POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Jun 2016

Odluka o određivanju podataka koje ne mogu sadržavati kartografske i druge publikacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 50/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list SRJ", broj 54/94, strana: 759 od 08.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 11 od 03.06.2016.


Arbitražna pravila Komisije Ujedinjenih nacija za međunarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) pred Stalnom arbitražom pri Privrednoj komori Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 81 od 10.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 90 od 22.06.2016.


Bilateralni sporazum između Republike Srbije i Crne Gore za Program prekogranične saradnje "Srbija - Crna Gora" u okviru komponente IPA II za period 2014-2020. godine (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/16, strana: 1 od 24.06.2016.


Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra 2015. godine (Narodna banka Srbije)

"Službeni glasnik RS", broj 57/16, strana: 10 od 17.06.2016.


Indeksi potrošačkih cena za maj 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 56/16, strana: 60 od 15.06.2016.


JAVNI POZIV za upis akcija bez naknade - "Evropa" Surdulica

"Službeni glasnik RS", broj 54/16, strana: 23 od 10.06.2016.


Javnoizvršiteljska tarifa

"Službeni glasnik RS", broj 59/16, strana: 21 od 28.06.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima, postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 56/16, strana: 36 od 15.06.2016.


Kadrovska rešenja - Rešenja o imenovanjima, razrešenjima, postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 57/16, strana: 3 od 17.06.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o postavljenjima, razrešenjima i imenovanjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 59/16, strana: 5 od 28.06.2016.


Lista supstanci kandidata za Listu supstanci koje izazivaju zabrinutost

"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 72 od 22.06.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 57/16, strana: 253 od 17.06.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 54/16, strana: 22 od 10.06.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 52/16, strana: 11 od 06.06.2016.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 91 od 22.06.2016.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 59/16, strana: 41 od 28.06.2016.


Memorandum o razumevanju između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Koreje o saradnji u oblasti e-Uprave

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/16, strana: 37 od 17.06.2016.


Memorandum o saradnji između Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Instituta za diplomatiju i međunarodne odnose Ministarstva spoljnih poslova Narodne Demokratske Republike Alžir

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/16, strana: 41 od 17.06.2016.


Obaveštenja o stupanju sporazuma na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/16, strana: 50 od 17.06.2016.


Odluka o broju i izboru potpredsednika Narodne skupštine

"Službeni glasnik RS", broj 52/16, strana: 3 od 06.06.2016.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa doktorskih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za univerzitete i fakultete u njihovom sastavu čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2016/2017. godini

"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 7 od 03.06.2016.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za univerzitete i fakultete u njihovom sastavu čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2016/2017. godini

"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 6 od 03.06.2016.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visoke škole strukovnih studija čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2016/2017. godini

"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 5 od 03.06.2016.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2016/2017. godini

"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 4 od 03.06.2016.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 53/16, strana: 27 od 07.06.2016.


Odluka o ceni pristupa sistemu za transport nafte naftovodom

"Službeni glasnik RS", broj 59/16, strana: 40 od 28.06.2016.


Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 57/16, strana: 3 od 17.06.2016.


Odluka o imenovanju generalnog sekretara Narodne skupštine

"Službeni glasnik RS", broj 52/16, strana: 3 od 06.06.2016.


Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 3 od 22.06.2016.


Odluka o izboru predsednika Narodne skupštine

"Službeni glasnik RS", broj 52/16, strana: 3 od 06.06.2016.


Odluka o izdvajanju sredstava za rehabilitaciju korisnika penzija i utvrđivanju troškova rehabilitacije korisnika penzija za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 35/16, strana: 21 od 05.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 59/16, strana: 38 od 28.06.2016.


Odluka o izradi strateške procene uticaja Programa ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. sa projekcijama do 2030. godine za period od 2017. do 2023. godine na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 56/16, strana: 56 od 15.06.2016.


Odluka o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge

"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 60 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 85/11, strana: 64 od 16.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 49/12, strana: 199 od 15.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 12 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 67/12, strana: 4 od 13.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 10 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 140 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 80/13, strana: 14 od 11.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 30 od 14.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 37 od 07.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 52 od 13.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 82 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 48 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 24 od 10.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 71/15, strana: 27 od 14.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 45 od 11.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 119 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 54/16, strana: 19 od 10.06.2016.


Odluka o određivanju podataka koje ne mogu sadržavati kartografske i druge publikacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 50/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list SRJ", broj 54/94, strana: 759 od 08.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 11 od 03.06.2016.


Odluka o osnivanju Budžetskog fonda za potrebe Sistema specijalnih veza

"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 8 od 22.06.2016.


Odluka o osnivanju ustanove (Nacionalni savet Vlaha)

"Službeni glasnik RS", broj 56/16, strana: 60 od 15.06.2016.


Odluka o predlogu kandidata za predsednika Vlade Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 51/16, strana: 3 od 04.06.2016.


Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku unapređenja poslovne infrastrukture za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 41 od 03.06.2016.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Skijališta Srbije" Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 56/16, strana: 32 od 15.06.2016.


Odluka o utvrđivanju podataka koji se ne smeju unositi u kartografske i druge publikacije

"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 11 od 03.06.2016.


Odluka o visini naknade za članarinu za 2016. godinu (Lekarska komora Srbije)

"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 43 od 03.06.2016.


Odluka o visini naknade za izdavanje izvoda, uverenja i potvrda za 2016. godinu (Lekarska komora Srbije)

"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 44 od 03.06.2016.


Odluka o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize

"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 11 od 03.06.2016.


Odluka Stomatološke komore o nadoknadi za izdavanje privremenih Licenci

"Službeni glasnik RS", broj 57/16, strana: 253 od 17.06.2016.


Odluka Stomatološke komore o nadoknadi za polaganje Licencnog ispita za licencnu godinu

"Službeni glasnik RS", broj 57/16, strana: 253 od 17.06.2016.


ODLUKA Ustavnog suda - Odluka br. IUo-250/2015

"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 80 od 22.06.2016.


ODLUKA Ustavnog suda - Odluka broj Už-1280/2014

"Službeni glasnik RS", broj 54/16, strana: 13 od 10.06.2016.


Odluke o cenama prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 44 od 03.06.2016.


Odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 56/16, strana: 61 od 15.06.2016.


Odluke o davanju saglasnosti na odluke o cenama pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 54/16, strana: 21 od 10.06.2016.


Odluke o davanju saglasnosti na odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 59/16, strana: 37 od 28.06.2016.


Odluke o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 8 od 03.06.2016.


Odluke o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 9 od 03.06.2016.


Odluke o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 59/16, strana: 24 od 28.06.2016.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 52/16, strana: 10 od 06.06.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 56/16, strana: 5 od 15.06.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 57/16, strana: 8 od 17.06.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 53/16, strana: 4 od 07.06.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 59/16, strana: 4 od 28.06.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 6 od 03.06.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 54/16, strana: 3 od 10.06.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 4 od 22.06.2016.


Okvirni protokol za saradnju u olakšavanju i postupka carinjenja između kineske, mađarske, srpske i makedonske carine

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/16, strana: 49 od 17.06.2016.


Plan zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 119 od 29.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 43 od 03.06.2016.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u maju 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 59/16, strana: 39 od 28.06.2016.


Podatak o visini prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa isplaćene u periodu januar-maj 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 59/16, strana: 39 od 28.06.2016.


Poziv za učestvovanje u pregovorima o tarifi naknada za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma

"Službeni glasnik RS", broj 57/16, strana: 254 od 17.06.2016.


Pravilnik o bezbednosti mašina

PAŽNJA - primenjuje se od 1. septembra 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 13 od 22.06.2016.


Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnim školama u području rada ekonomija, pravo i administracija

"Prosvetni glasnik", broj 16/15, strana: 7 od 28.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 7/16, strana: 7 od 10.06.2016.


Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnim školama u području rada mašinstvo i obrada metala

"Prosvetni glasnik", broj 17/15, strana: 71 od 28.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 7/16, strana: 5 od 10.06.2016.


Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnim školama u području rada šumarstvo i obrada drveta

"Prosvetni glasnik", broj 17/15, strana: 56 od 28.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 7/16, strana: 3 od 10.06.2016.


Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje dvojezične nastave

"Službeni glasnik RS", broj 105/15, strana: 30 od 18.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 40 od 03.06.2016.


Pravilnik o disciplinskom postupku protiv javnih izvršitelja

"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 11 od 30.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 68 od 22.06.2016.


Pravilnik o ispitu za izvršitelja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 58/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 74/11, strana: 17 od 05.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 81/11, strana: 19 od 01.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 60 od 22.06.2016.


Pravilnik o ispitu za javnog izvršitelja

"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 60 od 22.06.2016.


Pravilnik o ispitu za sticanje svedočanstva o osposobljenosti za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe i odobrenja za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe

"Službeni glasnik RS", broj 54/16, strana: 4 od 10.06.2016.


Pravilnik o izgledu i sadržini legitimacije izvršitelja i zamenika izvršitelja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 58/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 45 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 64 od 22.06.2016.


Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2016/2017. godinu

"Prosvetni glasnik", broj 8/16, strana: 105 od 23.06.2016.


Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2016/2017. godinu

"Prosvetni glasnik", broj 8/16, strana: 107 od 23.06.2016.


Pravilnik o kompetencijama za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova

"Službeni glasnik RS", broj 52/16, strana: 4 od 06.06.2016.


Pravilnik o kontroli sistema za grejanje i o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju ovlašćena pravna lica za kontrolu sistema za grejanje

"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 38 od 22.06.2016.


Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 46 od 24.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 71/15, strana: 27 od 14.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 104/15, strana: 179 od 17.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 43 od 08.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 57/16, strana: 35 od 17.06.2016.


Pravilnik o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između privrednih subjekata

PRESTAJE DA VAŽI - sa 54/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 21/13, strana: 6 od 06.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 54/16, strana: 3 od 10.06.2016.


Pravilnik o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između privrednih subjekata

"Službeni glasnik RS", broj 54/16, strana: 3 od 10.06.2016.


Pravilnik o načinu polaganja zakletve policijskih službenika

"Službeni glasnik RS", broj 57/16, strana: 10 od 17.06.2016.


Pravilnik o načinu sprovođenja postupka istraživanja nesreća i nezgoda u pomorskoj plovidbi

"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 50 od 03.06.2016.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil tehničar vazdušnog saobraćaja

"Prosvetni glasnik", broj 14/07, strana: 2 od 20.09.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 5/11, strana: 124 od 07.06.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 8/12, strana: 1 od 17.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 10/15, strana: 1 od 21.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 11/15, strana: 481 od 24.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 7/16, strana: 2 od 10.06.2016.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil tehničar vazdušnog saobraćaja za bezbednost

"Prosvetni glasnik", broj 15/07, strana: 6 od 20.09.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 5/11, strana: 138 od 07.06.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 8/12, strana: 668 od 17.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 10/15, strana: 1 od 21.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 11/15, strana: 481 od 24.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 7/16, strana: 2 od 10.06.2016.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil tehničar vazdušnog saobraćaja za spasavanje

"Prosvetni glasnik", broj 17/07, strana: 5 od 01.10.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 5/11, strana: 136 od 07.06.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 8/12, strana: 156 od 17.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 10/15, strana: 1 od 21.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 11/15, strana: 481 od 24.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 7/16, strana: 2 od 10.06.2016.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada šumarstvo i obrada drveta

"Prosvetni glasnik", broj 9/14, strana: 1 od 18.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 6/15, strana: 1 od 23.07.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 3/16, strana: 161 od 26.04.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 8/16, strana: 67 od 23.06.2016.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada elektrotehnika

"Prosvetni glasnik", broj 4/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 6 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 1/95
"Prosvetni glasnik", broj 7/95
"Prosvetni glasnik", broj 7/96
"Prosvetni glasnik", broj 3/01
"Prosvetni glasnik", broj 8/02
"Prosvetni glasnik", broj 3/03 od 21.08.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 1/05, strana: 95 od 18.02.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 7/05, strana: 16 od 15.08.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 2/07, strana: 8 od 07.02.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 4/07, strana: 20 od 11.06.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 10/07, strana: 1 od 29.08.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 7/09, strana: 1 od 17.07.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 5/11, strana: 149 od 07.06.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 1 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 164 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 3/13, strana: 34 od 17.04.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 146 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 4 od 26.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 10/14, strana: 1 od 19.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 10/14, strana: 140 od 19.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 14/15, strana: 1 od 26.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 14/15, strana: 176 od 26.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 7/16, strana: 2 od 10.06.2016.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - trgovina, ugostiteljstvo i turizam - oblast trgovina

"Prosvetni glasnik", broj 17/93, strana: 21 od 18.08.1993.
"Prosvetni glasnik", broj 16/13, strana: 1 od 26.09.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 16/13, strana: 118 od 26.09.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 7/16, strana: 1 od 10.06.2016.


Pravilnik o obavljanju javnog avio-prevoza

PRESTAJE DA VAŽI - sa 55/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 114 od 14.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/16, strana: 10 od 14.06.2016.


Pravilnik o obavljanju javnog avio-prevoza i nekomercijalnog letenja

"Službeni glasnik RS", broj 55/16, strana: 10 od 14.06.2016.


Pravilnik o obliku i sadržini legitimacije i oznake turističkog vodiča, turističkog pratioca i turističkog animatora

PRESTAJE DA VAŽI - sa 56/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 40/10, strana: 18 od 11.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 56/16, strana: 49 od 15.06.2016.


Pravilnik o obliku i sadržini uverenja i legitimacije turističkog vodiča i turističkog pratioca, kao i o načinu i uslovima izdavanja i rokovima važenja

"Službeni glasnik RS", broj 56/16, strana: 49 od 15.06.2016.


Pravilnik o obliku, izgledu i veličini štambilja izvršitelja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 58/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 46 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 67 od 22.06.2016.


Pravilnik o obliku, izgledu i veličini štambilja javnog izvršitelja

"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 67 od 22.06.2016.


Pravilnik o Obrascu legitimacije javnog izvršitelja i zamenika javnog izvršitelja izdavanju i uništavanju legitimacije i evidenciji o izdatim legitimacijama

"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 64 od 22.06.2016.


Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenja određenih postupaka

"Službeni glasnik RS", broj 94/10, strana: 24 od 10.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 16 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/11, strana: 24 od 12.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 47 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 25 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 131 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 36 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 31 od 26.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 27 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 19 od 29.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 73 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 72 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 97 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 11 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 33 od 16.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 9 od 22.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 96 od 06.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 24/15, strana: 61 od 06.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 32 od 09.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 321 od 22.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 36/16, strana: 74 od 08.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 44/16, strana: 42 od 29.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 59/16, strana: 20 od 28.06.2016.


Pravilnik o organizaciji radnog vremena članova posade civilnog vazduhoplovstva

"Službeni glasnik RS", broj 101/08, strana: 165 od 04.11.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 16/09, strana: 190 od 06.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 93/09, strana: 24 od 10.11.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 14/10, strana: 382 od 17.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 55/16, strana: 10 od 14.06.2016.


Pravilnik o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema

"Službeni glasnik RS", broj 52/15, strana: 4 od 17.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 59/16, strana: 20 od 28.06.2016.


Pravilnik o postupku javnog konkursa za imenovnje javnih izvršitelja, sastavu konkursne komisije i načinu njenog rada

"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 67 od 22.06.2016.


Pravilnik o pružanju usluga iz vazduha i prevozu za sopstvene potrebe

"Službeni glasnik RS", broj 19/11, strana: 28 od 18.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 55/16, strana: 10 od 14.06.2016.


Pravilnik o sadržaju evidencije o izdatim rešenjima o ozakonjenju

"Službeni glasnik RS", broj 54/16, strana: 4 od 10.06.2016.


Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 184 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 30 od 06.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 57/16, strana: 33 od 17.06.2016.


Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata

"Službeni glasnik RS", broj 23/15, strana: 8 od 02.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 77/15, strana: 9 od 09.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 69 od 22.06.2016.


Pravilnik o Spoljnotrgovinskoj arbitraži pri Privrednoj komori Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 58/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 60 od 10.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 82 od 22.06.2016.


