POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - April 2016

Godišnji izveštaj o realizaciji poslova izvoza, uvoza, pružanja brokerskih usluga i tehničke pomoći u oblasti naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 42/16, strana: 19 od 22.04.2016.


Indeksi potrošačkih cena za mart 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 189 od 15.04.2016.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 44/16, strana: 42 od 29.04.2016.


JAVNI POZIV za upis akcija bez naknade - Armature, Aleksandrovac

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 207 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 68 od 01.04.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, postavljenjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 44/16, strana: 27 od 29.04.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 13 od 01.04.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 36/16, strana: 31 od 08.04.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o nastavljanju rada na položaju, postavljenjima vršilaca dužnosti i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 10 od 15.04.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 68 od 01.04.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 35/16, strana: 23 od 05.04.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 36/16, strana: 83 od 08.04.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 207 od 15.04.2016.


Međunarodna konvencija o suzbijanju falsifikovanja novca (Ženeva, 1929. godine)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/16, strana: 5 od 12.04.2016.


Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti turizma između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Ministarstva nacionalne ekonomije Mađarske

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/16, strana: 4 od 12.04.2016.


Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti turizma između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Uprave za turizam i antikvitete Emirata Fudžeira

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/16, strana: 3 od 12.04.2016.


Obaveštenja o stupanju međunarodnih sporazuma i ugovora na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/16, strana: 32 od 12.04.2016.


Odluk o izdavanju i osnovnim obeležjima novčanice od 5000 dinara

"Službeni glasnik RS", broj 44/16, strana: 43 od 29.04.2016.


Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 28 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 21 od 30.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 62 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 5 od 01.04.2016.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 36/16, strana: 82 od 08.04.2016.


Odluka o donošenju Metodologije za određivanje troškova priključenja na sistem za transport i distribuciju prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 42/16, strana: 204 od 22.04.2016.


Odluka o imenovanju javnog beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 67 od 01.04.2016.


Odluka o imenovanju vrhovnog državnog revizora

"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 64 od 01.04.2016.


Odluka o izdvajanju sredstava za rehabilitaciju korisnika penzija i utvrđivanju troškova rehabilitacije korisnika penzija za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 35/16, strana: 21 od 05.04.2016.


Odluka o izmenama i dopunama Osnivačkog akta Privrednog društva za pružanje komunalnih i drugih usluga "Energetika i održavanje" d.o.o. Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 41/16, strana: 3 od 21.02.2016.


Odluka o izmeni Osnivačkog akta Preduzeća za zaštitu imovine i održavanje objekata "Kolubara - Usluge" d.o.o. Lazarevac

"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 203 od 15.04.2016.


Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora auto-puta E-761, deonica Pojate-Preljina na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 37/16, strana: 27 od 09.04.2016.


Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora Niš - granica Bugarske na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 37/16, strana: 27 od 09.04.2016.


Odluka o objavljivanju ukupnog broja birača u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 37/16, strana: 28 od 09.04.2016.


Odluka o obrazovanju katastarske opštine Smederevska Palanka II

"Službeni glasnik RS", broj 44/16, strana: 14 od 29.04.2016.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za obnovu i unapređenje objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 36/16, strana: 30 od 08.04.2016.


Odluka o određivanju oblika, izgleda, boje i sadržine glasačkog listića i kontrolnog lista za ponovljeno glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine 4. maja 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 44/16, strana: 44 od 29.04.2016.


Odluka o određivanju vremena početka i završetka glasanja na biračkim mestima u inostranstvu

"Službeni glasnik RS", broj 36/16, strana: 79 od 08.04.2016.


Odluka o osnivanju Muzeja Jugoslavije kao ustanove u oblasti kulture

"Službeni glasnik RS", broj 106/07, strana: 7 od 16.11.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 10 od 15.04.2016.


Odluka o osnivanju Sektorskog saveta za informaciono-komunikacione tehnologije

"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 46 od 01.04.2016.


Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 41/16, strana: 8 od 21.02.2016.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 120 od 15.04.2016.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 119 od 15.04.2016.


Odluka o puštanju u opticaj novčanice od 5000 dinara

"Službeni glasnik RS", broj 44/16, strana: 44 od 29.04.2016.


Odluka o utvrđivanju i objavljivanju konačnog broja birača u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 42/16, strana: 81 od 22.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 43/16, strana: 3 od 23.04.2016.


Odluka o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za transport nafte naftovodima i derivata nafte produktovodima

"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 199 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 100 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 238 od 27.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 4/16, strana: 134 od 22.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 41/16, strana: 10 od 21.02.2016.


Odluka o visini naknada za standarde, srodne dokumenta i druge publikacije, kao i o visini naknada za usluge koje vrši Institut za standardizaciju Srbije u obavljanju poslova u oblasti standardizacije

"Službeni glasnik RS", broj 54/11, strana: 20 od 22.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/12, strana: 73 od 21.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 121 od 22.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 24 od 04.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 37/16, strana: 28 od 09.04.2016.


Odluke o cenama prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 35/16, strana: 22 od 05.04.2016.


Odluke o cenama prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 64 od 01.04.2016.


Odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 206 od 15.04.2016.


Odluke o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 36/16, strana: 75 od 08.04.2016.


Odluke o prestanku funkcija sudija porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 53 od 01.04.2016.


Odluke o prestanku funkcija zamenicima javnih tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 53 od 01.04.2016.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija i funkcije sudije porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 36/16, strana: 78 od 08.04.2016.


Odluke o promeni granica katastarskih opština

"Službeni glasnik RS", broj 44/16, strana: 15 od 29.04.2016.


Odluke o svrstavanju robe koje je doneo Komitet za Harmonizovani sistem Svetske carinske organizacije

"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 43 od 01.04.2016.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-4713/2012, Už-1030/2013, Už-3532/2014

"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 47 od 01.04.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 40/16, strana: 2 od 19.04.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 36/16, strana: 4 od 08.04.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 42/16, strana: 2 od 22.04.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 44/16, strana: 4 od 29.04.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 2 od 15.04.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 35/16, strana: 2 od 05.04.2016.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 4 od 01.04.2016.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u martu 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 44/16, strana: 46 od 29.04.2016.


Podatak o visini prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u prvom kvartalu 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 44/16, strana: 46 od 29.04.2016.


Poslovnik o uređenju i radu Vrhovnog kasacionog suda

"Službeni glasnik RS", broj 37/10, strana: 20 od 01.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 51/14, strana: 6 od 12.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 41/16, strana: 7 od 21.02.2016.


Pravilnik o dozvoli za rad vaspitača, psihologa i pedagoga u domu učenika

"Službeni glasnik RS", broj 37/16, strana: 19 od 09.04.2016.


Pravilnik o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 54 od 01.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 189 od 15.04.2016.


Pravilnik o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (prečišćen tekst - sa 15/2012)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 33/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 15/12, strana: 72 od 02.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 17/13, strana: 50 od 21.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 12/14, strana: 49 od 03.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 54 od 01.04.2016.


Pravilnik o galenskim lekovima koji se upotrebljavaju u humanoj medicini

"Službeni glasnik RS", broj 85/11, strana: 24 od 16.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/14, strana: 39 od 19.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 41/16, strana: 6 od 21.02.2016.


Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku proizvodnju

"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 10 od 15.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 25 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 28 od 11.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 62/15, strana: 28 od 14.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 27 od 01.04.2016.


Pravilnik o korišćenju podsticaja za sprovođenje naučnoistraživačkih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi kroz unapređenje stručnog znanja i usavršavanja ljudskih kapaciteta

"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 3 od 05.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 36/16, strana: 74 od 08.04.2016.


Pravilnik o kvalitetu hrane za životinje

"Službeni glasnik RS", broj 4/10, strana: 30 od 29.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 113/12, strana: 11 od 30.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 17 od 07.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 85 od 13.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 41 od 15.04.2016.


Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja

"Službeni glasnik RS", broj 29/14, strana: 3 od 13.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 6 od 02.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 93 od 09.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 30 od 14.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 42 od 21.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 99 od 06.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 35/16, strana: 7 od 05.04.2016.


Pravilnik o merilima i postupku za upis polaznika koji su završili program osnovnog obrazovanja odraslih u srednju školu pod povoljnijim uslovima radi postizanja pune ravnopravnosti

"Službeni glasnik RS", broj 42/16, strana: 10 od 22.04.2016.


Pravilnik o načinu i minimalnom broju ispitivanja kvaliteta otpadnih voda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 33/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik SRS", broj 47/83, strana: 2110 od 03.12.1983.
"Službeni glasnik SRS", broj 13/84, strana: 695 od 14.04.1984.
"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 18 od 01.04.2016.


Pravilnik o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i sadržini izveštaja o izvršenim merenjima

"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 18 od 01.04.2016.


Pravilnik o načinu izveštavanja i sadržini izveštaja o poslovanju izvršitelja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/16 - 1. jula 2016. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 35/12, strana: 25 od 20.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 37/16, strana: 3 od 09.04.2016.


Pravilnik o načinu vođenja evidencije o postupcima izvršenja i obezbeđenja i finansijskom poslovanju javnog izvršitelja, načinu izveštavanja, sadržini izveštaja o radu javnog izvršitelja i načinu postupanja sa arhivom

PAŽNJA - primenjuje se od 1. jula 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 37/16, strana: 3 od 09.04.2016.


Pravilnik o načinu vođenja evidencije predmeta po kojima postupa izvršitelj, načinu pristupa evidenciji i postupanju sa evidencijom u slučaju smrti, razrešenja ili prestanka obavljanja delatnosti izvršitelja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/16 - 1. jula 2016. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 46/12, strana: 16 od 04.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 37/16, strana: 3 od 09.04.2016.


