POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - April 2015

Sporazum o vazdušnom saobraćaju između Jugoslavije i Kine, sa Uredbom o ratifikaciji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 51/73
"Službeni glasnik RS", broj 42/09, strana: 235 od 02.06.2009.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/15, strana: 7 od 29.04.2015.


Uredba o uslovima koje moraju da ispunjavaju luke, odnosno pristaništa namenjena za međunarodni saobraćaj

PRESTAJE DA VAŽI - sa 33/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list SRJ", broj 28/98, strana: 1 od 06.06.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 4 od 09.04.2015.


Zakon o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 26/95, strana: 8 od 02.06.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 38/15, strana: 12 od 29.04.2015.


Autentično tumačenje odredbe člana 13. stav 3. tačka 5) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 52/11 i 55/13)

"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 3 od 17.04.2015.


Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima - ADN 2015 (Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/15, strana: 1 od 16.04.2015.


Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (ADN), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 3/10, strana: 1 od 25.05.2010.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/14, strana: 1 od 15.01.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/15, strana: 1 od 16.04.2015.


Godišnji izveštaj o realizaciji poslova izvoza i uvoza naoružanja i vojne opreme i robe dvostruke namene, pružanju brokerskih usluga i tehničke pomoći za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 54 od 09.04.2015.


Indeksi potrošačkih cena za mart 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 116 od 17.04.2015.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 38/15, strana: 68 od 29.04.2015.


Izvod iz Registra odobrenih udžbenika - Katalog udžbenika za predškolsku ustanovu i osnovnu školu odobrenih za školsku 2015/2016. godinu

"Prosvetni glasnik", broj 2/15, strana: 2 od 24.04.2015.


Izvod iz Registra odobrenih udžbenika - Katalog udžbenika za srednje škole odobrenih za školsku 2015/2016. godinu

"Prosvetni glasnik", broj 2/15, strana: 145 od 24.04.2015.


JAVNE NABAVKE - Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 36/15, strana: 2 od 21.04.2015.


JAVNE NABAVKE - Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 2 od 17.04.2015.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 2 od 24.04.2015.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 2 od 09.04.2015.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 38/15, strana: 2 od 29.04.2015.

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 109 od 03.04.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (BAT)

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 109 od 03.04.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Monus)

"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 132 od 09.04.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 132 od 09.04.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 36/15, strana: 47 od 21.04.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (TDR)

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 108 od 03.04.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (TDR)

"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 129 od 24.04.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Veletabak)

"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 130 od 24.04.2015.


Memorandum o razumevanju između Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave Republike Srbije i Ministarstva ekonomije Crne Gore o unapređenju saradnje u oblasti regionalnog razvoja

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/15, strana: 2092 od 16.04.2015.


Naredba o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 16/15, strana: 44 od 09.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 86 od 13.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 95 od 24.04.2015.


Obaveštenja o datumu stupanja na snagu sporazuma

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/15, strana: 2093 od 16.04.2015.


Obaveštenja o stupanju sporazuma na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/15, strana: 17 od 29.04.2015.


Objave o stupanju sporazuma na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 8/15, strana: 17 od 21.04.2015.


Odluka o davanju saglasnosti na Pravila o radu distributivnog sistema prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 126 od 24.04.2015.


Odluka o izradi izmena i dopuna Prostornog plana područja eksploatacije Kolubarskog lignitskog basena

"Službeni glasnik RS", broj 38/15, strana: 28 od 29.04.2015.


Odluka o izradi izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka Kopaonik

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 65 od 03.04.2015.


Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora magistralnog gasovoda Niš-Dimitrovgrad sa elementima detaljne regulacije

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 62 od 03.04.2015.


Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija)

"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 8 od 01.04.2015.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja Izmena i dopuna Prostornog plana područja eksploatacije Kolubarskog lignitskog basena na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 24 od 09.04.2015.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene nacionalnog parka Kopaonik na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 39/13, strana: 70 od 30.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 73 od 03.04.2015.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja Plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 72 od 03.04.2015.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene regionalnog centra za obuku jedinica za multinacionalne operacije - Baza "Jug" na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 16 od 24.04.2015.


Odluka o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke

"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 30 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 13 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 89 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 139 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 98 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 159 od 11.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 87 od 13.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 38/15, strana: 77 od 29.04.2015.


Odluka o koeficijentima za obračun naknade za operativno korišćenje luka, odnosno pristaništa kao dobra u opštoj upotrebi

"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 124 od 17.04.2015.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih u organima državne uprave, javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 69/14, strana: 3 od 04.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 11 od 09.04.2015.


Odluka o načinu obračuna i plaćanja kamate na neblagovremeno plaćene obaveze banaka po osnovu premije osiguranja depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica

"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 104 od 24.04.2015.


Odluka o načinu obračuna i plaćanja zatezne kamate na neblagovremeno plaćene obaveze banaka po osnovu premije osiguranja depozita fizičkih lica, preduzetnika i malih i srednjih pravnih lica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 6/09, strana: 61 od 26.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 49 od 26.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 104 od 24.04.2015.


Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 133/14, strana: 3 od 10.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 43 od 17.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 15 od 27.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 12 od 01.04.2015.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za analizu infrastrukture informacionih sistema državnih organa

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 32 od 13.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 69 od 03.04.2015.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za pronalaženje modela finansiranja projekta rekonstrukcije i izgradnje pruge Beograd-Budimpešta

"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 19 od 01.04.2015.


Odluka o obrazovanju Saveta za nacionalne manjine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 32/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 154 od 24.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 207 od 08.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 68 od 03.04.2015.


Odluka o obrazovanju Saveta za nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 68 od 03.04.2015.


Odluka o obrazovanju Stalne koordinacione grupe za nadzor nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma

"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 6 od 24.04.2015.


Odluka o obrazovanju Stalne koordinacione grupe za nadzor nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 26/09, strana: 11 od 14.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 6 od 24.04.2015.


Odluka o obrazovanju Upravljačko-nadzornog odbora Projekta rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja

"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 10 od 09.04.2015.


Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji opštine Bor

"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 128 od 24.04.2015.


Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava

PRESTAJE DA VAŽI - sa 32/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 49/13, strana: 6 od 05.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 39 od 03.04.2015.


Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 39 od 03.04.2015.


Odluka o određivanju velikih tehničkih sistema od značaja za odbranu

"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 3 od 16.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 22 od 17.04.2015.


Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost

"Službeni glasnik RS", broj 121/14, strana: 25 od 05.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 147/14, strana: 21 od 31.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 69 od 03.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 7 od 24.04.2015.


Odluka o osnivanju Odbora za upravljanje Apeks zajmom za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije

"Službeni glasnik RS", broj 64/11, strana: 3 od 31.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 7 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 91/12, strana: 6 od 21.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 3 od 08.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 17 od 22.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 14 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 100/14, strana: 15 od 15.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 10 od 09.04.2015.


Odluka o podacima koje davalac lizinga dostavlja Narodnoj banci Srbije i o načinu i rokovima dostavljanja tih podataka

"Službeni glasnik RS", broj 87/12, strana: 22 od 07.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 96 od 16.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 115 od 09.04.2015.


Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 123 od 17.04.2015.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 137 od 01.04.2015.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 123 od 17.04.2015.


Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku unapređenja privrednog ambijenta u cilju privlačenja investicija za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 73 od 03.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 115 od 09.04.2015.


Odluka o sadržini i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju i načinu dokazivanja ispunjenosti drugih uslova za dobijanje ovlašćenja za obavljanje tih poslova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/15 - 27. juna 2015. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 80/06, strana: 7 od 26.09.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 38/15, strana: 74 od 29.04.2015.


Odluka o sadržini mišljenja ovlašćenog aktuara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/15 - 27. juna 2015. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 19/05, strana: 25 od 26.02.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 38/15, strana: 68 od 29.04.2015.


Odluka o sadržini mišljenja ovlašćenog aktuara

PAŽNJA - stupa na snagu 27. juna 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 38/15, strana: 68 od 29.04.2015.


Odluka o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju

PAŽNJA - stupa na snagu 27. juna 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 38/15, strana: 74 od 29.04.2015.


Odluka o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenog aktuara

PAŽNJA - stupa na snagu 27. juna 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 38/15, strana: 71 od 29.04.2015.


Odluka o upravljanju rizicima banke

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 135 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 35 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 120 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 89 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 23/13, strana: 7 od 13.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 137 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 23 od 22.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 115 od 09.04.2015.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Službeni glasnik" Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 26/13, strana: 9 od 20.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 69 od 03.04.2015.


Odluka o uslovima za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/15 - 27. juna 2015. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 104/06, strana: 86 od 17.11.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 3/11, strana: 20 od 24.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 38/15, strana: 71 od 29.04.2015.


Odluka o ustupanju poslova od javnog interesa u oblasti dijagnostike štetnih organizama i zaštite zdravlja šumskog bilja

"Službeni glasnik RS", broj 34/15, strana: 5 od 14.04.2015.