Pravilnik o sportskim granama i oblastima sporta u Republici Srbiji i sportskim disciplinama u okviru sportskih grana i oblasti sporta

"Službeni glasnik RS", broj 51/16, strana: 3 od 04.06.2016.


Pravilnik o sportskim granama u Republici Srbiji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 51/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 72/11, strana: 137 od 28.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 23/12, strana: 87 od 28.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 130 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 51/16, strana: 3 od 04.06.2016.


Pravilnik o Stalnoj arbitraži pri Privrednoj komori Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 82 od 22.06.2016.


Pravilnik o Stalnom izbranom sudu (arbitraža) pri Privrednoj komori Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 58/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 28/11, strana: 141 od 26.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 60/12, strana: 43 od 20.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 34 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 82 od 22.06.2016.


Pravilnik o Tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 59/16 - ZAMENJEN NOVOM TARIFOM
"Službeni glasnik RS", broj 50/12, strana: 46 od 18.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 94 od 22.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 59/16, strana: 21 od 28.06.2016.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za čelike za lance

PRESTAJE DA VAŽI - sa 58/16 - 1. septembra 2016. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 56/09, strana: 8 od 22.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 13 od 22.06.2016.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za vatrogasne prikolične lestve

PRESTAJE DA VAŽI - sa 58/16 - 1. septembra 2016. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 56/09, strana: 5 od 22.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 13 od 22.06.2016.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za vozila za spasavanje sa visina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 58/16 - 1. septembra 2016. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 74/09, strana: 100 od 07.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 13 od 22.06.2016.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za vučenu čeličnu žicu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 58/16 - 1. septembra 2016. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 56/09, strana: 8 od 22.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 13 od 22.06.2016.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za vučenu čeličnu žicu za užad za dizalice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 58/16 - 1. septembra 2016. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 56/09, strana: 4 od 22.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 13 od 22.06.2016.


Pravilnik o tehničkim zahtevima bezbednosti od požara spoljnih zidova zgrada

"Službeni glasnik RS", broj 59/16, strana: 14 od 28.06.2016.


Pravilnik o upisu učenika u srednju školu

"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 8 od 16.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 88 od 24.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 50 od 28.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 75/15, strana: 20 od 31.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 43 od 15.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 54/16, strana: 11 od 10.06.2016.


Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata

"Službeni glasnik RS", broj 48/12, strana: 12 od 10.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 69 od 22.06.2016.


Pravilnik o uslovima i načinu održavanja konkursa, sastavu i načinu rada komisije koja sprovodi konkurs za imenovanje izvršitelja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 58/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 46 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 67 od 22.06.2016.


Pravilnik o uslovima u pogledu gajenja i prometa autohtonih rasa domaćih životinja, kao i sadržini i načinu vođenja Registra autohtonih rasa domaćih životinja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 58/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 56/10, strana: 52 od 10.08.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 68 od 22.06.2016.


Pravilnik o uslovima u pogledu gajenja i prometa autohtonih rasa domaćih životinja, kao i sadržini i načinu vođenja Registra odgajivača autohtonih rasa domaćih životinja

"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 68 od 22.06.2016.


Pravilnik o utvrđivanju cena zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 20 od 29.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/16, strana: 34 od 17.06.2016.


Pravilnik o utvrđivanju Godišnjeg programa formiranja i održavanja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte

"Službeni glasnik RS", broj 52/16, strana: 8 od 06.06.2016.


Pravilnik o utvrđivanju zahteva koji se odnose na performanse i interoperabilnost nadzora za Jedinstveno evropsko nebo

"Službeni glasnik RS", broj 55/16, strana: 3 od 14.06.2016.


Pravilnik o visini troškova polaganja ispita za sticanje svedočanstva o osposobljenosti za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe

"Službeni glasnik RS", broj 54/16, strana: 11 od 10.06.2016.


Pravilnik o visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova brodskog agenta, odnosno agenta posrednika

"Službeni glasnik RS", broj 54/16, strana: 11 od 10.06.2016.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavkama br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15, 634/15 i 1906/15 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 54/16, strana: 15 od 10.06.2016.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavkama br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 53/16, strana: 14 od 07.06.2016.


PRESUDE Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci br. 75879/14 i 17 drugih (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 59/16, strana: 30 od 28.06.2016.


Protokol o saradnji između Narodne biblioteke Srbije - Ustanove kulture od nacionalnog značaja i Nacionalne biblioteke Alžira

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/16, strana: 42 od 17.06.2016.


Redovan godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 57/16, strana: 126 od 17.06.2016.


Rešenja o davanju dozvola za pružanje platnih usluga privrednim društvima

"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 42 od 03.06.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti da poslovno ime društva sadrži naziv "Srbija"

"Službeni glasnik RS", broj 56/16, strana: 46 od 15.06.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 56/16, strana: 44 od 15.06.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 8 od 22.06.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 22 od 03.06.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih ustanova i agencija

"Službeni glasnik RS", broj 54/16, strana: 3 od 10.06.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na proširenje područja slobodnih zona

"Službeni glasnik RS", broj 56/16, strana: 46 od 15.06.2016.


Rešenja o dodeli mandata članovima nacionalnih saveta radi popune upražnjenih mesta

"Službeni glasnik RS", broj 59/16, strana: 35 od 28.06.2016.


Rešenja o dodeli novčanih nagrada za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 8 od 22.06.2016.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Aleksinac, Kladovo, Bač)

"Službeni glasnik RS", broj 59/16, strana: 45 od 28.06.2016.


Rešenja o postavljenju na položaj pomoćnika generalnog sekretara Stručne službe Zaštitnika građana

"Službeni glasnik RS", broj 59/16, strana: 39 od 28.06.2016.


Rešenja o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 52/16, strana: 9 od 06.06.2016.


Rešenja o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 59/16, strana: 20 od 28.06.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 59/16, strana: 12 od 28.06.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 21 od 03.06.2016.


Rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje stručnih poslova veterinarske inspekcije

"Službeni glasnik RS", broj 54/16, strana: 12 od 10.06.2016.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 23 od 03.06.2016.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 10 od 22.06.2016.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 56/16, strana: 47 od 15.06.2016.


Rešenje o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv Srbija

"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 23 od 03.06.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na kandidaturu Saveza za skokove u vodu Srbije za organizovanje Evropskog juniorskog prvenstva u skokovima u vodu

"Službeni glasnik RS", broj 59/16, strana: 11 od 28.06.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre

"Službeni glasnik RS", broj 59/16, strana: 11 od 28.06.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Kragujevca, Republika Srbija i grada Šiana, Narodna Republika Kina

"Službeni glasnik RS", broj 57/16, strana: 9 od 17.06.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Užica, Zlatiborski okrug, Republika Srbija i grada Ust-Kamenogorsk, Istočno-Kazahstanska oblast, Republika Kazahstan

"Službeni glasnik RS", broj 59/16, strana: 11 od 28.06.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti za otvaranje Vicekonzulata Republike Italije u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 22 od 03.06.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti za proširenje područja Slobodne zone "Novi Sad" u Novom Sadu

"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 22 od 03.06.2016.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Brus)

"Službeni glasnik RS", broj 52/16, strana: 14 od 06.06.2016.


Rešenje o imenovanju javnog beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 57/16, strana: 253 od 17.06.2016.


Rešenje o određivanju snabdevača koji će snabdevati javne snabdevače prirodnim gasom

"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 7 od 24.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 51 od 12.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 38 od 30.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 56/16, strana: 45 od 15.06.2016.


Rešenje o poništenju Akta o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz Programa osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja za period od 2016. do 2020. godine i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period od 2016. do 2019. godine

"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 9 od 06.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 50 od 03.06.2016.


Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 21 od 03.06.2016.


Rešenje o razrešenju i imenovanju zamenika člana Izborne komisije opštine Paraćin u stalnom sastavu

"Službeni glasnik RS", broj 56/16, strana: 63 od 15.06.2016.


Rešenje o upisu u Registar političkih stranaka

"Službeni glasnik RS", broj 54/16, strana: 12 od 10.06.2016.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 10 od 22.06.2016.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 56/16, strana: 47 od 15.06.2016.


