POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

LV redovno savetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu - Zlatibor 17-19. septembar

Ukinute odredbe o legalizacijiSrpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu u saradnji sa Pravosudnom akademijom održava LV redovno godišnje savetovanje udruženja na Zlatiboru od 17-19 septembra 2015. godine. Tema savetovanja: SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU I DRUGI KRIVIČNOPRAVNI INSTRUMENTI ADEKVATNOSTI DRŽAVNE REAKCIJE NA KRIMINALITET.

 

 

LV REDOVNO GODIŠNJE SAVETOVANJE SRPSKOG UDRUŽENJA 
ZA KRIVIČNOPRAVNU TEORIJU I PRAKSU

 

(Zlatibor, 17 - 19. septembar 2015. god.)

 

Tema Savetovanja

„SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU I DRUGI KRIVIČNOPRAVNI INSTRUMENTI ADEKVATNOSTI DRŽAVNE REAKCIJE NA KRIMINALITET“ 

Kompanija “Intermex” - i ove godine, kao izdavač Zbornika radova i pokrovitelj,
biće prisutna na Savetovanju sa svojim novim izdanjima i proizvodima.

Već po tradiciji, obezbedili smo prigodne stručne poklone za sve učesnike savetovanja.INFORMACIJE

Za sve INFORMACIJE u vezi ODRŽAVANJA Savetovanja obratiti se na adresu organizatora
SRPSKO UDRUŽENJE ZA KRIVIČNOPRAVNU TEORIJU I PRAKSU
Beograd, ul. Kraljice Natalije br. 45, ili na tel/fax: 011-2658-019, odnosno e-mail:sukp@sezampro.rs

Za INFORMACIJE u vezi SMEŠTAJA, obratiti se na adresu Ustanova studentskih oporavilišta Beograd  P.J. "Ratko Mitrović" Zlatibor,
tel. 031-841-369, 031-841-625, 031-841-743 i 031-845-086 i faks: 031-841-791

 

Po­što­va­ne ko­le­gi­ni­ce-ko­le­ge,

Rad na du­go­go­di­šnjem pro­ce­su re­for­me srp­skog kri­vič­nog za­ko­no­dav­stva još uvek tra­je. Nje­go­vi ci­lje­vi su vi­še­stru­ki. No, po­se­ban zna­čaj ima­ju dva. Pr­vi je obez­be­đe­nje kri­vič­no­pro­ce­snih in­stru­me­na­ta prak­tič­ne re­a­li­za­ci­je na­če­la su­đe­nja u ra­zum­nom ro­ku. Dru­gi, iz­na­la­že­nje in­stru­me­na­ta ade­kvat­no­sti dr­žav­ne re­ak­ci­je na kri­mi­na­li­tet. U že­lji da se što pot­pu­ni­je re­a­li­zu­ju ovi, kao i dru­gi ci­lje­vi re­for­me, broj­ne su no­vi­ne ko­je je do­neo do­sa­da­šnji pro­ces ra­da na re­for­mi ili ko­je se pred­la­žu u te­ku­ćem ra­du na re­for­mi. To je slu­čaj npr. sa do­no­še­njem Za­ko­na o za­šti­ti pra­va na su­đe­nje u ra­zum­nom ro­ku i pred­lo­gom ni­za zna­čaj­nih no­vi­na u ra­du na Za­ko­nu o iz­me­na­ma i do­pu­na­ma KZ RS. No, ka­da je reč o dva ci­lja re­for­me, kao i ci­lje­va re­for­me uop­šte, on­da je ja­sno da nji­ho­va prak­tič­na re­a­li­za­ci­ja ne za­vi­si sa­mo od za­kon­ske nor­me. Za­kon­ska nor­ma je ne­iz­o­sta­van, ve­o­ma bi­tan, ali ne i je­di­ni uslov prak­tič­ne re­a­li­za­ci­je na­če­la su­đe­nja u ra­zum­nom ro­ku i ade­kvat­no­sti dr­žav­ne re­ak­ci­je na kri­mi­na­li­tet. Po­red za­kon­ske nor­me, tu su i dru­gi fak­to­ri. Slu­čaj pre sve­ga sa ade­kvat­no­sti pri­me­ne od­re­da­ba po­zi­tiv­nog kri­vič­nog za­ko­no­dav­stva. Sa­mo ade­kvat­no pri­me­nje­na nor­ma po­sti­že svo­je pu­no kri­mi­nal­no-po­li­tič­ko oprav­da­nje. U pro­tiv­nom, reč je sa­mo o de­ko­ru bez upo­treb­ne vred­no­sti.