Odluka o utvrđivanju načina i rokova obračuna i naplate početne premije osiguranja depozita

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 6/09, strana: 61 od 26.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 104 od 24.04.2015.


Odluka o utvrđivanju sadržine obrasca Izveštaja koji banke dostavljaju Agenciji i načina i rokova obračuna i naplate premije osiguranja depozita

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 60 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 105 od 24.04.2015.


Odluka o utvrđivanju sadržine obrasca Izveštaja koji banke dostavljaju Agenciji i načina i rokova obračuna i naplate redovne premije osiguranja depozita

"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 105 od 24.04.2015.


Odluka o utvrđivanju sadržine obrasca Izveštaja koji banke dostavljaju Agenciji o visini depozita velikih pravnih lica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 84/11, strana: 36 od 11.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 105 od 24.04.2015.


Odluka o utvrđivanju stare i retke bibliotečke građe za kulturno dobro od velikog značaja

"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 157 od 01.04.2015.


Odluka o utvrđivanju visine naknade troškova veštačenja po zahtevu inostranog nosioca osiguranja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 32/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 193 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 106 od 03.04.2015.


Odluka o utvrđivanju visine naknade troškova veštačenja po zahtevu inostranog nosioca osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 106 od 03.04.2015.


Odluka o utvrđivanju visine taksi u 2016. godini (Antidoping agencija)

"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 124 od 17.04.2015.


Odluka o visini i načinu plaćanja lučkih i pristanišnih naknada

"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 151 od 01.04.2015.


Odluka o vrsti, visini i načinu plaćanja lučkih i pristanišnih taksi

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 163 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 151 od 01.04.2015.


Odluka utvrđivanju načina i rokova obračuna i naplate početne premije osiguranja depozita

"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 104 od 24.04.2015.


Odluke o davanju saglasnosti na cene prirodnog gasa i pristupa sistemu za distribuciju gasa

"Službeni glasnik RS", broj 38/15, strana: 77 od 29.04.2015.


Odluke o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 6 od 01.04.2015.


Odluke o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 3 od 01.04.2015.


Odluke o izboru sudija i prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 136 od 01.04.2015.


Odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 3 od 17.04.2015.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 122 od 17.04.2015.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 123 od 09.04.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj Už-9399/2013

"Službeni glasnik RS", broj 34/15, strana: 34 od 14.04.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-1211/2011, Už-2095/2012

"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 97 od 24.04.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke IUo-915/2012, IUo-9/2013, IUo-146/2013

"Službeni glasnik RS", broj 36/15, strana: 42 od 21.04.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 4 od 17.04.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 7 od 24.04.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 7 od 09.04.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 5 od 03.04.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 38/15, strana: 11 od 29.04.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 36/15, strana: 3 od 21.04.2015.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 3 od 01.04.2015.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u martu 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 96 od 24.04.2015.


Podaci o visini prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u prvom kvartalu 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 97 od 24.04.2015.


Pravilnik o ceni usluga srednje škole

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 35/93, strana: 1588 od 14.05.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 36/15, strana: 22 od 21.04.2015.


Pravilnik o davanju saglasnosti na imenovanje članova uprave berze, investicionog društva i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 93/11, strana: 41 od 09.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 44/12, strana: 6 od 01.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 124 od 17.04.2015.


Pravilnik o imunizaciji i načinu zaštite lekovima

"Službeni glasnik RS", broj 11/06, strana: 114 od 07.02.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 36 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 265 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 18 od 15.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 130 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 38 od 27.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 105 od 03.04.2015.


Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca evidencije ulova privrednog ribara i načinu vođenja evidencije o ulovu ribe

"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 89 od 24.04.2015.


Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca evidencije ulova ribolovca i načinu vođenja evidencije o ulovu ribe

"Službeni glasnik RS", broj 34/15, strana: 5 od 14.04.2015.


Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Službeni glasnik RS", broj 36/15, strana: 19 od 21.04.2015.


Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja

"Službeni glasnik RS", broj 36/15, strana: 22 od 21.04.2015.


Pravilnik o merama za otkrivanje, sprečavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma Anoplophora chinensis (Thomson) i Anoplophora malasiaca (Forster), načinu određivanja granica zaraženog, ugroženog i područja bez štetnog organizma, uslovima za okončanje naloženih mera, kao i načinu obaveštavanja o preduzetim merama

"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 93 od 24.04.2015.


Pravilnik o merilima za utvrđivanje cene usluga u osnovnoj školi

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 42/93, strana: 1927 od 10.06.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 37/09, strana: 36 od 22.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 36/15, strana: 19 od 21.04.2015.


Pravilnik o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 58/12, strana: 63 od 13.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 116 od 01.04.2015.


Pravilnik o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa

"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 116 od 01.04.2015.


Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka neophodnih za praćenje sprovođenja Akcionog plana za energetsku efikasnosti u Republici Srbiji i metodologiji za praćenje, proveru i ocenu efekata njegovog sprovođenja

"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 17 od 24.04.2015.


Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem

"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 30 od 09.04.2015.


Pravilnik o načinu iskazivanja i izveštavanja o procenjenim finansijskim efektima zakona, drugog propisa ili drugog akta na budžet, odnosno finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 98 od 03.04.2015.


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela

PRESTAJE DA VAŽI - sa 33/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 55 od 10.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 36/14, strana: 22 od 28.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 25 od 09.04.2015.


Pravilnik o načinu pružanja i sadržini informacija o osiguranje depozita koje banke daju klijentima

"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 127 od 24.04.2015.


Pravilnik o načinu vođenja evidencije o ulovu ribe, kao i o izgledu i sadržini jedinstvenog obrasca evidencije ulova od strane rekreativnog ribolovca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 180 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 34/15, strana: 5 od 14.04.2015.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil tehničar za održavanje objekata

"Prosvetni glasnik", broj 8/12, strana: 831 od 17.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 2/15, strana: 1 od 24.04.2015.


Pravilnik o nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 17/13, strana: 37 od 21.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 105 od 03.04.2015.


Pravilnik o obavezama carinskih organa u postupku izvoza, uvoza i tranzita naoružanja i vojne opreme

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 98 od 03.04.2015.


Pravilnik o obavezama carinskih organa u spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene

PRESTAJE DA VAŽI - sa 32/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 67/05, strana: 27 od 29.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 98 od 03.04.2015.


Pravilnik o obaveznoj sadržini plana i programa za obavljanje lučke delatnosti i studije ekonomske opravdanosti za investiciju

"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 126 od 17.04.2015.


Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća i zavisnih društava kapitala čiji je osnivač to preduzeće

"Službeni glasnik RS", broj 36/13, strana: 5 od 19.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 24 od 07.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 38/15, strana: 51 od 29.04.2015.


Pravilnik o obrascu prijave za javni poziv za dodelu sredstava za privlačenje direktnih investicija

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 74 od 03.04.2015.


Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenja određenih postupaka

"Službeni glasnik RS", broj 94/10, strana: 24 od 10.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 16 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/11, strana: 24 od 12.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 47 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 25 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 131 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 36 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 31 od 26.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 27 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 19 od 29.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 73 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 72 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 97 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 11 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 33 od 16.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 9 od 22.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 96 od 06.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 24/15, strana: 61 od 06.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 32 od 09.04.2015.


Pravilnik o podsticajima za očuvanje životinjskih genetičkih resursa

"Službeni glasnik RS", broj 83/13, strana: 17 od 20.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 115 od 17.04.2015.


Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencija iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 89 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 33 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 28 od 10.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 36/15, strana: 26 od 21.04.2015.


Pravilnik o sadržini i načinu objavljivanja podataka registra inženjera Inženjerske komore Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 114 od 17.04.2015.


Pravilnik o sadržini i načinu vođenja i održavanja Centralnog registra planskih dokumenata, informacionog sistema o stanju u prostoru i lokalnog informacionog sistema i digitalnom formatu dostavljanja planskih dokumenata

"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 27 od 09.04.2015.


Pravilnik o sadržini i obrascu prijave za učestvovanje u postupku dodele sredstava za privlačenje direktnih investicija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 32/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 49/11, strana: 38 od 06.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 74 od 03.04.2015.


Pravilnik o sadržini, načinu, postupku i rokovima izrade i objavljivanje separata

"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 27 od 09.04.2015.


Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru u Kontnom planu za budžetski sistem

"Službeni glasnik RS", broj 103/11, strana: 245 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 273 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 26 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 270 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 76 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 255 od 31.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 10 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 11 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 42 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 46 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 31 od 26.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 11 od 03.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 105 od 03.04.2015.


Pravilnik o Tarifi o nagradama i naknadama u postupku posredovanja

"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 113 od 17.04.2015.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za betonski čelik

PRESTAJE DA VAŽI - sa 35/14 - ZAMENJEN NOVI
"Službeni glasnik RS", broj 49/11, strana: 32 od 06.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 12 od 17.04.2015.


