POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - April 2017

Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o promeni klime, sa aneksima

"Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 2/97, strana: 71 od 27.06.1997.
"Službeni glasnik RS", broj 88/07, strana: 327 od 24.09.2007.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 29 od 26.04.2017.


Pravilnik o jedinstvenom sistemu za označavanje čelika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 1/03, strana: 1 od 03.01.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - instrumente za merenje otpornosti petlje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 31/84, strana: 833 od 15.06.1984.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za merila električne otpornosti izolacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 3/98, strana: 6 od 16.01.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za merila električne otpornosti uzemljenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 34/98, strana: 11 od 17.07.1998.
"Službeni list SRJ", broj 40/98, strana: 20 od 14.08.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o obrascima dozvola za međunarodni javni prevoz putnika ili stvari

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/17 - osim u pogledu obrazaca dozvola za međunarodni javni prevoz putnika - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 46/00, strana: 3 od 14.09.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 37/17, strana: 3 od 20.04.2017.


Pravilnik o upisu brodova u određene upisnike, podaci koji se unose u list A glavne knjige upisnika brodova, zbirke isprava, pomoćne knjige koje se vode uz upisnike brodova i obrasci tih isprava i knjiga

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/17 - 1. jula 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 29/98, strana: 11 od 12.06.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 7 od 21.04.2017.


Doha Amandmani na Kjoto Protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 29 od 26.04.2017.


Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 53 od 13.04.2017.


Indeksi potrošačkih cena za mart 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 79 od 13.04.2017.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 48 od 28.04.2017.


Izveštaj o konačnim rezultatima izbora za predsednika Republike

"Službeni glasnik RS", broj 37/17, strana: 47 od 20.04.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 20 od 07.04.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o postavljenjima, imenovanjima i razrešenjima

"Službeni glasnik RS", broj 39/17, strana: 47 od 24.04.2017.


Kjoto Protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 88/07, strana: 327 od 24.09.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 38/09, strana: 41 od 25.05.2009.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 29 od 26.04.2017.


Konvencija o Evropskom šumarskom institutu (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 1 od 26.04.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 51 od 07.04.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 40/17, strana: 32 od 27.04.2017.


Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Države Eritreje o uspostavljanju političkih konsultacija o pitanjima od zajedničkog interesa

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 158 od 26.04.2017.


Memorandum o saradnji između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva za spoljne poslove i međunarodnu saradnju Republike Italije u oblasti rada dvojezičnih srpsko-italijanski odeljenja u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 157 od 26.04.2017.


Obaveštenja o stupanju sporazuma na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 158 od 26.04.2017.


Odluka broj 1/2016 EU-EFTA Zajedničkog odbora o zajedničkom tranzitu od 28. aprila 2016. godine o izmenama i dopunama Konvencije od 20. maja 1987. o zajedničkom tranzitnom postupku (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 80 od 26.04.2017.


ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava - Odluka po predstavci broj 41698/06 (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 60 od 21.04.2017.


ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava - Odluka po predstavci broj 5591/10 (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 64 od 21.04.2017.


Odluka o broju sudija u sudovima

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 110 od 23.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 88 od 28.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 11/16, strana: 156 od 11.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 32 od 25.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 73/16, strana: 46 od 31.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 104/16, strana: 160 od 23.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 66 od 17.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 31/17, strana: 20 od 03.04.2017.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni pristupa sistemu za transport prirodnog gasa, sa Odlukom

"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 49 od 28.04.2017.


Odluka o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini

"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 74 od 21.04.2017.


Odluka o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini

"Službeni glasnik RS", broj 39/17, strana: 148 od 24.04.2017.


Odluka o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 7 od 13.04.2017.


Odluka o finansiranju nabavke udžbenika sredstvima budžeta Republike Srbije za školsku 2017/2018. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 11 od 07.04.2017.


Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 3 od 22.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 69/16, strana: 4 od 12.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 6 od 07.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 3 od 21.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 10 od 10.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 26 od 16.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 106/16, strana: 4 od 28.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 3 od 21.04.2017.


Odluka o izmeni osnivačkog akta Društva s ograničenom odgovornošću "Rezervat Uvac" Nova Varoš

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 12 od 07.04.2017.


Odluka o izradi izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora auto-puta E-761, deonica Pojate-Preljina

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 15 od 07.04.2017.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita "Jadar"

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 44 od 13.04.2017.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Alibunar

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 83 od 13.04.2017.


Odluka o naknadama za korišćenje Specijalnog rezervata prirode "Kraljevac"

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 79 od 13.04.2017.


Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja na Plan upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za period 2017-2026. godine

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 51 od 07.04.2017.


Odluka o obrazovanju Komisije za versku nastavu u školi

"Službeni glasnik RS", broj 9/14, strana: 4 od 30.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 10/17, strana: 22 od 14.02.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 31/17, strana: 3 od 03.04.2017.


Odluka o obrazovanju mešovite Radne grupe za koordinaciju aktivnosti, razmatranje i usaglašavanje pitanja plaćanja naknade za zemljište na prostoru Republike Srpske u Podrinju (od Višegrada do Zvornika), koje je potopljeno nakon izgradnje hidroakumulacija HE Bajina Bašta i HE Zvornik

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 21 od 13.01.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 19 od 07.04.2017.


Odluka o obrazovanju Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 6 od 13.04.2017.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za izradu Predloga nacionalne strategije za borbu protiv terorizma i Akcionog plana za njeno sprovođenje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 33/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 72 od 04.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 18 od 07.04.2017.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za izradu Predloga nacionalne strategije za sprečavanje i borbu protiv terorizma i Akcionog plana za njeno sprovođenje

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 18 od 07.04.2017.


Odluka o određivanju oblika, izgleda, boje i sadržine glasačkog listića i kontrolnog lista za ponovljeno glasanje na izborima za predsednika Republike 11. aprila 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 32/17, strana: 126 od 05.04.2017.


Odluka o određivanju oblika, izgleda, boje i sadržine glasačkog listića i kontrolnog lista za ponovljeno glasanje na izborima za predsednika Republike 17. aprila 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 35/17, strana: 13 od 12.04.2017.


Odluka o osnivanju Odbora za upravljanje Apeks zajmom za mala i srednja preduzeća i druge prioritete

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 7 od 13.04.2017.


Odluka o osnivanju Odbora za upravljanje Apeks zajmom za mala i srednja preduzeća i druge prioritete III/A

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 10 od 02.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 7 od 13.04.2017.


Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Kneževini Monako

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 11 od 07.04.2017.


Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Saragosi, Kraljevina Španija

"Službeni glasnik RS", broj 39/17, strana: 47 od 24.04.2017.


Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Vipavi, Republika Srbija

"Službeni glasnik RS", broj 31/17, strana: 3 od 03.04.2017.


Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 39/17, strana: 147 od 24.04.2017.


Odluka o prestanku funkcije zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 49 od 28.04.2017.


Odluka o prestanku funkcije Zaštitnika građana

"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 3 od 21.04.2017.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 39 od 11.04.2017.


Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije u 2017. godini

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 37 od 07.04.2017.


Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o osiguranju koje se odnose na izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja/reosiguranja i pojedinih saglasnosti Narodne banke Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 149 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 103 od 07.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 53 od 13.04.2017.


Odluka o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenog aktuara

"Službeni glasnik RS", broj 38/15, strana: 71 od 29.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 52 od 13.04.2017.


Odluka o tehničkim rezervama

"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 5 od 11.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 52 od 13.04.2017.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija "Mreža - Most", Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 14 od 10.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 15 od 07.04.2017.


Odluka o utvrđivanju cena rezervisanih poštanskih usluga u međunarodnom poštanskom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 33/14, strana: 14 od 24.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 88 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 66 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 39/17, strana: 148 od 24.04.2017.