Po­la­ze­ći od iz­ne­se­nog, kao i ci­lje­va re­for­me kao ce­li­ne oba­ve­za je svih ko­ji se (te­o­ret­ski i prak­tič­no) ba­ve kri­vič­no­prav­nom pro­ble­ma­ti­kom, da da­ju mak­si­ma­lan do­pri­nos ade­kvat­nom sa­gle­da­va­nju su­šti­ne i smi­sla no­vih zakonskih re­še­nja i uka­žu na na­či­ne i pu­te­ve nji­ho­ve ade­kvat­ne pri­me­ne. Udru­že­nje, kao struč­na aso­ci­ja­ci­ja, že­li i ovog pu­ta da pru­ži svoj mak­si­ma­lan do­pri­nos ade­kvat­no­sti sa­gle­da­va­nja pred­met­ne pro­ble­ma­ti­ke.

U iskre­noj že­lji da kao struč­na aso­ci­ja­ci­ja da­mo mak­si­ma­lan do­pri­nos ade­kvat­nom sa­gle­da­va­nju te­o­ret­skih i prak­tič­nih aspe­ka­ta nor­mi za­kon­skih tek­sto­va ko­je se ti­ču su­đe­nja u ra­zum­nom ro­ku i dru­gih kri­vič­no­prav­nih in­stru­me­na­ta ade­kvat­no­sti dr­žav­ne re­ak­ci­je na kri­mi­na­li­tet, Pred­sed­ni­štvo Udru­že­nja je od­lu­či­lo da za te­mu ovo­go­di­šnjeg sa­ve­to­va­nja iza­be­re upra­vo pro­ble­ma­ti­ku ko­ja se ti­če struč­no-kri­tič­ke ana­li­ze naj­ak­tu­el­ni­jih pi­ta­nja (nor­mi­ra­nja i prak­tič­ne pri­me­ne) su­đe­nja u ra­zum­nom ro­ku kao i dru­gih in­sti­tu­ta kri­vič­nog za­ko­no­dav­stva ko­ji­ma se obez­be­đu­je ade­kvat­nost dr­žav­ne re­ak­ci­je na kri­mi­na­li­tet uop­šte. Cilj or­ga­ni­za­to­ra je da se na sku­pu struč­no - kri­tič­ki raz­mo­tre i te­o­ret­ski i prak­tič­ni aspek­ti ne ma­log bro­ja no­vih re­še­nja kri­vič­nog za­ko­no­dav­stva i na taj na­čin olak­ša ka­ko nji­ho­vo ade­kvat­no nor­mi­ra­nje ta­ko i nji­ho­va ade­kvat­na prak­tič­na pri­me­na. Du­bo­ko smo, po­što­va­ne ko­le­gi­ni­ce i ko­le­ge, ube­đe­ni da ovaj naš cilj ne mo­že bi­ti ostva­ren bez va­šeg ak­tiv­nog uče­šća u ra­du na­uč­nog sku­pa. Zbog ovog, po­zi­va­mo vas da uz­me­te uče­šće u ra­du i ovo­go­di­šnjeg Sa­ve­to­va­nja Udru­že­nja i na taj na­čin za­jed­nič­ki da da­mo svoj do­pri­nos re­a­li­za­ci­ji svih oba­ve­za ove vr­ste ve­za­nih za te­ku­ći pro­ces re­for­me kri­vič­nog za­ko­no­dav­stva Sr­bi­je.