Pravilnik o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 36 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 33 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 28 od 10.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 36/15, strana: 27 od 21.04.2015.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Specijalnog rezervata prirode "Ritovi donjeg Potisja"

"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 126 od 09.04.2015.


Pravilnik o upisu učenika u srednju školu

"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 8 od 16.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 88 od 24.04.2015.


Pravilnik o upućivanju osuđenih, prekršajno kažnjenih i pritvorenih lica u zavode za izvršenje krivičnih sankcija

"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 111 od 01.04.2015.


Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada

"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 124 od 01.04.2015.


Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 33 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 124 od 01.04.2015.


Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela

"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 25 od 09.04.2015.


Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

"Službeni glasnik RS", broj 104/11, strana: 3 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 274 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 27 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 77 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 254 od 31.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 11 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 15 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 34 od 29.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 43 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 47 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 31 od 26.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 11 od 03.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 105 od 03.04.2015.


Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 20 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 33 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 29 od 10.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 127/14, strana: 52 od 21.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 36/15, strana: 24 od 21.04.2015.


Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica

"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 10 od 11.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 115 od 17.04.2015.


Pravilnik o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija/lokacija za terestričke analogne FM i TV radiodifuzne stanice za teritoriju Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 9/12, strana: 11 od 05.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 30/12, strana: 146 od 10.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 129 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 21 od 31.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 32 od 09.04.2015.


Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 90 od 03.04.2015.


Pravilnik o vođenju registra obaveznih rezervi nafte i derivata nafte i sastavljanju mesečnih statističkih izveštaja o količini, kvalitetu, strukturi i razmeštaju obaveznih i drugih rezervi nafte i derivata nafte

"Službeni glasnik RS", broj 38/15, strana: 46 od 29.04.2015.


Presuda Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci broj 54195/07 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 34/15, strana: 36 od 14.04.2015.


Presuda Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavkama br. 63398/13, 76869/13, 76879/13, 76886/13, 76890/13 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 34/15, strana: 41 od 14.04.2015.


Program Fonda za razvoj Republike Srbije za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 13 od 28.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 123 od 09.04.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 110 od 17.04.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na godišnje programe poslovanja javnih preduzeća u elektroprivredi

"Službeni glasnik RS", broj 38/15, strana: 32 od 29.04.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na kandidature za organizovanje sportskih prvenstava i takmičenja

"Službeni glasnik RS", broj 31/15 od 01.04.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 11 od 24.04.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja i rada (Fonda za razvoj Republike Srbije, Instituta za standardizaciju Srbije, Turističke organizacije Srbije, Privrednog društva "Prosvetni pregled" d.o.o. Beograd, Agencije za upravljanje lukama ...)

"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 18 od 09.04.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na programe rada i raspodele dobiti javnih preduzeća

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 69 od 03.04.2015.


Rešenja o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 110 od 01.04.2015.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Beograd)

"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 128 od 24.04.2015.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Subotica)

"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 157 od 01.04.2015.


Rešenja o imenovanju sudskih veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 99 od 01.04.2015.


Rešenja o početku obavljanja delatnosti javnih beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 128 od 17.04.2015.


Rešenja o razrešenjima sudskih veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 113 od 17.04.2015.


Rešenja o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 126 od 24.04.2015.


Rešenja o upisu promena u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 125 od 09.04.2015.


Rešenja o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 38/15, strana: 46 od 29.04.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 20 od 09.04.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 13 od 24.04.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 111 od 17.04.2015.


Rešenja o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 14 od 24.04.2015.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 70 od 03.04.2015.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 38/15, strana: 35 od 29.04.2015.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 111 od 17.04.2015.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 22 od 09.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 15 od 24.04.2015.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 125 od 17.04.2015.


Rešenje o davanju ovlašćenja Javnom preduzeću "Nuklearni objekti Srbije" za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja

"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 126 od 24.04.2015.


Rešenje o davanju ovlašćenja za ispitivanje otpada

"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 25 od 09.04.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na kandidaturu Košarkaškog saveza Srbije za organizovanje Evropskog prvenstva u košarci za seniorke

"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 20 od 09.04.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na kandidaturu Tekvondo asocijacije Srbije za organizovanje Prvenstva Evrope u formama 2015. godine u Beogradu

"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 111 od 17.04.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo Javno preduzeće za prečišćavanje i distribuciju vode, prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda i odvođenje atmosferskih voda "Vodovod" Vranje, potpuna odgovornost

"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 19 od 01.04.2015.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Inđija)

"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 125 od 09.04.2015.


Rešenje o imenovanju sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 17 od 24.04.2015.


Rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći

"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 16 od 24.04.2015.


Rešenje o razrešenju sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 38/15, strana: 46 od 29.04.2015.


Rešenje o upisu promena podataka u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 38/15, strana: 78 od 29.04.2015.


Rešenje o upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 126 od 17.04.2015.


Rešenje o upisu u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 108 od 03.04.2015.


Rešenje o ustupanju, bez naknade, Ministarstvu unutrašnjih poslova - Direkciji policije - Žandarmerije, stvari oduzetih u postupku terenske kontrole

"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 21 od 09.04.2015.


Rešenje o ustupanju, bez naknade, Ministarstvu unutrašnjih poslova, stvari oduzetih u postupku terenske kontrole

"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 21 od 09.04.2015.


Rešenje o usvajanju zahteva za obnovu dozvole za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskih prava (Sokoj)

"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 126 od 24.04.2015.


Rešenje o utvrđivanju visine naknade pogrebnih troškova za korisnike penzija za april, maj i jun 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 108 od 03.04.2015.


Rešenje Ustavnog suda broj IUo-12/2014 i izdvojena mišljenja sudija

"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 116 od 17.04.2015.


Spisak srpskih standarda iz oblasti liftova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 59/14, strana: 5 od 05.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 34/15, strana: 33 od 14.04.2015.


Spisak srpskih standarda iz oblasti liftova

"Službeni glasnik RS", broj 34/15, strana: 33 od 14.04.2015.


Spisak srpskih standarda iz oblasti mašina

"Službeni glasnik RS", broj 34/15, strana: 7 od 14.04.2015.


Spisak srpskih standarda iz oblasti mašina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 59/14, strana: 70 od 05.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 34/15, strana: 7 od 14.04.2015.


Sporazum između Republike Srbije i Kanade o podsticanju i zaštiti ulaganja, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 8/15, strana: 1 od 21.04.2015.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti turizma, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 8/15, strana: 16 od 21.04.2015.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o saradnji u oblasti turizma

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 8/15, strana: 15 od 21.04.2015.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Jermenije o ekonomskoj, naučnoj i tehničkoj saradnji, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 8/15, strana: 14 od 21.04.2015.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o utvrđivanju granične procedure za železnički granični prelaz Preševo - Tabanovce, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/15, strana: 12 od 29.04.2015.


Sporazum o vazdušnom saobraćaju između Jugoslavije i Kine, sa Uredbom o ratifikaciji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 51/73
"Službeni glasnik RS", broj 42/09, strana: 235 od 02.06.2009.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/15, strana: 7 od 29.04.2015.


Sporazum o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/15, strana: 7 od 29.04.2015.


Sporazum o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/15, strana: 1 od 29.04.2015.


Strategija za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i konkurentnosti za period od 2015. do 2020. godine

"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 22 od 17.04.2015.


Ukaz o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 3 od 09.04.2015.


Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Ekvador, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Braziliji

"Službeni glasnik RS", broj 36/15, strana: 18 od 21.04.2015.


Ukazi o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 4 od 17.04.2015.


Ukazi o opozivu sa dužnosti i postavljenju na dužnost izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije u Kraljevini Svazilend i Kraljevini Butan

"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 3 od 09.04.2015.


Ukazi o opozivu sa dužnosti i postavljenju na dužnosti izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije (Višenacionalna Država Bolivija, Republika Sejšeli, Južni Sudan)

"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 6 od 17.04.2015.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 184/2015 od 2. februara 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 147 od 01.04.2015.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 185/2015 od 2. februara 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 148 od 01.04.2015.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/181 od 30. januara 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 143 od 01.04.2015.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/182 od 2. februara 2015. godine o stavljanju van snage Uredbe Komisije (EU) o sprovođenju broj 827/2011 u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 145 od 01.04.2015.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/183 od 2. februara 2015. godine o izmenama i dopunama Uredbe (EZ) broj 635/2005 u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 146 od 01.04.2015.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/20 od 5. januara 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 138 od 01.04.2015.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/21 od 5. januara 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 139 od 01.04.2015.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/22 od 5. januara 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 140 od 01.04.2015.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2015/23 od 5. januara 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 142 od 01.04.2015.


Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 221/2015 od 10. februara 2015. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 149 od 01.04.2015.


Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke "Nedelja Crvenog krsta"

"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 4 od 24.04.2015.


Uredba o kriterijumima i postupku dodele sredstava za učešće u finansiranju programa rada udruženja koji se zasnivanju na aktivnostima od značaja za odbranu

"Službeni glasnik RS", broj 100/08, strana: 3 od 31.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 4 od 15.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 5 od 24.04.2015.


