POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Januar 2016

Pravilnik o načinu evidentiranja podataka o vanrednim događajima nastalim u železničkom saobraćaju i o drugim podacima od značaja za bezbednost

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 76/99, strana: 6 od 31.12.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 107 od 22.01.2016.


Pravilnik o unutrašnjem redu u železničkom saobraćaju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 16/00, strana: 2 od 14.04.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 6 od 08.01.2016.


Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 147/14, strana: 31 od 31.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 137 od 22.01.2016.


Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 137 od 22.01.2016.


Indeksi potrošačkih cena za decembar 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 61 od 15.01.2016.


Izmene i dopune tehničkih propisa koji su sastavni deo Ustava i Konvencije Međunarodnog saveza za telekomunikacije, usvojene na Svetskoj konferenciji o radio-komunikacijama 17. februara 2012. godine u Ženevi, Švajcarska Konfederacija

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/16, strana: 19 od 11.01.2016.


Iznos mesečne osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 20 od 29.01.2016.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 20 od 29.01.2016.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 20 od 29.01.2016.


Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 20 od 29.01.2016.


Iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 21 od 29.01.2016.


Izvod iz Odluke Proširene komisije Evrokontrola broj 138 od 9. decembra 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 59 od 15.01.2016.


JAVNI POZIV za upis besplatnih udela - Naš glas, Smederevo

"Službeni glasnik RS", broj 1/16, strana: 39 od 06.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 94 od 28.01.2016.


JAVNI POZIV za upis besplatnih udela - Radio Bačka, Bač

"Službeni glasnik RS", broj 1/16, strana: 39 od 06.01.2016.


JAVNI POZIV za upis besplatnih udela - Radio i televizija Trstenik

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 64 od 15.01.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 13 od 29.01.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 19 od 25.01.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 3 od 08.01.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 19 od 15.01.2016.


Lista lekova koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja

"Službeni glasnik RS", broj 14/11, strana: 43 od 04.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 214 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 77/12, strana: 22 od 07.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 111/12, strana: 36 od 22.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 49 od 20.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 85 od 03.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 113 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 37 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 196 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 61 od 15.01.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (FDS)

"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 140 od 22.01.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 1/16, strana: 38 od 06.01.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Monus)

"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 141 od 22.01.2016.


Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Islamske Republike Irana o ekonomskoj saradnji na trećim tržištima

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/16, strana: 16 od 11.01.2016.


Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o zajedničkoj afirmaciji Ekonomskog pojasa i puta svile i Pomorskog puta svile 21. veka

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/16, strana: 1 od 11.01.2016.


Metodologija za određivanje cene pristupa skladištu prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 52 od 26.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 134 od 22.01.2016.


Nacionalna strategija za rodnu ravnopravnost za period od 2016. do 2020. godine sa akcionim planom za period od 2016. do 2018. godine

"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 3 od 22.01.2016.


Odluka o broju sudija u sudovima

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 110 od 23.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 88 od 28.01.2016.


Odluka o cenama zakupa rezerve snage za sistemske usluge sekundarne i tercijarne regulacije i cene pomoćnih usluga za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 17 od 08.01.2016.


Odluka o davanju saglasnosti na Plan preuzimanja mernih uređaja i merno-regulacionih stanica na distributivnom sistemu "Novi Sad - Gas"

"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 135 od 22.01.2016.


Odluka o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini

"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 92 od 28.01.2016.


Odluka o iznosu sredstava koja se prenose filijali u toku 2015. godine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 107 od 16.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 100 od 29.01.2016.


Odluka o iznosu sredstava koja se prenose filijali u toku 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 100 od 29.01.2016.


Odluka o izradi izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene Kostolačkog ugljenog basena

"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 10 od 29.01.2016.


Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora auto-puta E-80, deonica Niš-Merdare

"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 7 od 29.01.2016.


Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda interkonekcija 2 x 400 kV Republika Srbija (Bajina Bašta) - granica Crne Gore - granica Bosne i Hercegovine

"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 4 od 29.01.2016.


Odluka o izradi strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene nove luke u Beogradu sa slobodnom zonom na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 16 od 08.01.2016.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Bajina Bašta

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 65 od 15.01.2016.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Crna Trava

"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 17 od 08.01.2016.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Lajkovac

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 65 od 15.01.2016.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Negotin

"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 141 od 22.01.2016.


Odluka o obrazovanju Koordinacione komisije

"Službeni glasnik RS", broj 66/15, strana: 27 od 27.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 18 od 25.01.2016.


Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za usmeravanje aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije

"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 18 od 22.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 24/15, strana: 4 od 06.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 19 od 25.01.2016.


Odluka o obrazovanju Međuresornog radnog tela za planiranje, praćenje i koordinaciju politika u oblasti konkurentnosti i zapošljavanja

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 18 od 15.01.2016.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za analizu infrastrukture informacionih sistema državnih organa

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 32 od 13.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 69 od 03.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 13 od 29.01.2016.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za praćenje i sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 19 od 15.01.2016.


Odluka o određivanju matičnih područja opštine Nova Varoš

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 66 od 15.01.2016.


Odluka o osnivanju Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - Odlukom o prestanku rada Agencije
"Službeni glasnik RS", broj 107/09, strana: 186 od 23.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 15/10, strana: 24 od 19.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 3 od 08.01.2016.


Odluka o osnivanju Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 17 od 25.01.2016.


Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost

"Službeni glasnik RS", broj 121/14, strana: 25 od 05.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 147/14, strana: 21 od 31.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 69 od 03.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 7 od 24.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 18 od 25.01.2016.


Odluka o osnivanju Nacionalne agencije za regionalni razvoj

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - Odlukom o prestanku rada Agencije
"Službeni glasnik RS", broj 75/09, strana: 4 od 11.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 109/09, strana: 34 od 25.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 44/10, strana: 49 od 30.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 3 od 08.01.2016.


Odluka o prestanku rada Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza i Nacionalne agencije za regionalni razvoj

"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 3 od 08.01.2016.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 52 od 15.01.2016.


Odluka o promeni naziva Visoke strukovne škole za tekstil Leskovac

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 19 od 25.01.2016.


Odluka o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 20 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 53 od 15.01.2016.


Odluka o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 16 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 53 od 15.01.2016.


Odluka o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za transport nafte naftovodima i derivata nafte produktovodima

"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 199 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 100 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 238 od 27.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 134 od 22.01.2016.


Odluka o utvrđivanju osnovice i stope i načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Niš u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 139 od 22.01.2016.


Odluka o utvrđivanju visine članarine, osnovici na osnovu koje se obračunava, načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 112/15, strana: 233 od 30.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 141 od 22.01.2016.


Odluka Proširene komisije Evrokontrola broj 139 od 9. decembra 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 59 od 15.01.2016.


Odluke o cenama pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 63 od 15.01.2016.


Odluke o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 88 od 28.01.2016.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka br. IUo-318/2011

"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 21 od 29.01.2016.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka br. Už-2737/2013

"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 103 od 22.01.2016.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-3407/2013, Už-10275/2013

"Službeni glasnik RS", broj 1/16, strana: 33 od 06.01.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 2 od 08.01.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 2 od 25.01.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 5 od 22.01.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 1/16, strana: 4 od 06.01.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 2 od 29.01.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 66 od 15.01.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi prvirednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 2 od 28.01.2016.


Podaci o prosečnim godišnjim zaradama i prosečnim godišnjim zaradama bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 86 od 25.01.2016.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u decembru 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 87 od 25.01.2016.


Podatak o kretanju prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa i o kretanju potrošačkih cena u Republici Srbiji od 1. jula 2015. do 31. decembra 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 86 od 25.01.2016.


Podatak o prosečnoj godišnjoj zaradi po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćenoj u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 86 od 25.01.2016.


