POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Januar 2017

Pravilnik o metrološkim uslovima za - poluprovodničke detektore - spektometre alfa zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 26/92, strana: 571 od 27.04.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - scintilacione detektore - spektometre gama zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 31/93, strana: 710 od 18.06.1993.
"Službeni list SRJ", broj 42/93, strana: 886 od 26.07.1993.
"Službeni list SRJ", broj 44/93, strana: 916 od 30.07.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - stintilacione detektore alfa zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 56/94, strana: 781 od 15.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za 4 Pi Beta proporcionalne brojače

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 35/95, strana: 4 od 28.07.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Indeksi potrošačkih cena za decembar 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 33 od 13.01.2017.


Iznos mesečne osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike Srbije za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 50 od 31.01.2017.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 50 od 31.01.2017.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 50 od 31.01.2017.


Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 50 od 31.01.2017.


Iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 50 od 31.01.2017.


Jedinstvena tarifa naknada za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija putem veb radija i veb televizije

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 60 od 31.01.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 33 od 25.01.2017.


Kadrovska rešenje - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 4 od 31.01.2017.


Lista lekova koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja

"Službeni glasnik RS", broj 14/11, strana: 43 od 04.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 214 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 77/12, strana: 22 od 07.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 111/12, strana: 36 od 22.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 49 od 20.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 85 od 03.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 113 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 37 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 196 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 61 od 15.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 28 od 13.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 170 od 18.01.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 184 od 25.01.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 189 od 18.01.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 15 od 20.01.2017.


Nacionalna strategija za unapređenje objekata u kojima se posluje hranom životinjskog porekla za period od 2016. do 2021. godine

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 4 od 06.01.2017.


Naredba o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 62 od 25.01.2017.


Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 28 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 21 od 30.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 62 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 5 od 01.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 3 od 25.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 63/16, strana: 9 od 15.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 84/16, strana: 8 od 12.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 13 od 30.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 15 od 13.01.2017.


Odluka o izboru predsednika Ustavnog suda

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 174 od 25.01.2017.


Odluka o izmeni osnivačkog akta "Koridori Srbije" d.o.o. Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 29 od 25.01.2017.


Odluka o iznosu sredstava koja se prenose filijali u toku 2016. godine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 100 od 29.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 58 od 31.01.2017.


Odluka o iznosu sredstava koja se prenose filijali u toku 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 58 od 31.01.2017.


Odluka o izradi strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije Prvonek na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 173 od 25.01.2017.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji grada Leskovca

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 33 od 13.01.2017.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji grada Smedereva

"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 190 od 18.01.2017.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Irig

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 34 od 13.01.2017.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Ljig

"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 17 od 20.01.2017.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Ljubovija

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 159 od 06.01.2017.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Ražanj

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 34 od 13.01.2017.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Trstenik

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 159 od 06.01.2017.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Vladimirci

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 62 od 31.01.2017.


Odluka o minimalnim standardima upravljanja informacionim sistemom finansijske institucije

"Službeni glasnik RS", broj 23/13, strana: 7 od 13.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 99 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 31 od 13.01.2017.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Park prirode "Sićevačka klisura"

"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 172 od 18.01.2017.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Predeo izuzetnih odlika "Lepterija - Sokograd"

"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 176 od 18.01.2017.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode "Jelašnička klisura"

"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 179 od 18.01.2017.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode "Klisura reke Mileševke"

"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 186 od 18.01.2017.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode "Suva planina"

"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 182 od 18.01.2017.


Odluka o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka za izbor kandidata za predsednika i članove Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 32 od 25.01.2017.


Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za suzbijanje sive ekonomije i Zajedničke grupe za unapređenje pozicije Republike Srbije na listi Svetske banke "Doing Business"

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 25 od 25.01.2017.


Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za usmeravanje aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 5/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 18 od 22.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 24/15, strana: 4 od 06.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 19 od 25.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 73 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 7 od 05.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 25 od 25.01.2017.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za izradu Predloga akcionog plana za podizanje kapaciteta u trgovini u zemljama zapadnog Balkana

"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 3 od 13.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 19 od 10.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 22 od 13.01.2017.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za koordinaciju aktivnosti, razmatranje i usaglašavanje pitanja plaćanja naknade za zemljište na prostoru Republike Srpske u Podrinju (od Višegrada do Zvornika), koje je potopljeno nakon izgradnje hidroakumulacija HE Bajina Bašta i HE Zvornik

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 21 od 13.01.2017.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za realizaciju aktivnosti u vezi sa poveravanjem indirektnog upravljanja programom IPARD

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 24 od 25.01.2017.


Odluka o obrazovanju Radnog tima za koordinaciju aktivnosti na realizaciji Komercijalnog ugovora o projektovanju i izvođenju radova na izgradnji auto-puta E-763, deonica Surčin-Obrenovac

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 21 od 13.01.2017.


Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji opštine Plandište

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 35 od 13.01.2017.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 51 od 31.01.2017.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Nacionalni park Đerdap", Donji Milanovac sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 26 od 25.01.2017.


Odluka o utvrđivanju iznosa nadoknada za upis u imenik, za izdavanje i obnavljanje licence, za izdavanje izvoda iz imenika, uverenja i potvrda iz evidencija Farmaceutske komore Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 116 od 16.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 117 od 20.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 30/16, strana: 116 od 23.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 60 od 31.01.2017.


Odluka o utvrđivanju iznosa nadoknada za upis u imenik, za izdavanje i obnavljanje licence, za izdavanje izvoda iz imenika, uverenja i potvrda iz evidencija Farmaceutske komore Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 60 od 31.01.2017.


Odluka o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015, 2016. i 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 3 od 28.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 63 od 06.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 109/15, strana: 5 od 25.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 27 od 26.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 12 od 07.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 32 od 25.01.2017.


Odluka o visini članarine za članove Farmaceutske komore Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 59 od 31.01.2017.


ODLUKA Ustavnog suda - Odluka br. Už-5745/2014

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 116 od 06.01.2017.


Odluke o prestanku funkcije sudija porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 175 od 25.01.2017.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 30 od 13.01.2017.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-8760/2014, Už-2458/2015

"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 163 od 18.01.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obavešenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 3 od 18.01.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 2 od 31.01.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 6/17, strana: 5 od 27.01.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 3 od 20.01.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 3 od 06.01.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 35 od 13.01.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 7 od 25.01.2017.


Podaci o kretanju prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa i o kretanju potrošačkih cena u Republici Srbiji od 1. jula 2016. do 31. decembra 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 184 od 25.01.2017.


Podaci o prosečnim godišnjim zaradama i prosečnim godišnjim zaradama bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 183 od 25.01.2017.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u decembru 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 183 od 25.01.2017.


Podatak o prosečnoj godišnjoj zaradi po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćenoj u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 183 od 25.01.2017.


Pravila poslovanja organizatora Fonda za zaštitu investitora

"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 40 od 17.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 183 od 25.01.2017.


Pravilnik o bližim saobraćajno-tehničkim i drugim uslovima za izgradnju, održavanje i eksploataciju autobuskih stanica i autobuskih stajališta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 20/96, strana: 646 od 08.05.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 18/04, strana: 9 od 25.02.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 56/05, strana: 44 od 30.06.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 11/06, strana: 114 od 07.02.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 13 od 31.01.2017.


Pravilnik o bližim saobraćajno-tehničkim i drugim uslovima za izgradnju, održavanje i eksploataciju autobuskih stanica i autobuskih stajališta

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 13 od 31.01.2017.


Pravilnik o detektorima jonizujućih zračenja

"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o dozvolama za obavljanje delatnosti prometa, odnosno dozvolama za korišćenje naročito opasnih hemikalija

"Službeni glasnik RS", broj 6/17, strana: 62 od 27.01.2017.


Pravilnik o dozvolama za obavljanje delatnosti prometa, odnosno dozvolama za korišćenje naročito opasnih hemikalija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 94/10, strana: 31 od 10.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 55/11, strana: 108 od 27.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 15/13, strana: 14 od 14.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 6/17, strana: 62 od 27.01.2017.


Pravilnik o izgledu službenog odela carinskih službenika

"Službeni glasnik RS", broj 8/06, strana: 23 od 27.01.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 94/06, strana: 14 od 27.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 25/09, strana: 22 od 10.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 30/12, strana: 146 od 10.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 62 od 25.01.2017.


Pravilnik o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja

"Službeni glasnik RS", broj 102/15, strana: 71 od 11.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 176 od 25.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - poluprovodničke detektore - spektometre alfa zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 26/92, strana: 571 od 27.04.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - scintilacione detektore - spektometre gama zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 31/93, strana: 710 od 18.06.1993.
"Službeni list SRJ", broj 42/93, strana: 886 od 26.07.1993.
"Službeni list SRJ", broj 44/93, strana: 916 od 30.07.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - stintilacione detektore alfa zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 56/94, strana: 781 od 15.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za 4 Pi Beta proporcionalne brojače

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 35/95, strana: 4 od 28.07.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima lokalne vlasti u 2017. godini

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 54 od 25.01.2017.


Pravilnik o načinu ovlašćivanja privrednih subjekata i drugih pravnih lica za obavljanje poslova overavanja merila i o vođenju registra ovlašćenih tela

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 89/10, strana: 16 od 29.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 26 od 13.01.2017.