Pravilnik o načinu vođenja postupka i izricanju mera i vođenju registra izrečenih mera (Agencija za enrergetiku Republike Srbije)

"Službeni glasnik RS", broj 35/16, strana: 8 od 05.04.2016.


Pravilnik o načinu vođenja Registra opštih udruženja preduzetnika

"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 198 od 15.04.2016.


Pravilnik o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i o načinu, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/16 i 42/16 - 31. decembra 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 73/10, strana: 125 od 12.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 285 od 26.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 42/16, strana: 9 od 22.04.2016.


Pravilnik o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i o načinu, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 285 od 26.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 42/16, strana: 9 od 22.04.2016.


Pravilnik o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i o načinu, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov

"Službeni glasnik RS", broj 42/16, strana: 9 od 22.04.2016.


Pravilnik o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada elektrotehnika

"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 164 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 6/14, strana: 598 od 06.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 10/14, strana: 140 od 19.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 14/15, strana: 1 od 26.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 4/16, strana: 1 od 27.04.2016.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg obrazovanja u području rada saobraćaj

"Prosvetni glasnik", broj 10/15, strana: 481 od 21.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 3/16, strana: 1 od 26.04.2016.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada elektrotehnika

"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 1 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 2/13, strana: 1 od 03.04.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 6/14, strana: 143 od 06.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 10/14, strana: 1 od 19.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 8/15, strana: 46 od 13.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 14/15, strana: 176 od 26.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 4/16, strana: 86 od 27.04.2016.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada šumarstvo i obrada drveta

"Prosvetni glasnik", broj 9/14, strana: 1 od 18.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 6/15, strana: 1 od 23.07.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 16/15, strana: 231 od 28.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 3/16, strana: 161 od 26.04.2016.


Pravilnik o nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 17/13, strana: 37 od 21.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 105 od 03.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 43/16, strana: 3 od 23.04.2016.


Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 96 od 23.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 320 od 22.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 56/15, strana: 12 od 26.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 16 od 23.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 42 od 01.04.2016.


Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća i zavisnih društava kapitala čiji je osnivač to preduzeće

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 36/13, strana: 5 od 19.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 24 od 07.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 38/15, strana: 51 od 29.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 36/16, strana: 53 od 08.04.2016.


Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća

"Službeni glasnik RS", broj 36/16, strana: 53 od 08.04.2016.


Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenja određenih postupaka

"Službeni glasnik RS", broj 94/10, strana: 24 od 10.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 16 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/11, strana: 24 od 12.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 47 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 25 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 131 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 36 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 31 od 26.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 27 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 19 od 29.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 73 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 72 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 97 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 11 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 33 od 16.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 9 od 22.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 96 od 06.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 24/15, strana: 61 od 06.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 32 od 09.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 321 od 22.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 36/16, strana: 74 od 08.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 44/16, strana: 42 od 29.04.2016.


Pravilnik o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi

"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 27 od 15.04.2016.


Pravilnik o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi

PRESTAJE DA VAŽI - sa 39/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 26 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 27 od 15.04.2016.


Pravilnik o oznakama registracije i obaveznim natpisima vazduhoplova

"Službeni glasnik RS", broj 33/13, strana: 151 od 10.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 126 od 15.04.2016.


Pravilnik o podsticajima programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije

"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 11 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 27 od 01.04.2016.


Pravilnik o podsticajima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku u primarnu proizvodnju biljnih kultura

"Službeni glasnik RS", broj 38/16, strana: 12 od 13.04.2016.


Pravilnik o podsticajima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku u primarnu stočarsku proizvodnju

"Službeni glasnik RS", broj 38/16, strana: 3 od 13.04.2016.


Pravilnik o podsticajima za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/16 - ZAMENJEN DRUGIM PRAVILNICIMA
"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 21 od 03.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 38/16, strana: 3 od 13.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 38/16, strana: 12 od 13.04.2016.


Pravilnik o postupku izdavanja prijave rođenja deteta i obrascu prijave rođenja deteta u zdravstvenoj ustanovi

"Službeni glasnik RS", broj 25/11, strana: 24 od 12.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 56 od 05.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 313 od 26.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 36/16, strana: 74 od 08.04.2016.


Pravilnik o programu i načinu sprovođenja ispita za inspektora

PAŽNJA - primenjuje se od 30. aprila 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 81/15, strana: 63 od 24.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 37/16, strana: 26 od 09.04.2016.


Pravilnik o projektovanju rekonstrukcije i izgradnje određenih elemenata železničke infrastrukture pojedinih magistralnih železničkih pruga

PRESTAJE DA VAŽI - sa 39/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 100/12, strana: 83 od 19.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 152 od 15.04.2016.


Pravilnik o pružanju usluga informisanja vazduhoplova u letu i upotrebi izraza na srpskom jeziku

"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 122 od 15.04.2016.


Pravilnik o pružanju usluga traganja za vazduhoplovom i spasavanja lica

"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 147 od 26.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 40/16, strana: 4 od 19.04.2016.


Pravilnik o sadržini i načinu sprovođenja Godišnjeg programa monitoringa kvaliteta derivata nafte i biogoriva za 2015. godinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 35/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 101/15, strana: 105 od 08.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 35/16, strana: 3 od 05.04.2016.


Pravilnik o sadržini i načinu sprovođenja Godišnjeg programa monitoringa kvaliteta derivata nafte i biogoriva za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 35/16, strana: 3 od 05.04.2016.


Pravilnik o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju

"Službeni glasnik RS", broj 42/16, strana: 3 od 22.04.2016.


Pravilnik o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 6/12, strana: 13 od 27.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 42/16, strana: 3 od 22.04.2016.


Pravilnik o službenoj odeći ribočuvara, izgledu ribočuvarske značke i obrascu ribočuvarske legitimacije

"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 24 od 15.04.2016.


Pravilnik o standardima kvaliteta udžbenika i uputstvo o njihovoj upotrebi

"Službeni glasnik RS", broj 42/16, strana: 11 od 22.04.2016.


Pravilnik o standardima povoljnog poslovnog okruženja u jedinicama lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 18 od 01.04.2016.


Pravilnik o tehničkim uslovima i održavanju donjeg stroja železničkih pruga

"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 126 od 15.04.2016.


Pravilnik o tehničkim uslovima i održavanju gornjeg stroja železničkih pruga

"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 152 od 15.04.2016.


Pravilnik o upisniku i plovidbenoj dozvoli čamaca i plovećih postrojenja

"Službeni glasnik RS", broj 111/07, strana: 14 od 04.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 96 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 15 od 15.04.2016.


Pravilnik o upisu u registar opštih udruženja preduzetnika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 39/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 54/02, strana: 19 od 06.09.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 56/02, strana: 6 od 13.09.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 189 od 15.04.2016.


Pravilnik o upisu učenika u srednju školu

"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 8 od 16.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 88 od 24.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 50 od 28.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 75/15, strana: 20 od 31.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 43 od 15.04.2016.


Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada

"Službeni glasnik RS", broj 44/16, strana: 32 od 29.04.2016.


Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 44/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 124 od 01.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 44/16, strana: 32 od 29.04.2016.


Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 44/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 72 od 13.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 44/16, strana: 42 od 29.04.2016.


Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine

"Službeni glasnik RS", broj 44/16, strana: 42 od 29.04.2016.


Pravilnik o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 44/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 190 od 27.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 44/16, strana: 41 od 29.04.2016.


Pravilnik o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada

"Službeni glasnik RS", broj 44/16, strana: 41 od 29.04.2016.


Pravilnik o utvrđivanju mera ranog otkrivanja i dijagnostike zarazne bolesti transmisivnih spongioformnih encefalopatija, načinu njihovog sprovođenja, kao i merama za sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje ove zarazne bolesti

"Službeni glasnik RS", broj 96/10, strana: 44 od 18.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 28 od 01.04.2016.


Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica

"Službeni glasnik RS", broj 99/15, strana: 24 od 02.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 42 od 15.04.2016.


Pravilnik o visini takse za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda

"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 35 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 36 od 22.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 34 od 29.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 120/14, strana: 32 od 04.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 29/15, strana: 13 od 23.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 35/16, strana: 13 od 05.04.2016.


Pravilnik o vrstama i sadržini obrazloženja kvalifikovanih i nekvalifikovanih troškova i obrascu zahteva za isplatu podsticajnih sredstava investitoru koji u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo

"Službeni glasnik RS", broj 36/16, strana: 42 od 08.04.2016.


Pravilnik o vrsti, sadržini i načinu vođenja isprava i knjiga čamaca, plovećih tela i plutajućih objekata

PAŽNJA - primenjuje se od 1. septembra 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 15 od 15.04.2016.


Rešenja o davanju dozvole za pružanje platnih usluga privrednim društvima

"Službeni glasnik RS", broj 41/16, strana: 8 od 21.02.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 41/16, strana: 6 od 21.02.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 13 od 15.04.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 44/16, strana: 30 od 29.04.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 36/16, strana: 37 od 08.04.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih ustavnova i javnih preduzeća koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 14 od 01.04.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na kandidature sportskih saveza za organizovanje sportskih manifestacija

"Službeni glasnik RS", broj 36/16, strana: 40 od 08.04.2016.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Žabalj, Pančevo, Ruma, Grocka, Užice)

"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 207 od 15.04.2016.


Rešenja o imenovanju javnih beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 36/16, strana: 83 od 08.04.2016.


Rešenja o imenovanju javnih beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 42/16, strana: 210 od 22.04.2016.