Odluka o utvrđivanju Godišnjeg plana obrazovanja odraslih u Republici Srbiji za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 3 od 11.04.2017.


Odluka o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama

"Službeni glasnik RS", broj 69/16, strana: 3 od 12.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 3 od 21.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 25 od 16.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 3 od 21.04.2017.


Odluka o visini članarine i nadoknada za 2017. godine (Komora biohemičara Srbije)

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 82 od 13.04.2017.


ODLUKA Ustavnog suda broj Už-7203/2013, sa odbijajućim izdvojenim mišljenjem sudije, pridruživanjem sudije odbijajućem izdvojenom mišljenju i izdvojenim mišljenjem sudije

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 45 od 13.04.2017.


Odluke o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 8 od 13.04.2017.


Odluke o izboru i prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 40 od 07.04.2017.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 59 od 21.04.2017.


Odluke o svrstavanju robe koje je doneo Komitet za Harmonizovani sistem Svetske carinske organizacije na svom 58. zasedanju oktobra 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 53 od 21.04.2017.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj IUo-257/2015

"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 57 od 21.04.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 3 od 11.04.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 6 od 07.04.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 39/17, strana: 1 od 24.04.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 16 od 28.04.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 3 od 13.04.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 8 od 21.04.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 31/17, strana: 2 od 03.04.2017.


Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o promeni klime, sa aneksima

"Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 2/97, strana: 71 od 27.06.1997.
"Službeni glasnik RS", broj 88/07, strana: 327 od 24.09.2007.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 29 od 26.04.2017.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u martu 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 40/17, strana: 26 od 27.04.2017.


Podaci o visini prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u prvom kvartalu 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 40/17, strana: 26 od 27.04.2017.


Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 27/15, strana: 63 od 18.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 79 od 13.04.2017.


Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostorija, uređaja i opreme i načinu postupanja kojim se sprečava pojava i širenje zaraznih bolesti prilikom pružanja higijenskih usluga

PRESTAJE DA VAŽI - sa 40/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 47/06, strana: 70 od 02.06.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 40/17, strana: 24 od 27.04.2017.


Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje delatnosti pružanja higijenskih usluga, kao i načinu sprečavanja i prenošenja zaraznih bolesti

"Službeni glasnik RS", broj 40/17, strana: 24 od 27.04.2017.


Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje dvojezične nastave

"Službeni glasnik RS", broj 105/15, strana: 30 od 18.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 40 od 03.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 35/17, strana: 5 od 12.04.2017.


Pravilnik o enološkim postupcima i enološkim sredstvima za proizvodnju šire, vina i drugih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 26/15, strana: 3 od 14.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 88 od 13.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 47 od 28.04.2017.


Pravilnik o formi, izgledu i sadržini tovarnog, odnosno kolskog lista u unutrašnjem železničkom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 11 od 28.04.2017.


Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca licence za pružanje staničnih usluga i sadržini i načinu vođenja registra izdatih licenci za pružanje staničnih usluga

"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 35 od 11.04.2017.


Pravilnik o jedinstvenom sistemu za označavanje čelika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 1/03, strana: 1 od 03.01.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o korišćenju podsticaja u organskoj stočarskoj proizvodnji po košnici pčela

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/17 - Pravilnikom o prestanku važenja Pravilnika
"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 30 od 30.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 148 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 71 od 25.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 44 od 13.04.2017.


Pravilnik o korišćenju podsticaja u organskoj stočarskoj proizvodnji za krave dojilje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 41/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 33 od 30.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 22 od 23.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 11 od 28.04.2017.


Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju

"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 35 od 28.04.2017.


Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku proizvodnju

"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 10 od 15.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 25 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 28 od 11.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 62/15, strana: 28 od 14.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 27 od 01.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 11 od 28.04.2017.


Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju

"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 11 od 28.04.2017.


Pravilnik o kriterijumima za određivanje visine troškova overavanja merila

"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o Listi genetskih rezervi domaćih životinja, načinu očuvanja genetskih rezervi domaćih životinja, kao i o Listi autohtonih rasa domaćih životinja i ugroženih autohtonih rasa

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 35 od 07.04.2017.


Pravilnik o Listi genetskih rezervi domaćih životinja, načinu očuvanja genetskih rezervi domaćih životinja, kao i o Listi autohtonih rasa domaćih životinja i ugroženih autohtonih rasa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 33/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 38/10, strana: 22 od 04.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 35 od 07.04.2017.


Pravilnik o merilima i postupku za upis polaznika koji su završili program osnovnog obrazovanja odraslih u srednju školu pod povoljnijim uslovima radi postizanja pune ravnopravnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 42/16, strana: 10 od 22.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 40 od 21.04.2017.


Pravilnik o merilima i postupku za upis učenika - pripadnika romske nacionalne manjine u srednju školu pod povoljnijim uslovima radi postizanja pune ravnopravnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 148 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 40 od 21.04.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - instrumente za merenje otpornosti petlje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 31/84, strana: 833 od 15.06.1984.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za merila električne otpornosti izolacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 3/98, strana: 6 od 16.01.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za merila električne otpornosti uzemljenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 34/98, strana: 11 od 17.07.1998.
"Službeni list SRJ", broj 40/98, strana: 20 od 14.08.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o načinu priznavanja inostranih uverenja, žigova i znakova usaglašenosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni glasnik RS", broj 86/10, strana: 17 od 17.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o načinu sprovođenja i metodologiji primene poligrafskog ispitivanja

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 17 od 13.04.2017.


Pravilnik o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti merila

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni glasnik RS", broj 2/13, strana: 3 od 09.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o obrascima dozvola za međunarodni javni prevoz putnika ili stvari

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/17 - osim u pogledu obrazaca dozvola za međunarodni javni prevoz putnika - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 46/00, strana: 3 od 14.09.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 37/17, strana: 3 od 20.04.2017.


Pravilnik o obrascima upisnika brodova i plovila u gradnji i pomoćnih knjiga, obrascima dokumenata koji čine registar trajnog zapisa o brodu, kao i obrascima predloga za privremeni upis i ispis pomorskog broda iz Međunarodnog upisnika pomorskih brodova

PAŽNJA - primenjuje se od 1. jula 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 7 od 21.04.2017.


Pravilnik o obrascu dozvole za kabotažu i obrascima pojedinačnih, vremenskih i posebnih dozvola

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2018. godine (osim odredbe člana 5.)
"Službeni glasnik RS", broj 37/17, strana: 3 od 20.04.2017.


Pravilnik o Obrascu legitimacije pomoćnika javnog izvršitelja, izdavanju i uništavanju legitimacije i evidenciji o izdatim legitimacijama

"Službeni glasnik RS", broj 35/17, strana: 14 od 12.04.2017.


Pravilnik o održavanju železničkih vozila

"Službeni glasnik RS", broj 101/15, strana: 130 od 08.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 43 od 08.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 78 od 13.04.2017.


Pravilnik o organizaciji i poslovima učesnika u funkcionisanju sistema računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima koja učestvuju u FADN sistemu

"Službeni glasnik RS", broj 37/17, strana: 21 od 20.04.2017.


Pravilnik o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku malim poljoprivrednicima

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 23 od 24.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 36 od 07.04.2017.


Pravilnik o podsticajima programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 59/13, strana: 174 od 05.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 37/17, strana: 12 od 20.04.2017.


Pravilnik o podsticajima programima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja

"Službeni glasnik RS", broj 37/17, strana: 12 od 20.04.2017.


Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 47 od 24.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 36 od 07.04.2017.


Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 23 od 13.04.2017.


Pravilnik o podsticajima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku u primarnu proizvodnju biljnih kultura

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 38/16, strana: 12 od 13.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 47 od 24.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 23 od 13.04.2017.