Rešenje o usklađivanju prava na nacionalno sportsko priznanje

"Službeni glasnik RS", broj 59/16, strana: 11 od 28.06.2016.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 56/16, strana: 48 od 15.06.2016.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 27 od 03.06.2016.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 59/16, strana: 13 od 28.06.2016.


Rešenje o utvrđivanju liste označenih lica na osnovu liste Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u skladu sa rezolucijama 1267 i 1989

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 8 od 07.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 202 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 42 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 114/15, strana: 148 od 31.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 54 od 01.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 52 od 25.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 76 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 6 od 30.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 18 od 18.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 26 od 03.06.2016.


Spisak ovlašćenih pravnih lica koja obavljaju poslove projektovanja i izvođenja posebnih sistema i mera zaštite od požara

"Službeni glasnik RS", broj 56/16, strana: 55 od 15.06.2016.


Sporazum o bespovratnoj pomoći između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/16, strana: 1 od 17.06.2016.


Statut Agencije za licenciranje stečajnih upravnika

"Službeni glasnik RS", broj 52/05, strana: 37 od 21.06.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 116/05, strana: 60 od 29.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 32/10, strana: 115 od 14.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 82 od 22.06.2016.


Sudski poslovnik

"Službeni glasnik RS", broj 110/09, strana: 87 od 28.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 70/11, strana: 31 od 23.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 19/12, strana: 28 od 13.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 89/13, strana: 7 od 10.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 130 od 26.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 104/15, strana: 50 od 17.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 61 od 30.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 44 od 15.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 56/16, strana: 56 od 15.06.2016.


Tarifa naknada za kablovsko reemitovanje fotografskih dela koje naplaćuje Organizacija fotografskih autora - OFA

"Službeni glasnik RS", broj 59/16, strana: 40 od 28.06.2016.


Tarifa taksi za pružanje usluga Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 28/16, strana: 25 od 15.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 54/16, strana: 21 od 10.06.2016.


Ukazi o opozivu sa dužnosti i postavljenju na dužnost izvanrednih i opunomoćenih ambasadora (Misija Republike Srbije pri Evropskoj uniji, Republika Italija, Republika Nigerija, Istočna Republika Urugvaj, Republika Čile)

"Službeni glasnik RS", broj 59/16, strana: 3 od 28.06.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/613 od 19. aprila 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 53/16, strana: 3 od 07.06.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/614 od 19. aprila 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 53/16, strana: 4 od 07.06.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/615 od 19. aprila 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 53/16, strana: 6 od 07.06.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/663 od 26. aprila 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 53/16, strana: 7 od 07.06.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/664 od 26. aprila 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 53/16, strana: 9 od 07.06.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/665 od 26. aprila 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 53/16, strana: 10 od 07.06.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/666 od 26. aprila 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 53/16, strana: 12 od 07.06.2016.


Uredba o planu i kriterijumima nabavki za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte

PRESTAJE DA VAŽI - sa 50/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 3 od 09.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 3 od 03.06.2016.


Uredba o planu i kriterijumima nabavki za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte

"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 3 od 03.06.2016.


Uredba o podsticajnim merama za prozvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i iz visokoefikasne kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije (važi do 31. decembra 2018. godine)

"Službeni glasnik RS", broj 56/16, strana: 7 od 15.06.2016.


Uredba o preduzimanju mera koje se odnose na sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti Nodularni dermatitits, kao i način, uslovi za uvoz i primenu vakcine za zaraznu bolest Nodularni dermatitis - Dermatitis nodosa - Lumpy Skin Disease

"Službeni glasnik RS", broj 56/16, strana: 19 od 15.06.2016.


Uredba o ugovoru o otkupu električne energije

"Službeni glasnik RS", broj 56/16, strana: 20 od 15.06.2016.


Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 98/15, strana: 1 od 01.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 4 od 03.06.2016.


Uredba o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 56/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 9 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 10 od 09.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 56/16, strana: 11 od 15.06.2016.


Uredba o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije

"Službeni glasnik RS", broj 56/16, strana: 11 od 15.06.2016.


Uredba o uslovima, načinu i postupku raspolaganja građevinskim zemljištem u javnoj svojini Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 56/16, strana: 5 od 15.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 59/16, strana: 13 od 28.06.2016.


Uredba o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava prvenstva zakupa, kriterijumima za utvrđivanje visine zakupnine za pravo prvenstva zakupa, kao i dokumentaciju koja se dostavlja uz zahtev za ostvrivanje prava prvenstva zakupa

"Službeni glasnik RS", broj 56/16, strana: 3 od 15.06.2016.


Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi

"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 29 od 03.06.2016.


Zaključak Vlade 05 broj 337/8064/2013 o usklađivanju rada organa državne uprave u procesu sprovođenja analitičkog pregleda i ocene usklađenosti propisa Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije i njihove implementacije

"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 11 od 24.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 47 od 19.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 29 od 03.06.2016.


Zaključak Vlade 05 broj 337-5081/2016 o usmeravanju i usklađivanju rada organa državne uprave u postupku izrade pregovaračkih pozicija u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 28 od 03.06.2016.


Zaključak Vlade 05 broj 337-8062/2013 (i 05 broj 337-8542/2014) o usmeravanju i usklađivanju rada organa državne uprave u postupku izrade pregovaračkih pozicija u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 50/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 10 od 24.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 18 od 08.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 71/15, strana: 15 od 14.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 28 od 03.06.2016.


Zakon o republičkim administrativnim taksama

"Službeni glasnik RS", broj 43/03, strana: 9 od 22.04.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 51/03, strana: 14 od 15.05.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 53/04, strana: 10 od 14.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 42/05, strana: 6 od 20.05.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 60 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 42/06, strana: 20 od 19.05.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 47/07, strana: 85 od 25.05.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 54/08, strana: 12 od 23.05.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 7 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 54/09, strana: 24 od 17.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 35/10, strana: 7 od 26.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 50/11, strana: 7 od 08.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 70/11, strana: 17 od 23.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 79 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 21 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 37 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 65/13, strana: 3 od 25.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 12 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 36 od 22.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 6 od 03.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 112/15, strana: 16 od 30.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 29 od 03.06.2016.


Javni konkursi za sufinansiranje projekata i programa iz budžeta APV u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 40 od 20.01.2016.
"Službeni list APV", broj 24/16, strana: 741 od 21.04.2016.
"Službeni list APV", broj 34/16, strana: 868 od 01.06.2016.


Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i uvođenja EU standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mesa i mleka u AP Vojvodini u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 36/16, strana: 882 od 10.06.2016.


Konkurs za sufinansiranje programa i projekata udruženja u oblasti podizanja kvaliteta osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 33/16, strana: 834 od 30.05.2016.


Odluka o broju potpredsednika Skupštine Autnomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 35/16, strana: 875 od 02.06.2016.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu master akademskih studija i doktorskih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2016/2017. godini

"Službeni list APV", broj 32/16, strana: 812 od 25.05.2016.
"Službeni list APV", broj 34/16, strana: 845 od 01.06.2016.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija, koji se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu, u školskoj 2016/2017. godini

"Službeni list APV", broj 32/16, strana: 809 od 25.05.2016.
"Službeni list APV", broj 34/16, strana: 845 od 01.06.2016.


Odluka o imenovanju generalnog sekratara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 35/16, strana: 875 od 02.06.2016.


Odluka o izboru Pokrajinske vlade

"Službeni list APV", broj 38/16, strana: 893 od 20.06.2016.


Odluka o izboru potpredsednika Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 35/16, strana: 875 od 02.06.2016.


Odluka o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 38/16, strana: 894 od 20.06.2016.


Odluka o izboru predsednika i članova Odbora za administrativna i mandatna pitanja Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 35/16, strana: 875 od 02.06.2016.


Odluka o izboru predsednika Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 35/16, strana: 874 od 02.06.2016.


Odluka o poslanicima u radnom odnosu u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 36/16, strana: 878 od 10.06.2016.
"Službeni list APV", broj 39/16, strana: 899 od 24.06.2016.


Odluka o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija sa elementima inovacione delatnosti i podsticajima zapošljavanja u APV u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 9 od 20.01.2016.
"Službeni list APV", broj 34/16, strana: 845 od 01.06.2016.


