POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

LV redovno savetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu - Zlatibor 17-19. septembar

Ukinute odredbe o legalizacijiSrpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu u saradnji sa Pravosudnom akademijom održava LV redovno godišnje savetovanje udruženja na Zlatiboru od 17-19 septembra 2015. godine. Tema savetovanja: SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU I DRUGI KRIVIČNOPRAVNI INSTRUMENTI ADEKVATNOSTI DRŽAVNE REAKCIJE NA KRIMINALITET.

 

 

LV REDOVNO GODIŠNJE SAVETOVANJE SRPSKOG UDRUŽENJA 
ZA KRIVIČNOPRAVNU TEORIJU I PRAKSU

 

(Zlatibor, 17 - 19. septembar 2015. god.)

 

Tema Savetovanja

„SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU I DRUGI KRIVIČNOPRAVNI INSTRUMENTI ADEKVATNOSTI DRŽAVNE REAKCIJE NA KRIMINALITET“ 

Kompanija “Intermex” - i ove godine, kao izdavač Zbornika radova i pokrovitelj,
biće prisutna na Savetovanju sa svojim novim izdanjima i proizvodima.

Već po tradiciji, obezbedili smo prigodne stručne poklone za sve učesnike savetovanja.INFORMACIJE

Za sve INFORMACIJE u vezi ODRŽAVANJA Savetovanja obratiti se na adresu organizatora
SRPSKO UDRUŽENJE ZA KRIVIČNOPRAVNU TEORIJU I PRAKSU
Beograd, ul. Kraljice Natalije br. 45, ili na tel/fax: 011-2658-019, odnosno e-mail:sukp@sezampro.rs

Za INFORMACIJE u vezi SMEŠTAJA, obratiti se na adresu Ustanova studentskih oporavilišta Beograd  P.J. "Ratko Mitrović" Zlatibor,
tel. 031-841-369, 031-841-625, 031-841-743 i 031-845-086 i faks: 031-841-791

 

Po­što­va­ne ko­le­gi­ni­ce-ko­le­ge,

Rad na du­go­go­di­šnjem pro­ce­su re­for­me srp­skog kri­vič­nog za­ko­no­dav­stva još uvek tra­je. Nje­go­vi ci­lje­vi su vi­še­stru­ki. No, po­se­ban zna­čaj ima­ju dva. Pr­vi je obez­be­đe­nje kri­vič­no­pro­ce­snih in­stru­me­na­ta prak­tič­ne re­a­li­za­ci­je na­če­la su­đe­nja u ra­zum­nom ro­ku. Dru­gi, iz­na­la­že­nje in­stru­me­na­ta ade­kvat­no­sti dr­žav­ne re­ak­ci­je na kri­mi­na­li­tet. U že­lji da se što pot­pu­ni­je re­a­li­zu­ju ovi, kao i dru­gi ci­lje­vi re­for­me, broj­ne su no­vi­ne ko­je je do­neo do­sa­da­šnji pro­ces ra­da na re­for­mi ili ko­je se pred­la­žu u te­ku­ćem ra­du na re­for­mi. To je slu­čaj npr. sa do­no­še­njem Za­ko­na o za­šti­ti pra­va na su­đe­nje u ra­zum­nom ro­ku i pred­lo­gom ni­za zna­čaj­nih no­vi­na u ra­du na Za­ko­nu o iz­me­na­ma i do­pu­na­ma KZ RS. No, ka­da je reč o dva ci­lja re­for­me, kao i ci­lje­va re­for­me uop­šte, on­da je ja­sno da nji­ho­va prak­tič­na re­a­li­za­ci­ja ne za­vi­si sa­mo od za­kon­ske nor­me. Za­kon­ska nor­ma je ne­iz­o­sta­van, ve­o­ma bi­tan, ali ne i je­di­ni uslov prak­tič­ne re­a­li­za­ci­je na­če­la su­đe­nja u ra­zum­nom ro­ku i ade­kvat­no­sti dr­žav­ne re­ak­ci­je na kri­mi­na­li­tet. Po­red za­kon­ske nor­me, tu su i dru­gi fak­to­ri. Slu­čaj pre sve­ga sa ade­kvat­no­sti pri­me­ne od­re­da­ba po­zi­tiv­nog kri­vič­nog za­ko­no­dav­stva. Sa­mo ade­kvat­no pri­me­nje­na nor­ma po­sti­že svo­je pu­no kri­mi­nal­no-po­li­tič­ko oprav­da­nje. U pro­tiv­nom, reč je sa­mo o de­ko­ru bez upo­treb­ne vred­no­sti.

