POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

MEGA savetovanje

INTERMEX i njegov stručni časopis PRAVNI INFORMATOR, ORGANIZOVALI SU PROLEĆNO MEGA SAVETOVANJE

PRAKTIČNA PRIMENA NOVIH I AKTUELNIH PROPISA U PRAKSI PRIVREDNIH SUBJEKATA, DRŽAVNIH ORGANA I JAVNIH PREDUZEĆA I AKTUELNA PRAKSA SUDOVA

Vrnjačka Banja, od 2. do 6. maja 2006.
Kongresni centar hotela “ZVEZDA” i hotel “BREZA”

UREĐIVAČKI ODBOR:


Vida Petrović-Škero, predsednik Vrhovnog suda Srbije,
Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije,
Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog suda Srbije,
prof. dr Predrag Jovanović,
prof. dr Jovan Slavnić,
mr Milan Marković, Republički javni pravobranilac,
Jovan Jovanović, direktor Agencije za licenciranje stečajnih upravnika
prof. dr Zdravko Petrović
,
dr Aleksandar Radovanov,
Ljiljana Milanković-Vasović, direktor Intermexa

MEGA SAVETOVANJE sa praktičnim pristupom u obradi najaktuelnijih tema namenjeno je pravnicima i zaposlenima u:

- privrednim subjektima
- javnim preduzećima i ustanovama
- pravosuđu
- sudovima
- tužilaštvima
- organima uprave i lokalnoj samoupravi
- advokatima i konsultantskim firmama
- bankama i osiguravajućim društvima

 

TEME SAVETOVANJA

 

I STEČAJ I LIKVIDACIJA U PRIVREDNOJ I SUDSKOJ PRAKSI


TEME:
OPŠTI STEČAJNI POSTUPAK
Pokretanje stečaja
Sudski i poverilački organi
Licenciranje, prava i obaveze stečajnog upravnika
Pravne posledice stečaja
Prava i obaveze zaposlenih kod stečajnog dužnika
Bankrotstvo stečajnog dužnika
Reorganizacija stečajnog dužnika
Stečaj banaka i društava za osiguranje
Likvidacija banaka i društava za osiguranje
Agencija za licenciranje stečajnih upravnika

PREDAVAČI:
Jovan Jovanović, direktor Agencije za licenciranje stečajnih upravnika
Slobodan Spasić, sudija Vrhovnog suda Srbije

PITANJA I ODGOVORI

 

II RADNO PRAVO, PENZIJSKO, INVALIDSKO, DRAVSTVENO I SOCIJALNO OSIGURANJE U PRAKSI


Urednici: Prof. dr Predrag Jovanović i Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog suda Srbije

TEME:
Aktuelna pitanja radnog prava
Izmene Zakona o radu
Praktična primena novih propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju
Zdravstveno osiguranje - novosti u praksi
Radni odnosi u lokalnoj samoupravi
Naknada štete po Zakonu o radu
Radni sporovi
Aktuelna PRAKSA SUDOVA

PREDAVAČI:
Prof. dr Predrag Jovanović, Pravni fakultet u Novom Sadu
Prof. dr Borivoje Šunderić, Pravni fakultet u Beogradu
Prof. dr Aleksandar Petrović, Pravni fakultet u Nišu
Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog suda Srbije
Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog suda Srbije
Borivoje Živković, sudija Okružnog suda u Beogradu
Paraskeva Mihajlović, dipl. pravnik iz Beograda

PITANJA I ODGOVORI

 

III UPRAVNO PRAVO - UPRAVNI POSTUPAK, PRAVNI SPOROVI I PREKRŠAJI, JAVNA PREDUZEĆA I DRŽAVNA UPRAVA


Urednici: Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije i Prof. dr Zoran Tomić, Pravni Fakultet u Beogradu

TEME:
Privatizacija – Aukcije i tenderi – Sudska zaštita
Primena novog Zakona o državnim službenicima
Primena novog Zakona o državnoj upravi
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji – PRAKSA Vrhovnog suda Srbije Upravna stvar i upravni postupak
Upravni spor i upravno sudstvo Zakon o prekršajima – PRAKSA Vrhovnog suda Srbije

PREDAVAČI:
Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije
Prof. dr Zoran Tomić, Pravni Fakultet u Beogradu
dr Milan Vlatković, savetnik Ustavnog suda RS
Jelena Ivanović, sudija Vrhovnog suda Srbije

