POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Februar 2015

Pravilnik o metrološkim uslovima za opacimetre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 20/03, strana: 1 od 09.05.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 75 od 06.02.2015.


Pravilnik o načinu obavljanja pilotaže, stručnoj spremi koju moraju imati piloti i uslovima za obavljanje pilotaže

PRESTAJE DA VAŽI - sa 21/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 44/98, strana: 3 od 04.09.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 21/15, strana: 20 od 25.02.2015.


Zakon o prigodnom kovanom novcu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/2015 - Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije
"Službeni list SRJ", broj 46/96, strana: 17 od 04.10.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 14 od 04.02.2015.


Evropska konvencija o zaštiti audiovizuelnog nasleđa (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 17/14, strana: 17 od 09.12.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 3/15, strana: 18 od 24.02.2015.


Fiskalna strategija za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 19 od 06.02.2015.


Indeksi potrošačkih cena za januar 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 21/15, strana: 23 od 25.02.2015.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 19/15, strana: 2 od 20.02.2015.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 21/15, strana: 2 od 25.02.2015.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 2 od 06.02.2015.


Javni poziv za prijavu projekta za Program za podršku unapređenja privrednog ambijenta u cilju privlačenja investicija za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 97 od 10.02.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 67 od 06.02.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 29 od 13.02.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 175 od 04.02.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 21/15, strana: 9 od 25.02.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 92 od 10.02.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o postavljenjima, imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 69 od 27.02.2015.


Kadrovska rešenja - Rešenja o prestanku rada, imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 19/15, strana: 5 od 20.02.2015.


Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova (za period januar-jun 2015. godine)

"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 112 od 27.02.2015.


Kolektivni ugovor za Javno preduzeće "Pošta Srbije", Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 40 od 10.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 178 od 04.02.2015.


Kolektivni ugovor za Javno preduzeće "Pošta Srbije", Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 178 od 04.02.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Monus)

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 125 od 06.02.2015.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (BAT)

"Službeni glasnik RS", broj 19/15, strana: 25 od 20.02.2015.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 19/15, strana: 26 od 20.02.2015.


Memorandum o razumevanju o institucionalnom okviru Inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope (2013) (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 3/15, strana: 6 od 24.02.2015.


Nacionalna strategija za mlade za period od 2015. do 2025. godine

"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 45 od 27.02.2015.


Naredba o zabrani sakupljanja pojedinih zaštićenih vrsta divlje flore i faune u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 112 od 27.02.2015.


Naredba o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 16/15, strana: 44 od 09.02.2015.


Obaveštenje o stupanju na snagu konvencije

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 3/15, strana: 18 od 24.02.2015.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 120 od 10.02.2015.


Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društvenog vodoprivrednog preduzeća "Erozija" Niš

"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 42 od 27.02.2015.


Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Vodoprivrednog preduzeća "Sava" DP Šabac

"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 39 od 27.02.2015.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora magistralnog gasovoda Niš - Dimitrovgrad sa elementima detaljne regulacije na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 21/15, strana: 15 od 25.02.2015.


Odluka o izvozu šećera u zemlje Evropske unije

"Službeni glasnik RS", broj 60/10, strana: 5 od 27.08.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 77/14, strana: 5 od 24.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 26 od 13.02.2015.


Odluka o merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema u vezi s kreditima indeksiranim u stranoj valuti

"Službeni glasnik RS", broj 21/15, strana: 23 od 25.02.2015.


Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 133/14, strana: 3 od 10.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 43 od 17.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 15 od 27.02.2015.


Odluka o obrazovanju Komisije za javno-privatno partnerstvo

"Službeni glasnik RS", broj 13/12, strana: 3 od 24.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/12, strana: 206 od 13.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 6 od 21.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 7 od 24.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 71 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 31 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 6 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 19 od 06.02.2015.


Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za efikasnu zaštitu prava intelektualne svojine u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 121/14, strana: 26 od 05.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 26 od 13.02.2015.


Odluka o obrazovanju Organizacionog odbora za obeležavanje jubileja Drugog srpskog ustanka 1815-2015

"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 14 od 27.02.2015.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za koordinaciju aktivnosti na primeni modela razvoja elektronske uprave Republike Estonije

"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 91 od 10.02.2015.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za praćenje likvidnosti budžeta Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 16/15, strana: 11 od 09.02.2015.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za praćenje primene Otavske konvencije

"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 26 od 13.02.2015.


Odluka o obrazovanju Saveta za reformu javne uprave

"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 4 od 29.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 109 od 15.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 120/14, strana: 4 od 04.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 14 od 27.02.2015.


Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 123 od 27.02.2015.


Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 27 od 12.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 15 od 27.02.2015.


Odluka o prestanku funkcije zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 104 od 10.02.2015.


Odluka o prestanku funkcije zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 19/15, strana: 23 od 20.02.2015.


Odluka o proglašenju Dana žalosti

"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 91 od 10.02.2015.


Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 17 od 06.02.2015.


Odluka o spoljnoj reviziji banaka

"Službeni glasnik RS", broj 41/07, strana: 11 od 09.05.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 59/08, strana: 43 od 11.06.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 67/12, strana: 4 od 13.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 96 od 13.02.2015.


Odluka o visini članarine i nadoknada za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 124 od 27.02.2015.


Odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 113 od 13.02.2015.


Odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 16/15, strana: 167 od 09.02.2015.


Odluke o davanju saglasnosti na pravila o radu i na odluke o cenama pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 112 od 13.02.2015.


Odluke o izboru zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 20/15, strana: 20 od 24.02.2015.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 16/15, strana: 155 od 09.02.2015.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 113 od 27.02.2015.


Odluke o svrstavanju robe koje je doneo Komitet za harmonizovani sistem Svetske carinske organizacije na 54. zasedanju septembra 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 16/15, strana: 157 od 09.02.2015.


Odluke o utvrđivanju cena prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 120 od 06.02.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-173/2012, IUo-780/2012, Už-2149/2012

"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 98 od 10.02.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUz-312/2013, IUz-347/2014, Už-5793/2011

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 97 od 06.02.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-10061/2012, Už-597/2013

"Službeni glasnik RS", broj 19/15, strana: 20 od 20.02.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 3 od 10.02.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 2 od 27.02.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 7 od 13.02.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 10 od 06.02.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 19/15, strana: 8 od 20.02.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 21/15, strana: 5 od 25.02.2015.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u januaru 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 21/15, strana: 23 od 25.02.2015.


Poseban kolektivni ugovor za Elektroprivredu Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 109 od 06.02.2015.


Poseban kolektivni ugovor za policijske službenike

"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 119 od 27.02.2015.


Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika

"Službeni glasnik RS", broj 21/15, strana: 25 od 25.02.2015.


Pravilnik o bližim uslovima i načinu određivanja mere karantina, odnosno stavljanja lica pod zdravstveni nadzor

"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 95 od 13.02.2015.


Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahteva i načinu izdavanja energetske dozvole kao i o uslovima za davanje saglasnosti za energetske objekte za koje se ne izdaje energetska dozvola

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 45 od 10.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 81 od 06.02.2015.


Pravilnik o cenama bolesničkog dana za produženu rehabilitaciju u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju

"Službeni glasnik RS", broj 5/13, strana: 18 od 16.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 103 od 10.02.2015.


Pravilnik o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 6 od 02.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 103 od 10.02.2015.


Pravilnik o energetskoj dozvoli

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 81 od 06.02.2015.


Pravilnik o evidenciji udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača

PRESTAJE DA VAŽI - sa 21/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 32/11, strana: 12 od 13.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 21/15, strana: 17 od 25.02.2015.


Pravilnik o ispitivanju vozila

"Službeni glasnik RS", broj 8/12, strana: 123 od 03.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 51 od 08.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 76 od 05.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 114/13, strana: 291 od 23.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 40/14, strana: 5 od 11.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 38 od 22.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 96 od 13.02.2015.


Pravilnik o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 68/06, strana: 24 od 09.08.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 49/07, strana: 6 od 29.05.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 50/07, strana: 22 od 01.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 95/07, strana: 44 od 19.10.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 127/07, strana: 15 od 29.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 37/08, strana: 44 od 11.04.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 54/08, strana: 29 od 23.05.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 61/08, strana: 28 od 20.06.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 1/09, strana: 32 od 06.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 25/09, strana: 133 od 10.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 42/10, strana: 18 od 18.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 45/10, strana: 134 od 03.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 103/10, strana: 437 od 31.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 146 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 214 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 34/12, strana: 23 od 18.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 78/12, strana: 10 od 10.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 81/12, strana: 35 od 17.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 96/12, strana: 138 od 05.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 11 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 114/12, strana: 199 od 04.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 218 od 13.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 205 od 11.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 100 od 10.02.2015.


Pravilnik o izgledu i sadržini službenog znaka i postupku zatvaranja gradilišta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 22/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 79/09, strana: 17 od 28.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 109 od 27.02.2015.


Pravilnik o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table

PRESTAJE DA VAŽI - sa 22/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 4/10, strana: 20 od 29.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 109 od 27.02.2015.


Pravilnik o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table

"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 109 od 27.02.2015.


Pravilnik o klasifikaciji objekata

"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 83 od 27.02.2015.


Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 52/12, strana: 9 od 22.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 62/12, strana: 32 od 26.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 73/12, strana: 8 od 27.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 1/13, strana: 432 od 04.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 7/13, strana: 44 od 28.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 37 od 16.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 29 od 23.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 105 od 13.02.2015.