Po­la­ze­ći od iz­ne­se­nog, kao i ci­lje­va re­for­me kao ce­li­ne oba­ve­za je svih ko­ji se (te­o­ret­ski i prak­tič­no) ba­ve kri­vič­no­prav­nom pro­ble­ma­ti­kom, da da­ju mak­si­ma­lan do­pri­nos ade­kvat­nom sa­gle­da­va­nju su­šti­ne i smi­sla no­vih zakonskih re­še­nja i uka­žu na na­či­ne i pu­te­ve nji­ho­ve ade­kvat­ne pri­me­ne. Udru­že­nje, kao struč­na aso­ci­ja­ci­ja, že­li i ovog pu­ta da pru­ži svoj mak­si­ma­lan do­pri­nos ade­kvat­no­sti sa­gle­da­va­nja pred­met­ne pro­ble­ma­ti­ke.

U iskre­noj že­lji da kao struč­na aso­ci­ja­ci­ja da­mo mak­si­ma­lan do­pri­nos ade­kvat­nom sa­gle­da­va­nju te­o­ret­skih i prak­tič­nih aspe­ka­ta nor­mi za­kon­skih tek­sto­va ko­je se ti­ču su­đe­nja u ra­zum­nom ro­ku i dru­gih kri­vič­no­prav­nih in­stru­me­na­ta ade­kvat­no­sti dr­žav­ne re­ak­ci­je na kri­mi­na­li­tet, Pred­sed­ni­štvo Udru­že­nja je od­lu­či­lo da za te­mu ovo­go­di­šnjeg sa­ve­to­va­nja iza­be­re upra­vo pro­ble­ma­ti­ku ko­ja se ti­če struč­no-kri­tič­ke ana­li­ze naj­ak­tu­el­ni­jih pi­ta­nja (nor­mi­ra­nja i prak­tič­ne pri­me­ne) su­đe­nja u ra­zum­nom ro­ku kao i dru­gih in­sti­tu­ta kri­vič­nog za­ko­no­dav­stva ko­ji­ma se obez­be­đu­je ade­kvat­nost dr­žav­ne re­ak­ci­je na kri­mi­na­li­tet uop­šte. Cilj or­ga­ni­za­to­ra je da se na sku­pu struč­no - kri­tič­ki raz­mo­tre i te­o­ret­ski i prak­tič­ni aspek­ti ne ma­log bro­ja no­vih re­še­nja kri­vič­nog za­ko­no­dav­stva i na taj na­čin olak­ša ka­ko nji­ho­vo ade­kvat­no nor­mi­ra­nje ta­ko i nji­ho­va ade­kvat­na prak­tič­na pri­me­na. Du­bo­ko smo, po­što­va­ne ko­le­gi­ni­ce i ko­le­ge, ube­đe­ni da ovaj naš cilj ne mo­že bi­ti ostva­ren bez va­šeg ak­tiv­nog uče­šća u ra­du na­uč­nog sku­pa. Zbog ovog, po­zi­va­mo vas da uz­me­te uče­šće u ra­du i ovo­go­di­šnjeg Sa­ve­to­va­nja Udru­že­nja i na taj na­čin za­jed­nič­ki da da­mo svoj do­pri­nos re­a­li­za­ci­ji svih oba­ve­za ove vr­ste ve­za­nih za te­ku­ći pro­ces re­for­me kri­vič­nog za­ko­no­dav­stva Sr­bi­je.

Po­zi­va­ju­ći vas da uče­stvu­je­te u ra­du Sa­ve­to­va­nja že­li­mo po­seb­no da is­tak­ne­mo i či­nje­ni­cu da u ra­du istog, u svoj­stvu re­fe­re­na­ta i go­sti­ju, uče­stvu­ju emi­nent­ni pred­stav­ni­ci kri­vič­no­prav­ne na­u­ke iz ino­stran­stva, što je ta­ko­đe je­dan od ve­o­ma va­žnih pred­u­slo­va vi­so­kog ni­voa struč­ne ras­pra­ve ko­ja će se vo­di­ti i na ovom struč­nom sku­pu na­šeg Udru­že­nja.