Pravilnik o najmanjem broju članova posade za bezbednu plovidbu koje moraju imati brodovi i druga plovila trgovačke mornarice

"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 112 od 20.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 99/15, strana: 26 od 02.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 162 od 18.01.2017.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za obdarene učenike u Filološkoj gimnaziji

"Prosvetni glasnik", broj 1/17, strana: 11 od 10.01.2017.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za obdarene učenike u Filološkoj gimnaziji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 1/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Prosvetni glasnik", broj 24/97
"Prosvetni glasnik", broj 1/00
"Prosvetni glasnik", broj 8/04, strana: 1 od 15.04.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 17/06, strana: 1 od 26.12.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 8/08, strana: 2 od 04.07.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 1/17, strana: 11 od 10.01.2017.


Pravilnik o obaveznim zdravstvenim pregledima određenih kategorija zaposlenih lica u objektima pod sanitarnim nadzorom, obaveznim i preporučeni zdravstvenim pregledima kojima podležu određene kategorije stanovništva

"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 139 od 18.01.2017.


Pravilnik o obaveznim zdravstvenim pregledima određenih kategorija zaposlenih, drugih lica i kliconoša

PRESTAJE DA VAŽI - sa 3/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 20/06, strana: 10 od 10.03.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 27/06, strana: 20 od 31.03.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 139 od 18.01.2017.


Pravilnik o obračunu, načinu i rokovima uplate redovnog doprinosa članova Fonda za zaštitu investitora

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 65 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 180 od 25.01.2017.


Pravilnik o obrascu prijave za dodelu sredstava podsticaja

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 14 od 31.01.2017.


Pravilnik o obrascu prijave za dodelu sredstava podsticaja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 18 od 18.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 14 od 31.01.2017.


Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenja određenih postupaka

"Službeni glasnik RS", broj 94/10, strana: 24 od 10.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 16 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/11, strana: 24 od 12.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 47 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 25 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 131 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 36 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 31 od 26.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 27 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 19 od 29.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 73 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 72 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 97 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 11 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 33 od 16.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 9 od 22.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 96 od 06.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 24/15, strana: 61 od 06.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 32 od 09.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 321 od 22.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 36/16, strana: 74 od 08.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 44/16, strana: 42 od 29.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 59/16, strana: 20 od 28.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 44 od 30.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 36 od 31.01.2017.


Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima

"Službeni glasnik RS", broj 40/12, strana: 4 od 26.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 102/12, strana: 12 od 26.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 9 od 27.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 25 od 10.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 102/14, strana: 20 od 22.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 180 od 08.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 24 od 11.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 106 od 29.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 67 od 22.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 49 od 29.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 51 od 31.01.2017.


Pravilnik o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti (sa Obrascem: PPDG-1S)

"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 54 od 16.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 30 od 31.01.2017.


Pravilnik o prevozu naročitih pošiljaka

"Službeni glasnik RS", broj 6/17, strana: 97 od 27.01.2017.


Pravilnik o programu učenja znakovnog jezika

"Prosvetni glasnik", broj 1/17, strana: 1 od 10.01.2017.


Pravilnik o programu, uslovima i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova overavanja merila

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 23 od 13.01.2017.


Pravilnik o Registru hemikalija

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 232 od 26.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 6/17, strana: 77 od 27.01.2017.


Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti (sa PRILOGOM: obrascima PB2, PK2, SU1)

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 15 od 26.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 34 od 31.01.2017.


Pravilnik o sadržini i formi ponude za preuzimanje akcija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 71 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 52 od 31.01.2017.


Pravilnik o sadržini i formi ponude za preuzimanje akcija

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 52 od 31.01.2017.


Pravilnik o sadržini, načinu izdavanja i vođenju putnih naloga i načinu vođenja evidencije o izdatim putnim nalozima

PAŽNJA - primenjuje se od 12. februara 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 90/16, strana: 32 od 04.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 15 od 20.01.2017.


Pravilnik o stalnim sudskim tumačima

"Službeni glasnik RS", broj 35/10, strana: 28 od 26.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 63 od 30.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 36 od 31.01.2017.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program za obrazovni profil tehničar mehatronike

"Prosvetni glasnik", broj 20/15, strana: 3 od 04.11.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 1/17, strana: 11 od 10.01.2017.


Pravilnik o uniformi, oznakama, naoružanju, specijalnim vozilima i drugoj opremi u Službi za obezbeđenje u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija

"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 84 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 74/16, strana: 4 od 02.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 156 od 18.01.2017.


Pravilnik o uslovima za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 155 od 18.01.2017.


Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova overavanja merila

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 89/10, strana: 17 od 29.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 56/12, strana: 20 od 05.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 26 od 13.01.2017.


Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova overavanja merila, načinu ovlašćivanja i vođenju registra ovlašćenih

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 26 od 13.01.2017.


Pravilnik o uslovima za vršenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 3/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik SRS", broj 52/82, strana: 2183 od 30.10.1982.
"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 155 od 18.01.2017.


Pravilnik o utvrđivanju programa opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika iz organa državne uprave i službi Vlade

"Službeni glasnik RS", broj 6/17, strana: 6 od 27.01.2017.


Pravilnik o vrstama i načinu sprovođenja epidemiološkog nadzora nad zaraznim bolestima i posebnim zdravstvenim pitanjima

"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 137 od 18.01.2017.


Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 45/10, strana: 107 od 03.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 27/11, strana: 47 od 20.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 50/12, strana: 49 od 18.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 21/15, strana: 22 od 25.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 75/15, strana: 22 od 31.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 36 od 31.01.2017.


Pravilnik o zvanjima, uslovima za sticanje zvanja i ovlašćenjima članova posade brodova trgovačke mornarice

"Službeni glasnik RS", broj 64/12, strana: 8 od 04.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/15, strana: 27 od 02.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 162 od 18.01.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci broj 14130/14

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 139 od 06.01.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci broj 23496/13

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 150 od 06.01.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci broj 24463/11

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 131 od 06.01.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci broj 29430/06

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 122 od 06.01.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci broj 32883/08

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 153 od 06.01.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci broj 41501/08

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 141 od 06.01.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci broj 41722/14

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 155 od 06.01.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavkama br. 21497/13 i 21907/13

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 119 od 06.01.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavkama br. 63003/10, 20441/11, 3931/14

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 145 od 06.01.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavkama br. 67856/14, 69282/14, 70253/14

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 127 od 06.01.2017.


Rešenja Agencije za bobu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 157 od 06.01.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 52 od 25.01.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća, ustanova, agencija i organa lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 6/17, strana: 3 od 27.01.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih ustanova i preduzeća

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 22 od 13.01.2017.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Mali Zvornik, Bor, Zaječar, Paraćin, Obrenovac)

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 159 od 06.01.2017.


Rešenja o razvrstavanju u cigarete i upisu promena podataka u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 29 od 13.01.2017.


Rešenja o razvrstavanju u rezani duvan i cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 49 od 31.01.2017.


Rešenja o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 53 od 25.01.2017.


Rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 28 od 13.01.2017.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 4 od 20.01.2017.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 32 od 13.01.2017.


Rešenje o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv Srbija

"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 4 od 20.01.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Cenovnika usluga Javnog preduzeća "Emisiona tehnika i veze"

"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 136 od 18.01.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 10 od 31.01.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti za otvaranje Konzulata Mađarske u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 136 od 18.01.2017.


Rešenje o određivanju iznosa mesečne novčane naknade (poseban dodatak) za rehabilitovano lice

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 59 od 31.01.2017.


Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 59 od 31.01.2017.


Rešenje o postavljenju počasnog generalnog konzula Republike Srbije u Kampali, Republika Uganda

"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 136 od 18.01.2017.


Rešenje o razrešenju dužnosti sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 29 od 13.01.2017.


Rešenje o ukidanju prava na nacionalno sportsko priznanje

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 10 od 31.01.2017.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 53 od 25.01.2017.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 23 od 13.01.2017.


Rešenje o utvrđivanju liste označenih lica na osnovu liste Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u skladu sa rezolucijama 1267 i 1989

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 8 od 07.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 202 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 42 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 114/15, strana: 148 od 31.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 54 od 01.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 52 od 25.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 76 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 6 od 30.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 18 od 18.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 26 od 03.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 65/16, strana: 17 od 28.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 31 od 30.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 22 od 21.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 92/16, strana: 9 od 14.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 26 od 30.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 98/16, strana: 61 od 08.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 106/16, strana: 53 od 28.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 136 od 18.01.2017.


Strategija upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2034. godine

"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 3 od 18.01.2017.


Tarifa naknada koju od korisnika naplaćuju O.F.P.S.

"Službeni glasnik RS", broj 94/09, strana: 18 od 12.11.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 30/11, strana: 32 od 06.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 98/11, strana: 50 od 23.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 45 od 22.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 25/14, strana: 12 od 01.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 53/15, strana: 33 od 19.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 60 od 31.01.2017.


Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Kazahstan

"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 3 od 20.01.2017.


Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Sloveniji

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 3 od 25.01.2017.


Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora - stalnog predstavnika Republike Srbije - šefa Stalne misije Republike Srbije pri Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju i drugim međunarodnim organizacijama u Beču

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 3 od 06.01.2017.


Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadrora Republike Srbije u Narodnoj Demokratskoj Republici Alžir

"Službeni glasnik RS", broj 6/17, strana: 3 od 27.01.2017.


Ukazi o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 3 od 13.01.2017.


Ukazi o opozivu sa dužnosti i postavljenju na dužnost opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kraljevini Tajland, na nerezidencijalnoj osnovi sa sedištem u Džakarti

"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 3 od 18.01.2017.


Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave

"Službeni glasnik RS", broj 10/93, strana: 278 od 02.02.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 14/93, strana: 475 od 22.02.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 67/16, strana: 29 od 05.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 163 od 18.01.2017.


Uputstvo o utvrđivanju preventivnih mera za bezbedno čuvanje, skladištenje, odnosno korišćenje naročito opasnih hemikalija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/17 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 94/10, strana: 42 od 10.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 6/17, strana: 96 od 27.01.2017.


Uputstvo o utvrđivanju preventivnih mera za bezbedno čuvanje, skladištenje, odnosno korišćenje naročito opasnih hemikalija

"Službeni glasnik RS", broj 6/17, strana: 96 od 27.01.2017.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/1957 od 4. novembra 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 38 od 31.01.2017.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/1958 od 4. novembra 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 39 od 31.01.2017.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/1962 od 7. novembra 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 41 od 31.01.2017.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/2033 od 17. novembra 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 42 od 31.01.2017.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/2221 od 5. decembra 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 44 od 31.01.2017.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/2223 od 5. decembra 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 45 od 31.01.2017.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/2224 od 5. decembra 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 47 od 31.01.2017.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/2225 od 5. decembra 2016. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 48 od 31.01.2017.


Uredba o finansiranju javnih medijskih servisa iz budžeta Republike Srbije u 2017. godini

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 11 od 13.01.2017.


Uredba o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor

"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 5 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 80/14, strana: 3 od 30.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/15, strana: 5 od 31.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 181 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 50 od 31.01.2017.


Uredba o metodologiji za određivanje cene skladištenja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte u skladištima u javnoj svojini

"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 3 od 20.01.2017.


Uredba o monitoringu kvaliteta derivata nafte i biogoriva

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 3 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 21 od 25.01.2017.


Uredba o načinu davanja koncesije u fazama

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 3 od 06.01.2017.


Uredba o načinu postepenog isključivanja iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 20 od 25.01.2017.


Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna "T-500" (važi do 31. jula 2017. godine)

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 3 od 31.01.2017.


Uredba o obeležavanju (markiranju) derivata nafte

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 3 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 24 od 25.01.2017.


Uredba o postupku po kome se biraju infrastrukturni projekti i postupku po kome se sprovodi podrška unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture - Gradimo zajedno

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 12 od 25.01.2017.


Uredba o službi u pomoćnoj policiji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/17 - Uredbom o prestanku važenja Uredbe
"Službeni glasnik RS", broj 109/16, strana: 3 od 30.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 15 od 13.01.2017.


Uredba o uslovima, načinu i postupku raspolaganja građevinskim zemljištem u javnoj svojini Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 56/16, strana: 5 od 15.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 59/16, strana: 13 od 28.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 3 od 31.01.2017.


Uredba o utvrđivanju lučkog područja luke u Apatinu

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 14 od 13.01.2017.


Uredba o utvrđivanju lučkog područja na međunarodnom putničkom pristaništu u Kladovu

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 12 od 13.01.2017.


Uredba o utvrđivanju lučkog područja na međunarodnom putničkom pristaništu u Sremskim Karlovcima

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 11 od 13.01.2017.


Uredba o utvrđivanju lučkog područja na pristaništu za posebne namene za pretovar nafte i naftnih derivata u Sremskim Karlovcima

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 19 od 25.01.2017.


Uredba o utvrđivanju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 3 od 13.01.2017.


Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2017. godini

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 3 od 25.01.2017.


Uredba o utvrđivanju Programa sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini za period od 2017. do 2018. godine

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 10 od 13.01.2017.


Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za akreditovane regionalne razvojne agencije u 2017. godini

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 11 od 25.01.2017.


Uredba o visini posebne naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije u 2017. godini

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 3 od 31.01.2017.


Usklađeni dinarski iznos iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 12 od 31.01.2017.


Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2, tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 11 od 31.01.2017.


Usklađeni dinarski iznosi iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 10 od 31.01.2017.


Usklađeni dinarski iznosi naknada iz jedinstvene tarife po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 50 od 31.01.2017.


Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 11 od 31.01.2017.


Zaključak Komisije za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 158 od 06.01.2017.


Zaključak o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije za period od 2015. do 2020. godine

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 11 od 06.01.2017.


Zaključak o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 111 od 06.01.2017.


Zaključak o usvajanju Trećeg akcionog plana za energetsku efikasnost Republike Srbije za period do 2018. godine

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 51 od 06.01.2017.


Zakon o akcizama

"Službeni glasnik RS", broj 22/01, strana: 1 od 31.03.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 73/01, strana: 1 od 24.12.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 1 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 28 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 43/03, strana: 24 od 22.04.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 72/03, strana: 11 od 18.07.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 43/04, strana: 8 od 20.04.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 55/04, strana: 32 od 21.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 135/04, strana: 52 od 21.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 46/05, strana: 3 od 02.06.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 5 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 5 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 31/09, strana: 91 od 30.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 243 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 8 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 262 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 17 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 7 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 25 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 191 od 25.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 3 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 103/15, strana: 152 od 14.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 33 od 25.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 10 od 29.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 11 od 31.01.2017.


Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 84/04, strana: 37 od 24.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 57 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 8 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 44 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 52/11, strana: 25 od 15.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 265 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 16 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 10 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 3 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 112/15, strana: 15 od 30.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 34 od 25.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 12 od 31.01.2017.


Zakon o porezu na dodatu vrednost (PDV)

"Službeni glasnik RS", broj 84/04, strana: 25 od 24.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 86/04, strana: 12 od 30.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 47 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 3 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 9 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 8 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 4 od 24.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 192 od 25.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 4 od 20.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 3 od 03.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 34 od 25.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 12 od 29.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 10 od 31.01.2017.


Zakon o porezu na dohodak građana

"Službeni glasnik RS", broj 24/01, strana: 1 od 12.04.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 27 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 135/04, strana: 44 od 21.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 3 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 65/06, strana: 16 od 28.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 31/09, strana: 89 od 30.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 44/09, strana: 4 od 09.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 18/10, strana: 45 od 26.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 50/11, strana: 6 od 08.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 205 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 16 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 114/12, strana: 189 od 04.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 18 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 3 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 4 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 3 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 112/15, strana: 10 od 30.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 34 od 25.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 11 od 31.01.2017.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti kulture

"Službeni list APV", broj 4/17, strana: 122 od 20.01.2017.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja

"Službeni list APV", broj 4/17, strana: 75 od 20.01.2017.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Službeni list APV", broj 4/17, strana: 136 od 20.01.2017.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti razvoja sporta

"Službeni list APV", broj 4/17, strana: 150 od 20.01.2017.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukure

"Službeni list APV", broj 4/17, strana: 90 od 20.01.2017.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti vodosnabdevanja i zaštite voda

"Službeni list APV", broj 4/17, strana: 61 od 20.01.2017.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite

"Službeni list APV", broj 4/17, strana: 106 od 20.01.2017.


Odluka o obrazovanju i imenovanju Pokrajinskog štaba za vanredne situacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 71/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 11/11, strana: 578 od 01.07.2011.
"Službeni list APV", broj 24/12, strana: 1146 od 24.09.2012.
"Službeni list APV", broj 55/14, strana: 2115 od 24.12.2014.
"Službeni list APV", broj 71/16, strana: 2375 od 29.12.2016.


Odluka o obrazovanju Organizacionog odbora za obeležavanje racije u Bačkoj

"Službeni list APV", broj 71/16, strana: 2375 od 29.12.2016.


Odluka o obrazovanju Pokrajinskog štaba za vanredne situacije

"Službeni list APV", broj 71/16, strana: 2375 od 29.12.2016.


Odluka o postupku izbora, kriterijumima za izbor i realizaciji projekata koje finansira Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine u 2017. godini

"Službeni list APV", broj 2/17, strana: 13 od 11.01.2017.


Odluka o sadržini i formi obrasca prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti kulture

"Službeni list APV", broj 4/17, strana: 109 od 20.01.2017.


Odluka o sadržini i formi obrasca prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja

"Službeni list APV", broj 4/17, strana: 63 od 20.01.2017.


Odluka o sadržini i formi obrasca prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Službeni list APV", broj 4/17, strana: 123 od 20.01.2017.


Odluka o sadržini i formi obrasca prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti razvoja sporta

"Službeni list APV", broj 4/17, strana: 137 od 20.01.2017.


Odluka o sadržini i formi obrasca prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture

"Službeni list APV", broj 4/17, strana: 77 od 20.01.2017.


Odluka o sadržini i formi obrasca prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti vodosnabdevanja i zaštite voda

"Službeni list APV", broj 4/17, strana: 49 od 20.01.2017.


Odluka o sadržini i formi obrasca prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite

"Službeni list APV", broj 4/17, strana: 91 od 20.01.2017.


