POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER PUBLIKACIJE FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Februar 2016

Konvencija o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala, sa Zakonom o ratifikaciji

"Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 9/85, strana: 309 od 26.07.1985.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/16, strana: 4 od 26.02.2016.


Naredba o obaveznom atestiranju ploča iverica za opštu upotrebu i građevinarstvo

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/16 - Naredbom o prestanku važenja Naredbe
"Službeni list SFRJ", broj 61/83, strana: 1676 od 02.12.1983.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 313 od 26.02.2016.


Odluka o naknadi za puteve za strana vozila koja koriste puteve u SRJ

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/16 - Odlukom o prestanku važenja Odluke
"Službeni list SFRJ", broj 25/81, strana: 604 od 24.04.1981.
"Službeni list SFRJ", broj 27/81, strana: 708 od 08.05.1981.
"Službeni list SFRJ", broj 21/83, strana: 473 od 29.04.1983.
"Službeni list SFRJ", broj 75/91, strana: 1211 od 18.10.1991.
"Službeni list SRJ", broj 36/92, strana: 665 od 02.10.1992.
"Službeni list SRJ", broj 4/98, strana: 6 od 23.01.1998.
"Službeni list SRJ", broj 7/98, strana: 22 od 06.02.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 28 od 26.02.2016.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - termoluminoscentne dozimetre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 47/92, strana: 839 od 27.11.1992.
"Službeni list SRJ", broj 51/92, strana: 1039 od 25.12.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 34 od 05.02.2016.


Pravilnik o metrološkim uslovima za dozimetre fotonskog zračenja u zaštiti od zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 62/98, strana: 1 od 18.12.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 34 od 05.02.2016.


Pravilnik o metrološkim uslovima za dozimetre sa jonizacionim komorama u radioterapiji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 6/03, strana: 23 od 31.01.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 34 od 05.02.2016.


Pravilnik o metrološkim uslovima za dozimetre sa silicijumskom diodom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 26/95, strana: 44 od 02.06.1995.
"Službeni list SRJ", broj 30/95, strana: 4 od 23.06.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 34 od 05.02.2016.


Pravilnik o pomorskim i brodskim knjižicama i dozvolama za ukrcavanje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 40/13 i 12/16 - ZAMENJEN NOVIM PRAVILNICIMA
"Službeni list SFRJ", broj 13/81, strana: 357
"Službeni glasnik RS", broj 40/13, strana: 3 od 07.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 117 od 12.02.2016.


Pravilnik o uvođenju smanjenih normi vetikalnog razdvajanja vazduhoplova u vazdušnom prostoru Savezne Republike Jugoslavije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 68/01, strana: 1 od 21.12.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 15 od 25.02.2016.


Uredba o ratifikaciji sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Jugoslavije i Turske

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori", broj 3/54
"Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori", broj 6/56
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/16, strana: 25 od 26.02.2016.


Amandman na Konvenciju o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/16, strana: 1 od 26.02.2016.


Autentično tumačenje odredbi člana 142. Zakona o javnom informisanju i medijima ("Službeni glasnik RS", br. 83/14 i 58/15)

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 13 od 12.02.2016.


Evropska okvirna konvencija o prekograničnoj saradnji između teritorijalnih zajednica ili vlasti (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/16, strana: 1 od 08.02.2016.


Evropski sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe (ADR) od 30. septembra 1957. godine - Protokol o izmenama i dopunama člana 1 (a), člana 14 (1) i člana 14 (3) (b) Evropskog sporazuma, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/16, strana: 34 od 26.02.2016.


Indeksi potrošačkih cena za januar 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 92 od 25.02.2016.


JAVNI POZIV za upis akcija bez naknade - Armature, Aleksandrovac

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 207 od 12.02.2016.


Javnobeležnička tarifa

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 174 od 29.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 33 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 43 od 17.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 183 od 12.02.2016.


Javnobeležnička tarifa javnog beležnika kao poverenika suda u postupku za raspravljanje zaostavštine

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 182 od 12.02.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, postavljenjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 17/16, strana: 15 od 29.02.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 88 od 12.02.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 52 od 01.02.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 17 od 19.02.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 72 od 08.02.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 19 od 05.02.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima, postavljenjima i prestanku dužnosti, koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 45 od 25.02.2016.


Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova (januar-jun 2016. godine)

"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 174 od 05.02.2016.


Konvencija o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala, sa Zakonom o ratifikaciji

"Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 9/85, strana: 309 od 26.07.1985.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/16, strana: 4 od 26.02.2016.


Konvencija o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 102/07, strana: 40 od 07.11.2007.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/16, strana: 1 od 26.02.2016.


Kriterijumi i merila za određivanje visine naknade za licence za obavljanje energetskih delatnosti

PRESTAJU DA VAŽE - sa 13/16 - ZAMENJENI NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 199 od 24.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 36 od 17.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 43 od 19.02.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 71 od 22.02.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 315 od 26.02.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 129 od 08.02.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 45 od 19.02.2016.


Memorandum o razumevanju o ekonomskoj sradnji između Vlade Republike Srbije i Komisije Afričke unije

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/16, strana: 7 od 08.02.2016.


Naredba o obaveznom atestiranju ploča iverica za opštu upotrebu i građevinarstvo

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/16 - Naredbom o prestanku važenja Naredbe
"Službeni list SFRJ", broj 61/83, strana: 1676 od 02.12.1983.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 313 od 26.02.2016.


Naredba o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 63 od 05.02.2016.


Obaveštenja o stupanju međunarodnih sporazuma na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/16, strana: 25 od 08.02.2016.


Obaveštenje o stupanju sporazuma na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 3/16, strana: 8 od 19.02.2016.


Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 28 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 21 od 30.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 62 od 12.02.2016.


Odluka o broju sudija u sudovima

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 110 od 23.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 88 od 28.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 11/16, strana: 156 od 11.02.2016.


Odluka o izboru članova Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca sa stalnom funkcijom

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 11 od 12.02.2016.


Odluka o izboru članova Visokog saveta sudstva iz reda sudija

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 11 od 12.02.2016.


Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 71 od 08.02.2016.


Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 10/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 8 od 07.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 71 od 08.02.2016.


Odluka o kamatnim stopama koje Narodna banka Srbije primenjuje u postupku sprovođenja monetarne politike

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 46 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 8 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 81 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 14 od 11.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 22 od 10.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 250 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 89 od 13.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 11/16, strana: 156 od 11.02.2016.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 101/15, strana: 72 od 08.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 114/15, strana: 148 od 31.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 71 od 08.02.2016.


Odluka o matičnim područjima grada Čačka

December 18, 2015 00:00

PRESTAJE DA VAŽI - sa 105/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 118/12, strana: 54 od 14.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 105/15, strana: 178 od 18.12.2015.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji grada Čačka

"Službeni glasnik RS", broj 105/15, strana: 58 od 18.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 178 od 05.02.2016.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Pećinci

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 46 od 19.02.2016.


Odluka o naknadi za puteve za strana vozila koja koriste puteve u SRJ

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/16 - Odlukom o prestanku važenja Odluke
"Službeni list SFRJ", broj 25/81, strana: 604 od 24.04.1981.
"Službeni list SFRJ", broj 27/81, strana: 708 od 08.05.1981.
"Službeni list SFRJ", broj 21/83, strana: 473 od 29.04.1983.
"Službeni list SFRJ", broj 75/91, strana: 1211 od 18.10.1991.
"Službeni list SRJ", broj 36/92, strana: 665 od 02.10.1992.
"Službeni list SRJ", broj 4/98, strana: 6 od 23.01.1998.
"Službeni list SRJ", broj 7/98, strana: 22 od 06.02.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 28 od 26.02.2016.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za izradu Strategije za rešavanje problematičnih kredita

"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 4 od 11.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 17 od 19.02.2016.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za upravljanje procesom strateškog razvoja AD Aerodrom "Nikola Tesla" Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 6 od 27.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 88 od 12.02.2016.


Odluka o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću "Aerodromi Srbije"

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 50 od 01.02.2016.


Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 82 od 25.02.2016.


Odluka o prestanku funkcije sudje porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 106 od 01.02.2016.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 177 od 05.02.2016.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 106 od 01.02.2016.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 82 od 25.02.2016.


Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 15 od 19.02.2016.


Odluka o raspuštanju Skupštine opštine Nova Varoš i obrazovanju Privremenog organa opštine Nova Varoš

"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 44 od 25.02.2016.


Odluka o razrešenju funkcije predsednika Osnovnog suda u Valjevu

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 10 od 12.02.2016.


Odluka o razrešenju ministra odbrane

"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 3 od 05.02.2016.


Odluka o sedištu Uprave carina, osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i referata

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 42 od 12.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 8 od 24.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 26 od 26.02.2016.


Odluka o uslovima i načinu rada deviznog tržišta

"Službeni glasnik RS", broj 10/11, strana: 16 od 18.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 109/12, strana: 15 od 16.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 154 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 19 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 17/16, strana: 24 od 29.02.2016.


Odluka o utvrđivanju Godišnjeg plana obrazovanja odraslih u Republici Srbiji za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 3 od 05.02.2016.


