radu Državnog veća tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 101 od 24.03.2017.


Poslovnik o radu Državnog veća tužilaca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 29/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 55/09, strana: 80 od 21.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 35 od 15.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 105 od 22.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 101 od 24.03.2017.


Poslovnik o radu Visokog saveta sudstva

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 51 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 104 od 22.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 46 od 10.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 65 od 17.03.2017.


Pravila o radu biračkih odbora za sprovođenje izbora za predsednika Republike, raspisanih za 2. april 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 18/17, strana: 81 od 07.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 71 od 17.03.2017.


Pravilnik o bezbednosti liftova

"Službeni glasnik RS", broj 15/17, strana: 8 od 02.03.2017.


Pravilnik o bezbednosti liftova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 268 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 15/17, strana: 8 od 02.03.2017.


Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane

PAŽNJA - primenjuje se od 15. juna 2018. godine
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 10 od 08.03.2017.


Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane

PRESTAJE DA VAŽI - sa 19/17 - osim člana 47. - 15. juna 2018. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 85/13, strana: 34 od 27.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 21 od 20.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 10 od 08.03.2017.


Pravilnik o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 27 od 19.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 8 od 10.03.2017.


Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku vazduhoplovno-tehničkog osoblja kontrole letenja

"Službeni glasnik RS", broj 25/17, strana: 24 od 18.03.2017.


Pravilnik o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 54 od 01.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 189 od 15.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 11/17, strana: 25 od 17.02.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 75 od 02.03.2017.


Pravilnik o evidenciji i obrascu sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti lica odgovornog za poslove upravljanja prevozom putnika

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 5 od 02.03.2017.


Pravilnik o graničniku brzine

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 14 od 02.03.2017.


Pravilnik o ispitu za tehničara u radionici za tahografe

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 98 od 06.03.2017.


Pravilnik o javnobeležničkoj kancelariji i radnom vremenu javnog beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 31/12, strana: 17 od 12.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 18 od 22.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 15/17, strana: 27 od 02.03.2017.


Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 6 od 10.03.2017.


Pravilnik o kriterijumima za izbor kandidata za polaznike stručnog osposobljavanja

"Službeni glasnik RS", broj 72/07, strana: 10 od 31.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 21/09, strana: 80 od 27.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 48/10, strana: 25 od 16.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 8/11, strana: 51 od 11.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 58 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 57 od 06.03.2017.


Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa

PAŽNJA - sa 19/2017 - PRESTAJU DA VAŽE ODREDBE u delu koji se odnosi na SADRŽAJ KOLAGENA u proteinima usitnjenog mesa - danom početka primene - Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane - 15. juna 2018. godine
"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 13 od 17.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 104/15, strana: 50 od 17.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 10 od 08.03.2017.


Pravilnik o listi POPs materija, načinu i postupku za upravljanje POPs otpadom i graničnim vrednostima koncentracije POPs materija koje se odnose na odlaganje otpada koji sadrži ili je kontaminiran POPs materijama

"Službeni glasnik RS", broj 65/11, strana: 21 od 02.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 64 od 06.03.2017.


Pravilnik o Listi zabranjenih doping sredstava za konje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 23/17 - ZAMENJEN NOVI
"Službeni glasnik RS", broj 139/14, strana: 102 od 18.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 34 od 13.03.2017.


Pravilnik o Listi zabranjenih doping sredstava za konje

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 34 od 13.03.2017.


Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja

"Službeni glasnik RS", broj 29/14, strana: 3 od 13.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 6 od 02.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 93 od 09.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 30 od 14.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 42 od 21.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 99 od 06.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 35/16, strana: 7 od 05.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 18 od 05.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 8 od 10.03.2017.


Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 52/12, strana: 9 od 22.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 62/12, strana: 32 od 26.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 73/12, strana: 8 od 27.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 1/13, strana: 432 od 04.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 7/13, strana: 44 od 28.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 37 od 16.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 29 od 23.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 105 od 13.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 93 od 08.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 113 od 24.03.2017.


Pravilnik o merama pružanja pomoći u lukama i na brodovima licima sa invaliditetom i licima sa smanjenom pokretljivošću

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 90 od 24.03.2017.


Pravilnik o metodama rada u oblasti geomagnetizma i aeronomije

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 75 od 06.03.2017.


Pravilnik o nacionalnim evidencijama u oblasti sporta

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 44 od 17.03.2017.


Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza (sa PRILOGOM: OBRASCI - PII, SNPDV, LNPDV)

"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 171 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 68 od 07.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 20 od 28.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 215 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 11/16, strana: 3 od 11.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 4 od 10.03.2017.


Pravilnik o načinu i programu za sticanje osnovnih znanja o higijeni hrane i ličnoj higijeni

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 87/10, strana: 161 od 19.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 15/17, strana: 24 od 02.03.2017.


Pravilnik o načinu nošenja uniforme policijskih službenika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 27/17 - ZAMENJEN UREDBOM
"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 11 od 24.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 27/17, strana: 3 od 22.03.2017.


Pravilnik o načinu pakovanja, deklarisanja i obeležavanja mirnog vina, nekih specijalnih vina i drugih proizvoda u proizvodnji i prometu

"Službeni glasnik RS", broj 38/12, strana: 21 od 25.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 18 od 09.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 14 od 13.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 56 od 17.03.2017.


Pravilnik o načinu vođenja evidencije i izrečenim vaspitnim merama i kazni maloletničkog zatvora

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/17 - Odlukom Ustavnog suda
"Službeni glasnik RS", broj 63/06, strana: 19 od 21.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 60 od 17.03.2017.


Pravilnik o načinu vođenja, sadržaju i obrascu evidencije o prekursorima i drugim supstancama koje mogu biti upotrebljene za nedozvoljenu proizvodnju opojnih droga i psihotropnih supstanci

"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 10 od 10.03.2017.


Pravilnik o načinu, programu i postupku sprovođenja ispita o profesionalnoj osposobljenosti, obrascu sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, postupku izdavanja sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, kao i načinu vođenja evidencije o održanim ispitima i izdatim i oduzetim sertifikatima o profesionalnoj osposobljenosti

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 53 od 06.03.2017.


Pravilnik o nadzoru koji sprovodi Komisija za hartije od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 68/16, strana: 18 od 11.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 15/17, strana: 32 od 02.03.2017.


Pravilnik o Nomenklaturi laboratorijskih zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 59/12, strana: 3 od 15.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 56 od 17.03.2017.


Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrascu prethodnog obaveštavanja, načinu njegovog dostavljanja i uputstvu za njihovo popunjavanje

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 57 od 06.03.2017.


Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 114/13, strana: 177 od 23.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 57 od 06.03.2017.


Pravilnik o obrascu putnog lista za domaćeg prevoznika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 19/17 - 1. maja 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 46/00, strana: 19 od 14.09.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 5 od 08.03.2017.


Pravilnik o obrascu svedočanstva kojim se potvrđuje da su osiguranje ili drugo finansijsko jemstvo na snazi u odnosu na pomorski brod radi pokrića odgovornosti za štetu zbog smrti ili telesne povrede putnika

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 31 od 13.03.2017.


Pravilnik o odobrenju dokumenata potrebnih radi primene izuzetaka od obaveza objavljivanja prospekta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 201 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 15/17, strana: 28 od 02.03.2017.


Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenja određenih postupaka

"Službeni glasnik RS", broj 94/10, strana: 24 od 10.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 16 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/11, strana: 24 od 12.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 47 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 25 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 131 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 36 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 31 od 26.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 27 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 19 od 29.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 73 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 72 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 97 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 11 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 33 od 16.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 9 od 22.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 96 od 06.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 24/15, strana: 61 od 06.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 32 od 09.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 321 od 22.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 36/16, strana: 74 od 08.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 44/16, strana: 42 od 29.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 59/16, strana: 20 od 28.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 44 od 30.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 36 od 31.01.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 57 od 06.03.2017.


Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima je potrebno pribaviti vodnu dozvolu

"Službeni glasnik RS", broj 30/17, strana: 69 od 31.03.2017.


Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti električnih pećnica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 19/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 106 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 23 od 08.03.2017.


Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti mašina za sušenje veša sa bubnjem za domaćinstvo

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 29 od 17.03.2017.


Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti pećnica i napa za domaćinstvo

"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 23 od 08.03.2017.


Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti usisivača

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 14 od 17.03.2017.


Pravilnik o podacima o brodu i otpadu koje je domaći brod dužan da preda nadležnom organu države luke

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 14 od 02.03.2017.