Podatak o visini prosečne mesečne zarade po zaposlenom isplaćene u četvrtom kvartalu 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 86 od 25.01.2016.


Poslovnik o radu Državnog veća tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 55/09, strana: 80 od 21.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 35 od 15.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 105 od 22.01.2016.


Poslovnik o radu Visokog saveta sudstva

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 51 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 104 od 22.01.2016.


Pravilnik o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 6 od 02.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 103 od 10.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 1/16, strana: 37 od 06.01.2016.


Pravilnik o davanju dozvole za obavljanje delatnosti investicionog društva

"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 158 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 58 od 15.01.2016.


Pravilnik o davanju dozvole za rad i uslovima za obavljanje delatnosti organizatora tržišta

"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 153 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 44/12, strana: 6 od 01.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 57 od 30.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 57 od 15.01.2016.


Pravilnik o dozvoli za obavljanje pregleda obezbeđivanja

"Službeni glasnik RS", broj 23/12, strana: 313 od 28.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 150 od 31.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 115 od 22.01.2016.


Pravilnik o elementima ugovora o korišćenju železničke infrastrukture

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 35 od 25.01.2016.


Pravilnik o evidencijama i izveštajima političkog subjekta

"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 23 od 29.01.2016.


Pravilnik o evidencijama koje vode pravna lica i preduzetnici

PAŽNJA - primenjuje se od 5. marta 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 27 od 15.01.2016.


Pravilnik o evidencijama priloga i imovine, godišnjem finansijskom izveštaju i izveštaju o troškovima izborne kampanje političkog subjekta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 72/11, strana: 165 od 28.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/12, strana: 41 od 04.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 94 od 05.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 23 od 29.01.2016.


Pravilnik o geodetskim radovima za posebne potrebe

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 46/99, strana: 882 od 08.11.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 53 od 29.01.2016.


Pravilnik o graničnim vrednostima emisije, načinu i rokovima merenja i evidentiranja podataka

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/16 - ZAMENJEN Uredbom
"Službeni glasnik RS", broj 30/97, strana: 604 od 15.07.1997.
"Službeni glasnik RS", broj 35/97, strana: 705 od 30.07.1997.
"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 55 od 28.01.2016.


Pravilnik o istraživanju, evidentiranju, statističkom praćenju i objavljivanju podataka o nesrećama i nezgodama

"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 107 od 22.01.2016.


Pravilnik o izgledu obrasca, sadržini i načinu izdavanja lične karte za stranca

"Službeni glasnik RS", broj 66/09, strana: 14 od 18.08.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 37 od 15.01.2016.


Pravilnik o izradi i održavanju katastra nepokretnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/16 - osim odredaba koje se odnose na izradu katastra nepokretnosti, koje će se primenjivati do okončanja postupka osnivanja katastra nepokretnosti - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 46/99, strana: 842 od 08.11.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 53 od 29.01.2016.


Pravilnik o izveštavanju Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 175 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 44/12, strana: 5 od 01.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 57 od 15.01.2016.


Pravilnik o katastarskom premeru i katastru nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 53 od 29.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima za izbor kandidata za polaznike kursa za Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 3/16 - Pravilnikom o prestanku važenja Pravilnika 
"Službeni glasnik RS", broj 62/15, strana: 20 od 14.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 47 od 15.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima, merilima, postupku i organima za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova

"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 54 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 240 od 25.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 185 od 08.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 23 od 29.01.2016.


Pravilnik o načinu evidentiranja podataka o vanrednim događajima nastalim u železničkom saobraćaju i o drugim podacima od značaja za bezbednost

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 76/99, strana: 6 od 31.12.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 107 od 22.01.2016.


Pravilnik o načinu i postupku podnošenja prijave promene na nepokretnosti i izjave geodetske organizacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 56/02, strana: 2 od 13.09.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 53 od 29.01.2016.


Pravilnik o načinu određivanja i visini naknade štete nanete ribljem fondu

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 47 od 15.01.2016.


Pravilnik o obimu i sadržini programa edukacije rekreativnih ribolovaca

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 50 od 15.01.2016.


Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije ugovora zaključenih sa trećim licima kojima je povereno izvršenje usluga iz programa putovanja i prodatih turističkih putovanja

"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 88 od 22.01.2016.


Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije utovara zaključenih sa trećim licima kojima je povereno izvršenje usluga iz programa putovanja i prodatih turističkih putovanja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 88/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 37/11, strana: 229 od 31.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 88 od 22.01.2016.


Pravilnik o obrascima zahteva, odobrenja, oružnog lista i drugih isprava i evidencija predviđenih Zakonom o oružju i municiji

"Službeni glasnik RS", broj 1/99, strana: 8 od 06.01.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 27 od 15.01.2016.


Pravilnik o ocenjivanju usaglašenosti činilaca interoperabilnosti i elemenata strukturnih podsistema, verifikaciji strukturnih podsistema i izdavanju dozvola za korišćenje strukturnih podsistema

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 40 od 25.01.2016.


Pravilnik o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija

"Službeni glasnik RS", broj 90/13, strana: 26 od 14.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 83 od 13.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 15 od 08.01.2016.


Pravilnik o organizaciji i radu lekarskih komisija

"Službeni glasnik RS", broj 44/06, strana: 52 od 26.05.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 74/06, strana: 17 od 05.09.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 31/07, strana: 74 od 30.03.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 37/08, strana: 44 od 11.04.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 61/08, strana: 28 od 20.06.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 115/08, strana: 108 od 19.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 3/10, strana: 132 od 22.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 45/10, strana: 134 od 03.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 100/11, strana: 181 od 29.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 21/12, strana: 115 od 21.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 50/14, strana: 6 od 09.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 146/14, strana: 313 od 30.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 100 od 29.01.2016.


Pravilnik o organizacionim zahtevima za pružanje investicionih usluga i obavljanje investicionih aktivnosti i dodatnih usluga

"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 160 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 44/12, strana: 5 od 01.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 56 od 30.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 57 od 15.01.2016.


Pravilnik o postupku prijavljivanja i odjavljivanja prebivališta i boravišta građana, prijavljivanju privremenog boravka u inostranstvu i povrataka iz inostranstva, pasiviziranja prebivališta i boravišta, obrascima i načinu vođenja evidencije

"Službeni glasnik RS", broj 68/13, strana: 17 od 01.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 80 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 35 od 15.01.2016.


Pravilnik o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu

"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 115 od 22.01.2016.


Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika

"Službeni glasnik RS", broj 50/06, strana: 3 od 13.06.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 112/09, strana: 51 od 30.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 50/10, strana: 17 od 23.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 31/12, strana: 41 od 12.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 1/16, strana: 30 od 06.01.2016.


Pravilnik o programu rada psihologa i pedagoga u domu učenika

"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 9 od 08.01.2016.


Pravilnik o putnim ispravama

"Službeni glasnik RS", broj 54/08, strana: 19 od 23.05.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 34/10, strana: 25 od 21.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 43 od 15.01.2016.


Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju

"Službeni glasnik RS", broj 72/06, strana: 30 od 29.08.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 84/06, strana: 44 od 02.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 95 od 22.01.2016.


Pravilnik o sadržini i načinu vođenja katastra ribolovnih voda

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 48 od 15.01.2016.


Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra privrednih ribara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 69/10, strana: 55 od 24.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 15 od 08.01.2016.


Pravilnik o sadržini Registra turizma i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju

"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 107 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 93 od 22.01.2016.


Pravilnik o sadržini zahteva za izdavanje licence i uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence za organizovanje i realizovanje turističkih putovanja u zemlji i inostranstvu

"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 111 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 87 od 22.01.2016.


Pravilnik o sadržini, izgledu i načinu upotrebe detektivske legitimacije

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 33 od 15.01.2016.