PITANJA I ODGOVORI

 

IV NAKNADA ŠTETE


Urednici: Vida Petrović-Škero, predsednik Vrhovnog suda Srbije i Prof. dr Zdravko Petrović

TEME:
Aktuelni problemi naknade nematerijalne štete u sudskoj praksi
Umanjenje životne aktivnosti
Veštačenje nematerijalne štete
Naknada štete za pretrpljeni strah
Naknada nematerijalne štete zbog povrede slobode
Naknada nematerijalne štete pravnom licu – problemi u dosadašnjoj praksi i predlozi za izmenu zakona
Odgovornost države za štetu zaposlenima u državnim organima (sudije i vojna lica) zbog neisplate plate
Aktuelna sudska praksa iz oblasti naknade štete

PREDAVAČI:
Vida Petrović-Škero, predsednik Vrhovnog suda Srbije
dr Zdravko Petrović
Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog suda Srbije
Prof. dr Aleksandar Radovanov
mr Milan Marković, Republički javni pravobranilac

PITANJA I ODGOVORI

 

V OSIGURANJE


Urednik: Prof. dr Jovan Slavnić, Univerzitet u Novom Sadu

TEME:
Osiguranje autoodgovornosti (danas i prema nacrtu Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju)
Osiguranje od profesionalne odgovornosti
Osiguranje potraživanja
Zaštita osiguranika i drugih korisnika osiguranja
Nedostaci nadzora nad poslovanjem društava za osiguranje

PREDAVAČI:
Prof. dr Jovan Slavnić, Univerzitet u Novom Sadu
Prof. dr Predrag Šulejić, Pravni fakultet u Beogradu
dr Jasna Pak, docent Fakulteta za finansijski menadžment i osiguranje, Univerzitet "Singidunum", Beograd
dr Slobodan Jovanović, DDOR Novi Sad

PITANJA I ODGOVORI

 

VI HIPOTEKA I ZALOGA


Urednici: prof. dr Gordana Stanković, Pravni fakultet u Nišu i dr Đorđe Nikolić, Pravni fakultet u Kosovskoj Mitrovici

TEME:
Hipoteka u srpskom zakonodavstvu
Novi Zakon o hipoteci
Osnovna načela
Zasnivanje hipoteke
Prava i obaveze hipotekarnih poverilaca, dužnika i vlasnika hipotekovane nepokretnosti
Vansudsko namirenje
Postupak prodaje
Zaštita – upravnopravna i sudska
Bezdržavinska zaloga

PITANJA I ODGOVORI

 

RADNI DEO SAVETOVANJA


Stručni deo MEGA SAVETOVANJA se odvija po sekcijama, koje će se održavati u više sala. Najznačajnije i najinteresantnije teme, kao i pitanja i odgovori i diskusije, održavaju se u najvećoj, Kongresnoj sali hotela ZVEZDA. Prvi dan, 2. maj je predviđen za dolazak i smeštaj učesnika SAVETOVANJA, a uveče je koktel za sve učesnike i SVEČANO OTVARANJE. Radni deo MEGA SAVETOVANJA traje 3 dana, (3, 4. i 5. maj) i završava se do ručka, pa je svako popodne slobodno. Poslednji dan savetovanja, 6. maj je predviđen za odlazak iz hotela i povratak učesnika.

Svaka sekcija ima dva urednika - jednog sudiju najvažnijih sudskih instanci i profesora, šefa katedre za pojedinu pravnu oblast. SVE VAŽNIJE TEME ĆE SE OBRADITI DVOSTRUKO - sa EKSPERTSKE, profesorske strane, gde će naši uvaženi stručnjaci osvetliti teoretske probleme najvažnijih zakonskih rešenja, i PRAKTIČNE strane - primena propisa u praksi, specijalno praksi sudova, gde će Vam naše najuglednije sudije pomoći pri razumevanju problema i nedoumica koje prate Vaš praktičan svakodnevni rad. Posle svake grupe tema predviđeno je postavljanje KONKRETNIH pitanja i odgovora na njih. Predviđeno je i da se odgovori i na pitanja koja možete postaviti sada, na UPITNIKU, koji je u prilogu ovog poziva za učešće na MEGA SAVETOVANJU.