Pravilnik o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku malim poljoprivrednicima

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 23 od 24.03.2017.


Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 47 od 24.03.2017.


Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 57 od 24.03.2017.


Pravilnik o podsticajima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku u primarnu proizvodnju biljnih kultura

"Službeni glasnik RS", broj 38/16, strana: 12 od 13.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 47 od 24.03.2017.


Pravilnik o podsticajima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku u primarnu stočarsku proizvodnju

"Službeni glasnik RS", broj 38/16, strana: 3 od 13.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 47 od 24.03.2017.


Pravilnik o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 68 od 24.03.2017.


Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku (sa OBRASCIMA: PPP-PD, PPP-PO)

"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 3 od 21.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 76 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 21 od 29.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 29 od 11.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 44 od 22.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 6 od 10.03.2017.


Pravilnik o posebnim uslovima za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve kategorije

"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 10 od 10.03.2017.


Pravilnik o postupcima koji se mogu smatrati zloupotrebom tržišta i obaveza u cilju sprečavanja i otkrivanja zloupotrebe tržišta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 213 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 15/17, strana: 28 od 02.03.2017.


Pravilnik o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača

"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 15 od 08.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 12 od 10.03.2017.


Pravilnik o pregledima liftova u upotrebi

"Službeni glasnik RS", broj 15/17, strana: 3 od 02.03.2017.


Pravilnik o primeni izuzetaka od obaveze objavljivanja prospekta

"Službeni glasnik RS", broj 15/17, strana: 28 od 02.03.2017.


Pravilnik o pripravnosti za rad

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 3 od 02.03.2017.


Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za tehničara u radionici za tahografe

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 99/11, strana: 80 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 98 od 06.03.2017.


Pravilnik o programu obuke za sticanje osnovnih znanja o ličnoj higijeni i merama zaštite od zaraznih bolesti, načinu njegovog sprovođenja, visini troškova, naknadi za rad komisija i ostalim pitanjima

"Službeni glasnik RS", broj 15/17, strana: 24 od 02.03.2017.


Pravilnik o putnom listu za domaći vanlinijski prevoz putnika

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 10 od 02.03.2017.


Pravilnik o putnom listu za međunarodni vanlinijski prevoz putnika

PAŽNJA - primenjuje se od 1. maja 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 5 od 08.03.2017.


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja matičnih evidencija u oblasti sporta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 74/11, strana: 28 od 05.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 44 od 17.03.2017.


Pravilnik o sadržaju zahteva za dobijanje dozvole za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije

"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 11 od 10.03.2017.


Pravilnik o sadržini i načinu sprovođenja Godišnjeg programa monitoringa kvaliteta derivata nafte i biogoriva za 2016. godinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 30/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 35/16, strana: 3 od 05.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 30/17, strana: 70 od 31.03.2017.


Pravilnik o sadržini i načinu sprovođenja Godišnjeg programa monitoringa kvaliteta derivata nafte i biogoriva za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 30/17, strana: 70 od 31.03.2017.


Pravilnik o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora

"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 110 od 27.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 57 od 17.03.2017.


Pravilnik o sadržini obrasca reda vožnje i sadržini i načinu vođenja registra i overe reda vožnje u međumesnom i međurepubličkom prevozu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 19/17 - 15. juna 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 20/96, strana: 648 od 08.05.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 20/04, strana: 31 od 02.03.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 3 od 08.03.2017.


Pravilnik o sadržini obrasca reda vožnje, sadržini i načinu vođenja registra i načinu overe reda vožnje u međumesnom prevozu

PAŽNJA - Primenjuje se od 15. juna 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 3 od 08.03.2017.


Pravilnik o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava

"Službeni glasnik RS", broj 14/12, strana: 31 od 27.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 288 od 20.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 71 od 17.03.2017.


Pravilnik o seminaru unapređenja znanja za tehničara u radionici za tahografe

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 96 od 06.03.2017.


Pravilnik o Službenom registru informacija

"Službeni glasnik RS", broj 22/17, strana: 47 od 13.03.2017.


Pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj

"Službeni glasnik RS", broj 83/16, strana: 3 od 10.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 30/17, strana: 80 od 31.03.2017.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi

"Prosvetni glasnik", broj 11/12, strana: 1 od 07.11.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 15/13, strana: 9 od 30.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 2/16, strana: 1 od 28.03.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 10/16, strana: 275 od 15.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 552 od 26.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 2/17, strana: 1 od 13.03.2017.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama

"Prosvetni glasnik", broj 8/15, strana: 1 od 13.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 544 od 26.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 13/16, strana: 10 od 06.12.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 2/17, strana: 2 od 13.03.2017.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika koji izvode obrazovno-vaspitni rad iz izbornih predmeta u osnovnoj školi

"Prosvetni glasnik", broj 11/12, strana: 7 od 07.11.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 15/13, strana: 10 od 30.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 10/16, strana: 275 od 15.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 552 od 26.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 2/17, strana: 1 od 13.03.2017.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi

"Prosvetni glasnik", broj 18/13, strana: 1 od 30.12.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 2/17, strana: 6 od 13.03.2017.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji

"Prosvetni glasnik", broj 15/13, strana: 1 od 30.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 545 od 26.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 2/17, strana: 2 od 13.03.2017.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada ekonomija, pravo i administracija

"Prosvetni glasnik", broj 16/15, strana: 177 od 28.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 545 od 26.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 2/17, strana: 5 od 13.03.2017.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada elektrotehnika

"Prosvetni glasnik", broj 8/15, strana: 41 od 13.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 550 od 26.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 2/17, strana: 4 od 13.03.2017.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada hemija, nemetali i grafičarstvo

"Prosvetni glasnik", broj 21/15, strana: 1 od 29.12.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 550 od 26.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 2/17, strana: 4 od 13.03.2017.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada kultura, umetnost i javno informisanje

"Prosvetni glasnik", broj 16/15, strana: 201 od 28.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 548 od 26.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 2/17, strana: 3 od 13.03.2017.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada mašinstvo i obrada metala

"Prosvetni glasnik", broj 16/15, strana: 195 od 28.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 546 od 26.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 13/16, strana: 9 od 06.12.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 2/17, strana: 3 od 13.03.2017.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

"Prosvetni glasnik", broj 5/15, strana: 9 od 26.06.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 10/16, strana: 267 od 15.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 2/17, strana: 2 od 13.03.2017.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada saobraćaj

"Prosvetni glasnik", broj 16/15, strana: 215 od 28.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 2/17, strana: 6 od 13.03.2017.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada šumarstvo i obrada drveta

"Prosvetni glasnik", broj 16/15, strana: 184 od 28.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 545 od 26.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 2/17, strana: 5 od 13.03.2017.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada tekstilstvo i kožarstvo

"Prosvetni glasnik", broj 8/15, strana: 36 od 13.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 19/15, strana: 23 od 08.10.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 2/17, strana: 3 od 13.03.2017.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam

"Prosvetni glasnik", broj 5/15, strana: 1 od 26.06.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 16/15, strana: 230 od 28.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 19/15, strana: 25 od 08.10.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 546 od 26.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 2/17, strana: 5 od 13.03.2017.


Pravilnik o stručnom usavršavanju matičara

"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 38 od 26.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 23 od 10.03.2017.


Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 109/16, strana: 90 od 30.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 41 od 08.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 112 od 24.03.2017.


Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku investicijama u preradu i marketing u sektoru mleka, mesa, voća i povrća i grožđa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 29/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 73/14, strana: 9 od 16.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 316 od 22.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 84 od 29.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 68 od 24.03.2017.


Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja sredstava Fonda za solidarnu pomoć

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 18 od 20.03.2017.


Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/17 - Pravilnikom o prestanku važenja Pravilnika
"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 45 od 28.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 83 od 29.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 67 od 22.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 21 od 02.03.2017.


Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 16 od 20.03.2017.


Pravilnik o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 14 od 02.03.2017.


Pravilnik o uslovima i postupku usaglašavanja predloga redova vožnje u međumesnom prevozu

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2018. godine
"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 7 od 02.03.2017.


Pravilnik o uslovima koje treba da ispuni kontrolna organizacija, kao i načinu i postupku rada kontrolne organizacije

"Službeni glasnik RS", broj 30/17, strana: 4 od 31.03.2017.


Pravilnik o uslovima za promet na veliko lekova i medicinskih sredstava, podacima koji se upisuju u Registar izdatih dozvola za promet na veliko lekova i medicinskih sredstava, kao i načinu upisa

"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 25 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 67 od 06.03.2017.