Pravilnik o podsticajima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku u primarnu stočarsku proizvodnju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 38/16, strana: 3 od 13.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 47 od 24.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 23 od 13.04.2017.


Pravilnik o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla

"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 40 od 28.04.2017.


Pravilnik o podsticajima za unapređenje ruralne ekonomije kroz uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla

PRESTAJE DA VAŽI - sa 41/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 5 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 40 od 28.04.2017.


Pravilnik o pomorskim knjižicama i dozvolama za ukrcavanje

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 117 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 11 od 28.04.2017.


Pravilnik o postupku dobijanja odobrenja za rad specifične vučne instalacije

PAŽNJA - primenjuje se od 1. juna 2018. godine
"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 10 od 28.04.2017.


Pravilnik o postupku izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licenci za vršenje procena vrednosti nepokretnosti

PAŽNJA - primenjuje se od 5. juna 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 35/17, strana: 3 od 12.04.2017.


Pravilnik o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača

"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 15 od 08.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 12 od 10.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 47 od 21.04.2017.


Pravilnik o prestanku važenja određenih pravilnika

"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o programu ispita i načinu polaganja ispita, uslovima za sticanje i oduzimanje licence za profesionalnog upravnika i sadržini registra profesionalnih upravnika

"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 6 od 28.04.2017.


Pravilnik o redu vožnje (Direkcija za železnice)

"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 159 od 09.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 78 od 13.04.2017.


Pravilnik o registraciji, odnosno odobravanju objekata za uzgoj, održavanje i promet životinja

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 39 od 13.04.2017.


Pravilnik o sadržaju i obrascu dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 33 od 07.04.2017.


Pravilnik o sadržaju, roku za dostavljanje i postupanju u slučaju nedostavljanja godišnjeg izveštaja subjekata inovacione delatnosti

"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 43 od 06.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 35/17, strana: 5 od 12.04.2017.


Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registara zaštićenih oblasti

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 37 od 07.04.2017.


Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra objekata za držanje životinja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 17/09, strana: 119 od 13.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 39 od 13.04.2017.


Pravilnik o službenoj odeći ribočuvara, izgledu ribočuvarske značke i obrascu ribočuvarske legitimacije

"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 24 od 15.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 47 od 21.04.2017.


Pravilnik o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 75/14, strana: 25 od 21.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 39/17, strana: 147 od 24.04.2017.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za čelične otkovke i čelične valjane polufabrikate

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni glasnik RS", broj 56/09, strana: 7 od 22.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za laboratorijsko posuđe i pribor od stakla

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni glasnik RS", broj 56/09, strana: 6 od 22.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za lakotopive teške metale i njihove legure

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni glasnik RS", broj 56/09, strana: 8 od 22.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za materijale za obnavljanje automobilskih spoljnih guma

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni glasnik RS", broj 56/09, strana: 8 od 22.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za posude za kuvanje, pripremu i preradu hrane i stoni pribor

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni glasnik RS", broj 56/09, strana: 6 od 22.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za proizvode livačke industrije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni glasnik RS", broj 56/09, strana: 7 od 22.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za staklene boce za prenos uzoraka tečnih proizvoda nafte

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni glasnik RS", broj 56/09, strana: 4 od 22.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o tehničkim uslovima i održavanju železničke telekomunikacione mreže

"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 75 od 21.04.2017.


Pravilnik o tehničkim zahtevima bezbednosti od požara spoljnih zidova zgrada

"Službeni glasnik RS", broj 59/16, strana: 14 od 28.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 18 od 13.04.2017.


Pravilnik o upisu brodova u određene upisnike, podaci koji se unose u list A glavne knjige upisnika brodova, zbirke isprava, pomoćne knjige koje se vode uz upisnike brodova i obrasci tih isprava i knjiga

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/17 - 1. jula 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 29/98, strana: 11 od 12.06.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 7 od 21.04.2017.


Pravilnik o upisu učenika u srednju školu

"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 40 od 21.04.2017.


Pravilnik o upisu učenika u srednju školu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 8 od 16.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 88 od 24.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 50 od 28.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 75/15, strana: 20 od 31.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 43 od 15.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 54/16, strana: 11 od 10.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 40 od 21.04.2017.


Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 41 od 13.04.2017.


Pravilnik o uslovima koje mora ispunjavati naseljeno mesto u kojem se obavlja polaganje praktičnog ispita kandidata za vozače i vođenju evidencija o mestima koja ispunjavaju propisane uslove

"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 51 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 38 od 27.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 22 od 09.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 44 od 13.04.2017.


Pravilnik o uslovima u pogledu tehničko-tehnološke opremljenosti i organizacione i kadrovske osposobljenosti za dobijanje licence za obavljanje delatnosti vađenja rečnih nanosa, kao i o načinu vođenja evidencije izdatih i oduzetih licenci

"Službeni glasnik RS", broj 39/17, strana: 145 od 24.04.2017.


Pravilnik o utvrđivanju Godišnjeg programa postregistracione kontrole sredstava za zaštitu bilja za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 44 od 28.04.2017.


Pravilnik o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porez na dodatu vrednost

"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 3 od 10.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 47 od 28.04.2017.


Pravilnik o veterinarsko-sanitarnim uslovima objekata za uzgoj i držanje kopitara, papkara, živine i kunića

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 81/06, strana: 9 od 29.09.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 39 od 13.04.2017.


Pravilnik o vrsti, visini i načinu plaćanja taksi u vezi sa proceniteljima vrednosti nepokretnosti

PAŽNJA - primenjuje se od 5. juna 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 35/17, strana: 5 od 12.04.2017.


Pravilnik o zahtevima koje kompanija koja upravlja go-go trajektom ili brzim putničkim brodom mora da obezbedi na tim brodovima i uslovima koje u pogledu kvalifikacija i nezavisnosti moraju da ispunjavaju inspektori priznate organizacije koji su ovlašćeni da vrše preglede domaćih go-go trajekata i brzih putničkih brodova

"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 4 od 28.04.2017.


Pravilnik za rad i postupanje u vršenju stručno-savetodavnih poslova u šumama sopstvenika

"Službeni glasnik RS", broj 40/17, strana: 27 od 27.04.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavci broj 42707/10 (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 35/17, strana: 6 od 12.04.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 48966/09

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 41 od 07.04.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 9235/11

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 44 od 07.04.2017.


Protokol o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 5 od 26.04.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 31 od 07.04.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 31/17, strana: 31 od 03.04.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 39/17, strana: 54 od 24.04.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke i akte javnih ustanova i preduzeća

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 11 od 13.04.2017.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća

"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 50 od 28.04.2017.


Rešenja o prestanku rada na položaju i postavljenju na položaj pomoćnika generalnog sekretara (Poverenik za informacije od javnog značaja)

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 49 od 07.04.2017.


Rešenja o razrešenju sudskih veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 39 od 11.04.2017.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 33 od 07.04.2017.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 31/17, strana: 7 od 03.04.2017.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 39/17, strana: 56 od 24.04.2017.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 14 od 13.04.2017.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 31/17, strana: 8 od 03.04.2017.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 31/17, strana: 20 od 03.04.2017.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 49 od 07.04.2017.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 89 od 21.04.2017.


Rešenje o davanju prethodne saglasnosti (unos naziva "Srbija" u naziv organizacije)

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 13 od 13.04.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji obračun Fonda solidarnosti za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 40/17, strana: 22 od 27.04.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na kandidaturu sportskog saveza za organizovanje prvenstva

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 13 od 13.04.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između gradske opštine Voždovac, Republika Srbija i Oktobarskog rejona Minska, Republika Belorusija

"Službeni glasnik RS", broj 31/17, strana: 6 od 03.04.2017.


