POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Praktikum za upravni spor - kapitalno izdanje

KAPITALNO IZDANJE sudije Ljubodraga Pljakića

Sa komentarom i sudskom praksom po članovima, zbirkom obrazaca – gotovih modela akata za konkretnu primenu u praksi.

Prvi put kod nas, sve na jednom mestu.
Veliki B5 format, obima oko 600 strana, luksuzni, trajni povez.

Autor: Dugogodišnji sudija Vrhovnog suda Srbije Ljubodrag Pljakić

 

 

Iz recenzije:

„Ova knjiga uglednog, dugogodišnjeg sudije Vrhovnog suda Srbije, Ljubodraga Pljakića - Praktikum za upravni spor, sastoji se od suštinskih objašnjenja uz gotovo svaki član ZUS-a, odabrane respektabilne sudske prakse i jasnih, rafiniranih obrazaca ("mustri", "pelcera") za primenu teksta zakona o kojem je reč.”

„U objašnjenjima teksta ZUS-a data su postojana i argumentovana viđenja autora o operacionalizaciji Zakona, sa sentencama i pravnim stavovima ranijih sudova čija važnost i način rezonovanja imaju vrednost i danas. Sentence i pravni stavovi Vrhovnog suda Srbije zasnovani na prethodnom tekstu Zakona znače potpunije razumevanje aktuelnog, doprinoseći na taj način stvaranju stabilnije sudske prakse. Zamašan broj sentenci i usvojenih pravnih stavova Vrhovnog suda Srbije, sudija Pljakić je pripremio iz presuda u čijem je donošenju i sam učestvovao, kao glavni žrec i stvaralac. Poseban značaj imaju stavovi vezani za privatizaciju (naročito uz član 3. ZUS-a), kao granični sa nadležnošću privrednih sudova. Sentence i pravna shvatanja Upravnog i Vrhovnog kasacionog suda su tek početak stvaranja njihove prakse, te je stoga na ovim sudovima i najveća odgovornost u oživotvorenju novog ZUS-a. A tome je u svežem štivu koje je u rukama čitaoca, dat nezanemarljiv, originalni pljakićevski doprinos. Takođe, u Praktikumu izneti stavovi iz odluka Ustavnog suda naročito utiču na pravovremenu i potpuniju zaštitu kako ustavnosti i zakonitosti, tako i pravnih situacija stranaka (i) u upravnom sporu.”

„Skrećem, pored ostalog, pažnju na lucidne i precizne komentare g. Pljakića po pitanju odlaganja izvršenja upravnog akta (član 23. ZUS-a), razmišljanja kod pravnog instituta ponavljanja postupka (čl. 56-64), pune sudske jurisdikcije (član 43), izvršenja presude (čl. 68-73), itd.”

„Obrasci za primenu ZUS-a - kao integralni deo Praktikuma - su izuzetno upotrebljiv i dragocen, nadasve pouzdan i kompletan instrumentalni pravnički materijal. Od tužbe sa zahtevom za odlaganje izvršenja osporenog upravnog akta, preko drugih stranačkih podnesaka, naročito modela pravnih lekova, do brojnih vrsta, oblika, odnosno varijanti sudskih odluka, presuda i rešenja (uključujući i one do sada ne primenjene - kao što je rešenje o novčanom kažnjavanju rukovodioca organa, po čl. 75-76. ZUS-a).”

„Godinama se u pravničkom miljeu Srbije čekalo jedno ovakvo, efektno, neporecivo i podsticajno, a opet nerazmetljivo, u(s)pravno delo. Potreba za njim je nasušna. Urađena besprekorno zanatski i znalački knjiga će nesumnjivo biti od koristi i praktičarima i naučnim poslenicima upravne orijentacije, a posebno službenicima javne uprave, državne i nedržavne, upravnim sudijama i drugim subjektima domaćeg pravosuđa, advokatima, kao i studentima pravnih fakulteta na vežbama, seminarima i studijskim grupama iz Upravnog prava.”

„Na koncu, recenzent sa zadovoljstvom svesrdno preporučuje zainteresovanoj pravničkoj publici ovaj u mnogo čemu jedinstven, vredan i inspirativan Praktikum sudije Pljakića, uz najiskrenije kolegijalne čestitke i autoru i izdavaču za rezultat ovog značajnog izdavačkog poduhvata.” 

Dr Zoran R. Tomić, redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu

 

 

SADRŽAJ PRAKTIKUMA:

Ceo zakon - svi članovi zakona su sa komentarom i sudskom praksom.