Pravilnik o uslovima za razvrstavanje i utvrđivanje kvaliteta sredstava za ishranu bilja, odstupanjima sadržaja hranljivih materija i minimalnim i maksimalnim vrednostima dozvoljenog odstupanja sadržaja hranljivih materija i o sadržini deklaracije i načinu obeležavanja sredstava za ishranu bilja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 30/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 78/09, strana: 53 od 23.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 30/17, strana: 13 od 31.03.2017.


Pravilnik o uslovima za razvrstavanje i utvrđivanje kvaliteta sredstava za ishranu bilja, odstupanjima sadržaja hranljivih materija i minimalnim i maksimalnim vrednostima dozvoljenog odstupanja sadržaja hranljivih materija i o sadržini deklaracije i načinu obeležavanja sredstava za ishranu bilja

"Službeni glasnik RS", broj 30/17, strana: 13 od 31.03.2017.


Pravilnik o utvrđivanju Godišnjeg programa formiranja i održavanja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 30 od 13.03.2017.


Pravilnik o utvrđivanju Godišnjeg programa osnovnih geoloških istraživanja za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 91 od 24.03.2017.


Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednostnica

"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 40 od 10.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 100 od 24.03.2017.


Pravilnik o utvrđivanju prevoznih sredstava za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

PAŽNJA - primenjuje se od 1. aprila 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 4 od 10.03.2017.


Pravilnik o utvrđivanju Spiska supstanci koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci

"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 8 od 10.03.2017.


Pravilnik o utvrđivanju Spiska supstanci koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci

PRESTAJE DA VAŽI - sa 21/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 101/09, strana: 14 od 04.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 8 od 10.03.2017.


Pravilnik o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porez na dodatu vrednost

PAŽNJA - primenjuje se od 1. aprila 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 3 od 10.03.2017.


Pravilnik o utvrđivanju usluga u vezi sa nepokretnostima za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porez na dodatu vrednost

PAŽNJA - primenjuje se od 1. aprila 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 3 od 10.03.2017.


Pravilnik o vazduhoplovnom tehničkom osoblju pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi i centrima za obuku

PRESTAJE DA VAŽI - sa 25/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 2/11, strana: 177 od 18.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/17, strana: 24 od 18.03.2017.


Pravilnik o visini stipendije profesionalnom pripadniku Vojske Srbije za vreme školovanja u inostranstvu

"Službeni glasnik RS", broj 101/09, strana: 13 od 04.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 47/11, strana: 134 od 29.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 61/11, strana: 57 od 19.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 102/13, strana: 96 od 22.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 56 od 17.03.2017.


Pravilnik o vrstama posebnih usluga diplomatsko-konzularnih predstavništava, iznosu troškova za posebne usluge i načinu evidentiranja prihoda po osnovu naplaćenih konzularnih taksi

"Službeni glasnik RS", broj 102/10, strana: 152 od 30.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 89/13, strana: 7 od 10.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 33 od 13.03.2017.


Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u nastavi u Školi za osnovno i srednje obrazovanje "Vožd" u Beogradu

"Prosvetni glasnik", broj 11/97
"Prosvetni glasnik", broj 3/05, strana: 6 od 12.05.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 4/09, strana: 10 od 21.05.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 2/17, strana: 6 od 13.03.2017.


Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 3/00, strana: 6 od 21.01.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 47 od 17.03.2017.


Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 47 od 17.03.2017.


Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda

"Službeni glasnik RS", broj 30/17, strana: 3 od 31.03.2017.


Pravilnik o zloupotrebama na tržištu, odobrenju trgovanja tokom perioda zabrane trgovanja i istraživanju tržišta

"Službeni glasnik RS", broj 15/17, strana: 28 od 02.03.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - po Predstavci broj 28181/11 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 25/17, strana: 5 od 18.03.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavci br. 34661/07

"Službeni glasnik RS", broj 18/17, strana: 59 od 07.03.2017.


Program kulturne saradnje između Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Ministarstva kulture Republike Albanije za period 2017-2021

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/17, strana: 7 od 15.03.2017.


Rešenja Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 106 od 06.03.2017.


Rešenja o davanju dozvola za pružanje platnih usluga

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 73 od 06.03.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 20 od 24.03.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 15 od 20.03.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova i na uspostavljanje saradnje između opština na nivou lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 49 od 06.03.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih ustanova i preduzeća i davanju saglasnosti na uspostavljanje saradnje između opština i gradova na lokalnom nivou

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 28 od 13.03.2017.


Rešenja o dodeli mandata članovima nacionalnih saveta radi popune upražnjenih mesta u nacionalnim savetima

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 74 od 06.03.2017.


Rešenja o dodeli novčanih nagrada za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 25 od 13.03.2017.


Rešenja o dodeli novčanih nagrada za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 19 od 24.03.2017.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Kladovo)

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 24 od 20.03.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima direktora javnih preduzeća (Beograd, Čačak)

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 37 od 13.03.2017.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Sjenica)

"Službeni glasnik RS", broj 28/17, strana: 21 od 23.03.2017.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća i ustanova (Novi Sad, Užice)

"Službeni glasnik RS", broj 30/17, strana: 223 od 31.03.2017.


Rešenja o imenovanju sudskih veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 22 od 10.03.2017.


Rešenja o postavljenju stalnih sudskih tumača

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 57 od 17.03.2017.


Rešenja o razvrstavanju u cigarilose i cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 30/17, strana: 85 od 31.03.2017.


Rešenja o upisu u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 69 od 06.03.2017.


Rešenja o upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 101 od 24.03.2017.


Rešenja o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 21 od 10.03.2017.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 18 od 24.03.2017.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 47 od 06.03.2017.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 24 od 13.03.2017.


Rešenja o utvrđivanju eksproprijacije, odnosno administrativnog prenosa nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 11 od 17.03.2017.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 48 od 06.03.2017.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 16 od 24.03.2017.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 14 od 20.03.2017.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 28/17, strana: 20 od 23.03.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na kandidaturu Saveza Srbije za bodi bilding, fitnes, bodi fitnes i aerobik, za organizovanje Svetskog prvenstva

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 50 od 06.03.2017.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Čoka)

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 75 od 02.03.2017.


Rešenje o izdavanju Operativne dozvole broj 012 (Direktorat civilnog vazduhoplovstva)

"Službeni glasnik RS", broj 30/17, strana: 221 od 31.03.2017.


Rešenje o odbijanju zahteva za dodelu novčane nagrade i nacionalnog sportskog priznanja za ostvareni sportski rezultat

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 50 od 06.03.2017.


Rešenje o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za predsednika Republike, raspisanim za 2. april 2017. godine, sa Dopunskim rešenjem

"Službeni glasnik RS", broj 20/17, strana: 1 od 09.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 22/17, strana: 28 od 13.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 69 od 17.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 23 od 20.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 28/17, strana: 20 od 23.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 111 od 24.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 30/17, strana: 220 od 31.03.2017.


Rešenje o razrešenju sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 100 od 24.03.2017.


Rešenje o upisu u Registar političkih stranaka

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 21 od 02.03.2017.


Rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića za glasanje na izborima za predsednika Republike, raspisanim za 2. april 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 25/17, strana: 24 od 18.03.2017.


Rešenje o utvrđivanju Liste kandidata za izbor predsednika Republike

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 69 od 17.03.2017.


Rešenje o utvrđivanju liste označenih lica na osnovu liste Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u skladu sa rezolucijama 1267 i 1989

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 8 od 07.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 202 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 42 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 114/15, strana: 148 od 31.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 54 od 01.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 52 od 25.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 76 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 6 od 30.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 18 od 18.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 26 od 03.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 65/16, strana: 17 od 28.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 31 od 30.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 22 od 21.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 92/16, strana: 9 od 14.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 26 od 30.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 98/16, strana: 61 od 08.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 106/16, strana: 53 od 28.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 136 od 18.01.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 89 od 03.02.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 9/17, strana: 22 od 10.02.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 13/17, strana: 17 od 24.02.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 28 od 13.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 20 od 24.03.2017.


Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za predsednika Republike, raspisanih za 2. april 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 22 od 02.03.2017.


Spisak srpskih standarda iz oblasti mašina

"Službeni glasnik RS", broj 22/17, strana: 3 od 13.03.2017.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o Centralnoj kancelariji Projekta Trans-evropske železnice (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/17, strana: 1 od 15.03.2017.


Statut Instituta za standardizaciju Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 113 od 24.03.2017.