Rešenja o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 36/16, strana: 39 od 08.04.2016.


Rešenja o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 35/16, strana: 7 od 05.04.2016.


Rešenja o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 40/16, strana: 3 od 19.04.2016.


Rešenja o razvrstavanju u cigarilose i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 36/16, strana: 75 od 08.04.2016.


Rešenja o upisu u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima i u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 43 od 15.04.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 36/16, strana: 40 od 08.04.2016.


Rešenja o usvajanju zahteva za upis promena podataka u Registru o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 42/16, strana: 19 od 22.04.2016.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 14 od 15.04.2016.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 16 od 01.04.2016.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 37/16, strana: 29 od 09.04.2016.


Rešenje o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv Srbija

"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 39 od 15.04.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na zamenu zemljišta

"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 16 od 01.04.2016.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Beočin)

"Službeni glasnik RS", broj 36/16, strana: 84 od 08.04.2016.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Kula)

"Službeni glasnik RS", broj 44/16, strana: 47 od 29.04.2016.


Rešenje o imenovanju javnog beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 41/16, strana: 10 od 21.02.2016.


Rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći

"Službeni glasnik RS", broj 42/16, strana: 18 od 22.04.2016.


Rešenje o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 24. april 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 34/16, strana: 1 od 03.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 36/16, strana: 79 od 08.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 40/16, strana: 3 od 19.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 41/16, strana: 9 od 21.02.2016.


Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 44/16, strana: 46 od 29.04.2016.


Rešenje o ponavljanju glasanja na biračkim mestima na kojima su poništeni izbori za narodne poslanike Narodne skupštine

"Službeni glasnik RS", broj 44/16, strana: 45 od 29.04.2016.


Rešenje o postavljenju na položaj šefa Kabineta Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

"Službeni glasnik RS", broj 42/16, strana: 210 od 22.04.2016.


Rešenje o raspodeli neraspoređenog viška prihoda nad rashodima Agencije za licenciranje stečajnih upravnika prema Finansijskom izveštaju za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 44/16, strana: 31 od 29.04.2016.


Rešenje o razrešenju dužnosti sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 47 od 01.04.2016.


Rešenje o razrešenju dužnosti sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 43 od 15.04.2016.


Rešenje o upisu u Registar političkih stranaka

"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 47 od 01.04.2016.


Rešenje o upisu u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 47 od 01.04.2016.


Rešenje o ustupanju bez naknade stvari oduzetih u postupku terenske kontrole

"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 14 od 15.04.2016.


Rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 24. april 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 38/16, strana: 80 od 13.04.2016.


Rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića za ponovljeno glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine 4. maja 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 44/16, strana: 45 od 29.04.2016.


Rešenje o utvrđivanju visine naknade pogrebnih troškova za korisnike penzija za april, maj i jun 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 35/16, strana: 22 od 05.04.2016.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste

"Službeni glasnik RS", broj 38/16, strana: 22 od 13.04.2016.


Smernice dobre prakse u distribuciji lekova

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 30 od 19.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 44/16, strana: 42 od 29.04.2016.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o osnivanju Nemačko-srpske privredne komore u Beogradu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/16, strana: 1 od 12.04.2016.


Statut Privredne komore Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 39/16 - osim odredaba čl. 16, 17, 17a, 17b i 92 (važe do 31. decembra 2016. godine) - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 45/02, strana: 35 od 02.08.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 107/03, strana: 17 od 02.11.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 44/05, strana: 78 od 27.05.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 29/09, strana: 31 od 28.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 35/11, strana: 42 od 24.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 46/11, strana: 198 od 24.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 103/11, strana: 436 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 3/13, strana: 11 od 11.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 30 od 08.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 59 od 10.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 189 od 15.04.2016.


Statut Privredne komore Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 189 od 15.04.2016.


Statut Razvojne agencije Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 120 od 15.04.2016.


Sudski poslovnik

"Službeni glasnik RS", broj 110/09, strana: 87 od 28.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 70/11, strana: 31 od 23.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 19/12, strana: 28 od 13.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 89/13, strana: 7 od 10.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 130 od 26.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 104/15, strana: 50 od 17.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 61 od 30.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 44 od 15.04.2016.


Ukazi o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 3 od 15.04.2016.


Ukazi o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 36/16, strana: 3 od 08.04.2016.


Uputstvo o radnim mestima na kojima se obavljaju poslovi pri kojima je izlaganje zaposlenih prašini koja potiče od azbesta ili materijala koji sadrže azbest povremeno i niskog intenziteta

"Službeni glasnik RS", broj 42/16, strana: 17 od 22.04.2016.


Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom

"Službeni glasnik RS", broj 93/10, strana: 12 od 08.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 17 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 73 od 29.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 4 od 20.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 44/16, strana: 3 od 29.04.2016.


Uredba o cenama usluga koje vrši Agencija za bezbednost saobraćaja

"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 18 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 10 od 15.04.2016.


Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke "Medalja se osvaja srcem - Rio 2016"

"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 9 od 15.04.2016.


Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke "NEDELJA CRVENOG KRSTA"

"Službeni glasnik RS", broj 44/16, strana: 3 od 29.04.2016.


Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje

"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 12 od 17.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 44/16, strana: 3 od 29.04.2016.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 3 od 15.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 4 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 7 od 07.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 75/15, strana: 6 od 31.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 109/15, strana: 5 od 25.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 3 od 01.04.2016.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa pomoći registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu i porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu na poplavljenim područjima za otklanjanje posledica poplava na i u poljoprivrednom zemljištu

"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 21 od 17.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 5 od 01.04.2016.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa sanacije zagađenja Kostajničke reke, Korenite i Jadra usled izlivanja jalovine sa flotacijskih deponija rudnika antimona "Stolice"

"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 8 od 15.04.2016.


Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 36/16, strana: 3 od 08.04.2016.


Uredba o utvrđivanju Srednjoročnog programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za period od 2016. do 2020. godine

"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 4 od 15.04.2016.


Godišnji program osnovnih geoloških istraživanja na teritoriji AP Vojvodine za 2016. godinu

"Službeni list APV", broj 18/16, strana: 620 od 30.03.2016.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi mlečnih krava

"Službeni list APV", broj 18/16, strana: 625 od 30.03.2016.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti kulture

"Službeni list APV", broj 20/16, strana: 643 od 09.04.2016.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture - poboljšanje bezbednosti saobraćaja i poboljšanje nivoa usluge saobraćajnica

"Službeni list APV", broj 20/16, strana: 645 od 09.04.2016.


Javni konkursi za sufinansiranje projekata i programa iz budžeta APV u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 40 od 20.01.2016.
"Službeni list APV", broj 24/16, strana: 741 od 21.04.2016.


Konkrus za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osetljivih grupa u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 23/16, strana: 730 od 17.04.2016.


Konkursi i javni konkursi za finansiranje i sufinansiranje projekata iz budžeta APV u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 22/16, strana: 704 od 13.04.2016.


Odluka o sprovođenju postupka za dodelu sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine po konkursima u oblasti kulture u 2016. godini

"Službeni list APV", broj 20/16, strana: 643 od 09.04.2016.


Odluka o utvrđivanju konačnog broja birača u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

"Službeni list APV", broj 24/16, strana: 740 od 21.04.2016.


Odluka o utvrđivanju projekata koje će Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine nastaviti da finansira u 2016. godini, a čija je realizacija započeta, odnosno nastavljena u 2015. godini iz sredstava Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 6/16, strana: 119 od 11.02.2016.
"Službeni list APV", broj 7/16, strana: 143 od 18.02.2016.
"Službeni list APV", broj 23/16, strana: 709 od 17.04.2016.


Odluka o utvrđivanju ukupnog broja birača u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

"Službeni list APV", broj 20/16, strana: 642 od 09.04.2016.


Odluka o utvrđivanju vrednosti dozvola za privredni ribolov i ribolov "bućkom"

"Službeni list APV", broj 20/16, strana: 647 od 09.04.2016.


Plan postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja za korisnike budžetskih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu

"Službeni list APV", broj 19/16, strana: 636 od 01.04.2016.


Pokrajinska uredba o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 4/16, strana: 73 od 03.02.2016.
"Službeni list APV", broj 19/16, strana: 629 od 01.04.2016.


Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima, načinu i postupku ostvarivanja prava na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje za drugo, treće i svako naredno dete

"Službeni list APV", broj 48/14, strana: 1758 od 19.11.2014.
"Službeni list APV", broj 20/16, strana: 642 od 09.04.2016.


Pravilnik o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi mlečnih krava

"Službeni list APV", broj 18/16, strana: 622 od 30.03.2016.


Pravilnik o načinu, kriterijumima i merilima za sufinansiranje dela tekućih rashoda i izdataka reprezentativnih udruženja u AP Vojvodini i drugih umetničkih udruženja i saveza kojima se doprinosi razvoju kulture u AP Vojvodini

"Službeni list APV", broj 23/16, strana: 732 od 17.04.2016.


Pravilnik o obrascu službene legitimacije Pokrajinskog ombudsmana, njegovih zamenika, savetnika i stručnih saradnika u kancelariji Pokrajinskog ombudsmana

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 26/04, strana: 626 od 01.11.2004.
"Službeni list APV", broj 24/16, strana: 739 od 21.04.2016.


Pravilnik o obrascu službene legitimacije Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana i zamenika pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana

"Službeni list APV", broj 24/16, strana: 739 od 21.04.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 23/16, strana: 711 od 17.04.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 18/16, strana: 619 od 30.03.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 22/16, strana: 685 od 13.04.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 22/16, strana: 688 od 13.04.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 23/16, strana: 710 od 17.04.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 19/16, strana: 631 od 01.04.2016.