Pravilnik o merilima za obračun i određivanje visine naknada za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi

"Službeni glasnik RS", broj 98/11, strana: 31 od 23.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 82 od 09.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 16/15, strana: 167 od 09.02.2015.


Pravilnik o metodama ispitivanja sorte ovsa (Avena sativa L.) radi priznavanja sorte

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 94 od 06.02.2015.


Pravilnik o metodama ispitivanja sorte raži (Secale cereale L.) i tritikalea (x Triticosecale Wittm.) radi priznavanja sorte

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 95 od 06.02.2015.


Pravilnik o metrološkim uslovima za opacimetre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 20/03, strana: 1 od 09.05.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 75 od 06.02.2015.


Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima jedinica lokalne vlasti u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 92 od 13.02.2015.


Pravilnik o načinu i uslovima za obavljanje pilotaže, uslovima, programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita za locmana i obrascu locmanske legitimacije

"Službeni glasnik RS", broj 21/15, strana: 20 od 25.02.2015.


Pravilnik o načinu kontrole korišćenja radio-frekvencijskog spektra, obavljanja tehničkih pregleda i zaštite od štetnih smetnji

"Službeni glasnik RS", broj 60/11, strana: 116 od 16.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 35/13, strana: 66 od 17.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 16/15, strana: 160 od 09.02.2015.


Pravilnik o načinu obavljanja pilotaže, stručnoj spremi koju moraju imati piloti i uslovima za obavljanje pilotaže

PRESTAJE DA VAŽI - sa 21/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 44/98, strana: 3 od 04.09.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 21/15, strana: 20 od 25.02.2015.


Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja (Sa PRILOGOM: OBRASCI – 1. Bilans stanja, 2. Bilans prihoda i rashoda, 3. Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima, 4. Izveštaj o novčanim tokovima, 5. Izveštaj o izvršenju budžeta)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 18/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 51/07, strana: 17 od 05.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 14/08, strana: 41 od 05.02.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 36 od 13.02.2015.


Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova

"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 36 od 13.02.2015.


Pravilnik o načinu razvrstavanja i postupanja sa sporednim proizvodima životinjskog porekla, veterinarsko-sanitarnim uslovima za izgradnju objekata za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla, načinu sprovođenja službene kontrole i samokontrole, kao i uslovima za stočna groblja i jame grobnice

"Službeni glasnik RS", broj 31/11, strana: 166 od 09.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 97/13, strana: 69 od 06.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 96 od 06.02.2015.


Pravilnik o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 19/15, strana: 16 od 20.02.2015.


Pravilnik o načinu zatvaranja i obeležavanju zatvorenog gradilišta

"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 109 od 27.02.2015.


Pravilnik o objektima na koje se ne primenjuju pojedine odredbe Zakona o planiranju i izgradnji

"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 111 od 27.02.2015.


Pravilnik o obliku i sadržini obrasca za odustanak od ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija

"Službeni glasnik RS", broj 21/15, strana: 16 od 25.02.2015.


Pravilnik o obrascu službene legitimacije inspektora za zaštitu i održivo korišćenje ribljeg fonda

"Službeni glasnik RS", broj 19/15, strana: 18 od 20.02.2015.


Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenja određenih postupaka

"Službeni glasnik RS", broj 94/10, strana: 24 od 10.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 16 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/11, strana: 24 od 12.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 47 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 25 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 131 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 36 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 31 od 26.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 27 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 19 od 29.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 73 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 72 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 97 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 11 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 33 od 16.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 9 od 22.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 96 od 06.02.2015.


Pravilnik o opacimetrima

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 75 od 06.02.2015.


Pravilnik o operativnoj dozvoli za obavljanje javnog avio-prevoza

"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 151 od 31.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 16/15, strana: 167 od 09.02.2015.


Pravilnik o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju

"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 89 od 27.02.2015.


Pravilnik o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 22/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 50/11, strana: 289 od 08.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 89 od 27.02.2015.


Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure

"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 76 od 27.02.2015.


Pravilnik o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 122 od 15.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 96 od 13.02.2015.


Pravilnik o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se profesionalnim vojnim licima, civilnim licima na službi u Vojsci Srbije i pripadnicima vojnobezbednosne agencije i vojnoobaveštajne agencije staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

PRESTAJE DA VAŽI - sa 18/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 86/11, strana: 27 od 18.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 63 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 33 od 13.02.2015.


Pravilnik o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se profesionalnim pripadnicima Vojske Srbije staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 33 od 13.02.2015.


Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Evidencije udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača i uslovima za upis

"Službeni glasnik RS", broj 21/15, strana: 17 od 25.02.2015.


Pravilnik o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije i građevinskog dnevnika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 22/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 105/03, strana: 2 od 28.10.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 107 od 27.02.2015.


Pravilnik o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije, građevinskog dnevnika i građevinske knjige

"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 107 od 27.02.2015.


Pravilnik o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora

"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 110 od 27.02.2015.


Pravilnik o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora

PRESTAJE DA VAŽI - sa 22/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 7/10, strana: 145 od 19.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 110 od 27.02.2015.


Pravilnik o sadržini obrasca dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov i dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov u zaštićenom području

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 89 od 06.02.2015.


Pravilnik o sadržini obrasca dozvole za rekreativni ribolov

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 73/10, strana: 126 od 12.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 89 od 06.02.2015.


Pravilnik o sadržini obrasca za jednostrani raskid ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 21/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 50/11, strana: 296 od 08.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 21/15, strana: 16 od 25.02.2015.


Pravilnik o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama

"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 95 od 27.02.2015.


Pravilnik o tehničkim standardima pristupačnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 22/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 168 od 24.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 95 od 27.02.2015.


Pravilnik o troškovima koje snose treća lica pred Agencijom za privatizaciju

"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 96 od 10.02.2015.


Pravilnik o visini i vrsti stvarnih troškova nastalih u sprovođenju privatizacije

"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 96 od 10.02.2015.


Pravilnik o visini naknade za korišćenje radio-frekvencija

"Službeni glasnik RS", broj 93/10, strana: 206 od 08.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 108 od 06.02.2015.


Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 45/10, strana: 107 od 03.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 27/11, strana: 47 od 20.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 50/12, strana: 49 od 18.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 21/15, strana: 22 od 25.02.2015.


Rešenja Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 118 od 27.02.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti javnim preduzećima na raspodelu dobiti

"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 95 od 10.02.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 177 od 04.02.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 68 od 06.02.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća, koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 30 od 13.02.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća i agencija koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 21/15, strana: 21 od 25.02.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća i ustanova koja je dala Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 19/15, strana: 14 od 20.02.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 73 od 06.02.2015.


Rešenja o dodeli novčanih nagrada za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 31 od 13.02.2015.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Ćuprija)

"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 113 od 13.02.2015.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Grocka)

"Službeni glasnik RS", broj 21/15, strana: 32 od 25.02.2015.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Odžaci, Tutin)

"Službeni glasnik RS", broj 19/15, strana: 24 od 20.02.2015.


Rešenja o razrešenjima sudskih veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 75 od 06.02.2015.


Rešenja o upisu u Registar izvoznika duvana i o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 112 od 13.02.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 16/15, strana: 13 od 09.02.2015.


Rešenje o davanju prethodne saglasnosti da sportska organizacija sadrži naziv Srbija u svom nazivu

"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 31 od 13.02.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv "Srbija"

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 74 od 06.02.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Inicijativu za pokretanje postupka privatizacije u Javnom preduzeću "Zavod za udžbenike", Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/15 - Rešenjem o prestanku važenja Rešenja
"Službeni glasnik RS", broj 112/06, strana: 19 od 15.12.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 74 od 06.02.2015.


Rešenje o dodeli posebnih priznanja umetnicima za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 79/08, strana: 6 od 29.08.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 16/15, strana: 12 od 09.02.2015.


Rešenje o dodeli posebnih priznanja umetnicima za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 114/07, strana: 3 od 08.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 16/15, strana: 11 od 09.02.2015.


Rešenje o dodeli posebnih priznanja umetnicima za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 111/09, strana: 90 od 29.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 16/15, strana: 12 od 09.02.2015.


Rešenje o dodeli priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina

"Službeni glasnik RS", broj 2/11, strana: 9 od 18.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 16/15, strana: 12 od 09.02.2015.


Rešenje o dodeli priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina

"Službeni glasnik RS", broj 14/13, strana: 13 od 13.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 16/15, strana: 13 od 09.02.2015.


Rešenje o dodeli priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina

"Službeni glasnik RS", broj 102/11, strana: 87 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 16/15, strana: 12 od 09.02.2015.


Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima

"Službeni glasnik RS", broj 16/15, strana: 170 od 09.02.2015.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Bač)

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 120 od 06.02.2015.


Rešenje o određivanju iznosa mesečne novčane naknade (poseban dodatak) za rehabilitovano lice

"Službeni glasnik RS", broj 19/15, strana: 22 od 20.02.2015.


Rešenje o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Sankt Peterburgu, Ruska Federacija

"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 29 od 13.02.2015.


Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 21/15, strana: 14 od 25.02.2015.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 21/15, strana: 14 od 25.02.2015.


Rešenje o ustupanju, bez naknade, Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije, stvari oduzetih u postupku terenske kontrole

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 74 od 06.02.2015.


Rešenje o utvrđivanju reprezentativnosti sindikalne organizacije

"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 33 od 13.02.2015.


