POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Februar 2016

Konvencija o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala, sa Zakonom o ratifikaciji

"Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 9/85, strana: 309 od 26.07.1985.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/16, strana: 4 od 26.02.2016.


Naredba o obaveznom atestiranju ploča iverica za opštu upotrebu i građevinarstvo

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/16 - Naredbom o prestanku važenja Naredbe
"Službeni list SFRJ", broj 61/83, strana: 1676 od 02.12.1983.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 313 od 26.02.2016.


Odluka o naknadi za puteve za strana vozila koja koriste puteve u SRJ

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/16 - Odlukom o prestanku važenja Odluke
"Službeni list SFRJ", broj 25/81, strana: 604 od 24.04.1981.
"Službeni list SFRJ", broj 27/81, strana: 708 od 08.05.1981.
"Službeni list SFRJ", broj 21/83, strana: 473 od 29.04.1983.
"Službeni list SFRJ", broj 75/91, strana: 1211 od 18.10.1991.
"Službeni list SRJ", broj 36/92, strana: 665 od 02.10.1992.
"Službeni list SRJ", broj 4/98, strana: 6 od 23.01.1998.
"Službeni list SRJ", broj 7/98, strana: 22 od 06.02.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 28 od 26.02.2016.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - termoluminoscentne dozimetre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 47/92, strana: 839 od 27.11.1992.
"Službeni list SRJ", broj 51/92, strana: 1039 od 25.12.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 34 od 05.02.2016.


Pravilnik o metrološkim uslovima za dozimetre fotonskog zračenja u zaštiti od zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 62/98, strana: 1 od 18.12.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 34 od 05.02.2016.


Pravilnik o metrološkim uslovima za dozimetre sa jonizacionim komorama u radioterapiji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 6/03, strana: 23 od 31.01.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 34 od 05.02.2016.


Pravilnik o metrološkim uslovima za dozimetre sa silicijumskom diodom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 26/95, strana: 44 od 02.06.1995.
"Službeni list SRJ", broj 30/95, strana: 4 od 23.06.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 34 od 05.02.2016.


Pravilnik o pomorskim i brodskim knjižicama i dozvolama za ukrcavanje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 40/13 i 12/16 - ZAMENJEN NOVIM PRAVILNICIMA
"Službeni list SFRJ", broj 13/81, strana: 357
"Službeni glasnik RS", broj 40/13, strana: 3 od 07.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 117 od 12.02.2016.


Pravilnik o uvođenju smanjenih normi vetikalnog razdvajanja vazduhoplova u vazdušnom prostoru Savezne Republike Jugoslavije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 68/01, strana: 1 od 21.12.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 15 od 25.02.2016.


Uredba o ratifikaciji sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Jugoslavije i Turske

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori", broj 3/54
"Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori", broj 6/56
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/16, strana: 25 od 26.02.2016.


Amandman na Konvenciju o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/16, strana: 1 od 26.02.2016.


Autentično tumačenje odredbi člana 142. Zakona o javnom informisanju i medijima ("Službeni glasnik RS", br. 83/14 i 58/15)

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 13 od 12.02.2016.


Evropska okvirna konvencija o prekograničnoj saradnji između teritorijalnih zajednica ili vlasti (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/16, strana: 1 od 08.02.2016.


Evropski sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe (ADR) od 30. septembra 1957. godine - Protokol o izmenama i dopunama člana 1 (a), člana 14 (1) i člana 14 (3) (b) Evropskog sporazuma, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/16, strana: 34 od 26.02.2016.


Indeksi potrošačkih cena za januar 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 92 od 25.02.2016.


JAVNI POZIV za upis akcija bez naknade - Armature, Aleksandrovac

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 207 od 12.02.2016.


Javnobeležnička tarifa

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 174 od 29.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 33 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 43 od 17.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 183 od 12.02.2016.


Javnobeležnička tarifa javnog beležnika kao poverenika suda u postupku za raspravljanje zaostavštine

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 182 od 12.02.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, postavljenjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 17/16, strana: 15 od 29.02.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 88 od 12.02.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 52 od 01.02.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 17 od 19.02.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 72 od 08.02.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 19 od 05.02.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima, postavljenjima i prestanku dužnosti, koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 45 od 25.02.2016.


Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova (januar-jun 2016. godine)

"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 174 od 05.02.2016.


Konvencija o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala, sa Zakonom o ratifikaciji

"Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 9/85, strana: 309 od 26.07.1985.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/16, strana: 4 od 26.02.2016.


Konvencija o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 102/07, strana: 40 od 07.11.2007.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/16, strana: 1 od 26.02.2016.


Kriterijumi i merila za određivanje visine naknade za licence za obavljanje energetskih delatnosti

PRESTAJU DA VAŽE - sa 13/16 - ZAMENJENI NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 199 od 24.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 36 od 17.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 43 od 19.02.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 71 od 22.02.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 315 od 26.02.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 129 od 08.02.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 45 od 19.02.2016.


Memorandum o razumevanju o ekonomskoj sradnji između Vlade Republike Srbije i Komisije Afričke unije

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/16, strana: 7 od 08.02.2016.


Naredba o obaveznom atestiranju ploča iverica za opštu upotrebu i građevinarstvo

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/16 - Naredbom o prestanku važenja Naredbe
"Službeni list SFRJ", broj 61/83, strana: 1676 od 02.12.1983.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 313 od 26.02.2016.


Naredba o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 63 od 05.02.2016.


Obaveštenja o stupanju međunarodnih sporazuma na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/16, strana: 25 od 08.02.2016.


Obaveštenje o stupanju sporazuma na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 3/16, strana: 8 od 19.02.2016.


Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 28 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 21 od 30.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 62 od 12.02.2016.


Odluka o broju sudija u sudovima

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 110 od 23.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 88 od 28.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 11/16, strana: 156 od 11.02.2016.


Odluka o izboru članova Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca sa stalnom funkcijom

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 11 od 12.02.2016.


Odluka o izboru članova Visokog saveta sudstva iz reda sudija

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 11 od 12.02.2016.


Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 71 od 08.02.2016.


Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 10/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 8 od 07.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 71 od 08.02.2016.


Odluka o kamatnim stopama koje Narodna banka Srbije primenjuje u postupku sprovođenja monetarne politike

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 46 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 8 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 81 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 14 od 11.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 22 od 10.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 250 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 89 od 13.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 11/16, strana: 156 od 11.02.2016.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 101/15, strana: 72 od 08.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 114/15, strana: 148 od 31.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 71 od 08.02.2016.


Odluka o matičnim područjima grada Čačka

December 18, 2015 00:00

PRESTAJE DA VAŽI - sa 105/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 118/12, strana: 54 od 14.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 105/15, strana: 178 od 18.12.2015.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji grada Čačka

"Službeni glasnik RS", broj 105/15, strana: 58 od 18.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 178 od 05.02.2016.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Pećinci

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 46 od 19.02.2016.


Odluka o naknadi za puteve za strana vozila koja koriste puteve u SRJ

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/16 - Odlukom o prestanku važenja Odluke
"Službeni list SFRJ", broj 25/81, strana: 604 od 24.04.1981.
"Službeni list SFRJ", broj 27/81, strana: 708 od 08.05.1981.
"Službeni list SFRJ", broj 21/83, strana: 473 od 29.04.1983.
"Službeni list SFRJ", broj 75/91, strana: 1211 od 18.10.1991.
"Službeni list SRJ", broj 36/92, strana: 665 od 02.10.1992.
"Službeni list SRJ", broj 4/98, strana: 6 od 23.01.1998.
"Službeni list SRJ", broj 7/98, strana: 22 od 06.02.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 28 od 26.02.2016.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za izradu Strategije za rešavanje problematičnih kredita

"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 4 od 11.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 17 od 19.02.2016.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za upravljanje procesom strateškog razvoja AD Aerodrom "Nikola Tesla" Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 6 od 27.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 88 od 12.02.2016.


Odluka o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću "Aerodromi Srbije"

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 50 od 01.02.2016.


Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 82 od 25.02.2016.


Odluka o prestanku funkcije sudje porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 106 od 01.02.2016.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 177 od 05.02.2016.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 106 od 01.02.2016.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 82 od 25.02.2016.


Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 15 od 19.02.2016.


Odluka o raspuštanju Skupštine opštine Nova Varoš i obrazovanju Privremenog organa opštine Nova Varoš

"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 44 od 25.02.2016.


Odluka o razrešenju funkcije predsednika Osnovnog suda u Valjevu

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 10 od 12.02.2016.


Odluka o razrešenju ministra odbrane

"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 3 od 05.02.2016.


Odluka o sedištu Uprave carina, osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i referata

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 42 od 12.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 8 od 24.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 26 od 26.02.2016.


Odluka o uslovima i načinu rada deviznog tržišta

"Službeni glasnik RS", broj 10/11, strana: 16 od 18.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 109/12, strana: 15 od 16.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 154 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 19 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 17/16, strana: 24 od 29.02.2016.


Odluka o utvrđivanju Godišnjeg plana obrazovanja odraslih u Republici Srbiji za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 3 od 05.02.2016.


Odluka o utvrđivanju granica zaštićene okoline i mera zaštite prostorno kulturno-istorijske celine "Gradsko jezgro Sremskih Karlovaca", nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog značaja

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 3 od 12.02.2016.