U že­lji da uklju­či­mo što ve­ći broj ko­le­gi­ni­ca i ko­le­ga u struč­nu ras­pra­vu po ova­ko zna­čaj­nim pi­ta­nji­ma i ti­me da­mo što ve­ći do­pri­nos re­a­li­za­ci­ji po­sta­vlje­nih ci­lje­va, ovo­go­di­šnje sa­ve­to­va­nje Udru­že­nja odr­ža­va se u sa­rad­nji sa Pra­vo­sud­nom aka­de­mi­jom iz Be­o­gra­da i In­sti­tu­tom za upo­red­no pra­vo iz Be­o­gra­da.

Ima­ju­ći u vi­du iz­ne­se­no bi­će nam za­do­volj­stvo ako pri­hva­ti­te naš po­ziv i uz­me­te uče­šće u ra­du Sa­ve­to­va­nja, na če­mu se una­pred za­hva­lju­je­mo.

S vi­so­kim po­što­va­njem i uva­ža­va­njem,

 

PRE­DSE­DN­IŠTVO UDR­UŽ­ENJA
PR­AV­OSUDNA AK­AD­EMIJA
INSTITUT ZA UPOREDNO PRAVO

 

U B­e­ogr­adu, j­una m­es­eca 2015. godine


I. ORIJENTACIONI PROGRAM RADA

ČETVRTAK, 17. sep­tem­bar 2015. godine

Kongresni centar Ustanove studentskih oporavilišta Beograd P. J. "Ratko Mitrović"

Vila "ROMANIJA", Zlatibor

 

10.00 - 12.00 - OTVA­RA­NJE SA­VE­TO­VA­NJA, POZDRAVNE REČI I UVODNA IZLAGANJA

10.00 - 10.20 - Otvaranje Savetovanja - Pozdravne reči

1.          Mr Nikola SELAKOVIĆ, ministar pravde Republike Srbije

2.          Dragomir MILOJEVIĆ, predsednik Vrhovnog kasacionog suda

3.          Romana SCHWEIGER, šef Odeljenja za vladavinu prava i ljudska prava Misije OEBS-a u Srbiji

4.          Dr Jovan ĆIRIĆ, direktor Instituta za uporedno pravo u Beogradu

5.          Nenad VUJIĆ, direktor Pravosudne akademije

10.20 - 12.00 - Uvodni referati

12.00 - 12.30 - Koktel

12.30 - 13.30 - Izlaganja referenata

13.30 - 16.00 - Pauza za ručak

16.00 - 19.00 - OKRUGLI STO „ZAKON O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU“ - Moderator: Dubravka DAMJANOVIĆ, predsednica Apelacionog suda u Kragujevcu

 

 

PETAK, 18. sep­tem­bar 2015. godine

Kongresni centar Ustanove studentskih oporavilišta Beograd P. J. "Ratko Mitrović"
- Vila "ROMANIJA", Zlatibor

10,00 - 12,00 - Izlaganja referenata

12,00 - 12,30 - Kafe pauza

12,00-12,15 -   Predstavljanje monografije
„GLAVNI PRETRES (REGIONALNA KRIVIČNOPROCESNA ZAKONODAVSTVA I ISKUSTVA U PRIMENI)“ - Misija OEBS-a u Srbiji

12,30 - 13,30 - Diskusija

13,30 - 16,00 - Pauza za ručak

16,00 - 19,00 - Izlaganje referenata i diskusija

 

SUBOTA, 19. sep­tem­bar 2015.

Kongresni centar Ustanove studentskih oporavilišta Beograd  P. J. "Ratko Mitrović"

- Vila "ROMANIJA", Zlatibor

10,00 - 11,00 - Izlaganje referenata

11,00 - 11,30 - Diskusija

12,00 - 12,30 - Pauza

12,30 - 14,00 - Diskusija i usvajanje zaključaka

14,00 -            Zatvaranje Savetovanja

 

 

II. ORGANIZACIONI ODBOR SAVETOVANJA

 

1.   Prof. dr Stanko Bejatović
2.   Radomir Ilić
3.   Nenad Vujić
4.   Akademik Igor Leonidovič-Trunov
5.   Dr Jovan Ćirić
6.   Dr Goran Ilić
7.   Akademik prof. dr Miodrag Simović
8.   Prof. dr Vid Jakulin

III. PROGRAM REFERATA I REFERENATA

 