Odluka o utvrđivanju granica zaštićene okoline i mera zaštite prostorno kulturno-istorijske celine "Gradsko jezgro Sremskih Karlovaca", nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog značaja

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 3 od 12.02.2016.


Odluka o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. i 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 3 od 28.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 63 od 06.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 109/15, strana: 5 od 25.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 27 od 26.02.2016.


Odluka o utvrđivanju Prostorno kulturno-istorijske celine Kompleksa Vojno-tehničkog zavoda u Kragujevcu za nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 3 od 12.02.2016.


Odluka o visini članarine za članove Farmaceutske komore Srbije za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 178 od 05.02.2016.


Odluka o visini naknade za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 315 od 26.02.2016.


Odluka o visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje energetskih delatnosti

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 43 od 19.02.2016.


Odluka Vlade broj 119-00-4/2016-01 (ovlašćenje dr Dušanu Vujoviću, ministru finansija da vrši ovlašćenja ministra odbrane do izbora novog ministra)

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 50 od 01.02.2016.


Odluke o davanju saglasnosti na odluke o cenama pristupa sistemima za distribuciju električne energije

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 314 od 26.02.2016.


Odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 11 od 12.02.2016.


Odluke o prestanku funkcije javnim tužiocima i tužiocu posebne nadležnosti

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 10 od 12.02.2016.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 41 od 19.02.2016.


Odluke Stomatološke komore Srbije o naknadama za licence, potvrde i uverenja

"Službeni glasnik RS", broj 17/16, strana: 26 od 29.02.2016.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUz-196/2013, IUo-150/2014

"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 175 od 05.02.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 71 od 22.02.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 5 od 05.02.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 3 od 01.02.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 3 od 12.02.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 4 od 08.02.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 17/16, strana: 2 od 29.02.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 5 od 19.02.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih sudova

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 3 od 26.02.2016.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u januaru 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 92 od 25.02.2016.


Pravilnik o bližim uslovima i načinu smeštaja i čuvanja oružja i municije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/16 - 5. marta 2016. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 1/99, strana: 7 od 06.01.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 29 od 05.02.2016.


Pravilnik o bližim uslovima obavljanja, načinu sprovođenja i programu obuke za rukovanje vatrenim oružjem

PRESTAJE DA VAŽI - sa 13/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 1/99, strana: 5 od 06.01.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 30/00, strana: 809 od 22.08.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 23 od 19.02.2016.


Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil mašinski tehničar za reparaturu

"Prosvetni glasnik", broj 4/08, strana: 1 od 13.05.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 1/16, strana: 1 od 18.02.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 1/16, strana: 147 od 18.02.2016.


Pravilnik o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 6 od 02.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 103 od 10.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 1/16, strana: 37 od 06.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 11/16, strana: 156 od 11.02.2016.


Pravilnik o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre

"Službeni glasnik RS", broj 32/09, strana: 24 od 05.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 70/10, strana: 36 od 30.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 6/12, strana: 20 od 27.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 11/16, strana: 3 od 11.02.2016.


Pravilnik o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 27 od 19.02.2016.


Pravilnik o dozimetrima

"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 34 od 05.02.2016.


Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

"Službeni glasnik RS", broj 8/12, strana: 114 od 03.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 11/13, strana: 4 od 01.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 72 od 25.02.2016.


Pravilnik o formi, minimalnom sadržaju informacija koje treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom

"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 181 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 14/13, strana: 21 od 13.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 69 od 22.02.2016.


Pravilnik o izgledu sudskih taksenih maraka, postupku izrade, distribuciji i raspolaganju sudskim taksenim markama

"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 58 od 25.02.2016.


Pravilnik o izgledu Upitnika o identifikacionim podacima

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 100 od 12.02.2016.


Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2015. i 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 105 od 12.02.2016.


Pravilnik o korišćenju podsticaja u organskoj stočarskoj proizvodnji po košnici pčela

"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 30 od 30.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 148 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 71 od 25.02.2016.


Pravilnik o merilima i postupku za upis učenika - pripadnika romske nacionalne manjine u srednju školu pod povoljnijim uslovima radi postizanja pune ravnopravnosti

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 148 od 12.02.2016.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - termoluminoscentne dozimetre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 47/92, strana: 839 od 27.11.1992.
"Službeni list SRJ", broj 51/92, strana: 1039 od 25.12.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 34 od 05.02.2016.


Pravilnik o metrološkim uslovima za dozimetre fotonskog zračenja u zaštiti od zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 62/98, strana: 1 od 18.12.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 34 od 05.02.2016.


Pravilnik o metrološkim uslovima za dozimetre sa jonizacionim komorama u radioterapiji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 6/03, strana: 23 od 31.01.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 34 od 05.02.2016.


Pravilnik o metrološkim uslovima za dozimetre sa silicijumskom diodom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 26/95, strana: 44 od 02.06.1995.
"Službeni list SRJ", broj 30/95, strana: 4 od 23.06.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 34 od 05.02.2016.


Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza (sa PRILOGOM: OBRASCI - PII, SNPDV, LNPDV)

"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 171 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 68 od 07.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 20 od 28.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 215 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 11/16, strana: 3 od 11.02.2016.


Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja dividende koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji, odnosno stečaju (sa prilogom: Obrazac DPDL/S)

"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 43 od 22.02.2016.


Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja vrednosti likvidacionog ostatka za potrebe određivanja iznosa dividende koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji (Sa PRILOGOM: OBRAZAC - PDPL)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/16 - osim čl. 3. i 4. u određenim slučajevima (videti član 5. novog pravilnika) - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 20 od 25.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 43 od 22.02.2016.


Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima jedinica lokalne vlasti u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 25 od 05.02.2016.


Pravilnik o načinu obeležavanja granica ribarskog područja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 79/09, strana: 16 od 28.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 285 od 26.02.2016.


Pravilnik o načinu obeležavanja ribarskog područja

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 285 od 26.02.2016.


Pravilnik o načinu obračunavanja poreza na premije neživotnih osiguranja i o sadržini i načinu vođenja evidencije koja obezbeđuje vršenje kontrole obračuna i plaćanja poreza na premije neživotnih osiguranja (sa PRILOGOM: OBRASCI - MOPPNO)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/16 - osim u slučajevima iz člana 7. novog pravilnika - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 140/04, strana: 38 od 31.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 40 od 22.02.2016.


Pravilnik o načinu obračunavanja, sadržini i načinu vođenja evidencije, obliku i sadržini poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja (sa prilogom: Obrazac PP-PPNO)

"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 40 od 22.02.2016.


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji i obrascu zahteva za ostvarivanje tih podsticaja

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 23 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 61 od 05.02.2016.


Pravilnik o načinu vođenja i obrascima evidencija o oružju i municiji koje vode nadležni organi

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 100 od 12.02.2016.


Pravilnik o načinu vršenja nadzora nad izvršenjem vanzavodskih sankcija i mera

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 230 od 26.02.2016.


Pravilnik o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i o načinu, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/16 - osim odredaba člana 3. st. 2, 4. i 5. koje prestaju da važe 31. decembra 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 73/10, strana: 125 od 12.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 285 od 26.02.2016.


Pravilnik o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i o načinu, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 285 od 26.02.2016.


Pravilnik o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 10/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 57/10, strana: 5 od 13.08.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 90/11, strana: 17 od 30.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 53 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 87 od 08.02.2016.


Pravilnik o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 87 od 08.02.2016.


Pravilnik o naknadi troškova u sudskim postupcima

"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 32 od 05.02.2016.


Pravilnik o naknadi troškova u sudskim postupcima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 57/03, strana: 10 od 30.05.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 69/11, strana: 16 od 19.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 32 od 05.02.2016.


Pravilnik o naknadi za overu potpisa birača koji podrži izbornu listu za izbor narodnih poslanika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 42/00, strana: 985 od 03.11.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 43/02, strana: 11 od 23.07.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 180 od 12.02.2016.


Pravilnik o naknadi za overu potpisa birača koji podrži izbornu listu za izbor narodnih poslanika

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 180 od 12.02.2016.


Pravilnik o naknadi za overu potpisa birača koji podrži izbornu listu za izbor odbornika

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 181 od 12.02.2016.


Pravilnik o naknadi za overu potpisa birača koji podrži izbornu listu za izbor odbornika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 21/08, strana: 15 od 22.02.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 181 od 12.02.2016.


Pravilnik o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada mašinstvo i obrada metala

"Prosvetni glasnik", broj 6/14, strana: 296 od 06.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 11/15, strana: 1 od 24.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 1/16, strana: 1 od 18.02.2016.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada mašinstvo i obrada metala

"Prosvetni glasnik", broj 6/14, strana: 1 od 06.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 11/15, strana: 497 od 24.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 1/16, strana: 147 od 18.02.2016.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - mašinstvo i obrada metala

"Prosvetni glasnik", broj 3/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 11 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 3/95
"Prosvetni glasnik", broj 1/96
"Prosvetni glasnik", broj 8/96
"Prosvetni glasnik", broj 5/97
"Prosvetni glasnik", broj 20/97
"Prosvetni glasnik", broj 6/98
"Prosvetni glasnik", broj 8/98
"Prosvetni glasnik", broj 3/99
"Prosvetni glasnik", broj 1/01
"Prosvetni glasnik", broj 9/02
"Prosvetni glasnik", broj 9/03, strana: 3 od 05.12.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 22/04, strana: 2 od 03.12.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 1/05, strana: 93 od 18.02.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 7/05, strana: 41 od 15.08.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 12/06, strana: 6 od 06.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 9/13, strana: 1 od 17.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 145 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 3 od 26.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/15, strana: 1 od 24.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 11/15, strana: 497 od 24.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 21/15, strana: 20 od 29.12.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 1/16, strana: 1 od 18.02.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 1/16, strana: 147 od 18.02.2016.


Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV (Sa PRILOGOM: OBRASCI - Spisak organizacionih jedinica poreske uprave, EPPDV, PEPDV, ZBPDV, PBPDV, PPPDV)

January 15, 2016 00:00

"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 11 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 48 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 18 od 29.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 211 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 3 od 15.01.2016.


Pravilnik o obrascima pasoša, diplomatskog pasoša i službenog pasoša

"Službeni glasnik RS", broj 7/08, strana: 21 od 18.01.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 37/08, strana: 25 od 11.04.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 38 od 05.02.2016.


Pravilnik o obrascima zahteva, odobrenja, oružnog lista i drugih isprava i evidencija predviđenih Zakonom o oružju i municiji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 1/99, strana: 8 od 06.01.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 27 od 15.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 100 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 211 od 26.02.2016.


Pravilnik o obrascu dozvole za kabotažu

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 22 od 19.02.2016.


Pravilnik o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika (sa prilogom: Obrazac PP OPO)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/16 - osim u slučajevima podnošenja poreske prijave u skladu sa članom 7. novog pravilnika - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 77/13, strana: 7 od 02.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 15 od 25.02.2016.


Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku (sa PRILOGOM: OBRASCI - PP OD, PP OD-1, PP OD-P, PP OD-O, OS i OS-1)

"Službeni glasnik RS", broj 96/04, strana: 7 od 24.08.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 105/04, strana: 4 od 21.09.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 65/05, strana: 22 od 26.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 82/06, strana: 100 od 29.09.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 15/12, strana: 32 od 02.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 24 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 27 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 3 od 21.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 75 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 76 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 37 od 22.02.2016.


Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica (sa PRILOGOM: OBRASCI - PDPO)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 97/15 i 14/16 - 1. marta 2016. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 22 od 25.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 50 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 59 od 22.02.2016.


Pravilnik o obuci u rukovanju vatrenim oružjem, uslovima za bavljenje popravljanjem i prepravljanjem oružja i prometom oružja i municije

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 23 od 19.02.2016.


Pravilnik o onesposobljavanju oružja

PAŽNJA - primenjuje se od 5. marta 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 30 od 05.02.2016.


Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima

"Službeni glasnik RS", broj 40/12, strana: 4 od 26.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 102/12, strana: 12 od 26.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 9 od 27.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 25 od 10.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 102/14, strana: 20 od 22.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 180 od 08.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 24 od 11.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 106 od 29.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 67 od 22.02.2016.


Pravilnik o pomorskim i brodskim knjižicama i dozvolama za ukrcavanje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 40/13 i 12/16 - ZAMENJEN NOVIM PRAVILNICIMA
"Službeni list SFRJ", broj 13/81, strana: 357
"Službeni glasnik RS", broj 40/13, strana: 3 od 07.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 117 od 12.02.2016.


Pravilnik o pomorskim knjižicama i dozvolama za ukrcavanje

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 117 od 12.02.2016.


Pravilnik o popunjavanju izvršilačih radnih mesta i položaja u Administrativnoj kancelariji Visokog saveta sudstva

"Službeni glasnik RS", broj 33/10, strana: 45 od 18.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 40 od 19.02.2016.


Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (sa prilogom: Obrazac PP OD-O)

"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 37 od 22.02.2016.


Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika (sa prilogom: Obrazac PP OPO)

"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 60 od 25.02.2016.


Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku (sa OBRASCIMA: PPP-PD, PPP-PO)

"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 3 od 21.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 76 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 21 od 29.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 29 od 11.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 44 od 22.02.2016.


Pravilnik o postupku bezbednosne provere i sadržini upitnika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 56 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 100 od 12.02.2016.


Pravilnik o postupku izdavanja prijave rođenja deteta i obrascu prijave rođenja deteta u zdravstvenoj ustanovi

"Službeni glasnik RS", broj 25/11, strana: 24 od 12.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 56 od 05.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 313 od 26.02.2016.


Pravilnik o postupku izdavanja, izgledu i sadržini obrazaca i isprava o oružju predviđenih Zakonom o oružju i municiji

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 211 od 26.02.2016.


Pravilnik o postupku registracije i sadržini registra ugovora o radu pomoraca

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 21 od 19.02.2016.


Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima

"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 313 od 26.02.2016.


Pravilnik o prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja i municije

"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 29 od 05.02.2016.


Pravilnik o pružanju usluga kontrole letenja i usluga uzbunjivanja

"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 83 od 25.02.2016.


Pravilnik o Registru hemikalija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 100/11, strana: 191 od 29.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 16/12, strana: 67 od 07.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/12, strana: 69 od 08.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 15/13, strana: 47 od 14.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 48 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 73 od 06.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 232 od 26.02.2016.


Pravilnik o Registru hemikalija

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 232 od 26.02.2016.


Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2015. godinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 106 od 06.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 184 od 12.02.2016.


Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 184 od 12.02.2016.


Pravilnik o sadržaju poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknade koje po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica (Sa PRILOGOM: OBRASCI - PPDSO)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 97/15 i 14/16 - 1. marta 2016. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 24 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 50 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 59 od 22.02.2016.


Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentni obveznik

PRESTAJE DA VAŽI - sa 100/15 i 14/16 - osim u slučaju podnošenja poreske prijave u skladu sa članom 12. novog pravilnika - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 24 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 100/15, strana: 37 od 04.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 64 od 22.02.2016.


Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica (sa prilogom: Obrazac PDPO/S)

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 50 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 75 od 29.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 59 od 22.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 79 od 25.02.2016.


Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje ostvaruje nerezidentno pravno lice

"Službeni glasnik RS", broj 100/15, strana: 37 od 04.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 75 od 29.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 64 od 22.02.2016.


Pravilnik o sadržini i načinu postupanja sa dokumentacijom za procenu sredstava za zaštitu bilja i metodama za ispitivanje sredstava za zaštitu bilja

PAŽNJA - primenjuje se od 30. juna 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 148 od 12.02.2016.


Pravilnik o sadržini i načinu postupanja sa dokumentacijom za procenu sredstava za zaštitu bilja i metodama za ispitivanje sredstava za zaštitu bilja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/16 - 30. juna 2016. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 69/12, strana: 41 od 20.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 148 od 12.02.2016.


Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra privrednih komora i Registra predstavništava stranih privrednih komora

"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 70 od 25.02.2016.


Pravilnik o sadržini zahteva za odobrenje objavljivanja prospekta i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtev za odobrenje prospekta

"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 181 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 69 od 22.02.2016.


Pravilnik o sadržini, obrascima, načinu i uslovima za izdavanje i vođenje dokumenata koje domaći brod predaje pri dolasku i odlasku iz luka obalnih država

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 68 od 01.02.2016.


Pravilnik o saglasnosti za skladištenje i snabdevanje naftom, derivatima nafte i biogorivima za sopstvene potrebe

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 105 od 12.02.2016.


Pravilnik o sastavu, načinu rada i odlučivanju komisije Ministarstva pravde koja odlučuje o žalbama protiv odluka disciplinske komisije Javnobeležničke komore

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 230 od 26.02.2016.


Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 31 od 26.02.2016.


Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru u Kontnom planu za budžetski sistem

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 103/11, strana: 245 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 273 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 26 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 270 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 76 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 255 od 31.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 10 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 11 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 42 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 46 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 31 od 26.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 11 od 03.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 105 od 03.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 11 od 02.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 299 od 17.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 56 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 105/15, strana: 31 od 18.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 31 od 26.02.2016.


Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu finansija - Poreska uprava

"Službeni glasnik RS", broj 17/16, strana: 21 od 29.02.2016.


Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 18 od 19.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 286 od 26.02.2016.


Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 286 od 26.02.2016.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi SRP "Bagremara"

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 123 od 08.02.2016.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi SRP "Deliblatska peščara"

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 109 od 08.02.2016.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi SRP "Gornje Podunavlje"

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 94 od 08.02.2016.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi SRP "Koviljsko-petrovaradinski rit"

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 116 od 08.02.2016.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi SRP "Obedska bara"

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 102 od 08.02.2016.


Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela

"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 25 od 09.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 67 od 22.02.2016.


Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla

"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 45 od 28.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 83 od 29.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 67 od 22.02.2016.


Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi

"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 76 od 29.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 63 od 05.02.2016.


Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 155 od 26.02.2016.


Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 104/11, strana: 3 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 274 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 27 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 77 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 254 od 31.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 11 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 15 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 34 od 29.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 43 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 47 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 31 od 26.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 11 od 03.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 105 od 03.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 11 od 02.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 299 od 17.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 55 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 105/15, strana: 31 od 18.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 155 od 26.02.2016.