Statut Instituta za standardizaciju Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 29/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 6/11, strana: 23 od 04.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 113 od 24.03.2017.


Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije pri Svetoj Stolici u Vatikanu

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 3 od 17.03.2017.


Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kraljevini Belgiji

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 3 od 24.03.2017.


Ukazi o opozivu sa dužnosti i postavljenju na dužnost izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije (Republika Estonija, na nerezidencijalnoj osnovi sa sedištem u Helsinkiju; Republika Slovenija)

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 3 od 06.03.2017.


Uputstvo o Metodologiji za izradu procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama

"Službeni glasnik RS", broj 18/17, strana: 3 od 07.03.2017.


Uputstvo za sprovođenje glasanja na izborima za predsednika Republike raspisanim za 2. april 2017. godine, na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija

"Službeni glasnik RS", broj 28/17, strana: 12 od 23.03.2017.


Uputstvo za sprovođenje izbora za predsednika Republike, raspisanih za 2. april 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 23 od 02.03.2017.


Uredba o disciplinskoj odgovornosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 26/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 8/06, strana: 9 od 27.01.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 4 od 20.03.2017.


Uredba o izgledu uniforme i oznaka policijskih službenika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 27/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 54/13, strana: 3 od 21.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 27/17, strana: 3 od 22.03.2017.


Uredba o načelima za unutrašnje uređenje Ministarstva unutrašnjih poslova

"Službeni glasnik RS", broj 8/06, strana: 10 od 27.01.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 14/09, strana: 106 od 20.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 9 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 11/17, strana: 3 od 17.02.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 10 od 06.03.2017.


Uredba o načinu sprovođenja disciplinskog postupka u Ministarstvu unutrašnjih poslova

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 4 od 20.03.2017.


Uredba o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaju isprave o usaglašenosti, kao i obliku, izgledu i sadržaju znaka usaglašenosti

"Službeni glasnik RS", broj 98/09, strana: 8 od 30.11.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 3 od 13.03.2017.


Uredba o ocenjivanju policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 10 od 06.03.2017.


Uredba o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog intreresa u 2017. godini

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 9 od 06.03.2017.


Uredba o uniformi, oznakama i opremi policijskih službenika

"Službeni glasnik RS", broj 27/17, strana: 3 od 22.03.2017.


Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 97/16, strana: 1 od 07.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 41 od 06.03.2017.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 100/16, strana: 3 od 13.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 6 od 20.03.2017.


Uredba o utvrđivanju Programa podsticaja za sprovođenje mera i aktivnosti neophodnih za dostizanje utvrđenih ciljeva iz oblasti upravljanja migracijama za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 3 od 20.03.2017.


Uredba o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2017. godini

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 4 od 06.03.2017.


Godišnji program osnovnih geoloških istraživanja na teritoriji AP Vojvodine za 2017. godinu

"Službeni list APV", broj 12/17, strana: 317 od 01.03.2017.


Ispravka konkursa koje je objavio Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice

"Službeni list APV", broj 9/17, strana: 259 od 14.02.2017.


Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2017. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

"Službeni list APV", broj 13/17, strana: 345 od 08.03.2017.


Javni konkurs za regresiranje prevoza studenata u APV za 2017. godinu

"Službeni list APV", broj 12/17, strana: 311 od 01.03.2017.


Javni konkurs za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme ustanova studentskog standarda čiji je osnivač APV za 2017. godinu

"Službeni list APV", broj 12/17, strana: 310 od 01.03.2017.


Javni oglas za dodelu sredstava iz budžeta APV u 2017. godini za decu i porodicu

"Službeni list APV", broj 10/17, strana: 273 od 21.02.2017.


Konkurs za finansiranje projekata podrške osnivanja i osnaživanja rada kancelarija za mlade

"Službeni list APV", broj 13/17, strana: 370 od 08.03.2017.


Konkurs za izbor predsednika i članova stručnih saveta

"Službeni list APV", broj 13/17, strana: 348 od 08.03.2017.


Konkursi za finansiranje, sufinansiranje i dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta APV za 2017. godinu

"Službeni list APV", broj 12/17, strana: 318 od 01.03.2017.


Odluka o dodeli sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2017. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

"Službeni list APV", broj 12/17, strana: 289 od 01.03.2017.


Odluka o prestanku mandata poslanika u Skupštini APV

"Službeni list APV", broj 10/17, strana: 273 od 21.02.2017.


Odluka o sadržini i formi obrasca za izradu akcionog plana za sprovođenje projekta koji se finansira iz sredstava Uprave za kapitalna ulaganja APV

"Službeni list APV", broj 9/17, strana: 262 od 14.02.2017.


Odluke o imenovanju i razrešenju u Nadzornom odboru Garancijskog fonda APV

"Službeni list APV", broj 10/17, strana: 272 od 21.02.2017.


Pokrajinska skupštinska odluka o dodeli budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i učeničkog standarda u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

"Službeni list APV", broj 14/15, strana: 210 od 08.04.2015.
"Službeni list APV", broj 10/17, strana: 271 od 21.02.2017.


Pokrajinska skupštinska odluka o osnivanju Razvojne agencije Vojvodine

"Službeni list APV", broj 10/17, strana: 269 od 21.02.2017.


Pokrajinska skupštinska odluka o prestanku rada Fonda za podršku investicija u Vojvodini "Vojvodina Investment Promotino - VIP"

"Službeni list APV", broj 10/17, strana: 269 od 21.02.2017.


Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava za nabavku elemenata sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda na teritoriji AP Vojvodine, sa Konkursom

"Službeni list APV", broj 13/17, strana: 363 od 08.03.2017.


Pravilnik o dodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice za finansiranje i sufinansiranje modernizacije infrastrukture predškolskih ustanova na teritoriji AP Vojvodine, sa Konkursom

"Službeni list APV", broj 14/17, strana: 379 od 15.03.2017.


Pravilnik o dodeli podsticajnih sredstava putem konkursa za uklanjanje divljih deponija s poljoprivrednog zemljišta, odnosno privođenje nameni poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini, sa Konkursom

"Službeni list APV", broj 14/17, strana: 381 od 15.03.2017.


Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji APV u 2017. godini, sa Konkursom

"Službeni list APV", broj 14/17, strana: 395 od 15.03.2017.


Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini, sa Konkursom

"Službeni list APV", broj 13/17, strana: 349 od 08.03.2017.


Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini, sa Konkursom

"Službeni list APV", broj 13/17, strana: 355 od 08.03.2017.


Pravilnik o kriterijumima za dodelu sredstava za darovite studente ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, sa Javnim konkursom

"Službeni list APV", broj 12/17, strana: 306 od 01.03.2017.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje nabavke mašina i opreme u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, sa Javnim konkursom

"Službeni list APV", broj 12/17, strana: 303 od 01.03.2017.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje obrazovnih programa/projekata ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, sa Javnim konkursom

"Službeni list APV", broj 12/17, strana: 308 od 01.03.2017.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova, sa Javnim konkursom

"Službeni list APV", broj 12/17, strana: 313 od 01.03.2017.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, sa Javnim konkursom

"Službeni list APV", broj 12/17, strana: 301 od 01.03.2017.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima u inostranstvu naučnoistraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate, sa Javnim konkursom

"Službeni list APV", broj 12/17, strana: 311 od 01.03.2017.


Pravilnik o stručnim savetima

"Službeni list APV", broj 13/17, strana: 347 od 08.03.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 13/17, strana: 333 od 08.03.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 11/17, strana: 277 od 24.02.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 9/17, strana: 253 od 14.02.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 12/17, strana: 296 od 01.03.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 14/17, strana: 373 od 15.03.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 11/17, strana: 277 od 24.02.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 9/17, strana: 253 od 14.02.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 13/17, strana: 334 od 08.03.2017.


Rešenja o prestanku mandata i postavljenju na dužnost službenika, imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 12/17, strana: 291 od 01.03.2017.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 9/17, strana: 258 od 14.02.2017.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 12/17, strana: 299 od 01.03.2017.


Rešenje o odobravanju udžbenika

"Službeni list APV", broj 14/17, strana: 381 od 15.03.2017.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 11/17, strana: 285 od 24.02.2017.


Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa sufinansiranja troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje za drugo, treće i svako naredno dete za 2017. godinu

"Službeni list APV", broj 9/17, strana: 253 od 14.02.2017.


Uputstvo o pripremi i dostavi neophodne dokumentacije koju korisnik sredstava dostavlja radi realizacije programa i projekata koje finansira Uprava za kapitalna ulaganja APV

"Službeni list APV", broj 9/17, strana: 260 od 14.02.2017.