Odluka o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. i 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 3 od 28.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 63 od 06.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 109/15, strana: 5 od 25.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 27 od 26.02.2016.


Odluka o utvrđivanju Prostorno kulturno-istorijske celine Kompleksa Vojno-tehničkog zavoda u Kragujevcu za nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 3 od 12.02.2016.


Odluka o visini članarine za članove Farmaceutske komore Srbije za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 178 od 05.02.2016.


Odluka o visini naknade za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 315 od 26.02.2016.


Odluka o visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje energetskih delatnosti

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 43 od 19.02.2016.


Odluka Vlade broj 119-00-4/2016-01 (ovlašćenje dr Dušanu Vujoviću, ministru finansija da vrši ovlašćenja ministra odbrane do izbora novog ministra)

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 50 od 01.02.2016.


Odluke o davanju saglasnosti na odluke o cenama pristupa sistemima za distribuciju električne energije

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 314 od 26.02.2016.


Odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 11 od 12.02.2016.


Odluke o prestanku funkcije javnim tužiocima i tužiocu posebne nadležnosti

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 10 od 12.02.2016.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 41 od 19.02.2016.


Odluke Stomatološke komore Srbije o naknadama za licence, potvrde i uverenja

"Službeni glasnik RS", broj 17/16, strana: 26 od 29.02.2016.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUz-196/2013, IUo-150/2014

"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 175 od 05.02.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 71 od 22.02.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 5 od 05.02.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 3 od 01.02.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 3 od 12.02.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 4 od 08.02.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 17/16, strana: 2 od 29.02.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 5 od 19.02.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih sudova

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 3 od 26.02.2016.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u januaru 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 92 od 25.02.2016.


Pravilnik o bližim uslovima i načinu smeštaja i čuvanja oružja i municije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/16 - 5. marta 2016. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 1/99, strana: 7 od 06.01.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 29 od 05.02.2016.


Pravilnik o bližim uslovima obavljanja, načinu sprovođenja i programu obuke za rukovanje vatrenim oružjem

PRESTAJE DA VAŽI - sa 13/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 1/99, strana: 5 od 06.01.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 30/00, strana: 809 od 22.08.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 23 od 19.02.2016.


Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil mašinski tehničar za reparaturu

"Prosvetni glasnik", broj 4/08, strana: 1 od 13.05.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 1/16, strana: 1 od 18.02.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 1/16, strana: 147 od 18.02.2016.


Pravilnik o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 6 od 02.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 103 od 10.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 1/16, strana: 37 od 06.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 11/16, strana: 156 od 11.02.2016.


Pravilnik o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre

"Službeni glasnik RS", broj 32/09, strana: 24 od 05.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 70/10, strana: 36 od 30.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 6/12, strana: 20 od 27.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 11/16, strana: 3 od 11.02.2016.


Pravilnik o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 27 od 19.02.2016.


Pravilnik o dozimetrima

"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 34 od 05.02.2016.


Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

"Službeni glasnik RS", broj 8/12, strana: 114 od 03.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 11/13, strana: 4 od 01.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 72 od 25.02.2016.


Pravilnik o formi, minimalnom sadržaju informacija koje treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom

"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 181 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 14/13, strana: 21 od 13.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 69 od 22.02.2016.


Pravilnik o izgledu sudskih taksenih maraka, postupku izrade, distribuciji i raspolaganju sudskim taksenim markama

"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 58 od 25.02.2016.


Pravilnik o izgledu Upitnika o identifikacionim podacima

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 100 od 12.02.2016.


Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2015. i 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 105 od 12.02.2016.


Pravilnik o korišćenju podsticaja u organskoj stočarskoj proizvodnji po košnici pčela

"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 30 od 30.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 148 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 71 od 25.02.2016.


Pravilnik o merilima i postupku za upis učenika - pripadnika romske nacionalne manjine u srednju školu pod povoljnijim uslovima radi postizanja pune ravnopravnosti

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 148 od 12.02.2016.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - termoluminoscentne dozimetre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 47/92, strana: 839 od 27.11.1992.
"Službeni list SRJ", broj 51/92, strana: 1039 od 25.12.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 34 od 05.02.2016.


Pravilnik o metrološkim uslovima za dozimetre fotonskog zračenja u zaštiti od zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 62/98, strana: 1 od 18.12.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 34 od 05.02.2016.


Pravilnik o metrološkim uslovima za dozimetre sa jonizacionim komorama u radioterapiji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 6/03, strana: 23 od 31.01.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 34 od 05.02.2016.


Pravilnik o metrološkim uslovima za dozimetre sa silicijumskom diodom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 26/95, strana: 44 od 02.06.1995.
"Službeni list SRJ", broj 30/95, strana: 4 od 23.06.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 34 od 05.02.2016.


Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza (sa PRILOGOM: OBRASCI - PII, SNPDV, LNPDV)

"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 171 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 68 od 07.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 20 od 28.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 215 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 11/16, strana: 3 od 11.02.2016.


Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja dividende koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji, odnosno stečaju (sa prilogom: Obrazac DPDL/S)

"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 43 od 22.02.2016.


Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja vrednosti likvidacionog ostatka za potrebe određivanja iznosa dividende koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji (Sa PRILOGOM: OBRAZAC - PDPL)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/16 - osim čl. 3. i 4. u određenim slučajevima (videti član 5. novog pravilnika) - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 20 od 25.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 43 od 22.02.2016.


Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima jedinica lokalne vlasti u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 25 od 05.02.2016.


Pravilnik o načinu obeležavanja granica ribarskog područja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 79/09, strana: 16 od 28.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 285 od 26.02.2016.


Pravilnik o načinu obeležavanja ribarskog područja

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 285 od 26.02.2016.


Pravilnik o načinu obračunavanja poreza na premije neživotnih osiguranja i o sadržini i načinu vođenja evidencije koja obezbeđuje vršenje kontrole obračuna i plaćanja poreza na premije neživotnih osiguranja (sa PRILOGOM: OBRASCI - MOPPNO)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/16 - osim u slučajevima iz člana 7. novog pravilnika - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 140/04, strana: 38 od 31.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 40 od 22.02.2016.


Pravilnik o načinu obračunavanja, sadržini i načinu vođenja evidencije, obliku i sadržini poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja (sa prilogom: Obrazac PP-PPNO)

"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 40 od 22.02.2016.


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji i obrascu zahteva za ostvarivanje tih podsticaja

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 23 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 61 od 05.02.2016.


Pravilnik o načinu vođenja i obrascima evidencija o oružju i municiji koje vode nadležni organi

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 100 od 12.02.2016.


Pravilnik o načinu vršenja nadzora nad izvršenjem vanzavodskih sankcija i mera

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 230 od 26.02.2016.


Pravilnik o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i o načinu, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/16 - osim odredaba člana 3. st. 2, 4. i 5. koje prestaju da važe 31. decembra 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 73/10, strana: 125 od 12.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 285 od 26.02.2016.


Pravilnik o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i o načinu, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 285 od 26.02.2016.


Pravilnik o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 10/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 57/10, strana: 5 od 13.08.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 90/11, strana: 17 od 30.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 53 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 87 od 08.02.2016.


Pravilnik o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 87 od 08.02.2016.


Pravilnik o naknadi troškova u sudskim postupcima

"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 32 od 05.02.2016.


Pravilnik o naknadi troškova u sudskim postupcima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 57/03, strana: 10 od 30.05.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 69/11, strana: 16 od 19.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 32 od 05.02.2016.


Pravilnik o naknadi za overu potpisa birača koji podrži izbornu listu za izbor narodnih poslanika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 42/00, strana: 985 od 03.11.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 43/02, strana: 11 od 23.07.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 180 od 12.02.2016.


Pravilnik o naknadi za overu potpisa birača koji podrži izbornu listu za izbor narodnih poslanika

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 180 od 12.02.2016.


Pravilnik o naknadi za overu potpisa birača koji podrži izbornu listu za izbor odbornika

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 181 od 12.02.2016.


Pravilnik o naknadi za overu potpisa birača koji podrži izbornu listu za izbor odbornika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 21/08, strana: 15 od 22.02.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 181 od 12.02.2016.


Pravilnik o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada mašinstvo i obrada metala

"Prosvetni glasnik", broj 6/14, strana: 296 od 06.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 11/15, strana: 1 od 24.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 1/16, strana: 1 od 18.02.2016.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada mašinstvo i obrada metala

"Prosvetni glasnik", broj 6/14, strana: 1 od 06.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 11/15, strana: 497 od 24.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 1/16, strana: 147 od 18.02.2016.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - mašinstvo i obrada metala

"Prosvetni glasnik", broj 3/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 11 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 3/95
"Prosvetni glasnik", broj 1/96
"Prosvetni glasnik", broj 8/96
"Prosvetni glasnik", broj 5/97
"Prosvetni glasnik", broj 20/97
"Prosvetni glasnik", broj 6/98
"Prosvetni glasnik", broj 8/98
"Prosvetni glasnik", broj 3/99
"Prosvetni glasnik", broj 1/01
"Prosvetni glasnik", broj 9/02
"Prosvetni glasnik", broj 9/03, strana: 3 od 05.12.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 22/04, strana: 2 od 03.12.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 1/05, strana: 93 od 18.02.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 7/05, strana: 41 od 15.08.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 12/06, strana: 6 od 06.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 9/13, strana: 1 od 17.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 145 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 3 od 26.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/15, strana: 1 od 24.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 11/15, strana: 497 od 24.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 21/15, strana: 20 od 29.12.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 1/16, strana: 1 od 18.02.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 1/16, strana: 147 od 18.02.2016.


Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV (Sa PRILOGOM: OBRASCI - Spisak organizacionih jedinica poreske uprave, EPPDV, PEPDV, ZBPDV, PBPDV, PPPDV)

January 15, 2016 00:00

"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 11 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 48 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 18 od 29.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 211 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 3 od 15.01.2016.


Pravilnik o obrascima pasoša, diplomatskog pasoša i službenog pasoša

"Službeni glasnik RS", broj 7/08, strana: 21 od 18.01.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 37/08, strana: 25 od 11.04.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 38 od 05.02.2016.


Pravilnik o obrascima zahteva, odobrenja, oružnog lista i drugih isprava i evidencija predviđenih Zakonom o oružju i municiji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 1/99, strana: 8 od 06.01.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 27 od 15.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 100 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 211 od 26.02.2016.


Pravilnik o obrascu dozvole za kabotažu

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 22 od 19.02.2016.


Pravilnik o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika (sa prilogom: Obrazac PP OPO)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/16 - osim u slučajevima podnošenja poreske prijave u skladu sa članom 7. novog pravilnika - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 77/13, strana: 7 od 02.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 15 od 25.02.2016.


Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku (sa PRILOGOM: OBRASCI - PP OD, PP OD-1, PP OD-P, PP OD-O, OS i OS-1)

"Službeni glasnik RS", broj 96/04, strana: 7 od 24.08.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 105/04, strana: 4 od 21.09.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 65/05, strana: 22 od 26.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 82/06, strana: 100 od 29.09.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 15/12, strana: 32 od 02.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 24 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 27 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 3 od 21.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 75 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 76 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 37 od 22.02.2016.


Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica (sa PRILOGOM: OBRASCI - PDPO)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 97/15 i 14/16 - 1. marta 2016. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 22 od 25.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 50 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 59 od 22.02.2016.


Pravilnik o obuci u rukovanju vatrenim oružjem, uslovima za bavljenje popravljanjem i prepravljanjem oružja i prometom oružja i municije

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 23 od 19.02.2016.


Pravilnik o onesposobljavanju oružja

PAŽNJA - primenjuje se od 5. marta 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 30 od 05.02.2016.


Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima

"Službeni glasnik RS", broj 40/12, strana: 4 od 26.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 102/12, strana: 12 od 26.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 9 od 27.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 25 od 10.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 102/14, strana: 20 od 22.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 180 od 08.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 24 od 11.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 106 od 29.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 67 od 22.02.2016.


Pravilnik o pomorskim i brodskim knjižicama i dozvolama za ukrcavanje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 40/13 i 12/16 - ZAMENJEN NOVIM PRAVILNICIMA
"Službeni list SFRJ", broj 13/81, strana: 357
"Službeni glasnik RS", broj 40/13, strana: 3 od 07.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 117 od 12.02.2016.


Pravilnik o pomorskim knjižicama i dozvolama za ukrcavanje

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 117 od 12.02.2016.


Pravilnik o popunjavanju izvršilačih radnih mesta i položaja u Administrativnoj kancelariji Visokog saveta sudstva

"Službeni glasnik RS", broj 33/10, strana: 45 od 18.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 40 od 19.02.2016.


Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (sa prilogom: Obrazac PP OD-O)

"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 37 od 22.02.2016.


Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika (sa prilogom: Obrazac PP OPO)

"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 60 od 25.02.2016.


Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku (sa OBRASCIMA: PPP-PD, PPP-PO)

"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 3 od 21.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 76 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 21 od 29.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 29 od 11.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 44 od 22.02.2016.


Pravilnik o postupku bezbednosne provere i sadržini upitnika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 56 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 100 od 12.02.2016.


Pravilnik o postupku izdavanja prijave rođenja deteta i obrascu prijave rođenja deteta u zdravstvenoj ustanovi

"Službeni glasnik RS", broj 25/11, strana: 24 od 12.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 56 od 05.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 313 od 26.02.2016.


Pravilnik o postupku izdavanja, izgledu i sadržini obrazaca i isprava o oružju predviđenih Zakonom o oružju i municiji

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 211 od 26.02.2016.


Pravilnik o postupku registracije i sadržini registra ugovora o radu pomoraca

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 21 od 19.02.2016.


Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima

"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 313 od 26.02.2016.


Pravilnik o prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja i municije

"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 29 od 05.02.2016.


Pravilnik o pružanju usluga kontrole letenja i usluga uzbunjivanja

"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 83 od 25.02.2016.


Pravilnik o Registru hemikalija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 100/11, strana: 191 od 29.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 16/12, strana: 67 od 07.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/12, strana: 69 od 08.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 15/13, strana: 47 od 14.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 48 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 73 od 06.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 232 od 26.02.2016.


Pravilnik o Registru hemikalija

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 232 od 26.02.2016.


Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2015. godinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 1/15, strana: 106 od 06.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 184 od 12.02.2016.


Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 184 od 12.02.2016.


Pravilnik o sadržaju poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknade koje po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica (Sa PRILOGOM: OBRASCI - PPDSO)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 97/15 i 14/16 - 1. marta 2016. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 24 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 50 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 59 od 22.02.2016.


Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentni obveznik

PRESTAJE DA VAŽI - sa 100/15 i 14/16 - osim u slučaju podnošenja poreske prijave u skladu sa članom 12. novog pravilnika - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 24 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 100/15, strana: 37 od 04.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 64 od 22.02.2016.


Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica (sa prilogom: Obrazac PDPO/S)

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 50 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 75 od 29.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 59 od 22.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 79 od 25.02.2016.


Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje ostvaruje nerezidentno pravno lice

"Službeni glasnik RS", broj 100/15, strana: 37 od 04.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 75 od 29.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 64 od 22.02.2016.


Pravilnik o sadržini i načinu postupanja sa dokumentacijom za procenu sredstava za zaštitu bilja i metodama za ispitivanje sredstava za zaštitu bilja

PAŽNJA - primenjuje se od 30. juna 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 148 od 12.02.2016.


Pravilnik o sadržini i načinu postupanja sa dokumentacijom za procenu sredstava za zaštitu bilja i metodama za ispitivanje sredstava za zaštitu bilja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/16 - 30. juna 2016. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 69/12, strana: 41 od 20.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 148 od 12.02.2016.


Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra privrednih komora i Registra predstavništava stranih privrednih komora

"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 70 od 25.02.2016.


Pravilnik o sadržini zahteva za odobrenje objavljivanja prospekta i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtev za odobrenje prospekta

"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 181 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 69 od 22.02.2016.


Pravilnik o sadržini, obrascima, načinu i uslovima za izdavanje i vođenje dokumenata koje domaći brod predaje pri dolasku i odlasku iz luka obalnih država

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 68 od 01.02.2016.


Pravilnik o saglasnosti za skladištenje i snabdevanje naftom, derivatima nafte i biogorivima za sopstvene potrebe

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 105 od 12.02.2016.


Pravilnik o sastavu, načinu rada i odlučivanju komisije Ministarstva pravde koja odlučuje o žalbama protiv odluka disciplinske komisije Javnobeležničke komore

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 230 od 26.02.2016.


Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 31 od 26.02.2016.


Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru u Kontnom planu za budžetski sistem

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 103/11, strana: 245 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 273 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 26 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 270 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 76 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 255 od 31.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 10 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 11 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 42 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 46 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 31 od 26.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 11 od 03.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 105 od 03.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 11 od 02.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 299 od 17.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 56 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 105/15, strana: 31 od 18.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 31 od 26.02.2016.


Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu finansija - Poreska uprava

"Službeni glasnik RS", broj 17/16, strana: 21 od 29.02.2016.


Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 18 od 19.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 286 od 26.02.2016.


Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 286 od 26.02.2016.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi SRP "Bagremara"

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 123 od 08.02.2016.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi SRP "Deliblatska peščara"

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 109 od 08.02.2016.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi SRP "Gornje Podunavlje"

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 94 od 08.02.2016.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi SRP "Koviljsko-petrovaradinski rit"

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 116 od 08.02.2016.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi SRP "Obedska bara"

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 102 od 08.02.2016.


Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela

"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 25 od 09.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 67 od 22.02.2016.


Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla

"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 45 od 28.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 83 od 29.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 67 od 22.02.2016.


Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi

"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 76 od 29.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 63 od 05.02.2016.


Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 155 od 26.02.2016.


Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 104/11, strana: 3 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 274 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 27 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 77 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 254 od 31.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 11 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 15 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 34 od 29.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 43 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 47 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 31 od 26.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 11 od 03.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 105 od 03.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 11 od 02.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 299 od 17.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 55 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 105/15, strana: 31 od 18.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 155 od 26.02.2016.


Pravilnik o uslovima za izdavanje posebnog odobrenja za transport određenog opasnog tereta

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 112 od 12.02.2016.


Pravilnik o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije i kriterijumima o izuzimanju od obaveze vršenja energetskog pregleda

"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 67 od 25.02.2016.


Pravilnik o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije i kriterijumima o izuzimanju od obaveze vršenja energetskog pregleda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 25 od 29.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 67 od 25.02.2016.