Uredba o lokacijskim uslovima

"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 8 od 17.04.2015.


Uredba o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća

"Službeni glasnik RS", broj 3/11, strana: 7 od 24.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 5 od 24.04.2015.


Uredba o prijemu u profesionalnu vojnu službu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 35/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 112/08, strana: 16 od 10.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 34/10, strana: 15 od 21.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 15 od 17.04.2015.


Uredba o prijemu u profesionalnu vojnu službu

"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 15 od 17.04.2015.


Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje

"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 12 od 17.04.2015.


Uredba o uslovima koje moraju da ispunjavaju luke, odnosno pristaništa namenjena za međunarodni saobraćaj

PRESTAJE DA VAŽI - sa 33/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list SRJ", broj 28/98, strana: 1 od 06.06.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 4 od 09.04.2015.


Uredba o uslovima koje moraju da ispunjavaju luke, pristaništa i privremena pretovarna mesta

"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 4 od 09.04.2015.


Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 3 od 24.04.2015.


Uredba o utvrđivanju Programa podrške razvoju regionalne konkurentnosti u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 20 od 03.04.2015.


Uredba o utvrđivanju Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 3 od 03.04.2015.


Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2015. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 36 od 03.04.2015.


Uredba o utvrđivanju Programa unapređenja institucionalne infrastrukture - standardizovani set usluga akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 35 od 03.04.2015.


Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja eksploatacije Kolubarskog lignitskog basena

"Službeni glasnik RS", broj 122/08, strana: 18 od 30.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 93/11, strana: 8 od 09.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 38/15, strana: 28 od 29.04.2015.


Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka Kopaonik

"Službeni glasnik RS", broj 95/09, strana: 8 od 17.11.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 65 od 03.04.2015.


Zaključak o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period 2015-2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 20 od 01.04.2015.


Zaključak o usvajanju Nacionalnog programa bezbednosti u civilnom vazduhoplovstvu

"Službeni glasnik RS", broj 38/15, strana: 36 od 29.04.2015.


Zaključak Vlade o usmeravanju i usklađivanju rada organa državne uprave u obavljanju poslova državne uprave koji se odnose na javna preduzeća i društva kapitala koja obavljaju delatnost od opšteg interesa

"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 14 od 24.04.2015.


Zakon o državnoj upravi

PRESTAJE DA VAŽI - sa 79/05, 87/11, 36/15 - istekom 12 meseci od dana stupanja na snagu Zakona o inspekcijskom nadzoru - ZAMENJEN NOVIM ZAKONIMA
"Službeni glasnik RS", broj 20/92, strana: 716 od 10.04.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 6/93, strana: 145 od 22.01.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 48/93, strana: 2209 od 01.07.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 53/93, strana: 2467 od 16.07.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 67/93, strana: 3111 od 30.08.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 48/94, strana: 1497 od 20.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 49/99, strana: 917 od 11.11.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 79/05, strana: 3 od 16.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 87/11, strana: 5 od 21.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 36/15, strana: 3 od 21.04.2015.


Zakon o inspekcijskom nadzoru

PAŽNJA - primenjuje se istekom roka od 12 meseci od dana stupanja na snagu, osim odredaba koje stupaju na snagu istekom roka od tri meseca, odnosno pet meseci od dana stupanja na snagu (videti član 70. zakona)
"Službeni glasnik RS", broj 36/15, strana: 3 od 21.04.2015.


Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 66 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 52/11, strana: 22 od 15.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 34 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 3 od 17.04.2015.


Zakon o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 26/95, strana: 8 od 02.06.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 38/15, strana: 12 od 29.04.2015.


Zakon o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 38/15, strana: 12 od 29.04.2015.


Zakon o upotrebi znakovnog jezika

"Službeni glasnik RS", broj 38/15, strana: 25 od 29.04.2015.


Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta "Beograd na vodi"

"Službeni glasnik RS", broj 34/15, strana: 3 od 14.04.2015.


Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

"Službeni glasnik RS", broj 36/09, strana: 195 od 15.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 88/10, strana: 186 od 23.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 38/15, strana: 24 od 29.04.2015.


Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

"Službeni glasnik RS", broj 125/04, strana: 63 od 22.11.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 36/15, strana: 18 od 21.04.2015.


Zakon o žičarama za transport lica

"Službeni glasnik RS", broj 38/15, strana: 3 od 29.04.2015.


Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za refundaciju troškova učešća privrednih subjekata na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji koji se održavaju u periodu januar-decembar 2015. godine

"Službeni list APV", broj 11/15, strana: 166 od 18.03.2015.


Javni konkurs za dodelu sredstava za realizaciju programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja na teritoriji AP Vojvodine

"Službeni list APV", broj 15/15, strana: 531 od 09.04.2015.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti kulture

"Službeni list APV", broj 15/15, strana: 527 od 09.04.2015.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti razvoja sporta

"Službeni list APV", broj 15/15, strana: 530 od 09.04.2015.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture - poboljšanje nivoa usluge saobraćajnica

"Službeni list APV", broj 15/15, strana: 528 od 09.04.2015.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zaštite voda

"Službeni list APV", broj 15/15, strana: 526 od 09.04.2015.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite

"Službeni list APV", broj 12/15, strana: 183 od 25.03.2015.


Javni konkurs za su/finansiranje projekata udruženja građana u 2015. godini čije je sedište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 13/15, strana: 196 od 01.04.2015.


Javni konkurs za su/finansiranje projekata upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine u toku 2015. godine

"Službeni list APV", broj 13/15, strana: 195 od 01.04.2015.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava romskim neprofitnim organizacijama/udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja

"Službeni list APV", broj 11/15, strana: 167 od 18.03.2015.


Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 14/15, strana: 521 od 08.04.2015.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje izrade lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma

"Službeni list APV", broj 11/15, strana: 168 od 18.03.2015.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje programa obrazovanja romske dece osnovnoškolskog uzrasta od 5-8 razreda školske 2015/16. godine

"Službeni list APV", broj 11/15, strana: 168 od 18.03.2015.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje realizacije lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma u oblasti stanovanja

"Službeni list APV", broj 11/15, strana: 167 od 18.03.2015.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta APV u 2015. godini za realizaciju projektnih aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine: rešavanje problema neadekvatnog odlaganja otpada - sanacija, rekultivacija postojećih deponija; sanacija i rekultivacija degradiranih površina; podizanje zaštitnih zelenih pojaseva; nabavka opreme i uređaja za očuvanje životne sredine kapitalnog karaktera

"Službeni list APV", broj 13/15, strana: 194 od 01.04.2015.


Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za male prerađivačke kapacitete na teritoriji APV u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 10/15, strana: 149 od 11.03.2015.
"Službeni list APV", broj 13/15, strana: 197 od 01.04.2015.


Konkurs za doprinos unapređenju znanja i razumevanja procesa evropskih integracija

"Službeni list APV", broj 11/15, strana: 169 od 18.03.2015.


Konkurs za finansiranje projekata sa ciljem afirmacije žena u sportu

"Službeni list APV", broj 12/15, strana: 182 od 25.03.2015.


Konkurs za sufinansiranje projekata usmerenih na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma za nastavak "Dekade inkluzije Roma" u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 12/15, strana: 182 od 25.03.2015.


Odluka o dodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu i nacionalne manjine za dotacije etničkim zajednicama

PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 5/06, strana: 103 od 28.04.2006.
"Službeni list APV", broj 14/15, strana: 209 od 08.04.2015.


Odluka o imenovanju članova Pokrajinskog saveta za bezbednost

"Službeni list APV", broj 14/15, strana: 520 od 08.04.2015.


Odluka o imenovanju članova Pokrajinskog saveta za bezbednost

PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 25/12, strana: 1391 od 01.10.2012.
"Službeni list APV", broj 14/15, strana: 520 od 08.04.2015.


Odluka o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 19/12, strana: 1073 od 22.06.2012.
"Službeni list APV", broj 25/12, strana: 1391 od 01.10.2012.
"Službeni list APV", broj 29/12, strana: 1590 od 25.10.2012.
"Službeni list APV", broj 33/12, strana: 1650 od 22.11.2012.
"Službeni list APV", broj 15/13, strana: 262 od 25.04.2013.
"Službeni list APV", broj 18/13, strana: 330 od 22.05.2013.
"Službeni list APV", broj 47/13, strana: 1297 od 05.12.2013.
"Službeni list APV", broj 28/14, strana: 1379 od 09.07.2014.
"Službeni list APV", broj 42/14, strana: 1691 od 28.10.2014.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2110 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 14/15, strana: 520 od 08.04.2015.


Odluka o poslaniku u radnom odnosu u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 13/15, strana: 193 od 01.04.2015.