Odluka o sadržini i formi obrasca za ocenjivanje prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti kulture

"Službeni list APV", broj 4/17, strana: 116 od 20.01.2017.


Odluka o sadržini i formi obrasca za ocenjivanje prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja

"Službeni list APV", broj 4/17, strana: 70 od 20.01.2017.


Odluka o sadržini i formi obrasca za ocenjivanje prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Službeni list APV", broj 4/17, strana: 130 od 20.01.2017.


Odluka o sadržini i formi obrasca za ocenjivanje prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti razvoja sporta

"Službeni list APV", broj 4/17, strana: 144 od 20.01.2017.


Odluka o sadržini i formi obrasca za ocenjivanje prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture

"Službeni list APV", broj 4/17, strana: 84 od 20.01.2017.


Odluka o sadržini i formi obrasca za ocenjivanje prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti vodosnabdevanja i zaštite voda

"Službeni list APV", broj 4/17, strana: 56 od 20.01.2017.


Odluka o sadržini i formi obrasca za ocenjivanje prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite

"Službeni list APV", broj 4/17, strana: 99 od 20.01.2017.


Odluka o utvrđivanju Programa opšteg stručnog usavršavanja službenika u pokrajinskim organima za 2017. godinu

"Službeni list APV", broj 3/17, strana: 21 od 18.01.2017.


Odluka o utvrđivanju projekata koje će Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine nastaviti da finansira u 2016. godini, a čija je realizacija započeta, odnosno nastavljena u 2015. godini iz sredstava Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 6/16, strana: 119 od 11.02.2016.
"Službeni list APV", broj 7/16, strana: 143 od 18.02.2016.
"Službeni list APV", broj 23/16, strana: 709 od 17.04.2016.
"Službeni list APV", broj 34/16, strana: 844 od 01.06.2016.
"Službeni list APV", broj 71/16, strana: 2376 od 29.12.2016.


Pokrajinska uredba o rokovima, načinu i postupku povraćaja neutrošenih budžetskih sredstava ostalih korisnika javnih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine na račun izvršenja budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 71/16, strana: 2373 od 29.12.2016.


Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima, načinu i postupku ostvarivanja prava na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje za drugo, treće i svako naredno dete

PRESTAJE DA VAŽI - sa 3/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 48/14, strana: 1758 od 19.11.2014.
"Službeni list APV", broj 20/16, strana: 642 od 09.04.2016.
"Službeni list APV", broj 3/17, strana: 43 od 18.01.2017.


Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima, načinu i postupku ostvarivanja prava na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje za drugo, treće i svako naredno dete

"Službeni list APV", broj 3/17, strana: 43 od 18.01.2017.


Pravilnik o dodeli budžetskih sredstava pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine - nacionalne zajednice za finansiranje i sufinansiranje modernizacije infrastrukture ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i učeničkog standarda na teritoriji AP Vojvodine

"Službeni list APV", broj 4/17, strana: 151 od 20.01.2017.


Pravilnik o postupku i kriterijumima za raspoređivanje budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo u vršenju osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 3/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 55/16, strana: 1676 od 05.10.2016.
"Službeni list APV", broj 3/17, strana: 42 od 18.01.2017.


Pravilnik o postupku i kriterijumima za raspoređivanje budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo u vršenju osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

"Službeni list APV", broj 3/17, strana: 42 od 18.01.2017.


Pravilnik o uslovima i načinu dodele budžetskih sredstava za finansiranje potreba i interesa mladih na teritoriji APV

PRESTAJE DA VAŽI - sa 3/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 20 od 20.01.2016.
"Službeni list APV", broj 3/17, strana: 38 od 18.01.2017.


Pravilnik o uslovima i načinu dodele budžetskih sredstava za finansiranje potreba i interesa mladih na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 3/17, strana: 38 od 18.01.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 2/17, strana: 15 od 11.01.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 1/17, strana: 1 od 04.01.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 70/16, strana: 2365 od 21.12.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 71/16, strana: 2382 od 29.12.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 3/17, strana: 32 od 18.01.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 1/17, strana: 4 od 04.01.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 70/16, strana: 2365 od 21.12.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 71/16, strana: 2377 od 29.12.2016.
"Službeni list APV", broj 4/17, strana: 49 od 20.01.2017.


Rešenja o odobravanju udžbenika i udžbeničkih kompleta

"Službeni list APV", broj 3/17, strana: 35 od 18.01.2017.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 71/16, strana: 2392 od 29.12.2016.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 3/17, strana: 35 od 18.01.2017.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 70/16, strana: 2367 od 21.12.2016.


Akcioni plan gradske opštine Savski venac Strategije za bezbednost saobraćaja grada Beograda 2017-2020. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 122/16, strana: 28 od 21.12.2016.


Cenovnik usluga delatnosti zoohigijene JKP "Veterina Beograd" koje se finansiraju iz sredstava budžeta grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 135/16, strana: 6 od 30.12.2016.


Cenovnik usluga organizacionih jedinica Gradske uprave grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 125/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 73/16, strana: 34 od 19.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 125/16, strana: 124 od 29.12.2016.


Cenovnik usluga organizacionih jedinica Gradske uprave grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 125/16, strana: 124 od 29.12.2016.


Interventne mere zaštite najugroženijih građana

"Službeni list grada Beograda", broj 19/95, strana: 426 od 10.11.1995.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/96, strana: 317 od 10.09.1996.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/98, strana: 526 od 30.12.1998.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/99, strana: 218 od 16.06.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/99, strana: 293 od 02.08.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 21/99, strana: 398 od 28.12.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/00, strana: 325 od 07.07.2000.
"Službeni list grada Beograda", broj 21/00, strana: 625 od 15.12.2000.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/01, strana: 435 od 10.07.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/01, strana: 583 od 14.09.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/01, strana: 753 od 29.12.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/02, strana: 2 od 31.01.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/02, strana: 335 od 28.06.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/02, strana: 850 od 20.12.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/03, strana: 19 od 30.01.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/03, strana: 630 od 30.06.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/03, strana: 1307 od 29.12.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/04, strana: 3 od 31.01.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/04, strana: 552 od 28.06.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/04, strana: 17 od 29.12.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/05, strana: 29 od 04.07.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/05, strana: 9 od 24.11.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/06, strana: 2 od 22.12.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/07, strana: 14 od 29.03.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/07, strana: 1 od 21.11.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/07, strana: 9 od 06.12.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/08, strana: 7 od 12.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/09, strana: 1 od 15.06.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/10, strana: 4 od 27.01.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/10, strana: 2 od 15.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/10, strana: 1 od 29.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/12, strana: 5 od 13.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/12, strana: 1 od 05.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 6 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 1 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 3 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/14, strana: 1 od 31.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 30 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/14, strana: 1 od 05.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 10 od 31.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/15, strana: 2 od 30.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/15, strana: 1 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 88/15, strana: 60 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/16, strana: 1 od 30.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 135/16, strana: 7 od 30.12.2016.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog preduzeća Sportski centar "Novi Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 7/15, strana: 79 od 09.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 51 od 30.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 103/16, strana: 56 od 28.10.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 123/16, strana: 11 od 26.12.2016.


Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Beograda za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 130/16, strana: 38 od 29.12.2016.


Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 123/16, strana: 11 od 26.12.2016.


Odluka o auto-taksi prevozu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 126/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 57/13, strana: 1 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 20 od 29.12.2016.


Odluka o boravišnoj taksi

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 103 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 184 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 81/15, strana: 147 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 125/16, strana: 123 od 29.12.2016.


Odluka o budžetu grada Beograda za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 125/16, strana: 1 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/17, strana: 1 od 26.01.2017.


Odluka o budžetu gradske opštine Čukarica za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 133/16, strana: 18 od 29.12.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Grocka za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 86/15, strana: 18 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/16, strana: 13 od 04.03.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 29 od 05.10.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 121/16, strana: 1 od 14.12.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Mladenovac za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 67/16, strana: 26 od 30.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 101/16, strana: 1 od 17.10.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 104/16, strana: 26 od 07.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 121/16, strana: 23 od 14.12.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Mladenovac za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 135/16, strana: 36 od 30.12.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 133/16, strana: 30 od 29.12.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Palilula za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 135/16, strana: 8 od 30.12.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Savski venac za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 91/15, strana: 4 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 83/16, strana: 1 od 24.08.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 122/16, strana: 2 od 21.12.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Stari grad za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 133/16, strana: 1 od 29.12.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Voždovac za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 84/15, strana: 16 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 3 od 05.02.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/16, strana: 6 od 18.03.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/16, strana: 5 od 06.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 84/16, strana: 1 od 30.08.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 107/16, strana: 3 od 18.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 131/16, strana: 1 od 29.12.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Voždovac za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 131/16, strana: 17 od 29.12.2016.


Odluka o cenama usluga na skupovima pijačnih tezgi i privremenim objektima, naknadama za korišćenje sportskih i drugih objekata i cenama ostalih usluga koje pruža gradska opština Palilula u vezi sa upravljanjem pokretnom i nepokretnom imovinom

"Službeni list grada Beograda", broj 135/16, strana: 32 od 30.12.2016.


