POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

POREZI

NOVONASTANJENI OBVEZNIK 

UMANJENJE OSNOVICE POREZA NA ZARADE 

NAČIN UMANJENJA – OBAVEZE KVALIFIKOVANOG POSLODAVCA

U “Sl. glasniku RS”, br. 137/2020, od 13.11.2020. godine, objavljen je Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade na novonastanjenog obveznika (u daljem tekstu: Pravilnik).

Ovim pravilnikom - bliže se propisuje način ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika, za zaradu koju ostvaruje po osnovu radnog odnosa na neodređeno vreme sa kvalifikovanim poslodavcem, saglasno članu 15v Zakona o porezu na dohodak građana (u daljem tekstu: Zakon ).

Faktički, Pravilnik je donet shodno članu 15v stav 11. Zakona, a bliže uređuje dokumentovanje traženih uslova za umanjenje osnovice poreza na zarade, odnosno obavezu dostavljanja (od strane novonastanjenog obveznika) i obavezu (kvalifikovanog poslodavca) sačinjavanja, pribavljanja i eventualnog daljeg podnošenja nadleđnom organu.

Pre svega pozabavimo se terminima (što je regulisano članom 15v. Zakona)

- KVALIFIKOVANI POSLODAVAC (u smislu stava 2. člana 15v Zakona) - je poslodavac koji je rezident Republike i koji se, u smislu odredaba zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, ne može smatrati povezanim licem sa poslodavcem kod koga je novonastanjeni obveznik prethodno bio zaposlen.

Izuzetno od stava 2. člana 15v Zakona (propisano stavom 3.) - kvalifikovanim poslodavcem smatra se i - bilo koji poslodavac rezident Republike, koji zasnuje radni odnos sa novonastanjenim obveznikom koji je u periodu od 25 godina koji prethodi godini u kojoj zasniva radni odnos iz stava 1. ovog člana, barem tri godine ispunjavao uslove iz člana 7. stav 2. tačka 1) Zakona da se smatra rezidentom Republike (“fizičko lice koje na teritoriji Republike ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa”).

- NOVONASTANJENI OBVEZNIK (u smislu stava 4. člana 15v Zakona) – smatra se obveznik koji:

1) u periodu od 24 meseca koji prethode danu zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem, nije pretežno boravio na teritoriji Republike;

2) u momentu zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem ima manje od 40 godina života, a koji je u periodu od 12 meseci koji prethode zaključenju ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem pretežno boravio van teritorije Republike radi daljeg školovanja, odnosno stručnog usavršavanja.

Članom 15v stav 1. Zakona, propisano je da - Osnovicu poreza na zarade za novonastanjenog obveznika, za zaradu koju ostvaruje po osnovu radnog odnosa na neodređeno vreme sa kvalifikovanim poslodavcem, pri čemu zasniva radni odnos na radnom mestu za koje postoji potreba da lice ima posebno stručno obrazovanje i za kojim postoji potreba koja se ne može lako zadovoljiti na domaćem tržištu rada, čini osnovica iz člana 15a stav 2. Zakona (“umanjena za iznos od 16.300 dinara mesečno za lice koje radi sa punim radnim vremenom”) umanjena za 70%.

Pravo na umanjenje osnovice iz stava 1. člana 15v Zakona - ima onaj novonastanjeni obveznik koji se istovremeno sa zasnivanjem radnog odnosa ili u razumnom roku po zasnivanju radnog odnosa, nastanjuje na teritoriji Republike i koji ispunjava uslov da se smatra njenim poreskim rezidentom po osnovu centra poslovnih i životnih interesa na teritoriji Republike, kao i njenim poreskim rezidentom za potrebe primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koje Republika primenjuje sa drugim državama (član 15. stav 7. Zakona).

Pravo na umanjenje osnovice iz stava 1. člana 15v Zakona - ostvaruje se za period od pet godina od dana zaključenja ugovora o radu, ukoliko su ispunjeni uslovi iz st. 5, 6, i 7. člana 15v Zakona (…” ukoliko je mesečna zarada koju novonastanjeni obveznik ostvaruje veća od 217.656 dinara”, odnosno “…veća od 145.104 dinara”, odnosno …”obveznik koji se istovremeno sa zasnivanjem radnog odnosa ili u razumnom roku po zasnivanju radnog odnosa, nastanjuje na teritoriji Republike i koji ispunjava uslov da se smatra njenim poreskim rezidentom po osnovu centra poslovnih i životnih interesa na teritoriji Republike, kao i njenim poreskim rezidentom za potrebe primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koje Republika primenjuje sa drugim državama”), koji se odnose na radno mesto, odnosno na novonastanjenog obveznika tokom tog perioda, nezavisno od promene poslodavaca (član 15. stav 8. Zakona).

Pravo iz stava 1. člana 15v Zakona - novonastanjeni obveznik ostvaruje počevši od prve zarade isplaćene za mesec u kome su od nadležnog organa pribavljeni dokazi o ispunjenosti uslova utvrđenih ovim članom (član 15. stav 9. Zakona).

Iznos umanjenja u visini od 70% za potrebe utvrđivanja osnovice, na koju se plaća porez na zaradu iz stava 1. člana 15v Zakona - predstavlja deo zarade koju novonastanjeni obveznik ostvari od kvalifikovanog poslodavca a na koji se ne plaća porez na zarade na način utvrđen ovim članom (član 15. stav 10. Zakona).