Rešenje o dodeli nacionalnih sportskih priznanja za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta sportistima, državljanima Republike Srbije, osvajačima medalja na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama, Šahovskoj olimpijadi, svetskim i evropskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i nosiocima svetskih rekorda u olimpijskim sportovima

"Službeni glasnik RS", broj 37/08, strana: 24 od 11.04.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 79/09, strana: 9 od 28.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 31/17, strana: 4 od 03.04.2017.


Rešenje o imenovanju javnog beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 50 od 28.04.2017.


Rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći

"Službeni glasnik RS", broj 39/17, strana: 147 od 24.04.2017.


Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje saglasnosti na investicioni plan uz predlog mera za realizaciju zakupa u postupku za ostvarivanje prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta

"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 47 od 28.04.2017.


Rešenje o određivanju biračkih mesta za izbore delegata Skupštine SKS raspisane za 21. april 2017. godine (Stomatološka komora Srbije)

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 82 od 13.04.2017.


Rešenje o ponavljanju glasanja na biračkim mestima na kojima su poništeni izbori za predsednika Republike

"Službeni glasnik RS", broj 35/17, strana: 13 od 12.04.2017.


Rešenje o ponavljanju glasanja na biračkim mestima na kojima su poništeni izbori za predsednika Republike

"Službeni glasnik RS", broj 32/17, strana: 126 od 05.04.2017.


Rešenje o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Albufeiri, Republika Portugalija

"Službeni glasnik RS", broj 31/17, strana: 4 od 03.04.2017.


Rešenje o razrešenju sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 40 od 07.04.2017.


Rešenje o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 39 od 11.04.2017.


Rešenje o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 40 od 07.04.2017.


Rešenje o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 45 od 13.04.2017.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 13 od 13.04.2017.


Rešenje o usklađivanju prava na nacionalno sportsko priznanje

"Službeni glasnik RS", broj 31/17, strana: 4 od 03.04.2017.


Rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića za ponovljeno glasanje na izborima za predsednika Republike 11. aprila 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 32/17, strana: 127 od 05.04.2017.


Rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića za ponovljeno glasanje na izborima za predsednika Republike 17. aprila 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 35/17, strana: 14 od 12.04.2017.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 39/17, strana: 57 od 24.04.2017.


Rešenje o utvrđivanju liste označenih lica na osnovu liste Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u skladu sa rezolucijama 1267 i 1989

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 8 od 07.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 202 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 42 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 114/15, strana: 148 od 31.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 54 od 01.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 52 od 25.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 76 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 6 od 30.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 18 od 18.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 26 od 03.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 65/16, strana: 17 od 28.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 31 od 30.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 22 od 21.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 92/16, strana: 9 od 14.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 26 od 30.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 98/16, strana: 61 od 08.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 106/16, strana: 53 od 28.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 136 od 18.01.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 89 od 03.02.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 9/17, strana: 22 od 10.02.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 13/17, strana: 17 od 24.02.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 28 od 13.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 20 od 24.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 31/17, strana: 4 od 03.04.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 39/17, strana: 57 od 24.04.2017.


Rešenje o utvrđivanju visine naknade pogrebnih troškova za korisnike penzija za april, maj i jun 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 49 od 07.04.2017.


Rešenje Saveta Komisije za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 40/17, strana: 26 od 27.04.2017.


Sporazum između Republike Srbije i Rumunije o socijalnoj sigurnosti, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 75 od 26.04.2017.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i ostalih članica Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi o sedištu Sekretarijata Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 41 od 26.04.2017.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Katar o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 72 od 26.04.2017.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o plovidbi rekom Tisom, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 70 od 26.04.2017.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o policijskoj saradnji, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/10, strana: 43 od 23.11.2010.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 66 od 26.04.2017.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Češke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, omladine i sporta, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 68 od 26.04.2017.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u borbi protiv organizovanog i drugih vidova kriminala, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 61 od 26.04.2017.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti bezbednosti, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 63 od 26.04.2017.


Sporazum o učešću u Srednjoevropskom programu univerzitetske razmene ("CEEPUS III") (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 35 od 26.04.2017.


Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije pri Svetoj Stolici u Vatikanu

"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 3 od 11.04.2017.


Ukazi o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 4 od 21.04.2017.


Ukazi o opozivu sa dužnosti i postavljanju na dužnost opunomoćenih ambasadora Republike Srbije (Republika Filipini, Islamska Republika Iran)

"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 3 od 28.04.2017.


Ukazi o opozivu sa dužnosti i postavljenju na dužnost izvanrednih i opunomoćenih ambasodora Republike Srbije u Dominikanskoj Republici, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Havani

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 3 od 07.04.2017.


UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2017/181 od 27. januara 2017. godine o svrstavanju određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 31/17, strana: 9 od 03.04.2017.


UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2017/182 od 27. januara 2017. godine o svrstavanju određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 31/17, strana: 10 od 03.04.2017.


UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2017/183 od 27. januara 2017. godine o svrstavanju određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 31/17, strana: 11 od 03.04.2017.


UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2017/200 od 1. februara 2017. godine o svrstavanju određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 31/17, strana: 13 od 03.04.2017.


UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2017/209 od 2. februara 2017. godine o svrstavanju određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 31/17, strana: 14 od 03.04.2017.


UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2017/226 od 7. februara 2017. godine o svrstavanju određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 31/17, strana: 16 od 03.04.2017.


UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2017/268 od 14. februara 2017. godine o svrstavanju određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 31/17, strana: 17 od 03.04.2017.


UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2017/285 od 15. februara 2017. godine o svrstavanju određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 31/17, strana: 18 od 03.04.2017.


Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke "Prvenstvo Evrope u rvanju za seniore, Novi Sad 2017"

"Službeni glasnik RS", broj 31/17, strana: 3 od 03.04.2017.


Uredba o postupku i načinu prodaje udela i akcija u vlasništvu Akcionarskog fonda metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem

PRESTAJE DA VAŽI - sa 33/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 39/15, strana: 3 od 04.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 6 od 07.04.2017.


Uredba o postupku i načinu prodaje udela i akcija u vlasništvu Akcionarskog fonda, Fonda za razvoj Republike Srbije i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 6 od 07.04.2017.


Uredba o prenosu kapitala bez naknade zaposlenima kod izdavača medija

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 6 od 24.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 31/17, strana: 3 od 03.04.2017.


Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 39/17, strana: 39 od 24.04.2017.


Uredba o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 39/17, strana: 43 od 24.04.2017.


Uredba o utvrđivanju Programa promocije nauke, naučno-tehnoloških rezultata i dostignuća za period 2017-2019. godine

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 3 od 07.04.2017.


Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2017. godini koji se realizuju preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 6 od 03.02.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 10 od 07.04.2017.


Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija)

"Službeni glasnik RS", broj 32/17, strana: 3 od 05.04.2017.


Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene izvorišta vodosnabdevanja "Jelašnica"

"Službeni glasnik RS", broj 39/17, strana: 3 od 24.04.2017.


Uredba o visini naknada za vode za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 3 od 13.04.2017.


Zaključak o usvajanju Akcionog plana za efikasno korišćenje telekomunikacione infrastrukture

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 16 od 13.04.2017.


Zaključak o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje strategije integrisanog upravljanja granicom u Republici Srbiji 2017-2020

"Službeni glasnik RS", broj 39/17, strana: 61 od 24.04.2017.


Zaključak Vlade 05 broj 337-3633/2017 (Odluka br. 1/2017 Zajedničkog komiteta ustanovljenog Sporazumom o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske)

"Službeni glasnik RS", broj 40/17, strana: 22 od 27.04.2017.


Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji

"Službeni glasnik RS", broj 40/17, strana: 3 od 27.04.2017.