Pravilnik o sadržini, izgledu i načinu upotrebe legitimacije službenika privatnog obezbeđenja

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 34 od 15.01.2016.


Pravilnik o službenoj legitimaciji i službenoj znački u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 28 od 07.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 80 od 28.01.2016.


Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 216 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 50 od 15.01.2016.


Pravilnik o sticanju zvanja i davanju dozvole za obavljanje poslova brokera, investicionog savetnika i portfolio menadžera

"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 78 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 68/12, strana: 60 od 18.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 58 od 15.01.2016.


Pravilnik o Tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja

"Službeni glasnik RS", broj 50/12, strana: 46 od 18.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 94 od 22.01.2016.


Pravilnik o tehničkim normativima i metodama izrade originala geodetskih planova i osnovne karte i njihove reprodukcije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik SRS", broj 17/89, strana: 713 od 27.04.1989.
"Službeni glasnik RS", broj 90/12, strana: 25 od 18.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 53 od 29.01.2016.


Pravilnik o tehničkim normativima i metodama snimanja detalja kod premera zemljišta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/16 - osim odredaba čl. 12-20. koje će važiti do prelaska u državni referentni sistem ETRS89/UTM i odredaba čl. 136-161. koje će važiti do propisivanja geodetskih metoda merenja - IMA NOVI
"Službeni glasnik SRS", broj 10/81, strana: 747 od 27.02.1981.
"Službeni glasnik RS", broj 90/12, strana: 25 od 18.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 53 od 29.01.2016.


Pravilnik o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija objekata maloprodaje boca sa tečnim naftnim gasom

"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 79 od 28.01.2016.


Pravilnik o tehničkom pregledu železničkih vozila

"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 105 od 22.01.2016.


Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 110/15, strana: 54 od 28.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 59 od 15.01.2016.


Pravilnik o unutrašnjem redu u železničkom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 6 od 08.01.2016.


Pravilnik o unutrašnjem redu u železničkom saobraćaju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 16/00, strana: 2 od 14.04.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 6 od 08.01.2016.


Pravilnik o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva

"Službeni glasnik RS", broj 17/13, strana: 22 od 21.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 102/15, strana: 53 od 11.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 82 od 28.01.2016.


Pravilnik o uslovima i načinu oduzimanja ovlašćenja i licenci izdatih za izradu glavnog projekta zaštite od požara i za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara

"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 86 od 22.01.2016.


Pravilnik o uslovima i načinu organizovanja ribočuvarske službe i obrascu vođenja evidencije dnevnih aktivnosti ribočuvarske službe

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 48 od 15.01.2016.


Pravilnik o uslovima i načinu organizovanja ribočuvarske službe, obrascu ribočuvarske legitimacije i izgledu ribočuvarske značke

"Službeni glasnik RS", broj 7/10, strana: 142 od 19.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 48 od 15.01.2016.


Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja i oduzimanja licence za ribočuvara i načinu vođenja registra izdatih licenci za ribočuvara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 7/10, strana: 144 od 19.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 15 od 08.01.2016.


Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje i oduzimanje licence za ribočuvara, načinu vođenja Registra izdatih licenci, kao i o sadržini i načinu vođenja Registra privrednih ribara

"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 15 od 08.01.2016.


Pravilnik o utvrđivanju Standarda za akreditaciju zdravstvenih ustanova u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 36 od 25.01.2016.


Pravilnik o vrstama i standardima medicinskih sredstava koja se ugrađuju u ljudski organizam, na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 37/08, strana: 41 od 11.04.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 10/10, strana: 16 od 02.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 12/10, strana: 352 od 10.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 103/10, strana: 437 od 31.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 52/11, strana: 44 od 15.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 84 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 118/14, strana: 25 od 30.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 141/14, strana: 20 od 24.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 133 od 22.01.2016.


Pravilnik o vrsti i uslovima garancije putovanja, načinu aktiviranja i drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja u zavisnosti od vrste organizovanog putovanja

"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 12 od 08.01.2016.


Pravilnik o vrsti i uslovima garancije putovanja, načinu aktiviranja i drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja u zavisnosti od vrste organizovanog putovanja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 50/12, strana: 47 od 18.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 38 od 21.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 12 od 08.01.2016.


Protokol između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije o sprovođenju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske zajednice o readmisiji lica koja nezakonito borave (Protokol o sprovođenju)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/16, strana: 17 od 11.01.2016.


Rešenja o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv "Srbija"

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 30 od 25.01.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte i odluke javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 25 od 15.01.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 28 od 25.01.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke i akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 18 od 29.01.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke i akte javnih ustanova i agencija

"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 78 od 28.01.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o uspostavljanju saradnje lokalnih samouprava na međunarodnom nivou

"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 77 od 28.01.2016.


Rešenja o dodeli mandata članovima nacionalnih saveta radi popune upražnjenih mesta u nacionalnim savetima nacionalnih manjina

"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 92 od 28.01.2016.


Rešenja o dodeli nacionalnih sportskih priznanja

"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 5 od 08.01.2016.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Vršac, Valjevo)

"Službeni glasnik RS", broj 1/16, strana: 40 od 06.01.2016.


Rešenja o imenovanjima sudskih veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 51 od 15.01.2016.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća

"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 140 od 22.01.2016.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Veliko Gradište, Jagodina, Smederevo)

"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 101 od 29.01.2016.


Rešenja o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 52 od 15.01.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 30 od 25.01.2016.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 31 od 25.01.2016.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 60 od 15.01.2016.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 1/16, strana: 38 od 06.01.2016.


Rešenje o brisanju pravnih lica iz Registra za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 1/16, strana: 33 od 06.01.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma "Stara planina" Knjaževac za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 5 od 08.01.2016.


Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 19 od 29.01.2016.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 66 od 15.01.2016.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Žabari)

"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 18 od 08.01.2016.


Rešenje o određivanju iznosa mesečne novčane naknade (poseban dodatak) za rehabilitovano lice

"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 94 od 28.01.2016.


Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 94 od 28.01.2016.


Rešenje o ovlašćenju za ispitivanje otpada

"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 19 od 29.01.2016.


Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 5 od 08.01.2016.


Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 77 od 28.01.2016.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 32 od 25.01.2016.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 78 od 28.01.2016.


Rešenje o uvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 26 od 15.01.2016.


Rešenje o vrednosti opšteg boda od decembra 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 94 od 28.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 101 od 29.01.2016.


Tehnički uslovi za kućne sandučiće

"Službeni glasnik RS", broj 95/10, strana: 102 od 17.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 17 od 08.01.2016.


Ugovor o poslovnoj saradnji u naplati jedinstvene naknade (Organizacije OFPS i Organizacije PI)

"Službeni glasnik RS", broj 45/10, strana: 135 od 03.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 88 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 1/13, strana: 437 od 04.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 87 od 10.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 117 od 16.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 64 od 15.01.2016.


Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 51 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 54 od 15.01.2016.


Uredba o finansiranju javnih medijskih servisa iz budžeta Republike Srbije u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 18 od 15.01.2016.


Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 71/10, strana: 3 od 04.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 6/11, strana: 9 od 04.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 55 od 28.01.2016.


Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduhu iz postrojenja za sagorevanje

"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 55 od 28.01.2016.


Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje

"Službeni glasnik RS", broj 67/11, strana: 13 od 13.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 48/12, strana: 7 od 10.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 1/16, strana: 3 od 06.01.2016.


Uredba o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduhu iz stacioniranih izvora zagađivanja

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 5 od 25.01.2016.


Uredba o mešovitoj civilno-vojnoj komisiji

"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 3 od 29.01.2016.


Uredba o metodologiji za izradu inventara emisija i projekcija zagađujućih materija u vazduhu

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 3 od 15.01.2016.


Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna "T-500" (važi do 31. jula 2016. godine)

"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 3 od 29.01.2016.