Koncepcija ovog, ubuduće, TRADICIONALNOG MEGA SAVETOVANJA, je u MULTIDISCIPLINARNOM pristupu pri obradi poje-dinih tema - iz ugla teorije i ugla prakse, i sa stanovišta, više grana prava. Na primer, radni odnosi u državnim organima će se obraditi sa stanovišta i radnog i upravnog prava i naknade štete i osiguranja. Sa Vašim konkretnim pitanjima pomoći ćete i sebi i drugima, a odgovori naših eksperata razrešiće određene stručne probleme i nedoumice.

Tu su i okrugli stolovi, u kojima možete uzeti aktivno učešće. Sva najznačajnija predavanja će biti snimljena na audio CD-u koji će dobiti svi učesnici savetovanja.

 

ZABAVNI DEO SAVETOVANJA


Svakog popodneva je koktel za sve učesnike, posle koga Intermex organizuje zanimljivo NAGRADNO IZVLAČENJE sa BOGATIM FONDOM NAGRADA (računari, štampači, mobilni telefoni, itd.), zatim, TOMBOLU - pokloni su po jedno od svih brojnih izdanja i proizvoda Intermexa, i specijalno, NAGRADNO TAKMIČENJE u kvalitetu i brzini korišćenja Intermexovog softvera - za najspretnije su predviđene nagrade iz Intermexovog programa po izboru. Svake večeri je umetnički program - predstava, koncert i slično.

 

PRATEĆI SADRŽAJI


RADIONICA ZA PRAVNIKE - gde se možete obučiti za rad na pravnim bazama podataka i dobiti diplomu Intermexa.

PRESS CENTAR - gde je predstavnicima medija omogućeno da uz računare i korišćenje INTERNETA najbolje predstave MEGA SAVETOVANJE i događanja na njemu.

FAKULTATIVNI IZLETI u popodnevnim časovima. Prvi je obilazak manastira ŽIČA i STUDENICA, a drugi je obilazak crkve SVETE PETKE i manastira LJUBOSTINJA.

 

BOGAT RADNI MATERIJAL ZA SVE UČESNIKETorba sa poklonima Intermexa; Zbirke propisa za sve sekcije - 6 knjiga; Zbornik radova; Zbirka sudskih odluka; CD sa izborom najvažnijih propisa koji se obrađuju na savetovanju ...

 

 

 

PROGRAM SAVETOVANJA 

 


DAN DOLASKA - 2. maj 2006.


Dolazak i smeštaj u hotelima
slobodno popodne

BREZA

19,00

SVEČANO OTVARANJE MEGA SAVETOVANJA uz koktel i vatromet

KOKTEL pored bazena

UPOZNAJMO SE

PRED NAMA SU TRI DANA
RAZGOVORA, PREDAVANJA
PITANJA I ODGOVORA, DILEMA, SUČELJAVANJA I REŠENJA
RAZMENA MIŠLJENJA, ARGUMENATA I KONTRAARGUMENATA. . .

UPOZNAJMO SE ODMAH

21,00

SVEČANA VEČERA za sve učesnike i predavače u svečanoj sali hotela Breza
 


  1. RADNI DAN - 3. maj 2006.


ZVEZDA - VELIKA sala

9,00

RADNO
Prof. dr Predrag Jovanović, Pravni fakultet u Novom Sadu
Radno pravo i ljudska prava

10,00

RADNO
Paraskeva Mihajlović dipl. pravnik iz Beograda
Rešavanje viška zaposlenih sa posebnim osvrtom na privredna društva i javna preduzeća u procesu restrukturiranja i priprema za privatizaciju

11,30

STEČAJ
Jovan Jovanović, direktor Agencije za licenciranje stečajnih upravnika
Osnovne karakteristike novog zakona o stečaju

12,30

STEČAJ
Jasmina Zjalić, sudija Trgovinskog suda u Novom Sadu
Praktična primena Zakona o stečaju

17,00

INTERMEX - PREZENTACIJA SA NAGRADNIM IZVLAČENJEM
- kratka prezentacija softvera
- nagradno izvlačenje za prisutne u sali sa bogatim fondom nagrada

KOKTEL za sve učesnike i predavače

U DRUŠTVU NAJBOLJIH
uz druženje i razgovor, rešite sopstvenu dilemu
neobavezno i opušteno, a ipak - radno