Odluka o pravu na korišćenje i načinu korišćenja prenosnih računara za službene potrebe

"Službeni list APV", broj 12/11, strana: 601 od 18.07.2011.
"Službeni list APV", broj 17/14, strana: 935 od 07.05.2014.
"Službeni list APV", broj 11/15, strana: 161 od 18.03.2015.


Odluka o raspodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu i nacionalne manjine za donacije i transfere opštinama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u kojima je jezik i pismo nacionalne manjine u službenoj upotrebi

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/08 i 14/15 - ZAMENJENA NOVIM
"Službeni list APV", broj 20/06, strana: 790 od 25.12.2006.
"Službeni list APV", broj 6/08, strana: 230 od 26.03.2008.
"Službeni list APV", broj 14/15, strana: 207 od 08.04.2015.


Odluka o utvrđivanju mađarskih naziva naseljenih mesta u Vojvodini

"Službeni list APV", broj 12/03, strana: 250 od 27.08.2003.
"Službeni list APV", broj 12/15, strana: 184 od 25.03.2015.


Odluke o razrešenju i imenovanju člana Saveta Univerziteta u Novom Sadu

"Službeni list APV", broj 12/15, strana: 177 od 25.03.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o dodeli budžetskih sredstava organima i organizacijama u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica

"Službeni list APV", broj 14/15, strana: 207 od 08.04.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o dodeli budžetskih sredstava organizacijama nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica

"Službeni list APV", broj 14/15, strana: 209 od 08.04.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o dodeli budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i učeničkog standarda u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

"Službeni list APV", broj 14/15, strana: 210 od 08.04.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora naftovoda od sabirno otpremne stanice Turija sever do rafinerije nafte Novi Sad, sa elementima detaljne regulacije

"Službeni list APV", broj 14/15, strana: 214 od 08.04.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene kulturnog predela Bač

"Službeni list APV", broj 14/15, strana: 250 od 08.04.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju prostornog plana područja posebne namene multifunkcionalnog ekološkog koridora Tise

"Službeni list APV", broj 14/15, strana: 326 od 08.04.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o izradi prostornog plana područja posebne namene sistema za navodnjavanje Srema

"Službeni list APV", broj 14/15, strana: 502 od 08.04.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene sistema za vodosnabdevanje "Istočni Srem"

"Službeni list APV", broj 14/15, strana: 514 od 08.04.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene zaštićenih prirodnih dobara "Okanj Bara" i "Rusanda"

"Službeni list APV", broj 14/15, strana: 507 od 08.04.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Javnom vodoprivrednom preduzeću "Vode Vojvodine"

"Službeni list APV", broj 4/13, strana: 80 od 14.02.2013.
"Službeni list APV", broj 14/15, strana: 213 od 08.04.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o osnivanju Instituta BioSens - istraživačko-razvojnog instituta za informacione tehnologije biosistema

"Službeni list APV", broj 14/15, strana: 205 od 08.04.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o polaganju prijemnog ispita odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti za upis na visokoškolsku ustanovu čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina na jezicima nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica

"Službeni list APV", broj 14/15, strana: 207 od 08.04.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o polaganju prijemnog ispita odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti za upis na visokoškolsku ustanovu na jezicima nacionalnih zajednica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 15/13, strana: 261 od 25.04.2013.
"Službeni list APV", broj 14/15, strana: 205 od 08.04.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o programu unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

"Službeni list APV", broj 14/15, strana: 211 od 08.04.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o zaštiti predela izuzetnih odlika "Karaš - Nera"

"Službeni list APV", broj 14/15, strana: 497 od 08.04.2015.


Pokrajinska uredba o ustanovljavanju prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 11/15, strana: 161 od 18.03.2015.


Pravilnik o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

"Službeni list APV", broj 13/15, strana: 192 od 01.04.2015.


Pravilnik o načinu realizacije programa i projekata u 2015. godini, čija je realizacija započeta iz sredstava Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 5/15, strana: 61 od 11.02.2015.
"Službeni list APV", broj 15/15, strana: 525 od 09.04.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti koja je donela Pokrajinska vlada

"Službeni list APV", broj 11/15, strana: 162 od 18.03.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti koja je donela Pokrajinska vlada

"Službeni list APV", broj 13/15, strana: 192 od 01.04.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti koja je donela Pokrajinska vlada

"Službeni list APV", broj 12/15, strana: 178 od 25.03.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 11/15, strana: 163 od 18.03.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 12/15, strana: 177 od 25.03.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Pokrajinska vlada

"Službeni list APV", broj 13/15, strana: 189 od 01.04.2015.


Rešenje o davanju lovišta "Gornji Srem" na gazdovanje

"Službeni list APV", broj 13/15, strana: 197 od 01.04.2015.


Rešenje o davanju ovlašćenja za zaključenje kolektivnog ugovora

"Službeni list APV", broj 13/15, strana: 189 od 01.04.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 15/15, strana: 252 od 09.04.2015.


Rešenje o imenovanju koje je donela Pokrajinska vlada

"Službeni list APV", broj 13/15, strana: 194 od 01.04.2015.


Rešenje o odobravanju udžbenika na mađarskom jeziku

"Službeni list APV", broj 12/15, strana: 181 od 25.03.2015.


Rešenje o postavljenju pomoćnika direktora Uprave za kapitalna ulaganja APV

"Službeni list APV", broj 15/15, strana: 525 od 09.04.2015.


Rešenje o razrešenju stalnog sudskog tumača

"Službeni list APV", broj 14/15, strana: 521 od 08.04.2015.


Cenovnik ostalih usluga JKP "Pogrebne usluge" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 84/14, strana: 14 od 14.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/15, strana: 2 od 02.04.2015.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija

"Službeni list grada Beograda", broj 16/15, strana: 82 od 02.04.2015.


Kolektivni ugovor Javnog preduzeća za komunalnu privredu "Lazarevac" Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 63 od 25.03.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Barajevo za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 102/14, strana: 37 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/15, strana: 47 od 02.04.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Mladenovac za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 101/14, strana: 48 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/15, strana: 7 od 09.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/15, strana: 11 od 02.04.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Voždovac za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 1 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 6 od 25.03.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Zvezdara za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 20 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 30 od 25.03.2015.


Odluka o građevinskom zemljištu

"Službeni list grada Beograda", broj 20/15, strana: 1 od 20.04.2015.


Odluka o izdvajanju budžetskih sredstava za potrebe edukacija poljoprivrednih proizvođača u cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje na teritoriji GO Zvezdara za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 51 od 25.03.2015.


Odluka o izdvajanju budžetskih sredstava za potrebe održavanja nekategorisanih puteva na području gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 51 od 25.03.2015.


Odluka o izdvajanju budžetskih sredstava za potrebe pribavljanja elaborata tehničke zaštite za podizanje nivoa bezbednosti u osnovnim školama na teritoriji gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 51 od 25.03.2015.


Odluka o izmeni Poslovnika o radu Opštinske izborne komisije broj IV-002-013-23/2012-1 od 30. marta 2012. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 20/15, strana: 32 od 20.04.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Ciglana uz Batajnički put", gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 17/15, strana: 12 od 06.04.2015.


Odluka o konverziji potraživanja grada Beograda po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda privrednih društava "Simpo" AD Vranje, "Kondiva" DOO Bujanovac i "Simpo Line" DOO Vranje u trajni ulog grada Beograda u kapitalu "Simpo" AD Vranje

"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 24 od 21.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/15, strana: 14 od 06.04.2015.


Odluka o lokalnim administrativnim taksama

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 100 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 77/14, strana: 1 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/15, strana: 11 od 06.04.2015.


Odluka o načinu finansiranja programa i projekata pravnih i fizičkih lica i finansiranju dodatnih prava korisnika iz sredstava budžeta

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 17 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 29 od 30.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 83 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/15, strana: 41 od 02.04.2015.


Odluka o načinu finansiranja programa udruženja iz budžeta gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 7 od 25.03.2015.


Odluka o načinu finansiranja programa udruženja iz budžeta gradske opštine Vračar

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 41/13, strana: 9 od 23.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 14 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/15, strana: 4 od 02.04.2015.


Odluka o načinu finansiranja programa/projekata udruženja iz budžeta gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 16/15, strana: 4 od 02.04.2015.


Odluka o načinu postupanja sa nepokretnostima koje su u javnoj svojini grada Beograda odnosno na kojima grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja

"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 1 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 97/14, strana: 1 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 20/15, strana: 15 od 20.04.2015.


Odluka o nagrađivanju učenika i njihovih nastavnika - mentora iz budžeta gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 49 od 25.03.2015.


Odluka o nagrađivanju učenika iz budžeta gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 11 od 25.03.2015.


Odluka o nagrađivanju učenika iz budžeta gradske opštine Zvezdara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 48 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 49 od 25.03.2015.


Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini gradske opštine Voždovac i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

"Službeni list grada Beograda", broj 56/12, strana: 6 od 11.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 7 od 25.03.2015.


Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika/odbornica u Skupštini gradske opštine Vračar i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

"Službeni list grada Beograda", broj 16/12, strana: 1 od 11.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 13 od 14.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 16 od 02.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 8 od 25.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 22 od 25.03.2015.


Odluka o nekategorisanim putevima na području gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 48 od 25.03.2015.


Odluka o održavanju čistoće u posebnom naseljenom mestu gradske opštine Voždovac - Ripnju

"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 13 od 25.03.2015.


Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 93/14, strana: 6 od 19.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/15, strana: 39 od 02.04.2015.


Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Sopot

"Službeni list grada Beograda", broj 20/15, strana: 29 od 20.04.2015.


Odluka o opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 58 od 25.03.2015.


Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 49/10, strana: 9 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/12, strana: 23 od 02.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 17 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/14, strana: 1 od 01.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 21 od 25.03.2015.


Odluka o plaćanju zajedničkih troškova po osnovu korišćenja prostora (GO Čukarica)

"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 54 od 25.03.2015.


Odluka o podizanju biste slikaru Pavlu Nikitoviću Niku

"Službeni list grada Beograda", broj 17/15, strana: 13 od 06.04.2015.


Odluka o podizanju spomenika Momčilu Gavriću, najmlađem vojniku Prvog svetskog rata

"Službeni list grada Beograda", broj 17/15, strana: 13 od 06.04.2015.


Odluka o postavljanju privremenih objekata na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 17/15, strana: 1 od 06.04.2015.


Odluka o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 17/15, strana: 6 od 06.04.2015.


Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 16/15, strana: 10 od 02.04.2015.


Odluka o povećanju nenovčanog osnovnog kapitala Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara"

"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 52 od 25.03.2015.


Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 17/15, strana: 1 od 06.04.2015.


Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 16/15, strana: 10 od 02.04.2015.


Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 19 od 25.03.2015.


Odluka o promeni osnivačkog akta - Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Poslovni prostor" Obrenovac (prečišćen tekst - sa 76/14)

"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 44 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/14, strana: 39 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 59 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 12 od 09.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 80/14, strana: 25 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 55 od 25.03.2015.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Zelenilo - Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 28 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 10 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 3 od 22.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 97/14, strana: 6 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/15, strana: 14 od 06.04.2015.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za uređenje, korišćenje i održavanje "Ada Ciganlija" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 15 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 31 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 4 od 22.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/15, strana: 14 od 06.04.2015.


Odluka o pružanju pravne pomoći (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 11 od 25.03.2015.


Odluka o raspolaganju stanovima grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 20/15, strana: 15 od 20.04.2015.


Odluka o stalnim manifestacijama od značaja za gradsku opštinu Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 50 od 25.03.2015.


Odluka o unutrašnjem uređenju uprave gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 6/13, strana: 26 od 08.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 16 od 14.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/15, strana: 81 od 02.04.2015.


Odluka o upotrebi grba i zastave gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 56/09, strana: 1 od 14.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/13, strana: 27 od 30.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 63/13, strana: 5 od 10.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/14, strana: 23 od 20.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/15, strana: 40 od 02.04.2015.


Odluka o upotrebi i zaštiti grba i zastave (stega) gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 19 od 25.03.2015.


Odluka o Upravi gradske opštine Surčin (prečišćen tekst - sa 5/2010)

"Službeni list grada Beograda", broj 49/08, strana: 39 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/09, strana: 14 od 16.03.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/09, strana: 29 od 30.04.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/09, strana: 131 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/10, strana: 43 od 02.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/10, strana: 5 od 19.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 20/10, strana: 42 od 11.06.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/10, strana: 43 od 22.09.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/12, strana: 26 od 11.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 12 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 68/14, strana: 52 od 05.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 61 od 25.03.2015.


Odluka o Upravi gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 47/08, strana: 17 od 28.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/09, strana: 10 od 29.09.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/09, strana: 10 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/10, strana: 14 od 20.09.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/10, strana: 8 od 23.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/10, strana: 20 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/11, strana: 5 od 27.10.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 1 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 31 od 02.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 86/14, strana: 10 od 26.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 47 od 25.03.2015.


Odluka o uređivanju i održavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina

"Službeni list grada Beograda", broj 12/01, strana: 373 od 02.06.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/01, strana: 452 od 20.07.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 25 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/05, strana: 20 od 30.09.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/07, strana: 17 od 11.09.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/11, strana: 7 od 03.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 6 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/15, strana: 11 od 06.04.2015.


Odluka o uslovima i kriterijumima za ostvarivanje prava na dodelu jednokratne novčane pomoći pojedincima i porodicama sa područja gradske opštine Zvezdara (u stanju socijalne potrebe) sredstvima iz budžeta gradske opštine Zvezdara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/15 - Odlukom o stavljanju van snage Odluke
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 37 od 02.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 52 od 25.03.2015.


Odluka o uslovima i načinu postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu (prečišćen tekst - sa 31/2002)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/15 - ZAMENJENA NOVIM ODLUKAMA
"Službeni list grada Beograda", broj 23/94, strana: 632 od 30.12.1994.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/95, strana: 17 od 27.01.1995.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/99, strana: 114 od 22.04.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/01, strana: 158 od 21.03.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/01, strana: 732 od 29.12.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/02, strana: 53 od 04.03.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/02, strana: 359 od 15.07.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/02, strana: 917 od 30.12.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 22 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/07, strana: 14 od 11.09.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/09, strana: 14 od 29.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 24/10, strana: 1 od 30.06.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/11, strana: 1 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/11, strana: 19 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 1 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/15, strana: 1 od 06.04.2015.


Odluka o uslovima i načinu raspolaganja stanovima izgrađenim prema projektu izgradnje 1.100 stanova u Beogradu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 20/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 20/03, strana: 721 od 24.07.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/04, strana: 344 od 26.05.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 34 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/07, strana: 1 od 21.02.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/07, strana: 15 od 11.09.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/10, strana: 24 od 23.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/10, strana: 1 od 18.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/10, strana: 2 od 11.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/12, strana: 1 od 12.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/13, strana: 2 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 77/14, strana: 1 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 20/15, strana: 15 od 20.04.2015.


Odluka o uslovima za ostvarivanje prava na dodelu jednokratne novčane pomoći pojedincima i porodicama u stanju socijalne potrebe sa područja gradske opštine Voždovac sredstvima iz budžeta gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 10 od 25.03.2015.


Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica u opštini Surčin u periodu od 2013. do 2017. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 23 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 62 od 25.03.2015.


Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 6 od 21.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/15, strana: 1 od 02.04.2015.


Odluka o utvrđivanju naknade za rad odbornika Skupštine gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 54 od 25.03.2015.


Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima gradska opština Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 15/11, strana: 3 od 31.05.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/12, strana: 7 od 30.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/12, strana: 15 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 8 od 25.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 22 od 25.03.2015.


Odluke o poništavanju odluka o raspisivanju i sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnih preduzeća (GO Obrenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 56 od 25.03.2015.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine GO Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 57 od 25.03.2015.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 16/15, strana: 3 od 02.04.2015.


Plan detaljne regulacije sanitarne deponije "Vinča", gradska opština Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 17/15, strana: 21 od 06.04.2015.


Plan detaljne regulacije za saobraćajni potez Unutrašnjeg magistralnog poluprstena od saobraćajnice T-6 do Pančevačkog mosta, deonica od ulice Tošin bunar do saobraćajnog čvora "Autokomanda"

"Službeni list grada Beograda", broj 30/07, strana: 1 od 11.09.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/10, strana: 22 od 23.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/11, strana: 67 od 22.09.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 27 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/15, strana: 15 od 06.04.2015.


Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u martu 2015. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 20/15, strana: 29 od 20.04.2015.


Poslovnik Gradskog veća grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 7/09, strana: 2 od 09.03.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/10, strana: 1 od 28.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/12, strana: 1 od 13.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/12, strana: 1 od 23.08.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/15, strana: 2 od 02.04.2015.


Pravilnik o kriterijumima i merilima za utvrđivanje liste reda prvenstva za prvi izbor korisnika socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 20/15 - ZAMENJEN ODLUKOM
"Službeni list grada Beograda", broj 19/12, strana: 1 od 19.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 2 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 20/15, strana: 15 od 20.04.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća na teritoriji GO Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 16/15, strana: 41 od 02.04.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 17/15, strana: 49 od 06.04.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na poslovanje javnih preduzeća (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 18 od 25.03.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Beograda", broj 20/15, strana: 26 od 20.04.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Barajevo)

"Službeni list grada Beograda", broj 40/13, strana: 16 od 09.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/15, strana: 82 od 02.04.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Čukarica)

"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 55 od 25.03.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Palilula)

"Službeni list grada Beograda", broj 20/15, strana: 39 od 20.04.2015.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i prestanku funkcija (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 62 od 25.03.2015.


Rešenja o imenovanju i razrešenju članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 17/15, strana: 50 od 06.04.2015.


Rešenja o postavljenjima, imenovanjima i razrešenjima (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 16 od 25.03.2015.