I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. - 7.), Predmet i cilj zakona (član 1.),

Pravičnost suđenja u upravnom sporu (član 2.), Predmet upravnog spora (član 3.), Određenje upravnog akta (član 4.), Određenje upravne stvari (član 5.), Određenje nadležnog organa (član 6.), Obaveznost pravnosnažnih presuda (član 7.)

II. NADLEŽNOST I SASTAV SUDA (čl. 8. - 9.) Upravni sud (član 8.), Vrhovni kasacioni sud (član 9.)

III. STRANKE U UPRAVNOM SPORU (čl. 10. - 13.) Stranke (član 10.), Tužilac (član 11.), Tuženi   (član 12.), Zainteresovano lice (član 13.)

IV. PREDMET UPRAVNOG SPORA (čl. 14. - 16.) Konačni upravni akt (član 14.), Ćutanje uprave  (član 15.), Povraćaj oduzetih stvari i naknada štete (član 16.)

V. POKRETANJE SPORA (čl. 17. - 24.) Tužba (član 17.), Opšti rok za podnošenje tužbe (član 18.), Rok za podnošenje tužbe zbog ćutanja uprave (član 19.), Predaja tužbe (član 20.), Postupanje sa elektronskim dokumentima (član 21.),  Sadržina tužbe (član 22.), Odložno dejstvo tužbe (član 23.), Razlozi za pokretanje upravnog spora (član 24.)

VI. PRETHODNI POSTUPAK (čl. 25. - 32.) Odbacivanje tužbe zbog njene neurednosti (član 25.), Odbacivanje tužbe iz drugih zakonskih razloga (član 26.), Pravo na prigovor protiv odbacivanja tužbe (član 27.), Poništenje upravnog akta u prethodnom postupku (član 28.), Udovoljavanje tužbenom zahtevu od strane tuženog (član 29.), Odgovor na tužbu i rešavanje spora bez spisa (član 30.), Obaveza dostavljanja isprava (član 31.), Odustanak tužioca od tužbe lan 32.)

VII. UTVRĐIVANJE ČINJENICA (čl. 33. - 39.) Uopšte o utvrđivanju činjenica na raspravi (član 33.), Naročiti slučajevi održavanja rasprave (član 34.), Javnost rasprave lan 35.), Zakazivanje rasprave lan 36.), Rukovođenje raspravom i zapisnik (član 37.), Izostanak stranaka sa rasprave (član 38.), Tok rasprave (član 39.)

VIII. SUDSKE ODLUKE (čl. 40. - 48.)

1. Presuda (čl. 40. - 47.), Rešavanje spora (član 40.), Granice sudskog ispitivanja osporenog akta (član 41.), Presude donete u sporu ograničene jurisdikcije (član 42.), Presude donete u sporu pune jurisdikcije (član 43.), Presude donete u sporu zbog ćutanja uprave (član 44.), Odlučivanje u parničnim stvarima u upravnom sporu (član 45.), Donošenje i objavljivanje presude (član 46.), Sadržina i sastavni delovi presude (član 47.),

2. Rešenje (član 48.), Shodna primena odredaba koje se odnose na presude (član 48.)

IX. VANREDNA PRAVNA SREDSTVA (čl. 49. - 65.)

1. Zahtev za preispitivanje sudske odluke (čl. 49. - 55.) Uslovi i razlozi za podnošenje (član 49.) Način predaje (član 50.), Rok za podnošenje (član 51.), Sadržina zahteva i odbacivanje neurednog zahteva (član 52.), Postupanje sa zahtevom (član 53.), Način i granice odlučivanja o zahtevu     (član 54.), Sadržina odluke o zahtevu (član 55.),

2. Ponavljanje postupka (čl. 56. - 65.) Razlozi ponavljanja (član 56.), Rokovi za traženje ponavljanja postupka (član 57.),  Nadležnost za odlučivanje po tužbi za ponavljanje postupka (član 58.), Sadržina tužbe za ponavljanje postupka (član 59.), Odbacivanje tužbe za ponavljanje postupka (član 60.), Dostavljanje tužbe na odgovor (član 61.), Odlučivanje o dozvoli ponavljanja postupka (član 62.), Odlučivanje o tužbi za ponavljanje postupka (član 63.), Pravna zaštita protiv odluka suda u vezi sa ponavljanjem postupka (član 64.), Shodna primena drugih procesnih odredaba u ponovljenom postupku (član 65.)