Po­zi­va­ju­ći vas da uče­stvu­je­te u ra­du Sa­ve­to­va­nja že­li­mo po­seb­no da is­tak­ne­mo i či­nje­ni­cu da u ra­du istog, u svoj­stvu re­fe­re­na­ta i go­sti­ju, uče­stvu­ju emi­nent­ni pred­stav­ni­ci kri­vič­no­prav­ne na­u­ke iz ino­stran­stva, što je ta­ko­đe je­dan od ve­o­ma va­žnih pred­u­slo­va vi­so­kog ni­voa struč­ne ras­pra­ve ko­ja će se vo­di­ti i na ovom struč­nom sku­pu na­šeg Udru­že­nja.

U že­lji da uklju­či­mo što ve­ći broj ko­le­gi­ni­ca i ko­le­ga u struč­nu ras­pra­vu po ova­ko zna­čaj­nim pi­ta­nji­ma i ti­me da­mo što ve­ći do­pri­nos re­a­li­za­ci­ji po­sta­vlje­nih ci­lje­va, ovo­go­di­šnje sa­ve­to­va­nje Udru­že­nja odr­ža­va se u sa­rad­nji sa Pra­vo­sud­nom aka­de­mi­jom iz Be­o­gra­da i In­sti­tu­tom za upo­red­no pra­vo iz Be­o­gra­da.

Ima­ju­ći u vi­du iz­ne­se­no bi­će nam za­do­volj­stvo ako pri­hva­ti­te naš po­ziv i uz­me­te uče­šće u ra­du Sa­ve­to­va­nja, na če­mu se una­pred za­hva­lju­je­mo.

S vi­so­kim po­što­va­njem i uva­ža­va­njem,

 

PRE­DSE­DN­IŠTVO UDR­UŽ­ENJA
PR­AV­OSUDNA AK­AD­EMIJA
INSTITUT ZA UPOREDNO PRAVO

 

U B­e­ogr­adu, j­una m­es­eca 2015. godine


I. ORIJENTACIONI PROGRAM RADA

ČETVRTAK, 17. sep­tem­bar 2015. godine

Kongresni centar Ustanove studentskih oporavilišta Beograd P. J. "Ratko Mitrović"

Vila "ROMANIJA", Zlatibor

 

10.00 - 12.00 - OTVA­RA­NJE SA­VE­TO­VA­NJA, POZDRAVNE REČI I UVODNA IZLAGANJA

10.00 - 10.20 - Otvaranje Savetovanja - Pozdravne reči

1.          Mr Nikola SELAKOVIĆ, ministar pravde Republike Srbije

2.          Dragomir MILOJEVIĆ, predsednik Vrhovnog kasacionog suda

3.          Romana SCHWEIGER, šef Odeljenja za vladavinu prava i ljudska prava Misije OEBS-a u Srbiji

4.          Dr Jovan ĆIRIĆ, direktor Instituta za uporedno pravo u Beogradu

5.          Nenad VUJIĆ, direktor Pravosudne akademije

10.20 - 12.00 - Uvodni referati

12.00 - 12.30 - Koktel

12.30 - 13.30 - Izlaganja referenata

13.30 - 16.00 - Pauza za ručak

16.00 - 19.00 - OKRUGLI STO „ZAKON O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU“ - Moderator: Dubravka DAMJANOVIĆ, predsednica Apelacionog suda u Kragujevcu

 

 

PETAK, 18. sep­tem­bar 2015. godine

Kongresni centar Ustanove studentskih oporavilišta Beograd P. J. "Ratko Mitrović"
- Vila "ROMANIJA", Zlatibor

10,00 - 12,00 - Izlaganja referenata

12,00 - 12,30 - Kafe pauza

12,00-12,15 -   Predstavljanje monografije
„GLAVNI PRETRES (REGIONALNA KRIVIČNOPROCESNA ZAKONODAVSTVA I ISKUSTVA U PRIMENI)“ - Misija OEBS-a u Srbiji

12,30 - 13,30 - Diskusija

13,30 - 16,00 - Pauza za ručak

16,00 - 19,00 - Izlaganje referenata i diskusija

 

SUBOTA, 19. sep­tem­bar 2015.