Rešenja o prestanku funkcija i imenovanju zamenika gradskog pravobranioca grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 17/15, strana: 46 od 06.04.2015.


Rešenja o prestanku funkcija, imenovanjima, razrešenjima (GO Vračar)

"Službeni list grada Beograda", broj 16/15, strana: 8 od 02.04.2015.


Rešenja o utvrđivanju prestanka i izboru člana Veća gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 52 od 25.03.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu Cenovnika ostalih usluga JKP "Pogrebne usluge"

"Službeni list grada Beograda", broj 16/15, strana: 2 od 02.04.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Sportski centar "Olimp - Zvezdara"

"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 54 od 25.03.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Centru beogradskih festivala

"Službeni list grada Beograda", broj 16/15, strana: 3 od 02.04.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Centra za kulturu Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 1 od 25.03.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na unošenje imena "Belgrade" u poslovno ime društva u osnivanju

"Službeni list grada Beograda", broj 17/15, strana: 46 od 06.04.2015.


Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 5 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 53 od 25.03.2015.


Rešenje o imenovanju predsednice i članice Nadzornog odbora Centra za obrazovanje i kulturu "Voždovac - 1947", Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 23 od 25.03.2015.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka između ulica Mihaila Avramovića i Joce Jovanovića, gradska opština Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 20/15, strana: 28 od 20.04.2015.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 56/12, strana: 23 od 11.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 20 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 6 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 6 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 23 od 25.03.2015.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 43 od 02.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 53 od 25.03.2015.


Rešenje o obrazovanju Radne grupe za upravljanje rizicima gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 16/15, strana: 82 od 02.04.2015.


Rešenje o određivanju predstavnika grada Beograda u Skupštini Privrednog društva "Zoološki vrt grada Beograda" d.o.o.

"Službeni list grada Beograda", broj 17/15, strana: 48 od 06.04.2015.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "Ciglana" uz Batajnički put, gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 5 od 25.03.2015.


Rešenje o promeni naziva ulice VI Ličke divizije (GO Barajevo)

"Službeni list grada Beograda", broj 16/15, strana: 82 od 02.04.2015.


Rešenje o razrešenju člana Saveta za zapošljavanje gradske opštine Zemun i imenovanju novog člana Saveta

"Službeni list grada Beograda", broj 16/15, strana: 10 od 02.04.2015.


Rešenje o razrešenju i imenovanju Izborne komisije gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 1/10 od 27.01.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/10 od 02.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/11 od 30.09.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/13, strana: 1 od 18.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/13, strana: 8 od 23.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 7 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 17 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 16 od 25.03.2015.


Rešenje o razrešenju zamenika pravobranioca Gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 16/15, strana: 41 od 02.04.2015.


Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 1 od 31.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 20/15, strana: 28 od 20.04.2015.


Rešenje o utvrđivanju rasporeda radnog vremena u upravi i javnom pravobranilaštvu gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 15/10, strana: 1 od 14.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 57 od 25.03.2015.


Statut Privredne komore Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 86/14, strana: 18 od 26.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 20/15, strana: 32 od 20.04.2015.


Strategija finansijskog upravljanja i kontrole u gradskoj opštini Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 24 od 25.03.2015.


Strategija upravljanja rizicima gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 16/15, strana: 42 od 02.04.2015.


Strategija upravljanja rizicima gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 2 od 25.03.2015.


Zaključak o neangažovanju eksterne revizije za obavljanje revizije završnog računa budžeta gradske opštine Surčin za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 63 od 25.03.2015.


Izveštaj Zaštitnika građana grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/15, strana: 299 od 30.03.2015.


Lokalni akcioni plan politike za mlade grada Novog Sada za period 2015-2018. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 241 od 27.03.2015.


Odluka o držanju domaćih životinja

"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/10, strana: 1917 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/11, strana: 170 od 05.04.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/11, strana: 429 od 09.05.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/12, strana: 1 od 11.01.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 65/13, strana: 1177 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 155 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 217 od 27.03.2015.


Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog bulevara u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 218 od 27.03.2015.


Odluka o javnim parkiralištima na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/10, strana: 82 od 30.01.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/10, strana: 105 od 22.02.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/10, strana: 389 od 29.04.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/10, strana: 1344 od 26.11.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/11, strana: 1152 od 26.11.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/12, strana: 1368 od 12.10.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/13, strana: 61 od 12.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 446 od 13.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 218 od 27.03.2015.


Odluka o mesnim zajednicama

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/00, strana: 783
"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/04
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/10, strana: 818 od 26.06.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 216 od 27.03.2015.


Odluka o obeležavanju Nedelje bezbednosti mladih u gradu Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 203 od 27.03.2015.


Odluka o određivanju organa nadležnog za odlučivanje o otuđenju, odnosno davanju u zakup građevinskog zemljišta u svojini grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1864 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 210 od 27.03.2015.


Odluka o ostvarivanju potreba i interesa mladih u oblastima omladinskog sektora na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 79 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 216 od 27.03.2015.


Odluka o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 210 od 27.03.2015.


Odluka o pribavljanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu grada Novog Sada za potrebe uređenja površina javne namene

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 215 od 27.03.2015.


Odluka o Programu izgradnje i održavanja poslovnog prostora u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1663 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 223 od 27.03.2015.


Odluka o Programu korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 222 od 27.03.2015.


Odluka o utvrđivanju cena radova na održavanju objekata putne privrede

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/15, strana: 360 od 15.04.2015.


Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 203 od 27.03.2015.


Odluka o vrednosti koeficijenta za obračun visine naknade za licence za obavljanje energetskih delatnosti za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/15, strana: 353 od 09.04.2015.


Odluke o sprovođenju javnih konkursa za imenovanja direktora javnih preduzeća u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/15, strana: 316 od 30.03.2015.


Program korišćenja sredstava stambenog fonda u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/15, strana: 322 od 30.03.2015.


Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji grada Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 226 od 27.03.2015.


Program pronatalitetne populacione politike za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/15, strana: 359 od 15.04.2015.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/15, strana: 359 od 15.04.2015.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/15, strana: 350 od 09.04.2015.


Rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/15, strana: 320 od 30.03.2015.


Rešenja o davanju naziva ulicama u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/15, strana: 319 od 30.03.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/15, strana: 318 od 30.03.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/15, strana: 321 od 30.03.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/15, strana: 344 od 09.04.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta JKP "Gradsko zelenilo" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 292 od 27.03.2015.


Rešenje o dodeli novčane nagrade za ostvarene izuzetne rezultate u obavljanju policijskih poslova

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/15, strana: 348 od 09.04.2015.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije i imenovanju zamenika komandanta, načelnika i članova Gradskog štaba za vanredne situacije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/11, strana: 217 od 05.04.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/12, strana: 3 od 11.01.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/12, strana: 334 od 03.04.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/12, strana: 1374 od 12.10.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/12, strana: 1894 od 29.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/13, strana: 400 od 15.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 58/13, strana: 1315 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/15, strana: 321 od 30.03.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor korisnika pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu i izbeglica, nabavkom građevinskog materijala

"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/14, strana: 1118 od 06.10.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/15, strana: 348 od 09.04.2015.


Rešenje o prestanku funkcije zaštitnika građana

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 292 od 27.03.2015.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za osnovne škole za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 90 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/15, strana: 401 od 15.04.2015.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za predškolsku ustanovu "Radosno detinjstvo" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 87 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/15, strana: 128 od 09.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/15, strana: 344 od 09.04.2015.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/15, strana: 349 od 09.04.2015.


Uputstvo za izvršenje budžeta grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/15, strana: 143 od 23.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/15, strana: 401 od 15.04.2015.


Odluka o budžetu grada Kragujevca za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/14, strana: 1 od 12.12.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/15, strana: 2 od 26.03.2015.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku nadzornog odbora Javnog stambenog preduzeća "Kragujevac"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/15, strana: 181 od 26.03.2015.


Odluka o dodeli zvanja "Zaslužni građanin grada Kragujevca"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/15, strana: 1 od 24.04.2015.


Odluka o Gradskim upravama grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 26 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/15, strana: 1 od 26.03.2015.


Odluka o izmenama Odluke Gradskog veća broj 112-291/15-V od 27. februara 2015. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/15, strana: 122 od 31.03.2015.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Dela gradskog centra, blok Stara toplana - potes na uglu ulica Nikole Pašića i Ljube Tadića"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/15, strana: 3 od 24.04.2015.


Odluka o komunalnom redu (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 88 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 50 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 64 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 51 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/15, strana: 155 od 26.03.2015.


Odluka o odobravanju sredstava za realizaciju programa rada udruženja/organizacija osoba sa invaliditetom i obolelih lica za 2015. godinu na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/15, strana: 1 od 16.04.2015.


Odluka o organizaciji i funkcionisanju sistema zaštite i spasavanja i civilne zaštite na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/15, strana: 5 od 24.04.2015.