Uredba o sadržini i načinu podnošenja prijave koncentracije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 5/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 89/09, strana: 6 od 02.11.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 3 od 25.01.2016.


Uredba o sadržini i načinu podnošenja prijave koncentracije

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 3 od 25.01.2016.


Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja organizovanog turističkog prometa stranih turista na teritoriji Repubike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 13 od 15.01.2016.


Usklađeni dinarski iznos akcize iz člana 40a stav 1. tačka 8) Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 33 od 25.01.2016.


Usklađeni dinarski iznos iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 34 od 25.01.2016.


Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tač. 1), 4) i 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (3) i tač. 4), 5) i 6), čl. 14. i 14a, člana 40a stav 1. tačka 7) i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 33 od 25.01.2016.


Usklađeni dinarski iznosi iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 34 od 25.01.2016.


Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5) 6) i 7) člana 21a stav 2, člana 83. stav 4, tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 34 od 25.01.2016.


Usklađeni iznosi naknada iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 35 od 25.01.2016.


Zaključak o davanju saglasnosti da se 2016. godina proglasi godinom preduzetništva

"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 32 od 25.01.2016.


Zaključak o usvajanju Kodeksa ponašanja članova Vlade o granicama dozvoljenosti komentarisanja sudskih odluka i postupaka

"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 79 od 28.01.2016.


Zakon o akcizama

"Službeni glasnik RS", broj 22/01, strana: 1 od 31.03.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 73/01, strana: 1 od 24.12.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 1 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 28 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 43/03, strana: 24 od 22.04.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 72/03, strana: 11 od 18.07.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 43/04, strana: 8 od 20.04.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 55/04, strana: 32 od 21.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 135/04, strana: 52 od 21.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 46/05, strana: 3 od 02.06.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 5 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 5 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 31/09, strana: 91 od 30.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 243 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 8 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 262 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 17 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 7 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 25 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 191 od 25.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 3 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 103/15, strana: 152 od 14.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 33 od 25.01.2016.


Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 84/04, strana: 37 od 24.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 57 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 8 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 44 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 52/11, strana: 25 od 15.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 265 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 16 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 10 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 3 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 112/15, strana: 15 od 30.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 34 od 25.01.2016.


Zakon o duvanu

"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 168 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 90/07, strana: 4 od 01.10.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 95/10, strana: 3 od 17.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 36/11, strana: 94 od 27.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 20 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 5 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 9 od 17.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 12 od 29.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 5 od 20.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 67/15, strana: 5 od 29.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 35 od 25.01.2016.


Zakon o elektronskim medijima

"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 36 od 05.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 39 od 28.01.2016.


Zakon o informacionoj bezbednosti

"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 50 od 28.01.2016.


Zakon o javnom okupljanju

"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 36 od 28.01.2016.


Zakon o javnom redu i miru

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 51/92, strana: 1789 od 30.07.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 53/93, strana: 2467 od 16.07.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 67/93, strana: 3111 od 30.08.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 48/94, strana: 1497 od 20.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 85/05, strana: 30 od 06.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 34 od 28.01.2016.


Zakon o javnom redu i miru

"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 34 od 28.01.2016.


Zakon o oglašavanju

PAŽNJA - stupa na snagu po isteku tri meseca od dana stupanja na snagu
"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 39 od 28.01.2016.


Zakon o oglašavanju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/16 - po isteku tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 79/05, strana: 45 od 16.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 36 od 05.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 39 od 28.01.2016.


Zakon o policiji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/16 - osim čl. 75. do 82. koji se primenjuju do donošenja posebnog zakona - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 135 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 63/09, strana: 52 od 07.08.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 92/11, strana: 8 od 07.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 64/15, strana: 7 od 20.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 3 od 28.01.2016.


Zakon o policiji

"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 3 od 28.01.2016.


Zakon o porezu na dodatu vrednost (PDV)

"Službeni glasnik RS", broj 84/04, strana: 25 od 24.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 86/04, strana: 12 od 30.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 47 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 3 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 9 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 8 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 4 od 24.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 192 od 25.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 4 od 20.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 3 od 03.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 34 od 25.01.2016.


Zakon o porezu na dohodak građana

"Službeni glasnik RS", broj 24/01, strana: 1 od 12.04.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 27 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 135/04, strana: 44 od 21.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 3 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 65/06, strana: 16 od 28.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 31/09, strana: 89 od 30.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 44/09, strana: 4 od 09.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 18/10, strana: 45 od 26.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 50/11, strana: 6 od 08.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 205 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 16 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 114/12, strana: 189 od 04.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 18 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 3 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 4 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 3 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 112/15, strana: 10 od 30.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 34 od 25.01.2016.


Zakon o zaštiti potrošača

"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 3 od 13.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 39 od 28.01.2016.


Javni konkurs za izgradnju, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova u 2016. godini, koji su hitni za obavljanje delatnosti zdravstvenih ustanova

"Službeni list APV", broj 1/16, strana: 7 od 13.01.2016.


Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2327 od 29.12.2015.


Odluka o obrazovanju Uprave za imovinu Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 14/14, strana: 863 od 09.04.2014.
"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 924 od 30.04.2014.
"Službeni list APV", broj 55/14, strana: 2115 od 24.12.2014.
"Službeni list APV", broj 1/16, strana: 3 od 13.01.2016.


Odluka o otvaranju Budžetskog fonda za sredstva preneta od Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 4/12, strana: 437 od 29.02.2012.
"Službeni list APV", broj 51/14, strana: 1792 od 10.12.2014.
"Službeni list APV", broj 53/15, strana: 2055 od 24.12.2015.


Odluka o utvrđivanju osnovice i stope članarine Regionalnoj privrednoj komori Sombor za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2330 od 29.12.2015.


Odluka o utvrđivanju osnovice i stope doprinosa (članarine) Sremskoj privrednoj komori za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2331 od 29.12.2015.


Odluka o utvrđivanju osnovice i stope i o načinu i rokovima plaćanja članarine Regionaloj privrednoj komori Zrenjanin za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2332 od 29.12.2015.


Odluka o utvrđivanju visine i osnovice, načinu i rokovima plaćanja članarine Privrednoj komori Vojvodine za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 53/15, strana: 2058 od 24.12.2015.


Odluke o razrešenjima i imenovanjima

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2328 od 29.12.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2063 od 29.12.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2303 od 29.12.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2301 od 29.12.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2310 od 29.12.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Javnom preduzeću "Vojvodinašume"

"Službeni list APV", broj 4/13, strana: 76 od 14.02.2013.
"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2327 od 29.12.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2327 od 29.12.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu lečenja uznapredovale degenerativne bolesti zgloba kolena metodom aplikovanja matičnih ćelija iz koštane srži pacijenata u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2311 od 29.12.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2269 od 29.12.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u APV za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2322 od 29.12.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2314 od 29.12.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu ranog otkrivanja i lečenja komplikacija šećerne bolesti na očima u APV za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2320 od 29.12.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu ranog otkrivanja i praćenja promena funkcije srca kod hipertenzivnih trudnica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2319 od 29.12.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu unapređenja onkološke zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2317 od 29.12.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu unapređivanja lečenja bračne neplodnosti biomedicinski potpomognutim oplođenjem i preimplantacionom genetskom dijagnostikom u APV za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2325 od 29.12.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu uvođenja nove informacione tehnologije u dijagnostici i lečenju od hroničnih nezaraznih bolesti i unapređivanja radiološke službe u APV za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2324 od 29.12.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljšta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2304 od 29.12.2015.


Pokrajinska uredba o rokovima, načinu i postupku povraćaja neutrošenih budžetskih sredstava ostalih korisnika javnih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine na račun izvršenja budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 1/16, strana: 1 od 13.01.2016.