Odluka o davanju saglasnosti za osnivanje Fonda "Zoran Božinović"

"Službeni list grada Beograda", broj 135/16, strana: 32 od 30.12.2016.


Odluka o dodeli nagrada i javnih priznanja gradske opštine Obrenovac za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 123/16, strana: 10 od 26.12.2016.


Odluka o finansiranju aktivnosti iz oblasti obrazovanja i vaspitanja iz budžeta gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 131/16, strana: 31 od 29.12.2016.


Odluka o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada Beograda u 2018. i 2019. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 125/16, strana: 107 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/17, strana: 107 od 26.01.2017.


Odluka o finansiranju sporta u gradskoj opštini Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 12/14, strana: 31 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 133/16, strana: 59 od 29.12.2016.


Odluka o gradskoj upravi

PRESTAJE DA VAŽI - sa 51/08 i 126/16 - ZAMENJENA NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 36/04, strana: 1 od 21.12.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/05, strana: 27 od 10.02.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/06, strana: 1 od 15.09.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 21/06, strana: 47 od 12.10.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/08, strana: 2 od 17.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 1 od 29.12.2016.


Odluka o Gradskoj upravi grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 1 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/17, strana: 109 od 26.01.2017.


Odluka o Gradskoj upravi grada Beograda (prečišćen tekst - sa 8/2013)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 126/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 8/13, strana: 3 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/13, strana: 1 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/13, strana: 1 od 07.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/14, strana: 1 od 05.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 2 od 11.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 1 od 22.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 2 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 4 od 03.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 3 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/15, strana: 1 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 1 od 16.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/15, strana: 1 od 07.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 1 od 28.04.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/16, strana: 2 od 19.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 1 od 29.12.2016.


Odluka o građevinskom zemljištu

"Službeni list grada Beograda", broj 20/15, strana: 1 od 20.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 30 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/17, strana: 111 od 26.01.2017.


Odluka o izboru zaštitnika građana gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 133/16, strana: 16 od 29.12.2016.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije starog jezgra Zemuna na prostoru trga Branka Radičevića, gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 37 od 29.12.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u Prvomajskoj ulici, gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 38 od 29.12.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije područja severno od Ovčanskog puta, oko rekreativnog kompleksa "Ćuran", gradska opština Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 35 od 29.12.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za deo teritorije gradske opštine Rakovica uz ulicu Kneza Višeslava

"Službeni list grada Beograda", broj 14/10, strana: 7 od 12.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 39 od 29.12.2016.


Odluka o izuzimanju i prenosu prava korišćenja i upravljanja poslovnim prostorom (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 131/16, strana: 36 od 29.12.2016.


Odluka o konverziji potraživanja grada Beograda po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu privrednog društva Preduzeće za proizvodnju gumarskih i hemijskih proizvoda "Trayal korporacija" AD iz Kruševca

"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 40 od 29.12.2016.


Odluka o konverziji potraživanja grada Beograda po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda u udeo u kapitalu korporacije "FAP" AD Priboj

"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 39 od 29.12.2016.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 92 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 177 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/15, strana: 2 od 09.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 81/15, strana: 127 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 125/16, strana: 115 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/17, strana: 108 od 26.01.2017.


Odluka o načinu i postupku davanja u zakup poslovnih prostorija čiji je korisnik gradska opština Palilula

PRESTAJE DA VAŽI - sa 135/16 - ZAMEJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 75/15, strana: 26 od 10.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 135/16, strana: 32 od 30.12.2016.


Odluka o načinu izmirenja dospelog duga po osnovu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Beograda", broj 2/17, strana: 112 od 26.01.2017.


Odluka o načinu realizacije pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 1 od 08.02.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 34 od 29.12.2016.


Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 3/10, strana: 43 od 02.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/10, strana: 50 od 08.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 135/16, strana: 58 od 30.12.2016.


Odluka o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 169 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 125/16, strana: 123 od 29.12.2016.


Odluka o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2017. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 125/16, strana: 104 od 29.12.2016.


Odluka o određivanju komunalnih delatnosti

"Službeni list grada Beograda", broj 2/17, strana: 111 od 26.01.2017.


Odluka o određivanju komunalnih delatnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 14/98, strana: 381 od 24.09.1998.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/17, strana: 111 od 26.01.2017.


Odluka o oglašavanju na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 86/16, strana: 2 od 08.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 28 od 29.12.2016.


Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Zemun

PRESTAJE DA VAŽI - sa 123/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 15/09, strana: 23 od 13.04.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 53/09, strana: 8 od 03.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/10, strana: 13 od 19.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/10, strana: 9 od 23.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 9 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 123/16, strana: 2 od 26.12.2016.


Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 123/16, strana: 2 od 26.12.2016.


Odluka o organizovanju Ustanove Sportski centar "Voždovac"

"Službeni list grada Beograda", broj 22/06, strana: 2 od 06.11.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/08, strana: 5 od 12.09.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 131/16, strana: 35 od 29.12.2016.


Odluka o osnivanju i radu Kancelarije za mlade

"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 18 od 29.12.2016.


Odluka o osnivanju ustanove Centar za kulturu i turizam Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 121/16, strana: 84 od 14.12.2016.


Odluka o poslovnom prostoru gradske opštine Mladenovac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 121/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 12/12, strana: 41 od 16.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 121/16, strana: 76 od 14.12.2016.


Odluka o poslovnom prostoru gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 121/16, strana: 76 od 14.12.2016.


Odluka o postavljanju privremenih objekata na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 17/15, strana: 1 od 06.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 3 od 16.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 71/15, strana: 3 od 30.11.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 28 od 29.12.2016.


Odluka o postavljanju stanica za iznajmljivanje bicikala na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 16 od 28.04.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/17, strana: 113 od 26.01.2017.


Odluka o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice na teritoriji grada Beograda za radnu 2016/17. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 39 od 28.04.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/17, strana: 113 od 26.01.2017.


Odluka o pravu na novogodišnju novčanju čestitku majci prvorođenog dečaka i prvorođene devojčice rođenih 1. januara

"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 33 od 29.12.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća "Poslovni prostor" Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 47 od 05.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 103/16, strana: 50 od 28.10.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 133/16, strana: 61 od 29.12.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 55 od 05.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 103/16, strana: 50 od 28.10.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 133/16, strana: 60 od 29.12.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Ustanove kulture Dečji kulturni centar "Majdan" u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 66/15, strana: 21 od 30.10.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 122/16, strana: 27 od 21.12.2016.


Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 121/16, strana: 21 od 14.12.2016.


Odluka o stalnoj manifestaciji "Sigurno je bezbedno" od značaja za gradsku opštinu Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 131/16, strana: 35 od 29.12.2016.


Odluka o taksi prevozu

"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 20 od 29.12.2016.


Odluka o Upravi gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 118/16, strana: 14 od 30.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 121/16, strana: 21 od 14.12.2016.


Odluka o uspostavljanju saradnje gradske opštine Obrenovac sa gradovima i opštinama u slivu reke Kolubare

"Službeni list grada Beograda", broj 133/16, strana: 60 od 29.12.2016.


Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade gradske opštine Palilula 2016-2020.

"Službeni list grada Beograda", broj 135/16, strana: 35 od 30.12.2016.


Odluka o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga

"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 102 od 26.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/13, strana: 1 od 26.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/14, strana: 1 od 31.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 10 od 22.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 18 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 97/14, strana: 3 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/15, strana: 126 od 23.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 82/15, strana: 6 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/16, strana: 1 od 22.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 35 od 29.12.2016.


Odluka o utvrđivanju kriterijuma i merila za obime budžeta gradskih opština

"Službeni list grada Beograda", broj 78/15, strana: 118 od 21.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 124/16, strana: 1 od 29.12.2016.


Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovne prostorije u javnoj svojini, koje do preuzimanja od strane grada Beograda u zakup izdaje Javno preduzeće "Poslovni centar opštine Palilula"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 135/16 - ZAMEJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 84/16, strana: 33 od 30.08.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 135/16, strana: 32 od 30.12.2016.


Odluka o visini troškova priključka na sistem daljinskog grejanja

"Službeni list grada Beograda", broj 64/14, strana: 1 od 25.07.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 43 od 29.12.2016.


Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na području gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 54 od 05.02.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 135/16, strana: 58 od 30.12.2016.


Odluke o utvrđivanju i prestanku mandata odbornicima u Skupštini GO Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 135/16, strana: 7 od 30.12.2016.


Odluke o utvrđivanju prestanka i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 123/16, strana: 1 od 26.12.2016.


Plan detaljne regulacije bloka između ulica Kneza Miloša, Drinske, Sarajevske i Durmitorske, GO Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 127/16, strana: 1 od 29.12.2016.


Plan detaljne regulacije blokova 25 i 26 u Novom Beogradu, gradska opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 129/16, strana: 22 od 29.12.2016.


Plan detaljne regulacije područja Jajinci - celina B, opština Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 128/16, strana: 1 od 29.12.2016.


Plan detaljne regulacije područja Jajinci - celina V, opština Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 128/16, strana: 35 od 29.12.2016.


Plan detaljne regulacije područja Jajinci celina D, opština Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 129/16, strana: 1 od 29.12.2016.


Plan detaljne regulacije za deo područja Višnjice - Višnjički venac, gradska opština Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 127/16, strana: 36 od 29.12.2016.