Kongresni centar Ustanove studentskih oporavilišta Beograd  P. J. "Ratko Mitrović"

- Vila "ROMANIJA", Zlatibor

10,00 - 11,00 - Izlaganje referenata

11,00 - 11,30 - Diskusija

12,00 - 12,30 - Pauza

12,30 - 14,00 - Diskusija i usvajanje zaključaka

14,00 -            Zatvaranje Savetovanja

 

 

II. ORGANIZACIONI ODBOR SAVETOVANJA

 

1.   Prof. dr Stanko Bejatović
2.   Radomir Ilić
3.   Nenad Vujić
4.   Akademik Igor Leonidovič-Trunov
5.   Dr Jovan Ćirić
6.   Dr Goran Ilić
7.   Akademik prof. dr Miodrag Simović
8.   Prof. dr Vid Jakulin

III. PROGRAM REFERATA I REFERENATA

 

Tema i mesto održavanja skupa:

"SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU I DRUGI KRIVIČNOPRAVNI INSTRUMENTI ADEKVATNOSTI DRŽAVNE REAKCIJE NA KRIMINALITET"

Zlatibor, 17 - 19. septembar 2015. godine

 

 

I.    UVOD­NI RE­FE­RA­TI:

1.    Ade­kvat­nost dr­žav­ne re­ak­ci­je na kri­mi­na­li­tet kao ključ­ni cilj re­for­me srp­skog kri­vič­nog za­ko­no­dav­stva - Ra­do­mir ILIĆ, dr­žav­ni se­kre­tar u Mi­ni­star­stvu prav­de Re­pu­bli­ke Sr­bi­je

2.    Kon­cep­cij­ske no­vi­ne u Kri­vič­nom za­ko­ni­ku Sr­bi­je i ade­kvat­nost dr­žav­ne re­ak­ci­je na kri­mi­na­li­tet - Prof. dr Dra­ga­na KO­LA­RIĆ, Kri­mi­na­li­stič­ko-po­li­cij­ska aka­de­mi­ja u Be­o­gra­du

3.    Kri­vič­no­pro­ce­sno za­ko­no­dav­stvo Sr­bi­je (nor­ma­tiv­ni osnov ade­kvat­no­sti dr­žav­ne re­ak­ci­je na kri­mi­na­li­tet ili ne?) - Prof. dr Mi­lan ŠKU­LIĆ, Prav­ni fa­kul­tet u Be­o­gra­du

4.    Sta­nje kri­mi­na­li­te­ta i nje­go­ve per­spek­ti­ve: kom­pa­ra­ti­van pri­stup Sr­bi­ja - Slo­ve­ni­ja – Prof. dr Đor­đe IG­NJA­TO­VIĆ, Prav­ni fa­kul­tet u Be­o­gra­du

5.    Iz­me­ne i do­pu­ne ZMUKD i ade­kvat­nost dr­žav­ne re­ak­ci­je na kri­mi­na­li­tet ma­lo­let­ni­ka – Ne­nad VU­JIĆ, di­rek­tor Pra­vo­sud­ne aka­de­mi­je

6.    Pre­kr­šaj­no za­ko­no­dav­stvo i ade­kvat­nost dr­žav­ne re­ak­ci­je – Zo­ran PA­ŠA­LIĆ, pred­sed­nik Pre­kr­šaj­nog ape­la­ci­o­nog su­da

 

 