Sertifikati o akreditaciji zdravstvene ustanove

"Službeni glasnik RS", broj 19/15, strana: 23 od 20.02.2015.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji i uzajamnoj pomoći u slučaju katastrofa, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 3/15, strana: 11 od 24.02.2015.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u borbi protiv kriminala, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 3/15, strana: 4 od 24.02.2015.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o otvaranju međunarodnog graničnog prelaza Jaša Tomić (Republika Srbija) - Fenj (Rumunija) na srpsko-rumunskoj državnoj granici, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 3/15, strana: 13 od 24.02.2015.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o otvaranju međunarodnog graničnog prelaza Nakov (Republika Srbija) - Lunga (Rumunija) na srpsko-rumunskoj državnoj granici, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 3/15, strana: 17 od 24.02.2015.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o otvaranju međunarodnog graničnog prelaza Vrbica (Republika Srbija) - Valkanj (Rumunija) na srpsko-rumunskoj državnoj granici, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 3/15, strana: 15 od 24.02.2015.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o readmisiji, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 3/15, strana: 1 od 24.02.2015.


Statut Agencije za privatizaciju

"Službeni glasnik RS", broj 48/01, strana: 15 od 06.08.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 52/02, strana: 2 od 30.08.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 72/05, strana: 102 od 19.08.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 37/12, strana: 27 od 22.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 119 od 10.02.2015.


Statut Narodne banke Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 39 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 98 od 13.02.2015.


Statut Stomatološke komore Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 89/07, strana: 9 od 26.09.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 85/08, strana: 30 od 16.09.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 126 od 02.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 19/15, strana: 25 od 20.02.2015.


Ukazi o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 23 od 13.02.2015.


Ukazi o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 3 od 10.02.2015.


Ukazi o opozivu sa dužnosti i postavljenju na dužnost izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije u Kneževini Lihtenštajn, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Bernu

"Službeni glasnik RS", broj 20/15, strana: 19 od 24.02.2015.


Uputstvo o organizaciji i računovodstvenom obuhvatanju popisa imovine i obaveza budžetskih korisnika uključenih u konsolidovani račun trezora Autonomne pokrajine Vojvodine i sredstava javne svojine Autonomne pokrajine Vojvodine date na korišćenje drugim pravnim licima

"Službeni list APV", broj 49/14, strana: 1772 od 26.11.2014.
"Službeni list APV", broj 51/14, strana: 1796 od 10.12.2014.
"Službeni list APV", broj 3/15, strana: 24 od 28.01.2015.


Uredba Komisije (EEZ) broj 1030/86 od 8. aprila 1986. godine o svrstavanju robe obuhvaćene tarifnim brojem 73.40 B Zajedničke carinske tarife (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 113 od 10.02.2015.


Uredba Komisije (EEZ) broj 1220/84 od 30. aprila 1984. godine o svrstavanju robe u tarifne podbrojeve 70.14 A I i 70.19 A I a) (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 109 od 10.02.2015.


Uredba Komisije (EEZ) broj 1480/83 od 7. juna 1983. godine o svrstavanju robe obuhvaćene tarifnim podbrojem 97.03 B Zajedničke carinske tarife (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 107 od 10.02.2015.


Uredba Komisije (EEZ) broj 2053/83 od 20. jula 1983. godine o svrstavanju robe u tarifni podbroj 32.04 A IV Zajedničke carinske tarife (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 108 od 10.02.2015.


Uredba Komisije (EEZ) broj 3311/86 od 29. oktobra 1986. godine o svrstavanju robe obuhvaćene tarifnim brojem 24.02 E Zajedničke carinske tarife (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 114 od 10.02.2015.


Uredba Komisije (EEZ) broj 3534/87 od 24. novembra 1987. godine o svrstavanju proizvoda u tarifni podbroj 16.04 E Zajedničke carinske tarife (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 116 od 10.02.2015.


Uredba Komisije (EEZ) broj 3541/85 od 12. decembra 1985. godine o svrstavanju robe tarifnim podbrojem 27.03 A Zajedničke carinske tarife (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 112 od 10.02.2015.


Uredba Komisije (EEZ) broj 3829/86 od 15. decembra 1986. godine o svrstavanju robe obuhvaćene tarifnim brojem 44.15 Zajedničke carinske tarife (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 115 od 10.02.2015.


Uredba Komisije (EEZ) broj 717/85 od 19. marta 1985. godine o svrstavanju robe obuhvaćene tarifnim brojem podbrojem 17.04 D I Zajedničke carinske tarife (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 111 od 10.02.2015.


Uredba Komisije (EEZ) broj 810/83 od 5. aprila 1983. godine o svrstavanju robe u određene tarifne brojeve ili podbrojeve Zajedničke carinske tarife (na engleskom i srpskom jeziku), sa Ispravkom

"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 104 od 10.02.2015.


Uredba o evidenciji i popisu nepokretnosti i drugih sredstava u državnoj svojini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 70/14 i 19/15 - 28. februara 2017. godine - ZAMENJENA NOVOM (videti član 17. stav 2)
"Službeni glasnik RS", broj 27/96, strana: 845 od 15.06.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 3 od 09.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 19/15, strana: 5 od 20.02.2015.


Uredba o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini

"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 3 od 09.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 19/15, strana: 5 od 20.02.2015.


Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke "Ruka ruci"

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 16 od 06.02.2015.


Uredba o Komisije (EZ) broj 2695/95 od 21. novembra 1995. godine kojom se zamenjuju oznake ustanovljene na osnovu nomenklature Zajedničke carinske tarife na snazi od 31. decembra 1987. godine sa oznakama koje su ustanovljene na osnovu Kombinovane nomenklature, u određenim Uredbama u vezi sa svrstavanjem robe (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 117 od 10.02.2015.


Uredba o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo (Sa PRILOGOM: OBRASCI - ID PDV, IPID PDV, PVD PDV 1)

"Službeni glasnik RS", broj 124/04, strana: 4 od 19.11.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 27/05, strana: 3 od 24.03.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 4/13, strana: 4 od 13.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 21/15, strana: 9 od 25.02.2015.


Uredba o načinu korišćenja službenih vozila

"Službeni glasnik RS", broj 49/14, strana: 3 od 06.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 16 od 06.02.2015.


Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 8 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 21/14, strana: 5 od 22.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 4 od 29.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 118/14, strana: 3 od 30.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 12 od 27.02.2015.


Uredba o potvrđivanju Državnog programa obnove privredne delatnosti na poplavljenom području

"Službeni glasnik RS", broj 144/14, strana: 3 od 27.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 90 od 10.02.2015.


Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 19/15, strana: 3 od 20.02.2015.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove javnih objekata sportske infrastrukture

"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 23 od 13.02.2015.


Uredba o utvrđivanju područja banje "Novopazarske Banje"

"Službeni glasnik RS", broj 16/15, strana: 11 od 09.02.2015.


Uredba o utvrđivanju Programa implementacije Regionalnog prostornog plana Timočke krajine za period do 2018. godine

"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 10 od 10.02.2015.


Uredba o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 3 od 27.02.2015.


Uredba o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 174 od 04.02.2015.


Uredba o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 3 od 06.02.2015.


Uredba o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 21/15, strana: 3 od 25.02.2015.


Uredba o utvrđivanju Programa za podršku unapređenja privrednog ambijenta u cilju privlačenja investicija za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 16/15, strana: 3 od 09.02.2015.


Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene arheološkog nalazišta Viminacijum

"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 37 od 04.02.2015.


Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene međunarodnog vodnog puta E80 - Dunav (Pančevački koridor VII)

"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 96 od 04.02.2015.


Uredba o visini naknada za vode za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 4 od 06.02.2015.


Zaključak o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine

"Službeni glasnik RS", broj 16/15, strana: 14 od 09.02.2015.


Zaključak Ustavnog suda broj IUo-247/2013 i izdvojena mišljenja sudija

"Službeni glasnik RS", broj 13/15, strana: 9 od 02.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 100 od 13.02.2015.


Zaključak Vlade 05 broj 41-1386/2015 (preporuka javnim preduzećima)

"Službeni glasnik RS", broj 16/15, strana: 14 od 09.02.2015.


Zakon o Agenciji za osiguranje depozita

PAŽNJA - primenjuje se od 1. aprila 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 10 od 04.02.2015.


Zakon o Agenciji za osiguranje depozita

PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/2015 - 1. aprila 2015. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 12 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 74 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 91/10, strana: 127 od 03.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 10 od 04.02.2015.


Zakon o bankama

"Službeni glasnik RS", broj 107/05, strana: 15 od 02.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 91/10, strana: 118 od 03.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 16 od 04.02.2015.


Zakon o državnoj pripadnosti i upisu plovila

"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 9 od 30.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 22 od 13.02.2015.


Zakon o državnom premeru i katastru

"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 139 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 18/10, strana: 108 od 26.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 65/13, strana: 3 od 25.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 97 od 06.02.2015.


Zakon o javnim nabavkama

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 3 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 13 od 04.02.2015.


Zakon o ministarstvima

"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 3 od 26.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 3 od 04.02.2015.


Zakon o Narodnoj banci Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 72/03, strana: 3 od 18.07.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 55/04, strana: 27 od 21.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 85/05, strana: 30 od 06.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 44/10, strana: 34 od 30.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 76/12, strana: 3 od 04.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 106/12, strana: 3 od 05.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 14 od 04.02.2015.