Pravilnik o uslovima, načinu i obezbeđenju plaćanja naknade za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu u javnoj svojini Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 17/16, strana: 23 od 29.02.2016.


Pravilnik o uslovima, načinu i programu polaganja stručnog ispita za lica koja obavljaju poslove tehničkog rukovođenja, održavanja i rukovaoca u objektima za transport i distribuciju prirodnog gasa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 10/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 93/05, strana: 15 od 01.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 77 od 08.02.2016.


Pravilnik o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova u objektima za transport, distribuciju i skladištenje prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 77 od 08.02.2016.


Pravilnik o uvođenju smanjenih normi vetikalnog razdvajanja vazduhoplova u vazdušnom prostoru Savezne Republike Jugoslavije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 68/01, strana: 1 od 21.12.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 15 od 25.02.2016.


Program Fonda za razvoj Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 89 od 08.02.2016.


Program Fonda za razvoj Republike Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 10/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 13 od 28.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 123 od 09.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 48 od 11.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 89 od 08.02.2016.


Protokol o obezbeđivanju fitosanitarnih zahteva između Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Federalne službe za veterinarski i fitosanitarni nadzor Ruske Federacije, kod uzajamnih isporuka proizvoda sa visokim fitosanitarnim rizikom

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/16, strana: 10 od 08.02.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 95 od 12.02.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 57 od 25.02.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 28 od 26.02.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke i akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 21 od 05.02.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke i akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 75 od 08.02.2016.


Rešenja o imenovanju izvršitelja

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 28 od 19.02.2016.


Rešenja o imenovanju javnih beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 129 od 08.02.2016.


Rešenja o imenovanju javnih beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 70 od 22.02.2016.


Rešenja o imenovanju sudskih veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 89 od 08.02.2016.


Rešenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja

"Službeni glasnik RS", broj 11/16, strana: 157 od 11.02.2016.


Rešenja o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 95 od 12.02.2016.


Rešenja o razrešenju i imenovanju Izborne komisije opštine Paraćin

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 46 od 19.02.2016.


Rešenja o upisu u Registar o markama duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 29 od 19.02.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 29 od 26.02.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 96 od 12.02.2016.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 98 od 12.02.2016.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 23 od 05.02.2016.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 36 od 22.02.2016.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 30 od 26.02.2016.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 91 od 25.02.2016.


Rešenje o davanju dozvole za pružanje platnih usluga

"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 82 od 25.02.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. Beograd za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 68 od 01.02.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja EPS

"Službeni glasnik RS", broj 17/16, strana: 20 od 29.02.2016.


Rešenje o imenovanju javnog beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 45 od 19.02.2016.


Rešenje o imenovanju javnog beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 178 od 05.02.2016.


Rešenje o imenovanju sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 181 od 12.02.2016.


Rešenje o razrešenju dužnosti stalnog sudskog prevodioca

"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 68 od 22.02.2016.


Rešenje o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 68 od 22.02.2016.


Rešenje o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 68 od 22.02.2016.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 76 od 08.02.2016.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 21 od 19.02.2016.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 68 od 01.02.2016.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 76 od 08.02.2016.


Rešenje o utvrđivanju liste označenih lica na osnovu liste Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u skladu sa rezolucijama 1267 i 1989

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 8 od 07.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 202 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 42 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 114/15, strana: 148 od 31.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 54 od 01.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 52 od 25.02.2016.


Rešenje Saveta Komisije za zaštitu konkurencije broj 4/0-02-26/2016-2

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 44 od 19.02.2016.


Smernice Dobre prakse u distribuciji lekova

PRESTAJU DA VAŽE - sa 13/16 - ZAMENJENE NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 28/08, strana: 61 od 18.03.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 30 od 19.02.2016.


Smernice dobre prakse u distribuciji lekova

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 30 od 19.02.2016.


Spisak srpskih standarda iz oblasti vaga sa neautomatskim funkcionisanjem

PRESTAJE DA VAŽI - sa 10/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 76 od 16.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 88 od 08.02.2016.


Spisak srpskih standarda iz oblasti vaga sa neautomatskim funkcionisanjem

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 88 od 08.02.2016.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i organizacije NATO za podršku i nabavku (NSPO) o saradnji u oblasti logističke podrške (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 3/16, strana: 1 od 19.02.2016.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajta o donaciji Države Kuvajt Republici Srbiji za obnovu od razarajućih poplava koje su pogodile Republiku Srbiju maja 2014. godine

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/16, strana: 5 od 08.02.2016.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o međunarodnom drumskom saobraćaju, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/16, strana: 31 od 26.02.2016.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Liban o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, specijalnih i službenih pasoša, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/16, strana: 4 od 08.02.2016.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o uzajamnoj zaštiti intelektualne svojine tokom bilateralne vojno-tehničke saradnje, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/16, strana: 36 od 26.02.2016.


Sporazum između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo odbrane i Vlade Republike Mjanmarske Unije koju predstavlja Ministarstvo odbrane o saradnji u oblasti odbrane, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 3/16, strana: 6 od 19.02.2016.


Sporazum o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/16, strana: 25 od 26.02.2016.


Strategija regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama za period 2016-2020. godine

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 9 od 01.02.2016.


Ugovor između Republike Srbije i Republike Koreje o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/16, strana: 11 od 26.02.2016.


Ugovor između Republike Srbije i Velikog Vojvodstva Luksemburg o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/16, strana: 18 od 26.02.2016.


Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o finansijskoj saradnji za projekat "Podsticanje investicija u energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije preko bankarskog sektora (eko-krediti)"

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/16, strana: 10 od 08.02.2016.


Ugovor Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o zajedničkoj podršci projektima "Reforma stručnog obrazovanja" i "Upravljanje zemljištem"

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/16, strana: 18 od 08.02.2016.


Ukazi o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 14 od 12.02.2016.


Ukazi o opozivu sa dužnosti i postavljenju na dužnost izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije (Republika Island, Republika Fidži)

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 41 od 08.02.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/2253 od 2. decembra 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 98 od 01.02.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/2254 od 2. decembra 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 100 od 01.02.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/2255 od 2. decembra 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 101 od 01.02.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/2315 od 8. decembra 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 89 od 01.02.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/2316 od 8. decembra 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 90 od 01.02.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/2317 od 8. decembra 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 91 od 01.02.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/2318 od 8. decembra 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 93 od 01.02.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/2319 od 8. decembra 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 94 od 01.02.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/2320 od 8. decembra 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 95 od 01.02.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/2321 od 8. decembra 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 97 od 01.02.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/2351 od 14. decembra 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 102 od 01.02.2016.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/2455 od 21. decembra 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 104 od 01.02.2016.


Uredba o bezbednom ukrcavanju i iskrcavanju pomorskih brodova za prevoz rasutog tereta

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 3 od 01.02.2016.


Uredba o internom konkursu

"Službeni glasnik RS", broj 17/16, strana: 3 od 29.02.2016.


Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke "KROV 2016"

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 71 od 08.02.2016.


Uredba o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor

"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 5 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 80/14, strana: 3 od 30.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/15, strana: 5 od 31.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 181 od 12.02.2016.


Uredba o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 15 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 9 od 01.02.2016.


Uredba o merilima i kriterijumima za razvrstavanje javnih preduzeća

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/16 - Zakonom o javnim preduzećima
"Službeni glasnik RS", broj 20/13, strana: 4 od 01.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 3 od 25.02.2016.


Uredba o Nacionalnom programu prevencije, lečenja i kontrole astme i hronične opstruktivne bolesti pluća u Republici Srbiji do 2020. godine

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 28 od 12.02.2016.


Uredba o načinu i roku plaćanja naknade za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa i naknade za zadržavanje istražnog prostora

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 66 od 08.02.2016.


Uredba o načinu plaćanja naknade i uslovima odlaganja plaćanja duga po osnovu naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 3 od 26.02.2016.


Uredba o načinu plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa za 2016. godinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 5 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 3 od 26.02.2016.


Uredba o najvišoj dopuštenoj starosti brodova za upis u jedan od upisnika brodova

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 3 od 14.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 61 od 12.02.2016.


Uredba o naknadi za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije (važi do 31. decembra 2018. godine)

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 56 od 12.02.2016.


Uredba o ocenjivanju profesionalnih vojnih lica

"Službeni glasnik RS", broj 17/16, strana: 5 od 29.02.2016.


Uredba o ocenjivanju profesionalnih vojnih lica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 87/10, strana: 3 od 19.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 17/16, strana: 5 od 29.02.2016.


Uredba o posebnom načinu priznavanja visokoškolskih isprava i vrednovanja studijskih programa visokoškolskih ustanova sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija koje obavljaju delatnost u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija

"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 3 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 26 od 26.02.2016.


Uredba o postupku kontrole izvršenja ugovornih obaveza kupca iz ugovora o prodaji kapitala ili imovine

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 3 od 07.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 59 od 12.02.2016.


Uredba o postupku privremene obustave prenosa pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica autonomnoj pokrajini, pripadajućeg dela poreza na zarade gradu Beogradu, odnosno prenosa transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/16 - Zakonom o javnim preduzećima
"Službeni glasnik RS", broj 49/13, strana: 3 od 05.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 3 od 25.02.2016.


Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 7 od 01.02.2016.