Pravilnik o uslovima za izdavanje posebnog odobrenja za transport određenog opasnog tereta

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 112 od 12.02.2016.


Pravilnik o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije i kriterijumima o izuzimanju od obaveze vršenja energetskog pregleda

"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 67 od 25.02.2016.


Pravilnik o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije i kriterijumima o izuzimanju od obaveze vršenja energetskog pregleda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 25 od 29.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 67 od 25.02.2016.


Pravilnik o uslovima, načinu i obezbeđenju plaćanja naknade za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu u javnoj svojini Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 17/16, strana: 23 od 29.02.2016.


Pravilnik o uslovima, načinu i programu polaganja stručnog ispita za lica koja obavljaju poslove tehničkog rukovođenja, održavanja i rukovaoca u objektima za transport i distribuciju prirodnog gasa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 10/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 93/05, strana: 15 od 01.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 77 od 08.02.2016.


Pravilnik o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova u objektima za transport, distribuciju i skladištenje prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 77 od 08.02.2016.


Pravilnik o uvođenju smanjenih normi vetikalnog razdvajanja vazduhoplova u vazdušnom prostoru Savezne Republike Jugoslavije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 68/01, strana: 1 od 21.12.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 15 od 25.02.2016.


Program Fonda za razvoj Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 89 od 08.02.2016.


Program Fonda za razvoj Republike Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 10/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 13 od 28.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 123 od 09.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 48 od 11.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 89 od 08.02.2016.


Protokol o obezbeđivanju fitosanitarnih zahteva između Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Federalne službe za veterinarski i fitosanitarni nadzor Ruske Federacije, kod uzajamnih isporuka proizvoda sa visokim fitosanitarnim rizikom

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/16, strana: 10 od 08.02.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 95 od 12.02.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 57 od 25.02.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 28 od 26.02.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke i akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 21 od 05.02.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke i akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 75 od 08.02.2016.


Rešenja o imenovanju izvršitelja

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 28 od 19.02.2016.


Rešenja o imenovanju javnih beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 129 od 08.02.2016.


Rešenja o imenovanju javnih beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 70 od 22.02.2016.


Rešenja o imenovanju sudskih veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 89 od 08.02.2016.


Rešenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja

"Službeni glasnik RS", broj 11/16, strana: 157 od 11.02.2016.


Rešenja o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 95 od 12.02.2016.


Rešenja o razrešenju i imenovanju Izborne komisije opštine Paraćin

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 46 od 19.02.2016.


Rešenja o upisu u Registar o markama duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 29 od 19.02.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 29 od 26.02.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 96 od 12.02.2016.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 98 od 12.02.2016.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 23 od 05.02.2016.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 36 od 22.02.2016.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 30 od 26.02.2016.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 91 od 25.02.2016.


Rešenje o davanju dozvole za pružanje platnih usluga

"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 82 od 25.02.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. Beograd za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 68 od 01.02.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja EPS

"Službeni glasnik RS", broj 17/16, strana: 20 od 29.02.2016.


Rešenje o imenovanju javnog beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 45 od 19.02.2016.


Rešenje o imenovanju javnog beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 178 od 05.02.2016.


Rešenje o imenovanju sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 181 od 12.02.2016.


Rešenje o razrešenju dužnosti stalnog sudskog prevodioca

"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 68 od 22.02.2016.


Rešenje o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 68 od 22.02.2016.


Rešenje o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 68 od 22.02.2016.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 76 od 08.02.2016.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 21 od 19.02.2016.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 68 od 01.02.2016.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 76 od 08.02.2016.


Rešenje o utvrđivanju liste označenih lica na osnovu liste Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u skladu sa rezolucijama 1267 i 1989

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 8 od 07.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 202 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 42 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 114/15, strana: 148 od 31.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 54 od 01.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 52 od 25.02.2016.


Rešenje Saveta Komisije za zaštitu konkurencije broj 4/0-02-26/2016-2

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 44 od 19.02.2016.


Smernice Dobre prakse u distribuciji lekova

PRESTAJU DA VAŽE - sa 13/16 - ZAMENJENE NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 28/08, strana: 61 od 18.03.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 30 od 19.02.2016.


Smernice dobre prakse u distribuciji lekova

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 30 od 19.02.2016.


Spisak srpskih standarda iz oblasti vaga sa neautomatskim funkcionisanjem

PRESTAJE DA VAŽI - sa 10/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 76 od 16.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 88 od 08.02.2016.


Spisak srpskih standarda iz oblasti vaga sa neautomatskim funkcionisanjem

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 88 od 08.02.2016.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i organizacije NATO za podršku i nabavku (NSPO) o saradnji u oblasti logističke podrške (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 3/16, strana: 1 od 19.02.2016.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajta o donaciji Države Kuvajt Republici Srbiji za obnovu od razarajućih poplava koje su pogodile Republiku Srbiju maja 2014. godine

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/16, strana: 5 od 08.02.2016.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o međunarodnom drumskom saobraćaju, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/16, strana: 31 od 26.02.2016.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Liban o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, specijalnih i službenih pasoša, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/16, strana: 4 od 08.02.2016.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o uzajamnoj zaštiti intelektualne svojine tokom bilateralne vojno-tehničke saradnje, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/16, strana: 36 od 26.02.2016.


Sporazum između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo odbrane i Vlade Republike Mjanmarske Unije koju predstavlja Ministarstvo odbrane o saradnji u oblasti odbrane, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 3/16, strana: 6 od 19.02.2016.


Sporazum o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/16, strana: 25 od 26.02.2016.


Strategija regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama za period 2016-2020. godine

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 9 od 01.02.2016.


Ugovor između Republike Srbije i Republike Koreje o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/16, strana: 11 od 26.02.2016.


Ugovor između Republike Srbije i Velikog Vojvodstva Luksemburg o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/16, strana: 18 od 26.02.2016.


Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o finansijskoj saradnji za projekat "Podsticanje investicija u energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije preko bankarskog sektora (eko-krediti)"

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/16, strana: 10 od 08.02.2016.


Ugovor Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o zajedničkoj podršci projektima "Reforma stručnog obrazovanja" i "Upravljanje zemljištem"

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/16, strana: 18 od 08.02.2016.


Ukazi o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 14 od 12.02.2016.


Ukazi o opozivu sa dužnosti i postavljenju na dužnost izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije (Republika Island, Republika Fidži)

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 41 od 08.02.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/2253 od 2. decembra 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 98 od 01.02.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/2254 od 2. decembra 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 100 od 01.02.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/2255 od 2. decembra 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 101 od 01.02.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/2315 od 8. decembra 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 89 od 01.02.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/2316 od 8. decembra 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 90 od 01.02.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/2317 od 8. decembra 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 91 od 01.02.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/2318 od 8. decembra 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 93 od 01.02.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/2319 od 8. decembra 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 94 od 01.02.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/2320 od 8. decembra 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 95 od 01.02.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/2321 od 8. decembra 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 97 od 01.02.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/2351 od 14. decembra 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 102 od 01.02.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/2455 od 21. decembra 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 104 od 01.02.2016.


Uredba o bezbednom ukrcavanju i iskrcavanju pomorskih brodova za prevoz rasutog tereta

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 3 od 01.02.2016.


Uredba o internom konkursu

"Službeni glasnik RS", broj 17/16, strana: 3 od 29.02.2016.


Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke "KROV 2016"

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 71 od 08.02.2016.


Uredba o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor

"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 5 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 80/14, strana: 3 od 30.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/15, strana: 5 od 31.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 181 od 12.02.2016.


Uredba o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 15 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 9 od 01.02.2016.


Uredba o merilima i kriterijumima za razvrstavanje javnih preduzeća

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/16 - Zakonom o javnim preduzećima
"Službeni glasnik RS", broj 20/13, strana: 4 od 01.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 3 od 25.02.2016.


Uredba o Nacionalnom programu prevencije, lečenja i kontrole astme i hronične opstruktivne bolesti pluća u Republici Srbiji do 2020. godine

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 28 od 12.02.2016.


Uredba o načinu i roku plaćanja naknade za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa i naknade za zadržavanje istražnog prostora

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 66 od 08.02.2016.


Uredba o načinu plaćanja naknade i uslovima odlaganja plaćanja duga po osnovu naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 3 od 26.02.2016.


Uredba o načinu plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa za 2016. godinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 5 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 3 od 26.02.2016.


Uredba o najvišoj dopuštenoj starosti brodova za upis u jedan od upisnika brodova

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 3 od 14.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 61 od 12.02.2016.


Uredba o naknadi za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije (važi do 31. decembra 2018. godine)

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 56 od 12.02.2016.


Uredba o ocenjivanju profesionalnih vojnih lica

"Službeni glasnik RS", broj 17/16, strana: 5 od 29.02.2016.


Uredba o ocenjivanju profesionalnih vojnih lica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 87/10, strana: 3 od 19.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 17/16, strana: 5 od 29.02.2016.


Uredba o posebnom načinu priznavanja visokoškolskih isprava i vrednovanja studijskih programa visokoškolskih ustanova sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija koje obavljaju delatnost u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija

"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 3 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 26 od 26.02.2016.


Uredba o postupku kontrole izvršenja ugovornih obaveza kupca iz ugovora o prodaji kapitala ili imovine

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 3 od 07.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 59 od 12.02.2016.