Pravilnik o načinu realizacije programa i projekata u 2015. i 2016. godini, čija je realizacija započeta iz sredstava Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 5/15, strana: 61 od 11.02.2015.
"Službeni list APV", broj 15/15, strana: 525 od 09.04.2015.
"Službeni list APV", broj 18/15, strana: 820 od 28.04.2015.
"Službeni list APV", broj 33/15, strana: 1549 od 05.08.2015.
"Službeni list APV", broj 36/15, strana: 1587 od 26.08.2015.
"Službeni list APV", broj 45/15, strana: 1951 od 28.10.2015.
"Službeni list APV", broj 48/15, strana: 1991 od 25.11.2015.
"Službeni list APV", broj 52/15, strana: 2046 od 16.12.2015.
"Službeni list APV", broj 55/15, strana: 2338 od 30.12.2015.


Pravilnik o postupku i kriterijumima za raspoređivanje budžetskih sredstava pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u vršenju osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 1/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 31/15, strana: 1535 od 15.07.2015.
"Službeni list APV", broj 1/16, strana: 5 od 13.01.2016.


Pravilnik o postupku i kriterijumima za raspoređivanje budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u vršenju osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

"Službeni list APV", broj 1/16, strana: 5 od 13.01.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 53/15, strana: 2055 od 24.12.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte i odluke javnih preduzeća i ustanova u APV

"Službeni list APV", broj 55/15, strana: 2335 od 30.12.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 55/15, strana: 2335 od 30.12.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 1/16, strana: 4 od 13.01.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 54/15, strana: 2328 od 29.12.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja JP za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 1/16, strana: 3 od 13.01.2016.


Rešenje o imenovanju

"Službeni list APV", broj 53/15, strana: 2058 od 24.12.2015.


Cenovnik usluga organizacionih jedinica Gradske uprave grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 81/15, strana: 147 od 28.12.2015.


Cenovnik usluga organizacionih jedinica Gradske uprave grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 81/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 185 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 81/15, strana: 147 od 28.12.2015.


Odluka o boravišnoj taksi

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 103 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 184 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 81/15, strana: 147 od 28.12.2015.


Odluka o budžetu grada Beograda za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 81/15, strana: 1 od 28.12.2015.


Odluka o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada Beograda u 2016. i 2017. godini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 81/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 35/15, strana: 117 od 23.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/15, strana: 119 od 21.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 81/15, strana: 119 od 28.12.2015.


Odluka o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada Beograda u 2017. i 2018. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 81/15, strana: 119 od 28.12.2015.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 92 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 177 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/15, strana: 2 od 09.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 81/15, strana: 127 od 28.12.2015.


Odluka o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2016. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 81/15, strana: 116 od 28.12.2015.


Odluka o određivanju spratnosti po zonama za objekte koji se nalaze u postupku ozakonjenja

"Službeni list grada Beograda", broj 81/15, strana: 148 od 28.12.2015.


Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 81/15, strana: 134 od 28.12.2015.


Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 81/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 87/14, strana: 12 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 4 od 16.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/15, strana: 13 od 30.11.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 81/15, strana: 134 od 28.12.2015.


Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd, odnosno na kome grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja

"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 20 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 171 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 6 od 16.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 52/15, strana: 1 od 15.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 81/15, strana: 146 od 28.12.2015.


Pijačni red za zelenoj i stočnoj pijaci u Obrenovcu

"Službeni list grada Beograda", broj 84/15, strana: 34 od 28.12.2015.


Pravilnik o tipu, veličini, izgledu i drugim uslovima za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama

PRESTAJE DA VAŽI - sa 89/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 62/12, strana: 1 od 30.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 89/15, strana: 4 od 30.12.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 84/15, strana: 3 od 28.12.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 84/15, strana: 33 od 28.12.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pijačni red na zelenoj i stočnoj pijaci u Obrenovcu

"Službeni list grada Beograda", broj 84/15, strana: 34 od 28.12.2015.


Rešenje o osnivanju Javnog preduzeća Sportski centar "Novi Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 36 od 25.02.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 35 od 20.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 88/15, strana: 28 od 29.12.2015.


Statut grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 39/08, strana: 1 od 17.10.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/10, strana: 1 od 23.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/13, strana: 1 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 21 od 29.01.2016.


Statut gradske opštine Obrenovac (prečišćen tekst - sa 19/2014)

"Službeni list grada Beograda", broj 44/08, strana: 46 od 17.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/10, strana: 71 od 05.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/10, strana: 32 od 01.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/10, strana: 27 od 14.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 20 od 06.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/14, strana: 10 od 14.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 17 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 21 od 29.01.2016.


Javni konkurs za dodelu sredstva iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju projekata prevencije zloupotrebe droga za 2016. godinu koje realizuju zdravstvene ustanove

"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/16, strana: 17 od 11.01.2016.


Odluka o boravišnoj taksi

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/15, strana: 2198 od 29.12.2015.


Odluka o budžetu grada Novog Sada za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/15, strana: 2074 od 29.12.2015.


Odluka o davanju na korišćenje motornih vozila Ministarstvu pravde, Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, Okružnom zatvoru Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2259 od 30.12.2015.


Odluka o držanju domaćih životinja

"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/10, strana: 1917 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/11, strana: 170 od 05.04.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/11, strana: 429 od 09.05.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/12, strana: 1 od 11.01.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 65/13, strana: 1177 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 155 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 217 od 27.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1323 od 04.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2245 od 30.12.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela infrastrukturnog koridora državnog puta IB-21 od mosta na Dunavu do petlje Kać u Novom Sadu, sa Rešenjem o izradi strateške procene uticaja plana na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2213 od 30.12.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije područja turističko-sportsko-rekreativne površine u jugozapadnom delu naseljenog mesta Bukovac, sa Rešenjem o izradi strateške procene uticaja plana na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2209 od 30.12.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije prostora za stanovanje u Veterniku, između nasipa i Adica, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja plana na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2211 od 30.12.2015.


Odluka o merama za zaštitu poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2242 od 30.12.2015.


Odluka o naknadi dela troškova međumesnog prevoza učenika koji imaju prebivalište na teritoriji grada Novog Sada, a pohađaju srednju školu čije je sedište na teritoriji druge jedinice lokalne samouprave

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2241 od 30.12.2015.


Odluka o obezbeđenju sredstava za sanaciju poslovanja Osnovne škole "Aleksa Šantić" Stepanovićevo

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2256 od 30.12.2015.


Odluka o obezbeđenju sredstava za sanaciju poslovanja Osnovne škole "Veljko Vlahović" Šangaj

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2258 od 30.12.2015.


Odluka o obezbeđivanju prevoza učenika osnovne škole, prevoza, smeštaja i ishrane dece i učenika sa smetnjama u razvoju, prevoza dece radi pohađanja pripremnog predškolskog programa i učešća učenika na takmičenju

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2239 od 30.12.2015.


Odluka o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o podizanju spomen-obeležja u Kaću građanima Kaća poginulim u oružanim sukobima u bivšoj Jugoslaviji od 1991. do 1992. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2256 od 30.12.2015.


Odluka o određivanju organa nadležnog za odlučivanje o otuđenju pokretnih stvari iz javne svojine grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2237 od 30.12.2015.


Odluka o određivanju veće spratnosti objekta u odnosu na spratnost propisanu planskim dokumentom na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2239 od 30.12.2015.


Odluka o podizanju spomen-obeležja u Kaću građanima Kaća poginulim u oružanim sukobima u bivšoj Jugoslaviji od 1991. do 1992. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2255 od 30.12.2015.


Odluka o pristupanju proširenju "Slobodne zone Novi Sad"

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/15, strana: 2200 od 29.12.2015.