Odluka o potvrđivanju mandata poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 35/16, strana: 873 od 02.06.2016.
"Službeni list APV", broj 36/16, strana: 877 od 10.06.2016.


Odluka o pravu na korišćenje i načinu korišćenja prenosnih računara za službene potrebe

March 18, 2015 00:00

"Službeni list APV", broj 12/11, strana: 601 od 18.07.2011.
"Službeni list APV", broj 17/14, strana: 935 od 07.05.2014.
"Službeni list APV", broj 11/15, strana: 161 od 18.03.2015.


Odluka o utvrđivanju projekata koje će Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine nastaviti da finansira u 2016. godini, a čija je realizacija započeta, odnosno nastavljena u 2015. godini iz sredstava Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 6/16, strana: 119 od 11.02.2016.
"Službeni list APV", broj 7/16, strana: 143 od 18.02.2016.
"Službeni list APV", broj 23/16, strana: 709 od 17.04.2016.
"Službeni list APV", broj 34/16, strana: 844 od 01.06.2016.


Odluka o visini naknade za vršenje funkcije lica koja bira Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 42/15, strana: 1910 od 07.10.2015.
"Službeni list APV", broj 36/16, strana: 879 od 10.06.2016.


Odluka o visini naknade za vršenje funkcije lica koja bira Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 36/16, strana: 879 od 10.06.2016.


Odluke o potvrđivanju mandata poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 38/16, strana: 897 od 20.06.2016.


Odluke o prestanku mandata poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 38/16, strana: 893 od 20.06.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Pokrajinskoj upravi

"Službeni list APV", broj 37/14, strana: 1455 od 23.09.2014.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2003 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 37/16, strana: 885 od 20.06.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2314 od 29.12.2015.
"Službeni list APV", broj 33/16, strana: 836 od 30.05.2016.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu unapređenja onkološke zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2317 od 29.12.2015.
"Službeni list APV", broj 33/16, strana: 835 od 30.05.2016.


Pokrajinska uredba o građevinskom zemljištu u javnoj svojini Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 45/15, strana: 1935 od 28.10.2015.
"Službeni list APV", broj 13/16, strana: 561 od 16.03.2016.
"Službeni list APV", broj 34/16, strana: 844 od 01.06.2016.


Pokrajinska uredba o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 4/16, strana: 73 od 03.02.2016.
"Službeni list APV", broj 19/16, strana: 629 od 01.04.2016.
"Službeni list APV", broj 25/16, strana: 745 od 22.04.2016.
"Službeni list APV", broj 28/16, strana: 761 od 09.05.2016.
"Službeni list APV", broj 31/16, strana: 793 od 23.05.2016.
"Službeni list APV", broj 34/16, strana: 841 od 01.06.2016.


Pravilnik o dodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine - nacionalne zajednice za sufinansiranje programa i projekata udruženja u oblasti podizanja kvaliteta osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini

"Službeni list APV", broj 33/16, strana: 833 od 30.05.2016.


Pravilnik o pohađanju kursa stranih jezika koji organizuje služba za upravljanje ljudskim resursima

"Službeni list APV", broj 34/16, strana: 865 od 01.06.2016.


Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2016/2017. godinu

"Službeni list APV", broj 33/16, strana: 825 od 30.05.2016.


Pravilnik o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2016/2017. godinu

"Službeni list APV", broj 33/16, strana: 829 od 30.05.2016.


Pravilnik za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i uvođenja EU standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mesa i mleka u AP Vojvodini 2016. godine

"Službeni list APV", broj 36/16, strana: 879 od 10.06.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 34/16, strana: 847 od 01.06.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 34/16, strana: 846 od 01.06.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 39/16, strana: 900 od 24.06.2016.


Rešenja o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu

"Službeni list APV", broj 34/16, strana: 863 od 01.06.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 34/16, strana: 848 od 01.06.2016.
"Službeni list APV", broj 38/16, strana: 897 od 20.06.2016.


Izmene i dopune Plana detaljne regulacije bloka "3D", gradska opština Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 51/16, strana: 1 od 16.05.2016.


Izveštaj o sprovedenim izborima za odbornike Skupštine gradske opštine Novi Beograd održanim 24. aprila 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 52/16, strana: 2 od 17.05.2016.


Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Obrenovac održanim 24. aprila 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 49/16, strana: 7 od 05.05.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 86/15, strana: 50 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/16, strana: 37 od 03.06.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Voždovac za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 84/15, strana: 16 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 3 od 05.02.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/16, strana: 6 od 18.03.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/16, strana: 5 od 06.06.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Zemun za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 89/15, strana: 8 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 25 od 05.02.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/16, strana: 1 od 03.06.2016.


Odluka o davanju saglasnosti na usvajanje cenovnika za zakup bilborda i mesta za reklamiranje

"Službeni list grada Beograda", broj 54/16, strana: 82 od 03.06.2016.


Odluka o dodeli mandata za odbornike Skupštine gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 52/16, strana: 1 od 17.05.2016.


Odluka o dodeli odborničkih mandata (GO Obrenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 49/16, strana: 7 od 05.05.2016.


Odluka o izboru članova Veća gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 51/16, strana: 28 od 16.05.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije kompleksa "Oasis" u Bečmenu, gradska opština Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 56/16, strana: 4 od 08.06.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije područja između saobraćajnica: Stefana Prvovenčanog, Vojislava Ilića, Mokroluške nove i Kružnog puta Padina, gradske opštine Voždovac i Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 56/16, strana: 2 od 08.06.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za zonu komercijalnih sadržaja na području između Ibarske magistrale, deonice autoputa Dobanovci - Bubanj potok, potoka Mastirine i Kružnog puta, gradska opština Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 56/16, strana: 3 od 08.06.2016.


Odluka o izuzimanju i prenosu prava korišćenja i upravljanja objektom u ulici Ustaničkoj 125/I u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 55/16, strana: 30 od 06.06.2016.


Odluka o Konsolidovanom završnom računu budžeta gradske opštine Čukarica za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 52/16, strana: 4 od 17.05.2016.


Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta gradske opštine Voždovac za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 50/16, strana: 1 od 09.05.2016.


Odluka o konstatovanju prestanka mandata odbornicima

"Službeni list grada Beograda", broj 52/16, strana: 27 od 17.05.2016.


Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini gradske opštine Stari grad i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 3/11, strana: 47 od 16.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/12, strana: 9 od 30.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/14, strana: 23 od 20.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/16, strana: 29 od 16.05.2016.


Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini gradske opštine Voždovac i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

"Službeni list grada Beograda", broj 56/12, strana: 6 od 11.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 7 od 25.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 20 od 05.02.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/16, strana: 30 od 06.06.2016.


Odluka o objavljivanju konačnog broja birača u gradskoj opštini Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 49/16, strana: 1 od 05.05.2016.


Odluka o osnivanju ustanove "Voždovački centar - Šumice"

"Službeni list grada Beograda", broj 55/16, strana: 30 od 06.06.2016.


Odluka o potvrđivanju mandata izabranih odbornika u Skupštinu gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 55/16, strana: 48 od 06.06.2016.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 55/16, strana: 35 od 06.06.2016.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 51/16, strana: 25 od 16.05.2016.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 52/16, strana: 26 od 17.05.2016.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 54/16, strana: 25 od 03.06.2016.


Odluka o potvrđivanju Sporazuma o saradnji i prijateljstvu između grada Beograda (Republika Srbija) i grada Berna (Švajcarska Federacija)

"Službeni list grada Beograda", broj 51/16, strana: 1 od 16.05.2016.


Odluka o pravima i uslugama socijalne zaštite

"Službeni list grada Beograda", broj 55/11, strana: 1 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/12, strana: 11 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/12, strana: 29 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/12, strana: 63 od 12.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 63 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 106 od 26.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/13, strana: 15 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 9 od 22.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 82/15, strana: 6 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 5 od 08.02.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 41 od 28.04.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/16, strana: 1 od 08.06.2016.


Odluka o pristupanju izradi Strateškog akcionog plana gradske opštine Obrenovac za period od 2017-2020. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 54/16, strana: 32 od 03.06.2016.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Mladenovac za period januar-jun 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 23/16, strana: 1 od 31.03.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 53/16, strana: 4 od 20.05.2016.