Plan detaljne regulacije za izgradnju produktovoda od kompleksa preduzeća "VML" u Surčinu do pristana na levoj obali reke Save - gradska opština Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 130/16, strana: 20 od 29.12.2016.


Plan detaljne regulacije za potez duž ulica Zemunska - Tošin bunar na Novom Beogradu - gradska opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 130/16, strana: 1 od 29.12.2016.


Pokazatelj smanjenja potrošačkih cena u novembru 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 123/16, strana: 1 od 26.12.2016.


Poslovnik Skupštine gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 9/11, strana: 16 od 08.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/15, strana: 51 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 32 od 30.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 133/16, strana: 1 od 29.12.2016.


Pravilnik o tipu, veličini, izgledu i drugim karakteristikama kioska i tezgi koji se postavljaju na području gradske opštine Barajevo, Voždovac, Grocka, Zvezdara, Zemun, Lazarevac, Mladenovac, Novi Beograd, Obrenovac, Palilula, Rakovica, Sopot, Surčin i Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 135/16, strana: 1 od 30.12.2016.


Program razvoja sporta u gradskoj opštini Voždovac za period 2017-2018. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 131/16, strana: 36 od 29.12.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti (GO Čukarica)

"Službeni list grada Beograda", broj 133/16, strana: 29 od 29.12.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti (GO Obrenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 133/16, strana: 62 od 29.12.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 131/16, strana: 62 od 29.12.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 107/16, strana: 24 od 18.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 131/16, strana: 62 od 29.12.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima članova školskih odbora

"Službeni list grada Beograda", broj 130/16, strana: 49 od 29.12.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima u javnim preduzećima i ustanovama (grad Beograd)

"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 42 od 29.12.2016.


Rešenja o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima, imenovanjima i razrešenjima u GO Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 67/16, strana: 21 od 30.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 133/16, strana: 29 od 29.12.2016.


Rešenja o razrešenju i imenovanju direktora JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 133/16, strana: 61 od 29.12.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga JKP " Veterina Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 135/16, strana: 6 od 30.12.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada UFK SRC "Tašmajdan" za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 123/16, strana: 1 od 26.12.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopunama Odluke o visini troškova priključka na sistem daljinskog grejanja JKP "Beogradske elektrane"

"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 43 od 29.12.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Ustanove kulture gradske opštine Stari grad "Paroborod", sa Odlukom

"Službeni list grada Beograda", broj 133/16, strana: 17 od 29.12.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Ustanove kulture "Palilula"

"Službeni list grada Beograda", broj 135/16, strana: 35 od 30.12.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na poslovanje javnog preduzeća (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 131/16, strana: 63 od 29.12.2016.


Rešenje o dodeli naziva ulice na teritoriji gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 40 od 29.12.2016.


Rešenje o iznosu jednokratnog novčanog davanja za zaposlene porodilje i novčanog davanja za nezaposlene porodilje za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 121/16, strana: 1 od 14.12.2016.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 64/16, strana: 77 od 23.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 40 od 29.12.2016.


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 70/16, strana: 52 od 08.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 111/16, strana: 21 od 29.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 133/16, strana: 16 od 29.12.2016.


Rešenje o osnivanju Budžetskog fonda za energetsku efikasnost grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 122/16, strana: 1 od 21.12.2016.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u Prvomajskoj ulici, gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 124/16, strana: 2 od 29.12.2016.


Rešenje o razrešenju sa funkcije zamenika pravobranioca gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 133/16, strana: 16 od 29.12.2016.


Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Beograd za 2016. godinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 135/17 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 93/15, strana: 1 od 31.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 135/16, strana: 6 od 30.12.2016.


Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Beograd za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 135/16, strana: 6 od 30.12.2016.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju projekata prevencije zloupotrebe droga za 2017. godinu koje realizuju zdravstvene ustanove

"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/17, strana: 5 od 12.01.2017.


Kadrovski plan gradskih uprava, posebnih organizacija i službi grada Novog Sada za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2949 od 29.12.2016.


Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Novog Sada za 2016.

"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/17, strana: 9 od 19.01.2017.


Odluka o budžetu grada Novog Sada za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 80/16, strana: 2833 od 28.12.2016.


Odluka o davanju u zakup nepokretnosti na kojima pravo korišćenja ima predškolska ustanova i osnovna škola

"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/14, strana: 1170 od 31.10.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1699 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/15, strana: 1122 od 25.06.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/15, strana: 1439 od 25.09.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 3005 od 29.12.2016.


Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju JKP "Put" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 3007 od 29.12.2016.


Odluka o finansijskoj podršci porodici sa decom predškolskog uzrasta upisanom u predškolsku ustanovu čiji je osnivač drugo pravno i fizičko lice, za period septembar 2016. godine - avgust 2017. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/16, strana: 2013 od 02.09.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 3006 od 29.12.2016.


Odluka o finansiranju obrade podataka u vezi sa posebnom naknadom za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji grada Novog Sada u 2017. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2983 od 29.12.2016.


Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 82/16, strana: 3031 od 30.12.2016.


Odluka o izradi Plana generalne regulacije Limana sa Univerzitetskim centrom u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 82/16, strana: 3035 od 30.12.2016.


Odluka o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/09, strana: 1872 od 31.12.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 3005 od 29.12.2016.


Odluka o načinu, merilima i kriterijumima za sufinansiranje tekućih rashoda i izdataka udruženja u kulturi koja svojim radom doprinose razvoju kulture grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 3004 od 29.12.2016.


Odluka o obezbeđivanju sredstava za programe sportskih udruženja na teritoriji grada Novog Sada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 81/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1311 od 04.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2999 od 29.12.2016.


Odluka o ostvarivanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2999 od 29.12.2016.


Odluka o prenosu građevinskog zemljišta iz javne svojine grada Novog Sada u javnu svojinu Republike Srbije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 3007 od 29.12.2016.


Odluka o prodajnoj ceni proizvodnje i isporuke toplote za grejanje prostorija i prodajne cene za utrošenu toplotu za pripremu tople potrošne vode

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 3009 od 29.12.2016.


Odluka o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti u 2017. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2977 od 29.12.2016.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti JKP "Čistoća" Novi Sad za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2985 od 29.12.2016.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti JKP "Gradsko zelenilo" Novi Sad za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2990 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/17, strana: 7 od 12.01.2017.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti JKP "Lisje" Novi Sad za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2987 od 29.12.2016.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad" Novi Sad za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2995 od 29.12.2016.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Informatika" Novi Sad za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2994 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/17, strana: 7 od 12.01.2017.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Parking servis" Novi Sad za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2996 od 29.12.2016.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Put" Novi Sad za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2996 od 29.12.2016.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2991 od 29.12.2016.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JP "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2997 od 29.12.2016.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2017. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2998 od 29.12.2016.


Odluka o Programu izgradnje objekata vrelovoda Javnog komunalnog preduzeća "Novosadska toplana" Novi Sad za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2981 od 29.12.2016.


Odluka o Programu izgradnje objekta Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2984 od 29.12.2016.


Odluka o Programu korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2983 od 29.12.2016.


Odluka o Programu održavanja objekata putne privrede za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2981 od 29.12.2016.


Odluka o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2950 od 29.12.2016.


Odluka o radnom vremenu objekata u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2251 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2329 od 28.09.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 82/16, strana: 3054 od 30.12.2016.


Odluka o taksi prevozu putnika

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/16, strana: 2141 od 17.10.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 74/16, strana: 2714 od 30.11.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 3005 od 29.12.2016.


Odluka o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje obaveze plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece u 2017. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 3006 od 29.12.2016.


Plan detaljne regulacije blokova oko Železničke ulice u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 82/16, strana: 3013 od 30.12.2016.


Plan održavanja sednica Skupštine grada Novog Sada u 2017. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 82/16, strana: 3048 od 30.12.2016.


Program prevencije zloupotrebe droga za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 79/16, strana: 2821 od 27.12.2016.


Program za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad", Novi Sad za 2017. godinu - tekuće subvencije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2980 od 29.12.2016.


Program za realizaciju sredstava APV u vezi sa nastavkom radova na izgradnji Žeželjevog mosta preko reke Dunav u Novom Sadu za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 3009 od 29.12.2016.


Program za realizaciju sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine u vezi sa nastavkom radova na izgradnji Žeželjevog mosta preko reke Dunav u Novom Sadu za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/16, strana: 165 od 12.02.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/16, strana: 240 od 10.03.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 79/16, strana: 2822 od 27.12.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 3008 od 29.12.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 82/16, strana: 3058 od 30.12.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Novog Sada", broj 79/16, strana: 2827 od 27.12.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/17, strana: 9 od 19.01.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte i odluke javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Novog Sada", broj 82/16, strana: 3037 od 30.12.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 79/16, strana: 2827 od 27.12.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/17, strana: 2 od 12.01.2017.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 82/16, strana: 3056 od 30.12.2016.