X. TROŠKOVI UPRAVNOG SPORA (čl. 66. - 67.) Troškovi spora (član 66.), Odlučivanje o troškovima (član 67.)

XI. IZVRŠENJE PRESUDE (čl. 68. - 73.) Izvršnost presude (član 68.), Pravne posledice poništenja akta u upravnom sporu (član 69.), Pravne posledice aktivnog nepostupanja po presudi (član 70.), Pravne posledice pasivnog nepostupanja po presudi (član 71.), Pravo na naknadu štete zbog neizvršenja presude (član 72.), Ponavljanje postupka okončanog aktom donetim u izvršenju presude (član 73.)

XII. SHODNA PRIMENA ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA (član 74.)

XIII. NOVČANO KAŽNJAVANJE (čl. 75. - 76.) Novčano kažnjavanje rukovodioca organa (član 75.),  Izvršavanje novčanih kazni (član 76.

XIV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 77. - 79.) Sprovođenje neokončanih postupaka (član 77.), Prestanak važenja ranijih propisa (član 78.), Stupanje na snagu ovog zakona (član 79.)

 

GOTOVI MODELI AKATA - OBRASCI ZA UPRAVNI SPOR


Tužba u upravnom sporu i zahtev za odlaganje izvršenja upravnog akta
1.   Tužba u upravnom sporu - (Čl. 17.  i 22. ZUS-a)
2.   Tužba u upravnom sporu sa zahtevom za odlaganje izvršenja upravnog akta - (Čl. 17, 22 . i 23. st. 2. ZUS-a)
3.   Zahtev za odlaganje izvršenja upravnog akta pre podnošenja tužbe - (Čl. 23. st. 3. tač. 2. ZUS-a)
4.   Tužba izjavljena na zapisnik kod suda - (Čl. 20. st. 3. ZUS-a)
5.   Tužba zbog nedonošenja rešenja po žalbi - (Čl. 19. st. 1. ZUS-a)
6.   Tužba zbog dvostrukog ćutanja uprave - (Čl. 19. ZUS-a)
7.   Tužba radi utvrđenja da je tuženi ponovio svoj raniji akt - (Čl. 24. st. 2. ZUS-a)
8.   Tužba u upravnom sporu u slučaju kada je upravni spor posebnim zakonom isključen - (Čl. 17. i 22. ZUS-a

Rešenja po zahtevu za odlaganje izvršenja izvršnog upravnog akta
9.   Odlaganje izvršenja konačnog upravnog akta zbog podnete tužbe u upravnom sporu - (Čl. 23. st. 2. i 4. ZUS-a)
10. Odbijanje odlaganja  izvršenja konačnog upravnog akta zbog podnete tužbe u upravnom sporu - (Čl. 23. st. 2. i 4. ZUS-a)
11. Uvažavanje zahteva za odlaganje izvršenja upravnog akta pre podnošenja tužbe - (Čl. 23. st. 3. tač. 2. u vezi st. 4. ZUS-a)
12. Odbijanje zahteva za odlaganje izvršenja upravnog akta pre podnošenja tužbe - (Čl. 23. st. 3. tač. 2. i st. 4. ZUS-a)

Odbacivanje tužbe
13. Odbacivanje tužbe kao neuredne - (Čl. 25. st. 2. i 3. ZUS-a)
14. Odbacivanje tužbe kao neblagovremene - (Čl. 26. st. 1. tač. 1. u vezi st. 2. ZUS-a)
15. Odbacivanje tužbe podnete pre vremena - (Čl. 26. st. 1. tač. 1. ZUS-a)
16. Odbacivanje tužbe zato što osporeni akt nije upravni akt - (Čl. 26. st. 1. tač. 2. i st. 2. ZUS-a)
17. Odbacivanje tužbe zbog ćutanja uprave jer nisu priloženi svi dokazi - (Čl. 26. st. 1. tač. 3 i st. 2. ZUS-a)
18. Odbacivanje tužbe zbog nepostojanja povrede prava ili na zakonu zaštićenog pravnog interesa - (Čl. 26. st. 1. tač. 4. i  st. 2. ZUS-a)
19. Odbacivanje tužbe jer je osporeni akt poništen po tužbi druge stranke - (Čl. 26. st. 1. tač. 5 i st. 2. ZUS-a)
20. Odbacivanje tužbe zbog neizjavljivanja žalbe u upravnom postupku - (Čl. 26. st. 1. tač. 6. i st. 2. ZUS-a)
21. Odbacivanje tužbe zbog pravosnažno presuđene stvari - (Čl. 26. st. 1. tač. 7. i st. 2. ZUS-a)

