POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER PUBLIKACIJE FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Januar 2016

Pravilnik o načinu evidentiranja podataka o vanrednim događajima nastalim u železničkom saobraćaju i o drugim podacima od značaja za bezbednost

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 76/99, strana: 6 od 31.12.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 107 od 22.01.2016.


Pravilnik o unutrašnjem redu u železničkom saobraćaju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 16/00, strana: 2 od 14.04.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 6 od 08.01.2016.


Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 147/14, strana: 31 od 31.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 137 od 22.01.2016.


Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 137 od 22.01.2016.


Indeksi potrošačkih cena za decembar 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 61 od 15.01.2016.


Izmene i dopune tehničkih propisa koji su sastavni deo Ustava i Konvencije Međunarodnog saveza za telekomunikacije, usvojene na Svetskoj konferenciji o radio-komunikacijama 17. februara 2012. godine u Ženevi, Švajcarska Konfederacija

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/16, strana: 19 od 11.01.2016.


Iznos mesečne osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 20 od 29.01.2016.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 20 od 29.01.2016.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 20 od 29.01.2016.


Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 20 od 29.01.2016.


Iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 21 od 29.01.2016.


Izvod iz Odluke Proširene komisije Evrokontrola broj 138 od 9. decembra 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 59 od 15.01.2016.


JAVNI POZIV za upis besplatnih udela - Naš glas, Smederevo

"Službeni glasnik RS", broj 1/16, strana: 39 od 06.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 94 od 28.01.2016.


JAVNI POZIV za upis besplatnih udela - Radio Bačka, Bač

"Službeni glasnik RS", broj 1/16, strana: 39 od 06.01.2016.


JAVNI POZIV za upis besplatnih udela - Radio i televizija Trstenik

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 64 od 15.01.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 13 od 29.01.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 19 od 25.01.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 3 od 08.01.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 19 od 15.01.2016.


Lista lekova koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja

"Službeni glasnik RS", broj 14/11, strana: 43 od 04.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 214 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 77/12, strana: 22 od 07.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 111/12, strana: 36 od 22.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 49 od 20.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 85 od 03.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 113 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 37 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 196 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 61 od 15.01.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (FDS)

"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 140 od 22.01.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 1/16, strana: 38 od 06.01.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Monus)

"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 141 od 22.01.2016.


Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Islamske Republike Irana o ekonomskoj saradnji na trećim tržištima

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/16, strana: 16 od 11.01.2016.


Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o zajedničkoj afirmaciji Ekonomskog pojasa i puta svile i Pomorskog puta svile 21. veka

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/16, strana: 1 od 11.01.2016.


Metodologija za određivanje cene pristupa skladištu prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 52 od 26.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 134 od 22.01.2016.


Nacionalna strategija za rodnu ravnopravnost za period od 2016. do 2020. godine sa akcionim planom za period od 2016. do 2018. godine

"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 3 od 22.01.2016.


Odluka o broju sudija u sudovima

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 110 od 23.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 88 od 28.01.2016.


Odluka o cenama zakupa rezerve snage za sistemske usluge sekundarne i tercijarne regulacije i cene pomoćnih usluga za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 17 od 08.01.2016.


Odluka o davanju saglasnosti na Plan preuzimanja mernih uređaja i merno-regulacionih stanica na distributivnom sistemu "Novi Sad - Gas"

"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 135 od 22.01.2016.


Odluka o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini

"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 92 od 28.01.2016.


Odluka o iznosu sredstava koja se prenose filijali u toku 2015. godine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 107 od 16.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 100 od 29.01.2016.


Odluka o iznosu sredstava koja se prenose filijali u toku 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 100 od 29.01.2016.


Odluka o izradi izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene Kostolačkog ugljenog basena

"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 10 od 29.01.2016.


Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora auto-puta E-80, deonica Niš-Merdare

"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 7 od 29.01.2016.


Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda interkonekcija 2 x 400 kV Republika Srbija (Bajina Bašta) - granica Crne Gore - granica Bosne i Hercegovine

"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 4 od 29.01.2016.


Odluka o izradi strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene nove luke u Beogradu sa slobodnom zonom na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 16 od 08.01.2016.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Bajina Bašta

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 65 od 15.01.2016.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Crna Trava

"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 17 od 08.01.2016.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Lajkovac

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 65 od 15.01.2016.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Negotin

"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 141 od 22.01.2016.


Odluka o obrazovanju Koordinacione komisije

"Službeni glasnik RS", broj 66/15, strana: 27 od 27.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 18 od 25.01.2016.


Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za usmeravanje aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije

"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 18 od 22.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 24/15, strana: 4 od 06.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 19 od 25.01.2016.


Odluka o obrazovanju Međuresornog radnog tela za planiranje, praćenje i koordinaciju politika u oblasti konkurentnosti i zapošljavanja

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 18 od 15.01.2016.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za analizu infrastrukture informacionih sistema državnih organa

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 32 od 13.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 69 od 03.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 13 od 29.01.2016.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za praćenje i sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 19 od 15.01.2016.


Odluka o određivanju matičnih područja opštine Nova Varoš

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 66 od 15.01.2016.


Odluka o osnivanju Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - Odlukom o prestanku rada Agencije
"Službeni glasnik RS", broj 107/09, strana: 186 od 23.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 15/10, strana: 24 od 19.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 3 od 08.01.2016.


Odluka o osnivanju Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 17 od 25.01.2016.


Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost

"Službeni glasnik RS", broj 121/14, strana: 25 od 05.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 147/14, strana: 21 od 31.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 69 od 03.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 7 od 24.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 18 od 25.01.2016.


Odluka o osnivanju Nacionalne agencije za regionalni razvoj

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - Odlukom o prestanku rada Agencije
"Službeni glasnik RS", broj 75/09, strana: 4 od 11.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 109/09, strana: 34 od 25.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 44/10, strana: 49 od 30.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 3 od 08.01.2016.


Odluka o prestanku rada Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza i Nacionalne agencije za regionalni razvoj

"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 3 od 08.01.2016.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 52 od 15.01.2016.


Odluka o promeni naziva Visoke strukovne škole za tekstil Leskovac

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 19 od 25.01.2016.


Odluka o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 20 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 53 od 15.01.2016.


Odluka o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 16 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 53 od 15.01.2016.


Odluka o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za transport nafte naftovodima i derivata nafte produktovodima

"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 199 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 100 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 238 od 27.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 134 od 22.01.2016.


Odluka o utvrđivanju osnovice i stope i načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Niš u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 139 od 22.01.2016.


Odluka o utvrđivanju visine članarine, osnovici na osnovu koje se obračunava, načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 112/15, strana: 233 od 30.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 141 od 22.01.2016.


Odluka Proširene komisije Evrokontrola broj 139 od 9. decembra 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 59 od 15.01.2016.


Odluke o cenama pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 63 od 15.01.2016.


Odluke o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 88 od 28.01.2016.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka br. IUo-318/2011

"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 21 od 29.01.2016.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka br. Už-2737/2013

"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 103 od 22.01.2016.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-3407/2013, Už-10275/2013

"Službeni glasnik RS", broj 1/16, strana: 33 od 06.01.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 2 od 08.01.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 2 od 25.01.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 5 od 22.01.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 1/16, strana: 4 od 06.01.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 2 od 29.01.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 66 od 15.01.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi prvirednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 2 od 28.01.2016.


Podaci o prosečnim godišnjim zaradama i prosečnim godišnjim zaradama bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 86 od 25.01.2016.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u decembru 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 87 od 25.01.2016.


Podatak o kretanju prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa i o kretanju potrošačkih cena u Republici Srbiji od 1. jula 2015. do 31. decembra 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 86 od 25.01.2016.