Rešenje Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/17, strana: 16 od 19.01.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada i razvoja Doma zdravlja "Novi Sad" za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 80/16, strana: 2947 od 28.12.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa javne higijene za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 3008 od 29.12.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Fondacije "Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture"

"Službeni list grada Novog Sada", broj 79/16, strana: 2822 od 27.12.2016.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije i imenovanju zamenika komandanta, načelnika i članova gradskog štaba za vanredne situacije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/11, strana: 217 od 05.04.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/12, strana: 1374 od 12.10.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/12, strana: 1894 od 29.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/14, strana: 975 od 16.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 82/16, strana: 3048 od 30.12.2016.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem 276 stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine u okviru Regionalnog stambenog programa, potprojekat 5 - stambene jedinice

"Službeni list grada Novog Sada", broj 82/16, strana: 3055 od 30.12.2016.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala izbeglicama u okviru Regionalnog stambenog programa, potprojekat 4 - građevinski materijal

"Službeni list grada Novog Sada", broj 82/16, strana: 3056 od 30.12.2016.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za izradu Nacrta odluke o izgledu i upotrebi grba, zastave i naziva grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 75/16, strana: 2756 od 01.12.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 82/16, strana: 3048 od 30.12.2016.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednika i članova Komisije za ocenu godišnjih i posebnih programa u oblasti sporta na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 79/16, strana: 2823 od 27.12.2016.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Žalbene komisije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 79/16, strana: 2823 od 27.12.2016.


Rešenje o odobravanju da se u Odluci o budžetu grada Novog Sada rasporede sredstva iz budžeta APV

"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/17, strana: 1 od 12.01.2017.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za potrebe direktnih korisnika budžeta grada Novog Sada u 2017. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/17, strana: 12 od 19.01.2017.


Rešenje o Programu otuđenja građevinskog zemljišta za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/17, strana: 14 od 19.01.2017.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/17, strana: 1 od 12.01.2017.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 79/16, strana: 2829 od 27.12.2016.


Rešenje za finansiranje programa i projekata kojima se obezbeđuje podizanje kapaciteta udruženja mladih i udruženja za mlade, radi aktivnijeg učestvovanja mladih u sprovođenju omladinske politike na teritoriji grada Novog Sada u 2016. godini, a u skladu sa Lokalnim akcionim planom politike za mlade grada Novog Sada za period 2015-2018. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 79/16, strana: 2824 od 27.12.2016.


Odluka o imenovanju glavnog budžetskog inspektora grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 22 od 30.12.2016.


Odluka o načinu utvrđivanja cene za otuđenje, zakupnine i doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 15 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/15, strana: 11 od 19.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 101 od 29.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 3 od 30.12.2016.


Odluka o osnivanju Centra za razvoj usluga socijalne zaštite "Kneginja Ljubica" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/11, strana: 25 od 27.05.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/12, strana: 27 od 09.11.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 8 od 30.12.2016.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Gradska stambena agencija" Kragujevac (prečišćen tekst - sa 27/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/03
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/05, strana: 22 od 14.03.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 14 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 14 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/11, strana: 28 od 24.06.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 86 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 30 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 71 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 164 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 44 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 56 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 9 od 30.12.2016.


Odluka o radnom vremenu Doma zdravlja Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/08, strana: 71 od 12.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 19 od 30.12.2016.


Odluka o utvrđivanju teksta javnog poziva za dostavljanje predloga za dodelu godišnje nagrade grada Kragujevca - Đurđevdanske nagrade, sa Javnim pozivom

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/17, strana: 1 od 20.01.2017.


Odluka o vršenju osnivačkih prava nad Privrednim društvom "Centar za strna žita" d.o.o. Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 4 od 30.12.2016.


Odluke o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/17, strana: 6 od 20.01.2017.


Odluke o davanju saglasnosti na izveštaje i programe o radu javnih preduzeća i ustanova u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 38 od 30.12.2016.


Odluke o davanju saglasnosti na programe poslovanja javnih preduzeća i ustanova u Kragujevcu za 2017. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 14 od 30.12.2016.


Odluke o postavljenjima i razrešenjima koje je doneo gradonačelnik grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/17, strana: 3 od 20.01.2017.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 1 od 30.12.2016.


Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim i posebnim parkiralištima za osobe sa invaliditetom i druga lica

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/15, strana: 10 od 17.09.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/16, strana: 13 od 27.04.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 34 od 30.12.2016.


Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Kragujevca za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/16, strana: 1 od 17.03.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/17, strana: 16 od 20.01.2017.


Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 48 od 08.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/16, strana: 2 od 27.05.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/16, strana: 4 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/16, strana: 23 od 22.08.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/16, strana: 3 od 22.09.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/16, strana: 7 od 07.11.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 40/16, strana: 5 od 12.12.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 32 od 30.12.2016.


Program podsticaja privredi u 2017. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/17, strana: 21 od 20.01.2017.


Program raspodele sredstava budžeta grada Kragujevca, namenjenih za funkcionisanje javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Kragujevca u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 127 od 29.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 33 od 30.12.2016.


Program raspodele sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Kragujevca za 2016. godinu po Odluci o II rebalansu budžeta grada Kragujevca za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 27 od 30.12.2016.


Program raspodele sredstava udruženjima/organizacijama u oblasti socijalne zaštite za 2017. godinu na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/17, strana: 14 od 20.01.2017.


Program raspodele sredstava udruženjima/organizacijama u oblasti zdravstvene zaštite na teritoriji grada Kragujevca za 2017. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/17, strana: 14 od 20.01.2017.


Program raspodele sredstava zdravstvenim ustanovama na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 18 od 22.01.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/16, strana: 3 od 09.05.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 26 od 30.12.2016.


Program rasporeda sredstava dotacija nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 137 od 29.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/16, strana: 7 od 08.04.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/16, strana: 8 od 27.04.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/16, strana: 1 od 27.05.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/16, strana: 3 od 29.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 25 od 30.12.2016.


Program rasporeda sredstava subvencija Sportskom privrednom društvu FK "Radnički 1923" d.o.o. u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/16, strana: 14 od 27.04.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/16, strana: 5 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 25 od 30.12.2016.


Program rasporeda sredstava subvencija Sportskom privrednom društvu FK "Radnički 1923" d.o.o. u 2017. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/17, strana: 24 od 20.01.2017.


Program rasporeda sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata udruženja koji su od javnog interesa za grad Kragujevac u 2017. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/17, strana: 25 od 20.01.2017.


Program rasporeda sredstava za finansiranje razvoja kulture u gradu Kragujevcu u 2017. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/17, strana: 25 od 20.01.2017.


Program rasporeda sredstava za rad Kancelarije za mlade u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 17 od 22.01.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 24 od 30.12.2016.


Program rasporeda sredstava za rad Kancelarije za mlade u 2017. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/17, strana: 23 od 20.01.2017.


Program sprovođenja društvene brige za zdravlje na teritoriji grada Kragujevca za 2017. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/17, strana: 15 od 20.01.2017.


Program subvencija privredi u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 65 od 08.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/16, strana: 4 od 09.05.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/16, strana: 1 od 27.05.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/16, strana: 2 od 25.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 26 od 30.12.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 40 od 30.12.2016.


Program subvencija privredi u 2017. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/17, strana: 22 od 20.01.2017.


Program za podsticaj javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u 2017. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/17, strana: 26 od 20.01.2017.


Rešenja o postavljenjima, imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 19 od 30.12.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor korisnika pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz dodelu pomoći pri kupovini seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/16, strana: 20 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/17, strana: 27 od 20.01.2017.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor korisnika pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica kroz nabavku građevinskog materijala

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/16, strana: 19 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/17, strana: 27 od 20.01.2017.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za prijavu predloga projekata udruženja u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 35 od 30.12.2016.


Rešenje o obrazovanju Žalbene komisije

"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 36 od 30.12.2016.


Rešenje o obrazovanju Žalbene komisije za odlučivanje po žalbama službenika i nameštenika koji su zaposleni u jedinici lokalne samouprave

PRESTAJE DA VAŽI - sa 43/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/16, strana: 23 od 25.10.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 36 od 30.12.2016.


Rešenje o oznakama organa grada Kragujevca u 2017. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/17, strana: 28 od 20.01.2017.


Rešenje o postavljanju vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave za imovinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/17, strana: 28 od 20.01.2017.


Rešenje o prestanku rada na položaju načelnika Gradske uprave za imovinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 37 od 30.12.2016.


Rešenje o stavljanju van snage dela Rešenja 400-372/12-V

"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 38 od 30.12.2016.


Odluka o budžetu grada Zrenjanina za 2016. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 931 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 268 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/16, strana: 743 od 23.12.2016.


Odluka o budžetu grada Zrenjanina za 2017. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/16, strana: 871 od 23.12.2016.


Odluka o gradskim administrativnim taksama

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/06, strana: 234 od 15.12.2006.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/08, strana: 339 od 30.09.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/10, strana: 301 od 09.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 986 od 23.12.2016.


Odluka o Gradskoj upravi grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/16, strana: 608 od 04.11.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 980 od 23.12.2016.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/12, strana: 579 od 22.12.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 835 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 892 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1052 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 981 od 23.12.2016.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za organizacione oblike u sistemu grada Zrenjanina za 2015. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1060 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/16, strana: 2 od 05.01.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/16, strana: 85 od 26.02.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/16, strana: 616 od 04.11.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/16, strana: 708 od 29.11.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 998 od 23.12.2016.