Zakon o lečenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 40/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 210 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 40/17, strana: 3 od 27.04.2017.


Zakon o transfuzijskoj medicini

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2019. godine
"Službeni glasnik RS", broj 40/17, strana: 14 od 27.04.2017.


Zakon o transfuziološkoj delatnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 40/17 - 1. januara 2019. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 171 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 40/17, strana: 14 od 27.04.2017.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti energetske efikasnosti

"Službeni list APV", broj 16/17, strana: 489 od 29.03.2017.
"Službeni list APV", broj 17/17, strana: 508 od 05.04.2017.


Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite u 2017. godini

"Službeni list APV", broj 18/17, strana: 551 od 12.04.2017.


Konkursi za finansiranje, sufinansiranje i dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta APV za 2017. godinu

"Službeni list APV", broj 12/17, strana: 318 od 01.03.2017.
"Službeni list APV", broj 16/17, strana: 475 od 29.03.2017.


Odluka o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 38/16, strana: 894 od 20.06.2016.
"Službeni list APV", broj 43/16, strana: 1275 od 18.07.2016.
"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1429 od 28.09.2016.
"Službeni list APV", broj 64/16, strana: 2007 od 24.11.2016.
"Službeni list APV", broj 69/16, strana: 2356 od 20.12.2016.
"Službeni list APV", broj 18/17, strana: 543 od 12.04.2017.


Odluka o otkupu pre datuma dospeća sopstvenih dužničkih hartija od vrednosti - dugoročnih obveznica četvrte emisije obveznica Autonomne pokrajine Vojvodine po unapred utvrđenim uslovima

"Službeni list APV", broj 16/17, strana: 445 od 29.03.2017.


Odluka o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za realizaciju programa unapređenja socijalne zaštite u APV za 2017. godinu

"Službeni list APV", broj 16/17, strana: 443 od 29.03.2017.


Odluka o sadržini i formi obrasca izveštaja korisnika sredstava o realizaciji projekta

"Službeni list APV", broj 17/17, strana: 496 od 05.04.2017.


Odluka o sadržini i formi obrasca prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti energetske efikasnosti

"Službeni list APV", broj 16/17, strana: 475 od 29.03.2017.


Odluka o sadržini i formi obrasca za ocenjivanje prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti energetske efikasnosti

"Službeni list APV", broj 16/17, strana: 483 od 29.03.2017.


Odluke o potvrđivanju mandata odbornicima, razrešenjima i imenovanjima

"Službeni list APV", broj 18/17, strana: 542 od 12.04.2017.


Plan postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja za korisnike budžetskih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu

"Službeni list APV", broj 16/17, strana: 448 od 29.03.2017.


Pokrajinska skupštinska odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene Park prirode "Jegrička", sa Odlukom o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list APV", broj 18/17, strana: 525 od 12.04.2017.


Pokrajinska skupštinska odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene Park prirode "Ponjavica", sa Odlukom o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list APV", broj 18/17, strana: 519 od 12.04.2017.


Pokrajinska skupštinska odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene Predela izuzetnih odlika "Potamišje", sa Odlukom o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list APV", broj 18/17, strana: 531 od 12.04.2017.


Pokrajinska skupštinska odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene revitalizacije Kanala Begej, sa Odlukom o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list APV", broj 18/17, strana: 537 od 12.04.2017.


Pokrajinska uredba o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 4/16, strana: 73 od 03.02.2016.
"Službeni list APV", broj 19/16, strana: 629 od 01.04.2016.
"Službeni list APV", broj 25/16, strana: 745 od 22.04.2016.
"Službeni list APV", broj 28/16, strana: 761 od 09.05.2016.
"Službeni list APV", broj 31/16, strana: 793 od 23.05.2016.
"Službeni list APV", broj 34/16, strana: 841 od 01.06.2016.
"Službeni list APV", broj 41/16, strana: 911 od 06.07.2016.
"Službeni list APV", broj 46/16, strana: 1319 od 03.08.2016.
"Službeni list APV", broj 61/16, strana: 1875 od 09.11.2016.
"Službeni list APV", broj 16/17, strana: 441 od 29.03.2017.


Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija u 2017. godini, za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola na području APV o efikasnom korišćenju energije, sa Javnim konkursom

"Službeni list APV", broj 18/17, strana: 546 od 12.04.2017.


Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava za nabavku elemenata sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda na teritoriji AP Vojvodine, sa Konkursom

"Službeni list APV", broj 13/17, strana: 363 od 08.03.2017.
"Službeni list APV", broj 16/17, strana: 455 od 29.03.2017.


Pravilnik o dodeli podsticajnih sredstava putem konkursa za opremanje poljočuvarske službe; po programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini, sa Konkursom

"Službeni list APV", broj 15/17, strana: 415 od 22.03.2017.


Pravilnik o dodeli podsticajnih sredstava za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu srednje poljoprivredne škole - putem nabavke opreme, sa Konkursom

"Službeni list APV", broj 16/17, strana: 470 od 29.03.2017.


Pravilnik o dodeli sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2017. godinu, sa Konkursom

"Službeni list APV", broj 16/17, strana: 461 od 29.03.2017.


Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u opremu za hladnjače, mašine, opremu za preradu uljarica i sušare za aromatično, začinsko i lekovito bilje u 2017. godini, sa Konkursom

"Službeni list APV", broj 15/17, strana: 426 od 22.03.2017.


Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini, sa Konkursom

"Službeni list APV", broj 13/17, strana: 349 od 08.03.2017.
"Službeni list APV", broj 16/17, strana: 459 od 29.03.2017.


Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini, sa Konkursom

"Službeni list APV", broj 13/17, strana: 355 od 08.03.2017.
"Službeni list APV", broj 16/17, strana: 456 od 29.03.2017.


Pravilnik za dodelu podsticajnih sredstava putem konkursa za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini, sa Konkursom

"Službeni list APV", broj 15/17, strana: 417 od 22.03.2017.


Pravilnik za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2017. godinu, sa Konkursom

"Službeni list APV", broj 15/17, strana: 420 od 22.03.2017.


Pravilnik za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2017. godini na teritoriji AP Vojvodine, sa Konkursom

"Službeni list APV", broj 16/17, strana: 466 od 29.03.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 17/17, strana: 493 od 05.04.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 15/17, strana: 405 od 22.03.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 16/17, strana: 446 od 29.03.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 15/17, strana: 405 od 22.03.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 17/17, strana: 493 od 05.04.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 18/17, strana: 543 od 12.04.2017.


Rešenja o postavljenju stalnih sudskih tumača i prevodilaca za područje sudova u APV

"Službeni list APV", broj 17/17, strana: 508 od 05.04.2017.


Rešenja o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu i o upotrebi sredstava iz tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 15/17, strana: 411 od 22.03.2017.


Rešenja o ustanovljavanju lovišta i ribnjaka

"Službeni list APV", broj 7/12, strana: 556 od 16.03.2012.
"Službeni list APV", broj 16/17, strana: 451 od 29.03.2017.


Rešenje o odobravanju udžbenika

"Službeni list APV", broj 15/17, strana: 415 od 22.03.2017.


Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu

"Službeni list APV", broj 17/17, strana: 496 od 05.04.2017.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 16/17, strana: 448 od 29.03.2017.


Rešenje o ustanovljenju lovišta "Sremski front", sa Javnim oglasom

"Službeni list APV", broj 16/17, strana: 453 od 29.03.2017.


Cenovnik JKP "Zelenilo - Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 18/17, strana: 1 od 13.04.2017.


Lokalni akcioni plan za unapređenje rodne ravnopravnosti gradske opštine Vračar 2017-2018. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 15/17, strana: 6 od 30.03.2017.