Podatak o prosečnoj godišnjoj zaradi po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćenoj u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 86 od 25.01.2016.


Podatak o visini prosečne mesečne zarade po zaposlenom isplaćene u četvrtom kvartalu 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 86 od 25.01.2016.


Poslovnik o radu Državnog veća tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 55/09, strana: 80 od 21.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 35 od 15.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 105 od 22.01.2016.


Poslovnik o radu Visokog saveta sudstva

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 51 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 104 od 22.01.2016.


Pravilnik o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 6 od 02.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 103 od 10.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 1/16, strana: 37 od 06.01.2016.


Pravilnik o davanju dozvole za obavljanje delatnosti investicionog društva

"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 158 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 58 od 15.01.2016.


Pravilnik o davanju dozvole za rad i uslovima za obavljanje delatnosti organizatora tržišta

"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 153 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 44/12, strana: 6 od 01.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 57 od 30.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 57 od 15.01.2016.


Pravilnik o dozvoli za obavljanje pregleda obezbeđivanja

"Službeni glasnik RS", broj 23/12, strana: 313 od 28.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 150 od 31.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 115 od 22.01.2016.


Pravilnik o elementima ugovora o korišćenju železničke infrastrukture

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 35 od 25.01.2016.


Pravilnik o evidencijama i izveštajima političkog subjekta

"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 23 od 29.01.2016.


Pravilnik o evidencijama koje vode pravna lica i preduzetnici

PAŽNJA - primenjuje se od 5. marta 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 27 od 15.01.2016.


Pravilnik o evidencijama priloga i imovine, godišnjem finansijskom izveštaju i izveštaju o troškovima izborne kampanje političkog subjekta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 72/11, strana: 165 od 28.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/12, strana: 41 od 04.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 94 od 05.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 23 od 29.01.2016.


Pravilnik o geodetskim radovima za posebne potrebe

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 46/99, strana: 882 od 08.11.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 53 od 29.01.2016.


Pravilnik o graničnim vrednostima emisije, načinu i rokovima merenja i evidentiranja podataka

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/16 - ZAMENJEN Uredbom
"Službeni glasnik RS", broj 30/97, strana: 604 od 15.07.1997.
"Službeni glasnik RS", broj 35/97, strana: 705 od 30.07.1997.
"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 55 od 28.01.2016.


Pravilnik o istraživanju, evidentiranju, statističkom praćenju i objavljivanju podataka o nesrećama i nezgodama

"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 107 od 22.01.2016.


Pravilnik o izgledu obrasca, sadržini i načinu izdavanja lične karte za stranca

"Službeni glasnik RS", broj 66/09, strana: 14 od 18.08.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 37 od 15.01.2016.


Pravilnik o izradi i održavanju katastra nepokretnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/16 - osim odredaba koje se odnose na izradu katastra nepokretnosti, koje će se primenjivati do okončanja postupka osnivanja katastra nepokretnosti - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 46/99, strana: 842 od 08.11.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 53 od 29.01.2016.


Pravilnik o izveštavanju Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 175 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 44/12, strana: 5 od 01.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 57 od 15.01.2016.


Pravilnik o katastarskom premeru i katastru nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 53 od 29.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima za izbor kandidata za polaznike kursa za Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 3/16 - Pravilnikom o prestanku važenja Pravilnika 
"Službeni glasnik RS", broj 62/15, strana: 20 od 14.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 47 od 15.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima, merilima, postupku i organima za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova

"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 54 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 240 od 25.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 185 od 08.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 23 od 29.01.2016.


Pravilnik o načinu evidentiranja podataka o vanrednim događajima nastalim u železničkom saobraćaju i o drugim podacima od značaja za bezbednost

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 76/99, strana: 6 od 31.12.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 107 od 22.01.2016.


Pravilnik o načinu i postupku podnošenja prijave promene na nepokretnosti i izjave geodetske organizacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 56/02, strana: 2 od 13.09.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 53 od 29.01.2016.


Pravilnik o načinu određivanja i visini naknade štete nanete ribljem fondu

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 47 od 15.01.2016.


Pravilnik o obimu i sadržini programa edukacije rekreativnih ribolovaca

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 50 od 15.01.2016.


Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije ugovora zaključenih sa trećim licima kojima je povereno izvršenje usluga iz programa putovanja i prodatih turističkih putovanja

"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 88 od 22.01.2016.


Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije utovara zaključenih sa trećim licima kojima je povereno izvršenje usluga iz programa putovanja i prodatih turističkih putovanja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 88/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 37/11, strana: 229 od 31.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 88 od 22.01.2016.


Pravilnik o obrascima zahteva, odobrenja, oružnog lista i drugih isprava i evidencija predviđenih Zakonom o oružju i municiji

"Službeni glasnik RS", broj 1/99, strana: 8 od 06.01.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 27 od 15.01.2016.


Pravilnik o ocenjivanju usaglašenosti činilaca interoperabilnosti i elemenata strukturnih podsistema, verifikaciji strukturnih podsistema i izdavanju dozvola za korišćenje strukturnih podsistema

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 40 od 25.01.2016.


Pravilnik o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija

"Službeni glasnik RS", broj 90/13, strana: 26 od 14.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 83 od 13.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 15 od 08.01.2016.


Pravilnik o organizaciji i radu lekarskih komisija

"Službeni glasnik RS", broj 44/06, strana: 52 od 26.05.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 74/06, strana: 17 od 05.09.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 31/07, strana: 74 od 30.03.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 37/08, strana: 44 od 11.04.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 61/08, strana: 28 od 20.06.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 115/08, strana: 108 od 19.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 3/10, strana: 132 od 22.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 45/10, strana: 134 od 03.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 100/11, strana: 181 od 29.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 21/12, strana: 115 od 21.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 50/14, strana: 6 od 09.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 146/14, strana: 313 od 30.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 100 od 29.01.2016.


Pravilnik o organizacionim zahtevima za pružanje investicionih usluga i obavljanje investicionih aktivnosti i dodatnih usluga

"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 160 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 44/12, strana: 5 od 01.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 56 od 30.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 57 od 15.01.2016.


Pravilnik o postupku prijavljivanja i odjavljivanja prebivališta i boravišta građana, prijavljivanju privremenog boravka u inostranstvu i povrataka iz inostranstva, pasiviziranja prebivališta i boravišta, obrascima i načinu vođenja evidencije

"Službeni glasnik RS", broj 68/13, strana: 17 od 01.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 80 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 35 od 15.01.2016.


Pravilnik o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu

"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 115 od 22.01.2016.


Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika

"Službeni glasnik RS", broj 50/06, strana: 3 od 13.06.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 112/09, strana: 51 od 30.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 50/10, strana: 17 od 23.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 31/12, strana: 41 od 12.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 1/16, strana: 30 od 06.01.2016.


Pravilnik o programu rada psihologa i pedagoga u domu učenika

"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 9 od 08.01.2016.


Pravilnik o putnim ispravama

"Službeni glasnik RS", broj 54/08, strana: 19 od 23.05.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 34/10, strana: 25 od 21.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 43 od 15.01.2016.


Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju

"Službeni glasnik RS", broj 72/06, strana: 30 od 29.08.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 84/06, strana: 44 od 02.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 95 od 22.01.2016.


Pravilnik o sadržini i načinu vođenja katastra ribolovnih voda

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 48 od 15.01.2016.


Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra privrednih ribara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 69/10, strana: 55 od 24.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 15 od 08.01.2016.


Pravilnik o sadržini Registra turizma i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju

"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 107 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 93 od 22.01.2016.


Pravilnik o sadržini zahteva za izdavanje licence i uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence za organizovanje i realizovanje turističkih putovanja u zemlji i inostranstvu

"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 111 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 87 od 22.01.2016.