Odluka o utvrđivanju Cenovnika usluga na deponiji u Dobanovcima

"Službeni list grada Beograda", broj 54/16, strana: 81 od 03.06.2016.


Odluka o Završnom računu budžeta gradske opštine Mladenovac za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 53/16, strana: 1 od 20.05.2016.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Obrenovac za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 54/16, strana: 32 od 03.06.2016.


Odluke o dodeli odborničkih mandata (GO Čukarica)

"Službeni list grada Beograda", broj 54/16, strana: 30 od 03.06.2016.


Odluke o izboru predsednika i zamenika predsednika gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 51/16, strana: 27 od 16.05.2016.


Odluke o izboru predsednika i zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 51/16, strana: 26 od 16.05.2016.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima GO Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 54/16, strana: 28 od 03.06.2016.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 54/16, strana: 31 od 03.06.2016.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 56/16, strana: 1 od 08.06.2016.


Odluke o prestanku mandata i utvršivanju prestanka mandata odbornicima GO Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 51/16, strana: 28 od 16.05.2016.


Odluke o prestanku mandata odbornicima (GO Obrenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 52/16, strana: 29 od 17.05.2016.


Odluke o utvrđivanju prestanka mandata i potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 55/16, strana: 51 od 06.06.2016.


Plan detaljne regulacije bloka između ulica Sredačke, Vojvode Šupljikca, Čučuk Stanine i Bulevara kralja Aleksandra, gradska opština Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 56/16, strana: 5 od 08.06.2016.


Plan detaljne regulacije područja između bulevara Arsenija Čarnojevića, kompleksa Studentskog sportskog centra i ulice Blagoja Marjanovića Moše i Partizanske avijacije, gradska opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 56/16, strana: 39 od 08.06.2016.


Plan detaljne regulacije šireg područja uz ulicu Vojvode Stepe - faza I - opština Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 58/16, strana: 1 od 08.07.2016.


Plan detaljne regulacije za blok između ulica: Knez Danilove, Stanoja Glavaša, Dalmatinske i Starine Novaka, gradska opština Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 56/16, strana: 22 od 08.06.2016.


Plan detaljne regulacije za izgradnju elektroenergetskog voda 110 kV od postojeće TS kV "Toplana - Novi Beograd" do područja PPPPN "Beograd na vodi", gradske opštine Novi Beograd, Savski venac i Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 46/16, strana: 38 od 28.04.2016.


Plan detaljne regulacije za područje između ulica Goce Delčeva, Palmira Toljatija, Džona Kenedija i bulevara Nikole Tesle - deo bloka 9a - gradske opštine Novi Beograd i Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 46/16, strana: 1 od 28.04.2016.


Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u aprilu 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 52/16, strana: 1 od 17.05.2016.


Poslovnik o radu Izborne komisije gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 6/16, strana: 11 od 26.02.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 52/16, strana: 26 od 17.05.2016.


Poslovnik Skupštine gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 13/09, strana: 13 od 06.04.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/10, strana: 10 od 30.10.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/12, strana: 2 od 10.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/16, strana: 51 od 06.06.2016.


Pravilnik o izmenama Pravilnika o platama, naknadama i drugim primanjima zaposlenih u Upravi gradske opštine Novi Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa 58/16 - Odlukom Ustavnog suda
"Službeni list grada Beograda", broj 49/15, strana: 2 od 01.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 80 od 22.06.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 55/16, strana: 34 od 06.06.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 55/16, strana: 33 od 06.06.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima direktora javnih preduzeća (GO Obrenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 52/16, strana: 30 od 17.05.2016.


Rešenja o izboru na funkcije, prestanku funkcija, postavljenjima (GO Savski venac)

"Službeni list grada Beograda", broj 55/16, strana: 48 od 06.06.2016.


Rešenja o izboru, prestanku mandata, imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima (GO Obrenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 52/16, strana: 28 od 17.05.2016.


Rešenja o potvrđivanju mandata i prestanku mandata odbornicima (GO Sopot)

"Službeni list grada Beograda", broj 51/16, strana: 29 od 16.05.2016.


Rešenja o prestanku funkcija i postavljenjima na funkcije (GO Stari grad)

"Službeni list grada Beograda", broj 51/16, strana: 26 od 16.05.2016.


Rešenja o prestanku funkcija, izboru i postavljenjima (GO Palilula)

"Službeni list grada Beograda", broj 55/16, strana: 44 od 06.06.2016.


Rešenja o utvrđivanju prestanka funkcija, razrešenjima, imenovanjima i postavljenjima (GO Zvezdara)

"Službeni list grada Beograda", broj 55/16, strana: 36 od 06.06.2016.


Rešenja o utvrđivanju prestanka funkcije, razrešenjima, imenovanjima, postavljenjima (GO Čukarica)

"Službeni list grada Beograda", broj 54/16, strana: 26 od 03.06.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Turističkoj organizaciji Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 49/16, strana: 1 od 05.05.2016.


Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Čukarica u stalnom sastavu

"Službeni list grada Beograda", broj 54/16, strana: 29 od 03.06.2016.


Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Savski venac u stalnom sastavu

"Službeni list grada Beograda", broj 55/16, strana: 52 od 06.06.2016.


Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 56/16, strana: 54 od 08.06.2016.


Rešenje o izboru Verifikacionog odbora Skupštine gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 54/16, strana: 24 od 03.06.2016.


Rešenje o obrazovanju Administrativno-mandatne komisije (GO Sopot)

"Službeni list grada Beograda", broj 51/16, strana: 31 od 16.05.2016.


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 54/16, strana: 80 od 03.06.2016.


Rešenje o određivanju ulica u naseljenim mestima na teritoriji GO Sopot iz kojih se vrši odvođenje kućnog smeća

"Službeni list grada Beograda", broj 89/15, strana: 74 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 52/16, strana: 33 od 17.05.2016.


Rešenje o potvrđivanju mandata (GO Sopot)

"Službeni list grada Beograda", broj 52/16, strana: 33 od 17.05.2016.


Rešenje o pristupanju izradi stratešeke procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za zonu komercijalnih sadržaja na području između Ibarske magistrale, deonice auto-puta Dobanovci - Bubanj potok, potoka Mastirine i Kružnog puta, gradska opština Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 55/16, strana: 2 od 06.06.2016.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije kompleksa "Oasis" u Bečmenu, gradska opština Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 55/16, strana: 3 od 06.06.2016.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije područja između saobraćajnica: Stefana Prvovenčanog, Koreničke, Mokroluške nove i Kružnog puta - Padina, gradske opštine Voždovac i Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 55/16, strana: 1 od 06.06.2016.


Rešenje o usvajanju Izveštaja Verifikacionog odbora sa predlogom za potvrđivanje mandata odbornika Skupštine gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 55/16, strana: 43 od 06.06.2016.


Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Gradskog veća grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 56/16, strana: 54 od 08.06.2016.


Statut gradske opštine Voždovac (prečišćen tekst - sa 36/2010)

"Službeni list grada Beograda", broj 43/08, strana: 3 od 14.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/10, strana: 1 od 14.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/10, strana: 138 od 08.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/13, strana: 1 od 23.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/16, strana: 5 od 06.06.2016.


Zaključak o pristupanju promeni Statuta gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 55/16, strana: 53 od 06.06.2016.


Zaključak o usvajanju Lokalnog akcionog plana Gradske opštine Voždovac za unapređenje položaja izbeglih, interno raseljenih lica, povratnika po sporazumu o readmisiji

"Službeni list grada Beograda", broj 55/16, strana: 35 od 06.06.2016.


Zapisnik o radu Izborne komisije gradske opštine Lazarevac na utvrđivanju rezultata izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Lazarevac održanim 24. aprila 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 50/16, strana: 11 od 09.05.2016.


Zapisnik o radu Izborne komisije gradske opštine Obrenovac na utvrđivanju privremenih rezultata glasanja na izborima za odbornike Skupštine gradske opštine Obrenovac održanim 24. aprila 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 49/16, strana: 2 od 05.05.2016.


Zapisnik o utvrđivanju ukupnih rezultata glasanja na izborima za odbornike Skupštine gradske opštine Obrenovac održanih 24. aprila 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 49/16, strana: 4 od 05.05.2016.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju projekata pronatalitetne populacione politike za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/16, strana: 1353 od 06.06.2016.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju projekata udruženja, zadužbina i fondacija u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/16, strana: 1351 od 06.06.2016.