Uredba o rasporedu i korišćenju kreditnih sredstava za finansiranje privrednih subjekata u oblasti informaciono-komunikacione tehnologije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 10 od 21.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 23 od 26.02.2016.


Uredba o rasporedu i korišćenju kreditnih sredstava za finansiranje privrednih subjekata u oblasti informativno-komunikacione tehnologije

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 23 od 26.02.2016.


Uredba o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 22 od 26.02.2016.


Uredba o ratifikaciji sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Jugoslavije i Turske

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori", broj 3/54
"Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori", broj 6/56
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/16, strana: 25 od 26.02.2016.


Uredba o strateškom partnerstvu

"Službeni glasnik RS", broj 129/14, strana: 3 od 27.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 75/15, strana: 8 od 31.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 24 od 26.02.2016.


Uredba o Šifarniku radnih mesta

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 44 od 12.02.2016.


Uredba o uslovima, postupku i načinu prodaje kapitala i imovine metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem

"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 6 od 07.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 6 od 10.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 60 od 12.02.2016.


Uredba o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 14 od 19.02.2016.


Uredba o utvrđivanju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 53 od 08.02.2016.


Uredba o utvrđivanju Programa podrške unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture - Gradimo zajedno - EIB 8

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 59 od 08.02.2016.


Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa za 2016. godinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 10/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 25 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 66 od 08.02.2016.


Uredba o visini naknada za vode za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 42 od 08.02.2016.


Uredba o visini posebne naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 59 od 12.02.2016.


Usklađeni dinarski iznosi naknada iz jedinstvene tarife po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 181 od 12.02.2016.


Zaključak Komisije za zaštitu konkurencije broj 6/0-03-191/2016-1

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 45 od 19.02.2016.


Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

"Službeni glasnik RS", broj 41/09, strana: 3 od 02.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 53/10, strana: 12 od 29.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 270 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 22 od 08.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 61 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 106 od 26.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 175 od 05.02.2016.


Zakon o javnim preduzećima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 20 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 3 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 3 od 26.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 3 od 25.02.2016.


Zakon o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 3 od 25.02.2016.


Zakon o javnom informisanju i medijima

"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 22 od 05.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 58/15, strana: 3 od 30.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 13 od 12.02.2016.


Zakon o javnom zdravlju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 167 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 25 od 25.02.2016.


Zakon o javnom zdravlju

"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 25 od 25.02.2016.


Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama

"Službeni glasnik RS", broj 88/11, strana: 52 od 24.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 22 od 25.02.2016.


Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala

"Službeni glasnik RS", broj 36/11, strana: 58 od 27.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 18 od 25.02.2016.


Zakon o kulturi

"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 3 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 3 od 19.02.2016.


Zakon o međunarodnim merama ograničavanja

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 3 od 08.02.2016.


Zakon o metrologiji

"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 11 od 25.02.2016.


Zakon o metrologiji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 30/10, strana: 14 od 07.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 11 od 25.02.2016.


Zakon o obaveznom primerku publikacija

"Službeni glasnik RS", broj 52/11, strana: 16 od 15.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 8 od 19.02.2016.


Zakon o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 8 od 19.02.2016.


Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 1 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 84/02, strana: 2 od 05.12.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 23/03, strana: 16 od 13.03.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 70/03, strana: 1 od 10.07.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 55/04, strana: 32 od 21.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 51 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 85/05, strana: 30 od 06.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 12 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 8 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 20/09, strana: 39 od 19.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 53 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 53/10, strana: 15 od 29.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 265 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 2/12, strana: 3 od 13.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 3 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 12 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 9 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 3 od 03.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 91/15, strana: 13 od 05.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 112/15, strana: 5 od 30.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 24 od 25.02.2016.


Zakon o potvrđivanju izmena i dopuna Konvencije o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/16, strana: 4 od 26.02.2016.


Zakon o prekršajima

"Službeni glasnik RS", broj 65/13, strana: 6 od 25.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 12 od 19.02.2016.


Zakon o sportu

"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 5 od 08.02.2016.


Zakon o sportu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 10/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 24/11, strana: 40 od 04.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 99/11, strana: 8 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 99/11, strana: 9 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 5 od 08.02.2016.


Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom

"Službeni glasnik RS", broj 33/06, strana: 3 od 17.04.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 3 od 19.02.2016.


Zakon o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika Železara Smederevo d.o.o. Smederevo

"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 20 od 25.02.2016.


Zakon o stočarstvu

"Službeni glasnik RS", broj 41/09, strana: 176 od 02.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 28 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 31 od 22.02.2016.


Zakon o upravljanju otpadom

"Službeni glasnik RS", broj 36/09, strana: 115 od 15.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 88/10, strana: 170 od 23.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 17 od 22.02.2016.


Zakon o uređenju sudova

"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 3 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 3 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 3 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 31/11, strana: 34 od 09.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 78/11, strana: 3 od 19.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 273 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 8 od 20.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 3 od 07.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 106/15, strana: 60 od 21.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 13 od 19.02.2016.


Zakon o zaštiti prirode

"Službeni glasnik RS", broj 36/09, strana: 76 od 15.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 88/10, strana: 162 od 23.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 91/10, strana: 133 od 03.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 8 od 22.02.2016.


Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 31 od 25.02.2016.


Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 125/04, strana: 63 od 22.11.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 36/15, strana: 18 od 21.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 31 od 25.02.2016.


Zakon o zaštiti životne sredine

"Službeni glasnik RS", broj 135/04, strana: 28 od 21.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 36/09, strana: 115 od 15.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 36/09, strana: 144 od 15.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 164 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 88 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 3 od 22.02.2016.


Zakon o zdravstvenom osiguranju

"Službeni glasnik RS", broj 107/05, strana: 48 od 02.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 109/05, strana: 29 od 09.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 106/06, strana: 64 od 24.11.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 57/11, strana: 41 od 01.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 110/12, strana: 15 od 20.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 34 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 75 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 11 od 11.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 2 od 10.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 53 od 19.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 106/15, strana: 65 od 21.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 5 od 08.02.2016.


Javni konkursi za sufinansiranje projekata i programa iz budžeta APV u 2016. godini

January 20, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 40 od 20.01.2016.


Kolektivni ugovor za organe Autonomne pokrajine Vojvodine

January 20, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 8/15, strana: 106 od 04.03.2015.
"Službeni list APV", broj 46/15, strana: 1962 od 04.11.2015.
"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 48 od 20.01.2016.


Konkurs za finansiranje organizacije međunarodnih sportskih priredbi od interesa za AP Vojvodinu

"Službeni list APV", broj 4/16, strana: 76 od 03.02.2016.


Konkurs za sanaciju, adaptaciju i opremanje prostora za rad omladinskih organizacija, organizacija za mlade, omladinskih domova i domova kulture

"Službeni list APV", broj 5/16, strana: 113 od 10.02.2016.


Konkursi za subvencionisanje i dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta APV

"Službeni list APV", broj 4/16, strana: 96 od 03.02.2016.


Konkursi, javni oglasi i javni konkursi za finansiranje projekata iz budžeta APV za 2016. godinu

January 27, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 3/16, strana: 66 od 27.01.2016.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu obrazloženog predloga akta o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i pripremu predloga akata o maksimalnom broju zaposlenih za svaki organizacioni oblik u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine

January 20, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 34/15, strana: 1573 od 14.08.2015.
"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 14 od 20.01.2016.


Odluka o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju za realizaciju programa unapređenja socijalne zaštite u APV u 2016. godini

January 20, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 12 od 20.01.2016.


Odluka o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava udruženjima građana za oblast socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite, društvene brige o deci i popularizacije pronatalitetne politike u 2016. godini

January 20, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 10 od 20.01.2016.


Odluka o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija sa elementima inovacione delatnosti i podsticajima zapošljavanja u APV u 2016. godini

January 20, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 9 od 20.01.2016.


Odluka o postupku izbora, kriterijumima za izbor i realizaciju projekata koje finansira Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 6/16, strana: 117 od 11.02.2016.


Odluka o sprovođenju postupka za dodelu sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine po konkursima u oblasti kulture u 2016. godini

January 27, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 3/16, strana: 58 od 27.01.2016.


Odluka o utvrđivanju Programa opšteg stručnog usavršavanja zaposlenih u pokrajinskim organima za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 5/16, strana: 101 od 10.02.2016.


Odluka o utvrđivanju Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih u Gradskoj upravi grada Subotice za 2016. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 6/16, strana: 2 od 12.02.2016.


Odluka o utvrđivanju projekata koje će Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine nastaviti da finansira u 2016. godini, a čija je realizacija započeta, odnosno nastavljena u 2015. godini iz sredstava Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 6/16, strana: 119 od 11.02.2016.


Pokrajinska uredba o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 4/16, strana: 73 od 03.02.2016.