Pravilnik o sadržini, izgledu i načinu upotrebe detektivske legitimacije

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 33 od 15.01.2016.


Pravilnik o sadržini, izgledu i načinu upotrebe legitimacije službenika privatnog obezbeđenja

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 34 od 15.01.2016.


Pravilnik o službenoj legitimaciji i službenoj znački u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 28 od 07.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 80 od 28.01.2016.


Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 216 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 50 od 15.01.2016.


Pravilnik o sticanju zvanja i davanju dozvole za obavljanje poslova brokera, investicionog savetnika i portfolio menadžera

"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 78 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 68/12, strana: 60 od 18.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 58 od 15.01.2016.


Pravilnik o Tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja

"Službeni glasnik RS", broj 50/12, strana: 46 od 18.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 94 od 22.01.2016.


Pravilnik o tehničkim normativima i metodama izrade originala geodetskih planova i osnovne karte i njihove reprodukcije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik SRS", broj 17/89, strana: 713 od 27.04.1989.
"Službeni glasnik RS", broj 90/12, strana: 25 od 18.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 53 od 29.01.2016.


Pravilnik o tehničkim normativima i metodama snimanja detalja kod premera zemljišta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/16 - osim odredaba čl. 12-20. koje će važiti do prelaska u državni referentni sistem ETRS89/UTM i odredaba čl. 136-161. koje će važiti do propisivanja geodetskih metoda merenja - IMA NOVI
"Službeni glasnik SRS", broj 10/81, strana: 747 od 27.02.1981.
"Službeni glasnik RS", broj 90/12, strana: 25 od 18.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 53 od 29.01.2016.


Pravilnik o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija objekata maloprodaje boca sa tečnim naftnim gasom

"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 79 od 28.01.2016.


Pravilnik o tehničkom pregledu železničkih vozila

"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 105 od 22.01.2016.


Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 110/15, strana: 54 od 28.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 59 od 15.01.2016.


Pravilnik o unutrašnjem redu u železničkom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 6 od 08.01.2016.


Pravilnik o unutrašnjem redu u železničkom saobraćaju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 16/00, strana: 2 od 14.04.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 6 od 08.01.2016.


Pravilnik o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva

"Službeni glasnik RS", broj 17/13, strana: 22 od 21.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 102/15, strana: 53 od 11.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 82 od 28.01.2016.


Pravilnik o uslovima i načinu oduzimanja ovlašćenja i licenci izdatih za izradu glavnog projekta zaštite od požara i za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara

"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 86 od 22.01.2016.


Pravilnik o uslovima i načinu organizovanja ribočuvarske službe i obrascu vođenja evidencije dnevnih aktivnosti ribočuvarske službe

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 48 od 15.01.2016.


Pravilnik o uslovima i načinu organizovanja ribočuvarske službe, obrascu ribočuvarske legitimacije i izgledu ribočuvarske značke

"Službeni glasnik RS", broj 7/10, strana: 142 od 19.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 48 od 15.01.2016.


Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja i oduzimanja licence za ribočuvara i načinu vođenja registra izdatih licenci za ribočuvara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 7/10, strana: 144 od 19.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 15 od 08.01.2016.


Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje i oduzimanje licence za ribočuvara, načinu vođenja Registra izdatih licenci, kao i o sadržini i načinu vođenja Registra privrednih ribara

"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 15 od 08.01.2016.


Pravilnik o utvrđivanju Standarda za akreditaciju zdravstvenih ustanova u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 36 od 25.01.2016.


Pravilnik o vrstama i standardima medicinskih sredstava koja se ugrađuju u ljudski organizam, na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 37/08, strana: 41 od 11.04.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 10/10, strana: 16 od 02.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 12/10, strana: 352 od 10.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 103/10, strana: 437 od 31.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 52/11, strana: 44 od 15.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 84 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 118/14, strana: 25 od 30.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 141/14, strana: 20 od 24.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 133 od 22.01.2016.


Pravilnik o vrsti i uslovima garancije putovanja, načinu aktiviranja i drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja u zavisnosti od vrste organizovanog putovanja

"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 12 od 08.01.2016.


Pravilnik o vrsti i uslovima garancije putovanja, načinu aktiviranja i drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja u zavisnosti od vrste organizovanog putovanja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 50/12, strana: 47 od 18.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 38 od 21.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 12 od 08.01.2016.


Protokol između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije o sprovođenju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske zajednice o readmisiji lica koja nezakonito borave (Protokol o sprovođenju)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/16, strana: 17 od 11.01.2016.


Rešenja o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv "Srbija"

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 30 od 25.01.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte i odluke javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 25 od 15.01.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 28 od 25.01.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke i akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 18 od 29.01.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke i akte javnih ustanova i agencija

"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 78 od 28.01.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o uspostavljanju saradnje lokalnih samouprava na međunarodnom nivou

"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 77 od 28.01.2016.


Rešenja o dodeli mandata članovima nacionalnih saveta radi popune upražnjenih mesta u nacionalnim savetima nacionalnih manjina

"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 92 od 28.01.2016.


Rešenja o dodeli nacionalnih sportskih priznanja

"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 5 od 08.01.2016.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Vršac, Valjevo)

"Službeni glasnik RS", broj 1/16, strana: 40 od 06.01.2016.


Rešenja o imenovanjima sudskih veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 51 od 15.01.2016.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća

"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 140 od 22.01.2016.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Veliko Gradište, Jagodina, Smederevo)

"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 101 od 29.01.2016.


Rešenja o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 52 od 15.01.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 30 od 25.01.2016.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 31 od 25.01.2016.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 60 od 15.01.2016.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 1/16, strana: 38 od 06.01.2016.


Rešenje o brisanju pravnih lica iz Registra za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 1/16, strana: 33 od 06.01.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma "Stara planina" Knjaževac za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 5 od 08.01.2016.


Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 19 od 29.01.2016.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 66 od 15.01.2016.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Žabari)

"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 18 od 08.01.2016.


Rešenje o određivanju iznosa mesečne novčane naknade (poseban dodatak) za rehabilitovano lice

"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 94 od 28.01.2016.


Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 94 od 28.01.2016.


Rešenje o ovlašćenju za ispitivanje otpada

"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 19 od 29.01.2016.


Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 5 od 08.01.2016.


Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 77 od 28.01.2016.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 32 od 25.01.2016.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 78 od 28.01.2016.


Rešenje o uvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 26 od 15.01.2016.


Rešenje o vrednosti opšteg boda od decembra 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 94 od 28.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 101 od 29.01.2016.


Tehnički uslovi za kućne sandučiće

"Službeni glasnik RS", broj 95/10, strana: 102 od 17.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 17 od 08.01.2016.


Ugovor o poslovnoj saradnji u naplati jedinstvene naknade (Organizacije OFPS i Organizacije PI)

"Službeni glasnik RS", broj 45/10, strana: 135 od 03.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 88 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 1/13, strana: 437 od 04.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 87 od 10.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 117 od 16.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 64 od 15.01.2016.


Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 51 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 54 od 15.01.2016.


Uredba o finansiranju javnih medijskih servisa iz budžeta Republike Srbije u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 18 od 15.01.2016.


Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 71/10, strana: 3 od 04.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 6/11, strana: 9 od 04.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 55 od 28.01.2016.


Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduhu iz postrojenja za sagorevanje

"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 55 od 28.01.2016.


Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje

"Službeni glasnik RS", broj 67/11, strana: 13 od 13.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 48/12, strana: 7 od 10.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 1/16, strana: 3 od 06.01.2016.


Uredba o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduhu iz stacioniranih izvora zagađivanja

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 5 od 25.01.2016.