Odluka o objedinjenoj naplati komunalnih i drugih usluga

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/16 - Odlukom o stavljanju van snage Odluke
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/15, strana: 53 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1057 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 1001 od 23.12.2016.


Odluka o osnivanju "Javnog preduzeća za urbanizam" Zrenjanin (prečišćen tekst - sa 1/2017)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 83 od 15.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/13, strana: 517 od 20.09.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 36/13, strana: 766 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 403 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 27/16, strana: 555 od 31.10.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/16, strana: 622 od 04.11.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/16, strana: 728 od 29.11.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 988 od 23.12.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/17, strana: 1 od 10.01.2017.


Odluka o osnivanju jedinice za internu reviziju

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 27/13, strana: 447 od 11.09.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 38/16, strana: 1028 od 30.12.2016.


Odluka o osnivanju Službe za budžetsku inspekciju

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/11, strana: 1 od 12.10.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/14, strana: 35 od 18.02.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 38/16, strana: 1028 od 30.12.2016.


Odluka o osnivanju Turističke organizacije grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/16, strana: 618 od 04.11.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 990 od 23.12.2016.


Odluka o osnivanju Ustanove "Rezervati prirode" Zrenjanin (prečišćen tekst - sa 35/16)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/16, strana: 694 od 29.11.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 995 od 23.12.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 35/16, strana: 1015 od 26.12.2016.


Odluka o ostvarivanju prava na besplatan gradski prevoz na teritoriji grada Zrenjanina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/11, strana: 543 od 16.12.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 987 od 23.12.2016.


Odluka o ostvarivanju prava na povlašćen gradski prevoz na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 987 od 23.12.2016.


Odluka o parkiranju vozila

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/09, strana: 147 od 11.06.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/09, strana: 394 od 10.12.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/10, strana: 30 od 19.02.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 2/10, strana: 45 od 02.03.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/10, strana: 303 od 09.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/11, strana: 19 od 18.02.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/11, strana: 68 od 07.04.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/11, strana: 481 od 27.10.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/13, strana: 555 od 30.10.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 197 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 344 od 12.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 891 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1051 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/16, strana: 249 od 10.06.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 980 od 23.12.2016.


Odluka o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojni grada na Javnu ustanovu - Apoteka Zrenjanin u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 1000 od 23.12.2016.


Odluka o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojni grada na Javnu ustanovu - Predškolska ustanova Zrenjanin u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 1000 od 23.12.2016.


Odluka o raspolaganju stanovima grada Zrenjanina na osnovu Programa izgradnje stanova za socijalno stanovanje

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 15/15, strana: 352 od 01.07.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 991 od 23.12.2016.


Odluka o uvođenju samodoprinosa na teritoriji Mesne zajednice "Lazarevo"

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 991 od 23.12.2016.


Odluka o zaštiti spomenika prirode "Beli dud u Belom Blatu"

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/11, strana: 133 od 02.06.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 202 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 997 od 23.12.2016.


Odluka o zaštiti spomenika prirode "Hrast lužnjak" u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/11, strana: 135 od 02.06.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 202 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 996 od 23.12.2016.


Odluka o zaštiti spomenika prirode "Županijski park u Zrenjaninu"

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/11, strana: 137 od 02.06.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 201 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 997 od 23.12.2016.


Pravilnik o kriterijumima i načinu ostvarivanja prava na povlašćen gradski prevoz na teritoriji grada Zrejanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 36/16, strana: 1021 od 27.12.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 35/16, strana: 1019 od 26.12.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 1001 od 23.12.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 1005 od 23.12.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti "Javnom preduzeću za urbanizam" Zrenjanin na cenu usluge iz člana 2. Cenovnika "Javnog preduzeća za urbanizam" za uslugu izrade plana generalne regulacije Lazarevo (MZ Lazarevo i MZ Zlatica)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/16, strana: 1024 od 29.12.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin na korekciju cena pogrebnih usluga

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/16, strana: 1024 od 29.12.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti JKP "Pijace i parkinzi" Zrenjanin na cene pijačnih usluga

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/16, strana: 1025 od 29.12.2016.


Rešenje o obrazovanju i izboru predsednika i članova Saveta za zdravlje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/13, strana: 612 od 30.10.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 1011 od 23.12.2016.


Rešenje o obrazovanju i izboru predsednika i članova Saveta za zdravlje

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 1011 od 23.12.2016.


Rešenje o visini zakupnine za površine javne namene radi postavljanja kioska za 2017. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 1012 od 23.12.2016.


Statut Turističke organizacije grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/16, strana: 700 od 29.11.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 1004 od 23.12.2016.


Statut Ustanove "Rezervati prirode" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/16, strana: 716 od 29.11.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 1003 od 23.12.2016.


Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica na teritoriji grada Subotice dodelom najmanje 30 paketa građevinskog materijala u okviru potprojekta 5 regionalnog stambenog programa

"Službeni list grada Subotice", broj 58/16, strana: 203 od 28.12.2016.


Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica za kupovinu 30 seoskih kuća sa okućnicom i nabavku paketa građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom

"Službeni list grada Subotice", broj 58/16, strana: 193 od 28.12.2016.


Odluka o budžetu grada Subotice za 2017. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 58/16, strana: 2 od 28.12.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za deo prostora MZ "Železničko naselje" u delovima blokova 13.1 i 13.2, između Majšanskog puta, ulice Partizanskih baza i Hrastove ulice u Subotici, sa Rešenjem o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Subotice", broj 58/16, strana: 160 od 28.12.2016.


Odluka o osnivanju Fondacije "Subotička Sinagoga"

"Službeni list grada Subotice", broj 11/01
"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 52 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 27/09, strana: 26 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 2 od 07.02.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 10/13, strana: 1 od 05.04.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 11/14, strana: 4 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 58/16, strana: 180 od 28.12.2016.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 58/16, strana: 1 od 28.12.2016.


Odluka o raspisivanju javnog oglasa za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Subotice radi izgradnje u postupku javnog nadmetanja (licitacija)

"Službeni list grada Subotice", broj 57/16, strana: 3 od 23.12.2016.


Odluka o usvajanju početnog likvidacionog bilansa Javnog preduzeća "Privredno-tehnološki parkovi Subotica" - u likvidaciji

"Službeni list grada Subotice", broj 58/16, strana: 164 od 28.12.2016.


Plan detaljne regulacije za centar urbanističke zone u MZ "Peščara" zapadno od Šabačke ulice, između ulica Kumrovečke, Čede Žica i Uskočke

"Službeni list grada Subotice", broj 58/16, strana: 108 od 28.12.2016.


Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja mobilnih telefona

"Službeni list grada Subotice", broj 40/15, strana: 1 od 30.11.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 57/16, strana: 2 od 23.12.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Subotice", broj 58/16, strana: 164 od 28.12.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na cenovnike usluga komunalnih službi na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 58/16, strana: 189 od 28.12.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 58/16, strana: 165 od 28.12.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 58/16, strana: 181 od 28.12.2016.


Rešenje o obrazovanju Saveta za bezbednost saobraćaja na lokalnim putevima i ulicama u naseljenim mestima Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 35/14, strana: 2 od 06.10.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 57/16, strana: 1 od 23.12.2016.


Zaključak o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 58/16, strana: 1 od 28.12.2016.


 


 


INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jun 2020.

NOVE MERE VLADE

DONETE NAKON UKIDANJA VANREDOG STANJA


NOVE MERE MINISTRA ZDRAVLJA

ZABRANA OKUPLJANJA NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU,OGRANIČENJE KRETANJA NA PRILAZIMA PRIHVATNIH CENTARA ZA MIGRANTE I CENTARA ZA AZIL,ZABRANA POSETA I OGRANIČENJE KRETANJA U USTANOVAMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA


Sport u Srbiji se vraća u normalu

NORMALIZACIJA STANJA

Šalteri MUP-a od 11. maja - počinju sa radom


NORMALIZACIJA STANJA

SAOPŠTENJE NSZ - Informacija o postupanju Nacionalne službe za zapošljavanje po prestanku vanrednog stanja

RADNO PRAVO
SUDSKA PRAKSA - Apelacionog suda u Beogradu

RADNO PRAVO

AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE – Zakon o agencijskom zapošljavanju


NORMALIZACIJA STANJA

ZATEZNA KAMATA ZA VREME VANREDNOG STANJA


MINISTARSTVO FINANSIJA

Privrednici već podneli zahteve za skoro milijardu evra kredita


PORESKA UPRAVA

Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja - Obaveštenje o pomeranju rokova


SUDSKA PRAKSA

VIŠI SUD U BEOGRADU


USTAVNI SUD

ODBAČENA INICIJATIVA za ocenu ustavnosti Odluke o proglašenju vanrednog stanja REŠENJE USTAVNOG SUDA – Broj IUo-42/2020  (sa izdvojenim mišljenjem sudije dr Jovana Ćirića na rešenje)


VISOKI SAVET SUDSTVA

Organizovanje rada sudova nakon ukidanja vanredog stanja


ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA

PRAVNI POLOŽAJ SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA


IZBORI

RASPISANI IZBORI za narodne poslanike i odbornike skupština gradova i opština


KRIVIČNO PRAVO

POJEDINI ASPEKTI INSTITUTA DOBROVOLJNOG ODUSTANKA


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)