Uredba o postupku privremene obustave prenosa pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica autonomnoj pokrajini, pripadajućeg dela poreza na zarade gradu Beogradu, odnosno prenosa transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/16 - Zakonom o javnim preduzećima
"Službeni glasnik RS", broj 49/13, strana: 3 od 05.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 3 od 25.02.2016.


Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 7 od 01.02.2016.


Uredba o rasporedu i korišćenju kreditnih sredstava za finansiranje privrednih subjekata u oblasti informaciono-komunikacione tehnologije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 10 od 21.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 23 od 26.02.2016.


Uredba o rasporedu i korišćenju kreditnih sredstava za finansiranje privrednih subjekata u oblasti informativno-komunikacione tehnologije

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 23 od 26.02.2016.


Uredba o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 22 od 26.02.2016.


Uredba o ratifikaciji sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Jugoslavije i Turske

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori", broj 3/54
"Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori", broj 6/56
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/16, strana: 25 od 26.02.2016.


Uredba o strateškom partnerstvu

"Službeni glasnik RS", broj 129/14, strana: 3 od 27.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 75/15, strana: 8 od 31.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 24 od 26.02.2016.


Uredba o Šifarniku radnih mesta

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 44 od 12.02.2016.


Uredba o uslovima, postupku i načinu prodaje kapitala i imovine metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 6 od 07.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 6 od 10.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 60 od 12.02.2016.


Uredba o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 14 od 19.02.2016.


Uredba o utvrđivanju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 53 od 08.02.2016.


Uredba o utvrđivanju Programa podrške unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture - Gradimo zajedno - EIB 8

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 59 od 08.02.2016.


Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa za 2016. godinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 10/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 25 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 66 od 08.02.2016.


Uredba o visini naknada za vode za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 42 od 08.02.2016.


Uredba o visini posebne naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 59 od 12.02.2016.


Usklađeni dinarski iznosi naknada iz jedinstvene tarife po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 181 od 12.02.2016.


Zaključak Komisije za zaštitu konkurencije broj 6/0-03-191/2016-1

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 45 od 19.02.2016.


Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

"Službeni glasnik RS", broj 41/09, strana: 3 od 02.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 53/10, strana: 12 od 29.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 270 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 22 od 08.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 61 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 106 od 26.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 175 od 05.02.2016.


Zakon o javnim preduzećima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 20 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 3 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 3 od 26.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 3 od 25.02.2016.


Zakon o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 3 od 25.02.2016.


Zakon o javnom informisanju i medijima

"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 22 od 05.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 58/15, strana: 3 od 30.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 13 od 12.02.2016.


Zakon o javnom zdravlju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 167 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 25 od 25.02.2016.


Zakon o javnom zdravlju

"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 25 od 25.02.2016.


Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama

"Službeni glasnik RS", broj 88/11, strana: 52 od 24.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 22 od 25.02.2016.


Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala

"Službeni glasnik RS", broj 36/11, strana: 58 od 27.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 18 od 25.02.2016.


Zakon o kulturi

"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 3 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 3 od 19.02.2016.


Zakon o međunarodnim merama ograničavanja

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 3 od 08.02.2016.


Zakon o metrologiji

"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 11 od 25.02.2016.


Zakon o metrologiji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 30/10, strana: 14 od 07.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 11 od 25.02.2016.


Zakon o obaveznom primerku publikacija

"Službeni glasnik RS", broj 52/11, strana: 16 od 15.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 8 od 19.02.2016.


Zakon o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 8 od 19.02.2016.


Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 1 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 84/02, strana: 2 od 05.12.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 23/03, strana: 16 od 13.03.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 70/03, strana: 1 od 10.07.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 55/04, strana: 32 od 21.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 51 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 85/05, strana: 30 od 06.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 12 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 8 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 20/09, strana: 39 od 19.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 53 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 53/10, strana: 15 od 29.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 265 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 2/12, strana: 3 od 13.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 3 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 12 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 9 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 3 od 03.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 13 od 05.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 112/15, strana: 5 od 30.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 24 od 25.02.2016.


Zakon o potvrđivanju izmena i dopuna Konvencije o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/16, strana: 4 od 26.02.2016.


Zakon o prekršajima

"Službeni glasnik RS", broj 65/13, strana: 6 od 25.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 12 od 19.02.2016.


Zakon o sportu

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 5 od 08.02.2016.


Zakon o sportu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 10/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 24/11, strana: 40 od 04.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 99/11, strana: 8 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 99/11, strana: 9 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 5 od 08.02.2016.


Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom

"Službeni glasnik RS", broj 33/06, strana: 3 od 17.04.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 3 od 19.02.2016.


Zakon o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika Železara Smederevo d.o.o. Smederevo

"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 20 od 25.02.2016.


Zakon o stočarstvu

"Službeni glasnik RS", broj 41/09, strana: 176 od 02.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 28 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 31 od 22.02.2016.


Zakon o upravljanju otpadom

"Službeni glasnik RS", broj 36/09, strana: 115 od 15.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 88/10, strana: 170 od 23.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 17 od 22.02.2016.


Zakon o uređenju sudova

"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 3 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 3 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 3 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 31/11, strana: 34 od 09.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 78/11, strana: 3 od 19.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 273 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 8 od 20.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 3 od 07.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 106/15, strana: 60 od 21.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 13 od 19.02.2016.


Zakon o zaštiti prirode

"Službeni glasnik RS", broj 36/09, strana: 76 od 15.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 88/10, strana: 162 od 23.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 91/10, strana: 133 od 03.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 8 od 22.02.2016.


Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 31 od 25.02.2016.


Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 125/04, strana: 63 od 22.11.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 36/15, strana: 18 od 21.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 31 od 25.02.2016.


Zakon o zaštiti životne sredine

"Službeni glasnik RS", broj 135/04, strana: 28 od 21.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 36/09, strana: 115 od 15.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 36/09, strana: 144 od 15.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 164 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 88 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 3 od 22.02.2016.


Zakon o zdravstvenom osiguranju

"Službeni glasnik RS", broj 107/05, strana: 48 od 02.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 109/05, strana: 29 od 09.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 106/06, strana: 64 od 24.11.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 57/11, strana: 41 od 01.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 110/12, strana: 15 od 20.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 34 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 75 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 11 od 11.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 2 od 10.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 53 od 19.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 106/15, strana: 65 od 21.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 5 od 08.02.2016.


Javni konkursi za sufinansiranje projekata i programa iz budžeta APV u 2016. godini

January 20, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 40 od 20.01.2016.


Kolektivni ugovor za organe Autonomne pokrajine Vojvodine

January 20, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 8/15, strana: 106 od 04.03.2015.
"Službeni list APV", broj 46/15, strana: 1962 od 04.11.2015.
"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 48 od 20.01.2016.


Konkurs za finansiranje organizacije međunarodnih sportskih priredbi od interesa za AP Vojvodinu

"Službeni list APV", broj 4/16, strana: 76 od 03.02.2016.


Konkurs za sanaciju, adaptaciju i opremanje prostora za rad omladinskih organizacija, organizacija za mlade, omladinskih domova i domova kulture

"Službeni list APV", broj 5/16, strana: 113 od 10.02.2016.


Konkursi za subvencionisanje i dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta APV

"Službeni list APV", broj 4/16, strana: 96 od 03.02.2016.


Konkursi, javni oglasi i javni konkursi za finansiranje projekata iz budžeta APV za 2016. godinu

January 27, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 3/16, strana: 66 od 27.01.2016.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu obrazloženog predloga akta o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i pripremu predloga akata o maksimalnom broju zaposlenih za svaki organizacioni oblik u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine

January 20, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 34/15, strana: 1573 od 14.08.2015.
"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 14 od 20.01.2016.


Odluka o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju za realizaciju programa unapređenja socijalne zaštite u APV u 2016. godini

January 20, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 12 od 20.01.2016.


Odluka o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava udruženjima građana za oblast socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite, društvene brige o deci i popularizacije pronatalitetne politike u 2016. godini

January 20, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 10 od 20.01.2016.


Odluka o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija sa elementima inovacione delatnosti i podsticajima zapošljavanja u APV u 2016. godini

January 20, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 9 od 20.01.2016.


Odluka o postupku izbora, kriterijumima za izbor i realizaciju projekata koje finansira Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 6/16, strana: 117 od 11.02.2016.


Odluka o sprovođenju postupka za dodelu sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine po konkursima u oblasti kulture u 2016. godini

January 27, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 3/16, strana: 58 od 27.01.2016.


Odluka o utvrđivanju Programa opšteg stručnog usavršavanja zaposlenih u pokrajinskim organima za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 5/16, strana: 101 od 10.02.2016.


Odluka o utvrđivanju Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih u Gradskoj upravi grada Subotice za 2016. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 6/16, strana: 2 od 12.02.2016.


Odluka o utvrđivanju projekata koje će Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine nastaviti da finansira u 2016. godini, a čija je realizacija započeta, odnosno nastavljena u 2015. godini iz sredstava Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 6/16, strana: 119 od 11.02.2016.


Pokrajinska uredba o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 4/16, strana: 73 od 03.02.2016.