Tema i mesto održavanja skupa:

"SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU I DRUGI KRIVIČNOPRAVNI INSTRUMENTI ADEKVATNOSTI DRŽAVNE REAKCIJE NA KRIMINALITET"

Zlatibor, 17 - 19. septembar 2015. godine

 

 

I.    UVOD­NI RE­FE­RA­TI:

1.    Ade­kvat­nost dr­žav­ne re­ak­ci­je na kri­mi­na­li­tet kao ključ­ni cilj re­for­me srp­skog kri­vič­nog za­ko­no­dav­stva - Ra­do­mir ILIĆ, dr­žav­ni se­kre­tar u Mi­ni­star­stvu prav­de Re­pu­bli­ke Sr­bi­je

2.    Kon­cep­cij­ske no­vi­ne u Kri­vič­nom za­ko­ni­ku Sr­bi­je i ade­kvat­nost dr­žav­ne re­ak­ci­je na kri­mi­na­li­tet - Prof. dr Dra­ga­na KO­LA­RIĆ, Kri­mi­na­li­stič­ko-po­li­cij­ska aka­de­mi­ja u Be­o­gra­du

3.    Kri­vič­no­pro­ce­sno za­ko­no­dav­stvo Sr­bi­je (nor­ma­tiv­ni osnov ade­kvat­no­sti dr­žav­ne re­ak­ci­je na kri­mi­na­li­tet ili ne?) - Prof. dr Mi­lan ŠKU­LIĆ, Prav­ni fa­kul­tet u Be­o­gra­du

4.    Sta­nje kri­mi­na­li­te­ta i nje­go­ve per­spek­ti­ve: kom­pa­ra­ti­van pri­stup Sr­bi­ja - Slo­ve­ni­ja – Prof. dr Đor­đe IG­NJA­TO­VIĆ, Prav­ni fa­kul­tet u Be­o­gra­du

5.    Iz­me­ne i do­pu­ne ZMUKD i ade­kvat­nost dr­žav­ne re­ak­ci­je na kri­mi­na­li­tet ma­lo­let­ni­ka – Ne­nad VU­JIĆ, di­rek­tor Pra­vo­sud­ne aka­de­mi­je

6.    Pre­kr­šaj­no za­ko­no­dav­stvo i ade­kvat­nost dr­žav­ne re­ak­ci­je – Zo­ran PA­ŠA­LIĆ, pred­sed­nik Pre­kr­šaj­nog ape­la­ci­o­nog su­da

 

 

II.  RE­FE­RA­TI I RE­FE­REN­TI:

A. KRI­VIČ­NO MA­TE­RI­JAL­NO ZA­KO­NO­DAV­STVO

1.    No­vi si­stem ka­zni u Kri­vič­nom za­ko­ni­ku Sr­bi­je – Jan­ko LA­ZA­RE­VIĆ, su­di­ja Vr­hov­nog ka­sa­ci­o­nog su­da Sr­bi­je

2.    Ka­zna do­ži­vot­nog za­tvo­ra Mi­ro­ljub TO­MIĆ, Vi­so­ki sa­vet sud­stva

3.    Nov­ča­na ka­zna – ne­is­ko­ri­šće­na mo­guć­nost u kri­vič­nom pra­vu Sr­bi­je - Prof. dr Na­ta­ša MR­VIĆ-PE­TRO­VIĆ, In­sti­tut za upo­red­no pra­vo

4.    Me­ra bez­bed­no­sti za­bra­ne pri­su­stvo­va­nja od­re­đe­nim sport­skim pri­red­ba­ma - Dr Bo­ži­dar OTA­ŠE­VIĆ, za­me­nik na­čel­ni­ka Upra­ve za struč­no obra­zo­va­nje

5.    Bi­o­po­li­ti­ka i tr­go­vi­na lju­di­ma Prof. dr Bra­ni­slav RI­STI­VO­JE­VIĆ, Prav­ni fa­kul­tet u No­vom Sa­du

6. Ne­ka pi­ta­nja ade­kvat­no­sti dr­žav­ne re­ak­ci­je na kri­mi­na­li­tet (za­ko­no­dav­stvo i prak­sa Ru­si­je) - Aka­de­mik Igor LE­O­NI­DO­VIĆ –TRU­NOV, Mo­skva