Pravilnik o kriterijumima za dodelu sredstava za darovite studente ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

January 20, 2016 00:00

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1616 od 16.09.2015.
"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 24 od 20.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima za dodelu sredstava za darovite studente ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

January 20, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 24 od 20.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u APV

January 20, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 33 od 20.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

January 20, 2016 00:00

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1620 od 16.09.2015.
"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 33 od 20.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima za finansiranje/sufinansiranje projekata od značaja za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine za projektni ciklus 2016-2019. godine

January 20, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 35 od 20.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje nabavke mašina i opreme u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

January 20, 2016 00:00

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1618 od 16.09.2015.
"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 23 od 20.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje nabavke mašina i opreme u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

January 20, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 23 od 20.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje obrazovnih programa/projekata ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

January 20, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 25 od 20.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje obrazovnih programa/projekata ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

January 20, 2016 00:00

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1629 od 16.09.2015.
"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 25 od 20.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova

January 20, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 37 od 20.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova

January 20, 2016 00:00

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1635 od 16.09.2015.
"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 37 od 20.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje pripreme predloga aktivnosti međunarodne saradnje

January 20, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 30 od 20.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje pripreme predloga aktivnosti međunarodne saradnje

January 20, 2016 00:00

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1623 od 16.09.2015.
"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 30 od 20.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje programa/projekata u oblasti nauke i tehnološkog razvoja nevladinih organizacija u APV

January 20, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 29 od 20.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje programa/projekata u oblasti nauke i tehnološkog razvoja nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

January 20, 2016 00:00

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1624 od 16.09.2015.
"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 29 od 20.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima i boravku u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate

January 20, 2016 00:00

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1619 od 16.09.2015.
"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 38 od 20.01.2016.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate

January 20, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 38 od 20.01.2016.


Pravilnik o načinu obavljanja savetodavnih poslova u poljoprivredi na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 4/16, strana: 76 od 03.02.2016.


Pravilnik o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine

January 27, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 3/16, strana: 58 od 27.01.2016.


Pravilnik o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine

January 27, 2016 00:00

PRESTAJE DA VAŽI - sa 3/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 39/14, strana: 1514 od 03.10.2014.
"Službeni list APV", broj 3/16, strana: 58 od 27.01.2016.


Pravilnik o sufinansiranju pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

January 20, 2016 00:00

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1633 od 16.09.2015.
"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 27 od 20.01.2016.


Pravilnik o sufinansiranju pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

January 20, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 27 od 20.01.2016.


Pravilnik o uslovima i načinu dodele budžetskih sredstava za finansiranje potreba i interesa mladih na teritoriji APV

January 20, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 20 od 20.01.2016.


Pravilnik o uslovima i načinu dodele budžetskih sredstava za finansiranje potreba i interesa mladih na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

GREŠKOM PONOVO OBJAVLJEN - postoji isti - sa 2/16
"Službeni list APV", broj 3/16, strana: 63 od 27.01.2016.
"Službeni list APV", broj 4/16, strana: 98 od 03.02.2016.


Pravilnik za realizaciju akcije "Pravo na prvu šansu"

January 20, 2016 00:00

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 39/15, strana: 1625 od 16.09.2015.
"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 31 od 20.01.2016.


Pravilnik za realizaciju akcije "Pravo na prvu šansu"

January 20, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 31 od 20.01.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti

January 20, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 15 od 20.01.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti

January 27, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 3/16, strana: 53 od 27.01.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 5/16, strana: 110 od 10.02.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 5/16, strana: 111 od 10.02.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

January 27, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 3/16, strana: 56 od 27.01.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

January 20, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 16 od 20.01.2016.


Rešenja o imenovanju i razrešenju

"Službeni list APV", broj 4/16, strana: 75 od 03.02.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 4/16, strana: 75 od 03.02.2016.


Rešenje o nominalnom iznosu novčane pomoći porodici u kojoj se rodi treće dete za 2016. godinu

January 27, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 3/16, strana: 53 od 27.01.2016.


Rešenje o nominalnom iznosu sufinansiranja troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje za drugo, treće i svako naredno dete za 2016. godinu

January 27, 2016 00:00

"Službeni list APV", broj 3/16, strana: 53 od 27.01.2016.


Cenovnik usluga JKP "Veterina Beograd" koje se finansiraju iz sredstava budžeta grada Beograda

January 29, 2016 00:00

"Službeni list grada Beograda", broj 2/16, strana: 23 od 29.01.2016.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija (GO Barajevo)

January 29, 2016 00:00

"Službeni list grada Beograda", broj 2/16, strana: 34 od 29.01.2016.


Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta gradske opštine Mladenovac za 2014. godinu

January 15, 2016 00:00

"Službeni list grada Beograda", broj 1/16, strana: 2 od 15.01.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Voždovac za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 84/15, strana: 16 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 3 od 05.02.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Zemun za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 89/15, strana: 8 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 25 od 05.02.2016.


Odluka o dodeli poklona i nagrada učenicima osnovnih i srednjih škola

January 15, 2016 00:00

"Službeni list grada Beograda", broj 1/16, strana: 3 od 15.01.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Markovac, zaseok Crkvine, gradska opština Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 11 od 08.02.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Selo Mladenovac, gradska opština Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 12 od 08.02.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije prostora između Ulice Matice srpske, Rableove i postojećih sportskih terena, gradska opština Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 10 od 08.02.2016.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Beograda za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 3 od 08.02.2016.


Odluka o načinu finansiranja programa udruženja iz budžeta gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 50 od 05.02.2016.


Odluka o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija i mlađih selekcija sportskih klubova iz budžeta gradske opštine Mladenovac (prečišćen tekst - sa 3/2013)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 3/16 - ZAMENJENA NOVIM PRAVILNICIMA
"Službeni list grada Beograda", broj 3/13, strana: 14 od 31.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 50 od 05.02.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 54 od 05.02.2016.


Odluka o načinu finansiranja projekata, aktivnosti ili programa unapređenja poljoprivrede na teritoriji gradske opštine Mladenovac iz budžeta gradske opštine Mladenovac (prečišćen tekst - sa 3/2013)

"Službeni list grada Beograda", broj 3/13, strana: 12 od 31.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 52 od 05.02.2016.


Odluka o načinu realizacije pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 1 od 08.02.2016.


Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini gradske opštine Voždovac i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

"Službeni list grada Beograda", broj 56/12, strana: 6 od 11.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 7 od 25.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 20 od 05.02.2016.


Odluka o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2016. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 81/15, strana: 116 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 7 od 08.02.2016.


Odluka o obrazovanju Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 62/09, strana: 87 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 50 od 05.02.2016.


Odluka o određivanju visine zakupnine za poslovni prostor kojim upravlja JP "Poslovni prostor - Voždovac"

"Službeni list grada Beograda", broj 68/15, strana: 4 od 25.11.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 22 od 05.02.2016.


Odluka o održavanju čistoće u posebnim naseljenim mestima gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 13 od 25.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 20 od 05.02.2016.


Odluka o podizanju Spomenika glumcu

"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 13 od 08.02.2016.


Odluka o podršci novorođenoj deci sa teritorije gradske opštine Mladenovac dodelom dečijih autosedišta kategorije 0+

January 15, 2016 00:00

"Službeni list grada Beograda", broj 1/16, strana: 2 od 15.01.2016.


Odluka o pravima i uslugama socijalne zaštite

"Službeni list grada Beograda", broj 55/11, strana: 1 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/12, strana: 11 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/12, strana: 29 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/12, strana: 63 od 12.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 63 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 106 od 26.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/13, strana: 15 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 9 od 22.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 82/15, strana: 6 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 5 od 08.02.2016.


Odluka o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice

"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 10 od 21.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 7 od 08.02.2016.


Odluka o prenosu prava korišćenja i upravljanja objektima (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 18 od 05.02.2016.


Odluka o prenosu prava korišćenja i upravljanja objektom u ulici Ustaničkoj 125/I u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 18 od 05.02.2016.


Odluka o promeni sedišta Ustanove kulture Centar za kulturu Grocka

January 29, 2016 00:00

"Službeni list grada Beograda", broj 2/16, strana: 35 od 29.01.2016.


Odluka o stalnim manifestacijama iz oblasti kulture od značaja za gradsku opštinu Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 57 od 05.02.2016.


Odluka o stalnim manifestacijama iz oblasti sporta od značaja za gradsku opštinu Mladenovac

January 29, 2016 00:00

"Službeni list grada Beograda", broj 2/16, strana: 35 od 29.01.2016.


Odluka o ukidanju Centra za kulturu i sport "Šumice" (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 19 od 05.02.2016.


Odluka o uspostavljanju saradnje između gradske opštine Savski venac, Republika Srbija i opštine Aerodrom, Republika Makedonija

January 29, 2016 00:00

"Službeni list grada Beograda", broj 2/16, strana: 33 od 29.01.2016.


Odluka o ustanovljenju "Šumadijskih metafora"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 3/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 7/94 od 08.04.1994.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/13, strana: 31 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 57 od 05.02.2016.


Odluka o usvajanju Cenovnika usluga Veterinarske ustanove "Veterina Beograd"

January 29, 2016 00:00

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 65/14, strana: 1 od 04.08.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/15, strana: 2 od 28.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 20 od 04.05.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/15, strana: 2 od 30.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/16, strana: 23 od 29.01.2016.


Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na području gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 54 od 05.02.2016.


Plan detaljne regulacije za deo industrijske celine AD "21. maj", gradska opština Rakovica

January 29, 2016 00:00

"Službeni list grada Beograda", broj 2/16, strana: 1 od 29.01.2016.


Plan detaljne regulacije za rekonstrukciju i dogradnju toplovodne mreže od toplane TO "Novi Beograd" do područja PPPPN "Beograd na vodi" gradske opštine Novi Beograd i Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 13 od 08.02.2016.