Zakon o oružju i municiji

PAŽNJA - primenjuje se po isteku godinu dana od dana stupanja na snagu
"Službeni glasnik RS", broj 20/15, strana: 3 od 24.02.2015.


Zakon o oružju i municiji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 20/15 - po isteku godinu dana od dana stupanja na snagu - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 9/92, strana: 341 od 29.02.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 53/93, strana: 2467 od 16.07.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 67/93, strana: 3111 od 30.08.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 48/94, strana: 1497 od 20.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 44/98, strana: 1060 od 08.12.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 39/03, strana: 3 od 11.04.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 85/05, strana: 30 od 06.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 27/11, strana: 63 od 20.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 8 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/15, strana: 3 od 24.02.2015.


Zakon o osiguranju depozita

PAŽNJA - primenjuje se od 1. aprila 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 3 od 04.02.2015.


Zakon o osiguranju depozita

PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/2015 - 1. aprila 2015. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 9 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 73 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 91/10, strana: 126 od 03.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 3 od 04.02.2015.


Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa

"Službeni glasnik RS", broj 93/14, strana: 3 od 01.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 3 od 27.02.2015.


Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama

"Službeni glasnik RS", broj 73/10, strana: 66 od 12.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 9 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 7 od 13.02.2015.


Zakon o pomorskoj plovidbi

"Službeni glasnik RS", broj 87/11, strana: 11 od 21.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 59 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 3 od 13.02.2015.


Zakon o prigodnom kovanom novcu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/2015 - Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije
"Službeni list SRJ", broj 46/96, strana: 17 od 04.10.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 14 od 04.02.2015.


Zakon o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/2015 - 1. aprila 2015. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 19 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 74 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 91/10, strana: 123 od 03.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 6 od 04.02.2015.


Zakon o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje

PAŽNJA - primenjuje se od 1. aprila 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 6 od 04.02.2015.


Zakon o zaštiti državne granice

"Službeni glasnik RS", broj 97/08, strana: 34 od 27.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 20/15, strana: 3 od 24.02.2015.


Zakon o zaštiti od požara

"Službeni glasnik RS", broj 111/09, strana: 25 od 29.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 20/15, strana: 13 od 24.02.2015.


Konkurs za finansiranje organizacije međunarodnih sportskih priredbi od interesa za AP Vojvodinu

"Službeni list APV", broj 4/15, strana: 49 od 04.02.2015.


Konkurs za finansiranje projekata za obeležavanje jubilarnih godišnjica

"Službeni list APV", broj 5/15, strana: 69 od 11.02.2015.


Konkurs za podsticanje javnog informisanja na srpskom jeziku u zemljama u okruženju

"Službeni list APV", broj 4/15, strana: 49 od 04.02.2015.


Konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 5/15, strana: 69 od 11.02.2015.


Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osetljivih grupa u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 4/15, strana: 51 od 04.02.2015.


Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 4/15, strana: 52 od 04.02.2015.


Konkurs za unapređenje profesionalnih standarda u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 4/15, strana: 54 od 04.02.2015.


Odluka o primanjima poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2111 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 4/15, strana: 48 od 04.02.2015.


Odluka o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila

"Službeni list APV", broj 23/11, strana: 1198 od 28.12.2011.
"Službeni list APV", broj 1/12, strana: 71 od 25.01.2012.
"Službeni list APV", broj 21/13, strana: 369 od 12.06.2013.
"Službeni list APV", broj 4/15, strana: 43 od 04.02.2015.


Odluka o utvrđivanju Programa opšteg stručnog usavršavanja zaposlenih u pokrajinskim organima za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 4/15, strana: 29 od 04.02.2015.


Pravilnik o načinu realizacije programa i projekata u 2015. godini, čija je realizacija započeta iz sredstava Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 5/15, strana: 61 od 11.02.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 3/15, strana: 21 od 28.01.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti koja je donela Pokrajinska vlada

"Službeni list APV", broj 4/15, strana: 44 od 04.02.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke i planove javnih ustanova i preduzeća na teritoriji APV

"Službeni list APV", broj 5/15, strana: 61 od 11.02.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 3/15, strana: 21 od 28.01.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (APV)

"Službeni list APV", broj 4/15, strana: 43 od 04.02.2015.


Rešenja o postavljenjima, imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 5/15, strana: 61 od 11.02.2015.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima predsednika i članova ispitivača u Ispitnom odboru II za polaganje pravosudnog ispita

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list APV", broj 19/10, strana: 944 od 29.10.2010.
"Službeni list APV", broj 4/15, strana: 48 od 04.02.2015.


Rešenje o obrazovanju ispitnih odbora za polaganje pravosudnog ispita

"Službeni list APV", broj 4/15, strana: 48 od 04.02.2015.


Rešenje o obrazovanju ispitnih odbora za polaganje pravosudnog ispita

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list APV", broj 2/10, strana: 269 od 26.02.2010.
"Službeni list APV", broj 4/15, strana: 48 od 04.02.2015.


Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa novčane pomoći porodici u kojoj se rodi treće dete za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 4/15, strana: 44 od 04.02.2015.


Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa sufinansiranja troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje za drugo, treće i svako naredno dete za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 4/15, strana: 44 od 04.02.2015.


Cenovnik usluga organizacionih jedinica Gradske uprave grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 96/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 111 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 185 od 30.12.2014.


Cenovnik usluga organizacionih jedinica Gradske uprave grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 185 od 30.12.2014.


Interventne mere zaštite najugroženijih građana

"Službeni list grada Beograda", broj 19/95, strana: 426 od 10.11.1995.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/96, strana: 317 od 10.09.1996.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/98, strana: 526 od 30.12.1998.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/99, strana: 218 od 16.06.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/99, strana: 293 od 02.08.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 21/99, strana: 398 od 28.12.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/00, strana: 325 od 07.07.2000.
"Službeni list grada Beograda", broj 21/00, strana: 625 od 15.12.2000.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/01, strana: 435 od 10.07.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/01, strana: 583 od 14.09.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/01, strana: 753 od 29.12.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/02, strana: 2 od 31.01.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/02, strana: 335 od 28.06.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/02, strana: 850 od 20.12.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/03, strana: 19 od 30.01.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/03, strana: 630 od 30.06.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/03, strana: 1307 od 29.12.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/04, strana: 3 od 31.01.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/04, strana: 552 od 28.06.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/04, strana: 17 od 29.12.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/05, strana: 29 od 04.07.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/05, strana: 9 od 24.11.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/06, strana: 2 od 22.12.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/07, strana: 14 od 29.03.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/07, strana: 1 od 21.11.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/07, strana: 9 od 06.12.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/08, strana: 7 od 12.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/09, strana: 1 od 15.06.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/10, strana: 4 od 27.01.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/10, strana: 2 od 15.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/10, strana: 1 od 29.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/12, strana: 5 od 13.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/12, strana: 1 od 05.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 6 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 1 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 3 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/14, strana: 1 od 31.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 30 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/14, strana: 1 od 05.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 10 od 31.12.2014.


Lokalni akcioni plan za mlade (LAP) za period od 2015. do 2020. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 103/14, strana: 27 od 30.12.2014.


Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Beograda za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 98/14, strana: 1 od 30.12.2014.


Odluka o boravišnoj taksi

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 103 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 184 od 30.12.2014.


Odluka o budžetu grada Beograda za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 49 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 81/14, strana: 1 od 31.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 1 od 30.12.2014.


Odluka o budžetu grada Beograda za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 31 od 30.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Barajevo za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 24 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 86/14, strana: 12 od 26.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 102/14, strana: 31 od 30.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Barajevo za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 102/14, strana: 37 od 30.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Čukarica za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 102/14, strana: 1 od 30.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Grocka za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 12 od 31.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Lazarevac za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 101/14, strana: 28 od 30.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Mladenovac za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 101/14, strana: 48 od 30.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 100/14, strana: 34 od 30.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 103/14, strana: 50 od 30.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Palilula za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 101/14, strana: 1 od 30.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Rakovica za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 100/14, strana: 57 od 30.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Savski venac za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 103/14, strana: 1 od 30.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Sopot za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 36 od 31.12.2014.


Odluka o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 60 od 30.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Surčin za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 102/14, strana: 58 od 30.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Voždovac za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 1 od 30.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Zemun za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 100/14, strana: 1 od 30.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Zvezdara za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 20 od 30.12.2014.


Odluka o ceni usluga grejanja, koje pruža JP "Toplifikacija" Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 1/15, strana: 9 od 15.01.2015.


Odluka o ceni usluga grejanja, koje pruža JP "Toplifikacija" Lazarevac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 1/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 34 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/14, strana: 12 od 10.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 30 od 21.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/15, strana: 9 od 15.01.2015.


Odluka o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 13 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 14 od 21.01.2015.


Odluka o dodeli bebi paketa novorođenoj deci na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 97/14, strana: 1 od 30.12.2014.


Odluka o dodeli edukativnog materijala za podsticanje ranog razvoja novorođene dece sredstvima iz budžeta gradske opštine Zvezdara za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 51 od 30.12.2014.


Odluka o dodeli novogodišnjih paketića deci iz socijalno ugroženih porodica iz budžeta gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 52 od 30.12.2014.


Odluka o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada Beograda u 2015. i 2016. godini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 96/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 81/14, strana: 46 od 31.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 92/14, strana: 2 od 19.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 162 od 30.12.2014.


Odluka o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada Beograda u 2016. i 2017. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 162 od 30.12.2014.