7.    Uti­caj efi­ka­sno­sti kri­vič­nog po­stup­ka na ostva­re­nje svr­he ka­žnja­va­nja – Prof. dr Sne­ža­na SO­KO­VIĆ, Prav­ni fa­kul­tet u Kra­gu­jev­cu

8.    Kr­še­nje za­ko­na od stra­ne su­di­je, jav­nog tu­ži­o­ca i nje­go­vog za­me­ni­ka- Dra­gan JO­CIĆ, pred­sed­nik Ape­la­ci­o­nog su­da u Ni­šu

9.    Kra­đa stva­ri pod po­seb­nom za­šti­tom ili jav­nog ure­đa­ja Prof. dr Đor­đe ĐOR­ĐE­VIĆ, Kri­mi­na­li­stič­ko-po­li­cij­ska aka­de­mi­ja u Be­o­gra­du

10. Uvre­da i kle­ve­ta Prof. dr Jo­van ĆI­RIĆ, di­rek­tor In­sti­tu­ta za upo­red­no pra­vo

11. Kri­vič­no de­lo zlo­u­po­tre­be po­lo­ža­ja od­go­vor­nog li­ca - Ve­ro­ljub CVET­KO­VIĆ, su­di­ja Ape­la­ci­o­nog su­da u Be­o­gra­du

12. Su­zbi­ja­nje ko­rup­ci­je u pri­vat­nom sek­to­ru – So­nja MA­NOJ­LO­VIĆ, su­di­ja Ape­la­ci­o­nog su­da u Be­o­gra­du

13.  Zlo­u­po­tre­ba opoj­nih dro­ga i in­sti­tut (za­bra­ne) ubla­ža­va­nja ka­zne u prak­si Vi­šeg su­da u Va­lje­vu – Mr Sa­ša MAR­KO­VIĆ, na­čel­nik Po­li­cij­ske upra­ve Va­lje­vo

14. Sud­ska prak­sa u bor­bi pro­tiv kri­mi­na­li­te­ta kod kri­vič­nog de­la na­si­lje u po­ro­di­ci iz čl. 194. st. 3. KZ-a Mi­lev­ka MI­LEN­KO­VIĆ, su­di­ja Ape­la­ci­o­nog su­da u Kra­gu­jev­cu

 

 

B. KRI­VIČ­NO PRO­CE­SNO ZA­KO­NO­DAV­STVO

1.    Su­đe­nje u ra­zum­nom ro­ku kao me­đu­na­rod­ni prav­ni stan­dard (kri­vič­no­pro­ce­sni in­stru­men­ti – nor­ma i prak­sa) - Prof. dr Stan­ko BE­JA­TO­VIĆ, de­kan Prav­nog fa­kul­te­ta u Kra­gu­jev­cu

2.    No­vi do­pri­nos Ustav­nog su­da Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne u kri­vič­no­prav­nim od­lu­ka­ma na pod­ruč­ju slo­bo­de, bez­bjed­no­sti i prav­de: iz­me­đu in­ter­pre­ta­ci­je i kre­a­ci­je – Aka­de­mik Mi­o­drag SI­MO­VIĆ, Prav­ni fa­kul­tet u Ba­njoj Lu­ci i pot­pred­sed­nik Ustav­nog su­da Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne

3.    Is­tra­ga i njen do­pri­nos prak­tič­noj re­a­li­za­ci­ji na­če­la su­đe­nja u ra­zum­nom ro­ku – Kr­sman ILIĆ, za­me­nik Ape­la­ci­o­nog jav­nog tu­ži­o­ca u Be­ogra­du

4.        Pri­prem­no ro­či­šte - Alek­san­dar BLA­NU­ŠA, su­di­ja Ape­la­ci­o­nog su­da u Kra­gu­jev­cu

5.    Jav­ni tu­ži­lac kao su­bje­kat obez­be­đe­nja su­đe­nja u ra­zum­nom ro­ku - Go­ran ILIĆ, za­me­nik Re­pu­blič­kog jav­nog tu­ži­o­ca

6.    Do­ka­zni po­stu­pak na glav­nom pre­tre­su i efi­ka­snost glav­nog pre­tre­sa – Dar­ko TA­DIĆ, su­di­ja Ape­la­ci­o­nog su­da u No­vom Sa­du