Pravilnik o kriterijumima za dodelu sredstava za darovite studente ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

January 20, 2016 00:00

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1616 od 16.09.2015.
"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 24 od 20.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima za dodelu sredstava za darovite studente ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

January 20, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 24 od 20.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u APV

January 20, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 33 od 20.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

January 20, 2016 00:00

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1620 od 16.09.2015.
"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 33 od 20.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima za finansiranje/sufinansiranje projekata od značaja za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine za projektni ciklus 2016-2019. godine

January 20, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 35 od 20.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje nabavke mašina i opreme u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

January 20, 2016 00:00

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1618 od 16.09.2015.
"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 23 od 20.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje nabavke mašina i opreme u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

January 20, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 23 od 20.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje obrazovnih programa/projekata ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

January 20, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 25 od 20.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje obrazovnih programa/projekata ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

January 20, 2016 00:00

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1629 od 16.09.2015.
"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 25 od 20.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova

January 20, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 37 od 20.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova

January 20, 2016 00:00

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1635 od 16.09.2015.
"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 37 od 20.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje pripreme predloga aktivnosti međunarodne saradnje

January 20, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 30 od 20.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje pripreme predloga aktivnosti međunarodne saradnje

January 20, 2016 00:00

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1623 od 16.09.2015.
"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 30 od 20.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje programa/projekata u oblasti nauke i tehnološkog razvoja nevladinih organizacija u APV

January 20, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 29 od 20.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje programa/projekata u oblasti nauke i tehnološkog razvoja nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

January 20, 2016 00:00

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1624 od 16.09.2015.
"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 29 od 20.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima i boravku u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate

January 20, 2016 00:00

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1619 od 16.09.2015.
"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 38 od 20.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate

January 20, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 38 od 20.01.2016.


Pravilnik o načinu obavljanja savetodavnih poslova u poljoprivredi na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 4/16, strana: 76 od 03.02.2016.


Pravilnik o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine

January 27, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 3/16, strana: 58 od 27.01.2016.


Pravilnik o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine

January 27, 2016 00:00

PRESTAJE DA VAŽI - sa 3/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 39/14, strana: 1514 od 03.10.2014.
"Službeni list APV", broj 3/16, strana: 58 od 27.01.2016.


Pravilnik o sufinansiranju pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

January 20, 2016 00:00

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1633 od 16.09.2015.
"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 27 od 20.01.2016.


Pravilnik o sufinansiranju pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

January 20, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 27 od 20.01.2016.


Pravilnik o uslovima i načinu dodele budžetskih sredstava za finansiranje potreba i interesa mladih na teritoriji APV

January 20, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 20 od 20.01.2016.


Pravilnik o uslovima i načinu dodele budžetskih sredstava za finansiranje potreba i interesa mladih na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

GREŠKOM PONOVO OBJAVLJEN - postoji isti - sa 2/16
"Službeni list APV", broj 3/16, strana: 63 od 27.01.2016.
"Službeni list APV", broj 4/16, strana: 98 od 03.02.2016.


Pravilnik za realizaciju akcije "Pravo na prvu šansu"

January 20, 2016 00:00

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1625 od 16.09.2015.
"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 31 od 20.01.2016.


Pravilnik za realizaciju akcije "Pravo na prvu šansu"

January 20, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 31 od 20.01.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti

January 20, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 15 od 20.01.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti

January 27, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 3/16, strana: 53 od 27.01.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 5/16, strana: 110 od 10.02.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 5/16, strana: 111 od 10.02.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

January 27, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 3/16, strana: 56 od 27.01.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

January 20, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 16 od 20.01.2016.


Rešenja o imenovanju i razrešenju

"Službeni list APV", broj 4/16, strana: 75 od 03.02.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 4/16, strana: 75 od 03.02.2016.


Rešenje o nominalnom iznosu novčane pomoći porodici u kojoj se rodi treće dete za 2016. godinu

January 27, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 3/16, strana: 53 od 27.01.2016.


Rešenje o nominalnom iznosu sufinansiranja troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje za drugo, treće i svako naredno dete za 2016. godinu

January 27, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 3/16, strana: 53 od 27.01.2016.


Cenovnik usluga JKP "Veterina Beograd" koje se finansiraju iz sredstava budžeta grada Beograda

January 29, 2016 00:00

"Službeni list grada Beograda", broj 2/16, strana: 23 od 29.01.2016.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija (GO Barajevo)

January 29, 2016 00:00

"Službeni list grada Beograda", broj 2/16, strana: 34 od 29.01.2016.


Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta gradske opštine Mladenovac za 2014. godinu

January 15, 2016 00:00

"Službeni list grada Beograda", broj 1/16, strana: 2 od 15.01.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Voždovac za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 84/15, strana: 16 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 3 od 05.02.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Zemun za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 89/15, strana: 8 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 25 od 05.02.2016.


Odluka o dodeli poklona i nagrada učenicima osnovnih i srednjih škola

January 15, 2016 00:00

"Službeni list grada Beograda", broj 1/16, strana: 3 od 15.01.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Markovac, zaseok Crkvine, gradska opština Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 11 od 08.02.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Selo Mladenovac, gradska opština Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 12 od 08.02.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije prostora između Ulice Matice srpske, Rableove i postojećih sportskih terena, gradska opština Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 10 od 08.02.2016.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Beograda za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 3 od 08.02.2016.


Odluka o načinu finansiranja programa udruženja iz budžeta gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 50 od 05.02.2016.


Odluka o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija i mlađih selekcija sportskih klubova iz budžeta gradske opštine Mladenovac (prečišćen tekst - sa 3/2013)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 3/16 - ZAMENJENA NOVIM PRAVILNICIMA
"Službeni list grada Beograda", broj 3/13, strana: 14 od 31.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 50 od 05.02.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 54 od 05.02.2016.


Odluka o načinu finansiranja projekata, aktivnosti ili programa unapređenja poljoprivrede na teritoriji gradske opštine Mladenovac iz budžeta gradske opštine Mladenovac (prečišćen tekst - sa 3/2013)

"Službeni list grada Beograda", broj 3/13, strana: 12 od 31.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 52 od 05.02.2016.


Odluka o načinu realizacije pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 1 od 08.02.2016.


Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini gradske opštine Voždovac i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

"Službeni list grada Beograda", broj 56/12, strana: 6 od 11.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 7 od 25.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 20 od 05.02.2016.


Odluka o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2016. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 81/15, strana: 116 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 7 od 08.02.2016.


Odluka o obrazovanju Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 62/09, strana: 87 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 50 od 05.02.2016.


Odluka o određivanju visine zakupnine za poslovni prostor kojim upravlja JP "Poslovni prostor - Voždovac"

"Službeni list grada Beograda", broj 68/15, strana: 4 od 25.11.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 22 od 05.02.2016.


Odluka o održavanju čistoće u posebnim naseljenim mestima gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 13 od 25.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 20 od 05.02.2016.


Odluka o podizanju Spomenika glumcu

"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 13 od 08.02.2016.


Odluka o podršci novorođenoj deci sa teritorije gradske opštine Mladenovac dodelom dečijih autosedišta kategorije 0+

January 15, 2016 00:00

"Službeni list grada Beograda", broj 1/16, strana: 2 od 15.01.2016.


Odluka o pravima i uslugama socijalne zaštite

"Službeni list grada Beograda", broj 55/11, strana: 1 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/12, strana: 11 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/12, strana: 29 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/12, strana: 63 od 12.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 63 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 106 od 26.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/13, strana: 15 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 9 od 22.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 82/15, strana: 6 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 5 od 08.02.2016.


Odluka o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice

"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 10 od 21.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 7 od 08.02.2016.


Odluka o prenosu prava korišćenja i upravljanja objektima (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 18 od 05.02.2016.


Odluka o prenosu prava korišćenja i upravljanja objektom u ulici Ustaničkoj 125/I u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 18 od 05.02.2016.


Odluka o promeni sedišta Ustanove kulture Centar za kulturu Grocka

January 29, 2016 00:00

"Službeni list grada Beograda", broj 2/16, strana: 35 od 29.01.2016.


Odluka o stalnim manifestacijama iz oblasti kulture od značaja za gradsku opštinu Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 57 od 05.02.2016.


Odluka o stalnim manifestacijama iz oblasti sporta od značaja za gradsku opštinu Mladenovac

January 29, 2016 00:00

"Službeni list grada Beograda", broj 2/16, strana: 35 od 29.01.2016.


Odluka o ukidanju Centra za kulturu i sport "Šumice" (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 19 od 05.02.2016.


Odluka o uspostavljanju saradnje između gradske opštine Savski venac, Republika Srbija i opštine Aerodrom, Republika Makedonija

January 29, 2016 00:00

"Službeni list grada Beograda", broj 2/16, strana: 33 od 29.01.2016.


Odluka o ustanovljenju "Šumadijskih metafora"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 3/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 7/94 od 08.04.1994.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/13, strana: 31 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 57 od 05.02.2016.


Odluka o usvajanju Cenovnika usluga Veterinarske ustanove "Veterina Beograd"

January 29, 2016 00:00

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 65/14, strana: 1 od 04.08.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/15, strana: 2 od 28.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 20 od 04.05.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/15, strana: 2 od 30.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/16, strana: 23 od 29.01.2016.


Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na području gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 54 od 05.02.2016.


Plan detaljne regulacije za deo industrijske celine AD "21. maj", gradska opština Rakovica

January 29, 2016 00:00

"Službeni list grada Beograda", broj 2/16, strana: 1 od 29.01.2016.


Plan detaljne regulacije za rekonstrukciju i dogradnju toplovodne mreže od toplane TO "Novi Beograd" do područja PPPPN "Beograd na vodi" gradske opštine Novi Beograd i Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 13 od 08.02.2016.


Pokazatelj smanjenja potrošačkih cena u decembru 2015. godine

January 29, 2016 00:00

"Službeni list grada Beograda", broj 2/16, strana: 32 od 29.01.2016.


Pravila Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma

PRESTAJU DA VAŽE - sa 4/16 - ZAMENJENA NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 45 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 8 od 08.02.2016.


Pravila Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma

"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 8 od 08.02.2016.


Pravilnik o određivanju osoba koje mogu ostvariti pravo na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima

January 29, 2016 00:00

"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 10 od 31.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/16, strana: 26 od 29.01.2016.


Pravilnik o platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima gradske opštine Barajevo

January 15, 2016 00:00

"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 83 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/16, strana: 1 od 15.01.2016.


Pravilnik o uslovima, kriterijumima i načinu finansiranja programa od javnog interesa sredstvima Sekretarijata za socijalnu zaštitu za period od 2015. do 2018. godine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/16 - Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite
"Službeni list grada Beograda", broj 3/15, strana: 3 od 28.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 5 od 08.02.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti (GO Stari grad)

"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 49 od 05.02.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 21 od 05.02.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 24 od 08.02.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 26 od 08.02.2016.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima, prestanku mandata (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 20 od 05.02.2016.


Rešenja o prestanku funkcije, imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 25 od 08.02.2016.


Rešenja o razrešenju i imenovanju Izborne komisije gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 4 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/14, strana: 21 od 19.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 48 od 05.02.2016.


Rešenja o utvrđivanju prestanka mandata u Skupštini GO Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 49 od 05.02.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga JKP "Veterina Beograd"

January 29, 2016 00:00

"Službeni list grada Beograda", broj 2/16, strana: 23 od 29.01.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti Skupštini gradske opštine Voždovac za rešavanje odnosa komunalne delatnosti održavanja čistoće

January 15, 2016 00:00

"Službeni list grada Beograda", broj 1/16, strana: 1 od 15.01.2016.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Markovac, zaseok Crkvine, gradska opština Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 1 od 05.02.2016.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici selo Mladenovac, gradska opština Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 2 od 05.02.2016.


Rešenje o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 1 od 20.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 1 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 1 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/13, strana: 1 od 21.10.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 3 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 23 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 5 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/14, strana: 2 od 09.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 1 od 02.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 1 od 27.08.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 1 od 25.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/15, strana: 2 od 28.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/15, strana: 1 od 09.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/15, strana: 58 od 23.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/15, strana: 16 od 17.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 82/15, strana: 65 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 1 od 05.02.2016.


Rešenje o određivanju biračkih mesta (GO Savski venac)

January 29, 2016 00:00

"Službeni list grada Beograda", broj 2/16, strana: 33 od 29.01.2016.


Rešenje o opštim parkiralištima

January 29, 2016 00:00

"Službeni list grada Beograda", broj 44/09, strana: 5 od 07.10.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/10, strana: 3 od 16.02.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/10, strana: 24 od 16.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/10, strana: 2 od 19.08.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/11, strana: 15 od 11.11.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 1 od 15.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 27 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 5 od 09.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/15, strana: 9 od 28.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 20 od 04.05.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/16, strana: 32 od 29.01.2016.


Rešenje o utvrđivanju iznosa prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2015. godinu

January 29, 2016 00:00

"Službeni list grada Beograda", broj 88/14, strana: 1 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/15, strana: 5 od 09.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/16, strana: 32 od 29.01.2016.


Statut Javnog preduzeća "Poslovni prostor - Voždovac"

"Službeni list grada Beograda", broj 18/14, strana: 31 od 13.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 23 od 05.02.2016.


Akcioni plan zapošljavanja grada Novog Sada za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/16, strana: 45 od 29.01.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/16, strana: 73 od 05.02.2016.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju programa od interesa za grad Novi Sad u socijalnoj zaštiti, za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/16, strana: 185 od 19.02.2016.

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/16, strana: 45 od 29.01.2016.


Odluka o finansiranju obrade podataka u vezi sa posebnom naknadom za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji grada Novog Sada u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/16, strana: 102 od 11.02.2016.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za porodično stanovanje u zapadnom delu grada Novog Sada, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/16, strana: 154 od 12.02.2016.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za porodično stanovanje uz Temerinski i Sentandrejski put sa okruženjem u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/16, strana: 156 od 12.02.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela državnog puta IB-12 u Kaću, sa Rešenjem o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/16, strana: 152 od 12.02.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije radne zone južno od pruge u Futogu, sa Rešenjem o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/16, strana: 151 od 12.02.2016.


Odluka o izradi Plana generalne regulacije prostora za poslovanje u severozapadnom delu grada Novog Sada, sa Rešenjem o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/16, strana: 148 od 12.02.2016.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/16, strana: 97 od 11.02.2016.


Odluka o obezbeđenju sredstava za sanaciju poslovanja Osnovne škole "Aleksa Šantić" Stepanovićevo

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2256 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/16, strana: 74 od 05.02.2016.


Odluka o osnivanju Turističke organizacije grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/08, strana: 1400 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/09, strana: 783 od 26.06.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/13, strana: 892 od 25.07.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1420 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/16, strana: 100 od 11.02.2016.


Odluka o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 210 od 27.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/16, strana: 100 od 11.02.2016.


Odluka o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2016. godinu

January 21, 2016 00:00

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/15, strana: 2175 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/16, strana: 34 od 21.01.2016.


Odluka o promeni cena parkiranja, uklanjanja motornih vozila i postavljanja uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila

"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/12, strana: 1676 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/13, strana: 350 od 19.04.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/16, strana: 74 od 05.02.2016.


Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 203 od 27.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1313 od 04.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/15, strana: 1439 od 25.09.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/16, strana: 99 od 11.02.2016.


Plan detaljne regulacije "Bulevar III" u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/06, strana: 127 od 11.03.2006.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/09, strana: 408 od 24.04.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/09, strana: 1465 od 01.12.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/11, strana: 977 od 29.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/15, strana: 503 od 29.05.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/15, strana: 1126 od 25.06.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/16, strana: 147 od 12.02.2016.


Plan detaljne regulacije prostora namenjenog za poslovanje na ulaznom pravcu duž Futoškog puta u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/16, strana: 117 od 11.02.2016.


Plan generalne regulacije Limana sa Univerzitetskim centrom u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/12, strana: 460 od 05.04.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 441 od 13.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/14, strana: 827 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/16, strana: 134 od 11.02.2016.


Plan generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/11, strana: 977 od 29.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/14, strana: 208 od 29.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/16, strana: 135 od 11.02.2016.


Plan generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 40/11, strana: 1087 od 31.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/12, strana: 1107 od 15.08.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 440 od 13.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/15, strana: 1001 od 16.06.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/15, strana: 1597 od 26.09.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2203 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/16, strana: 145 od 12.02.2016.


Pravilnik o metodologiji formiranja cene usluge smeštaja u prihvatilište i prihvatnu stanicu za odrasla i stara lica u učešću korisnika u troškovima usluge

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/16, strana: 192 od 22.02.2016.


Pravilnik o načinu i postupku dodele sredstava iz budžeta grada Novog Sada za finansiranje ili sufinansiranje programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite koji su od interesa za grad Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/16, strana: 77 od 10.02.2016.


Pravilnik o načinu i postupku dodele sredstava iz budžeta grada Novog Sada za programe kojima se obezbeđuju posebni oblici socijalne zaštite

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/10, strana: 173 od 20.03.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/16, strana: 79 od 10.02.2016.


Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/16, strana: 93 od 10.02.2016.


Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora Grada Novog Sada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/05, strana: 486 od 05.05.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/06, strana: 121 od 07.03.2006.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/16, strana: 93 od 10.02.2016.


Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za postavljanje objekata i uređaja na javnoj površini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/13, strana: 324 od 12.04.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/16, strana: 166 od 12.02.2016.


Program investicionih aktivnosti Apoteke Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/16, strana: 189 od 22.02.2016.


Program investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Doma zdravlja "Novi Sad" za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/16, strana: 84 od 10.02.2016.


Program investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/16, strana: 83 od 10.02.2016.


Program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/14, strana: 46 od 25.02.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/16, strana: 93 od 10.02.2016.


Program održavanja javnog osvetljenja na teritoriji grada Novog Sada za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/16, strana: 82 od 10.02.2016.


Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji grada Novog Sada za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/16, strana: 102 od 11.02.2016.


Program praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji grada Novog Sada za 2016. i 2017. godinu

January 28, 2016 00:00

"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/16, strana: 39 od 28.01.2016.