Uredba o mešovitoj civilno-vojnoj komisiji

"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 3 od 29.01.2016.


Uredba o metodologiji za izradu inventara emisija i projekcija zagađujućih materija u vazduhu

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 3 od 15.01.2016.


Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna "T-500" (važi do 31. jula 2016. godine)

"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 3 od 29.01.2016.


Uredba o sadržini i načinu podnošenja prijave koncentracije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 5/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 89/09, strana: 6 od 02.11.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 3 od 25.01.2016.


Uredba o sadržini i načinu podnošenja prijave koncentracije

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 3 od 25.01.2016.


Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja organizovanog turističkog prometa stranih turista na teritoriji Repubike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 13 od 15.01.2016.


Usklađeni dinarski iznos akcize iz člana 40a stav 1. tačka 8) Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 33 od 25.01.2016.


Usklađeni dinarski iznos iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 34 od 25.01.2016.


Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tač. 1), 4) i 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (3) i tač. 4), 5) i 6), čl. 14. i 14a, člana 40a stav 1. tačka 7) i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 33 od 25.01.2016.


Usklađeni dinarski iznosi iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 34 od 25.01.2016.


Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5) 6) i 7) člana 21a stav 2, člana 83. stav 4, tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 34 od 25.01.2016.


Usklađeni iznosi naknada iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 35 od 25.01.2016.


Zaključak o davanju saglasnosti da se 2016. godina proglasi godinom preduzetništva

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 32 od 25.01.2016.


Zaključak o usvajanju Kodeksa ponašanja članova Vlade o granicama dozvoljenosti komentarisanja sudskih odluka i postupaka

"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 79 od 28.01.2016.


Zakon o akcizama

"Službeni glasnik RS", broj 22/01, strana: 1 od 31.03.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 73/01, strana: 1 od 24.12.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 1 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 28 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 43/03, strana: 24 od 22.04.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 72/03, strana: 11 od 18.07.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 43/04, strana: 8 od 20.04.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 55/04, strana: 32 od 21.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 135/04, strana: 52 od 21.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 46/05, strana: 3 od 02.06.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 5 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 5 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 31/09, strana: 91 od 30.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 243 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 8 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 262 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 17 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 7 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 25 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 191 od 25.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 3 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 103/15, strana: 152 od 14.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 33 od 25.01.2016.


Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 84/04, strana: 37 od 24.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 57 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 8 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 44 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 52/11, strana: 25 od 15.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 265 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 16 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 10 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 3 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 112/15, strana: 15 od 30.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 34 od 25.01.2016.


Zakon o duvanu

"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 168 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 90/07, strana: 4 od 01.10.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 95/10, strana: 3 od 17.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 36/11, strana: 94 od 27.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 20 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 5 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 9 od 17.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 12 od 29.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 5 od 20.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 67/15, strana: 5 od 29.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 35 od 25.01.2016.


Zakon o elektronskim medijima

"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 36 od 05.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 39 od 28.01.2016.


Zakon o informacionoj bezbednosti

"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 50 od 28.01.2016.


Zakon o javnom okupljanju

"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 36 od 28.01.2016.


Zakon o javnom redu i miru

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 51/92, strana: 1789 od 30.07.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 53/93, strana: 2467 od 16.07.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 67/93, strana: 3111 od 30.08.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 48/94, strana: 1497 od 20.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 85/05, strana: 30 od 06.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 34 od 28.01.2016.


Zakon o javnom redu i miru

"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 34 od 28.01.2016.


Zakon o oglašavanju

PAŽNJA - stupa na snagu po isteku tri meseca od dana stupanja na snagu
"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 39 od 28.01.2016.


Zakon o oglašavanju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/16 - po isteku tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 79/05, strana: 45 od 16.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 36 od 05.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 39 od 28.01.2016.


Zakon o policiji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/16 - osim čl. 75. do 82. koji se primenjuju do donošenja posebnog zakona - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 135 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 63/09, strana: 52 od 07.08.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 92/11, strana: 8 od 07.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 64/15, strana: 7 od 20.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 3 od 28.01.2016.


Zakon o policiji

"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 3 od 28.01.2016.


Zakon o porezu na dodatu vrednost (PDV)

"Službeni glasnik RS", broj 84/04, strana: 25 od 24.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 86/04, strana: 12 od 30.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 47 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 3 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 9 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 8 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 4 od 24.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 192 od 25.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 4 od 20.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 3 od 03.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 34 od 25.01.2016.


Zakon o porezu na dohodak građana

"Službeni glasnik RS", broj 24/01, strana: 1 od 12.04.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 27 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 135/04, strana: 44 od 21.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 3 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 65/06, strana: 16 od 28.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 31/09, strana: 89 od 30.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 44/09, strana: 4 od 09.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 18/10, strana: 45 od 26.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 50/11, strana: 6 od 08.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 205 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 16 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 114/12, strana: 189 od 04.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 18 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 3 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 4 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 3 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 112/15, strana: 10 od 30.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 34 od 25.01.2016.


Zakon o zaštiti potrošača

"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 3 od 13.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 39 od 28.01.2016.


Javni konkurs za izgradnju, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova u 2016. godini, koji su hitni za obavljanje delatnosti zdravstvenih ustanova

"Službeni list APV", broj 1/16, strana: 7 od 13.01.2016.


Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2327 od 29.12.2015.


Odluka o obrazovanju Uprave za imovinu Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 14/14, strana: 863 od 09.04.2014.
"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 924 od 30.04.2014.
"Službeni list APV", broj 55/14, strana: 2115 od 24.12.2014.
"Službeni list APV", broj 1/16, strana: 3 od 13.01.2016.


Odluka o otvaranju Budžetskog fonda za sredstva preneta od Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 4/12, strana: 437 od 29.02.2012.
"Službeni list APV", broj 51/14, strana: 1792 od 10.12.2014.
"Službeni list APV", broj 53/15, strana: 2055 od 24.12.2015.


Odluka o utvrđivanju osnovice i stope članarine Regionalnoj privrednoj komori Sombor za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2330 od 29.12.2015.


Odluka o utvrđivanju osnovice i stope doprinosa (članarine) Sremskoj privrednoj komori za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2331 od 29.12.2015.


Odluka o utvrđivanju osnovice i stope i o načinu i rokovima plaćanja članarine Regionaloj privrednoj komori Zrenjanin za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2332 od 29.12.2015.


Odluka o utvrđivanju visine i osnovice, načinu i rokovima plaćanja članarine Privrednoj komori Vojvodine za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 53/15, strana: 2058 od 24.12.2015.


Odluke o razrešenjima i imenovanjima

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2328 od 29.12.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2063 od 29.12.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2303 od 29.12.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2301 od 29.12.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2310 od 29.12.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Javnom preduzeću "Vojvodinašume"

"Službeni list APV", broj 4/13, strana: 76 od 14.02.2013.
"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2327 od 29.12.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2327 od 29.12.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu lečenja uznapredovale degenerativne bolesti zgloba kolena metodom aplikovanja matičnih ćelija iz koštane srži pacijenata u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2311 od 29.12.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2269 od 29.12.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u APV za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2322 od 29.12.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2314 od 29.12.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu ranog otkrivanja i lečenja komplikacija šećerne bolesti na očima u APV za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2320 od 29.12.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu ranog otkrivanja i praćenja promena funkcije srca kod hipertenzivnih trudnica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2319 od 29.12.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu unapređenja onkološke zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2317 od 29.12.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu unapređivanja lečenja bračne neplodnosti biomedicinski potpomognutim oplođenjem i preimplantacionom genetskom dijagnostikom u APV za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2325 od 29.12.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu uvođenja nove informacione tehnologije u dijagnostici i lečenju od hroničnih nezaraznih bolesti i unapređivanja radiološke službe u APV za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2324 od 29.12.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljšta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2304 od 29.12.2015.