21,00

ZABAVNI PROGRAM


Monodrama "Obično veče" Milana Gutovića

 

ZVEZDA - MALA sala

9,00

OSIGURANJE
Prof. dr Predrag Šulejić, Pravni fakultet u Beogradu
Osiguranje auto odgovornosti (danas i prema nacrtu Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju)

10,00

OSIGURANJE
Prof. dr Jovan Slavnić, Univerzitet u Novom Sadu i Beogradska poslovna škola
Osiguranje od profesionalne odgovornosti

11,30

HIPOTEKA
Prof. dr Gordana Stanković, Pravni fakultet u Nišu
- Hipoteka u srpskom zakonodavstvu
- Novi Zakon o hipoteci
- Osnovna načela

12,30

HIPOTEKA
- Vansudsko namirenje
- Postupak prodaje
- Zaštita - upravnopravna i sudska

 

BREZA

9,00

UPRAVNO
Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije
Privatizacija - Aukcije i tenderi - Sudska zaštita

10,00

UPRAVNO
Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji - PRAKSA Vrhovnog suda Srbije

11,30

NAKNADA ŠTETE
Vida Petrović-Škero, predsednik Vrhovnog suda Srbije
Veštačenje nematerijalne štete - Naknada nematerijalne štete pravnom licu - problemi u dosadašnjoj praksi

12,30

NAKNADA ŠTETE
Prof. dr Zdravko Petrović
Potrebne i željene izmene zakona, sa posebnim osvrtom na Zakon o obligacionim odnosima zbog naknade štete

 


2. RADNI DAN - 4. maj 2006.


ZVEZDA - VELIKA sala

9,00

RADNO
Prof. dr Borivoje Šunderić, Pravni fakultet u Beogradu
Ustav i radno pravo

10,00

RADNO
Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog suda Srbije
Naknada štete po Zakonu o radu Zabrana diskriminacije, klauzula konkurencije i sistemi radnih odnosa

11,30

NAKNADA ŠTETE
Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog suda Srbije
Odgovornost države za štetu - Aktuelna sudska praksa iz oblasti naknade štete

12,30

RADNO
Prof. dr Aleksandar Petrović, Pravni fakultet u Nišu
Reforme penzijskog osiguranja u balkanskim zemljama - izazovi, dostignuća, klopke

17,00

INTERMEX - PREZENTACIJA SA TOMBOLOM - prezentacija publikacija, koje se odmah dele prisutnima u sali putem - TOMBOLE

KOKTEL za sve učesnike i predavače

U DRUŠTVU NAJBOLJIH
uz druženje i razgovor, rešite sopstvenu dilemu
neobavezno i opušteno, a ipak - radno

21,00

ZABAVNI PROGRAM


Muzički koncert grupe
SANJA ILIĆ & BALKANIKA

 

ZVEZDA - MALA sala

9,00

OSIGURANJE
dr Slobodan Jovanović, savetnik u ad DDOR Novi Sad i docent Privredne akademije u Novom Sadu
Osiguranje potraživanja

10,00

OSIGURANJE
dr Jasna Pak, docent Fakulteta za finansijski menadžment i osiguranje, Univerzitet Singidunum, Beograd
Zaštita osiguranika i drugih korisnika osiguranja

11,30

HIPOTEKA
Prof. dr Đorđe Nikolić, Pravni fakultet u Kosovskoj Mitrovici
- Zasnivanje hipoteke - Prava i obaveze hipotekarnih poverilaca, dužnika i vlasnika hipotekovane nepokretnosti

 

BREZA

9,00

UPRAVNO
Prof. dr Zoran Tomić Pravni fakultet u Beogradu
Upravna stvar i upravni postupak

10,00

UPRAVNO
Prof. dr Zoran Tomić Pravni fakultet u Beogradu
Upravni spor i upravno sudstvo

11,30

NAKNADA ŠTETE
mr Milan Marković Republički javni pravobranilac
- Naknada štete zbog umanjenja životne aktivnosti - Naknada nematerijalne štete zbog povrede slobode

12,30

NAKNADA ŠTETE
dr Aleksandar Radovanov sudija Okružnog suda u Novom Sadu
Naknada štete za pretrpljeni strah

 