Obustavljanje postupka po izjavi stranke
22. Obustavljanje postupka u slučaju da je stranka zadovoljna naknadno donetim aktom - (čl. 29. st. 3. ZUS-a)

Odgovor na tužbu
23. Odgovor tuženog organa na tužbu - (Čl. 30. st. 2. ZUS-a)
24. Odgovor zainteresovanog lica na tužbu - (Čl. 30. st. 2. ZUS-a)

Rešenje o odustanku od tužbe i prigovor
25. Rešenje sudije pojedinca o odustanku od tužbe - (Čl. 32. st. 2. ZUS-a)
26. Rešenje veća o odustanku od tužbe - (Čl. 32. st. 2. ZUS-a)
27. Prigovor protiv rešenja sudije pojedinca o obustavljanju postupka - (Čl. 32. st. 3. u vezi čl. 27. st. 1. ZUS-a)
28. Rešenje po prigovoru na rešenje sudije pojedinca o obustavljanju postupka - (Čl. 32. st. 3. u vezi čl. 27. st. 2. ZUS-a)

Presude po tužbi u upravnom sporu
29. Donošenje presude zbog nedostavljanja upravnih spisa - (Čl. 30. st. 3. ZUS-a)
30. Presuda u upravnom sporu zbog nedonošenja rešenja po žalbi - (Čl. 41. st. 5. ZUS-a)
31. Presuda u upravnom sporu zbog nedonošenja rešenja po žalbi - dvostruko ćutanje uprave - (Čl. 44. ZUS-a)
32. Odbijajuća presuda u upravnom sporu bez održavanja usmene rasprave - (Čl. 40. ST. 1. i 2. u vezi čl. 33. st. 2. i 3. ZUS-a)
33. Odbijajuća presuda u upravnom sporu uz obaveznu raspravu - (Čl. 40. st. 1. i 2. u vezi čl. 34. st. 2. ZUS-a)
34. Uvažavajuća presuda u upravnom sporu - spor ograničene jurisdikcije - (Čl. 42. st. 1. ZUS-a)
35. Presuda u upravnom sporu kada je posebnim zakonom isključen upravni spor - spor ograničene jurisdikcije - (Čl. 42. st. 1. u vezi čl. 43. st. 2. ZUS-a)
36. Utvrđujuća presuda upravnog suda da je tuženi organ ponovio svoj raniji akt - spor ograničene jurisdikcije - (Čl. 42. st. 2. u vezi člana 24. st. 2. ZUS-a)
37. Presuda u upravnom sporu u slučaju ništavosti upravnog akta - spor ograničene jurisdikcije - (Čl. 42. st. 3. u vezi čl. 41. st. 2. ZUS-a)
38. Uvažavajuća presuda u upravnom sporu - spor pune jurisdikcije - (Čl. 43. st. 1. ZUS-a)

Zahtev za preispitivanje presude (vanredno pravno dejstvo)
39. Zahtev za preispitivanje presude - (Član 49. ZUS-a)
40. Rešenje o odbacivanju zahteva za preispitivanje sudske odluke, kao neblagovremenog - (Član 53. stav 1. ZUS-a)
41. Rešenje o odbacivanju zahteva za preispitivanje sudske odluke kao nedozvoljenog - (Član 53. stav 1. ZUS-a)
42. Rešenje o odbacivanju zahteva za preispitivanje sudske odluke kao nedozvoljenog - (Član 53. stav 2. ZUS-a)
43. Presuda kojom se odbija zahtev za preispitivanje sudske odluke - (Član 55. ZUS-a)
44. Presuda kojom se uvažava zahtev za preispitivanje, preinačuje osporena presuda, uvažava tužba i poništava osporeno rešenje - (Član 55. stav 2. ZUS-a)
45. Presuda kojom se uvažava zahtev za preispitivanje i ukida rešenje suda - (Član 55. stav 2. ZUS-a)