Odluka o osnivanju JKP "Parking servis Kragujevac" (prečišćen tekst - sa 1/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/03, strana: 70 od 01.07.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 16 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/06, strana: 49 od 24.11.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 32 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/09, strana: 7 od 27.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/09, strana: 28 od 05.10.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 14 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 46/12, strana: 38 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 65 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 29 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 32 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/13, strana: 61 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/14, strana: 1 od 09.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 54 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/15, strana: 155 od 26.03.2015.


Odluka o položaju, nagradama i naknadama vrhunskih sportista i sportskih stručnjaka grada Kragujevca (prečišćen tekst - sa 33/09)

 

PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/15 - ZAMENJEN PRAVILNIKOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/09, strana: 1 od 10.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/12, strana: 29 od 09.11.2012.


Odluka o poveravanju poslova organizovanja pružanja usluga prevoza, smeštaja i ostalih pratećih usluga povodom učešća u sportskim takmičenjima i drugim manifestacijama od značaja za Grad

PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/15 - ZAMENJEN PRAVILNIKOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/08, strana: 8 od 30.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/15, strana: 1 od 03.04.2015.


Odluka o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za Rome za period 2015-2018. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/15, strana: 14 od 24.04.2015.


Odluka o raspisivanju javnog oglasa za Gradskog revizora

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/15, strana: 21 od 24.04.2015.


Odluka o raspisivanju oglasa za II krug zauzeća javne površine za postavljanje bašte tipa "A" putem javnog nadmetanja

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/15, strana: 3 od 16.04.2015.


Odluka o raspisivanju oglasa za zauzeće javne površine za postavljanje bašte tipa "A" putem javnog nadmetanja

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/15, strana: 178 od 26.03.2015.


Odluka o usvajanju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Kragujevca u 2015. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/15, strana: 1 od 31.03.2015.


Odluka o zaduživanju grada Kragujevca za finansiranje deficita tekuće likvidnosti

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/15, strana: 5 od 24.04.2015.


Odluka o započinjanju procesa izrade i implementacije Lokalnog ekološkog akcionog plana grada Kragujevca za period 2015-2019. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/15, strana: 154 od 26.03.2015.


Odluka o zaštiti od elementarnih i drugih većih nepogoda (prečišćen tekst - sa 34/09)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 109 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/05, strana: 5 od 22.06.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/08, strana: 4 od 14.03.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 39/08, strana: 1 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/09, strana: 12 od 10.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/15, strana: 5 od 24.04.2015.


Odluke o dodeli godišnjih nagrada grada Kragujevca - Đurđevdanske nagrade za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/15, strana: 1 od 24.04.2015.


Plan detaljne regulacije "Dela naselja Sušica - Grujina česma - blok između ulica Atinske, Darinke Radović, Drugog srpskog ustanka i Bosanske"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/15, strana: 85 od 26.03.2015.


Plan detaljne regulacije "Radna zona Sobovica"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/13, strana: 1 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/15, strana: 130 od 26.03.2015.


Pravilnik o dodeli sredstava iz budžeta grada Kragujevca za programe u oblasti sporta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/12, strana: 17 od 13.01.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/15, strana: 1 od 03.04.2015.


Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/15, strana: 1 od 03.04.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/15, strana: 1 od 06.04.2015.


Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za područje grada Kragujevca u 2015. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 24 od 26.01.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/15, strana: 24 od 24.04.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/15, strana: 15 od 24.04.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/15, strana: 5 od 16.04.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/15, strana: 156 od 26.03.2015.


Rešenja o postavljenjima načelnika gradskih uprava grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/15, strana: 2 od 27.03.2015.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima članova školskih odbora u školama na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/15, strana: 162 od 26.03.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o izmeni Cenovnika usluga JKP "Parking servis Kragujevac"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/15, strana: 126 od 31.03.2015.


Rešenje o javnim parkiralištima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/10, strana: 19 od 23.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/11, strana: 10 od 19.08.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/11, strana: 8 od 14.10.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/12, strana: 7 od 20.04.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/12, strana: 5 od 11.07.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/14, strana: 9 od 18.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/14, strana: 1 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/14, strana: 6 od 28.07.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/14, strana: 7 od 09.10.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/15, strana: 128 od 31.03.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor kandidata za Gradskog revizora

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/15, strana: 23 od 24.04.2015.


Rešenje o obrazovanju Saveta za zdravlje grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 46/14, strana: 10 od 22.12.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/15, strana: 181 od 26.03.2015.


Uputstvo o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u gradskoj upravi grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/15, strana: 122 od 31.03.2015.


Zaključak o davanju saglasnosti za pristupanje pokretanju postupka likvidacije privrednog društva "Šumadija industrial & logistic park" d.o.o. (skraćeni naziv S.I.L.O. d.o.o.)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/15, strana: 122 od 31.03.2015.


Zaključak o prihvatanju Godišnjeg izveštaja Gradskog štaba za vanredne situacije grada Kragujevca o sprovedenim aktivnostima u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/15, strana: 156 od 26.03.2015.


Zaključak o prihvatanju godišnjeg izveštaja o radu kancelarije Zaštitnika građana za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/15, strana: 14 od 24.04.2015.


Zaključak o prihvatanju Izveštaja Komisije za izbor kandidata za načelnike gradskih uprava o sprovedenom postupku javnog oglašavanja za načelnike gradskih uprava

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/15, strana: 1 od 27.03.2015.


Zaključak o usvajanju Plana rada Gradskog štaba za vanredne situacije grada Kragujevca za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/15, strana: 14 od 24.04.2015.


Rešenje o usklađivanju ekonomski najniže cene taksi prevoza

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/15, strana: 143 od 14.04.2015.


Javna prodaja knjigovodstveno otpisanih vozila u vlasništvu Gradske uprave Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 11/15, strana: 16 od 14.04.2015.


Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2015. godini

"Službeni list grada Subotice", broj 10/15, strana: 1 od 28.03.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 11/15, strana: 16 od 14.04.2015.


Odluka o modelu, metodu i merama za pripremu i rasterećenje subjekta privatizacije Javnog preduzeća "Radio Subotica" Subotica - "Szabadkai Radio Kozvallalat" Szabadka - Javno poduzeće "Radio Subotica" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 190 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 10/15, strana: 5 od 28.03.2015.


Odluka o raspisivanju javnog oglasa za otuđenje (prodaju) građevinskog zemljišta u javnoj svojini putem javnog nadmetanja radi izgradnje

"Službeni list grada Subotice", broj 11/15, strana: 1 od 14.04.2015.


Program mera za unapređenje uslova života na teritoriji grada Subotice za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 11/15, strana: 17 od 14.04.2015.


Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Subotička toplana" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 10/15, strana: 4 od 28.03.2015.


Rešenje o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanja potvrde o smrti na teritoriji Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 53/11, strana: 5 od 17.11.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 61/11, strana: 1 od 21.12.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 13/13, strana: 1 od 10.05.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 26/13, strana: 2 od 18.09.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 21/14, strana: 7 od 03.06.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 11/15, strana: 15 od 14.04.2015.

 

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jun 2020.

NOVE MERE VLADE

DONETE NAKON UKIDANJA VANREDOG STANJA


NOVE MERE MINISTRA ZDRAVLJA

ZABRANA OKUPLJANJA NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU,OGRANIČENJE KRETANJA NA PRILAZIMA PRIHVATNIH CENTARA ZA MIGRANTE I CENTARA ZA AZIL,ZABRANA POSETA I OGRANIČENJE KRETANJA U USTANOVAMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA


Sport u Srbiji se vraća u normalu

NORMALIZACIJA STANJA

Šalteri MUP-a od 11. maja - počinju sa radom


NORMALIZACIJA STANJA

SAOPŠTENJE NSZ - Informacija o postupanju Nacionalne službe za zapošljavanje po prestanku vanrednog stanja

RADNO PRAVO
SUDSKA PRAKSA - Apelacionog suda u Beogradu

RADNO PRAVO

AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE – Zakon o agencijskom zapošljavanju


NORMALIZACIJA STANJA

ZATEZNA KAMATA ZA VREME VANREDNOG STANJA


MINISTARSTVO FINANSIJA

Privrednici već podneli zahteve za skoro milijardu evra kredita


PORESKA UPRAVA

Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja - Obaveštenje o pomeranju rokova


SUDSKA PRAKSA

VIŠI SUD U BEOGRADU


USTAVNI SUD

ODBAČENA INICIJATIVA za ocenu ustavnosti Odluke o proglašenju vanrednog stanja REŠENJE USTAVNOG SUDA – Broj IUo-42/2020  (sa izdvojenim mišljenjem sudije dr Jovana Ćirića na rešenje)


VISOKI SAVET SUDSTVA

Organizovanje rada sudova nakon ukidanja vanredog stanja


ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA

PRAVNI POLOŽAJ SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA


IZBORI

RASPISANI IZBORI za narodne poslanike i odbornike skupština gradova i opština


KRIVIČNO PRAVO

POJEDINI ASPEKTI INSTITUTA DOBROVOLJNOG ODUSTANKA


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)