Pokrajinska uredba o rokovima, načinu i postupku povraćaja neutrošenih budžetskih sredstava ostalih korisnika javnih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine na račun izvršenja budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 1/16, strana: 1 od 13.01.2016.


Pravilnik o načinu realizacije programa i projekata u 2015. i 2016. godini, čija je realizacija započeta iz sredstava Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 5/15, strana: 61 od 11.02.2015.
"Službeni list APV", broj 15/15, strana: 525 od 09.04.2015.
"Službeni list APV", broj 18/15, strana: 820 od 28.04.2015.
"Službeni list APV", broj 33/15, strana: 1549 od 05.08.2015.
"Službeni list APV", broj 36/15, strana: 1587 od 26.08.2015.
"Službeni list APV", broj 45/15, strana: 1951 od 28.10.2015.
"Službeni list APV", broj 48/15, strana: 1991 od 25.11.2015.
"Službeni list APV", broj 52/15, strana: 2046 od 16.12.2015.
"Službeni list APV", broj 55/15, strana: 2338 od 30.12.2015.


Pravilnik o postupku i kriterijumima za raspoređivanje budžetskih sredstava pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u vršenju osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 1/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 31/15, strana: 1535 od 15.07.2015.
"Službeni list APV", broj 1/16, strana: 5 od 13.01.2016.


Pravilnik o postupku i kriterijumima za raspoređivanje budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u vršenju osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

"Službeni list APV", broj 1/16, strana: 5 od 13.01.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 53/15, strana: 2055 od 24.12.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte i odluke javnih preduzeća i ustanova u APV

"Službeni list APV", broj 55/15, strana: 2335 od 30.12.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 55/15, strana: 2335 od 30.12.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 1/16, strana: 4 od 13.01.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2328 od 29.12.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja JP za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 1/16, strana: 3 od 13.01.2016.


Rešenje o imenovanju

"Službeni list APV", broj 53/15, strana: 2058 od 24.12.2015.


Cenovnik usluga organizacionih jedinica Gradske uprave grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 81/15, strana: 147 od 28.12.2015.


Cenovnik usluga organizacionih jedinica Gradske uprave grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 81/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 185 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 81/15, strana: 147 od 28.12.2015.


Odluka o boravišnoj taksi

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 103 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 184 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 81/15, strana: 147 od 28.12.2015.


Odluka o budžetu grada Beograda za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 81/15, strana: 1 od 28.12.2015.


Odluka o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada Beograda u 2016. i 2017. godini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 81/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 35/15, strana: 117 od 23.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/15, strana: 119 od 21.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 81/15, strana: 119 od 28.12.2015.


Odluka o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada Beograda u 2017. i 2018. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 81/15, strana: 119 od 28.12.2015.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 92 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 177 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/15, strana: 2 od 09.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 81/15, strana: 127 od 28.12.2015.


Odluka o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2016. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 81/15, strana: 116 od 28.12.2015.


Odluka o određivanju spratnosti po zonama za objekte koji se nalaze u postupku ozakonjenja

"Službeni list grada Beograda", broj 81/15, strana: 148 od 28.12.2015.


Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 81/15, strana: 134 od 28.12.2015.


Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 81/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 87/14, strana: 12 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 4 od 16.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/15, strana: 13 od 30.11.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 81/15, strana: 134 od 28.12.2015.


Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd, odnosno na kome grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja

"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 20 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 171 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 6 od 16.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 52/15, strana: 1 od 15.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 81/15, strana: 146 od 28.12.2015.


Pijačni red za zelenoj i stočnoj pijaci u Obrenovcu

"Službeni list grada Beograda", broj 84/15, strana: 34 od 28.12.2015.


Pravilnik o tipu, veličini, izgledu i drugim uslovima za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama

PRESTAJE DA VAŽI - sa 89/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 62/12, strana: 1 od 30.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 89/15, strana: 4 od 30.12.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 84/15, strana: 3 od 28.12.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 84/15, strana: 33 od 28.12.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pijačni red na zelenoj i stočnoj pijaci u Obrenovcu

"Službeni list grada Beograda", broj 84/15, strana: 34 od 28.12.2015.


Rešenje o osnivanju Javnog preduzeća Sportski centar "Novi Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 36 od 25.02.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 35 od 20.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 88/15, strana: 28 od 29.12.2015.


Statut grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 39/08, strana: 1 od 17.10.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/10, strana: 1 od 23.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/13, strana: 1 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 21 od 29.01.2016.


Statut gradske opštine Obrenovac (prečišćen tekst - sa 19/2014)

"Službeni list grada Beograda", broj 44/08, strana: 46 od 17.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/10, strana: 71 od 05.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/10, strana: 32 od 01.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/10, strana: 27 od 14.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 20 od 06.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/14, strana: 10 od 14.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 17 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 21 od 29.01.2016.


Javni konkurs za dodelu sredstva iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju projekata prevencije zloupotrebe droga za 2016. godinu koje realizuju zdravstvene ustanove

"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/16, strana: 17 od 11.01.2016.


Odluka o boravišnoj taksi

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/15, strana: 2198 od 29.12.2015.


Odluka o budžetu grada Novog Sada za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/15, strana: 2074 od 29.12.2015.


Odluka o davanju na korišćenje motornih vozila Ministarstvu pravde, Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, Okružnom zatvoru Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2259 od 30.12.2015.


Odluka o držanju domaćih životinja

"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/10, strana: 1917 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/11, strana: 170 od 05.04.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/11, strana: 429 od 09.05.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/12, strana: 1 od 11.01.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 65/13, strana: 1177 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 155 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 217 od 27.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1323 od 04.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2245 od 30.12.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela infrastrukturnog koridora državnog puta IB-21 od mosta na Dunavu do petlje Kać u Novom Sadu, sa Rešenjem o izradi strateške procene uticaja plana na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2213 od 30.12.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije područja turističko-sportsko-rekreativne površine u jugozapadnom delu naseljenog mesta Bukovac, sa Rešenjem o izradi strateške procene uticaja plana na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2209 od 30.12.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije prostora za stanovanje u Veterniku, između nasipa i Adica, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja plana na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2211 od 30.12.2015.


Odluka o merama za zaštitu poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2242 od 30.12.2015.


Odluka o naknadi dela troškova međumesnog prevoza učenika koji imaju prebivalište na teritoriji grada Novog Sada, a pohađaju srednju školu čije je sedište na teritoriji druge jedinice lokalne samouprave

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2241 od 30.12.2015.


Odluka o obezbeđenju sredstava za sanaciju poslovanja Osnovne škole "Aleksa Šantić" Stepanovićevo

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2256 od 30.12.2015.


Odluka o obezbeđenju sredstava za sanaciju poslovanja Osnovne škole "Veljko Vlahović" Šangaj

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2258 od 30.12.2015.


Odluka o obezbeđivanju prevoza učenika osnovne škole, prevoza, smeštaja i ishrane dece i učenika sa smetnjama u razvoju, prevoza dece radi pohađanja pripremnog predškolskog programa i učešća učenika na takmičenju

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2239 od 30.12.2015.


Odluka o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o podizanju spomen-obeležja u Kaću građanima Kaća poginulim u oružanim sukobima u bivšoj Jugoslaviji od 1991. do 1992. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2256 od 30.12.2015.


Odluka o određivanju organa nadležnog za odlučivanje o otuđenju pokretnih stvari iz javne svojine grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2237 od 30.12.2015.