Odluka o izboru ovlašćenih korisnika oznake geografskog porekla - korisnika subvencije na teritoriji grada Novog Sada za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/16, strana: 1347 od 06.06.2016.


Odluka o odobravanju subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta na teritoriji grada Novog Sada u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/16, strana: 1368 od 17.06.2016.


Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje žena na teritoriji grada Novog Sada u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/16, strana: 1333 od 27.05.2016.


Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje žena na teritoriji grada Novog Sada u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/16, strana: 1333 od 30.05.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/16, strana: 1347 od 06.06.2016.


Pravilnik o uslovima za korišćenje usluge socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/16, strana: 1341 od 06.06.2016.


Program pronatalitetne populacione politike za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/16, strana: 1335 od 30.05.2016.


Program pronatalitetne populacione politike za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/16, strana: 1335 od 27.05.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/16, strana: 1373 od 24.06.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/16, strana: 1358 od 10.06.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/16, strana: 1348 od 06.06.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/16, strana: 1369 od 17.06.2016.


Rešenje Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/16, strana: 1370 od 17.06.2016.


Rešenje Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/16, strana: 1362 od 16.06.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina pod ambrozijom za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/16, strana: 1373 od 24.06.2016.


Rešenje o izboru članova Verifikacionog odbora za potvrđivanje mandata odbornika Skupštine grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/16, strana: 1365 od 17.06.2016.


Rešenje o izboru predsednice, zamenice predsednice i članova Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja

"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/16, strana: 1367 od 17.06.2016.


Rešenje o izboru predsednika Skupštine grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/16, strana: 1366 od 17.06.2016.


Rešenje o izboru zamenice predsednika Skupštine grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/16, strana: 1367 od 17.06.2016.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju komisije povodom preuzimanja u državinu stvari stečajnih dužnika "GA-LO" - DOO Novi Sad, "Fans" DOO Futog i "Olimpik+" DOO Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/16, strana: 1336 od 30.05.2016.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednika i članova Komisije za izbor poljoprivrednih proizvođača - korisnika subvencija za osiguranje i nabavku opreme za zaštitu bilja za voćarsku proizvodnju na teritoriji grada Novog Sada za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/16, strana: 1335 od 30.05.2016.


Rešenje o odobrenju da se u Odluci o budžetu grada Novog Sada za 2016. godinu rasporede sredstva Gradskoj upravi za kulturu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/16, strana: 1361 od 16.06.2016.


Rešenje o određivanju mesta za postavljanje određenih objekata i uređaja na javnim površinama koje su u zoni zaštite

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/15, strana: 491 od 22.05.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/15, strana: 1375 od 31.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/16, strana: 1346 od 06.06.2016.


Rešenje o određivanju mesta za postavljanje određenih objekata i uređaja na Sunčanom keju, Keju žrtava racije i Beogradskom keju

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/13, strana: 329 od 12.04.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/16, strana: 1346 od 06.06.2016.


Rešenje o postavljenju sekretara radnih tela u Sektoru za skupštinske poslove grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/16, strana: 1375 od 24.06.2016.


Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/16, strana: 1367 od 17.06.2016.


Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/16, strana: 1367 od 17.06.2016.


Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/16, strana: 1365 od 17.06.2016.


Rešenje o radnom vremenu ugostiteljskih objekata (u periodu od 16. juna do 7. jula 2016. godine)

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/16, strana: 1357 od 10.06.2016.


Rešenje o razrešenjima i imenovanjima u Komisiji za sprovođenje postupka javnog konkursa za izbor projekata koji predstavljaju značajna ostvarenja u oblasti književnog stvaralaštva i izdavaštva

"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/16, strana: 1348 od 06.06.2016.


Rešenje o razrešenju

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/16, strana: 1357 od 10.06.2016.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/16, strana: 1357 od 10.06.2016.


Rešenje o utvrđivanju mesečnog iznosa finansijske pomoći porodici sa decom na ime naknade dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno i fizičko lice

"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/15, strana: 1695 od 16.10.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/16, strana: 1345 od 06.06.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/16, strana: 1373 od 24.06.2016.


Izveštaj Gradske izborne komisije o sprovedenim izborima za odbornike Skupštine grada Kragujevca održanim 24. aprila 2016. godine i ponovnim izborima održanim 30. aprila 2016. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/16, strana: 1 od 10.06.2016.


Kadrovska rešenja i odluke o razrešenjima i postavljenjima u gradskoj upravi grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/16, strana: 28 od 10.06.2016.


Odluka o davanju saglasnosti na Izmene finansijskih planova mesnih zajednica za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/16, strana: 4 od 16.06.2016.


Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o načinu, kriterijumima i postupku prijema dece u Predškolsku ustanovu "Nada Naumović" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/16, strana: 3 od 16.06.2016.


Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja

"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/16, strana: 39 od 24.06.2016.


Odluka o izboru člana Gradskog veća za finansije i imovinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/16, strana: 18 od 10.06.2016.


Odluka o izboru Gradonačelnika grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/16, strana: 17 od 10.06.2016.


Odluka o izboru predsednika Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/16, strana: 15 od 10.06.2016.


Odluka o izboru zamenika Gradonačelnika grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/16, strana: 18 od 10.06.2016.


Odluka o izboru zamenika predsednika Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/16, strana: 15 od 10.06.2016.


Odluka o postavljenju sekretara Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/16, strana: 16 od 10.06.2016.


Odluka o postavljenju zamenika sekretara Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/16, strana: 16 od 10.06.2016.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/16, strana: 12 od 10.06.2016.


Odluka o prestanku mandata odborniku Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/16, strana: 1 od 24.06.2016.


Odluka o prihvatanju osnivačkog udela odnosno osnivačkih prava nad Sportskim privrednim društvom FK "Radnički 1923" d.o.o. Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/16, strana: 9 od 15.04.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/16, strana: 43 od 24.06.2016.


Odluka o raspisivanju javnog oglasa za načelnika Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove

"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/16, strana: 1 od 16.06.2016.


Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Kragujevca, Republika Srbija i grada Šiana, Narodna Republika Kina

"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/16, strana: 57 od 24.06.2016.


Odluka o Završnom računu budžeta grada Kragujevca za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/16, strana: 2 od 24.06.2016.


Odluke o izboru članova gradskih veća grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/16, strana: 19 od 10.06.2016.


Odluke o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/16, strana: 24 od 10.06.2016.


Pravilnik o uslovima za postavljanje objekata na javnim površinama

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/09, strana: 1 od 12.03.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/09, strana: 97 od 08.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/09, strana: 3 od 26.06.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/10, strana: 4 od 08.03.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/10, strana: 13 od 26.03.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/10, strana: 60 od 08.04.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/10, strana: 2 od 13.04.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/10, strana: 3 od 30.07.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/10, strana: 1 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/11, strana: 7 od 15.03.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/11, strana: 6 od 25.03.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 50 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/11, strana: 7 od 01.09.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/12, strana: 8 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/13, strana: 4 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/14, strana: 39 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/14, strana: 1 od 08.07.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/15, strana: 6 od 19.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 19 od 22.01.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/16, strana: 7 od 08.04.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/16, strana: 35 od 10.06.2016.


Prestanak funkcije članu Gradskog veća za prostorno planiranje, urbanizam i izgradnju

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/16, strana: 24 od 10.06.2016.


Program obnove infrastrukturnih objekata - mostova na teritoriji grada Kragujevca za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 4 od 04.09.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/16, strana: 44 od 24.06.2016.


Program obnove objekata javne namene u nadležnosti grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 1 od 04.09.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/16, strana: 14 od 15.04.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/16, strana: 44 od 24.06.2016.


Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 48 od 08.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/16, strana: 2 od 27.05.2016.


Program rasporeda sredstava dotacija nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 137 od 29.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/16, strana: 7 od 08.04.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/16, strana: 8 od 27.04.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/16, strana: 1 od 27.05.2016.