7.    Bra­ni­lac i su­đe­nje u ra­zum­nom ro­ku – Ju­go­slav TIN­TOR, advo­kat u Be­o­gra­du

8.    Po­jed­no­sta­vlje­ne for­me po­stu­pa­nja u kri­vič­nim stva­ri­ma i su­đe­nje u ra­zum­nom ro­ku - dr Va­nja BA­JO­VIĆ, Prav­ni fa­kul­tet u Be­o­gra­du

9.    Upo­tre­ba vi­deo-lin­ka u kri­vič­nom po­stup­ku - Dr Emir ĆO­RO­VIĆ, do­cent, Dr­žav­ni uni­ver­zi­tet u No­vom Pa­za­ru i Ala­din ŠE­MO­VIĆ, su­di­ja Vi­šeg su­da u No­vom Pa­za­ru

10. Ne­pre­kid­nost glav­nog pre­tre­sa i su­đe­nje u ra­zum­nom ro­ku – Sla­đa­na BOJ­KO­VIĆ, pred­sed­ni­ca Vi­šeg su­da u Sme­de­re­vu

11. Evrop­ski sud za ljud­ska pra­va kao ga­rant su­đe­nja u ra­zum­nom ro­ku – Dr Sla­vo­ljub CA­RIĆ, na­čel­nik Ode­lje­nja za me­đu­na­rod­no­prav­ne po­slo­ve Mi­ni­star­stva spolj­nih po­slo­va Sr­bi­je, biv­ši za­stup­nik Re­pu­bli­ke Sr­bi­je pred Evrop­skim su­dom za ljud­ska pra­va

12. Uti­caj prak­se Evrop­skog su­da za ljud­ska pra­va na su­đe­nje u ra­zum­nom ro­ku – Ra­do­man SPA­RIĆ, su­di­ja Ape­la­ci­o­nog su­da u Kra­gu­jev­cu

13. Ustav­ni sud i su­đe­nje u ra­zum­nom ro­ku – Prof. dr Go­ran P. ILIĆ, pot­pred­sed­nik Ustav­nog su­da Sr­bi­je, Prav­ni fa­kul­tet u Be­o­gra­du i prof. dr Bo­ži­dar BA­NO­VIĆ, Fa­kul­tet bez­bed­no­sti u Be­o­gra­du

14. Zlo­u­po­tre­ba pra­va i na­če­lo su­đe­nja u ra­zum­nom ro­ku – Prof. dr Ta­tja­na BU­GAR­SKI, Prav­ni fa­kul­tet u No­vom Sa­du

15. Po­stu­pak po prav­nim le­ko­vi­ma i su­đe­nje u ra­zum­nom ro­ku – Prof. dr Vo­ji­slav ĐUR­ĐIĆ, Prav­ni fa­kul­tet u Ni­šu

16. Utvr­đi­va­nje či­nje­ni­ca u adver­zi­jal­nom kri­vič­nom po­stup­ku i su­đe­nje u ra­zum­nom ro­ku – Ivan ILIĆ, Prav­ni fa­kul­tet u Ni­šu

17. Upro­šće­ne pro­ce­sne for­me u funk­ci­ji efek­tiv­nog pre­su­đe­nja kri­vič­ne stva­ri – Dr Stra­hi­nja DA­VI­DOV, advo­kat u No­vom Sa­du

18. Ade­kva­tan po­lo­žaj po­li­ci­je u pred­is­tra­zi kao pret­po­stav­ka su­đe­nja u ra­zum­nom ro­ku – Dr Lju­bi­ša ZDRAV­KO­VIĆ, za­me­nik na­čel­ni­ka po­li­ci­je u Ni­šu

19. Prav­ne i stvar­ne mo­guć­no­sti od­bra­ne okri­vlje­nog li­še­nog slo­bo­de u ka­zne­nom po­stup­ku – Doc. dr Ma­ri­ja PLE­IĆ, Prav­ni fa­kul­tet u Spli­tu

20. Nor­ma­tiv­ne pret­po­stav­ke za su­đe­nje u ra­zum­nom ro­ku i do­pri­nos su­bje­ka­ta kri­vič­nog po­stup­ka su­đe­nju u ra­zum­nom ro­ku – Prof. dr Dra­go RA­DU­LO­VIĆ, Prav­ni fa­kul­tet u Pod­go­ri­ci

21. Efi­ka­snost ka­zne­nog po­stup­ka (is­ku­stva Hr­vat­ske) – Prof. dr Eli­za­be­ta IVI­ČE­VIĆ-KA­RAS, Prav­ni fa­kul­tet u Za­gre­bu