Rešenja o prenosu sredstava u tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 24/16, strana: 737 od 21.04.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 22/16, strana: 685 od 13.04.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 18/16, strana: 617 od 30.03.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 20/16, strana: 641 od 09.04.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 24/16, strana: 738 od 21.04.2016.


Rešenje o odobravanju izdavanja udžbenika na mađarskom jeziku

"Službeni list APV", broj 18/16, strana: 620 od 30.03.2016.


Rešenje o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za poslanike u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, raspisanim za 24. april 2016. godine

"Službeni list APV", broj 21/16, strana: 649 od 11.04.2016.


Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu

"Službeni list APV", broj 23/16, strana: 710 od 17.04.2016.


Rešenje o razrešenju

"Službeni list APV", broj 18/16, strana: 617 od 30.03.2016.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 23/16, strana: 709 od 17.04.2016.


Rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića za izbor poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, raspisanih za 24. april 2016. godine

"Službeni list APV", broj 20/16, strana: 642 od 09.04.2016.


Rešenje o utvrđivanju broja kontrolnih listova za izbor poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, raspisanih za 24. april 2016. godine

"Službeni list APV", broj 21/16, strana: 684 od 11.04.2016.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste

"Službeni list APV", broj 22/16, strana: 691 od 13.04.2016.
"Službeni list APV", broj 23/16, strana: 717 od 17.04.2016.


Izveštaj o rezultatima izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Rakovica održanih 24. aprila 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 34/16, strana: 23 od 25.04.2016.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija

"Službeni list grada Beograda", broj 16/16, strana: 38 od 09.03.2016.


Kolektivni ugovor kod poslodavca JP "Beogradska tvrđava"

"Službeni list grada Beograda", broj 5/15, strana: 87 od 29.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/16, strana: 2 od 09.04.2016.


Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 18/16, strana: 5 od 14.03.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 88/15, strana: 1 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/16, strana: 1 od 12.04.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Voždovac za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 84/15, strana: 16 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 3 od 05.02.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/16, strana: 6 od 18.03.2016.


Odluka o davanju saglasnosti na potraživanje GO Mladenovac po osnovu poreza na zarade

"Službeni list grada Beograda", broj 19/16, strana: 30 od 18.03.2016.


Odluka o dodeli odborničkih mandata (GO Rakovica)

"Službeni list grada Beograda", broj 34/16, strana: 21 od 25.04.2016.


Odluka o načinu finansiranja projekata, aktivnosti ili programa unapređenja poljoprivrede na teritoriji gradske opštine Mladenovac iz budžeta gradske opštine Mladenovac (prečišćen tekst - sa 31/16)

"Službeni list grada Beograda", broj 3/13, strana: 12 od 31.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 52 od 05.02.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/16, strana: 2 od 14.04.2016.


Odluka o objavljivanju ukupnog broja birača na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 26/16, strana: 1 od 11.04.2016.


Odluka o objavljivanju ukupnog broja birača u gradskoj opštini Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 25/16, strana: 1 od 09.04.2016.


Odluka o objavljivanju ukupnog broja birača u gradskoj opštini Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 25/16, strana: 2 od 09.04.2016.


Odluka o objavljivanju ukupnog broja birača u gradskoj opštini Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 25/16, strana: 1 od 09.04.2016.


Odluka o objavljivanju ukupnog broja birača za područje grada Beograda - gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 26/16, strana: 7 od 11.04.2016.


Odluka o objavljivanju ukupnog broja birača za područje grada Beograda - gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 29/16, strana: 2 od 13.04.2016.


Odluka o objavljivanju ukupnog broja upisanih birača u birački spisak koji se vodi za gradsku opštinu Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 25/16, strana: 2 od 09.04.2016.


Odluka o objavljivanju ukupnog broja upisanih birača u birački spisak koji se vodi za gradsku opštinu Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 25/16, strana: 1 od 09.04.2016.


Odluka o obliku i sadržaju obrazaca za pojedine radnje u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Surčin, koji su raspisani za 24. april 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 16/16, strana: 39 od 09.03.2016.


Odluka o obliku i sadržaju obrazaca za pojedine radnje u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Voždovac, koji su raspisani za 24. april 2016. godin

"Službeni list grada Beograda", broj 15/16, strana: 3 od 08.03.2016.


Odluka o obliku i sadržaju obrazaca za pojedine radnje u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Zemun, koji su raspisani za 24. april 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 16/16, strana: 1 od 09.03.2016.


Odluka o obrascima za sprovođenje pojedinih izbornih radnji u postupku izbora odbornika Skupštine gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 15/16, strana: 52 od 08.03.2016.


Odluka o određivanje boje glasačkog listića i boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije za glasanje na izborima za odbornike Skupštine gradske opštine Barajevo raspisanim za 24. april 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 21/16, strana: 6 od 25.03.2016.


Odluka o određivanje boje glasačkog listića i boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije za glasanje na izborima za odbornike Skupštine gradske opštine Novi Beograd raspisanim za 24. april 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 21/16, strana: 6 od 25.03.2016.


Odluka o određivanje boje glasačkog listića i boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije za izbore za odbornike Skupštine gradske opštine Zemun raspisane za 24. april 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 21/16, strana: 6 od 25.03.2016.


Odluka o određivanju biračkih mesta na teritoriji gradske opštine Barajevo na kojima će se sprovoditi izbori za odbornike Skupštine gradske opštine Barajevo raspisani za 24. april 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 24/16, strana: 2 od 05.04.2016.


Odluka o određivanju biračkih mesta na teritoriji gradske opštine Zemun na kojima će se sprovoditi izbori za odbornike Skupštine gradske opštine Zemun, raspisani za 24. april 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 24/16, strana: 1 od 05.04.2016.


Odluka o određivanju boje glasačkog listića i boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije za glasanje na izborima za odbornike Skupštine gradske opštine Rakovica, raspisanim za 24. april 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 24/16, strana: 2 od 05.04.2016.


Odluka o određivanju izgleda i boje glasačkih listića i boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije za glasanje na izborima za odbornike Skupštine gradske opštine Surčin, raspisanim za 24. april 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 21/16, strana: 9 od 25.03.2016.


Odluka o određivanju izgleda i boje glasačkog listića i boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije za glasanje na izborima za odornike Skupštine gradske opštine Obrenovac koji će se održati 24. aprila 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 29/16, strana: 2 od 13.04.2016.


Odluka o određivanju štamparije za štampanje glasačkih listića i drugog izbornog materijala za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Surčin raspisanih za 24. april 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 21/16, strana: 9 od 25.03.2016.


Odluka o određivanju štamparije za štampanje glasačkih listića i drugog izbornog materijala za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Zemun raspisanih za 24. april 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 21/16, strana: 6 od 25.03.2016.


Odluka o određivanju visine zakupnine za poslovni prostor kojim upravlja Javno preduzeće Poslovno sportski centar Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 19/16, strana: 22 od 18.03.2016.


Odluka o određivanju visine zakupnine za poslovni prostor kojim upravlja JP "Poslovni prostor - Voždovac"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 19/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 68/15, strana: 4 od 25.11.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 22 od 05.02.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/16, strana: 22 od 18.03.2016.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju vode, održavanje higijene, groblja i zelenila "Mladenovac", Mladenovac (prečišćen tekst - sa 17/2013)

"Službeni list grada Beograda", broj 31/12 od 25.05.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 48 od 25.02.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/13, strana: 2 od 15.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 24 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 30 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/13, strana: 22 od 23.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/16, strana: 5 od 14.03.2016.


Odluka o osnivanju Saveta za nacionalne manjine gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 22/16, strana: 3 od 28.03.2016.


Odluka o podršci novorođenoj deci sa teritorije gradske opštine Mladenovac dodelom dečijih autosedišta kategorije 0+

"Službeni list grada Beograda", broj 1/16, strana: 2 od 15.01.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 24/16, strana: 3 od 05.04.2016.


Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 17/16, strana: 4 od 10.03.2016.


Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 15/16, strana: 46 od 08.03.2016.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Mladenovac za period januar-jun 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 23/16, strana: 1 od 31.03.2016.


Odluka o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za gradsku opštinu Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 22/16, strana: 1 od 28.03.2016.


Odluka o štampanju izbornog materijala za izbor odbornika Skupštine GO Rakovica raspisanom za 24. april 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 24/16, strana: 2 od 05.04.2016.


Odluka o upotrebi pečata i štambilja gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 19/16, strana: 25 od 18.03.2016.


Odluka o uslovima za ostvarivanje prava i nosiocima prava na finansijsku pomoć iz budžeta gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 17 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 21 od 08.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/16, strana: 2 od 28.03.2016.


Odluka o usvajanju početnog likvidacionog balansa Centra za kulturu i sport "Šumice" (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 24/16, strana: 1 od 05.04.2016.


Odluka o utvrđivanju broja glasačkih listića za glasanje na izborima za odbornike Skupštine gradske opštine Zemun raspisanim za 24. april 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 31/16, strana: 1 od 14.04.2016.


Odluka o utvrđivanju broja glasačkih listića za glasanje na izborima za odbornike u Skupštinu gradske opštine Voždovac koji će se održati 24. aprila 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 29/16, strana: 1 od 13.04.2016.


Odluka o utvrđivanju formata, izgleda i boje glasačkog listića i kontrolnog lista za sprovođenje glasanja na izborima za odbornike Skupštine gradske opštine Voždovac, raspisanim za 24. april 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 21/16, strana: 5 od 25.03.2016.


Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima opština Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 20 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 37 od 30.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 66/15, strana: 50 od 30.10.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/16, strana: 14 od 12.04.2016.


Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradskoj opštini Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 8 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/16, strana: 2 od 28.03.2016.


Odluka sprovođenju izbora (GO Obrenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 25/16, strana: 1 od 09.04.2016.


Plan detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u ulici Džona Kenedija, gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 52/14, strana: 50 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/16, strana: 3 od 09.04.2016.


Plan detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u ulici Francuskoj, gradska opština Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 52/14, strana: 59 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/16, strana: 3 od 09.04.2016.


Plan detaljne regulacije stanice za snabdevanje gorivom u ulici Čarlija Čaplina, gradska opština Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 52/14, strana: 70 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/16, strana: 4 od 09.04.2016.


Plan generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave - grad Beograd (celine I - XIX)

"Službeni list grada Beograda", broj 20/16, strana: 1 od 21.03.2016.


Pokazatelj smanjenja potrošačkih cena u februaru 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 18/16, strana: 1 od 14.03.2016.


Pokazatelj smanjenja potrošačkih cena u martu 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 29/16, strana: 1 od 13.04.2016.


Poseban program zdravstvene zaštite u cilju podsticaja rađanja dece finansiranjem postupka vantelesne oplodnje sredstvima budžeta gradske opštine Obrenovac za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 19/16, strana: 31 od 18.03.2016.


Poslovnik Izborne komisije gradske opštine Voždovac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 46/13, strana: 1 od 21.10.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/16, strana: 1 od 08.03.2016.


Poslovnik Izborne komisije gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 15/16, strana: 1 od 08.03.2016.


Poslovnik o radu Izborne komisije gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 15/16, strana: 49 od 08.03.2016.


Poslovnik Privremenog organa gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 17/16, strana: 1 od 10.03.2016.


Poslovnik Privremenog organa Gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 15/16, strana: 42 od 08.03.2016.


Poslovnik Skupštine gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 57/08, strana: 2 od 31.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/09, strana: 18 od 15.04.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/12, strana: 15 od 05.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 18 od 08.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/16, strana: 1 od 28.03.2016.


Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava na račun izvršenja budžeta gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 21/16, strana: 7 od 25.03.2016.


Pravilnik o određivanju osoba koje mogu ostvariti pravo na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima

"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 10 od 31.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/16, strana: 26 od 29.01.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/16, strana: 5 od 18.03.2016.


Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Beograda za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 19/16, strana: 1 od 18.03.2016.


Rešenja o konstatovanju prestanka dužnosti u Skupštini GO Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 17/16, strana: 5 od 10.03.2016.


Rešenja o prestaku funkcija, razrešenjima i imenovanjima (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 15/16, strana: 47 od 08.03.2016.


Rešenja o razrešenjima, imenovanjima i postavljenjima (GO Čukarica)

"Službeni list grada Beograda", broj 19/16, strana: 28 od 18.03.2016.


Rešenje o davanju ovlašćenja predsedniku Privremenog organa gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 19/16, strana: 25 od 18.03.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Toplovod" Obrenovac o izmeni i dopuni Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih usluga

"Službeni list grada Beograda", broj 19/16, strana: 32 od 18.03.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o određivanju visine zakupnine za poslovni prostor (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 19/16, strana: 21 od 18.03.2016.


Rešenje o dopuni Rešenja o osnivanju stalnih i povremenih radnih tela Skupštine gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 22/16, strana: 3 od 28.03.2016.


Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 41/12, strana: 15 od 05.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/12, strana: 22 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 21 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 33 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 10 od 22.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 21 od 04.05.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/15, strana: 4 od 16.10.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 92/15, strana: 49 od 31.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/16, strana: 15 od 26.02.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/16, strana: 3 od 28.03.2016.


Rešenje o imenovanju sekretara Privremenog organa Gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 17/16, strana: 6 od 10.03.2016.


Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti zamenika direktora javnog preduzeća (GO Vračar)

"Službeni list grada Beograda", broj 21/16, strana: 5 od 25.03.2016.


Rešenje o konstatovanju prestanka mandata radnih tela Skupštine gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 19/16, strana: 21 od 18.03.2016.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 36/10, strana: 28 od 08.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/10, strana: 12 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/13, strana: 14 od 01.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 31 od 12.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 89/15, strana: 37 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/16, strana: 2 od 14.03.2016.


Rešenje o obrazovanju Saveta za prava deteta grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 1 od 21.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 93/14, strana: 4 od 19.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/15, strana: 2 od 15.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/16, strana: 5 od 18.03.2016.


Rešenje o određivanju broja i adresa biračkih mesta na kojima će se glasati za izbor odbornika Skupštine gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 26/16, strana: 1 od 11.04.2016.


Rešenje o određivanju broja rezervnih glasačkih listića na izborima za odbornike Skupštine gradske opštine Novi Beograd raspisanim za 24. april 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 29/16, strana: 2 od 13.04.2016.


Rešenje o razrešenju i imenovanju člana nadzornog odbora javnog preduzeća (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 18/16, strana: 2 od 14.03.2016.


Rešenje o razrešenju i imenovanju Izborne komisije gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 1/10 od 27.01.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/10 od 02.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/11 od 30.09.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/13, strana: 1 od 18.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/13, strana: 8 od 23.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 7 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 17 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 16 od 25.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 68/15, strana: 7 od 25.11.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/16, strana: 21 od 18.03.2016.


Rešenje o utvrđivanju prava na platu, naknade i druga prava predsednika, članova i sekretara Privremenog organa GO Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 17/16, strana: 6 od 10.03.2016.


Rešenje o utvrđivanju proširenog sastava Izborne komisije GO Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 24/16, strana: 2 od 05.04.2016.


Rešenje o utvrđivanju proširenog sastava Izborne komisije GO Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 18/16, strana: 4 od 14.03.2016.


Rešenje o utvrđivanju proširenog sastava Izborne komisije GO Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 17/16, strana: 7 od 10.03.2016.


Rešenje o utvrđivanju proširenog sastava Izborne komisije gradske opštine Obrenovac za sprovođenje izbora odbornika Skupštine gradske opštine Obrenovac 24. aprila 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 29/16, strana: 3 od 13.04.2016.


Rešenje o utvrđivanju ukupnog broja glasačkih listića koji će se štampati za izbor odbornika u Skupštinu gradske opštine Obrenovac raspisanih za 24. april 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 29/16, strana: 2 od 13.04.2016.


Rešenje o utvrđivanju ukupnog broja glasačkih listića na izborima za odbornike Skupštine gradske opštine Novi Beograd raspisanim za 24. april 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 29/16, strana: 1 od 13.04.2016.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne (GO Sopot)

"Službeni list grada Beograda", broj 28/16, strana: 103 od 13.04.2016.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 28/16, strana: 107 od 13.04.2016.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 28/16, strana: 70 od 13.04.2016.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (GO Zvezdara)

"Službeni list grada Beograda", broj 28/16, strana: 9 od 13.04.2016.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste kandidata za odbornike Skupštine gradske opštine Lazarevac na izborima raspisanim za 24. april 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 28/16, strana: 77 od 13.04.2016.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste za izbor odbornika Skupštine gradske opštine Barajevo 24. aprila 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 28/16, strana: 65 od 13.04.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/16, strana: 1 od 14.04.2016.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste za izbor odbornika Skupštine gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 28/16, strana: 61 od 13.04.2016.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste za izbor odbornika Skupštine gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 28/16, strana: 27 od 13.04.2016.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste za izbor odbornika Skupštine gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 28/16, strana: 36 od 13.04.2016.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste za izbor odbornika Skupštine gradske opštine Rakovica 24. aprila 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 28/16, strana: 44 od 13.04.2016.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste za izbor odbornika Skupštine gradske opštine Stari grad 24. aprila 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 28/16, strana: 53 od 13.04.2016.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste za izbor odbornika Skupštine gradske opštine Voždovac 24. aprila 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 28/16, strana: 1 od 13.04.2016.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste za izbor odbornika Skupštine gradske opštine Vračar 24. aprila 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 30/16, strana: 1 od 14.04.2016.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste za izbor odbornika Skupštine gradske opštine Zemun 24. aprila 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 28/16, strana: 18 od 13.04.2016.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste za izbor odbornika u Skupštini gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 28/16, strana: 84 od 13.04.2016.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste za izbor odbornika u Skupštinu gradske opštine Obrenovac 24. aprila 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 28/16, strana: 88 od 13.04.2016.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste za izbor odbornika u Skupštinu gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 28/16, strana: 50 od 13.04.2016.


Rešenje o uvrđivanju prava na platu, naknade i druga prava predsednika, članova i sekretara Privremenog organa gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 18/16, strana: 1 od 14.03.2016.


Rokovi za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Rakovica raspisanih za 24. april 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 18/16, strana: 3 od 14.03.2016.


Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Barajevo, raspisanih za 24. april 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 15/16, strana: 93 od 08.03.2016.


Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Surčin, raspisanih za 24. april 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 16/16, strana: 76 od 09.03.2016.


Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Zemun, raspisanih za 24. april 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 16/16, strana: 37 od 09.03.2016.


Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine opštine Voždovac raspisanih za 24. april 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 15/16, strana: 40 od 08.03.2016.


Statut grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 39/08, strana: 1 od 17.10.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/10, strana: 1 od 23.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/13, strana: 1 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 21 od 29.01.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/16, strana: 7 od 10.03.2016.