Odluka o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2215 od 30.12.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti JKP "Čistoća" Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2225 od 30.12.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti JKP "Gradsko zelenilo" Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2227 od 30.12.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti JKP "Lisje" Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2223 od 30.12.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti JKP "Zoohigijena i veterina Novi Sad" Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2229 od 30.12.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JGSP "Novi Sad", Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2233 od 30.12.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Informatika" Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2234 od 30.12.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Parking servis" Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2232 od 30.12.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Put" Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2231 od 30.12.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Tržnica" Novi sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2230 od 30.12.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1671 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1293 od 04.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/15, strana: 2071 od 29.12.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2221 od 30.12.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JP "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2235 od 30.12.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji Regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2236 od 30.12.2015.


Odluka o Programu izgradnje i održavanja poslovnog prostora u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/15, strana: 2193 od 29.12.2015.


Odluka o Programu izgradnje objekata vrelovoda Javnog komunalnog preduzeća "Novosadska toplana" Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2218 od 30.12.2015.


Odluka o Programu izgradnje objekta u cilju realizacije investicionog projekta Lear Corporation d.o.o. Beograd - Stari grad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/15, strana: 2199 od 29.12.2015.


Odluka o Programu korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2220 od 30.12.2015.


Odluka o Programu održavanja objekata putne privrede za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2219 od 30.12.2015.


Odluka o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/15, strana: 2175 od 29.12.2015.


Odluka o radnom vremenu objekata u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2251 od 30.12.2015.


Odluka o radnom vremenu trgovinskih i zanatskih objekata i objekata za priređivanje igara na sreću i zabavnih igara na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2246 od 30.12.2015.


Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/15 - ZAMENJENA NOVIM ODLUKAMA
"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/08, strana: 171 od 05.03.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/10, strana: 1136 od 23.09.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 154 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2246 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2251 od 30.12.2015.


Odluka o sprovođenju Programa stručne prakse na teritoriji grada Novog Sada u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 58/15, strana: 1994 od 09.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/16, strana: 6 od 11.01.2016.


Odluka o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2254 od 30.12.2015.


Odluka o zaštiti useva i zasada na poljoprivrednom zemljištu od poljske štete

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/03, strana: 454
"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2242 od 30.12.2015.


Pravilnik o načinu i postupku dodele sredstava iz budžeta grada Novog Sada za programe sportskih udruženja na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/16, strana: 1 od 11.01.2016.


Pravilnik o načinu i postupku dodele sredstava iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 1/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/12, strana: 1525 od 16.11.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/16, strana: 1 od 11.01.2016.


Pravilnik o upravi u Pravobranilaštvu grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/15, strana: 2057 od 25.12.2015.


Pravilnik o uslovima, načinu korišćenja i potrošnji goriva službenih vozila Službe za zajedničke poslove

"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/16, strana: 8 od 11.01.2016.


Program praćenja stanja i prognoze aeropolena na teritoriji grada Novog Sada u 2016, 2017. i 2018. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/16, strana: 2 od 11.01.2016.


Program prevencije zloupotrebe droga za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/15, strana: 2047 od 25.12.2015.


Program za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad", Novi Sad za 2016. godinu - tekuće subvencije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2218 od 30.12.2015.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/15, strana: 2056 od 25.12.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte i odluke javnih preduzeća i ustanova u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/16, strana: 21 od 20.01.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih ustanova i preduzeća u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/15, strana: 2073 od 29.12.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke i akte javnih preduzeća i ustanova u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/16, strana: 4 od 11.01.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/16, strana: 14 od 11.01.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/15, strana: 2056 od 25.12.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/16, strana: 10 od 11.01.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve i odobravanju raspoređivanja sredstava iz budžeta APV

"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/15, strana: 2055 od 25.12.2015.


Rešenje Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/16, strana: 16 od 11.01.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o upravi u Pravobranilaštvu grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/15, strana: 2057 od 25.12.2015.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova Organizacionog odbora Evropskog šampionata u mačevanju za kadete i juniore 2016. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/15, strana: 2054 od 25.12.2015.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za procenu osnovanosti predloga za mirno rešavanje sporova za naknadu štete nastale usled ujeda napuštenih životinja na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/15, strana: 120 od 09.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/15, strana: 2053 od 25.12.2015.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za srednje škole za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 92 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/15, strana: 199 od 23.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/15, strana: 1358 od 31.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/15, strana: 1782 od 30.10.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/15, strana: 2048 od 25.12.2015.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za ustanove kulture čiji je osnivač grad Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 95 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/15, strana: 808 od 05.06.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/15, strana: 1400 od 21.08.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/15, strana: 1733 od 21.10.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/15, strana: 2051 od 25.12.2015.


Finansijski plan Direkcije za robne rezerve grada Kragujevca za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/15, strana: 5 od 13.02.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 45/15, strana: 2 od 30.12.2015.


Odluka o davanju saglasnosti na Finansijske planove mesnih zajednica za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 5 od 22.01.2016.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti JKP "Gradske tržnice" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/15, strana: 82 od 25.12.2015.


Odluka o dozvoljenoj spratnosti po zonama za objekte koji se nalaze u postupku ozakonjenja na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/15, strana: 70 od 25.12.2015.


Odluka o Gradskim upravama grada Kragujevca (prečišćen tekst - sa 25/2015)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 26 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/15, strana: 1 od 26.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/15, strana: 25 od 30.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/15, strana: 80 od 25.12.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Instituta za strna žita - Radna zona - Feniks"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/15, strana: 59 od 25.12.2015.


Odluka o komunalnom redu (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 88 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 50 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 64 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 51 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/15, strana: 155 od 26.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/15, strana: 78 od 25.12.2015.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Kragujevca za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/15, strana: 60 od 25.12.2015.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/15, strana: 62 od 25.12.2015.


Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji grada Kragujevca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 44/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 1 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/15, strana: 62 od 25.12.2015.


Odluka o proglašenju 2016. godine - Godinom univerziteta i knjige u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/15, strana: 1 od 25.12.2015.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Kragujevac, sa Oglasom

"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/15, strana: 73 od 25.12.2015.


Odluka o sprovođenju popisa nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 11 od 22.01.2016.


Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma u gradu Kragujevcu za period 2015-2018. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/15, strana: 1 od 25.12.2015.


Odluka o utvrđivanju teksta javnog poziva za dostavljanje predloga za dodelu Godišnje nagrade grada Kragujevca - Đurđevdanske nagrade

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 82 od 22.01.2016.


Odluke o davanju saglasnosti na odluke i programe poslovanja javnih preduzeća i ustanova u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/15, strana: 66 od 25.12.2015.


Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa/projekata udruženja koji su od javnog interesa za grad Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 63 od 22.01.2016.


Pravilnik o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Kragujevca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 1/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/11, strana: 25 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 45 od 22.01.2016.


Pravilnik o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata, programa i manifestacija u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 45 od 22.01.2016.


Pravilnik o načinu, postupku i kriterijumima za ostvarivanje prava na dodelu sredstava iz budžeta grada Kragujevca za realizaciju programa rada i projekata udruženja za manifestacije od značaja za grada Kragujevac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 1/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/13, strana: 14 od 10.01.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 227 od 14.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 63 od 22.01.2016.


Pravilnik o načinu, postupku i kriterijumima za ostvarivanje prava na dodelu sredstava iz budžeta grada Kragujevca za realizaciju projekata udruženja u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/10, strana: 3 od 13.04.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 51 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 68 od 22.01.2016.


Pravilnik o načinu, postupku i kriterijumima za ostvarivanje prava za dodelu sredstava iz budžeta grada Kragujevca za realizaciju programa i projekata udruženja u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 68 od 22.01.2016.


Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa i projekata kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 22 od 22.01.2016.


Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa i projekata udruženja iz oblasti privrede na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 33 od 22.01.2016.


Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/15, strana: 1 od 03.04.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/15, strana: 1 od 06.04.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 21 od 22.01.2016.