Odluka o Gradskom pravobranilaštvu grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 10 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 13 od 21.01.2015.


Odluka o izdvajanju budžetskih sredstava za potrebe angažovanja izvršitelja Republike Srbije i predujma u postupcima prinudnog ostvarivanja novčanih potraživanja nastalih u upravnim postupcima komunalne i građevinske inspekcije uprave gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 46 od 30.12.2014.


Odluka o izdvajanju budžetskih sredstava za potrebe izrade projekta - kontrole rasprostranjenosti i aktivnog suzbijanja korovske biljke - ambrozije na teritoriji GO Zvezdara za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 47 od 30.12.2014.


Odluka o izdvajanju budžetskih sredstava za potrebe nabavke usluga i dobara izrade idejnog rešenja i izradu tabli o značajnim ličnostima, izradu informacionih tabli, izgradu trejdmarka i usluga grafičkog oblikovanja za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 46 od 30.12.2014.


Odluka o izdvajanju budžetskih sredstava za potrebe prinudnog uklanjanja objekata na teritoriji gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 48 od 30.12.2014.


Odluka o izdvajanju budžetskih sredstava za potrebe uređivanja javnih površina na teritoriji GO Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 47 od 30.12.2014.


Odluka o izdvajanju budžetskih sredstava za potrebe usluge izrade video-materijala za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 47 od 30.12.2014.


Odluka o izradi Strateškog plana razvoja gradske opštine Zvezdara za period od 2015. do 2020. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 53 od 30.12.2014.


Odluka o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 61/09, strana: 1 od 29.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/11, strana: 21 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/11, strana: 10 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 1 od 18.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 20 od 21.01.2015.


Odluka o javnom pravobranilaštvu gradske opštine Grocka

PRESTAJE DA VAŽI - sa 104/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 43/09, strana: 22 od 29.09.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/13, strana: 41 od 08.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/13, strana: 24 od 05.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 30 od 31.12.2014.


Odluka o javnom pravobranilaštvu gradske opštine Voždovac (prečišćen tekst - sa 36/11)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 36/11, strana: 2 od 19.09.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 21 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 14 od 30.12.2014.


Odluka o komunalnom redu

"Službeni list grada Beograda", broj 10/11, strana: 1 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/12, strana: 4 od 13.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 16 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 92/14, strana: 1 od 19.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 23 od 21.01.2015.


Odluka o konverziji potraživanja grada Beograda po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda privrednih društava "Simpo" AD Vranje, "Kondiva" DOO Bujanovac i "Simpo Line" DOO Vranje u trajni ulog grada Beograda u kapitalu "Simpo" AD Vranje

"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 24 od 21.01.2015.


Odluka o kriterijumima, načinu i postupku izdavanja u zakup poslovnih prostorija kojima upravlja JP "Poslovni prostor Zvezdara"

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 54 od 30.12.2014.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 92 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 177 od 30.12.2014.


Odluka o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/15 - 1. marta 2015. godine (osim odredbi koje se odnose na naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole) - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 60/09, strana: 39 od 28.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/10, strana: 24 od 23.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/10, strana: 2 od 18.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/10, strana: 25 od 01.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/10, strana: 42 od 29.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/11, strana: 1 od 14.06.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/11, strana: 43 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/12, strana: 1 od 12.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/12, strana: 58 od 12.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 62 od 14.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 21 od 24.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/13, strana: 26 od 01.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 1 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 24/14, strana: 55 od 24.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 97/14, strana: 2 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 6 od 21.01.2015.


Odluka o modelu i metodu privatizacije JP za informisanje "Radio-Lazarevac" u Lazarevcu

"Službeni list grada Beograda", broj 101/14, strana: 48 od 30.12.2014.


Odluka o načinu angažovanja izvršitelja Republike Srbije

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 45 od 30.12.2014.


Odluka o načinu finansiranja programa i projekata pravnih i fizičkih lica i finansiranju dodatnih prava korisnika iz sredstava budžeta

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 17 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 29 od 30.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 83 od 30.12.2014.


Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta gradske opštine Zvezdara opredeljenih za sport

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 35 od 02.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 49 od 30.12.2014.


Odluka o načinu postupanja sa nepokretnostima koje su u javnoj svojini grada Beograda odnosno na kojima grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja

"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 1 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 97/14, strana: 1 od 30.12.2014.


Odluka o načinu sufinansiranja udruženja građana sredstvima iz budžeta gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 101/14, strana: 24 od 30.12.2014.


Odluka o nagrađivanju učenika iz budžeta gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 48 od 30.12.2014.


Odluka o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 169 od 30.12.2014.


Odluka o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2015. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 27 od 30.12.2014.


Odluka o određivanju visine zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik gradska opština Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 23 od 30.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 84 od 30.12.2014.


Odluka o održavanju čistoće u gradskoj opštini Sopot

"Službeni list grada Beograda", broj 42/11, strana: 15 od 14.10.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/14, strana: 26 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 55 od 31.12.2014.


Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 102/14, strana: 54 od 30.12.2014.


Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 102/14, strana: 26 od 30.12.2014.


Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 30 od 31.12.2014.


Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 100/14, strana: 114 od 30.12.2014.


Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 100/14, strana: 29 od 30.12.2014.


Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 78 od 30.12.2014.


Odluka o osnivanju ustanove kulture - Vuk Stefanović Karadžić

"Službeni list grada Beograda", broj 97/14, strana: 3 od 30.12.2014.


Odluka o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 96/14- ZAMENJENA NOV
"Službeni list grada Beograda", broj 22/99, strana: 420 od 31.12.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/01, strana: 158 od 21.03.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/04, strana: 29 od 24.12.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/05, strana: 34 od 27.12.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/07, strana: 41 od 15.06.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/07, strana: 28 od 24.12.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 53/08, strana: 35 od 23.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/09, strana: 53 od 28.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/10, strana: 42 od 29.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 56 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 110 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 169 od 30.12.2014.


Odluka o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 1 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/14, strana: 25 od 24.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 3 od 11.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 21 od 21.01.2015.


Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 103/14, strana: 50 od 30.12.2014.


Odluka o pravima deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 45/13, strana: 1 od 16.10.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 15 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 11 od 21.01.2015.


Odluka o pravima deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 11 od 21.01.2015.


Odluka o Pravobranilaštvu gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 103/14, strana: 82 od 30.12.2014.


Odluka o Pravobranilaštvu gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 14 od 30.12.2014.


Odluka o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice

"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 10 od 21.01.2015.


Odluka o prestanku važenja Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 103/14, strana: 85 od 30.12.2014.


Odluka o preuzimanju poslovnih zgrada i prostorija od JP "Poslovni prostor opštine Čukarica"

"Službeni list grada Beograda", broj 102/14, strana: 28 od 30.12.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Zelenilo - Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 28 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 10 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 3 od 22.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 97/14, strana: 6 od 30.12.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta "Parking servis" Beograd (prečišćen tekst - sa 74/13)

"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 7 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 5 od 22.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 31 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 97/14, strana: 5 od 30.12.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za stambene usluge

"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 36 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 29 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 4 od 22.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 24 od 21.01.2015.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog urbanističkog preduzeća

"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 35 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 6 od 22.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 23 od 21.01.2015.


Odluka o proširenju groblja u naselju Rucka

"Službeni list grada Beograda", broj 1/15, strana: 8 od 15.01.2015.


Odluka o subvencijama cena komunalnih usluga na teritoriji gradske opštine Mladenovac

PAŽNJA - primenjuje se od 1. jula 2015. godine
"Službeni list grada Beograda", broj 101/14, strana: 73 od 30.12.2014.


Odluka o ukidanju ustanove kulture "Vuk Karadžić"

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 52 od 30.12.2014.


Odluka o Upravi gradske opštine Grocka (prečišćen tekst - 39/2010)

"Službeni list grada Beograda", broj 49/08, strana: 6 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/09, strana: 14 od 25.03.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/09, strana: 75 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/10, strana: 30 od 23.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/10, strana: 6 od 29.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/10, strana: 22 od 13.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 80/14, strana: 13 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 33 od 31.12.2014.


Odluka o Upravi gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 55/08, strana: 8 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/10, strana: 12 od 30.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/10, strana: 10 od 30.10.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/12, strana: 3 od 10.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 23 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 83/14, strana: 9 od 07.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 103/14, strana: 26 od 30.12.2014.


Odluka o Upravi gradske opštine Sopot

"Službeni list grada Beograda", broj 49/08, strana: 35 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/10, strana: 67 od 10.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 55 od 31.12.2014.


Odluka o usvajanju početnog likvidacionog izveštaja Belef centar - ustanova kulture u likvidaciji

"Službeni list grada Beograda", broj 97/14, strana: 6 od 30.12.2014.


Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

PAŽNJA - primenjuje se od 1. marta 2015. godine
"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 6 od 21.01.2015.


Odluka o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga

"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 102 od 26.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/13, strana: 1 od 26.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/14, strana: 1 od 31.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 10 od 22.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 18 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 97/14, strana: 3 od 30.12.2014.


Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd, odnosno na kome grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja

"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 20 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 171 od 30.12.2014.


Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Zemun

PRESTAJE DA VAŽI - sa 100/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 69/12, strana: 27 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/13, strana: 1 od 26.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 100/14, strana: 32 od 30.12.2014.


Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 100/14, strana: 32 od 30.12.2014.


Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima JP "Poslovni prostor - Voždovac"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 64/12, strana: 5 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 57 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 18 od 30.12.2014.


Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo upravljanja ima JP "Poslovni prostor - Voždovac"

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 18 od 30.12.2014.


Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 49 od 30.12.2014.


Plan detaljne regulacije za naselje Busije, opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 97/14, strana: 8 od 30.12.2014.


Pokazatelj smanjenja potrošačkih cena u decembru 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 1/15, strana: 8 od 15.01.2015.


Pravilnik o budžetskom računovodstvu i računovodstvene politike

"Službeni list grada Beograda", broj 100/14, strana: 47 od 30.12.2014.


Pravilnik o određivanju osoba koje mogu ostvariti pravo na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima

"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 10 od 31.12.2014.


Pravilnik o određivanju osoba koje mogu ostvariti pravo na besplatno korišćenje posebno obeleženih parking mesta na javnim parkiralištima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 104/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 51/11, strana: 16 od 15.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/12, strana: 30 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 10 od 31.12.2014.


Pravilnik o platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima grada Beograda i Gradskom pravobranilaštvu grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 9/05, strana: 51 od 28.04.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 28/07, strana: 1 od 29.08.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/08, strana: 2 od 24.04.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/08, strana: 1 od 25.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/09, strana: 1 od 15.04.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/10, strana: 1 od 19.08.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/11, strana: 1 od 19.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/11, strana: 8 od 19.05.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/12, strana: 1 od 27.01.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 28 od 21.01.2015.


Pravilnik o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 96/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 30/11, strana: 1 od 29.07.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/11, strana: 1 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/12, strana: 10 od 29.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/12, strana: 48 od 16.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 47/12, strana: 1 od 06.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/12, strana: 1 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 1 od 20.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 66/14, strana: 1 od 08.08.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 1 od 30.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 186 od 30.12.2014.


Pravilnik o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 186 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/15, strana: 1 od 15.01.2015.


Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/15 - ODLUKOM
"Službeni list grada Beograda", broj 57/13, strana: 18 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/14, strana: 29 od 22.07.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 11 od 21.01.2015.


Program uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 98/14, strana: 14 od 30.12.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti (GO Zvezdara)

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 58 od 30.12.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti javnim preduzećima na teritoriji GO Surčin na programe poslovanja u 2015. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 102/14, strana: 78 od 30.12.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća i ustanova na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 26 od 21.01.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 98/14, strana: 59 od 30.12.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja javnih preduzeća (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 101/14, strana: 48 od 30.12.2014.


Rešenja o imenovanjima članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 27 od 21.01.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Beograda", broj 98/14, strana: 58 od 30.12.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Čukarica)

"Službeni list grada Beograda", broj 102/14, strana: 29 od 30.12.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Novi Beograd)

"Službeni list grada Beograda", broj 100/14, strana: 45 od 30.12.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Obrenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 103/14, strana: 88 od 30.12.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Stari grad)

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14 od 30.12.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 17 od 30.12.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Zvezdara)

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 53 od 30.12.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Skupština grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 25 od 21.01.2015.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima, nastavljanju rada (GO Palilula)

"Službeni list grada Beograda", broj 101/14, strana: 27 od 30.12.2014.


Rešenja o imenovanju članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 98/14, strana: 63 od 30.12.2014.


Rešenje o cenama usluga za izvršenje programa u delatnosti društvene brige o deci u Beogradu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 104/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 1/10, strana: 2 od 27.01.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/13, strana: 1 od 06.02.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/13, strana: 1 od 08.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 1 od 31.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti Javnom radiodifuznom preduzeću "Studio B" na Sporazum o načinu rešavanja viška zaposlenih

"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 8 od 31.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik JKP "Parking servis"

"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 5 od 31.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik JP "Pijace i zelenilo Grocka" za 2015. godinu, sa Odlukom o utvrđivanju cenovnika

"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 35 od 31.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik JP za toplifikaciju gradske opštine Grocka za 2015. godinu, sa Odlukom i Cenovnikom

"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 34 od 31.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik pijačnih usluga Javnog komunalnog preduzeća "Gradske pijace", sa Cenovnikom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 104/14 - ZAMENJENO NOVIM CENOVNIKOM
"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 2 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 1 od 31.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga JKP "Gradske pijace", sa Odlukom i Cenovnikom

"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 1 od 31.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga JP "Vodovod i kanalizacija" Grocka za 2015. godinu, sa Odlukom i Cenovnikom

"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 33 od 31.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada UFK - SRC "Tašmajdan" za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 1/15, strana: 4 od 15.01.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o ceni usluga grejanja koje pruža JP "Toplifikacija" Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 1/15, strana: 9 od 15.01.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom "Poslovni prostor Zemun"

"Službeni list grada Beograda", broj 100/14, strana: 34 od 30.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta JP Sportski centar "Olimp - Zvezdara"

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 57 od 30.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o kriterijumima, načinu i postupku izdavanja u zakup poslovnih prostorija kojima upravlja Javno preduzeće "Poslovni prostor Zvezdara"

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 54 od 30.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo upravljanja ima JP "Poslovni prostor - Voždovac"

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 18 od 30.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Poslovni centar opštine Palilula" za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 101/14, strana: 28 od 30.12.2014.


Rešenje o imenovanju direktora JKP "10. oktobar" Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 102/14, strana: 58 od 30.12.2014.


Rešenje o imenovanju pravobranioca gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 103/14, strana: 46 od 30.12.2014.


Rešenje o iznosu jednokratnog novčanog davanja za zaposlene i nezaposlene porodilje za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 1 od 31.12.2014.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za alternativni pristup sanitarnoj deponiji Vinča, gradske opštine Palilula i Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 1/15, strana: 7 od 15.01.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za spomenike i nazive ulica, trgova i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 103/14, strana: 86 od 30.12.2014.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 102/14, strana: 57 od 30.12.2014.


Rešenje o obrazovanju Saveta za društvene delatnosti Skupštine gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 49/12, strana: 16 od 20.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 101/14, strana: 27 od 30.12.2014.


Rešenje o obrazovanju štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Obrenovac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 103/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 55/12, strana: 36 od 10.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/12, strana: 24 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/13, strana: 29 od 26.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 103/14, strana: 87 od 30.12.2014.


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 103/14, strana: 87 od 30.12.2014.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju dela objekata Ostružničkog kanalizacionog sistema - postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda PPOV "Ostružnica" sa fekalnim kolektorom od PPOV do naselja Ostružnica, gradska opština Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 1/15, strana: 6 od 15.01.2015.


Rešenje o promeni naziva ulice na teritoriji gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 36 od 31.12.2014.


Rešenje o razrešenju i imenovanju Izborne komisije gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 1/10 od 27.01.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/10 od 02.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/11 od 30.09.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/13, strana: 1 od 18.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/13, strana: 8 od 23.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 7 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 17 od 30.12.2014.


Rešenje o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 97/14, strana: 36 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/15, strana: 4 od 15.01.2015.


Rešenje o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 97/14 - 1. februara 2015. godine - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 59/11, strana: 1 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/12, strana: 1 od 30.01.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/12, strana: 1 od 02.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/12, strana: 1 od 20.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 1 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/13, strana: 24 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/13, strana: 101 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 72/13, strana: 46 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/14, strana: 5 od 25.07.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 2 od 30.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 97/14, strana: 36 od 30.12.2014.


Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 1 od 31.12.2014.


Sporazum o načinu rešavanja viška zaposlenih u Javnom radiodifuznom preduzeću Studio B

"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 8 od 31.12.2014.


Statut Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara"

"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 37 od 15.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 57 od 30.12.2014.


Strategija upravljanja rizicima grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 1/15, strana: 4 od 15.01.2015.


Strategija upravljanja rizicima gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 103/14, strana: 46 od 30.12.2014.


Zaključak o podnošenju inicijative Agenciji za privatizaciju za prenos udela državnog kapitala ribarskog gazdinstva A.D. na gradsku opštinu Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 100/14, strana: 116 od 30.12.2014.


Zaključak o pristupanju promeni Statuta grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 28 od 21.01.2015.


Zaključak o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 17/11, strana: 33 od 10.06.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/11, strana: 33 od 07.07.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/11, strana: 33 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/12, strana: 33 od 11.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/12, strana: 33 od 02.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/12, strana: 65 od 01.08.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/12, strana: 3 od 23.08.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 64 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/12, strana: 57 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 30 od 01.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/13, strana: 26 od 26.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/13, strana: 35 od 30.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/14, strana: 22 od 23.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/14, strana: 16 od 03.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 10 od 27.08.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/15, strana: 10 od 15.01.2015.


Akcioni plan razvoja organske i kontrolisane proizvodnje u poljoprivredi na teritoriji grada Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/15, strana: 17 od 03.02.2015.


Akcioni plan zapošljavanja grada Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/15, strana: 41 od 04.02.2015.


Odluka o dodeli Februarske nagrade grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/15, strana: 11 od 03.02.2015.


Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje na teritoriji grada Novog Sada u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/14, strana: 1340 od 27.11.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/14, strana: 1735 od 31.12.2014.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti JKP "Gradsko zelenilo" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1678 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/15, strana: 28 od 03.02.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Informatika" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1675 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/15, strana: 27 od 03.02.2015.


Odluka o utvrđivanju cena prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/15, strana: 67 od 06.02.2015.


Odluka o utvrđivanju cena prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 5/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 40/13, strana: 1053 od 29.07.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/15, strana: 67 od 06.02.2015.