Odluka o određivanju veće spratnosti objekta u odnosu na spratnost propisanu planskim dokumentom na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2239 od 30.12.2015.


Odluka o podizanju spomen-obeležja u Kaću građanima Kaća poginulim u oružanim sukobima u bivšoj Jugoslaviji od 1991. do 1992. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2255 od 30.12.2015.


Odluka o pristupanju proširenju "Slobodne zone Novi Sad"

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/15, strana: 2200 od 29.12.2015.


Odluka o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2215 od 30.12.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti JKP "Čistoća" Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2225 od 30.12.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti JKP "Gradsko zelenilo" Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2227 od 30.12.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti JKP "Lisje" Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2223 od 30.12.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti JKP "Zoohigijena i veterina Novi Sad" Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2229 od 30.12.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JGSP "Novi Sad", Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2233 od 30.12.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Informatika" Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2234 od 30.12.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Parking servis" Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2232 od 30.12.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Put" Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2231 od 30.12.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Tržnica" Novi sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2230 od 30.12.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1671 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1293 od 04.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/15, strana: 2071 od 29.12.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2221 od 30.12.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JP "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2235 od 30.12.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji Regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2236 od 30.12.2015.


Odluka o Programu izgradnje i održavanja poslovnog prostora u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/15, strana: 2193 od 29.12.2015.


Odluka o Programu izgradnje objekata vrelovoda Javnog komunalnog preduzeća "Novosadska toplana" Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2218 od 30.12.2015.


Odluka o Programu izgradnje objekta u cilju realizacije investicionog projekta Lear Corporation d.o.o. Beograd - Stari grad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/15, strana: 2199 od 29.12.2015.


Odluka o Programu korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2220 od 30.12.2015.


Odluka o Programu održavanja objekata putne privrede za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2219 od 30.12.2015.


Odluka o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/15, strana: 2175 od 29.12.2015.


Odluka o radnom vremenu objekata u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2251 od 30.12.2015.


Odluka o radnom vremenu trgovinskih i zanatskih objekata i objekata za priređivanje igara na sreću i zabavnih igara na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2246 od 30.12.2015.


Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/15 - ZAMENJENA NOVIM ODLUKAMA
"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/08, strana: 171 od 05.03.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/10, strana: 1136 od 23.09.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 154 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2246 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2251 od 30.12.2015.


Odluka o sprovođenju Programa stručne prakse na teritoriji grada Novog Sada u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 58/15, strana: 1994 od 09.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/16, strana: 6 od 11.01.2016.


Odluka o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2254 od 30.12.2015.


Odluka o zaštiti useva i zasada na poljoprivrednom zemljištu od poljske štete

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/03, strana: 454
"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2242 od 30.12.2015.


Pravilnik o načinu i postupku dodele sredstava iz budžeta grada Novog Sada za programe sportskih udruženja na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/16, strana: 1 od 11.01.2016.


Pravilnik o načinu i postupku dodele sredstava iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 1/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/12, strana: 1525 od 16.11.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/16, strana: 1 od 11.01.2016.


Pravilnik o upravi u Pravobranilaštvu grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/15, strana: 2057 od 25.12.2015.


Pravilnik o uslovima, načinu korišćenja i potrošnji goriva službenih vozila Službe za zajedničke poslove

"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/16, strana: 8 od 11.01.2016.


Program praćenja stanja i prognoze aeropolena na teritoriji grada Novog Sada u 2016, 2017. i 2018. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/16, strana: 2 od 11.01.2016.


Program prevencije zloupotrebe droga za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/15, strana: 2047 od 25.12.2015.


Program za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad", Novi Sad za 2016. godinu - tekuće subvencije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2218 od 30.12.2015.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/15, strana: 2056 od 25.12.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte i odluke javnih preduzeća i ustanova u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/16, strana: 21 od 20.01.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih ustanova i preduzeća u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/15, strana: 2073 od 29.12.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke i akte javnih preduzeća i ustanova u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/16, strana: 4 od 11.01.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/16, strana: 14 od 11.01.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/15, strana: 2056 od 25.12.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/16, strana: 10 od 11.01.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve i odobravanju raspoređivanja sredstava iz budžeta APV

"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/15, strana: 2055 od 25.12.2015.


Rešenje Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/16, strana: 16 od 11.01.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o upravi u Pravobranilaštvu grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/15, strana: 2057 od 25.12.2015.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova Organizacionog odbora Evropskog šampionata u mačevanju za kadete i juniore 2016. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/15, strana: 2054 od 25.12.2015.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za procenu osnovanosti predloga za mirno rešavanje sporova za naknadu štete nastale usled ujeda napuštenih životinja na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/15, strana: 120 od 09.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/15, strana: 2053 od 25.12.2015.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za srednje škole za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 92 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/15, strana: 199 od 23.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/15, strana: 1358 od 31.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/15, strana: 1782 od 30.10.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/15, strana: 2048 od 25.12.2015.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za ustanove kulture čiji je osnivač grad Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 95 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/15, strana: 808 od 05.06.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/15, strana: 1400 od 21.08.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/15, strana: 1733 od 21.10.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/15, strana: 2051 od 25.12.2015.


Finansijski plan Direkcije za robne rezerve grada Kragujevca za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/15, strana: 5 od 13.02.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 45/15, strana: 2 od 30.12.2015.


Odluka o davanju saglasnosti na Finansijske planove mesnih zajednica za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 5 od 22.01.2016.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti JKP "Gradske tržnice" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/15, strana: 82 od 25.12.2015.


Odluka o dozvoljenoj spratnosti po zonama za objekte koji se nalaze u postupku ozakonjenja na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/15, strana: 70 od 25.12.2015.


Odluka o Gradskim upravama grada Kragujevca (prečišćen tekst - sa 25/2015)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 26 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/15, strana: 1 od 26.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/15, strana: 25 od 30.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/15, strana: 80 od 25.12.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Instituta za strna žita - Radna zona - Feniks"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/15, strana: 59 od 25.12.2015.


Odluka o komunalnom redu (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 88 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 50 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 64 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 51 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/15, strana: 155 od 26.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/15, strana: 78 od 25.12.2015.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Kragujevca za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/15, strana: 60 od 25.12.2015.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/15, strana: 62 od 25.12.2015.


Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji grada Kragujevca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 44/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 1 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/15, strana: 62 od 25.12.2015.


Odluka o proglašenju 2016. godine - Godinom univerziteta i knjige u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/15, strana: 1 od 25.12.2015.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Kragujevac, sa Oglasom

"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/15, strana: 73 od 25.12.2015.


Odluka o sprovođenju popisa nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 11 od 22.01.2016.


Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma u gradu Kragujevcu za period 2015-2018. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/15, strana: 1 od 25.12.2015.


Odluka o utvrđivanju teksta javnog poziva za dostavljanje predloga za dodelu Godišnje nagrade grada Kragujevca - Đurđevdanske nagrade

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 82 od 22.01.2016.


Odluke o davanju saglasnosti na odluke i programe poslovanja javnih preduzeća i ustanova u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/15, strana: 66 od 25.12.2015.


Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa/projekata udruženja koji su od javnog interesa za grad Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 63 od 22.01.2016.


Pravilnik o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Kragujevca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 1/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/11, strana: 25 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 45 od 22.01.2016.


Pravilnik o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata, programa i manifestacija u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 45 od 22.01.2016.


Pravilnik o načinu, postupku i kriterijumima za ostvarivanje prava na dodelu sredstava iz budžeta grada Kragujevca za realizaciju programa rada i projekata udruženja za manifestacije od značaja za grada Kragujevac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 1/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/13, strana: 14 od 10.01.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 227 od 14.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 63 od 22.01.2016.


