POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Osnovni zakon o poljoprivrednim zadrugama


PRISTUPITE SVIM PREČIŠĆENIM TEKSTOVIMA PROPISA SA NAPOMENAMA I KOMENTARIMA
PREKO INTERMEX ONLINE PRAVNOG SISTEMA

INTERMEX ONLINE SISTEM je daleko najveći i najbrži na tržištu - sadrži preko pola miliona tekstova,  više od 200.000 prečišćenih tekstova propisa i propisa koji su prestali da važe,  iz svih glasila, KOMPLETAN OGLASNI DEO I JAVNE NABAVKE - SVIH JAVNIH NABAVKI, OBAVEŠTENJA O LIKVIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA I STEČAJIMA, SUDSKIH OGLASA SUDOVA, PREUZIMANJA, LIKVIDACIJE, PROMENE LICA OVLAŠĆENIH ZA ZASTUPANJE, PONIŠTENJE UGOVORA itd., kompletnu aktuelnu SUDSKU PRAKSU iz svih zvaničnih Biltena sudova, preko 10.000 autorskih tekstova, više od 1000 knjiga u ORIGINALU, zbornike radova pravničkih udruženja, desetine hiljada tekstova mišljenja, objašnjenja i instrukcija nadležnih organa, hiljade gotovih modela akata i OBRAZACA, INTEGRISANE pomoćne ALATE i baze podataka – kalkulatore zateznih kamata i taksi, JAVNE SERVISE - Pretraga SUDSKIH PREDMETA, STEČAJI, DUŽNICI, AUTOMATSKI PORESKI KALENDAR SA OBRASCIMA, RSS FEED

ISPROBAJTE BESPLATNO INTERMEX ONLINE PRAVNI SISTEM >


"Službeni list SFRJ", broj 13/65, 7/67

 

 

 

O S N O V N I   Z A K O N

 

O POLJOPRIVREDNIM ZADRUGAMA

 

 

I. Opšte odredbe

 

 

Član 1.

 

Radi organizovanja saradnje radnih ljudi koji rade svojim ili udruženim sredstvima rada u oblasti poljoprivrede, ribarstva i šumarstva i radi njihove proizvodne i druge privredne saradnje kao i povezivanja sa radnim organizacijama u oblasti poljoprivrede, šumarstva, prehrambene industrije i druge društvene privrede; radi podruštvljavanja, razvijanja i unapređivanja društveno-organizovane poljoprivredne proizvodnje, povećavanja dohotka zemljoradnika i razvijanja socijalističkih društvenih odnosa na selu, osnivaju se poljoprivredne odnosno zemljoradničke zadruge (zadruge) kao privredne organizacije.

 

 

Član 2.

 

Članstvo u zadruzi je dobrovoljno.

 

Članovi zadruge i radnici u zadruzi upravljaju zadrugom.

 

 

Član 3.

 

BRISAN - sa 7/67

 

 

 

Član 4.

 

Zadruge se bave poljoprivrednom proizvodnjom, organizovanjem i unapređivanjem ove proizvodnje kao i doradom, preradom i prometom poljoprivrednih proizvoda.

 

Unapređivanje poljoprivredne proizvodnje ostvaruje se naročito organizovanjem društvene proizvodnje, uspostavljanjem privredne i druge poslovne saradnje sa zemljoradnicima (kooperacija), povećavanjem proizvodnje i produktivnosti i racionalnijim korišćenjem sredstava rada u cilju intenziviranja poljoprivredne robne proizvodnje.

 

 

Član 5.

 

Zadruge se bave i snabdevanjem proizvođača u poljoprivredi sredstvima za proizvodnju, primanjem uloga na štednju i drugim delatnostima.

 

 

Član 6.

 

Zadruga može imati pogone i druge radne jedinice za vršenje svojih delatnosti.

 

Zadruge može, u skladu sa zakonom, osnivati preduzeća i druge radne organizacije koje će prvenstveno vršiti delatnosti od interesa za zadrugu, kao i utvrditi svoje odnose sa tim radnim organizacijama u skladu sa zakonom.

 

 

Član 7.

 

Zadruga se može spojiti sa drugom zadrugom ili preduzećem ili pripojiti drugoj zadruzi ili preduzeću.

 

Druga radna organizacija može se pripojiti zadruzi.

 

Zadruga se može organizovati u preduzeće, združeno preduzeće ili združenu zadrugu.

 

Ako se organizuje u preduzeće, na preduzeće prelaze imovina i obaveze zadruge, kao i pravo na vršenje delatnosti koje je imala zadruga.

 

Odluka o organizovanju zadruge u preduzeće donosi se na osnovu referenduma radne zajednice zadruge.

 

Zadruga u sastavu združenog preduzeća zadržava način upravljanja predviđen ovim zakonom.

 

Ako se organizuje u združeno preduzeće odnosno združenu zadrugu, zadruga zadržava pravo da neposredno vrši sve delatnosti za čije je vršenje bila registrovana. Ugovorom o organizovanju združenog preduzeća odnosno združene zadruge zadruga može preneti pravo vršenja tih delatnosti ili deo tog prava na druge organizacije u sastavu združenog preduzeća odnosno združene zadruge koje ispunjavaju uslove za vršenje tih delatnosti.

 

U slučaju pripajanja zadruge preduzeću ili spajanja sa preduzećem pravo na vršenje delatnosti koje je imala zadruga prenosi se na to preduzeće odnosno na novonastalo preduzeće.

 

 

 

Član 8.

 

Zadruga uspostavlja trajnu privrednu saradnju sa privrednim organizacijama i unapređuje proizvodnju radi racionalnijeg zajedničkog privređivanja.

 

 

Član 9.

 

Zadruge se mogu prema posebnom zakonu udruživati - kad to njihovi ekonomski interesi zahtevaju.

 

 

Član 10.

 

Imovina zadruge koja preostane po prestanku zadruge ustupiće se poljoprivrednoj organizaciji ili drugoj radnoj organizaciji koja je po privrednoj delatnosti najsrodnija zadruzi koja je prestala sa radom, u skladu sa zakonom.

 

Ustupanje imovine iz stava 1. ovog člana izvršiće se u sporazumu sa poljoprivrednom organizacijom odnosno radnom organizacijom kojoj se imovina ustupa.

 

 

Član 11.

 

Odredbe ovog zakona odnose se i na zemljoradnike i druge radne ljude koji rade svojim ili udruženim sredstvima rada u šumarstvu i ribarstvu, ako zakonom nije drukčije određeno.

 

 

Član 12.

 

Odredbe saveznih zakona i drugih saveznih propisa o preduzećima primenjuju se i na zadruge, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

 

 

II. Osnivanje zadruga

 

 

Član 13.

 

Zadrugu mogu osnivati najmanje 30 zemljoradnika i drugih radnih ljudi koji rade u oblasti poljoprivrede.

 

Inicijativu za osnivanje zadruge mogu pokrenuti i zainteresovane radne organizacije sa zainteresovanim zemljoradnicima i drugim radnim ljudima. U tom slučaju broj osnivača može biti i manji od 30.

 

Zakonom se mogu propisati posebni uslovi za osnivanje zadruge.

 

 

Član 14.

 

O osnivanju zadruge odlučuje osnivačka skupština.

 

Osnivačka skupština:

 

1) donosi akt o osnivanju zadruge;

 

2) donosi privremeni statut zadruge;

 

3) Bira privremeni zadružni savet i

 

4) određuje rok za obrazovanje (izbor) odnosno imenovanje redovnih organa upravljanja u zadruzi.

 

Privremeni zadružni savet bira privremeni upravni odbor i imenuje privremenog direktora zadruge.

 

 

 

Član 15.

 

Zadruga se smatra osnovanom i stiče svojstvo pravnog lica danom upisa u registar privrednih organizacija.

 

 

III. Članstvo u zadruzi

 

 

Član 16.

 

Članovi zadruge mogu biti punoletni zemljoradnici i drugi radni ljudi, koji se obavežu da će sa zadrugom trajno privredno sarađivati ili proizvoditi u određenom obimu bar u jednoj od delatnosti zadruge.

 

 

Član 17.

 

Statutom zadruge i ugovorom zaključenim između zadruge i njenog člana određuje se obim obavezne privredne saradnje (kooperacije) člana zadruge sa zadrugom.

 

Kao obim obavezne privredne saradnje može se predvideti naročito:

 

1) saradnja u biljnoj proizvodnji na određenoj površini,

 

2) saradnja u stočarstvu sa određenim brojem stoke za tov ili priplod;

 

3) ugovaranje proizvodnje i isporuke proizvoda u određenoj količini ili vrednosti;

 

4) prihvatanje određenog obima usluga zadruge u mehanizaciji, stručnoj službi, kupovini reprodukcionog materijala i sprovođenju agrominimuma i zaštite bilja, zoominimuma i zaštite stoke, u cilju unapređivanja proizvodnje i povećavanja isporuke robe;

 

5) saradnja u proizvodnji predmeta kućne radinosti, skupljanju šumskih proizvoda i sl. - u određenoj količini i vrednosti;

 

6) ulaganje određenog novčanog iznosa kod zadruge za nabavku tehničke opreme zadruge ili za određene investicije, radi njihovog trajnog korišćenja;

 

7) saradnja u korišćenju zadružnih sredstava za proizvodnju.

 

 

Član 18.

 

Statutom zadruge može se, saglasno zakonu, predvideti da radna zajednica zadruge može primiti u radni odnos zemljoradnika koji kao član zadruge da zadruzi u dugoročni zakup veći deo svog zemljišta i poljoprivrednih zgrada i koji u proizvodnoj saradnji sa zadrugom ostvaruje proizvodnju i rad u obimu koji ostvaruju radnici u radnom odnosu sa zadrugom.

 

Ovlašćuje se savezni sekretar za finansije da u saglasnosti sa saveznim sekretarom za rad i saveznim sekretarom za poljoprivredu i šumarstvo donese bliže propise o tome koja se lična primanja zemljoradnika iz stava 1. ovog člana smatraju ličnim dohotkom koji služi kao osnovica za plaćanje doprinosa i na osnovu koga se ostvaruju prava iz radnog odnosa.

 

 

IV. Upravljanje zadrugom

 

 

Član 19.

 

Radnu zajednicu zadruge čine radnici i članovi zadruge.

 

Radnu zajednicu pogona odnosno druge jedinice zadruge koja ne vrši privrednu saradnju sa članovima zadruge čine radnici tog pogona odnosno te jedinice.

 

Radnu zajednicu pogona odnosno jedinice zadruge koja vrši privrednu saradnju sa članovima zadruge čine radnici tog pogona odnosno te jedinice i članovi zadruge koji s tim pogonom odnosno s tom jedinicom privredno sarađuju.

 

 

Član 20.

 

Zadrugom, njenim pogonom i drugom radnom jedinicom upravljaju članovi radne zajednice neposredno i preko organa upravljanja.

 

Članovi radne zajednice ostvaruju neposredno upravljanje na zborovima članova radne zajednice, referendumom i putem drugih oblika neposrednog upravljanja.

 

 

Član 21.

 

Statutom zadruge može se predvideti da se o određenim pitanjima u zadruzi može odlučiti samo na osnovu referenduma radne zajednice zadruge.

 

Statutom zadruge određuju se i pitanja koja se moraju prethodno pretresti na radnim sastancima radne zajednice po pogonima, drugim radnim jedinicama, ili po pojedinim delovima područja zadruge, u skladu sa zakonom.

 

Zadružni savet dužan je razmotriti predloge podnete na radnim sastancima iz stava 2. ovog člana i po njima zauzeti stav.

 

 

Član 22.

 

Organi zadruge su zadružni savet, upravni odbor i direktor.

 

 

Član 23.

 

Zadružni savet zadruge sastoji se od najmanje 15 članova izabranih iz reda članova radne zajednice zadruge.

 

Upravni odbor zadruge sastoji se od najmanje 5 članova izabranih iz reda članova radne zajednice zadruge.

 

Statutom zadruge, u skladu sa zakonom, određuje se odnos broja radnika i broja članova zadruge u zadružnom savetu i upravnom odboru, prema njihovom učešću u ukupnom dohotku zadruge i prema drugim merilima određenim zakonom.

 

 

Član 24.

 

Zadružni savet, upravni odbor i direktor zadruge imaju prava i dužnosti po propisima koji važe za radnički savet, upravni odbor i direktora preduzeća.

 

 

V. Delatnosti zadruge

 

 

Član 25.

 

Delatnosti zadruge utvrđuju se statutom, u skladu sa zakonom.

 

Zadruga može početi da vrši pojedine delatnosti kad ispuni uslove propisane za vršenje tih delatnosti.

 

 

Član 26.

 

BRISAN - sa 7/67

 

 

VI. Imovinski odnosi u zadruzi

 

 

Član 27.

 

Imovinski odnosi između zadruge i njenih članova uređuju se ugovorom između zadruge i njenih članova, u skladu sa zakonom i statutom zadruge.

 

Ugovor o imovinskim odnosima između zadruga i njenih članova mora se zaključiti pismeno.

 

 

Član 28.

 

Za odnose koji nisu uređeni ugovorom važe odredbe statuta zadruge koje su bile na snazi u vreme zaključenja ugovora.

 

Ako se statut zadruge izmeni ili dopuni posle zaključenja ugovora, za odnose uređene ugovorom ostaju na snazi odredbe ugovora i statuta koje su važile u vreme zaključenja ugovora, ako član zadruge ne pristane da te izmene odnosno dopune u statutu zadruge važe i za odnose utvrđene ugovorom i ranijim odredbama statuta.

 

 

Član 29.

 

Ugovor o zakupu ili posluzi zemljišta, ekonomskih zgrada i drugih sredstava rada između zadruge i njenog člana, po pravilu je dugoročan.

 

Ugovor o zakupu ili posluzi iz stava 1. ovog člana može se otkazati najmanje na šest meseci, a za zemljište najmanje jednu godinu pre isteka zakupa odnosno posluge.

 

Otkaz ugovora iz stava 1. ovog člana mora biti učinjen pismenim putem.

 

 

VII. Prelazne i završne odredbe

 

 

Član 30.

 

Postojeće zemljoradničke zadruge dužne su svoju organizaciju, poslovanje i pravila saobraziti odredbama ovog zakona do 31. decembra 1965. godine.

 

 

Član 31.

 

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:

 

1) Uredba o zemljoradničkim zadrugama ("Službeni list FNRJ", br. 18/61);

 

2) Uredba o imovinskim odnosima i reorganizaciji seljačkih radnih zadruga ("Službeni list FNRJ", br. 14/53 i 20/54);

 

3) Privremena odluka o uslovima i postupku za pripajanje preduzeća, radnji i pogona zadružnim poslovnim savezima ("Službeni list FNRJ", br. 49/56 i 24/57);

 

4) Odluka o uslovima i postupku za pripajanje poljoprivrednih preduzeća i pogona zemljoradničkim zadrugama ("Službeni list FNRJ", br. 24/60).

 

Izuzetno od odredbe tačke 2. stav 1. ovog člana, odnosi koji su zasnovani po Uredbi o imovinskim odnosima i reorganizaciji seljačkih radnih zadruga a nisu konačno raspravljeni do 7. aprila 1965. godine, raspraviće se po toj uredbi.

 

 

 

Član 32.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SFRJ".

 

 

 

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Sankt Peterburg se od 30. oktobra zatvara na sedam dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za maj 2024.

VLADA

Izabrana nova Vlada


IZBORI

Raspisani izbori za odbornike skupština gradskih opština Beograda


SUDSKA PRAKSA – Upravni sud

Zaštita izbornog prava


POLICIJSKI SLUŽBENICI

Osnovna plata, obračunska metoda za usklađivanje – Primena odredbe člana 187b Zakona o policiji


IZMENE PROPISA

Početak primene pojedinih odredbi – Odluka o taksi prevozu – Taksi vozilo - obavezno bele boje (na teritoriji grada Beograda)


SUDSKA PRAKSA

Prekršajna praksa – Upravljač puta – Obaveze i odgovornosti


BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Dužnosti učesnika u saobraćaju u slučaju saobraćajne nezgode


SUDSKA PRAKSA – Prekršajna praksa

Bezbednost saobraćaja – Ublažavanje kazne – Oslobađanje od odgovornosti – Odustanak podnosioca zahteva od pokretanja prekršajnog postupka


OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o ostavi


SUDSKA PRAKSA – Obligaciono pravo

Ostava


SPREČAVANJE KORUPCIJE

Podnošenje izveštaja o imovini i prihodima – (Ne)spojivost funkcija – ravni stavovi i mišljenja


RODNA RAVNOPRAVNOST – LOKALNA SAMOUPRAVA

Pitanja i odgovori


IZ DRUGIH IZDANJA – Iz Biltena VS 2/2024

Obaveznost rasprave u upravnom sporu – Usmena rasprava – Obaveznost zakazivanja i odstupanja


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)