Odluka o utvrđivanju vrednosti boda za utvrđivanje visine zakupnine za poslovni prostor kojim upravlja JP "Poslovni prostor" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/15, strana: 26 od 03.02.2015.


Poseban kolektivni ugovor za javna komunalna preduzeća i druga javna preduzeća grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/15, strana: 31 od 04.02.2015.


Program investicionih aktivnosti Apoteke Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/15, strana: 73 od 13.02.2015.


Program održavanja javnog osvetljenja na teritoriji grada Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/15, strana: 11 od 03.02.2015.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/15, strana: 8 od 23.01.2015.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/14, strana: 1141 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/15, strana: 1 od 14.01.2015.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/15, strana: 76 od 13.02.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/15, strana: 22 od 03.02.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na finansijske planove ustanova kulture u Novom Sadu za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/15, strana: 3 od 23.01.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke i planove javnih ustanova i preduzeća na teritoriji grada Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/15, strana: 73 od 13.02.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na programe rada i druge akte ustanova kulture na teritoriji grada Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/14, strana: 1711 od 31.12.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/15, strana: 63 od 04.02.2015.


Rešenja o imenovanjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/15, strana: 75 od 13.02.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/15, strana: 5 od 23.01.2015.


Rešenja o odobravanju sredstava iz budžeta Republike Srbije Gradskoj upravi grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/15, strana: 6 od 23.01.2015.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima (Novi Sad)

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/15, strana: 714 od 13.02.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju vrednosti boda zakupnine za poslovni prostor

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/15, strana: 25 od 03.02.2015.


Rešenje o imenovanju predsednika, članova, njihovih zamenika, sekretara i zamenika sekretara Komisije za polaganje ispita o poznavanju grada Novog Sada i o poznavanju propisa koji regulišu taksi-prevoz

PRESTAJE DA VAŽI - sa 3/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/09, strana: 207 od 24.03.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/11, strana: 255 od 20.04.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/15, strana: 22 od 03.02.2015.


Rešenje o imenovanju predsednika, članova, njihovih zamenika, sekretara i zamenika sekretara Komisije za polaganje ispita o poznavanju propisa koji regulišu taksi prevoz i o poznavanju grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/15, strana: 22 od 03.02.2015.


Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu i izbeglica, nabavkom građevinskog materijala

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/15, strana: 74 od 13.02.2015.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju koordinatora, zamenika koordinatora i članova Projektnog tima za koordinaciju realizacije projekata koji su predmet ugovora o finansiranju sa Evropskom investicionom bankom - PMU

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/11, strana: 855 od 19.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/15, strana: 74 od 13.02.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za polaganje ispita o poznavanju grada Novog Sada i o poznavanju propisa koji regulišu taksi prevoz

PRESTAJE DA VAŽI - sa 3/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/06, strana: 514 od 30.06.2006.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/15, strana: 21 od 03.02.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za polaganje ispita o poznavanju grada Novog Sada i o poznavanju propisa koji regulišu taksi prevoz

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/15, strana: 21 od 03.02.2015.


Rešenje o obrazovanju Saveta za upravljanje migracijama i trajanja rešenja izbeglih i raseljenih lica

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/09, strana: 493 od 25.05.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/15, strana: 71 od 13.02.2015.


Rešenje o određivanju doktora medicine, za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti na teritoriji Grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/11, strana: 875 od 24.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/12, strana: 79 od 23.02.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/13, strana: 401 od 15.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 71/13, strana: 1439 od 31.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/14, strana: 1110 od 30.09.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/15, strana: 75 od 13.02.2015.


Rešenje o utvrđivanju broja učenika i studenata koji ostvaruju pravo na pomoć u školovanju i nominalni iznos pomoći za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/15, strana: 73 od 13.02.2015.


Rešenje o utvrđivanju iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete, novogodišnje novčane pomoći, novogodišnjeg poklona i novčane pomoći za trojke, za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/15, strana: 72 od 13.02.2015.


Rešenje o utvrđivanju visine naknade za obavljanje poslova objedinjene naplate

"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/14, strana: 1 od 13.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/15, strana: 5 od 23.01.2015.


Odluka o davanju saglasnosti na Finansijske planove mesnih zajednica za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/15, strana: 10 od 19.01.2015.


Odluka o obrazovanju Komisije za utvrđivanje okolnosti u vezi nastale situacije u JKP "Čistoća" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/15, strana: 1 od 09.01.2015.


Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Gradska agencija za saobraćaj" Kragujevac (Prečišćen tekst - sa 3/2015)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/05, strana: 1 od 05.11.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 15 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 47/14, strana: 140 od 26.12.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 3 od 26.01.2015.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Radio-televizija Kragujevac" (prečišćen tekst - sa 2/15)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/93
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/97
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 136 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/05, strana: 14 od 22.06.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/06, strana: 15 od 18.03.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 39/08, strana: 2 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/09, strana: 22 od 10.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 21 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 120 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 33 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 115 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 165 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 82 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 60 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/15, strana: 1 od 19.01.2015.


Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/15, strana: 1 od 06.02.2015.


Odluka o prestanku važenja "UP Dela naselja MZ Sušica uz ulicu Perice Maksimovića"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 47/14, strana: 135 od 26.12.2014.


Odluka o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za mlade za period 2015-2019. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 47/14, strana: 135 od 26.12.2014.


Odluka o privremenom finansiranju sportskih organizacija, sportskih saveza, udruženja, granskih i gradskih sportskih saveza

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/15, strana: 1 od 09.01.2015.


Odluka o utvrđivanju teksta javnog poziva za dostavljanje predloga za dodelu Godišnje nagrade grada Kragujevca - Đurđevdanske nagrade

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 1 od 26.01.2015.


Odluke o davanju saglasnosti na programe poslovanja javnih komunalnih preduzeća na teritoriji grada Kragujevca za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 47/14, strana: 135 od 26.12.2014.


Pravilnik o korišćenju specijalizovanog kombi prevoza za osobe sa invaliditetom

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/15, strana: 4 od 09.01.2015.


Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za područje grada Kragujevca u 2015. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 24 od 26.01.2015.


Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 15 od 26.01.2015.


Program rasporeda sredstava subvencija Privrednom društvu Sportski centar "Park Kragujevac" d.o.o.

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/15, strana: 4 od 09.01.2015.


Program raspodele sredstava udruženjima / organizacijama u oblasti socijalne zaštite za 2015. godinu na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 12 od 26.01.2015.


Program raspodele sredstava udruženjima / organizacijama u oblasti zdravstvene zaštite za 2015. godinu na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 11 od 26.01.2015.


Program raspodele sredstava za finansiranje aktivnosti za unapređenje zaštite potrošača u 2015. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/15, strana: 17 od 19.01.2015.


Program raspodele sredstava zdravstvenim ustanovama na teritoriji grada Kragujevca za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 10 od 26.01.2015.


Program rasporeda sredstava dotacije nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/15, strana: 2 od 09.01.2015.


Program rasporeda sredstava subvencija javnim nefinansijskim preduzećima u 2015. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 30 od 26.01.2015.


Program rasporeda sredstava subvencija Javnom preduzeću Sportski centar "Mladost" Kragujevac u 2015. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/15, strana: 3 od 09.01.2015.


Program rasporeda sredstava za rad Kancelarije za mlade u 2015. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/15, strana: 3 od 06.02.2015.


Program rasporeda sredstava za školski sport u 2015. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 9 od 26.01.2015.


Program za podsticaj preduzetništva u 2015. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/15, strana: 16 od 19.01.2015.


Program za vanredne situacije i planiranje odbrambenih priprema u 2015. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 13 od 26.01.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Gradske tržnice" Kragujevac o usvajanju Cenovnika za naplatu pijačnih usluga

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/15, strana: 5 od 06.02.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Cenovnika za naplatu pijačnih usluga JKP "Gradske tržnice" Kragujevac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/13, strana: 16 od 10.01.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/13, strana: 67 od 06.12.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/15, strana: 5 od 06.02.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na uvođenje nove kategorije cena za naplatu pijačnih usluga JKP "Gradske tržnice" Kragujevac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 46/14, strana: 15 od 22.12.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/15, strana: 5 od 06.02.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na uvođenje novih cena za naplatu pijačnih usluga JKP "Gradske tržnice" Kragujevac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/14, strana: 7 od 18.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/15, strana: 5 od 06.02.2015.


Rešenje o formiranju Komisije za primopredaju radova i konačan obračun radova objekata na lokaciji "Denino brdo" u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/15, strana: 17 od 19.01.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje predloga za dodelu sredstava iz budžeta grada Kragujevca za realizaciju programa rada i projekata udruženja za manifestacije od značaja za grad Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/15, strana: 9 od 09.01.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup poslovnih prostorija

"Službeni list grada Kragujevca", broj 46/14, strana: 13 od 22.12.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/15, strana: 10 od 09.01.2015.


Rešenje o obrazovanju Radne grupe za izradu i implementaciju Strategije socijalne zaštite grada Kragujevca za period 2015-2019. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/15, strana: 6 od 09.01.2015.


Rešenje o obrazovanju Radnog tima za izradu Akcionog plana realizacije Strategije razvoja turizma grada Kragujevca 2015-2020. godine, za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 31 od 26.01.2015.


Rešenje o obrazovanju Radnog tima za izradu Lokalnog akcionog plana za mlade

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/15, strana: 8 od 06.02.2015.