Pravilnik o postupku dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za realizaciju programa, projekata, manifestacija i aktivnosti u oblasti omladinske politike

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 55 od 22.01.2016.


Pravilnik o postupku dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za realizaciju projekata udruženja/organizacija u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite

PRESTAJE DA VAŽI - sa 1/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/15, strana: 1 od 29.05.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 22 od 22.01.2016.


Pravilnik o uslovima za postavljanje objekata na javnim površinama

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/09, strana: 1 od 12.03.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/09, strana: 97 od 08.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/09, strana: 3 od 26.06.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/10, strana: 4 od 08.03.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/10, strana: 13 od 26.03.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/10, strana: 60 od 08.04.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/10, strana: 2 od 13.04.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/10, strana: 3 od 30.07.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/10, strana: 1 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/11, strana: 7 od 15.03.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/11, strana: 6 od 25.03.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 50 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/11, strana: 7 od 01.09.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/12, strana: 8 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/13, strana: 4 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/14, strana: 39 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/14, strana: 1 od 08.07.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/15, strana: 6 od 19.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 19 od 22.01.2016.


Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta grada Kragujevca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 1/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/09, strana: 14 od 19.02.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 33 od 22.01.2016.


Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu (prečišćen tekst - sa 45/15)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 15 od 26.01.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/15, strana: 2 od 14.05.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/15, strana: 12 od 18.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/15, strana: 3 od 27.08.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/15, strana: 12 od 21.12.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 45/15, strana: 55 od 30.12.2015.


Program raspodele sredstava udruženjima/organizacijama u oblasti socijalne zaštite za 2016. godinu na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 16 od 22.01.2016.


Program raspodele sredstava udruženjima/organizacijama u oblasti zdravstvene zaštite na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 15 od 22.01.2016.


Program raspodele sredstava zdravstvenim ustanovama na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 18 od 22.01.2016.


Program rasporeda sredstava subvencija JP Sportski centar "Mladost" Kragujevac u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 14 od 22.01.2016.


Program rasporeda sredstava subvencija Privrednom društvu Sportski centar "Park - Kragujevac" d.o.o. u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 15 od 22.01.2016.


Program rasporeda sredstava za rad Kancelarije za mlade u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 17 od 22.01.2016.


Program uređenja i postavljanja dečijih igrališta u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 45/15, strana: 4 od 30.12.2015.


Računovodstvene politike

PRESTAJU DA VAŽE - sa 45/15 - ZAMENJENE NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/14, strana: 55 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 45/15, strana: 42 od 30.12.2015.


Računovodstvene politike

"Službeni list grada Kragujevca", broj 45/15, strana: 42 od 30.12.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/15, strana: 82 od 25.12.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o određivanju mesečne naknade koja pripada JSP "Kragujevac" Kragujevac za obavljanje poslova objedinjene naplate komunalnih i drugih usluga u period od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine i koju plaćaju učesnici SON-a

"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/15, strana: 84 od 25.12.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor korisnika montažnih kuća u okviru projekta "Podrška poboljšanju uslova života prisilnih migranata i zatvaranje kolektivnih centara" - komponenta "Izgradnja montažnih kuća"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 79 od 22.01.2016.


Rešenje o obrazovanju Koordinacione komisije za sprovođenje popisa nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 78 od 22.01.2016.


Rešenje o obrazovanju Radne grupe za pripremu dokumentacije za ispunjenost kriterijuma grada Kragujevca za članstvo u regionalnoj mreži BFC SEE

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 80 od 22.01.2016.


Rešenje o oznakama organa grada Kragujevca u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 1 od 22.01.2016.


Uputstvo o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u gradskoj upravi grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/15, strana: 122 od 31.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/15, strana: 9 od 19.10.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 77 od 22.01.2016.


Uputstvo o radu trezora grada Kragujevca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 45/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 186 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 45/15, strana: 14 od 30.12.2015.


Uputstvo o radu trezora grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 45/15, strana: 14 od 30.12.2015.


Uputstvo za postupanje po zahtevima poreskih obveznika za odlaganje plaćanja dugovanog poreza

"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/14, strana: 4 od 06.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 45/15, strana: 13 od 30.12.2015.


Odluka o budžetu grada Zrenjanina za 2016. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 931 od 30.12.2015.


Odluka o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Bagljaš" u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1057 od 30.12.2015.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/12, strana: 579 od 22.12.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 835 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 892 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1052 od 30.12.2015.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za organizacione oblike u sistemu grada Zrenjanina za 2015. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1060 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/16, strana: 2 od 05.01.2016.


Odluka o objedinjenoj naplati komunalnih i drugih usluga

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/15, strana: 53 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1057 od 30.12.2015.


Odluka o određivanju maksimalne spratnosti objekata koji su predmet ozakonjenja

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1049 od 30.12.2015.


Odluka o održavanju komunalne higijene

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/08, strana: 372 od 24.11.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/10, strana: 303 od 09.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 829 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 86 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 519 od 17.10.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1050 od 30.12.2015.


Odluka o parkiranju vozila

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/09, strana: 147 od 11.06.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/09, strana: 394 od 10.12.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/10, strana: 30 od 19.02.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 2/10, strana: 45 od 02.03.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/10, strana: 303 od 09.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/11, strana: 19 od 18.02.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/11, strana: 68 od 07.04.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/11, strana: 481 od 27.10.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/13, strana: 555 od 30.10.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 197 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 344 od 12.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 891 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1051 od 30.12.2015.


Odluka o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 791 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/15, strana: 123 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/15, strana: 695 od 02.10.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1056 od 30.12.2015.


Odluka o raspisivanju referenduma na teritoriji Mesne zajednice "Klek" Klek radi donošenja odluke o uvođenju samodoprinosa za period od 01.03.2016. do 28.02.20126. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1063 od 30.12.2015.


Odluka o raspisivanju referenduma na teritoriji Mesne zajednice "Vojvoda Stevan Knićanin" Knićanin radi donošenja odluke o uvođenju samodoprinosa za period od 01.03.2016. do 28.02.20126. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1066 od 30.12.2015.


Odluka o raspisivanju referenduma na teritoriji Mesne zajednice "Zlatica" Lazarevo radi donošenja odluke o uvođenju samodoprinosa za period od 01.03.2016. do 28.02.2021. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1069 od 30.12.2015.


Pravilnik o dodeli novčanih sredstava učenicima srednjih škola i studentima sa teritorije grada Zrenjanina za postignute rezultate rada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/12, strana: 487 od 13.12.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/14, strana: 1 od 24.01.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 2/16, strana: 3 od 19.01.2016.


Pravilnik o dodeli novčanih sredstava učenicima srednjih škola i studentima sa teritorije grada Zrenjanina za postignute rezultate rada

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 2/16, strana: 3 od 19.01.2016.


Pravilnik o raspodeli sredstava za finansiranje odnosno sufinansiranje programa / projekata udruženja, saveza i drugih asocijacija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 33/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 2/15, strana: 4 od 15.01.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1121 od 30.12.2015.


Pravilnik o raspodeli sredstava za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata udruženja i amaterskih kulturno-umetničkih društava grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1121 od 30.12.2015.


Predlog odluke o uvođenju samodoprinosa na teritoriji Mesne zajednice "Klek" Klek za period od 01.03.2016. do 28.02.2026. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1061 od 30.12.2015.


Predlog odluke o uvođenju samodoprinosa na teritoriji Mesne zajednice "Vojvoda Stevan Knićanin" Knićanin za period od 01.03.2016. do 28.02.2026. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1064 od 30.12.2015.


Predlog odluke o uvođenju samodoprinosa na teritoriji Mesne zajednice "Zlatica" Lazarevo za period od 01.03.2016. do 28.02.2021. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1067 od 30.12.2015.