Statut gradske opštine Obrenovac (prečišćen tekst - sa 19/2014)

"Službeni list grada Beograda", broj 44/08, strana: 46 od 17.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/10, strana: 71 od 05.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/10, strana: 32 od 01.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/10, strana: 27 od 14.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 20 od 06.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/14, strana: 10 od 14.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 17 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 21 od 29.01.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/16, strana: 7 od 10.03.2016.


Uputstvo o načinu uplaćivanja i evidentiranja određenih javnih sredstava i praćenja ukupnih javnih sredstava budžeta grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 21/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 13/15, strana: 1 od 09.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 21/16, strana: 5 od 25.03.2016.


Uputstvo o načinu uplaćivanja i evidentiranja određenih javnih sredstava i praćenja ukupnih javnih sredstava budžeta grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 21/16, strana: 1 od 25.03.2016.


Uputstvo za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Barajevo raspisanih za 24. april 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 15/16, strana: 87 od 08.03.2016.


Uputstvo za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Voždovac raspisanih za 24. april 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 15/16, strana: 34 od 08.03.2016.


Zaključak o usvajanju Strategije za unapređenje položaja Roma na teritoriji gradske opštine Novi Beograd za period 2016-2021. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 27/16, strana: 14 od 12.04.2016.


Zapisnik (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 34/16, strana: 49 od 25.04.2016.


Zapisnik o radu Izborne komisije gradske opštine Čukarica na utvrđivanju rezultata izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 34/16, strana: 32 od 25.04.2016.


Zapisnik o radu Izborne komisije gradske opštine Grocka na utvrđivanju rezultata izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Grocka održanih 24. aprila 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 34/16, strana: 39 od 25.04.2016.


Zapisnik o radu Izborne komisije gradske opštine Mladenovac na utvrđivanju rezultata izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Mladenovac održanih 24. aprila 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 34/16, strana: 42 od 25.04.2016.


Zapisnik o radu Izborne komisije gradske opštine na utvrđivanju rezultata izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Novi Beograd održanih 24. aprila 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 34/16, strana: 14 od 25.04.2016.


Zapisnik o radu Izborne komisije gradske opštine Palilula na utvrđivanju rezultata izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 34/16, strana: 18 od 25.04.2016.


Zapisnik o radu Izborne komisije gradske opštine Savski venac na utvrđivanju rezultata izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Savski venac održanih 24. aprila 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 34/16, strana: 27 od 25.04.2016.


Zapisnik o radu Izborne komisije gradske opštine Stari grad na utvrđivanju rezultata izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Stari grad održanih 24.04.2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 34/16, strana: 30 od 25.04.2016.


Zapisnik o radu Izborne komisije gradske opštine Surčin na utvrđivanju rezultata izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Surčin održanih 24. aprila 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 34/16, strana: 47 od 25.04.2016.


Zapisnik o radu Izborne komisije gradske opštine Voždovac na utvrđivanju rezultata izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Voždovac održanih 24.04.2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 34/16, strana: 1 od 25.04.2016.


Zapisnik o radu Izborne komisije gradske opštine Vračar na utvrđivanju rezultata izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Vračar održanih 24. aprila 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 34/16, strana: 4 od 25.04.2016.


Zapisnik o radu Izborne komisije gradske opštine Zemun na utvrđivanju rezultata izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Zemun održanih 24. aprila 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 34/16, strana: 11 od 25.04.2016.


Zapisnik o radu Izborne komisije gradske opštine Zvezdara na utvrđivanju rezultata izbora za odbornike/ce Skupštine gradske opštine Zvezdara održanih 24.04.2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 34/16, strana: 7 od 25.04.2016.


Zapisnik o radu Izborne komisije na utvrđivanju rezultata izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Sopot održanih 24. aprila 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 34/16, strana: 45 od 25.04.2016.


Zapisnik o radu Izborne komisije Skupštine gradske opštine Rakovica na utvrđivanju rezultata izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Rakovica održanih 24. aprila 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 34/16, strana: 24 od 25.04.2016.


Zapisnik o radu Opštinske izborne komisije gradske opštine Barajevo na utvrđivanju rezultata izbora za izbor odbornika u Skupštinu gradske opštine Barajevo održanih 24. aprila 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 34/16, strana: 35 od 25.04.2016.


Akcioni plan zapošljavanja grada Novog Sada za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/16, strana: 45 od 29.01.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/16, strana: 73 od 05.02.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/16, strana: 1176 od 07.04.2016.


Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Novog Sada za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/16, strana: 501 od 28.03.2016.


Izveštaj Zaštitnika građana grada Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/16, strana: 277 od 25.03.2016.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju projekata prevencije hroničnih nezaraznih bolesti za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/16, strana: 1157 od 06.04.2016.


Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije prostora između ulica Braće Ribnikar, Danila Kiša i Futoške u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/16, strana: 471 od 26.03.2016.


Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihaila Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/16, strana: 469 od 26.03.2016.


Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/16, strana: 470 od 26.03.2016.


Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog bulevara u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/16, strana: 468 od 26.03.2016.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Futog

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/16, strana: 477 od 26.03.2016.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Veternik

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/16, strana: 476 od 26.03.2016.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije Sremske Kamenice sa okruženjem

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/16, strana: 474 od 26.03.2016.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije zone rekonstrukcije u nasleđenim ambijentalnim celinama u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/16, strana: 472 od 26.03.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije blokova oko ulice Danila Kiša u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/16, strana: 479 od 26.03.2016.


Odluka o korišćenju dela sredstava za realizaciju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Novog Sada za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/16, strana: 373 od 25.03.2016.


Odluka o objavljivanju ukupnog broja birača na području grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/16, strana: 1189 od 11.04.2016.


Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova od interesa za grad Novi Sad u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/16, strana: 1221 od 19.04.2016.


Odluka o odobravanju sredstava za finansiranje programa pripravnika na teritoriji grada Novog Sada u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/16, strana: 1165 od 07.04.2016.


Odluka o podizanju spomenika povodom tragičnog stradanja mladih u požaru u diskoteci "Kontrast" u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1291 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 169 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/16, strana: 1187 od 07.04.2016.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Informatika" Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2234 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/16, strana: 1226 od 19.04.2016.


Odluka o Programu održavanja objekata putne privrede za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2219 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/16, strana: 372 od 25.03.2016.


Odluka o sprovođenju programa stručne prakse na teritoriji grada Novog Sada u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/16, strana: 1169 od 07.04.2016.


Plan detaljne regulacije bloka Novosadskog sajma u Novom Sadu

PAŽNJA - delimično prestaje da važi
"Službeni list grada Novog Sada", broj 41/07, strana: 1209 od 29.10.2007.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/16, strana: 444 od 26.03.2016.


Plan detaljne regulacije Bocke u Sremskoj Kamenici

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/16, strana: 404 od 26.03.2016.


Plan detaljne regulacije dela gradskog centra između ulice Branka Bajića i Novosadskog sajma u Novom Sadu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 19/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/10, strana: 423 od 10.05.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/16, strana: 389 od 26.03.2016.


Plan detaljne regulacije KIP u Sremskoj Kamenici

PAŽNJA - delimično prestaje da važi
"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/07, strana: 512 od 05.06.2007.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/16, strana: 404 od 26.03.2016.


Plan detaljne regulacije prostora oko Mornarske ulice u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/16, strana: 456 od 26.03.2016.


Plan detaljne regulacije prostora za višeporodično stanovanje između ulica Branka Bajića i Novosadskog sajma u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/16, strana: 389 od 26.03.2016.


Plan detaljne regulacije radne zone "Sever III" u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/16, strana: 425 od 26.03.2016.


Plan detaljne regulacije radne zone "Sever III" u Novom Sadu

PAŽNJA - delimično prestaje da važi
"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/06, strana: 155 od 17.03.2006.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/08, strana: 695 od 30.09.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/09, strana: 177 od 10.03.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/09, strana: 325 od 11.04.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/11, strana: 1032 od 29.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/12, strana: 283 od 03.04.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/16, strana: 425 od 26.03.2016.


Plan detaljnje regulacije dela opštegradskog centra uz Bulevar Evrope južno od Novosadskog sajma u Novog Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/16, strana: 444 od 26.03.2016.


Plan generalne regulacije naseljenih mesta Ledinci i Stari Ledinci

"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/16, strana: 331 od 25.03.2016.


Plan generalne regulacije naseljenog mesta Kisač

"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/16, strana: 294 od 25.03.2016.


Program investicionih aktivnosti Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/16, strana: 1189 od 11.04.2016.


Program investicionih aktivnosti Centra za socijalni rad grada Novog Sada za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/16, strana: 1190 od 11.04.2016.


Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/16, strana: 225 od 08.03.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/16, strana: 382 od 25.03.2016.


Program korišćenja sredstava stambenog fonda u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/16, strana: 373 od 25.03.2016.


Program prevencije hroničnih nezaraznih bolesti za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/16, strana: 1175 od 07.04.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/16, strana: 1180 od 07.04.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i veze

"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/16, strana: 1224 od 19.04.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/16, strana: 1193 od 11.04.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih ustanova i preduzeća na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/16, strana: 375 od 25.03.2016.


Rešenja o dodeli novčanih nagrada pripadnicima organima unutrašnjih poslova

"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/16, strana: 1179 od 07.04.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/16, strana: 378 od 25.03.2016.