Rešenje o obrazovanju Radnog tima za izradu nacrta Odluke o merilima za utvrđivanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Kragujevca", broj 48/14, strana: 6 od 30.12.2014.


Rešenje o obrazovanju Saveta za migracije i trajna rešenja grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 30 od 26.01.2015.


Rešenje o obrazovanju Saveta za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/15, strana: 7 od 09.01.2015.


Rešenje o obrazovanju saveta za upravljanje migracijama i trajna rešenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 3/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/08, strana: 21 od 24.11.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 30 od 26.01.2015.


Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada Centra za razvoj usluga socijalne zaštite "Kneginja Ljubica" Kragujevac za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/15, strana: 2 od 09.01.2015.


Zaključak o oceni stanja sa utvrđenim predlogom mera za prevazilaženje novonastale krizne situacije u komunalnom sektoru grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/15, strana: 1 od 06.02.2015.


Zaključak o pokretanju Inicijative za izradu Generalnog urbanističkog plana "Kragujevac 2025"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/15, strana: 3 od 06.02.2015.


Zaključak o prihvatanju predloga Fudbalskog kluba "Radnički 1923" za zajedničko učešće u realizaciji Projekta "Postavljanje fudbalskog terena sa veštačkom travom"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/15, strana: 2 od 06.02.2015.


Odluka o određivanju delatnosti koje se smatraju komunalnim delatnostima od lokalnog interesa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 5/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/07, strana: 290 od 27.12.2007.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/09, strana: 288 od 08.10.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/15, strana: 19 od 30.01.2015.


Odluka o određivanju delatnosti koje se smatraju komunalnim delatnostima od lokalnog interesa za teritoriju grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/15, strana: 19 od 30.01.2015.


Odluka o prihvatanju zahteva Osnovne i Srednje škole "9. maj" iz Zrenjanina i odobravanju umanjenja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta za rekonstrukciju i nadogradnju postojećeg školskog objekta

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/15, strana: 19 od 30.01.2015.


Odluka o uslovima i merama za uklanjanje građevinskih objekata koji predstavljaju neposrednu opasnost po život i zdravlje ljudi, za susedne objekte i za bezbednost saobraćaja na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/13, strana: 112 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/15, strana: 17 od 30.01.2015.


Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Zrenjanina, Republika Srbija i grada Uhte, Republika Komi, Ruska Federacija

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/15, strana: 25 od 30.01.2015.


Poseban kolektivni ugovor za javna komunalna i druga javna preduzeća grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/15, strana: 27 od 03.02.2015.


Pravilnik o kriterijumima prijema dece i načinu regresiranja troškova boravka i užine u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/06
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/06
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/10, strana: 1 od 08.10.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/11, strana: 530 od 25.11.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/12, strana: 486 od 13.12.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/15, strana: 11 od 29.01.2015.


Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju u gradu Zrenjaninu u 2015. godini

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/15, strana: 12 od 29.01.2015.


Pravilnik o raspodeli sredstava za finansiranje odnosno sufinansiranje programa / projekata udruženja, saveza i drugih asocijacija

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 2/15, strana: 4 od 15.01.2015.


Pravilnik o raspodeli sredstava za programske aktivnosti i projekte udruženja, saveza i drugih asocijacija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/10, strana: 41 od 19.02.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 3/10, strana: 49 od 16.03.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/11, strana: 575 od 16.12.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/13, strana: 32 od 05.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/14, strana: 6 od 12.02.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 2/15, strana: 4 od 15.01.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/15, strana: 20 od 30.01.2015.


Rešenja o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/15, strana: 15 od 30.01.2015.


Rešenja o raspisivanju izbora za savete i nadzorne odbore mesnih zajednica na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 3/15, strana: 8 od 25.01.2015.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/10, strana: 185 od 11.06.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/10, strana: 277 od 23.07.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/11, strana: 59 od 31.03.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 27/12, strana: 333 od 25.09.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/13, strana: 30 od 04.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/13, strana: 32 od 05.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/14, strana: 15 od 13.02.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 414 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/15, strana: 41 od 18.02.2015.


Rešenje o određivanju prostorija za sklapanje braka na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 15/10, strana: 313 od 28.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/11, strana: 416 od 01.07.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/14, strana: 38 od 05.03.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/15, strana: 2 od 13.01.2015.


Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije predsednika Skupštine grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/15, strana: 15 od 30.01.2015.


Rešenje o visini zakupnine za površine javne namene radi postavljanja kioska za 2015. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/15, strana: 40 od 18.02.2015.


Zaključak o usvajanju Programa raspodele sredstava ostvarenih od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnoj svojini za 2015. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/15, strana: 1 od 13.01.2015.


Zaključak u vezi obavezivanja JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin na uslove korišćenja sredstava transferisanih od strane grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/15, strana: 41 od 18.02.2015.


Javni konkurs za organizovanje manifestacija od posebnog značaja za Grad u 2015. godini

"Službeni list grada Subotice", broj 1/15, strana: 1 od 14.01.2015.


Javni konkurs za programe i projekte koji se odnose na književno stvaralaštvo, izdavaštvo, digitalno stvaralaštvo i multimedije od značaja za Grad u 2015. godini

"Službeni list grada Subotice", broj 1/15, strana: 3 od 14.01.2015.


Javni konkurs za programe i projekte očuvanja, unapređenja i razvoja kulture i umetnosti i savremenog umetničkog stvaralaštva od značaja za Grad u 2015. godini

"Službeni list grada Subotice", broj 1/15, strana: 2 od 14.01.2015.


Odluka o budžetu grada Subotice za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 1 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 1/15, strana: 4 od 14.01.2015.


Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora na kojem pravo javne svojine ili pravo korišćenja ima grad Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 4/15, strana: 1 od 30.01.2015.


Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 2/15, strana: 2 od 23.01.2015.


Odluka o raspisivanju javnog oglasa za sticanje prava postavljanja bilborda i reklamnih tabli na stubovima javne rasvete na teritoriji grada Subotice i prigradskih naselja putem javnog nadmetanja

"Službeni list grada Subotice", broj 3/15, strana: 1 od 27.01.2015.


Odluka o utvrđivanju kulturnih manifestacija od posebnog značaja za grad

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 300 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 4/15, strana: 4 od 30.01.2015.


Odluka o utvrđivanju Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Subotice za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 6/15, strana: 1 od 24.02.2015.


Program rada Službe za budžetsku inspekciju Grada Subotice za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 6/15, strana: 4 od 24.02.2015.


Program trošenja sredstava u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Subotice za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 5/15, strana: 1 od 11.02.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Subotice", broj 5/15, strana: 5 od 11.02.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 5/15, strana: 4 od 11.02.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 6/15, strana: 4 od 24.02.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na finansijski plan Stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda Grada Subotice za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 2/15, strana: 1 od 23.01.2015.


Rešenje o imenovanju predstavnika osnivača u odbor za pregovore u vezi sa zaključivanjem Kolektivnog ugovora kod poslodavca ustanove dom zdravlja Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 2/15, strana: 1 od 23.01.2015.


Rešenje o određivanju lica za obavljanje poslova savetnika za zaštitu prava pacijenata

"Službeni list grada Subotice", broj 3/15, strana: 6 od 27.01.2015.


Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa jednokratne novčane pomoći trudnicama na teritoriji grada Subotice iz sredstava budžeta grada za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 5/15, strana: 4 od 11.02.2015.


Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete iz sredstava budžeta grada za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 5/15, strana: 4 od 11.02.2015.

 

 

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jun 2020.

NOVE MERE VLADE

DONETE NAKON UKIDANJA VANREDOG STANJA


NOVE MERE MINISTRA ZDRAVLJA

ZABRANA OKUPLJANJA NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU,OGRANIČENJE KRETANJA NA PRILAZIMA PRIHVATNIH CENTARA ZA MIGRANTE I CENTARA ZA AZIL,ZABRANA POSETA I OGRANIČENJE KRETANJA U USTANOVAMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA


Sport u Srbiji se vraća u normalu

NORMALIZACIJA STANJA

Šalteri MUP-a od 11. maja - počinju sa radom


NORMALIZACIJA STANJA

SAOPŠTENJE NSZ - Informacija o postupanju Nacionalne službe za zapošljavanje po prestanku vanrednog stanja

RADNO PRAVO
SUDSKA PRAKSA - Apelacionog suda u Beogradu

RADNO PRAVO

AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE – Zakon o agencijskom zapošljavanju


NORMALIZACIJA STANJA

ZATEZNA KAMATA ZA VREME VANREDNOG STANJA


MINISTARSTVO FINANSIJA

Privrednici već podneli zahteve za skoro milijardu evra kredita


PORESKA UPRAVA

Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja - Obaveštenje o pomeranju rokova


SUDSKA PRAKSA

VIŠI SUD U BEOGRADU


USTAVNI SUD

ODBAČENA INICIJATIVA za ocenu ustavnosti Odluke o proglašenju vanrednog stanja REŠENJE USTAVNOG SUDA – Broj IUo-42/2020  (sa izdvojenim mišljenjem sudije dr Jovana Ćirića na rešenje)


VISOKI SAVET SUDSTVA

Organizovanje rada sudova nakon ukidanja vanredog stanja


ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA

PRAVNI POLOŽAJ SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA


IZBORI

RASPISANI IZBORI za narodne poslanike i odbornike skupština gradova i opština


KRIVIČNO PRAVO

POJEDINI ASPEKTI INSTITUTA DOBROVOLJNOG ODUSTANKA


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)