Pokazatelj smanjenja potrošačkih cena u decembru 2015. godine

January 29, 2016 00:00

"Službeni list grada Beograda", broj 2/16, strana: 32 od 29.01.2016.


Pravila Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma

PRESTAJU DA VAŽE - sa 4/16 - ZAMENJENA NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 45 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 8 od 08.02.2016.


Pravila Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma

"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 8 od 08.02.2016.


Pravilnik o određivanju osoba koje mogu ostvariti pravo na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima

January 29, 2016 00:00

"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 10 od 31.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/16, strana: 26 od 29.01.2016.


Pravilnik o platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima gradske opštine Barajevo

January 15, 2016 00:00

"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 83 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/16, strana: 1 od 15.01.2016.


Pravilnik o uslovima, kriterijumima i načinu finansiranja programa od javnog interesa sredstvima Sekretarijata za socijalnu zaštitu za period od 2015. do 2018. godine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/16 - Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite
"Službeni list grada Beograda", broj 3/15, strana: 3 od 28.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 5 od 08.02.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti (GO Stari grad)

"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 49 od 05.02.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 21 od 05.02.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 24 od 08.02.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 26 od 08.02.2016.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima, prestanku mandata (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 20 od 05.02.2016.


Rešenja o prestanku funkcije, imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 25 od 08.02.2016.


Rešenja o razrešenju i imenovanju Izborne komisije gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 4 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/14, strana: 21 od 19.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 48 od 05.02.2016.


Rešenja o utvrđivanju prestanka mandata u Skupštini GO Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 49 od 05.02.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga JKP "Veterina Beograd"

January 29, 2016 00:00

"Službeni list grada Beograda", broj 2/16, strana: 23 od 29.01.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti Skupštini gradske opštine Voždovac za rešavanje odnosa komunalne delatnosti održavanja čistoće

January 15, 2016 00:00

"Službeni list grada Beograda", broj 1/16, strana: 1 od 15.01.2016.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Markovac, zaseok Crkvine, gradska opština Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 1 od 05.02.2016.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici selo Mladenovac, gradska opština Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 2 od 05.02.2016.


Rešenje o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 1 od 20.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 1 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 1 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/13, strana: 1 od 21.10.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 3 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 23 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 5 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/14, strana: 2 od 09.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 1 od 02.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 1 od 27.08.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 1 od 25.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/15, strana: 2 od 28.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/15, strana: 1 od 09.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/15, strana: 58 od 23.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/15, strana: 16 od 17.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 82/15, strana: 65 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 1 od 05.02.2016.


Rešenje o određivanju biračkih mesta (GO Savski venac)

January 29, 2016 00:00

"Službeni list grada Beograda", broj 2/16, strana: 33 od 29.01.2016.


Rešenje o opštim parkiralištima

January 29, 2016 00:00

"Službeni list grada Beograda", broj 44/09, strana: 5 od 07.10.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/10, strana: 3 od 16.02.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/10, strana: 24 od 16.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/10, strana: 2 od 19.08.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/11, strana: 15 od 11.11.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 1 od 15.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 27 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 5 od 09.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/15, strana: 9 od 28.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 20 od 04.05.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/16, strana: 32 od 29.01.2016.


Rešenje o utvrđivanju iznosa prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2015. godinu

January 29, 2016 00:00

"Službeni list grada Beograda", broj 88/14, strana: 1 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/15, strana: 5 od 09.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/16, strana: 32 od 29.01.2016.


Statut Javnog preduzeća "Poslovni prostor - Voždovac"

"Službeni list grada Beograda", broj 18/14, strana: 31 od 13.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 23 od 05.02.2016.


Akcioni plan zapošljavanja grada Novog Sada za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/16, strana: 45 od 29.01.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/16, strana: 73 od 05.02.2016.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju programa od interesa za grad Novi Sad u socijalnoj zaštiti, za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/16, strana: 185 od 19.02.2016.

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/16, strana: 45 od 29.01.2016.


Odluka o finansiranju obrade podataka u vezi sa posebnom naknadom za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji grada Novog Sada u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/16, strana: 102 od 11.02.2016.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za porodično stanovanje u zapadnom delu grada Novog Sada, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/16, strana: 154 od 12.02.2016.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za porodično stanovanje uz Temerinski i Sentandrejski put sa okruženjem u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/16, strana: 156 od 12.02.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela državnog puta IB-12 u Kaću, sa Rešenjem o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/16, strana: 152 od 12.02.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije radne zone južno od pruge u Futogu, sa Rešenjem o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/16, strana: 151 od 12.02.2016.


Odluka o izradi Plana generalne regulacije prostora za poslovanje u severozapadnom delu grada Novog Sada, sa Rešenjem o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/16, strana: 148 od 12.02.2016.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/16, strana: 97 od 11.02.2016.


Odluka o obezbeđenju sredstava za sanaciju poslovanja Osnovne škole "Aleksa Šantić" Stepanovićevo

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2256 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/16, strana: 74 od 05.02.2016.


Odluka o osnivanju Turističke organizacije grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/08, strana: 1400 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/09, strana: 783 od 26.06.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/13, strana: 892 od 25.07.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1420 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/16, strana: 100 od 11.02.2016.


Odluka o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 210 od 27.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/16, strana: 100 od 11.02.2016.


Odluka o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2016. godinu

January 21, 2016 00:00

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/15, strana: 2175 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/16, strana: 34 od 21.01.2016.


Odluka o promeni cena parkiranja, uklanjanja motornih vozila i postavljanja uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila

"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/12, strana: 1676 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/13, strana: 350 od 19.04.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/16, strana: 74 od 05.02.2016.


Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 203 od 27.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1313 od 04.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/15, strana: 1439 od 25.09.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/16, strana: 99 od 11.02.2016.


Plan detaljne regulacije "Bulevar III" u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/06, strana: 127 od 11.03.2006.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/09, strana: 408 od 24.04.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/09, strana: 1465 od 01.12.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/11, strana: 977 od 29.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/15, strana: 503 od 29.05.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/15, strana: 1126 od 25.06.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/16, strana: 147 od 12.02.2016.


Plan detaljne regulacije prostora namenjenog za poslovanje na ulaznom pravcu duž Futoškog puta u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/16, strana: 117 od 11.02.2016.


Plan generalne regulacije Limana sa Univerzitetskim centrom u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/12, strana: 460 od 05.04.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 441 od 13.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/14, strana: 827 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/16, strana: 134 od 11.02.2016.


Plan generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/11, strana: 977 od 29.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/14, strana: 208 od 29.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/16, strana: 135 od 11.02.2016.


Plan generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 40/11, strana: 1087 od 31.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/12, strana: 1107 od 15.08.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 440 od 13.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/15, strana: 1001 od 16.06.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/15, strana: 1597 od 26.09.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2203 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/16, strana: 145 od 12.02.2016.


Pravilnik o metodologiji formiranja cene usluge smeštaja u prihvatilište i prihvatnu stanicu za odrasla i stara lica u učešću korisnika u troškovima usluge

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/16, strana: 192 od 22.02.2016.


Pravilnik o načinu i postupku dodele sredstava iz budžeta grada Novog Sada za finansiranje ili sufinansiranje programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite koji su od interesa za grad Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/16, strana: 77 od 10.02.2016.


Pravilnik o načinu i postupku dodele sredstava iz budžeta grada Novog Sada za programe kojima se obezbeđuju posebni oblici socijalne zaštite

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/10, strana: 173 od 20.03.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/16, strana: 79 od 10.02.2016.


Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/16, strana: 93 od 10.02.2016.


Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora Grada Novog Sada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/05, strana: 486 od 05.05.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/06, strana: 121 od 07.03.2006.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/16, strana: 93 od 10.02.2016.


Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za postavljanje objekata i uređaja na javnoj površini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/13, strana: 324 od 12.04.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/16, strana: 166 od 12.02.2016.


Program investicionih aktivnosti Apoteke Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/16, strana: 189 od 22.02.2016.


Program investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Doma zdravlja "Novi Sad" za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/16, strana: 84 od 10.02.2016.


Program investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/16, strana: 83 od 10.02.2016.


Program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/14, strana: 46 od 25.02.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/16, strana: 93 od 10.02.2016.


Program održavanja javnog osvetljenja na teritoriji grada Novog Sada za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/16, strana: 82 od 10.02.2016.


Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji grada Novog Sada za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/16, strana: 102 od 11.02.2016.


Program praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji grada Novog Sada za 2016. i 2017. godinu

January 28, 2016 00:00

"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/16, strana: 39 od 28.01.2016.


Program unapređenja socijalne zaštite grada Novog Sada u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/16, strana: 189 od 22.02.2016.


Program za realizaciju sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine u vezi sa nastavkom radova na izgradnji Žeželjevog mosta preko reke Dunav u Novom Sadu za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/16, strana: 165 od 12.02.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/16, strana: 74 od 05.02.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/16, strana: 181 od 19.02.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

January 21, 2016 00:00

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/16, strana: 30 od 21.01.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

January 29, 2016 00:00

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/16, strana: 69 od 29.01.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/16, strana: 199 od 22.02.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/16, strana: 159 od 12.02.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na programe upravljanja u javnim ustanovama za zaštitu prirode

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/16, strana: 182 od 19.02.2016.