Rešenja o imenovanju komisija za sprovođenje referenduma za uvođenje samodoprinosa

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1070 od 30.12.2015.


Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odobra

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1073 od 30.12.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada u nazivu kluba

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1074 od 30.12.2015.


Zaključak kojim se nalaže javnim preduzećima i drugim oblicima organizovanja čiji je osnivač grad Zrenjanin da 50% dobiti, odnosno viška prihoda nad rashodima po završnom računu za 2014. godinu uplate u budžet grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1120 od 30.12.2015.


Zaključak kojim se nalaže JKP "Gradska toplana" Zrenjanin da izvrši preraspodelu potraživanja po osnovu računa za daljinsko grejanje za mesece decembar 2015. godine, januar i februar 2016. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/16, strana: 1 od 05.01.2016.


Zaključak o usvajanju Programa razvoja sporta u gradu Zrenjaninu za period 2016-2018. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1074 od 30.12.2015.


Javni poziv zakupcima na neodređeno vreme i vlasnicima stanova na kojima je zasnovano pravo zakupa da podnesu prijavu za evidentiranje

"Službeni list grada Subotice", broj 3/16, strana: 3 od 20.01.2016.


Odluka o budžetu grada Subotice za 2016. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 2 od 29.12.2015.


Odluka o donošenju Plana razmeštaja lokacija taksi stajališta na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 47/15, strana: 1 od 31.12.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za deo prostora "Banje Palić" između Palićkog jezera i Novosadskog puta na Paliću

"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 107 od 29.12.2015.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama

"Službeni list grada Subotice", broj 55/12, strana: 1 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 47 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 182 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 14/15, strana: 12 od 22.05.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 109 od 29.12.2015.


Odluka o odvođenju atmosferskih voda

"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 117 od 29.12.2015.


Odluka o osnivanju Pozorišta "Deže Kostolanji" Subotica - Kosztolanyi Dezso Szinhaz Szabadka - Kazalište "Dezso Kosztolanyi" Subotica (prečišćen tekst - sa 53/12)

"Službeni list grada Subotice", broj 4/94
"Službeni list grada Subotice", broj 2/95
"Službeni list grada Subotice", broj 20/97
"Službeni list grada Subotice", broj 5/00
"Službeni list grada Subotice", broj 32/06, strana: 44 od 30.11.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 6/07, strana: 4 od 16.03.2007.
"Službeni list grada Subotice", broj 50/12, strana: 50 od 30.10.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 53/12, strana: 1 od 03.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 122 od 29.12.2015.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Suboticagas" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 42 od 28.03.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 119 od 29.12.2015.


Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davaje na privremeno korišćenje dela javne površine putem javnog nadmetanja za postavljanje manjih montažnih objekata - kioska

"Službeni list grada Subotice", broj 1/16, strana: 1 od 08.01.2016.


Odluka o raspisivanju javnog oglasa za sticanje prava postavljanja bilborda i reklamnih tabli na stubovima javne rasvete na teritoriji grada Subotice i prigradskih naselja putem javnog nadmetanja

"Službeni list grada Subotice", broj 1/16, strana: 7 od 08.01.2016.


Odluka o stavljanju van snage Uputstva o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora grada Subotice i o načinu izveštavanja o investiranju sredstava korisnika budžeta grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 4/16, strana: 2 od 26.01.2016.


Odluka o stavljanju van snage Uputstva o radu trezora grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 4/16, strana: 3 od 26.01.2016.


Odluka o stipendiranju učenika prvih razreda srednjih škola deficitarnih zanatskih zanimanja tehničke struke

"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 123 od 29.12.2015.


Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Subotice, Republika Srbija i Grada Kiškunhalaša, Mađarska

"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 116 od 29.12.2015.


Odluka o utvrđivanju kulturnih manifestacija od posebnog značaja za grad

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 300 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 4/15, strana: 4 od 30.01.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 1 od 29.12.2015.


Pravila o radu distributivnog sistema i opšte odredbe

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 171 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 121 od 29.12.2015.


Pravilnik o merama u slučaju docnje korisnika sredstava Fonda

"Službeni list grada Subotice", broj 9/15, strana: 2 od 26.03.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 4/16, strana: 1 od 26.01.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 4/16, strana: 3 od 26.01.2016.


Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora grada Subotice i o načinu izveštavanja o investiranju sredstava korisnika budžeta grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 2/16, strana: 1 od 08.01.2016.


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na obezbeđenje učešća za bankarski stambeni kredit (prečišćen tekst - sa 45/14)

"Službeni list grada Subotice", broj 21/13, strana: 4 od 10.07.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/14, strana: 1 od 28.01.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 28/14, strana: 8 od 06.08.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 35/14, strana: 1 od 06.10.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 243 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 301 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 9/15, strana: 1 od 26.03.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 4/16, strana: 1 od 26.01.2016.


Pravilnik o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 221 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 126 od 29.12.2015.


Program popisa nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 3/16, strana: 1 od 20.01.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Subotice", broj 3/16, strana: 3 od 20.01.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 120 od 29.12.2015.


Rešenje o davanju mišljenja o opravdanosti proširenja područja Slobodne zone "Subotica" u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 144 od 29.12.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda Grada Subotice za 2016. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 2 od 29.12.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o kreditnom zaduženju JP "Palić Ludaš" Palić

"Službeni list grada Subotice", broj 47/15, strana: 2 od 31.12.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistemaatizaciji radnih mesta u JP "Direkcija za izgradnju grada Subotice"

"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 145 od 29.12.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za popis nezakonito izgrađenih objekata

"Službeni list grada Subotice", broj 4/16, strana: 2 od 26.01.2016.


Rešenje o razrešenju i imenovanju članova školskog odbora

"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 121 od 29.12.2015.


Rešenje o utvrđivanju cena u okviru taksi tarife na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 47/15, strana: 2 od 31.12.2015.


Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa jednokratne novčane pomoći trudnicama na teritoriji grada Subotice iz sredstava budžeta grada za 2016. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 3/16, strana: 2 od 20.01.2016.


Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete iz sredstava budžeta grada za 2016. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 3/16, strana: 2 od 20.01.2016.


Uputstvo o radu trezora grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 2/16, strana: 3 od 08.01.2016.


Uslovi i spisak lokacija delova javne površine predviđenih za davanje na privremeno korišćenje za postavljanje manjih montažnih objekata - kioska na teritoriji grada Subotice i prigradskih naselja

"Službeni list grada Subotice", broj 1/16, strana: 3 od 08.01.2016.


Uslovi i spisak lokacija delova javne površine predviđenih za davanje prava postavljanja bilborda i reklamnih tabli na stubovima javne rasvete na teritoriji grada Subotice i prigradskih naselja

"Službeni list grada Subotice", broj 1/16, strana: 9 od 08.01.2016.


Zaključak o korišćenju Hale sportova u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 1 od 29.12.2015.

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za mart 2020.

Agencijsko zapošljavanje - Novi i fleksibilniji način

PRAVNA POMOĆ

Povodom Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

SUDSKA PRAKSA - Apelacioni sud u Beogradu

Softver - nezakonito korišćenje, neovlašćeno umnožavanje, zloupotreba aplikacije

Suđenje u razumnom roku

SUDSKA PRAKSA - Privredni apelacioni sud

Parnični postupak - dozvoljenost tužbe, odbacivanje tužbe

IZVRŠNI POSTUPAK

Skraćeni izvršni postupak pred Privrednim sudom

SUDSKA PRAKSA - OBLIGACIONO PRAVO

Opasna stvar i odgovornost za štetu


VELIKANI PRAVNE MISLI

Prof. dr Radomir Lukić - Tumačenje prava - Pojam, značaj i pravna praznina - Analogija, argumentum a contrario i usko tumačenje izuzetaka


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)