Lokalni akcioni plan zapošljavanja gradske opštine Vračar za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 15/17, strana: 15 od 30.03.2017.


Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 18/17, strana: 41 od 13.04.2017.


Odluka o budžetu gradske opštine Barajevo za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 138/16, strana: 1 od 30.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/17, strana: 2 od 31.03.2017.


Odluka o budžetu gradske opštine Stari grad za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 133/16, strana: 1 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/17, strana: 1 od 17.02.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/17, strana: 28 od 13.04.2017.


Odluka o dodeli poklona i nagrada učenicima osnovnih i srednjih škola i dodeli nagrada studentima sa teritorije gradske opštine Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 14/17, strana: 37 od 24.03.2017.


Odluka o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija na teritoriji gradske opštine Barajevo

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/17 - Odlukom o stavljanju van snage Odluke
"Službeni list grada Beograda", broj 26/14, strana: 10 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/17, strana: 31 od 31.03.2017.


Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 111/16, strana: 23 od 29.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/17, strana: 31 od 31.03.2017.


Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 14/17, strana: 29 od 24.03.2017.


Odluka o osnivanju humanitarne fondacije "Snaga života"

"Službeni list grada Beograda", broj 14/17, strana: 43 od 24.03.2017.


Odluka o osnivanju ustanove kulture Kulturni centar Surčin

VIDETI: Odluku o promeni Odluke - 14/2014
"Službeni list grada Beograda", broj 47/15, strana: 11 od 07.08.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/17, strana: 40 od 24.03.2017.


Odluka o platama izabranih i postavljenih lica i naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini opštine Grocka

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 57/08, strana: 38 od 31.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/09, strana: 30 od 02.06.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/09, strana: 8 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/14, strana: 8 od 10.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/15, strana: 9 od 16.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/15, strana: 48 od 20.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 118/16, strana: 21 od 30.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/17, strana: 32 od 31.03.2017.


Odluka o platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica i naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 16/17, strana: 32 od 31.03.2017.


Odluka o prenosu prava korišćenja prostora kojim je gazdovala gradska opština Savski venac na nosioca prava javne svojine, grad Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 17/17, strana: 23 od 07.04.2017.


Odluka o preuzimanju potraživanja JP "Poslovni prostor" opština Novi Beograd u likvidaciji

"Službeni list grada Beograda", broj 11/17, strana: 21 od 09.03.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/17, strana: 1 od 31.03.2017.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju ustanove kulture Kulturni centar Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 14/17, strana: 40 od 24.03.2017.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija Grocka"

"Službeni list grada Beograda", broj 16/17, strana: 35 od 31.03.2017.


Odluka o sufinansiranju sportskih programa i aktivnosti iz budžeta gradske opštine Vračar

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 8 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/17, strana: 5 od 07.04.2017.


Odluka o Upravi gradske opštine Surčin (prečišćen tekst - sa 5/2010)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 49/08, strana: 39 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/09, strana: 14 od 16.03.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/09, strana: 29 od 30.04.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/09, strana: 131 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/10, strana: 43 od 02.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/10, strana: 5 od 19.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 20/10, strana: 42 od 11.06.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/10, strana: 43 od 22.09.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/12, strana: 26 od 11.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 12 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 68/14, strana: 52 od 05.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 61 od 25.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/17, strana: 29 od 24.03.2017.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija Grocka" sa Zakonom o javnim preduzećima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 72/16, strana: 51 od 15.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/17, strana: 35 od 31.03.2017.


Odluka o uspostavljanju saradnje između gradske opštine Voždovac, Republika Srbija i Oktobarskog rejona Minska, Republika Belorusija

"Službeni list grada Beograda", broj 17/17, strana: 3 od 07.04.2017.


Odluka o ustanovljenju nagrade "Istaknuti javni radnik" (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 14/17, strana: 39 od 24.03.2017.


Odluka o usvajanju Cenovnika radova JKP "Zelenilo - Beograd" na uređenju i održavanju parkova, javnih zelenih i rekreacionih površina za 2014. godinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 18/17 - ZAMENJENA NOVIM CENOVNIKOM
"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 6 od 31.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/17, strana: 1 od 13.04.2017.


Odluka o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou

"Službeni list grada Beograda", broj 14/17, strana: 4 od 24.03.2017.


Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na području gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 17/17, strana: 5 od 07.04.2017.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 14/17, strana: 29 od 24.03.2017.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 15/17, strana: 6 od 30.03.2017.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 16/17, strana: 1 od 31.03.2017.


Odluke o sprovođenju javnih konkursa za izbor direktora javnih preduzeća (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 16/17, strana: 41 od 31.03.2017.


Odluke o utvrđivanju i prestanku madata odbornicima Skupštine gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 14/17, strana: 3 od 24.03.2017.


"Službeni list grada Beograda", broj 15/17, strana: 28 od 30.03.2017.


Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu - područje gradske opštine Vračar

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 14/10, strana: 45 od 12.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/11, strana: 26 od 03.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/17, strana: 31 od 30.03.2017.


Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na području gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 15/17, strana: 28 od 30.03.2017.


Plan razvoja kulture gradske opštine Savski venac za period od 2017. do 2019. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 14/17, strana: 4 od 24.03.2017.


Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u martu 2017. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 18/17, strana: 28 od 13.04.2017.


Poslovnik Skupštine gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 13/09, strana: 13 od 06.04.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/10, strana: 10 od 30.10.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/12, strana: 2 od 10.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/16, strana: 51 od 06.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/17, strana: 4 od 24.03.2017.


Pravilnik o zvanjima, zanimanjima, platama, naknadama i drugim primanjima zaposlenih u Upravi gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 55 od 05.10.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/17, strana: 44 od 31.03.2017.


Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za energetsku efikasnost grada Beograda za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 14/17, strana: 1 od 24.03.2017.


Program razvoja sporta gradske opštine Vračar za period od 2017. do 2018. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 17/17, strana: 8 od 07.04.2017.


Program razvoja sporta na području gradske opštine Savski venac za period od 2016. do 2018. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 14/17, strana: 15 od 24.03.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti (GO Barajevo)

"Službeni list grada Beograda", broj 16/17, strana: 32 od 31.03.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 17/17, strana: 25 od 07.04.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti (GO Stari grad)

"Službeni list grada Beograda", broj 18/17, strana: 40 od 13.04.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Barajevo)

"Službeni list grada Beograda", broj 16/17, strana: 31 od 31.03.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 16/17, strana: 45 od 31.03.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Rakovica)

"Službeni list grada Beograda", broj 17/17, strana: 22 od 07.04.2017.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima, izboru i prestanku dužnosti (GO Novi Beograd)

"Službeni list grada Beograda", broj 16/17, strana: 2 od 31.03.2017.


Rešenja o stavljanju van snage rešenja o utvrđivanju prestanka funkcija

"Službeni list grada Beograda", broj 14/17, strana: 28 od 24.03.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik JKP "Zelenilo - Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 18/17, strana: 1 od 13.04.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku NO JKP "Toplovod" Obrenovac o dopuni Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih usluga

"Službeni list grada Beograda", broj 17/17, strana: 26 od 07.04.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut ustanove kulture "Majdan" (GO Savski venac)

"Službeni list grada Beograda", broj 14/17, strana: 29 od 24.03.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena Grocka u imenu Šotokan karate kluba "Dunav"

"Službeni list grada Beograda", broj 16/17, strana: 47 od 31.03.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti za izmenu statuta (GO Rakovica)

"Službeni list grada Beograda", broj 17/17, strana: 23 od 07.04.2017.


Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu

"Službeni list grada Beograda", broj 14/17, strana: 44 od 24.03.2017.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu izmena i dopuna Plana detaljne regulacije spoljne magistralne tangente (SMT) - I faza, od Pančevačkog puta (stacionaža km 0+000) do pristupnog puta za trafostanicu (srednja stacionaža km 6+650), sa mostom preko Dunava i lokacijom trafostanice "Beograd 20", u delu pristupnog puta do kompleksa TS "Beograd 20", gradska opština Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 17/17, strana: 2 od 07.04.2017.


"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 52 od 12.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 112/16, strana: 32 od 29.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/17, strana: 31 od 30.03.2017.


Rešenje o određivanju ulica za pešački saobraćaj na teritoriji grada Beograda - pešačke zone

"Službeni list grada Beograda", broj 36/16, strana: 1 od 27.04.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/17, strana: 3 od 24.03.2017.


Rešenje o prestanku funkcije zamenice javnog pravobranioca (GO Vračar)

"Službeni list grada Beograda", broj 15/17, strana: 31 od 30.03.2017.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela Zrenjaninskog puta sa kontaktnim područjem, od kanala Sebeš do saobraćajnice Severna tangenta, gradska opština Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 17/17, strana: 1 od 07.04.2017.


Rešenje o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 15/17, strana: 1 od 30.03.2017.


Rešenje o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/17 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 54/15, strana: 12 od 17.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 119/16, strana: 1 od 02.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/17, strana: 1 od 30.03.2017.


Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cena pijačnih usluga na pijacama GO Surčin, sa Odlukom

"Službeni list grada Beograda", broj 17/17, strana: 29 od 07.04.2017.


Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cenovnika za pružanje usluga održavanja higijene javnih površina za GO Surčin, sa Odlukom

"Službeni list grada Beograda", broj 17/17, strana: 30 od 07.04.2017.


Zaključci o usvajanju godišnjih izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 14/17, strana: 45 od 24.03.2017.


Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Novog Sada za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/17, strana: 449 od 08.04.2017.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju projekata prevencije hroničnih nezaraznih bolesti za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/17, strana: 435 od 07.04.2017.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije "Bulevar III" u Novom Sadu (lokalitet na parcelama br. 7079 i 7123 KO Novi Sad I), sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/17, strana: 429 od 07.04.2017.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije blokova između bulevara Jaše Tomića, Gagarinove ulice, Bulevara kralja Petra I, Rumenačke ulice i ulice Pariske komune u Novom Sadu (lokalitet uz atomsko sklonište), sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/17, strana: 431 od 07.04.2017.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Veternik (lokalitet kružne raskrsnice na ukrštanju lice Nova I i Novosadskog puta), sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/17, strana: 427 od 07.04.2017.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet Bulevar oslobođenja), sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/17, strana: 425 od 07.04.2017.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije područja između ulica Janka Veselinovića, Stevana Mokranjca, Hadži Ruvimove i Veselina Masleše u Novom Sadu, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/17, strana: 423 od 07.04.2017.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije prostora Čardak u Sremskoj Kamenici, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/17, strana: 420 od 07.04.2017.


Odluka o ostvarivanju potreba i interesa mladih u oblastima omladinskog sektora na teritoriji grada Novog Sada

July 16, 2016 00:00

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 79 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 216 od 27.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/16, strana: 1639 od 16.07.2016.


Plan detaljne regulacije Kineske četvrti sa Češkim magacinom u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/17, strana: 400 od 07.04.2017.


Plan detaljne regulacije Podbare u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/11, strana: 177 od 05.04.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/17, strana: 419 od 07.04.2017.


Plan detaljne regulacije Univerzitetskog kompleksa u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/17, strana: 381 od 07.04.2017.


Plan detaljne regulacije zone rekonstrukcije u nasleđenim ambijentalnim celinama u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/11, strana: 1453 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/17, strana: 418 od 07.04.2017.


Poseban kolektivni ugovor za javna komunalna preduzeća i druga javna preduzeća grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/17, strana: 981 od 19.04.2017.


Pravilnik o metodologiji formiranja cene usluge smeštaja u prihvatilište za decu i mlade žrtve porodičnog nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i trgovine ljudima, kao i decu i mlade u skitnji, bez pratnje i u drugim kriznim situacijama

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/17, strana: 134 od 23.02.2017.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/17, strana: 365 od 31.03.2017.


Pravilnik o pripremi, manipulaciji i radovima na sistemu javnog osvetljenja

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/16, strana: 237 od 10.03.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/17, strana: 992 od 19.04.2017.


Program prevencije hroničnih nezaraznih bolesti za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/17, strana: 371 od 31.03.2017.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/17, strana: 377 od 31.03.2017.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/17, strana: 1000 od 19.04.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/17, strana: 371 od 31.03.2017.


Rešenja o obrazovanjima komisija, imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/17, strana: 997 od 19.04.2017.


Rešenje o davanju prethodne saglasnosti

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/17, strana: 996 od 19.04.2017.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za sufinansiranje projekata sredstvima iz budžeta grada Novog Sada u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja

"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/17, strana: 374 od 31.03.2017.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednika i članova Komisije za kontrolu namenskog korišćenja sredstava odobrenih korisnicima subvencije na ime sufinansiranja kamata za kreditiranje poljoprivredne proizvodnje - nabavku obrtnih sredstava

"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/17, strana: 376 od 31.03.2017.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednika i članova Stručnog tima za praćenje saobraćajne studije grada Novog Sada "Smart plan"

"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/17, strana: 370 od 31.03.2017.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za izbor projekata koji predstavljaju značajna ostvarenja u oblasti književnog stvaralaštva i izdavaštva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/17 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/13, strana: 200 od 07.03.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/17, strana: 373 od 31.03.2017.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za izbor projekata u kulturi koji predstavljaju značajna ostvarenja u oblasti književnog stvaralaštva i izdavaštva

"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/17, strana: 373 od 31.03.2017.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za izbor projekata u kulturi u cilju negovanja tradicije u umetničkom stvaralaštvu, sa Rešenjem o imenovanju članova

"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/17, strana: 375 od 31.03.2017.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za osnovne škole za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/17, strana: 98 od 13.02.2017.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/17, strana: 274 od 22.03.2017.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/17, strana: 377 od 31.03.2017.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za ustanove kulture čiji je osnivač grad Novi Sad za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/17, strana: 365 od 31.03.2017.


Rešenje o razrešenju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za izbor projekata u kulturi koji predstavljaju značajna ostvarenja u oblasti književnog stvaralaštva i izdavaštva i imenovanju članova Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za izbor projekata u kulturi koji predstavljaju značajna ostvarenja u oblasti književnog stvaralaštva i izdavaštva

"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/17, strana: 373 od 31.03.2017.


Uputstvo za izvršenje budžeta grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/15, strana: 143 od 23.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/15, strana: 401 od 15.04.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/15, strana: 814 od 05.06.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 64/15, strana: 2357 od 31.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/16, strana: 2169 od 15.09.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/17, strana: 372 od 31.03.2017.


Zaključak o utvrđivanju programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite koji su od interesa za grad Novi Sad u 2017. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/17, strana: 992 od 19.04.2017.


Odluka o boravišnoj taksi

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/03, strana: 329 od 30.12.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/06, strana: 2 od 08.09.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/09, strana: 47 od 27.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/11, strana: 31 od 06.12.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 46/12, strana: 38 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/14, strana: 1 od 12.12.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 62 od 07.04.2017.


Odluka o davanju saglasnosti Muškom odbojkaškom klubu "Radnički" Kragujevac za promenu pravnog oblika

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 9 od 07.04.2017.


Odluka o držanju i zaštiti domaćih životinja na teritoriji grada Kragujevca (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/13, strana: 54 od 06.12.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 58 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 167 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 55 od 07.04.2017.


Odluka o javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/06, strana: 1 od 23.05.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 28 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/09, strana: 53 od 27.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 21 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 54 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 103 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 51 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 59 od 07.04.2017.