Pravilnik o načinu, postupku i kriterijumima za ostvarivanje prava na dodelu sredstava iz budžeta grada Kragujevca za realizaciju projekata udruženja u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/10, strana: 3 od 13.04.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 51 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 68 od 22.01.2016.


Pravilnik o načinu, postupku i kriterijumima za ostvarivanje prava za dodelu sredstava iz budžeta grada Kragujevca za realizaciju programa i projekata udruženja u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 68 od 22.01.2016.


Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa i projekata kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 22 od 22.01.2016.


Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa i projekata udruženja iz oblasti privrede na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 33 od 22.01.2016.


Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/15, strana: 1 od 03.04.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/15, strana: 1 od 06.04.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 21 od 22.01.2016.


Pravilnik o postupku dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za realizaciju programa, projekata, manifestacija i aktivnosti u oblasti omladinske politike

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 55 od 22.01.2016.


Pravilnik o postupku dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za realizaciju projekata udruženja/organizacija u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite

PRESTAJE DA VAŽI - sa 1/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/15, strana: 1 od 29.05.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 22 od 22.01.2016.


Pravilnik o uslovima za postavljanje objekata na javnim površinama

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/09, strana: 1 od 12.03.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/09, strana: 97 od 08.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/09, strana: 3 od 26.06.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/10, strana: 4 od 08.03.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/10, strana: 13 od 26.03.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/10, strana: 60 od 08.04.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/10, strana: 2 od 13.04.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/10, strana: 3 od 30.07.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/10, strana: 1 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/11, strana: 7 od 15.03.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/11, strana: 6 od 25.03.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 50 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/11, strana: 7 od 01.09.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/12, strana: 8 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/13, strana: 4 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/14, strana: 39 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/14, strana: 1 od 08.07.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/15, strana: 6 od 19.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 19 od 22.01.2016.


Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta grada Kragujevca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 1/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/09, strana: 14 od 19.02.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 33 od 22.01.2016.


Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu (prečišćen tekst - sa 45/15)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 15 od 26.01.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/15, strana: 2 od 14.05.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/15, strana: 12 od 18.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/15, strana: 3 od 27.08.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/15, strana: 12 od 21.12.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 45/15, strana: 55 od 30.12.2015.


Program raspodele sredstava udruženjima/organizacijama u oblasti socijalne zaštite za 2016. godinu na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 16 od 22.01.2016.


Program raspodele sredstava udruženjima/organizacijama u oblasti zdravstvene zaštite na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 15 od 22.01.2016.


Program raspodele sredstava zdravstvenim ustanovama na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 18 od 22.01.2016.


Program rasporeda sredstava subvencija JP Sportski centar "Mladost" Kragujevac u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 14 od 22.01.2016.


Program rasporeda sredstava subvencija Privrednom društvu Sportski centar "Park - Kragujevac" d.o.o. u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 15 od 22.01.2016.


Program rasporeda sredstava za rad Kancelarije za mlade u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 17 od 22.01.2016.


Program uređenja i postavljanja dečijih igrališta u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 45/15, strana: 4 od 30.12.2015.


Računovodstvene politike

PRESTAJU DA VAŽE - sa 45/15 - ZAMENJENE NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/14, strana: 55 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 45/15, strana: 42 od 30.12.2015.


Računovodstvene politike

"Službeni list grada Kragujevca", broj 45/15, strana: 42 od 30.12.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/15, strana: 82 od 25.12.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o određivanju mesečne naknade koja pripada JSP "Kragujevac" Kragujevac za obavljanje poslova objedinjene naplate komunalnih i drugih usluga u period od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine i koju plaćaju učesnici SON-a

"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/15, strana: 84 od 25.12.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor korisnika montažnih kuća u okviru projekta "Podrška poboljšanju uslova života prisilnih migranata i zatvaranje kolektivnih centara" - komponenta "Izgradnja montažnih kuća"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 79 od 22.01.2016.


Rešenje o obrazovanju Koordinacione komisije za sprovođenje popisa nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 78 od 22.01.2016.


Rešenje o obrazovanju Radne grupe za pripremu dokumentacije za ispunjenost kriterijuma grada Kragujevca za članstvo u regionalnoj mreži BFC SEE

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 80 od 22.01.2016.


Rešenje o oznakama organa grada Kragujevca u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 1 od 22.01.2016.


Uputstvo o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u gradskoj upravi grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/15, strana: 122 od 31.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/15, strana: 9 od 19.10.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 77 od 22.01.2016.


Uputstvo o radu trezora grada Kragujevca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 45/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 186 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 45/15, strana: 14 od 30.12.2015.


Uputstvo o radu trezora grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 45/15, strana: 14 od 30.12.2015.


Uputstvo za postupanje po zahtevima poreskih obveznika za odlaganje plaćanja dugovanog poreza

"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/14, strana: 4 od 06.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 45/15, strana: 13 od 30.12.2015.


Odluka o budžetu grada Zrenjanina za 2016. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 931 od 30.12.2015.


Odluka o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Bagljaš" u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1057 od 30.12.2015.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/12, strana: 579 od 22.12.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 835 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 892 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1052 od 30.12.2015.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za organizacione oblike u sistemu grada Zrenjanina za 2015. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1060 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/16, strana: 2 od 05.01.2016.


Odluka o objedinjenoj naplati komunalnih i drugih usluga

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/15, strana: 53 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1057 od 30.12.2015.


Odluka o određivanju maksimalne spratnosti objekata koji su predmet ozakonjenja

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1049 od 30.12.2015.


Odluka o održavanju komunalne higijene

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/08, strana: 372 od 24.11.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/10, strana: 303 od 09.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 829 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 86 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 519 od 17.10.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1050 od 30.12.2015.


Odluka o parkiranju vozila

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/09, strana: 147 od 11.06.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/09, strana: 394 od 10.12.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/10, strana: 30 od 19.02.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 2/10, strana: 45 od 02.03.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/10, strana: 303 od 09.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/11, strana: 19 od 18.02.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/11, strana: 68 od 07.04.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/11, strana: 481 od 27.10.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/13, strana: 555 od 30.10.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 197 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 344 od 12.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 891 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1051 od 30.12.2015.


Odluka o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 791 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/15, strana: 123 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/15, strana: 695 od 02.10.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1056 od 30.12.2015.


Odluka o raspisivanju referenduma na teritoriji Mesne zajednice "Klek" Klek radi donošenja odluke o uvođenju samodoprinosa za period od 01.03.2016. do 28.02.20126. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1063 od 30.12.2015.


Odluka o raspisivanju referenduma na teritoriji Mesne zajednice "Vojvoda Stevan Knićanin" Knićanin radi donošenja odluke o uvođenju samodoprinosa za period od 01.03.2016. do 28.02.20126. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1066 od 30.12.2015.


Odluka o raspisivanju referenduma na teritoriji Mesne zajednice "Zlatica" Lazarevo radi donošenja odluke o uvođenju samodoprinosa za period od 01.03.2016. do 28.02.2021. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1069 od 30.12.2015.


Pravilnik o dodeli novčanih sredstava učenicima srednjih škola i studentima sa teritorije grada Zrenjanina za postignute rezultate rada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/12, strana: 487 od 13.12.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/14, strana: 1 od 24.01.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 2/16, strana: 3 od 19.01.2016.


Pravilnik o dodeli novčanih sredstava učenicima srednjih škola i studentima sa teritorije grada Zrenjanina za postignute rezultate rada

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 2/16, strana: 3 od 19.01.2016.


Pravilnik o raspodeli sredstava za finansiranje odnosno sufinansiranje programa / projekata udruženja, saveza i drugih asocijacija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 33/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 2/15, strana: 4 od 15.01.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1121 od 30.12.2015.