Javni konkurs za finansiranje programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u 2017. godini (GO Barajevo)

"Službeni list grada Beograda", broj 11/17, strana: 27 od 09.03.2017.


Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

April 13, 2016 00:00

"Službeni list grada Beograda", broj 28/16, strana: 72 od 13.04.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 132/16, strana: 55 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/17, strana: 2 od 09.03.2017.


Odluka o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 133/16, strana: 30 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/17, strana: 35 od 27.02.2017.


Odluka o budžetu gradske opštine Palilula za 2017. godinu

December 30, 2016 00:00

"Službeni list grada Beograda", broj 135/16, strana: 8 od 30.12.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Stari grad za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 133/16, strana: 1 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/17, strana: 1 od 17.02.2017.


Odluka o budžetu gradske opštine Zvezdara za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 132/16, strana: 2 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/17, strana: 2 od 23.02.2017.


Odluka o cenovniku usluga prevoza skelom preko Dunava (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 9/17, strana: 34 od 27.02.2017.


Odluka o dodeli odborničkih mandata (GO Čukarica)

"Službeni list grada Beograda", broj 11/17, strana: 27 od 09.03.2017.


Odluka o držanju domaćih životinja na teritoriji gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 7 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 3 od 30.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/17, strana: 33 od 27.02.2017.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 92 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 177 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/15, strana: 2 od 09.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 81/15, strana: 127 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 125/16, strana: 115 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/17, strana: 108 od 26.01.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/17, strana: 50 od 23.02.2017.


Odluka o načinu finansiranja projekata, aktivnosti ili programa unapređenja poljoprivrede na teritoriji gradske opštine Mladenovac iz budžeta gradske opštine Mladenovac (prečišćen tekst - sa 8/17)

"Službeni list grada Beograda", broj 3/13, strana: 12 od 31.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 52 od 05.02.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/16, strana: 2 od 14.04.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/16, strana: 66 od 25.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/17, strana: 26 od 03.02.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/17, strana: 47 od 23.02.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/17, strana: 6 od 13.03.2017.


Odluka o načinu, merilima i kriterijumima finansiranja i sufinansiranja projekata u oblasti kulture (likovna i primenjena umetnost, književnost, pozorište i muzika) sredstvima budžeta gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 11/17, strana: 24 od 09.03.2017.


Odluka o nekategorisanim putevima na području gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 9/17, strana: 31 od 27.02.2017.


Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 105/16, strana: 14 od 09.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 132/16, strana: 77 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/17, strana: 20 od 09.03.2017.


Odluka o osnivanju "Starogradske fondacije" (GO Stari grad)

"Službeni list grada Beograda", broj 13/17, strana: 14 od 16.03.2017.


Odluka o podršci novorođenoj deci sa teritorije gradske opštine Mladenovac dodelom dečijih autosedišta kategorije 0/0+/1/2 (kategorija autosedišta namenjena deci težine 0-25 kg)

"Službeni list grada Beograda", broj 12/17, strana: 9 od 13.03.2017.


Odluka o podršci novorođenoj deci sa teritorije gradske opštine Mladenovac dodelom dečijih autosedišta kategorije 0+

PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 1/16, strana: 2 od 15.01.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 24/16, strana: 3 od 05.04.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/17, strana: 9 od 13.03.2017.


Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 11/17, strana: 1 od 09.03.2017.


Odluka o preuzimanju potraživanja JP "Poslovni prostor" opština Novi Beograd u likvidaciji

"Službeni list grada Beograda", broj 11/17, strana: 21 od 09.03.2017.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Obrenovac" iz Obrenovca

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 18 od 05.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/17, strana: 63 od 27.02.2017.


Odluka o upotrebi grba i zastave gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 56/09, strana: 1 od 14.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/13, strana: 27 od 30.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 63/13, strana: 5 od 10.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/14, strana: 23 od 20.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/15, strana: 40 od 02.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/17, strana: 13 od 16.03.2017.


Odluka o uređivanju, održavanju grobalja i sahranjivanju na području gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 9/17, strana: 28 od 27.02.2017.


Odluka o uređivanju, održavanju groblja i sahranjivanju na području gradske opštine Palilula

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 59/11 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 4 od 30.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/17, strana: 28 od 27.02.2017.


Odluka o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou

"Službeni list grada Beograda", broj 13/17, strana: 15 od 16.03.2017.


Odluka o usvajanju početnog likvidacionog izveštaja JP "Poslovni prostor Zvezdara" - u likvidaciji

"Službeni list grada Beograda", broj 8/17, strana: 23 od 23.02.2017.


Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 7/17, strana: 1 od 17.02.2017.


Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji gradske opštine Barajevo

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/17 - ZAMENJENA PRAVILNIKOM
"Službeni list grada Beograda", broj 26/14, strana: 6 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/17, strana: 21 od 17.02.2017.


Odluka o zaštitniku građana u gradskoj opštini Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 8/17, strana: 17 od 23.02.2017.


Odluke o izdvajanju budžetskih sredstava za nabavku opreme (GO Zvezdara)

"Službeni list grada Beograda", broj 8/17, strana: 22 od 23.02.2017.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 8/17, strana: 1 od 23.02.2017.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 9/17, strana: 1 od 27.02.2017.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 11/17, strana: 23 od 09.03.2017.


Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora javnih preduzeća (GO Obrenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 9/17, strana: 63 od 27.02.2017.


Plan detaljne regulacije naselja Savska i Jezerska terasa, opština Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 10/17, strana: 1 od 06.03.2017.


Pokazatelj potrošačkih cena u februaru 2017. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 13/17, strana: 13 od 16.03.2017.


Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u januaru 2017. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 10/17, strana: 65 od 06.03.2017.


Poslovnik o radu Skupštine gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 47/08, strana: 6 od 28.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 52/09, strana: 12 od 25.11.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/10, strana: 5 od 14.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/12, strana: 2 od 28.06.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 28/15, strana: 39 od 05.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/17, strana: 1 od 23.02.2017.


Poslovnik Skupštine opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 48/08, strana: 11 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/17, strana: 1 od 27.02.2017.


Pravilnik o kategorizaciji sportskih organizacija (GO Barajevo)

"Službeni list grada Beograda", broj 7/17, strana: 15 od 17.02.2017.


Pravilnik o kriterijumima, uslovima i načinu finansiranja beogradskih sportskih organizacija za učešće i postignute rezultate u evropskim i regionalnim klupskim takmičenjima

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 8 od 07.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/15, strana: 1 od 01.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 92/16, strana: 3 od 16.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/17, strana: 1 od 09.03.2017.


Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u gradskoj opštini Barajevo u oblasti sporta

"Službeni list grada Beograda", broj 7/17, strana: 21 od 17.02.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/17, strana: 66 od 06.03.2017.


Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u upravi i Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 109/16, strana: 1 od 28.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/17, strana: 4 od 13.03.2017.


Pravilnik o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 13/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 54/15, strana: 1 od 17.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/17, strana: 1 od 16.03.2017.


Pravilnik o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 13/17, strana: 1 od 16.03.2017.


Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Beograda za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 10/17, strana: 62 od 06.03.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na cenovnike (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 7/17, strana: 110 od 17.02.2017.


Rešenja o imenovanjima (GO Stari grad)

"Službeni list grada Beograda", broj 13/17, strana: 15 od 16.03.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Palilula)

"Službeni list grada Beograda", broj 9/17, strana: 33 od 27.02.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Stari grad)

"Službeni list grada Beograda", broj 7/17, strana: 13 od 17.02.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Zvezdara)

"Službeni list grada Beograda", broj 8/17, strana: 47 od 23.02.2017.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i prestanku funkcije (GO Novi Beograd)

"Službeni list grada Beograda", broj 11/17, strana: 20 od 09.03.2017.


Rešenja o promeni naziva ulica na teritoriji gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 11/17, strana: 28 od 09.03.2017.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima (GO Čukarica)

"Službeni list grada Beograda", broj 11/17, strana: 26 od 09.03.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Toplovod" Obrenovac o dopuni Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih usluga

"Službeni list grada Beograda", broj 12/17, strana: 10 od 13.03.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja ustanove kulture GO Stari grad "Parobrod" za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 12/17, strana: 6 od 13.03.2017.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu plana detaljne regulacije dela bloka uz ulicu Grge Jankesa u naselju Mirijevo, gradska opština Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 12/17, strana: 3 od 13.03.2017.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za blok između ulica: Džordža Vašingtona, Bulevara despota Stefana i Cetinjske, GO Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 12/17, strana: 1 od 13.03.2017.


Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje stručnog mišljenja o upotrebi imena, grba i zastave opštine (GO Čukarica)

"Službeni list grada Beograda", broj 10/17, strana: 65 od 06.03.2017.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora javnih i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač gradska opština Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 69 od 05.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/17, strana: 68 od 27.02.2017.


Rešenje o obrazovanju Saveta za bezbednost (GO Obrenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 9/17, strana: 68 od 27.02.2017.


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 70/16, strana: 52 od 08.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 111/16, strana: 21 od 29.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 133/16, strana: 16 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/17, strana: 15 od 16.03.2017.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu plana detaljne regulacije naselja Kusadak, MZ Šopići, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 12/17, strana: 2 od 13.03.2017.


Statut Advokatske komore Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 93/16, strana: 84 od 30.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 30/17, strana: 86 od 31.03.2017.


Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta JP Sportski centar "Novi Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 11/17, strana: 21 od 09.03.2017.


Akcioni plan zapošljavanja grada Novog Sada za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/17, strana: 67 od 07.02.2017.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/17, strana: 195 od 07.03.2017.


Izveštaj Zaštitnika građana grada Novog Sada za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/17, strana: 297 od 24.03.2017.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta grada Novog Sada za finansiranje ili sufinansiranje programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite, koji su od interesa za grad Novi Sad, za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/17, strana: 191 od 27.02.2017.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju projekata pronatalitetne populacione politike za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/17, strana: 193 od 27.02.2017.


Odluka o davanju na korišćenje motornih vozila i motocikala ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, Direkciji policije, Policijskoj upravi Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/17, strana: 179 od 09.03.2017.


Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Veternik

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/17, strana: 319 od 24.03.2017.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije zone rekonstrukcije u nasleđenim ambijentalnim celinama u Novom Sadu (lokalitet na parceli broj 8550/1 KO Novi Sad I), sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/17, strana: 320 od 24.03.2017.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije radne zone u Rumenki, sa Rešenjem o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/17, strana: 177 od 09.03.2017.


Odluka o konverziji potraživanja grada Novog Sada u udeo grada Novog Sada u kapitalu preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "DES" DOO Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 77/16, strana: 2790 od 14.12.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/17, strana: 322 od 24.03.2017.


Odluka o materijalnoj podršci građanima naseljenog mesta Kovilj na ime naknade za upotrebu dela Auto-puta E-75

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/17, strana: 318 od 24.03.2017.


Odluka o načinu, postupku i kriterijumima za uspostavljanje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/17, strana: 313 od 24.03.2017.


Odluka o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju spomen-ploče Milici Tomić u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/17, strana: 322 od 24.03.2017.


Odluka o određivanju organa nadležnog za odlučivanje o otuđenju pokretnih stvari iz javne svojine grada Novog Sada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2237 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/17, strana: 315 od 24.03.2017.


Odluka o određivanju organa nadležnog za odlučivanje o raspolaganju pokretnim stvarima u javnoj svojini grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/17, strana: 315 od 24.03.2017.


Odluka o osnivanju Kulturnog centra "Rumenka", Rumenka

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/17, strana: 151 od 09.03.2017.


Odluka o poveravanju poslova vršenja inženjerskih delatnosti JKP "Informatika" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/17, strana: 317 od 24.03.2017.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad" Novi Sad za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2995 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/17, strana: 362 od 30.03.2017.


Odluka o Programu izgradnje objekta Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2984 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/17, strana: 213 od 14.03.2017.


Odluka o Programu mera za unapređenje uslova života u naseljenim mestima Ledinci i Stari Ledinci za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/17, strana: 95 od 13.02.2017.


Odluka o ravnopravosti polova grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/17, strana: 312 od 24.03.2017.


Odluka o taksi prevozu putnika

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/16, strana: 2141 od 17.10.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 74/16, strana: 2714 od 30.11.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 3005 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/17, strana: 155 od 09.03.2017.


Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju komunalne radne organizacije "Čistoća" u Novom Sadu, kao javnog komunalnog preduzeća

"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/16, strana: 1853 od 23.07.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/17, strana: 155 od 09.03.2017.


Odluka o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/17, strana: 312 od 24.03.2017.


Plan detaljne regulacije bloka pravosudnih organa u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/10, strana: 831 od 28.06.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/17, strana: 169 od 09.03.2017.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/17, strana: 212 od 14.03.2017.


Plan detaljne regulacije opštegradskog centra uz Institutski put u Sremskoj Kamenici

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/17, strana: 156 od 09.03.2017.


Plan detaljne regulacije područja Telepa u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/07, strana: 903 od 25.07.2007.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/13, strana: 748 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/13, strana: 1162 od 27.09.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/14, strana: 211 od 29.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 436 od 13.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/16, strana: 2016 od 02.09.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/17, strana: 175 od 09.03.2017.


Plan održavanja sednica Skupštine grada Novog Sada u 2017. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 82/16, strana: 3048 od 30.12.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/17, strana: 39 od 26.01.2017.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/17, strana: 344 od 24.03.2017.


Pravilnik o metodologiji formiranja cene usluge dnevnog boravka za decu i mlade koji su u sukobu sa zakonom, roditeljima, školom ili zajednicom, i učešću korisnika u troškovima usluge

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/17, strana: 133 od 23.02.2017.


Pravilnik o metodologiji formiranja cene usluge smeštaja u prihvatilište za decu i mlade žrtve porodičnog nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i trgovine ljudima, kao i decu i mlade u skitnji, bez pratnje i u drugim kriznim situacijama

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/17, strana: 134 od 23.02.2017.


Pravilnik o načinu i postupku dodele sredstava iz budžeta grada Novog Sada za programe sportskih udruženja na teritoriji grada Novog Sada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 13/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/16, strana: 1 od 11.01.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/17, strana: 262 od 22.03.2017.


Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju programa manifestacija i promocija iz oblasti privrede od značaja za grad Novi Sad

PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/10, strana: 118 od 01.03.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/17, strana: 199 od 14.03.2017.


Pravilnik o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/10, strana: 659 od 18.06.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/10, strana: 1085 od 03.09.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/11, strana: 1172 od 26.11.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/12, strana: 89 od 08.03.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/12, strana: 681 od 18.06.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/15, strana: 1340 od 17.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 42/15, strana: 1420 od 09.09.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/17, strana: 114 od 13.02.2017.


Pravilnik o uslovima i kriterijumima za dodelu sredstava - dotacija iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju programa manifestacija i događaja iz oblasti privrede od značaja za grad Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/17, strana: 199 od 14.03.2017.


Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja stanova i porodičnih stambenih zgrada namenjenih za privremeno stanovanje dece i omladine bez roditeljskog staranja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/10, strana: 1220 od 28.10.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/17, strana: 131 od 23.02.2017.


Pravilnik o uslovima i standardima za pružanje usluge dnevnog boravka deci i omladini sa smetnjama u razvoju i deci i omladini sa poremećajima u ponašanju, metodologiji formiranja cene usluge dnevnog boravka i učešću korisnika u troškovima usluge dnevnog boravka

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/13, strana: 195 od 07.03.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/17, strana: 133 od 23.02.2017.


Pravilnik o uslovima za korišćenje usluge stanovanja uz podršku dece i mladih bez roditeljskog staranja u stanovima i porodičnim stambenim zgradama kojima raspolaže grad Novi Sad i metodologiji formiranja cene usluge stanovanja uz podršku

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/17, strana: 131 od 23.02.2017.


Program investicionih aktivnosti apoteke Novi Sad za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/17, strana: 119 od 22.02.2017.


Program investicionih aktivnosti Centra za socijalni rad grada Novog Sada za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/17, strana: 278 od 22.03.2017.


Program investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Doma zdravlja "Novi Sad" Novi Sad za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/17, strana: 120 od 22.02.2017.


Program investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/17, strana: 122 od 22.02.2017.


Program investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/17, strana: 121 od 22.02.2017.


Program investicionih aktivnosti Škole za osnovno i srednje obrazovanje "Milan Petrović" sa domom učenika Novi Sad za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/17, strana: 279 od 22.03.2017.


Program investicionih aktivnosti Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/17, strana: 121 od 22.02.2017.


Program korišćenja javnih saobraćajnih površina i posebnih prostora određenih za parkiranje motornih vozila, kao i uklanjanje i premeštanje parkiranih vozila i postavljanje uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila po nalogu nadležnog organa u 2017. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/17, strana: 125 od 22.02.2017.


Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/17, strana: 353 od 30.03.2017.


Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Novog Sada za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/17, strana: 112 od 13.02.2017.


Program održavanja javnog osvetljenja na teritoriji grada Novog Sada za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/17, strana: 110 od 13.02.2017.


Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji grada Novog Sada za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/17, strana: 324 od 24.03.2017.


Program pronatalitetne populacione politike za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/17, strana: 125 od 22.02.2017.


Program sprovođenja mera tehničke zaštite objekata u sastavu prostorno kulturno-istorijske celine Gornja i donja Tvrđava sa podgrađem u Petrovaradinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/17, strana: 323 od 24.03.2017.


Program unapređenja socijalne zaštite grada Novog Sada u 2017. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/17, strana: 108 od 13.02.2017.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/17, strana: 126 od 22.02.2017.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/17, strana: 293 od 22.03.2017.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/17, strana: 361 od 30.03.2017.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/17, strana: 117 od 13.02.2017.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/17, strana: 148 od 23.02.2017.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/17, strana: 211 od 14.03.2017.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/17, strana: 197 od 07.03.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/17, strana: 210 od 14.03.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/17, strana: 123 od 22.02.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih službi i ustanova

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/17, strana: 115 od 13.02.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/17, strana: 180 od 09.03.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/17, strana: 124 od 22.02.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/17, strana: 211 od 14.03.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/17, strana: 357 od 30.03.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/17, strana: 344 od 24.03.2017.


Rešenje o davanju nepokretnosti u javnoj svojini na korišćenje

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/17, strana: 180 od 09.03.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/17, strana: 180 od 09.03.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na broj i strukturu zaposlenih u Centru za socijalni rad Grada Novog Sada koji se finansiraju iz budžeta Grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/16, strana: 1957 od 29.07.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/17, strana: 196 od 07.03.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Muzeju grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/17, strana: 197 od 07.03.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program upravljanja spomenikom prirode "Futoški park" za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/17, strana: 292 od 22.03.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program upravljanja spomenikom prirode "Kamenički park" za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/17, strana: 293 od 22.03.2017.


Rešenje o dodeli sredstava za upravljanje projektom "Omladinska prestonica Evrope Novi Sad 2019.", u 2017. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/17, strana: 290 od 22.03.2017.


Rešenje o imenovanju Komisije za izbor najboljih ideja za unapređenje efikasnosti javnih servisa na bazi otvorenih podataka putem mobilnih aplikacija u oblastima ekologije, kulture, turizma i saobraćaja

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/17, strana: 209 od 14.03.2017.


Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i sekretara Komisije za stručnu procenu programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite koji su od interesa za grad Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/17, strana: 116 od 13.02.2017.


Rešenje o imenovanju u Službi za internu reviziju

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/17, strana: 148 od 23.02.2017.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za zaštitu od požara strnih useva i žetve u 2017. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/17, strana: 359 od 30.03.2017.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova Komisije za utvrđivanje objekata čija izgradnja je od značaja za privredni razvoj grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/17, strana: 353 od 30.03.2017.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za sprovođenje postupka otuđenja mobilnih telefona iz javne svojine grada Novog Sada bez naknade

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/17, strana: 210 od 14.03.2017.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za realizaciju mera zapošljavanja iz Akcionog plana zapošljavanja grada Novog Sada za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/17, strana: 291 od 22.03.2017.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Radne grupe za kapitalne infrastrukturne projekte u okviru realizacije Projekta "Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture"

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/17, strana: 195 od 07.03.2017.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Radne grupe za očuvanje Petrovaradinske tvrđave

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/17, strana: 291 od 22.03.2017.


Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje mišljenja na Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Novog Sada za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/17, strana: 357 od 30.03.2017.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor najboljih ideja za unapređenje efikasnosti javnih servisa na bazi otvorenih podataka putem mobilnih aplikacija u oblastima ekologije, kulture, turizma i saobraćaja

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/17, strana: 208 od 14.03.2017.


Rešenje o obrazovanju Komisije za stručnu procenu i izbor programa kojima se obezbeđuju posebni oblici socijalne zaštite

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/17 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/10, strana: 310 od 22.04.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/14, strana: 50 od 25.02.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/17, strana: 116 od 13.02.2017.


Rešenje o obrazovanju Komisije za stručnu procenu Programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite koji su od interesa za grad Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/17, strana: 116 od 13.02.2017.


Rešenje o odobravanju sredstava za realizaciju godišnjih programa sportskih organizacija sa teritorije grada Novog Sada za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/17, strana: 135 od 23.02.2017.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/17, strana: 279 od 22.03.2017.


Rešenje o odobrenju godišnjeg programa za predškolski i školski sport na teritoriji grada Novog Sada za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/17, strana: 123 od 22.02.2017.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za osnovne škole za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/17, strana: 98 od 13.02.2017.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/17, strana: 274 od 22.03.2017.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za predškolsku ustanovu "Radosno detinjstvo" Novi Sad za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/17, strana: 105 od 13.02.2017.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za srednje škole za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/17, strana: 103 od 13.02.2017.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/17, strana: 360 od 30.03.2017.


Rešenje o utvrđivanju broja učenika i studenata koji ostvaruju pravo na pomoć u školovanju i nominalni iznos pomoći za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/17, strana: 208 od 14.03.2017.


Rešenje o utvrđivanju iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete, novogodišnje novčane pomoći, novogodišnjeg poklona i novčane pomoći za trojke, za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/17, strana: 208 od 14.03.2017.


Rešenje o utvrđivanju rasporeda korišćenja nepokretnosti školskih objekata (fiskulturnih sala) na teritoriji grada Novog Sada, za realizovanje programa "Sport u škole i školska sportska takmičenja" za decu školskog uzrasta od 6 do 14 godina, za period od 21. februara do 23. decembra 2017. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/17, strana: 201 od 14.03.2017.


Uputstvo o bližem uređivanju načela za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/17, strana: 96 od 13.02.2017.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/17, strana: 290 od 22.03.2017.


Uputstvo o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u gradskim upravama, posebnim organizacijama i službama i uslovima za sticanje zvanja zaposlenih

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/17 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/09, strana: 201 od 24.03.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/17, strana: 96 od 13.02.2017.


Odluka o dodeljivanju prostora za rad Odborničkoj grupi "Jaka Šumadija"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/17, strana: 2 od 17.03.2017.


Odluka o dodeljivanju prostora za rad Srpskoj narodnoj partiji

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/17, strana: 1 od 08.03.2017.


Odluka o eksternoj reviziji završnog računa budžeta grada Kragujevca za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/17, strana: 1 od 24.02.2017.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 46/12, strana: 27 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 53/12, strana: 16 od 31.12.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 41/15, strana: 75 od 11.12.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/17, strana: 47 od 24.02.2017.


Odluka o načinu utvrđivanja cene za otuđenje, zakupnine i doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 15 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/15, strana: 11 od 19.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 101 od 29.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 3 od 30.12.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/17, strana: 80 od 24.02.2017.


Odluka o određivanju osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/17, strana: 4 od 17.03.2017.


Odluka o ostvarivanju prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju

"Službeni list grada Kragujevca", broj 41/15, strana: 68 od 11.12.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 59 od 22.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/17, strana: 47 od 24.02.2017.


Odluka o prestanku prava na obezbeđenje prostora za rad Srpskoj narodnoj partiji

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/17, strana: 1 od 08.03.2017.


Odluka o preuzimanju prava i dužnosti osnivača nad ustanovom Narodni muzej u Kragujevcu (prečišćen tekst - sa 33/09)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/94
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/05 od 14.03.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 34 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/09, strana: 29 od 10.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/10, strana: 25 od 24.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/17, strana: 71 od 24.02.2017.


Odluka o pristupanju izradi Programa kapitalnih investicija grada Kragujevca za period 2017-2019. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/17, strana: 80 od 24.02.2017.


Odluka o pristupanju izradi Strategije održivog razvoja grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/17, strana: 81 od 24.02.2017.


Odluka o snabdevanju grada Kragujevca toplotnom energijom (prečišćen tekst - sa 18/14)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 5/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/09, strana: 25 od 08.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 17 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 49 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 41 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/17, strana: 49 od 24.02.2017.


Odluka o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/17, strana: 49 od 24.02.2017.


Odluka o utvrđivanju liste kandidata predloženih za dodelu godišnje nagrade grada Kragujevca - Đurđevdanske nagrade

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/17, strana: 1 od 17.03.2017.