Program unapređenja socijalne zaštite grada Novog Sada u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/16, strana: 189 od 22.02.2016.


Program za realizaciju sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine u vezi sa nastavkom radova na izgradnji Žeželjevog mosta preko reke Dunav u Novom Sadu za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/16, strana: 165 od 12.02.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/16, strana: 74 od 05.02.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/16, strana: 181 od 19.02.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

January 21, 2016 00:00

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/16, strana: 30 od 21.01.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

January 29, 2016 00:00

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/16, strana: 69 od 29.01.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/16, strana: 199 od 22.02.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/16, strana: 159 od 12.02.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na programe upravljanja u javnim ustanovama za zaštitu prirode

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/16, strana: 182 od 19.02.2016.


Rešenja o dodeljivanju naziva ulicama na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/16, strana: 160 od 12.02.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/16, strana: 161 od 12.02.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program delatnosti zoohigijene i poslova koji se obavljaju u okviru karantina za 2016. godinu

January 29, 2016 00:00

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/16, strana: 45 od 29.01.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program javne higijene za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/16, strana: 91 od 10.02.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/16, strana: 181 od 19.02.2016.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za realizaciju mera zapošljavanja iz Akcionog plana zapošljavanja grada Novog Sada za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/16, strana: 198 od 22.02.2016.


Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/16, strana: 79 od 10.02.2016.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za osnovne škole za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/16, strana: 193 od 22.02.2016.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za potrebe direktnih korisnika budžeta grada Novog Sada u 2016. godini

January 28, 2016 00:00

"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/16, strana: 37 od 28.01.2016.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za srednje škole za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/16, strana: 197 od 22.02.2016.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

January 21, 2016 00:00

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/16, strana: 30 od 21.01.2016.


Rešenje o utvrđivanju broja učenika i studenata koji ostvaruju pravo na pomoć u školovanju i nominalni iznos pomoći za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/16, strana: 92 od 10.02.2016.


Rešenje o utvrđivanju iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete, novogodišnje novčane pomoći, novogodišnjeg poklona i novčane pomoći za trojke, za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/16, strana: 92 od 10.02.2016.


Rešenje o utvrđivanju rasporeda i vremena korišćenja nepokretnosti školskih objekata - sala za fizičko vaspitanje na teritoriji grada Novog Sada bez naknade, za fizičko vežbanje dece školskog uzrasta od 7 do 15 godina za period od 18. januara do 23. decembra 2016. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/16, strana: 85 od 10.02.2016.


Rešenje o utvrđivanju visine naknade za obavljanje poslova objedinjene naplate

"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/14, strana: 1 od 13.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/15, strana: 5 od 23.01.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/16, strana: 92 od 10.02.2016.


Finansijski plan Direkcije za robne rezerve grada Kragujevca za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 61 od 08.02.2016.


Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Kragujevca neposrednom pogodbom besteretnim pravnim poslom - poklonom

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 1 od 08.02.2016.


Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Kragujevca za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 2 od 08.02.2016.


Program obrazovanja gradskih robnih rezervi u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 57 od 08.02.2016.


Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 48 od 08.02.2016.


Program rasporeda sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata udruženja koji su od javnog interesa za grad Kragujevac u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 66 od 08.02.2016.


Program rasporeda sredstava za finansiranje razvoja kulture u gradu Kragujevcu u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 65 od 08.02.2016.


Program sistematske deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 45 od 08.02.2016.


Program subvencija privredi u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 65 od 08.02.2016.


Program za podsticaje privredi u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 63 od 08.02.2016.


Program za vanredne situacije i planiranje odbrane u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 43 od 08.02.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na cene (Narodni muzej grada Kragujevca)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 67 od 08.02.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje predloga za dodelu sredstava iz budžeta grada Kragujevca za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata udruženja koji su od javnog interesa za grad Kragujevac u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 70 od 08.02.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Kragujevca neposrednom pogodbom besteretnim pravnim poslom - poklonom

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 68 od 08.02.2016.


Rešenje o utvrđivanju Cenovnika usluga komunalnog održavanja za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 68 od 08.02.2016.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji grada Zrenjanina

January 27, 2016 00:00

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/10, strana: 185 od 11.06.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/10, strana: 277 od 23.07.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/11, strana: 59 od 31.03.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 27/12, strana: 333 od 25.09.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/13, strana: 30 od 04.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/13, strana: 32 od 05.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/14, strana: 15 od 13.02.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 414 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/15, strana: 41 od 18.02.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 3/16, strana: 7 od 27.01.2016.


Javna prodaja demontiranog crepa i elemenata terakote sa fasade objekta Sinagoge u Subotici, preostalog novo nabavljenog glaziranog crepa za isti objekat, te demontirane drvene građe

"Službeni list grada Subotice", broj 6/16, strana: 1 od 12.02.2016.


Odluka o cenama za isporučenu toplotnu energiju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 5/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 170 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 5/16, strana: 79 od 04.02.2016.


Odluka o cenama za toplotnu energiju

"Službeni list grada Subotice", broj 5/16, strana: 79 od 04.02.2016.


Odluka o davanju u zakup poslovnih prostorija

"Službeni list grada Subotice", broj 6/16, strana: 5 od 12.02.2016.


Odluka o donošenju Plana postavljanja urbane opreme držača za bicikle na javnim površinama na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 5/16, strana: 99 od 04.02.2016.


Odluka o donošenju Plana postavljanja urbane opreme na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 5/16, strana: 80 od 04.02.2016.


Odluka o donošenju Programa energetske efikasnosti grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 5/16, strana: 11 od 04.02.2016.


Odluka o izradi Izmene Plana detaljne regulacije za delove prostora MZ "Zorka" i MZ "Dudova šuma" (između ulica dr Ferenca Bodrogvarija, železničke pruge Subotica - Budimpešta, ulice Kosovske, železničke pruge Subotica - Sombor i ulice Proleterskih brigada) u Subotici, sa Rešenjem o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Subotice", broj 5/16, strana: 4 od 04.02.2016.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Subotice za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 5/16, strana: 8 od 04.02.2016.


Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom

"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 24 od 30.10.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 185 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 5/16, strana: 75 od 04.02.2016.


Odluka o utvrđivanju dozvoljene spratnosti objekata u postupku ozakonjenja objekata izgrađenih bez građevinske dozvole odnosno odobrenja za izgradnju

"Službeni list grada Subotice", broj 5/16, strana: 8 od 04.02.2016.


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na obezbeđenje učešća za bankarski stambeni kredit (prečišćen tekst - sa 45/14)

"Službeni list grada Subotice", broj 21/13, strana: 4 od 10.07.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/14, strana: 1 od 28.01.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 28/14, strana: 8 od 06.08.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 35/14, strana: 1 od 06.10.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 243 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 301 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 9/15, strana: 1 od 26.03.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 4/16, strana: 1 od 26.01.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 5/16, strana: 113 od 04.02.2016.


Program mera za unapređenje uslova života na teritoriji grada Subotice za 2016. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 6/16, strana: 3 od 12.02.2016.


Program trošenja sredstava u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Subotice za 2016. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 5/16, strana: 2 od 04.02.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Subotice", broj 6/16, strana: 4 od 12.02.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan i na Godišnji plan i program rada Fondacije mentalne higijene "EXPECTO" za 2016. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 5/16, strana: 1 od 04.02.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 5/16, strana: 105 od 04.02.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama za toplotnu energiju JKP "Subotička toplana" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 5/16, strana: 78 od 04.02.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program čišćenja i uklanjanja snega i leda sa ulica, puteva, trgova i drugih površina javne namene za period od 01.01.2016. do 15.03.2016. na teritoriji grada Subotice i zaštićenog područja Parka prirode Palić

"Službeni list grada Subotice", broj 5/16, strana: 114 od 04.02.2016.


Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta bez naknade u Privrednoj zoni "Mali Bajmok" Kompaniji "Contitech Fluid Serbia" d.o.o.

"Službeni list grada Subotice", broj 5/16, strana: 107 od 04.02.2016.

INTERMEX ONLINE

NAJNOVIJE VESTI IZ MEDIJA
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za septembar 2019.

RADNO PRAVO

Legitimacija predstavnika sindikata i zaštita pojedinačnih prava zaposlenih


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Postupak sudske zaštite


SUDSKA PRAKSA - Vrhovni kasacioni sud

Radno pravo - Isplata razlike zarade


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Odgovornost za štetu i naknada štete


NAKNADA ZARADE

Ostvarivanje prava na naknadu zarade - Za vreme privremene sprečenosti za rad koja je nastupila od 11.04.2019. godine - potrebna dokumentacija


RADNO PRAVO

Jubilarna nagrada


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Radni odnosi


OBRAZOVANJE

Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije


MIŠLJENJA MINISTARSTVA - MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Šifarnik zanimanja - Pitanja i odgovori


MIŠLJENJA

Stalna konferencija gradova i opština - Prava i obaveze zaposlenih u lokalnoj administraciji


OSIGURANJE

Srpsko pravo osiguranja o statusu društva za posredovanje u osiguranju


SUDSKA PRAKSA - PRIVREDNI APELACIONI SUD

Osiguranje - Prava i obaveze osiguravača


KRIVIČNO PRAVO

Poreska utaja (norma i praksa)


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)