Odluka o komunalnom redu (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 88 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 50 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 64 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 51 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/15, strana: 155 od 26.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/15, strana: 78 od 25.12.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 97 od 29.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 40 od 07.04.2017.


Odluka o odobravanju godišnjih programa sportskih organizacija i određivanju visine sredstava za realizaciju odobrenih godišnjih programa sportskih organizacija na teritoriji grada Kragujevca u 2017. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 77 od 07.04.2017.


Odluka o održavanju čistoće (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 36 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/09, strana: 58 od 27.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 20 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/11, strana: 31 od 24.06.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 46 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 32 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 37 od 07.04.2017.


Odluka o osnivanju Ustanove kulture "Koraci" u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 3 od 07.04.2017.


Odluka o pijacama (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/98
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/99
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 37 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/09, strana: 41 od 27.02.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/09, strana: 54 od 27.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 21 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/11, strana: 32 od 24.06.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 52 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 94 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 39 od 07.04.2017.


Odluka o podizanju i održavanju spomenika na teritoriji grada Kragujevca (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/07, strana: 29 od 06.11.2007.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 37 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/09, strana: 19 od 10.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 23 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/10, strana: 44 od 24.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 55 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 136 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 48 od 07.04.2017.


Odluka o pokretanju inicijative za uspostavljanje saradnje sa gradovima i opštinama u slivu Velike Morave

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 2 od 07.04.2017.


Odluka o sahranjivanju i grobljima (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/94
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/98
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 35 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 24 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 54 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 126 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 51 od 07.04.2017.


Odluka o snabdevanju vodom za piće, prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/09, strana: 41 od 08.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/09, strana: 1 od 25.09.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/09, strana: 52 od 27.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 18 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 56 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 150 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 48 od 07.04.2017.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Kragujevac, sa Oglasom o javnom konkursu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 68 od 07.04.2017.


Odluka o stajalištima

May 30, 2014 00:00

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 29 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/09, strana: 57 od 27.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 26 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 56 od 30.05.2014.


Odluka o ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/09, strana: 51 od 27.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 51 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 143 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 57 od 07.04.2017.


Odluka o uslovima i načinu obavljanja komunalne delatnosti dimničarskih usluga (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/98
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 33 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 18 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 48 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 59 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 50 od 07.04.2017.


Odluka o uslovima i načinu obavljanja komunalne delatnosti, izgradnje, uređenja i održavanja javnih WC-a (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/98
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/99
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 34 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 19 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 49 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 62 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 54 od 07.04.2017.


Odluka o usvajanju Plana implementacije Strategije održivog razvoja grada Kragujevca za period 2013-2018. godine za budžetsku 2017. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/17, strana: 1 od 31.03.2017.


Odluka o utvrđivanju erozivnog područja i propisivanju protiverozivnih mera (prečišćen tekst - sa 34/09)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/93
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/94
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/05 od 22.06.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/09, strana: 26 od 10.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 36 od 07.04.2017.


Odluka o utvrđivanju regresne skale za uslugu Dnevni boravak za odrasle osobe sa smetnjama u razvoju

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/17, strana: 30 od 31.03.2017.


Odluka o vršenju osnivačkih prava nad Sportskim privrednim društvom "FK Radnički 1923" d.o.o. Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 6 od 07.04.2017.


Odluke o davanju saglasnosti na akte javnih ustanova

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 64 od 07.04.2017.


Odluke o dodeli godišnjih nagrada grada Kragujevca - Đurđevdanske nagrade

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 1 od 07.04.2017.


Operativni plan za odbranu od poplava na teritoriji grada Kragujevca za vode II reda, za 2017. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 10 od 07.04.2017.


Program korišćenja sredstava subvencija Gradske uprave za investicije za 2017. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/17, strana: 31 od 31.03.2017.


Program raspodele sredstava udruženjima/organizacijama u oblasti zdravstvene zaštite na teritoriji grada Kragujevca za 2017. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/17, strana: 14 od 20.01.2017.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 81 od 07.04.2017.


Program rasporeda sredstava dotacija nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2017. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/17, strana: 30 od 31.03.2017.


Program sprovođenja društvene brige za zdravlje na teritoriji grada Kragujevca za 2017. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/17, strana: 15 od 20.01.2017.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/17, strana: 4 od 08.03.2017.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 81 od 07.04.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku NO JKP "Gradska groblja" o izmeni i dopuni Cenovnika osnovnih komunalnih usluga sahranjivanja i ostalih komunalnih usluga koje su u vezi sa osnovnim komunalnim uslugama sahranjivanja

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 85 od 07.04.2017.


Rešenje o obrazovanju Komisije za obračun međusobnih prava i obaveza između grada Kragujevca i JP "GSA" Kragujevac povodom konačnih odluka donetih u postupku realizacije Programa raseljavanja naselja "Stara radnička kolonija"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/17, strana: 39 od 31.03.2017.


Rešenje o obrazovanju Komisije za primopredaju nepokretnosti u postupku realizacije Programa raseljavanja naselja "Stara radnička kolonija"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/17, strana: 40 od 31.03.2017.


Rešenje o obrazovanju Komisije za realizaciju programa stambene podrške domaćinstvima privremeno raseljenim u okviru Programa raseljavanja naselja "Stara radnička kolonija" u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/17, strana: 37 od 31.03.2017.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Kragujevca u procesu realizacije Programa raseljavanja "Stare radničke kolonije" razmenom nepokretnosti - neposrednom pogodbom

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/17, strana: 38 od 31.03.2017.


Rešenje o obrazovanju Komisije za utvrđivanje posebnih uslova za postavljanje platforme za letnju baštu na javnoj površini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 86 od 07.04.2017.


Rešenje o obrazovanju Koordinacionog tela u cilju praćenja rada i kontrole namenskog korišćenja Centra za sport i rahabilitaciju OSI "ISKRA"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/16, strana: 14 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/17, strana: 35 od 31.03.2017.


Rešenje o obrazovanju Radnog tima za analizu stanja u oblasti kolektivnog stanovanja na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/17, strana: 36 od 31.03.2017.


Rešenje o određivanju naziva ulici

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 73 od 07.04.2017.


Rešenje o postavljanju načelnika Gradske uprave za imovinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/17, strana: 41 od 31.03.2017.


Rešenje o raspodeli sredstava iz budžeta grada Kragujevca za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti omladinske politike na teritoriji grada Kragujevca u 2017. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/17, strana: 33 od 31.03.2017.


Zaključak o donošenju Plana lokacija za postavljanje bašti tipa "A"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/17, strana: 32 od 31.03.2017.


Zaključci o pokretanju inicijativa za izradu planova detaljne regulacije

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 82 od 07.04.2017.


Zaključci o prihvatanju izveštaja i godišnjih izveštaja javnih ustanova

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 65 od 07.04.2017.


Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju u gradu Zrenjaninu u 2017. godini

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/17, strana: 121 od 10.04.2017.


Pravilnik o raspodeli sredstava za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/17, strana: 117 od 04.04.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti JKP "Pijace i parkinzi" Zrenjanin na cene pijačnih usluga

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/16, strana: 1025 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/17, strana: 124 od 24.04.2017.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/10, strana: 185 od 11.06.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/10, strana: 277 od 23.07.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/11, strana: 59 od 31.03.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 27/12, strana: 333 od 25.09.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/13, strana: 30 od 04.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/13, strana: 32 od 05.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/14, strana: 15 od 13.02.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 414 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/15, strana: 41 od 18.02.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 3/16, strana: 7 od 27.01.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/16, strana: 254 od 04.07.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/17, strana: 117 od 04.04.2017.


Rešenje o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanja potvrde o smrti na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 14/17, strana: 1 od 04.04.2017.

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI