POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Načela građanskog postupka za unapređivanje ostvarivanja pravde

PREPORUKA BR. R (84) 5
KOMITETA MINISTARA ZEMLJAMA ČLANICAMA
O NAČELIMA GRAĐANSKOG POSTUPKA ZA UNAPREĐIVANJE OSTVARIVANJA PRAVDE
(Usvojena od strane Komiteta ministara 28. februara 1984. godine)
 
Komitet ministara, u skladu sa pravilima iz člana 15(6) Statuta Savjeta Evrope,
Pošto je pravo na pristup sudu, garantovano članom 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima, osnovna odlika demokratskog društva;
Pošto primjena mjera i načela iz Rezolucija Komiteta mini­stara br. (76) 5 i (78) 8 o pravnoj pomoći i Preporuke br. R (81) 7 o mjerama za lakši pristup sudu, olakšava građanima uživanje njihovog prava na sudsku zaštitu;
Pošto pojedine odredbe građanskog postupka koje se prim­jenjuju u državama članicama mogu da otežaju djelotvorno ostvarivanje pravde jer, prvo, nisu u stanju da odgovore potre­bama modernog društva i, drugo, podložne su zloupotrebi u cilju odugovlačenja postupka;
Pošto građanski postupak treba pojednostaviti i učiniti flek­sibilnijim i efikasnijim, a istovremeno zadržati i garancije koje strankama obezbjeduju tradicionalna načela postupka i održati visok nivo pravičnosti koji se zahtijeva u demokratskom društvu;
Pošto je, radi postizanja ovih ciljeva, strankama potrebno obezbijediti pojednostavljene i brže forme postupka, kao i zašti­tu od taktika zloupotrebe i odugovlačenja, posebno tako Što će se sudu obezbijediti ovlašćenja potrebna za efikasnije vođenje postupka;
Uzimajući u obzir razmatranja i rezolucije usvojene na 12-toj Konferenciji evropskih ministara pravde, održanoj maja 1980. godine u Luksemburgu;
Preporučuje da vlade država članica usvoje ili unaprijede sve mjere koje smatraju potrebnim za usavršavanje građanskog postupka, u skladu sa načelima iz ove preporuke.
 

 
NAČELA GRAĐANSKOG POSTUPKA ZA UNAPREĐIVANJE OSTVARIVANJA PRAVDE
 
Načelo l
1. Postupak po redovnom toku stvari ne bi trebalo da traje duže od dva ročišta, od kojih prvo može da bude pripremnog karaktera, a drugo da služi prikupljanju dokaza, iznošenju ar­gumenata stranaka i, ako je moguće, donošenju presude. Sud treba da obezbijedi da se na vrijeme preduzmu svi koraci potrebni za drugo ročište i, u načelu, ne treba da dozvoli nikakvo odlaganje, osim u slučaju pojave novih činjenica ili u drugim vanrednim i važnim okolnostima.
2. Protiv stranke koja ne preduzme radnju u postupku u okviru vremenskog roka koji je odredio sud ili zakon, a koja je o potrebi preduzimanja radnje bila prethodno obaviještena, treba primijeniti sankcije. Zavisno od okolnosti, ove sankcije mogu da uključe zabranu prcduzimanja određene procesne radnje, naknadu štete, naknadu troškova, novčanu kaznu i povlačenje predmeta iz procedure,
3. Sud mora da bude u mogućnosti da obezbijedi prisustvo svjedoka i odredi odgovarajuće sankcije (kazne, odštetu i si) zbog njihovog neopravdanog odsustva. Kada je svjedok odsu­tan, na sudu je da odluči da li da se postupak nastavi bez njegovog iskaza. U odgovarajućim okolnostima, treba propisati mogućnost davanja iskaza putem modernih tehničkih sredstava, kao što su telefon i video.
4. Odgovarajuće sankcije treba da postoje i za sudskog vještaka koji ne podnese nalaz ili neopravdano kasni s pod­nošenjem nalaza. Ove sankcije mogu biti umanjenje naknade, plaćanje troškova ili naknada štete, kao i disciplinske sankcije koje bi izricao sud ili profesionalna organizacija.
 
Načelo 2
1. Kada stranka podnese tužbu, odnosno pokrene postupak koji je očigledno neosnovan, sud mora biti ovlašćen da presudi po skraćenom postupku i, prema potrebi, da dosudi kaznu takvoj stranci ili naknadu Štete drugoj strani.
2.  Kada stranka postupa nesavjesno i očigledno zloupotre­bljava procesna ovlašćenja u cilju odugovlačenja postupka, sud mora biti ovlašćen ili da odmah donese presudu o meritumu ili da dosudi sankcije poput kazni, naknade štete ili zabrane pre­duzimanja procesnih radnji; u posebnim slučajevima, sudu treba omogućiti da zahtijeva od advokata da nadoknadi troškove postupka.
3.  Profesionalna udruženja advokata treba pozvati da obez-bijede disciplinsko kažnjavanje njihovih članova koji postupaju na način opisan u prethodnim stavovima.
 
Načelo 3
Sud treba da, na pripremnom ročištu, a, ako je moguće i tokom cijelog postupka, ima aktivnu ulogu u obezbjedivanju brzog napredovanja postupka, istovremeno poštujući prava stra­naka i načelo jednakosti stranaka. Posebno, sud treba da ima ovlašćenjapropr/o motu da naredi strankama da obezbijede sva potrebna objašnjenja; da naredi da se stranke pred sudom pojave lično; da raspravi pravna pitanja; da odredi izvođenje dokaza, bar u onim slučajevima gdje su u pitanju interesi i trećih lica; da nadzire izvođenje dokaza; da izuzme svjedoke čija bi svje­dočenja bila nevažna za predmet; da ograniči broj svjedočenja o određenoj činjenici kada procijeni da je taj broj prekomjeran. Ova ovlašćenja treba koristiti u skladu sa svrhom postupka.
 
Načelo 4
Sud treba da bude ovlašćen da odluči, bar u prvom stcpenu, uzimajući u obzir prirodu predmeta, o upotrebi usmene ili pismene forme postupka ili njihove kombinacije, osim u onim slučajevima za koje je forma izričito zakonom propisana.
 
Načelo 5
Osim u slučajevima gdje zakon nalaže drugačije, tužbeni zahtjevi stranaka, njihova odbrana i, u načelu, njihovi dokazi, treba da se predstave u najranijoj fazi postupka, a, u svakom slučaju, prije kraja pripremne faze, ako takva postoji. U žalbenom postupku, sud ne treba da prihvati nove činjenice koje nijesu bile iznijete u prvom stepenu, osim ako:
a.  one nijesu bile poznate za vrijeme prvostepenog postup­ka;
b.   lice koje ih iznosi nije bilo stranka u prvostepenom postupku;
c.  postoji poseban razlog za njihovo prihvatanje.
 
Načelo 6
Presudu treba donijeti prilikom zaključenja rasprave ili ubrzo potom. Presuda treba da bude što sažetija. Ona se može zasnivati na bilo kojem pravnom osnovu, ali tako da se o svim zahtjevima stranaka, izričito ili posredno, odluči na nedvosmislen način.
 
Načelo 7
Treba preduzeti mjere za sprečavanje zloupotrebe pravnih lijekova.
 
Načelo 8
1. Posebna pravila postupka treba da postoje u cilju ubrzanja rješavanja sporova:
a)  u hitnim slučajevima;
b)   u predmetima u kojima ne postoji spor oko prava, u kojima ne postoji spor oko visine potraživanja i u sporovima male vrijednosti;
c)  u oblasti saobraćajnih nezgoda, radnih sporova, zakupa stana i u određenim oblastima porodičnih odnosa, posebno određivanja ili promjene iznosa izdržavanja.
2.  U tom cilju, treba upotrijebiti jednu ili više sljedećih mjera: pojednostavljen način pokretanja postupka; postupak bez ročišta ili održavanje samo jednog ročišta, ili, održavanje jednog pripremnog ročišta; isključivo usmeni ili pismeni postupak, već prema potrebi; zabrana ili ograničavanje korišćenja određenih prigovora i drugih vidova odbrane; fleksibilnija pravila dokazi­vanja; suđenje bez odlaganja ili uz kratka odlaganja; određivanje sudskog vještaka, bilo ex officio ili na predlog stranaka, po mogućnosti na početku postupka; aktivna uloga suda u vođenju postupka i prikupljanju dokaza.
3. Ova pravila mogu, već prema okolnostima, biti obavezna, primjenjiva na zahtjev jedne od stranaka ili uz pristanak svih stranaka u postupku.
 
Načelo 9
Sudskoj vlasti treba obezbijediti najsavremenija tehnička sredstva kako bi se omogućilo ostvarivanje pravde na najefikasniji način, posebno putem obezbjeđivanja pristupa izvorima prava i ubrzanog izvršenja sudskih odluka.

 
Tekst dobijen od
Saveta Evrope - Beograd
Vuka Karad
žića 12
 

 

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Sankt Peterburg se od 30. oktobra zatvara na sedam dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za maj 2024.

VLADA

Izabrana nova Vlada


IZBORI

Raspisani izbori za odbornike skupština gradskih opština Beograda


SUDSKA PRAKSA – Upravni sud

Zaštita izbornog prava


POLICIJSKI SLUŽBENICI

Osnovna plata, obračunska metoda za usklađivanje – Primena odredbe člana 187b Zakona o policiji


IZMENE PROPISA

Početak primene pojedinih odredbi – Odluka o taksi prevozu – Taksi vozilo - obavezno bele boje (na teritoriji grada Beograda)


SUDSKA PRAKSA

Prekršajna praksa – Upravljač puta – Obaveze i odgovornosti


BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Dužnosti učesnika u saobraćaju u slučaju saobraćajne nezgode


SUDSKA PRAKSA – Prekršajna praksa

Bezbednost saobraćaja – Ublažavanje kazne – Oslobađanje od odgovornosti – Odustanak podnosioca zahteva od pokretanja prekršajnog postupka


OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o ostavi


SUDSKA PRAKSA – Obligaciono pravo

Ostava


SPREČAVANJE KORUPCIJE

Podnošenje izveštaja o imovini i prihodima – (Ne)spojivost funkcija – ravni stavovi i mišljenja


RODNA RAVNOPRAVNOST – LOKALNA SAMOUPRAVA

Pitanja i odgovori


IZ DRUGIH IZDANJA – Iz Biltena VS 2/2024

Obaveznost rasprave u upravnom sporu – Usmena rasprava – Obaveznost zakazivanja i odstupanja


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)