Rečeno je već da se Pravilnikom bliže uređuje dokumentovanje traženih uslova za umanjenje osnovice poreza na zarade, pa su tako – detaljnije (po članovima) propisane obaveze (u zavisnosti od subjekta prava i obaveza, a sve u konkretnoj vezi sa odredbama člana 15v Zakona).

Konkretnije, na primer, članom 2. Pravilnika, propisana je obaveza kvalifikovanom poslodavcu iz člana 15v stav 2. Zakona (koji se ne može smatrati povezanim licem sa prethodnim poslodavcem) da sačini pisanu izjavu kojom potvrđuje da novonastanjeni obveznik pre zasnivanja radnog odnosa sa njim nije bio u radnom odnosu kod bilo kog poslodavca koji bi se u momentu sticanja statusa novonastanjenog obveznika smatrao povezanim licem (u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica). Pisana izjava je obavezna i za svakog narednog kvalifikovanog poslodavca (sa kojim bi, u slučaju promene kvalifikovanog poslodavca, novonastanjeni obveznik zaključio ugovor o radu).

Takođe, kvalifikovani poslodavac ima ovlašćenje da od novonastanjenog obveznika pribavlja pisanu izjavu kojom to lice potvrđuje da pre zasnivanja radnog odnosa sa kvalifikovanim poslodavcem nije bilo u radnom odnosuodnosno ako je bilo u radnom odnosu kod jednog ili više poslodavaca pribavlja pisanu izjavu u kojoj lice navodi pun naziv i sedište svakog poslodavca i državu čiji je poreski obveznik poslodavac kod koga je bilo u radnom odnosu tokom perioda rada u drugoj državi.

Član 3. Pravilnika, propisuje obavezu kvalifikovanom poslodavcu iz člana 15v stav 3. Zakona (pribavljanja - potvrde o promeni prebivališta/boravišta i dokaza o odobrenom privremenom boravku ili odobrenom stalnom nastanjenju)

Čl. 4.-6. Pravilnika, propisuje dokumentovanja od strane novonastanjenog obveznika (u vezi perioda boravka iz člana 15v stav 4. tač. 1. i 2, kao i uslova iz člana 15v stav 7. Zakona).

odnosno obavezu dostavljanja (od strane novonastanjenog obveznika) i obavezu (kvalifikovanog poslodavca) sačinjavanja, pribavljanja i eventualnog daljeg podnošenja nadleđnom organu.

Rokovi (kvalifikovanom poslodavcu) za pribavljanje dokumentacije iz čl. 2–6. Pravilnika, propisano je članom 7. Pravilnika, dok je obaveza podnošenja istih (dokumentacije iz čl. 2–6.) nadležnom poreskom organu (na njegov zahtev) propisana članom 8. Pravilnika.

Ovaj pravilnik stupa na snagu - narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" (znači - 14.11.2020. godine).

 

Detaljnije – videti - Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade na novonastanjenog obveznika

                           - Zakona o porezu na dohodak građana

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Sankt Peterburg se od 30. oktobra zatvara na sedam dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jun 2022.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Obraćanje javnosti – Srbija još snažnije na evropskom putu


MEĐUNARODNI ODNOSI

Predsednik Republike u Berlinu  – Uspon u bilateralnim i ekonomskim odnosima sa Nemačkom


PRIVREDA

Srbija će proizvoditi električne automobile – Potpisan ugovor o proizvodnji električnih automobila u Kragujevcu


SUDSKA PRAKSA

Privredni prestupi


POLJOPRIVREDA

Dobre domaće zalihe žitarica


BRIGA O SELU

Bespovratna sredstva za kupovinu seoskih kuća – Još 90 kuća na selu dobilo nove stanare


PODRŠKA MLADIMA

Nacionalna strategija za mlade – Stimulisanje različitih oblika zapošljavanja i preduzetništva mladih


FINANSIJE

Uspešan prelazak obveznika na novi model eFiskalizacije


SUDSKA PRAKSA

Vrhovni kasacioni sud - Bankarski poslovi


KULTURA

Izabrano idejno rešenje za koncertnu dvoranu Beogradske filharmonije


KULTURA – INFORMISANJE

Svetski dan slobode medija – Novinari treba da neometano, odgovorno i profesionalno rade svoj posao


SPOMEN OBELEŽJA

Dan sećanja na žrtve zločina - genocida NDH u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu u Donjoj Gradini – Najveći interes Srbije i Republike Srpske da sačuvaju mir


VLADA

Međunarodni odnosi – Cilj Srbije što brže članstvo u Evropskoj uniji


ENERGETIKA

Naš odnos prema energiji mora da se promeni


GRAĐEVINARSTVO

Moderni i ekološki održivi građevinski projekti - budućnost Srbije


RADNO PRAVO

Zasnivanje radnog odnosa i stupanje na rad


RADNO PRAVO

Preduzetnici


BEZBEDNOST NA RADU

Vidljivi pomaci u unapređenju bezbednosti i zdravlja na radu


BEZBEDNOST NA RADU

Briga o zaposlenima – Bez stalne brige o zaposlenima nema napretka države


SUDSKA PRAKSA - NAKNADA ŠTETE 


ZDRAVSTVO

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) odlučila – Institut "Torlak" nosilac RNK tehnologije u Srbiji

VLADA

Zaštita od zarazne bolesti - Ukidanje mera - Ukidaju se mere za ulazak građana Srbije i stranih državljana u zemlju


SUDSKA PRAKSA - KRIVIČNO PRAVO

Pritvor


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)