Pravilnik o raspodeli sredstava za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata udruženja i amaterskih kulturno-umetničkih društava grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1121 od 30.12.2015.


Predlog odluke o uvođenju samodoprinosa na teritoriji Mesne zajednice "Klek" Klek za period od 01.03.2016. do 28.02.2026. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1061 od 30.12.2015.


Predlog odluke o uvođenju samodoprinosa na teritoriji Mesne zajednice "Vojvoda Stevan Knićanin" Knićanin za period od 01.03.2016. do 28.02.2026. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1064 od 30.12.2015.


Predlog odluke o uvođenju samodoprinosa na teritoriji Mesne zajednice "Zlatica" Lazarevo za period od 01.03.2016. do 28.02.2021. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1067 od 30.12.2015.


Rešenja o imenovanju komisija za sprovođenje referenduma za uvođenje samodoprinosa

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1070 od 30.12.2015.


Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odobra

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1073 od 30.12.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada u nazivu kluba

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1074 od 30.12.2015.


Zaključak kojim se nalaže javnim preduzećima i drugim oblicima organizovanja čiji je osnivač grad Zrenjanin da 50% dobiti, odnosno viška prihoda nad rashodima po završnom računu za 2014. godinu uplate u budžet grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1120 od 30.12.2015.


Zaključak kojim se nalaže JKP "Gradska toplana" Zrenjanin da izvrši preraspodelu potraživanja po osnovu računa za daljinsko grejanje za mesece decembar 2015. godine, januar i februar 2016. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/16, strana: 1 od 05.01.2016.


Zaključak o usvajanju Programa razvoja sporta u gradu Zrenjaninu za period 2016-2018. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1074 od 30.12.2015.


Javni poziv zakupcima na neodređeno vreme i vlasnicima stanova na kojima je zasnovano pravo zakupa da podnesu prijavu za evidentiranje

"Službeni list grada Subotice", broj 3/16, strana: 3 od 20.01.2016.


Odluka o budžetu grada Subotice za 2016. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 2 od 29.12.2015.


Odluka o donošenju Plana razmeštaja lokacija taksi stajališta na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 47/15, strana: 1 od 31.12.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za deo prostora "Banje Palić" između Palićkog jezera i Novosadskog puta na Paliću

"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 107 od 29.12.2015.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama

"Službeni list grada Subotice", broj 55/12, strana: 1 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 47 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 182 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 14/15, strana: 12 od 22.05.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 109 od 29.12.2015.


Odluka o odvođenju atmosferskih voda

"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 117 od 29.12.2015.


Odluka o osnivanju Pozorišta "Deže Kostolanji" Subotica - Kosztolanyi Dezso Szinhaz Szabadka - Kazalište "Dezso Kosztolanyi" Subotica (prečišćen tekst - sa 53/12)

"Službeni list grada Subotice", broj 4/94
"Službeni list grada Subotice", broj 2/95
"Službeni list grada Subotice", broj 20/97
"Službeni list grada Subotice", broj 5/00
"Službeni list grada Subotice", broj 32/06, strana: 44 od 30.11.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 6/07, strana: 4 od 16.03.2007.
"Službeni list grada Subotice", broj 50/12, strana: 50 od 30.10.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 53/12, strana: 1 od 03.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 122 od 29.12.2015.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Suboticagas" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 42 od 28.03.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 119 od 29.12.2015.


Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davaje na privremeno korišćenje dela javne površine putem javnog nadmetanja za postavljanje manjih montažnih objekata - kioska

"Službeni list grada Subotice", broj 1/16, strana: 1 od 08.01.2016.


Odluka o raspisivanju javnog oglasa za sticanje prava postavljanja bilborda i reklamnih tabli na stubovima javne rasvete na teritoriji grada Subotice i prigradskih naselja putem javnog nadmetanja

"Službeni list grada Subotice", broj 1/16, strana: 7 od 08.01.2016.


Odluka o stavljanju van snage Uputstva o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora grada Subotice i o načinu izveštavanja o investiranju sredstava korisnika budžeta grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 4/16, strana: 2 od 26.01.2016.


Odluka o stavljanju van snage Uputstva o radu trezora grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 4/16, strana: 3 od 26.01.2016.


Odluka o stipendiranju učenika prvih razreda srednjih škola deficitarnih zanatskih zanimanja tehničke struke

"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 123 od 29.12.2015.


Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Subotice, Republika Srbija i Grada Kiškunhalaša, Mađarska

"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 116 od 29.12.2015.


Odluka o utvrđivanju kulturnih manifestacija od posebnog značaja za grad

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 300 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 4/15, strana: 4 od 30.01.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 1 od 29.12.2015.


Pravila o radu distributivnog sistema i opšte odredbe

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 171 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 121 od 29.12.2015.


Pravilnik o merama u slučaju docnje korisnika sredstava Fonda

"Službeni list grada Subotice", broj 9/15, strana: 2 od 26.03.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 4/16, strana: 1 od 26.01.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 4/16, strana: 3 od 26.01.2016.


Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora grada Subotice i o načinu izveštavanja o investiranju sredstava korisnika budžeta grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 2/16, strana: 1 od 08.01.2016.


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na obezbeđenje učešća za bankarski stambeni kredit (prečišćen tekst - sa 45/14)

"Službeni list grada Subotice", broj 21/13, strana: 4 od 10.07.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/14, strana: 1 od 28.01.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 28/14, strana: 8 od 06.08.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 35/14, strana: 1 od 06.10.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 243 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 301 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 9/15, strana: 1 od 26.03.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 4/16, strana: 1 od 26.01.2016.


Pravilnik o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 221 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 126 od 29.12.2015.


Program popisa nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 3/16, strana: 1 od 20.01.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Subotice", broj 3/16, strana: 3 od 20.01.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 120 od 29.12.2015.


Rešenje o davanju mišljenja o opravdanosti proširenja područja Slobodne zone "Subotica" u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 144 od 29.12.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda Grada Subotice za 2016. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 2 od 29.12.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o kreditnom zaduženju JP "Palić Ludaš" Palić

"Službeni list grada Subotice", broj 47/15, strana: 2 od 31.12.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistemaatizaciji radnih mesta u JP "Direkcija za izgradnju grada Subotice"

"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 145 od 29.12.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za popis nezakonito izgrađenih objekata

"Službeni list grada Subotice", broj 4/16, strana: 2 od 26.01.2016.


Rešenje o razrešenju i imenovanju članova školskog odbora

"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 121 od 29.12.2015.


Rešenje o utvrđivanju cena u okviru taksi tarife na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 47/15, strana: 2 od 31.12.2015.


Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa jednokratne novčane pomoći trudnicama na teritoriji grada Subotice iz sredstava budžeta grada za 2016. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 3/16, strana: 2 od 20.01.2016.


Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete iz sredstava budžeta grada za 2016. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 3/16, strana: 2 od 20.01.2016.


Uputstvo o radu trezora grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 2/16, strana: 3 od 08.01.2016.


Uslovi i spisak lokacija delova javne površine predviđenih za davanje na privremeno korišćenje za postavljanje manjih montažnih objekata - kioska na teritoriji grada Subotice i prigradskih naselja

"Službeni list grada Subotice", broj 1/16, strana: 3 od 08.01.2016.


Uslovi i spisak lokacija delova javne površine predviđenih za davanje prava postavljanja bilborda i reklamnih tabli na stubovima javne rasvete na teritoriji grada Subotice i prigradskih naselja

"Službeni list grada Subotice", broj 1/16, strana: 9 od 08.01.2016.


Zaključak o korišćenju Hale sportova u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 1 od 29.12.2015.

INTERMEX ONLINE

NAJNOVIJE VESTI IZ MEDIJA
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)