22. Re­for­ma slo­ve­nač­kog kri­vič­nog po­stup­ka i su­đe­nje u razu­mnom ro­ku - Prof. dr Ka­tja ŠUG­MAN STUBBS, Prav­ni fa­kul­tet u Lju­blja­ni

23. Po­li­cij­ske pro­ce­du­re u SAD i kri­vič­no ma­te­ri­jal­no i pro­ce­sno za­ko­no­dav­stvoFrank LA­BU­DA, su­di­ja iz Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va

24. Re­for­ma kri­vič­nog pro­ce­snog za­ko­no­dav­stva BiH i su­đe­nje u raz­umnom ro­ku – Prof. dr Ne­zir PI­VIĆ, Prav­ni fa­kul­tet u Ze­ni­ci

25. Nad­le­žnost kri­vič­nog van­pre­tre­snog ve­ća u fa­zi is­tra­ge i op­tu­že­nja – pro­ble­mi u prak­si – Iva­na MI­LJUŠ i Bo­ja­na STAN­KO­VIĆ, Prav­ni fa­kul­tet u Be­o­gra­du

26. Pri­tvor i nje­gov do­pri­nos su­đe­nju u ra­zum­nom ro­ku– Ra­do­van LA­ZIĆ i Bra­ni­sla­va VUČ­KO­VIĆ, Ape­la­ci­o­no jav­no tu­ži­la­štvo u No­vom Sa­du

27. Su­đe­nje u raz­umnom ro­ku i me­re pro­ce­sne di­sci­pli­­ne- Ve­sna OSTO­JIĆ, Ape­la­ci­o­ni sud u No­vom Sa­du

 

 

V.   MA­LO­LET­NIČ­KO, IZ­VR­ŠNO I PRE­KR­ŠAJ­NO ZA­KO­NO­DAV­STVO

1.    Kri­vič­no­prav­ni in­stru­men­ti ade­kvat­no­sti dr­žav­ne re­ak­ci­je na ma­lo­let­nič­ki kri­mi­na­li­tet - Dr Iva­na STE­VA­NO­VIĆ, vd di­rek­to­ra In­sti­tu­ta za kri­mi­no­lo­ška i so­ci­o­lo­ška is­tra­ži­va­nja

2.    Ob­li­ci li­še­nja slo­bo­de u naj­no­vi­jem pre­kr­šaj­nom za­ko­no­dav­stvu Re­pu­bli­ke Srp­ske - Prof. dr Lju­bin­ko MI­TRO­VIĆ, re­dov­ni prof. APE­RI­ON Uni­ver­zi­tet Ba­nja Lu­ka

3.    Tro­ško­vi an­ga­žo­va­nja bra­ni­o­ca u kri­vič­nom po­stup­ku pre­ma ma­lo­let­nim li­ci­ma – Ma­ri­na ILIĆ, su­di­ja Ape­la­ci­o­nog su­da u Kra­gu­jev­cu

 

 

OPŠTE NAPOMENE

Savetovanje će se održati od 17 -19. septembra 2015. godine na Zlatiboru

KONGRESNI CENTAR Ustanove studentskih oporavilišta Beograd

P. J. "Ratko Mitrović" - Zlatibor

 

Uče­sni­ci­ma Sa­ve­to­va­nja obez­be­đen je sme­štaj u ho­te­li­ma Stu­dent­skog opo­ra­vi­li­šta "Rat­ko Mi­tro­vić" i po ce­ni pu­nog pan­si­o­na, i to:

 -   u tro­kre­vet­noj so­bi:                                  2.800,00 din.
 -   u dvo­kre­vet­noj so­bi:                                2.950,00 din.
 -   u jed­no­kre­vet­noj so­bi:                             3.550,00 din.
 -   u če­tvo­ro­kre­vet­nom apart­ma­nu  po ce­ni od:   4.650,00 din.

a uko­li­ko apart­man ko­ri­sti jedna oso­ba ce­na se uve­ća­va za 50%.

 

Tro­ško­ve sme­šta­ja uče­sni­ci Sa­ve­to­va­nja pla­ća­ju di­rekt­no na ra­čun Usta­no­ve stu­dent­skih opo­ra­vi­li­šta Be­o­grad P. J. "Rat­ko Mi­tro­vić" - Zla­ti­bor na te­ku­ći ra­čun br. 840-672667-18.

 

U slu­ča­ju od­u­stan­ka od pret­hod­no iz­vr­še­ne re­zer­va­ci­je Usta­no­va stu­dent­skih opo­ra­vi­li­šta za­dr­ža­va 60% od ce­lo­kup­nog iz­no­sa upla­će­nih sred­sta­va na ime pan­si­on­skog sme­šta­ja.

Na Sa­ve­to­va­nju mo­gu uče­stvo­va­ti i do­bi­ti ma­te­ri­ja­le (Zbor­nik ra­do­va) li­ca za ko­ja je upla­će­na ko­ti­za­ci­ja na te­ku­ći ra­čun Udru­že­nja br. 205-25110-30, i to u iz­no­su od 4.000,00 di­na­ra, za ko­ti­za­ci­je upla­će­ne do 15. av­gu­sta a u iz­no­su od 4.500,00 di­na­ra za ko­ti­za­ci­je upla­će­ne po­sle 15. av­gu­sta 2015. go­di­ne.

Pri­ja­ve za Sa­ve­to­va­nje sla­ti na adre­su Udru­že­nja, a pri­ja­ve za ho­tel­ski sme­štaj na adre­su Usta­no­ve stu­dent­skih opo­ra­vi­li­šta Be­o­grad P. J. - "Rat­ko Mi­tro­vić" Zla­ti­bor.

 

INFORMACIJE

Za sve in­for­ma­ci­je u ve­zi odr­ža­va­nja Sa­ve­to­va­nja obra­ti­ti se na adre­su or­ga­ni­za­to­ra

SRPSKO UDRU­ŽE­NJE ZA KRI­VIČ­NOPRA­VNU TEORIJU I PRAKSU 

Be­o­grad, ul. Kraljice Natalije br. 45,

ili na tel/fax: 011-2658-019, od­no­sno
E-Ma­il:sukp@se­zam­pro.rs i turanjaninveljko@gmail.com

 

Za in­for­ma­ci­je u ve­zi sme­šta­ja, obra­ti­ti se na adre­su Usta­no­va stu­dent­skih oporavilišta Beograd

 

P. J. "Rat­ko Mi­tro­vić" Zla­ti­bor,

tel. 031-841-369, 031-841-625,
031-841-743
i 031-845-086
i faks: 031-841-791

 

U oče­ki­va­nju Va­šeg uče­šća i na ovo­go­di­šnjem Sa­ve­to­va­nju iskre­no i ko­le­gi­jal­no Vas po­zdra­vlja­mo.

PRED­SEDNIŠTVO UDRU­ŽE­NJA
PRAVOSUDNA AKADEMIJA
INSTITUT ZA UPOREDNO PRAVO

 

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Sankt Peterburg se od 30. oktobra zatvara na sedam dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za maj 2024.

VLADA

Izabrana nova Vlada


IZBORI

Raspisani izbori za odbornike skupština gradskih opština Beograda


SUDSKA PRAKSA – Upravni sud

Zaštita izbornog prava


POLICIJSKI SLUŽBENICI

Osnovna plata, obračunska metoda za usklađivanje – Primena odredbe člana 187b Zakona o policiji


IZMENE PROPISA

Početak primene pojedinih odredbi – Odluka o taksi prevozu – Taksi vozilo - obavezno bele boje (na teritoriji grada Beograda)


SUDSKA PRAKSA

Prekršajna praksa – Upravljač puta – Obaveze i odgovornosti


BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Dužnosti učesnika u saobraćaju u slučaju saobraćajne nezgode


SUDSKA PRAKSA – Prekršajna praksa

Bezbednost saobraćaja – Ublažavanje kazne – Oslobađanje od odgovornosti – Odustanak podnosioca zahteva od pokretanja prekršajnog postupka


OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o ostavi


SUDSKA PRAKSA – Obligaciono pravo

Ostava


SPREČAVANJE KORUPCIJE

Podnošenje izveštaja o imovini i prihodima – (Ne)spojivost funkcija – ravni stavovi i mišljenja


RODNA RAVNOPRAVNOST – LOKALNA SAMOUPRAVA

Pitanja i odgovori


IZ DRUGIH IZDANJA – Iz Biltena VS 2/2024

Obaveznost rasprave u upravnom sporu – Usmena rasprava – Obaveznost zakazivanja i odstupanja


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)