Odluke i rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/17, strana: 3 od 17.03.2017.


Odluke o davanju saglasnosti na akte javnih ustanova i javnih preduzeća

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/17, strana: 72 od 24.02.2017.


Program raspodele sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama grada Kragujevca u 2017. godini - JKP "Čistoća" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/17, strana: 7 od 17.03.2017.


Program sprovođenja društvene brige za zdravlje na teritoriji grada Kragujevca za 2017. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/17, strana: 15 od 20.01.2017.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/17, strana: 4 od 08.03.2017.


Program unapređenja socijalne zaštite za 2017. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/17, strana: 2 od 08.03.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke i akte javnih ustanova i preduzeća

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/17, strana: 4 od 08.03.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/17, strana: 93 od 24.02.2017.


Rešenje o imenovanju Gradske izborne komisije u stalnom sastavu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/17, strana: 91 od 24.02.2017.


Rešenje o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izborne nadležnosti grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 41/15, strana: 76 od 11.12.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 62 od 22.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/17, strana: 89 od 24.02.2017.


Rešenje o razrešenju Gradske izborne komisije u stalnom sastavu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/17, strana: 90 od 24.02.2017.


Rešenje o utvrđivanju Cenovnika usluga komunalnog održavanja za 2017. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/17, strana: 95 od 24.02.2017.


Zaključak o pokretanju inicijative za izradu Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Dela gradskog centra" u Kragujevcu (urbanističke celine 6 i 7 - Crkva i Branko Radičević)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/17, strana: 94 od 24.02.2017.


Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja Gradskog štaba za vanredne situacije grada Kragujevca o sprovedenim aktivnostima u 2016. godini, sa Godišnjim izveštajem

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/17, strana: 82 od 24.02.2017.


Zaključak o usvajanju Plana rada Gradskog štaba za vanredne situacije grada Kragujevca za 2017. godinu, sa Planom rada

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/17, strana: 88 od 24.02.2017.


Zaključci o prihvatanju planova rada javnih ustanova za 2017. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/17, strana: 76 od 24.02.2017.


Kadrovski plan Gradske uprave grada Zrenjanina za 2017. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 10/17, strana: 114 od 24.03.2017.


Odluka o parkiranju vozila

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 20 od 14.02.2017.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/17, strana: 99 od 09.03.2017.


Odluka o promeni Osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Pijace i parkinzi" Zrenjanin (prečišćen tekst - sa 7/2017)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 78 od 15.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 416 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 27/16, strana: 577 od 31.10.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 43 od 14.02.2017.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/17, strana: 91 od 28.02.2017.


Rešenje o obrazovanju Žalbene komisije

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/16, strana: 546 od 29.09.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/17, strana: 90 od 21.02.2017.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/17, strana: 100 od 09.03.2017.


Statut Istorijskog arhiva Zrenjanin (prečišćen tekst)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/17, strana: 101 od 14.03.2017.


Zaključak o usvajanju Programa korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine grada Zrenjanina u 2017. godini, sa Programom

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/17, strana: 109 od 14.03.2017.


Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Konsolidovanog završnog računa grada Subotice za 2016. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 9/17, strana: 4 od 27.02.2017.


Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora

"Službeni list grada Subotice", broj 10/17, strana: 1 od 03.03.2017.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Subotice za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 5/16, strana: 8 od 04.02.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 47/16, strana: 2 od 20.10.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 9/17, strana: 4 od 27.02.2017.


Odluka o naknadama za upotrebu lokalnih puteva na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 12/17, strana: 7 od 17.03.2017.


Odluka o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima

"Službeni list grada Subotice", broj 6/17, strana: 2 od 14.02.2017.
"Službeni list grada Subotice", broj 9/17, strana: 28 od 27.02.2017.


Odluka o osnivanju Fonda za razvoj poljoprivrede grada Subotice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/17 - Odlukom o prestanku rada Fonda
"Službeni list grada Subotice", broj 27/04 od 06.07.2004.
"Službeni list grada Subotice", broj 5/05 od 17.03.2005.
"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 46 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 27/09, strana: 25 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 32/11, strana: 219 od 15.06.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 9/17, strana: 14 od 27.02.2017.


Odluka o platama izabranih i postavljenih lica u organima Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 33/08, strana: 6 od 18.12.2008.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/09, strana: 18 od 19.02.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 40/12, strana: 4 od 10.07.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 9/17, strana: 4 od 27.02.2017.


Odluka o prestanku rada Fonda za razvoj poljoprivrede grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 9/17, strana: 14 od 27.02.2017.


Odluka o prihvatanju nacrta Aneksa broj 1 Trilateralnog ugovora o korišćenju sredstava zajma namenjenih programu "Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji - faza IV"

"Službeni list grada Subotice", broj 9/17, strana: 14 od 27.02.2017.


Odluka o promeni naziva ulica

"Službeni list grada Subotice", broj 9/17, strana: 28 od 27.02.2017.


Odluka o uslovima i postupku ustanovljenja prava službenosti i visini i uslovima plaćanja naknade za ustanovljenje prava službenosti na nepokretnostima u javnoj svojini grada Subotice radi izgradnje ili postavljanja elektronskih komunikacionih mreža i pripadajućih sredstava

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/17 - Odlukom o stavljanju van snage Odluke
"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 203 od 24.11.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 9/17, strana: 13 od 27.02.2017.


Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2017. godinu za grad Suboticu

"Službeni list grada Subotice", broj 9/17, strana: 27 od 27.02.2017.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 9/17, strana: 3 od 27.02.2017.


Pravilnik o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta grada Subotice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/17 - Pravilnikom o prestanku važenja Pravilnika
"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 221 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 126 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 9/17, strana: 18 od 27.02.2017.


Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju zaposlenih

"Službeni list grada Subotice", broj 40/13, strana: 1 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/17, strana: 14 od 20.02.2017.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/17, strana: 12 od 17.03.2017.


Program korišćenja sredstava Fonda za zaštitu životne sredine grada Subotice za 2017. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 9/17, strana: 15 od 27.02.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih organizacija i ustanova

"Službeni list grada Subotice", broj 7/17, strana: 14 od 20.02.2017.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/17, strana: 2 od 17.03.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Subotice", broj 13/17, strana: 1 od 22.03.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 5/17, strana: 2 od 08.02.2017.
"Službeni list grada Subotice", broj 11/17, strana: 1 od 07.03.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 9/17, strana: 1 od 27.02.2017.


Rešenje o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 58/16, strana: 181 od 28.12.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 9/17, strana: 18 od 27.02.2017.


Rešenje o obrazovanju Komisije za realizaciju Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Subotice u 2017. godini

"Službeni list grada Subotice", broj 13/17, strana: 4 od 22.03.2017.


Rešenje o obrazovanju Žalbene komisije

"Službeni list grada Subotice", broj 5/17, strana: 2 od 08.02.2017.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/17, strana: 1 od 24.02.2017.
"Službeni list grada Subotice", broj 11/17, strana: 1 od 07.03.2017.


Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Socijalno-ekonomskog saveta opštine Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 12/17, strana: 2 od 17.03.2017.


Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana rada Gradskog štaba za vanredne situacije za 2017. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 9/17, strana: 19 od 27.02.2017.

INTERMEX ONLINE

NAJNOVIJE VESTI IZ MEDIJA
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za septembar 2019.

RADNO PRAVO

Legitimacija predstavnika sindikata i zaštita pojedinačnih prava zaposlenih


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Postupak sudske zaštite


SUDSKA PRAKSA - Vrhovni kasacioni sud

Radno pravo - Isplata razlike zarade


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Odgovornost za štetu i naknada štete


NAKNADA ZARADE

Ostvarivanje prava na naknadu zarade - Za vreme privremene sprečenosti za rad koja je nastupila od 11.04.2019. godine - potrebna dokumentacija


RADNO PRAVO

Jubilarna nagrada


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Radni odnosi


OBRAZOVANJE

Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije


MIŠLJENJA MINISTARSTVA - MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Šifarnik zanimanja - Pitanja i odgovori


MIŠLJENJA

Stalna konferencija gradova i opština - Prava i obaveze zaposlenih u lokalnoj administraciji


OSIGURANJE

Srpsko pravo osiguranja o statusu društva za posredovanje u osiguranju


SUDSKA PRAKSA - PRIVREDNI APELACIONI SUD

Osiguranje - Prava i obaveze osiguravača


KRIVIČNO PRAVO

Poreska utaja (norma i praksa)


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)