Rešenja o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/16, strana: 374 od 25.03.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/16, strana: 1192 od 11.04.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na broj i strukturu zaposlenih u Centru za socijalni rad grada Novog Sada koji se finansiraju iz budžeta grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/15, strana: 1147 od 02.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/16, strana: 1223 od 19.04.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa javne higijene za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/16, strana: 1190 od 11.04.2016.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za sufinansiranje projekata sredstvima iz budžeta grada Novog Sada u cilju ostvarivanja javnog intreresa u oblasti javnog informisanja u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/16, strana: 1178 od 07.04.2016.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/16, strana: 1177 od 07.04.2016.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za sprovođenje postupka otuđenja motornih vozila - autobusa iz javne svojine grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/16, strana: 1191 od 11.04.2016.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za stručni pregled podnetih predloga projekata od značaja za mlade u oblasti omladinskog sektora

"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/16, strana: 1191 od 11.04.2016.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste

"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/16, strana: 1201 od 13.04.2016.


Odluka o davanju saglasnosti na Finansijske planove mesnih zajednica za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 5 od 22.01.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/16, strana: 45 od 17.03.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/16, strana: 2 od 08.04.2016.


Odluka o davanju saglasnosti na Unapred pripremljeni plan reorganizacije Društvenog preduzeća za proizvodnju i promet autodelova "21. oktobar" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/16, strana: 16 od 15.04.2016.


Odluka o dostavljanju i rukovanju glasačkim listićima i ostalim izbornim materijalom na ponovnim izborima za odbornike Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/16, strana: 6 od 27.04.2016.


Odluka o dostavljanju i rukovanju glasačkim listićima i ostalim izbornim materijalom za izbor odbornika Skupštine grada Kragujevca raspisanih za 24. april 2016. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/16, strana: 3 od 14.04.2016.


Odluka o Gradskom pravobranilaštvu grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 41 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/16, strana: 17 od 15.04.2016.


Odluka o izgledu i sadržini obrazaca i sadržini glasačkog listića za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/16, strana: 9 od 08.03.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/16, strana: 32 od 25.03.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Akumulacije Drezga na reci Uglješnici"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/16, strana: 3 od 15.04.2016.


Odluka o objavljivanju konačnog broja birača u gradu Kragujevcu za izbor odbornika Skupštine grada Kragujevca, za izbore raspisane za 24. april 2016. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/16, strana: 1 od 22.04.2016.


Odluka o objavljivanju ukupnog broja birača za područje grada Kragujevca za izbor odbornika Skupštine grada Kragujevca raspisanih za 24. april 2016. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/16, strana: 1 od 08.04.2016.


Odluka o obrazovanju Radnog tela za kontrolu štampanja glasačkih listića za izbor odbornika Skupštine grada Kragujevca raspisanih za 24. april 2016. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/16, strana: 2 od 14.04.2016.


Odluka o obrazovanju Radnog tela za kontrolu štampanja i preuzimanje glasačkih listića i drugog izbornog materijala za ponovne izbore za odbornike Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/16, strana: 5 od 27.04.2016.


Odluka o obrazovanju Radnog tela za preuzimanje izbornog materijala za izbor odbornika Skupštine grada Kragujevca raspisanih za 24. april 2016. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/16, strana: 4 od 14.04.2016.


Odluka o odobravanju sredstava za realizaciju programa udruženja/organizacija u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/16, strana: 1 od 25.03.2016.


Odluka o određivanju biračkih mesta za glasanje za izbor odbornika Skupštine grada Kragujevca na izborima raspisanim za 24. april 2016. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/16, strana: 1 od 13.04.2016.


Odluka o određivanju štamparije za štampanje glasačkih listića i drugog izbornog materijala za sprovođenje ponovnih izbora za odbornike Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/16, strana: 3 od 27.04.2016.


Odluka o posthumnoj dodeli zvanja Zaslužni građanin grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/16, strana: 1 od 15.04.2016.


Odluka o prestanku prava na obezbeđenje prostora za rad odborničkoj grupi

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/16, strana: 21 od 15.04.2016.


Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/16, strana: 19 od 15.04.2016.


Odluka o prihvatanju osnivačkog udela odnosno osnivačkih prava nad "Centrom za strna žita" d.o.o. Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/16, strana: 2 od 08.04.2016.


Odluka o prihvatanju osnivačkog udela odnosno osnivačkih prava nad Sportskim privrednim društvom FK "Radnički 1923" d.o.o. Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/16, strana: 9 od 15.04.2016.


Odluka o raspisivanju ponovnih izbora za odbornike Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/16, strana: 3 od 27.04.2016.


Odluka o ujednačenom štampanju podataka na Zbirnoj izbornoj listi i glasačkom listiću

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/16, strana: 1 od 13.04.2016.


Odluka o utvrđivanju broja, boje, oblika, izgleda, sadržine, štampanja i kontrole štampanja glasačkih listića za ponovne izbore za odbornike Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/16, strana: 4 od 27.04.2016.


Odluka o utvrđivanju broja, oblika, izgleda i kontrole štampanja glasačkih listića za izbore za odbornike Skupštine grada Kragujevca raspisane za 24. april 2016. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/16, strana: 1 od 14.04.2016.


Odluka o visini novčanog dela Godišnje nagrade grada Kragujevca - Đurđevdanske nagrade za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/16, strana: 2 od 27.04.2016.


Odluke o davanju saglasnosti na programe poslovanja

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/16, strana: 13 od 15.04.2016.


Odluke o dodeli godišnjih nagrada grada Kragujevca za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/16, strana: 1 od 15.04.2016.


Odluke o dodeli Plakete svetog Đorđa

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/16, strana: 1 od 27.04.2016.


Odluke o otpisu potraživanja grada Kragujevca prema javnim preduzećima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/16, strana: 15 od 15.04.2016.


Odluke o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/16, strana: 1 od 08.04.2016.


Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim i posebnim parkiralištima za osobe sa invaliditetom i druga lica

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/15, strana: 10 od 17.09.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/16, strana: 13 od 27.04.2016.


Pravilnik o načinu, postupku i kriterijumima za ostvarivanje prava za dodelu sredstava iz budžeta grada Kragujevca za realizaciju programa i projekata udruženja u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja, energetske efikasnosti i održivog razvoja na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/16, strana: 3 od 25.03.2016.


Pravilnik o uslovima za postavljanje objekata na javnim površinama

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/09, strana: 1 od 12.03.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/09, strana: 97 od 08.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/09, strana: 3 od 26.06.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/10, strana: 4 od 08.03.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/10, strana: 13 od 26.03.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/10, strana: 60 od 08.04.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/10, strana: 2 od 13.04.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/10, strana: 3 od 30.07.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/10, strana: 1 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/11, strana: 7 od 15.03.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/11, strana: 6 od 25.03.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 50 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/11, strana: 7 od 01.09.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/12, strana: 8 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/13, strana: 4 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/14, strana: 39 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/14, strana: 1 od 08.07.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/15, strana: 6 od 19.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 19 od 22.01.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/16, strana: 7 od 08.04.2016.


Pravilnik o uslovima, postupku, kriterijumima i načinu dodele podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/16, strana: 35 od 17.03.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/16, strana: 20 od 15.04.2016.


Program obeležavanja Dana Grada - 6. maja 2016. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/16, strana: 9 od 27.04.2016.


Program obnove objekata javne namene u nadležnosti grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 1 od 04.09.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/16, strana: 14 od 15.04.2016.


Program raspodele sredstava za Programe i projekte udruženja u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja, energetske efikasnosti i održivog razvoja na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/16, strana: 3 od 25.03.2016.


Program raspodele sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama grada Kragujevca u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/16, strana: 9 od 27.04.2016.


Program rasporeda sredstava dotacija nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 137 od 29.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/16, strana: 7 od 08.04.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/16, strana: 8 od 27.04.2016.


Program rasporeda sredstava subvencija Sportskom privrednom društvu FK "Radnički 1923" d.o.o. u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/16, strana: 14 od 27.04.2016.


Program za vanredne situacije i planiranje odbrane u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 43 od 08.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/16, strana: 12 od 27.04.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/16, strana: 17 od 15.04.2016.


Rešenja o poništavanju izbora na biračkim mestima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/16, strana: 3 od 25.04.2016.


Rešenje o javnim parkiralištima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 36/15, strana: 23 od 13.11.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 40/15, strana: 4 od 09.12.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/16, strana: 20 od 15.04.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor korisnika montažnih kuća u okviru projekta "Podrška poboljšanju uslova života prisilnih migranata i zatvaranje kolektivnih centara" - komponenta "Izgradnja montažnih kuća"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 79 od 22.01.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/16, strana: 14 od 27.04.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/16, strana: 15 od 27.04.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za dodelu podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/16, strana: 6 od 21.03.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/16, strana: 10 od 08.04.2016.


Rešenje o obrazovanju Saveta za zdravlje grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/16, strana: 8 od 08.04.2016.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste za izbor odbornika Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/16, strana: 2 od 13.04.2016.


Uputstvo o obrazovanju biračkih odbora za ponovno glasanje za izbor odbornika Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/16, strana: 7 od 27.04.2016.


Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Centra za razvoj usluga socijalne zaštite

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/16, strana: 8 od 08.04.2016.


Zaključak o načinu rada i funkcionisanja na ponovnim izborima za odbornike Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/16, strana: 6 od 27.04.2016.


Zaključci o prihvatanju godišnjih izveštaja o radu javnih ustanova

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/16, strana: 9 od 15.04.2016.


Zapisnik o radu Gradske izborne komisije na utvrđivanju rezultata izbora za odbornike Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/16, strana: 1 od 25.04.2016.


Izveštaj o privremenim rezultatima izbora za odbornike u Skupštini grada Zrenjanina održanih 24. aprila 2016. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/16, strana: 155 od 25.04.2016.


Izveštaj o privremenim rezultatima izbora za odbornike u Skupštini grada Zrenjanina održanih 24. aprila 2016. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 15/16, strana: 158 od 28.04.2016.