Ponavljanje upravno-sudskog postupka (vanredno pravno sredstvo)
46. Tužba za ponavljanje upravno-sudskog postupka zbog neučestvovanja zainteresovanog lica - (Čl. 56. st. 1. tač. 6. ZUS-a)
47. Tužba za ponavljanje upravno-sudskog postupka na osnovu odluke Evropskog suda za ljudska prava 
(Čl. 56. st. 1. tač. 7. ZUS-a)
48. Odbacivanje tužbe za ponavljanje upravno-sudskog postupka jer stranka nije učinila verovatnim osnov za ponavljane - (Čl. 60. ZUS-a)
49. Odbacivanje tužbe za ponavljanje upravno-sudskog postupka kao neblagovremene - (Čl. 60. ZUS-a)
50. Odbacivanje tužbe za ponavljanje upravno-sudskog postupka jer je podneta od neovlašćenog lica - (Čl. 60. ZUS-a)
51. Rešenje o dozvoli ponavljanja upravno-sudskog postupka - (Čl. 62. ZUS-a)
52. Presuda po tužbi za ponavljanje upravno-sudskog postupka - (Čl. 63. st. 1. i 2. ZUS-a)
53. Presuda po tužbi za ponavljanje upravno-sudskog postupka na osnovu odluke Evropskog suda za ljudska prava - (Član 63. stav 2. u vezi člana 56. st. 1. tač. 7. ZUS-a)

Aktivno i pasivno nepostupanje po presudi u upravnom sporu - obraćanje sudu, odluke
54. Tužba za donošenje presude kojom se zamenjuje poništeni upravni akt - aktivno nepostupanje po presudi - (Član 70. st. 1. i 2. ZUS-a)
55. Presuda kojom se rešava upravna stvar i koja zamenjuje poništeni akt zbog aktivnog nepostupanja po presudi - (Član 70. st. 1. i 2. ZUS-a)
56. Zahtev za donošenje rešenja koje zamenjuje upravni akt - pasivno nepostupanje po presudi - (Član 71. stav 2. ZUS-a)
57.  Rešenje suda koje zamenjuje upravni akt zbog pasivnog nepostupanja po presudi - (Član 71. st. 3. i 4. ZUS-a)

Novčano kažnjavanje
58. Kažnjavanje rukovodioca organa koji nije postupio po presudi Upravnog suda - (Čl. 75. st. 2. u vezi čl. 319. st. 1. ZPP, na osnovu čl. 74.  ZUS-a).

 

 


Cena ove izuzetno značajne knjige iznosi samo 6900 Din..

Javite se redakciji za profakturu na telefone: 011 369 22 90, 369 20 69, 2652-365, 2650-854

ISPORUKA JE ODMAH po izvršenoj uplati!

Cena publikacije: 6900 Din.

PDV- 8%, nije uračunat u cenu.

 

 

 

KONTAKT FORMA - BESPLATNA PREZENTACIJA

Ako želite da se više informišete o našim proizvodima, knjigama i softveru, naši kvalifikovani predstavnici će Vas posetiti, u terminu koji Vam odgovara. Molimo Vas da u Kontakt formi popunite osnovne podatke.

Hvala na poverenju. 

Vaši podaci

 

Naziv firme

 

Služba-sektor

 

Ime i prezime

 

Funkcija

 

PIB

 
     

Poštanski broj i mesto

 

Adresa - ulica i broj

 

 

 
     

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

Komentar

 

 
 

Želim da naručim izabran proizvod, pošaljite mi račun 
Kontaktirajte me radi zakazivanja prezentacije
Pošaljite mi materijal sa dodatnim informacijama

Upišite tekst sa slike:

verifikacioni kod

 

 

 

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Sankt Peterburg se od 30. oktobra zatvara na sedam dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jul/avgust 2022.

RADNO PRAVO

Jednaka zarada za isti rad ili rad jednake vrednosti


SUDSKA PRAKSA – Otpremnina


RADNO PRAVO

Obaveza isplate zarade za obavljeni rad


RADNI ODNOSI

Prestanak radnog odnosa - Zakonit otkaz


ZDRAVSTVO

Sudskomedicinski značaj odnosa između povreda i oboljenja


ZDRAVSTVO

Dvojezični obrazac za korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu


SUDSKA PRAKSA – ODLUKA USTAVNOG SUDA

Povreda prava roditelja


BRIGA O DECI

"Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava u Srbiji"  – "Pozitivno roditeljstvo i zaštita dece u visokokonfliktnim razvodima" – Unapređenjem zakonodavnog okvira do bolje zaštite dece od svih oblika nasilja


UPRAVA

Od 7. juna 2022. - omogućena nova usluga eUverenje građanima i privredi


JAVNA PREDUZEĆA

Nadzor svih javnih preduzeća od naredne godine putem softvera


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Podrška lokalnim samoupravama za uklanjanje divljih deponija


ENERGETIKA

Energetska tranzicija i zelena energija osnova za dugoročan privredni razvoj


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)