Program subvencija privredi u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 65 od 08.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/16, strana: 4 od 09.05.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/16, strana: 1 od 27.05.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/16, strana: 45 od 24.06.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima u školskim odoborima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/16, strana: 56 od 24.06.2016.


Rešenja o obrazovanju odbora Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/16, strana: 47 od 24.06.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o izmeni i dopuni Cenovnika po vrsti delatnosti JKP "Parking servis Kragujevac"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/16, strana: 4 od 27.05.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za rešavanje u upravnom postupku u drugom stepenu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/16, strana: 9 od 16.06.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje i utvrđivanje rezultata tajnog glasanja u postupku izbora predsednika i zamenika predsednika Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/16, strana: 14 od 10.06.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje i utvrđivanje rezultata tajnog glasanja za izbor izvršnih organa Grada

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/16, strana: 17 od 10.06.2016.


Rešenje o obrazovanju Varifikacionog odbora

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/16, strana: 11 od 10.06.2016.


Rešenje o određivanju ovlašćenog lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/16, strana: 7 od 27.05.2016.


Rešenje o utvrđivanju Cenovnika usluga komunalnog održavanja za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 68 od 08.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/16, strana: 2 od 27.05.2016.


Zaključak o prihvatanju predloga za utvrđivanje akcijskog popusta za učenike i studente u javnom gradskom i prigradskom prevozu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/16, strana: 35 od 10.06.2016.


Zaključci o prihvatanju planova rada, izveštaja o radu i drugih akata javnih ustanova u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/16, strana: 39 od 24.06.2016.


Odluka o donošenju Plana generalne regulacije "Centar" u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/16, strana: 198 od 10.06.2016.


Odluka o odobravanju zaduživanja grada Zrenjanina za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda kod poslovne banke

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 346 od 12.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 897 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 15/15, strana: 358 od 01.07.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/15, strana: 702 od 02.10.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/16, strana: 250 od 10.06.2016.


Odluka o ovlašćenjima komunalne policije

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/10, strana: 468 od 22.12.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 82 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/16, strana: 249 od 10.06.2016.


Odluka o parkiranju vozila

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/09, strana: 147 od 11.06.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/09, strana: 394 od 10.12.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/10, strana: 30 od 19.02.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 2/10, strana: 45 od 02.03.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/10, strana: 303 od 09.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/11, strana: 19 od 18.02.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/11, strana: 68 od 07.04.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/11, strana: 481 od 27.10.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/13, strana: 555 od 30.10.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 197 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 344 od 12.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 891 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1051 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/16, strana: 249 od 10.06.2016.


Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/15, strana: 43 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/15, strana: 165 od 12.06.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/16, strana: 250 od 10.06.2016.


Odluka o završnom računu budžeta grada Zrenjanina za 2015. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/16, strana: 185 od 10.06.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima u javnim preduzećima u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/16, strana: 251 od 10.06.2016.


Rešenja o izboru i prestanku funkcije gradonačelnika grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/16, strana: 176 od 24.05.2016.


Rešenja o potvrđivanju i prestanku mandata odbornicima Skupštne grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/16, strana: 181 od 24.05.2016.


Rešenja o prestanku funkcija članovima Gradskog veća grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/16, strana: 177 od 24.05.2016.


Rešenja o prestanku funkcija imenovanih lica u Skupštini grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/16, strana: 173 od 24.05.2016.


Rešenja o prestanku funkcije gradonačelnika i zamenika gradonačelnika grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/16, strana: 176 od 24.05.2016.


Rešenje o izboru članova Verifikacione komisije

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/16, strana: 171 od 24.05.2016.


Rešenje o izboru predsednika Skupštine grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/16, strana: 173 od 24.05.2016.


Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/16, strana: 185 od 10.06.2016.


Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranih odbornika

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/16, strana: 171 od 24.05.2016.


Zaključak o prihvatanju Izveštaja Gradske izborne komisije Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/16, strana: 171 od 24.05.2016.


Odluka o dodeljivanju bespovratnih sredstava

"Službeni list grada Subotice", broj 35/16, strana: 4 od 21.06.2016.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 33/16, strana: 1 od 02.06.2016.


Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke koji se sprovodi za potrebe gradonačelnika grada Subotice kao naručioca

"Službeni list grada Subotice", broj 40/14, strana: 2 od 10.11.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 41/14, strana: 15 od 19.11.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 30/16, strana: 1 od 30.05.2016.


Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza korisnika budžetskih sredstava i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem

"Službeni list grada Subotice", broj 35/16, strana: 1 od 21.06.2016.


Rešenja o izboru članova Gradskog veća grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 36/16, strana: 2 od 23.06.2016.


Rešenja o izboru gradonačelnika i zamenika gradonačelnika grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 36/16, strana: 1 od 23.06.2016.


Rešenja o postavljenju pomoćnika Gradonačelnika Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 36/13, strana: 1 od 03.12.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 31/16, strana: 1 od 01.06.2016.


Rešenje o izboru predsednika Skupštine grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 33/16, strana: 2 od 02.06.2016.


Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 36/16, strana: 1 od 23.06.2016.


Rešenje o obrazovanju Štaba za žetvu strnih žita i jesenju berbu ratarskih useva na području grada Subotice u 2016. godini

"Službeni list grada Subotice", broj 30/16, strana: 2 od 30.05.2016.


Rešenje o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanja potvrde o smrti na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 34/16, strana: 1 od 09.06.2016.


Rešenje o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanja potvrde o smrti na teritoriji Grada Subotice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Subotice", broj 53/11, strana: 5 od 17.11.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 61/11, strana: 1 od 21.12.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 13/13, strana: 1 od 10.05.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 26/13, strana: 2 od 18.09.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 21/14, strana: 7 od 03.06.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 11/15, strana: 15 od 14.04.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 34/16, strana: 1 od 09.06.2016.


Rešenje o postavljenju pomoćnika Gradonačelnika Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 48 od 20.02.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 32/16, strana: 1 od 01.06.2016.


Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 33/16, strana: 2 od 02.06.2016.


Zaključak o prestanku funkcije zamenika načelnika Gradske uprave grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 35/16, strana: 4 od 21.06.2016.


Zaključak o prestanku mandata pomoćnika Gradonačelnika grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 34/16, strana: 1 od 09.06.2016.


INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jun 2020.

NOVE MERE VLADE

DONETE NAKON UKIDANJA VANREDOG STANJA


NOVE MERE MINISTRA ZDRAVLJA

ZABRANA OKUPLJANJA NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU,OGRANIČENJE KRETANJA NA PRILAZIMA PRIHVATNIH CENTARA ZA MIGRANTE I CENTARA ZA AZIL,ZABRANA POSETA I OGRANIČENJE KRETANJA U USTANOVAMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA


Sport u Srbiji se vraća u normalu

NORMALIZACIJA STANJA

Šalteri MUP-a od 11. maja - počinju sa radom


NORMALIZACIJA STANJA

SAOPŠTENJE NSZ - Informacija o postupanju Nacionalne službe za zapošljavanje po prestanku vanrednog stanja

RADNO PRAVO
SUDSKA PRAKSA - Apelacionog suda u Beogradu

RADNO PRAVO

AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE – Zakon o agencijskom zapošljavanju


NORMALIZACIJA STANJA

ZATEZNA KAMATA ZA VREME VANREDNOG STANJA


MINISTARSTVO FINANSIJA

Privrednici već podneli zahteve za skoro milijardu evra kredita


PORESKA UPRAVA

Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja - Obaveštenje o pomeranju rokova


SUDSKA PRAKSA

VIŠI SUD U BEOGRADU


USTAVNI SUD

ODBAČENA INICIJATIVA za ocenu ustavnosti Odluke o proglašenju vanrednog stanja REŠENJE USTAVNOG SUDA – Broj IUo-42/2020  (sa izdvojenim mišljenjem sudije dr Jovana Ćirića na rešenje)


VISOKI SAVET SUDSTVA

Organizovanje rada sudova nakon ukidanja vanredog stanja


ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA

PRAVNI POLOŽAJ SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA


IZBORI

RASPISANI IZBORI za narodne poslanike i odbornike skupština gradova i opština


KRIVIČNO PRAVO

POJEDINI ASPEKTI INSTITUTA DOBROVOLJNOG ODUSTANKA


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)