Odluka o objavljivanju konačnog broja birača u gradu Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/16, strana: 154 od 22.04.2016.


Odluka o objavljivanju ukupnog broja birača u gradu Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/16, strana: 131 od 09.04.2016.


Odluka o pijačnom redu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/16, strana: 126 od 04.04.2016.


Odluka o utvrđivanju broja glasačkih listića za glasanje na izborima za odbornike u Skupštini grada Zrenjanina raspisanim za 24. april 2016. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/16, strana: 145 od 13.04.2016.


Rešenje o biračkim mestima za izbore za odbornike Skupštine grada Zrenjanina raspisane za 24. april 2016. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/16, strana: 124 od 03.04.2016.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste kandidata za odbornike u Skupštini grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 10/16, strana: 133 od 11.04.2016.


Zaključak o usvajanju Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Zrenjanina u 2016. godini

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/16, strana: 150 od 15.04.2016.


Zaključak o usvajanju Programa monitoringa kvaliteta vazduha na teritoriji grada Zrenjanina u toku 2016. i 2017. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/16, strana: 19 od 25.02.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/16, strana: 147 od 15.04.2016.


Aneks Ugovora o pružanju usluga snabdevanja vodom, sakupljanja i obrade otpadnih voda za Grad Suboticu

"Službeni list grada Subotice", broj 16/16, strana: 179 od 31.03.2016.


Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini

"Službeni list grada Subotice", broj 17/16, strana: 2 od 06.04.2016.


Odluka o budžetu grada Subotice za 2016. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 46/15, strana: 2 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 16/16, strana: 7 od 31.03.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za deo radne zone "Zorka" severoistočno od Ulice Edvina Zdovca

"Službeni list grada Subotice", broj 16/16, strana: 162 od 31.03.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za obalni pojas Ludaškog jezera

"Službeni list grada Subotice", broj 16/16, strana: 160 od 31.03.2016.


Odluka o komunalnom redu

"Službeni list grada Subotice", broj 55/11, strana: 188 od 17.11.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 136 od 30.05.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 15 od 20.02.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 33 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 16/16, strana: 177 od 31.03.2016.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja park prirode "Palić"

"Službeni list grada Subotice", broj 16/16, strana: 2 od 31.03.2016.


Odluka o osnivanju Fondacije "Put ka znanju" (prečišćen tekst - sa 10/13)

"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 51 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 27/09, strana: 26 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 4 od 07.02.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 10/13, strana: 3 od 05.04.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 16/16, strana: 182 od 31.03.2016.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u skupštini grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 16/16, strana: 7 od 31.03.2016.


Odluka o ravnopravnosti polova

"Službeni list grada Subotice", broj 16/16, strana: 181 od 31.03.2016.


Odluka o sahranjivanju i grobljima

"Službeni list grada Subotice", broj 16/16, strana: 164 od 31.03.2016.


Odluka o uslovima i postupku ustanovljenja prava službenosti i visini i uslovima plaćanja naknade za ustanovljenje prava službenosti na nepokretnostima u javnoj svojini grada Subotice radi izgradnje ili postavljanja elektronskih komunikacionih mreža i pripadajućih sredstava

"Službeni list grada Subotice", broj 16/16, strana: 175 od 31.03.2016.


Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2016. godinu za grad Suboticu

"Službeni list grada Subotice", broj 7/16, strana: 2 od 25.02.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 22/16, strana: 2 od 15.04.2016.


Poslovnik o radu Izborne komisije grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 49/11, strana: 9 od 25.10.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 26/15, strana: 1 od 21.07.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 18/16, strana: 1 od 07.04.2016.


Pravilnik o službenim putovanjima zaposlenih lica u Gradskoj upravi grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 27/16, strana: 1 od 26.04.2016.


Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Službi za budžetsku inspekciju grada Subotice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 21/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Subotice", broj 37/13, strana: 1 od 06.12.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 21/16, strana: 1 od 13.04.2016.


Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnog mesta u Službi za budžetsku inspekciju grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 21/16, strana: 2 od 13.04.2016.


Program trošenja sredstava u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Subotice za 2016. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 5/16, strana: 2 od 04.02.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 24/16, strana: 12 od 18.04.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Subotice", broj 24/16, strana: 11 od 18.04.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Subotice", broj 25/16, strana: 72 od 19.04.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 16/16, strana: 178 od 31.03.2016.


Rešenja o utvrđivanju proširenog sastava Izborne komisije grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 25/16, strana: 72 od 19.04.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Park prirode "Palić"

"Službeni list grada Subotice", broj 16/16, strana: 2 od 31.03.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi

"Službeni list grada Subotice", broj 17/16, strana: 2 od 06.04.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Službi za budžetsku inspekciju grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 21/16, strana: 1 od 13.04.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta

"Službeni list grada Subotice", broj 23/16, strana: 2 od 18.04.2016.


Rešenje o donošenju Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Subotice u 2016. godini

"Službeni list grada Subotice", broj 25/16, strana: 1 od 19.04.2016.


Rešenje o imenovanju predstavnika grada Subotice u Skupštini Društva "Veterinarska stanica DOO Subotica"

"Službeni list grada Subotice", broj 16/16, strana: 180 od 31.03.2016.


Rešenje o određivanju autobuskih stajališta na teritoriji grada Subotice u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika

"Službeni list grada Subotice", broj 24/16, strana: 15 od 18.04.2016.


Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Saveta za zdravlje

"Službeni list grada Subotice", broj 16/16, strana: 1 od 31.03.2016.


Rešenje o razrešenju i imenovanju zamenika člana Izborne komisije grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 16/16, strana: 181 od 31.03.2016.


Rešenje o razrešenju i o utvrđivanju zamenika člana proširenog sastava Izborne komisije grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 20/16, strana: 1 od 12.04.2016.


Rešenje o utvrđivanju proširenog sastava Izborne komisije grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 21/16, strana: 3 od 13.04.2016.


Rešenje o utvrđivanju proširenog sastava Izborne komisije grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 22/16, strana: 1 od 15.04.2016.


Rešenje o utvrđivanju proširenog sastava Izborne komisije grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 23/16, strana: 3 od 18.04.2016.


Rešenje o utvrđivanju proširenog sastava Izborne komisije grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 19/16, strana: 1 od 11.04.2016.


Rešenje o utvrđivanju proširenog sastava Izborne komisije grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 17/16, strana: 1 od 06.04.2016.


Rešenje o utvrđivanju ukupnog broja birača za grad Suboticu za izbore za odbornike Skupštine grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 20/16, strana: 2 od 12.04.2016.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste za izbore za odbornike Skupštine grada Subotice raspisane za 24. april 2016. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 21/16, strana: 4 od 13.04.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 23/16, strana: 1 od 18.04.2016.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste za izbore za odbornike Skupštine grada Subotice raspisane za 24. april 2016. godine (prečišćen tekst)

"Službeni list grada Subotice", broj 24/16, strana: 1 od 18.04.2016.


Zaključak o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 16/16, strana: 7 od 31.03.2016.


Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Gradskog štaba za vanredne situacije za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 16/16, strana: 180 od 31.03.2016.


Zaključak o usvajanju godišnjeg Izveštaja o radu Saveta za zdravlje za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 16/16, strana: 1 od 31.03.2016.


Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana rada Gradskog štaba za vanredne situacije za 2016. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 16/16, strana: 181 od 31.03.2016.


Zapisnik o radu Izborne komisije na utvrđivanju rezultata izbora za odbornike Skupštine grada Subotice održanih 24. aprila 2016. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 26/16, strana: 1 od 25.04.2016.

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jun 2020.

NOVE MERE VLADE

DONETE NAKON UKIDANJA VANREDOG STANJA


NOVE MERE MINISTRA ZDRAVLJA

ZABRANA OKUPLJANJA NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU,OGRANIČENJE KRETANJA NA PRILAZIMA PRIHVATNIH CENTARA ZA MIGRANTE I CENTARA ZA AZIL,ZABRANA POSETA I OGRANIČENJE KRETANJA U USTANOVAMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA


Sport u Srbiji se vraća u normalu

NORMALIZACIJA STANJA

Šalteri MUP-a od 11. maja - počinju sa radom


NORMALIZACIJA STANJA

SAOPŠTENJE NSZ - Informacija o postupanju Nacionalne službe za zapošljavanje po prestanku vanrednog stanja

RADNO PRAVO
SUDSKA PRAKSA - Apelacionog suda u Beogradu

RADNO PRAVO

AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE – Zakon o agencijskom zapošljavanju


NORMALIZACIJA STANJA

ZATEZNA KAMATA ZA VREME VANREDNOG STANJA


MINISTARSTVO FINANSIJA

Privrednici već podneli zahteve za skoro milijardu evra kredita


PORESKA UPRAVA

Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja - Obaveštenje o pomeranju rokova


SUDSKA PRAKSA

VIŠI SUD U BEOGRADU


USTAVNI SUD

ODBAČENA INICIJATIVA za ocenu ustavnosti Odluke o proglašenju vanrednog stanja REŠENJE USTAVNOG SUDA – Broj IUo-42/2020  (sa izdvojenim mišljenjem sudije dr Jovana Ćirića na rešenje)


VISOKI SAVET SUDSTVA

Organizovanje rada sudova nakon ukidanja vanredog stanja


ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA

PRAVNI POLOŽAJ SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA


IZBORI

RASPISANI IZBORI za narodne poslanike i odbornike skupština gradova i opština


KRIVIČNO PRAVO

POJEDINI ASPEKTI INSTITUTA DOBROVOLJNOG ODUSTANKA


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)