3. RADNI DAN - 5. maj 2006.


ZVEZDA - VELIKA sala

9,00

RADNO Borivoje Živković sudija Okružnog suda u Beogradu

Pravo zaposlenih kod promene poslodavca

10,00

RADNO Predrag Trifunović sudija Vrhovnog suda Srbije

Aktuelna PRAKSA SUDOVA (Naknada štete po Zakonu o radu)

11,30

STEČAJ Slobodan Spasić sudija Vrhovnog suda Srbije

Reorganizacija u stečajnom postupku

12,30

STEČAJ Jovan Jovanović direktor Agencije za licenciranje stečajnih upravnika Slobodan Spasić sudija Vrhovnog suda Srbije

Smernice i pravci razvoja - Individualni stečaj - Poboljšanje postojećih instituta

17,00

INTERMEX - PREZENTACIJA NAGRADNO TAKMIČENJE

KO PRE... - nagradno (i zabavno) takmičenje za sve učesnike

KOKTEL za sve učesnike i predavače

U DRUŠTVU NAJBOLJIH
uz druženje i razgovor, rešite sopstvenu dilemu
neobavezno i opušteno, a ipak - radno

21,00

ZABAVNI PROGRAM 

 

Kabare "Putuj Evropo"
GORANA SULTANOVIĆA

 

ZVEZDA - MALA sala

9,00

OSIGURANJE
Prof. dr Jovan Slavnić, Univerzitet u Novom Sadu i Beogradska poslovna škola, dr Slobodan Jovanović, savetnik u ad DDOR Novi Sad i docent Privredne akademije u Novom Sadu, dr Jasna Pak, docent Fakulteta za finansijski menadžment i osiguranje, Univerzitet Singidunum, Beograd
Nedostaci nadzora nad poslovanjem društava za osiguranje

10,00

Prof. dr Dragan Prlja
Internet za pravnike

11,30

HIPOTEKA
Bezdržavinska zaloga

BREZA

9,00

UPRAVNO
dr Milan Vlatković, savetnik Ustavnog suda Republike Srbije
Zakon o državnoj upravi - rešenja i problemi

10,00

UPRAVNO
dr Milan Vlatković, savetnik Ustavnog suda Republike Srbije
Primena novog Zakona o državnim službenicima

11,30

UPRAVNO
Jelena Ivanović, sudija Vrhovnog suda Srbije
PREKRŠAJNI SUDOVI, Zakon o prekršajima - PRAKSA Vrhovnog suda Srbije

 


DAN POVRATKA - 6. maj 2006.


Odlazak sa Savetovanja

Polazak autobusa ispred Vašeg hotela, posle ručka između 14,00 i 15,00 časova

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Sankt Peterburg se od 30. oktobra zatvara na sedam dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za maj 2024.

VLADA

Izabrana nova Vlada


IZBORI

Raspisani izbori za odbornike skupština gradskih opština Beograda


SUDSKA PRAKSA – Upravni sud

Zaštita izbornog prava


POLICIJSKI SLUŽBENICI

Osnovna plata, obračunska metoda za usklađivanje – Primena odredbe člana 187b Zakona o policiji


IZMENE PROPISA

Početak primene pojedinih odredbi – Odluka o taksi prevozu – Taksi vozilo - obavezno bele boje (na teritoriji grada Beograda)


SUDSKA PRAKSA

Prekršajna praksa – Upravljač puta – Obaveze i odgovornosti


BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Dužnosti učesnika u saobraćaju u slučaju saobraćajne nezgode


SUDSKA PRAKSA – Prekršajna praksa

Bezbednost saobraćaja – Ublažavanje kazne – Oslobađanje od odgovornosti – Odustanak podnosioca zahteva od pokretanja prekršajnog postupka


OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o ostavi


SUDSKA PRAKSA – Obligaciono pravo

Ostava


SPREČAVANJE KORUPCIJE

Podnošenje izveštaja o imovini i prihodima – (Ne)spojivost funkcija – ravni stavovi i mišljenja


RODNA RAVNOPRAVNOST – LOKALNA SAMOUPRAVA

Pitanja i odgovori


IZ DRUGIH IZDANJA – Iz Biltena VS 2/2024

Obaveznost rasprave u upravnom sporu – Usmena rasprava – Obaveznost zakazivanja i odstupanja


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)