Rešenja o dodeljivanju naziva ulicama na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/16, strana: 160 od 12.02.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/16, strana: 161 od 12.02.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program delatnosti zoohigijene i poslova koji se obavljaju u okviru karantina za 2016. godinu

January 29, 2016 00:00

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/16, strana: 45 od 29.01.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program javne higijene za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/16, strana: 91 od 10.02.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/16, strana: 181 od 19.02.2016.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za realizaciju mera zapošljavanja iz Akcionog plana zapošljavanja grada Novog Sada za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/16, strana: 198 od 22.02.2016.


Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/16, strana: 79 od 10.02.2016.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za osnovne škole za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/16, strana: 193 od 22.02.2016.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za potrebe direktnih korisnika budžeta grada Novog Sada u 2016. godini

January 28, 2016 00:00

"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/16, strana: 37 od 28.01.2016.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za srednje škole za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/16, strana: 197 od 22.02.2016.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

January 21, 2016 00:00

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/16, strana: 30 od 21.01.2016.


Rešenje o utvrđivanju broja učenika i studenata koji ostvaruju pravo na pomoć u školovanju i nominalni iznos pomoći za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/16, strana: 92 od 10.02.2016.


Rešenje o utvrđivanju iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete, novogodišnje novčane pomoći, novogodišnjeg poklona i novčane pomoći za trojke, za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/16, strana: 92 od 10.02.2016.


Rešenje o utvrđivanju rasporeda i vremena korišćenja nepokretnosti školskih objekata - sala za fizičko vaspitanje na teritoriji grada Novog Sada bez naknade, za fizičko vežbanje dece školskog uzrasta od 7 do 15 godina za period od 18. januara do 23. decembra 2016. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/16, strana: 85 od 10.02.2016.


Rešenje o utvrđivanju visine naknade za obavljanje poslova objedinjene naplate

"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/14, strana: 1 od 13.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/15, strana: 5 od 23.01.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/16, strana: 92 od 10.02.2016.


Finansijski plan Direkcije za robne rezerve grada Kragujevca za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 61 od 08.02.2016.


Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Kragujevca neposrednom pogodbom besteretnim pravnim poslom - poklonom

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 1 od 08.02.2016.


Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Kragujevca za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 2 od 08.02.2016.


Program obrazovanja gradskih robnih rezervi u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 57 od 08.02.2016.


Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 48 od 08.02.2016.


Program rasporeda sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata udruženja koji su od javnog interesa za grad Kragujevac u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 66 od 08.02.2016.


Program rasporeda sredstava za finansiranje razvoja kulture u gradu Kragujevcu u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 65 od 08.02.2016.


Program sistematske deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 45 od 08.02.2016.


Program subvencija privredi u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 65 od 08.02.2016.


Program za podsticaje privredi u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 63 od 08.02.2016.


Program za vanredne situacije i planiranje odbrane u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 43 od 08.02.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na cene (Narodni muzej grada Kragujevca)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 67 od 08.02.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje predloga za dodelu sredstava iz budžeta grada Kragujevca za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata udruženja koji su od javnog interesa za grad Kragujevac u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 70 od 08.02.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Kragujevca neposrednom pogodbom besteretnim pravnim poslom - poklonom

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 68 od 08.02.2016.


Rešenje o utvrđivanju Cenovnika usluga komunalnog održavanja za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 68 od 08.02.2016.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji grada Zrenjanina

January 27, 2016 00:00

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/10, strana: 185 od 11.06.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/10, strana: 277 od 23.07.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/11, strana: 59 od 31.03.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 27/12, strana: 333 od 25.09.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/13, strana: 30 od 04.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/13, strana: 32 od 05.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/14, strana: 15 od 13.02.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 414 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/15, strana: 41 od 18.02.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 3/16, strana: 7 od 27.01.2016.


Javna prodaja demontiranog crepa i elemenata terakote sa fasade objekta Sinagoge u Subotici, preostalog novo nabavljenog glaziranog crepa za isti objekat, te demontirane drvene građe

"Službeni list grada Subotice", broj 6/16, strana: 1 od 12.02.2016.


Odluka o cenama za isporučenu toplotnu energiju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 5/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 170 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 5/16, strana: 79 od 04.02.2016.


Odluka o cenama za toplotnu energiju

"Službeni list grada Subotice", broj 5/16, strana: 79 od 04.02.2016.


Odluka o davanju u zakup poslovnih prostorija

"Službeni list grada Subotice", broj 6/16, strana: 5 od 12.02.2016.


Odluka o donošenju Plana postavljanja urbane opreme držača za bicikle na javnim površinama na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 5/16, strana: 99 od 04.02.2016.


Odluka o donošenju Plana postavljanja urbane opreme na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 5/16, strana: 80 od 04.02.2016.


Odluka o donošenju Programa energetske efikasnosti grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 5/16, strana: 11 od 04.02.2016.


Odluka o izradi Izmene Plana detaljne regulacije za delove prostora MZ "Zorka" i MZ "Dudova šuma" (između ulica dr Ferenca Bodrogvarija, železničke pruge Subotica - Budimpešta, ulice Kosovske, železničke pruge Subotica - Sombor i ulice Proleterskih brigada) u Subotici, sa Rešenjem o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Subotice", broj 5/16, strana: 4 od 04.02.2016.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Subotice za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 5/16, strana: 8 od 04.02.2016.


Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom

"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 24 od 30.10.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 185 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 5/16, strana: 75 od 04.02.2016.


Odluka o utvrđivanju dozvoljene spratnosti objekata u postupku ozakonjenja objekata izgrađenih bez građevinske dozvole odnosno odobrenja za izgradnju

"Službeni list grada Subotice", broj 5/16, strana: 8 od 04.02.2016.


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na obezbeđenje učešća za bankarski stambeni kredit (prečišćen tekst - sa 45/14)

"Službeni list grada Subotice", broj 21/13, strana: 4 od 10.07.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/14, strana: 1 od 28.01.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 28/14, strana: 8 od 06.08.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 35/14, strana: 1 od 06.10.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 243 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 301 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 9/15, strana: 1 od 26.03.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 4/16, strana: 1 od 26.01.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 5/16, strana: 113 od 04.02.2016.


Program mera za unapređenje uslova života na teritoriji grada Subotice za 2016. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 6/16, strana: 3 od 12.02.2016.


Program trošenja sredstava u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Subotice za 2016. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 5/16, strana: 2 od 04.02.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Subotice", broj 6/16, strana: 4 od 12.02.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan i na Godišnji plan i program rada Fondacije mentalne higijene "EXPECTO" za 2016. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 5/16, strana: 1 od 04.02.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 5/16, strana: 105 od 04.02.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama za toplotnu energiju JKP "Subotička toplana" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 5/16, strana: 78 od 04.02.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program čišćenja i uklanjanja snega i leda sa ulica, puteva, trgova i drugih površina javne namene za period od 01.01.2016. do 15.03.2016. na teritoriji grada Subotice i zaštićenog područja Parka prirode Palić

"Službeni list grada Subotice", broj 5/16, strana: 114 od 04.02.2016.


Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta bez naknade u Privrednoj zoni "Mali Bajmok" Kompaniji "Contitech Fluid Serbia" d.o.o.

"Službeni list grada Subotice", broj 5/16, strana: 107 od 04.02.2016.

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jun 2020.

NOVE MERE VLADE

DONETE NAKON UKIDANJA VANREDOG STANJA


NOVE MERE MINISTRA ZDRAVLJA

ZABRANA OKUPLJANJA NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU,OGRANIČENJE KRETANJA NA PRILAZIMA PRIHVATNIH CENTARA ZA MIGRANTE I CENTARA ZA AZIL,ZABRANA POSETA I OGRANIČENJE KRETANJA U USTANOVAMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA


Sport u Srbiji se vraća u normalu

NORMALIZACIJA STANJA

Šalteri MUP-a od 11. maja - počinju sa radom


NORMALIZACIJA STANJA

SAOPŠTENJE NSZ - Informacija o postupanju Nacionalne službe za zapošljavanje po prestanku vanrednog stanja

RADNO PRAVO
SUDSKA PRAKSA - Apelacionog suda u Beogradu

RADNO PRAVO

AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE – Zakon o agencijskom zapošljavanju


NORMALIZACIJA STANJA

ZATEZNA KAMATA ZA VREME VANREDNOG STANJA


MINISTARSTVO FINANSIJA

Privrednici već podneli zahteve za skoro milijardu evra kredita


PORESKA UPRAVA

Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja - Obaveštenje o pomeranju rokova


SUDSKA PRAKSA

VIŠI SUD U BEOGRADU


USTAVNI SUD

ODBAČENA INICIJATIVA za ocenu ustavnosti Odluke o proglašenju vanrednog stanja REŠENJE USTAVNOG SUDA – Broj IUo-42/2020  (sa izdvojenim mišljenjem sudije dr Jovana Ćirića na rešenje)


VISOKI SAVET SUDSTVA

Organizovanje rada sudova nakon ukidanja vanredog stanja


ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA

PRAVNI POLOŽAJ SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA


IZBORI

RASPISANI IZBORI za narodne poslanike i odbornike skupština gradova i opština


KRIVIČNO PRAVO

POJEDINI ASPEKTI INSTITUTA DOBROVOLJNOG ODUSTANKA


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)