II.  RE­FE­RA­TI I RE­FE­REN­TI:

A. KRI­VIČ­NO MA­TE­RI­JAL­NO ZA­KO­NO­DAV­STVO

1.    No­vi si­stem ka­zni u Kri­vič­nom za­ko­ni­ku Sr­bi­je – Jan­ko LA­ZA­RE­VIĆ, su­di­ja Vr­hov­nog ka­sa­ci­o­nog su­da Sr­bi­je

2.    Ka­zna do­ži­vot­nog za­tvo­ra Mi­ro­ljub TO­MIĆ, Vi­so­ki sa­vet sud­stva

3.    Nov­ča­na ka­zna – ne­is­ko­ri­šće­na mo­guć­nost u kri­vič­nom pra­vu Sr­bi­je - Prof. dr Na­ta­ša MR­VIĆ-PE­TRO­VIĆ, In­sti­tut za upo­red­no pra­vo

4.    Me­ra bez­bed­no­sti za­bra­ne pri­su­stvo­va­nja od­re­đe­nim sport­skim pri­red­ba­ma - Dr Bo­ži­dar OTA­ŠE­VIĆ, za­me­nik na­čel­ni­ka Upra­ve za struč­no obra­zo­va­nje

5.    Bi­o­po­li­ti­ka i tr­go­vi­na lju­di­ma Prof. dr Bra­ni­slav RI­STI­VO­JE­VIĆ, Prav­ni fa­kul­tet u No­vom Sa­du

6. Ne­ka pi­ta­nja ade­kvat­no­sti dr­žav­ne re­ak­ci­je na kri­mi­na­li­tet (za­ko­no­dav­stvo i prak­sa Ru­si­je) - Aka­de­mik Igor LE­O­NI­DO­VIĆ –TRU­NOV, Mo­skva

7.    Uti­caj efi­ka­sno­sti kri­vič­nog po­stup­ka na ostva­re­nje svr­he ka­žnja­va­nja – Prof. dr Sne­ža­na SO­KO­VIĆ, Prav­ni fa­kul­tet u Kra­gu­jev­cu

8.    Kr­še­nje za­ko­na od stra­ne su­di­je, jav­nog tu­ži­o­ca i nje­go­vog za­me­ni­ka- Dra­gan JO­CIĆ, pred­sed­nik Ape­la­ci­o­nog su­da u Ni­šu

9.    Kra­đa stva­ri pod po­seb­nom za­šti­tom ili jav­nog ure­đa­ja Prof. dr Đor­đe ĐOR­ĐE­VIĆ, Kri­mi­na­li­stič­ko-po­li­cij­ska aka­de­mi­ja u Be­o­gra­du

10. Uvre­da i kle­ve­ta Prof. dr Jo­van ĆI­RIĆ, di­rek­tor In­sti­tu­ta za upo­red­no pra­vo

11. Kri­vič­no de­lo zlo­u­po­tre­be po­lo­ža­ja od­go­vor­nog li­ca - Ve­ro­ljub CVET­KO­VIĆ, su­di­ja Ape­la­ci­o­nog su­da u Be­o­gra­du

12. Su­zbi­ja­nje ko­rup­ci­je u pri­vat­nom sek­to­ru – So­nja MA­NOJ­LO­VIĆ, su­di­ja Ape­la­ci­o­nog su­da u Be­o­gra­du

13.  Zlo­u­po­tre­ba opoj­nih dro­ga i in­sti­tut (za­bra­ne) ubla­ža­va­nja ka­zne u prak­si Vi­šeg su­da u Va­lje­vu – Mr Sa­ša MAR­KO­VIĆ, na­čel­nik Po­li­cij­ske upra­ve Va­lje­vo

14. Sud­ska prak­sa u bor­bi pro­tiv kri­mi­na­li­te­ta kod kri­vič­nog de­la na­si­lje u po­ro­di­ci iz čl. 194. st. 3. KZ-a Mi­lev­ka MI­LEN­KO­VIĆ, su­di­ja Ape­la­ci­o­nog su­da u Kra­gu­jev­cu

 

 

B. KRI­VIČ­NO PRO­CE­SNO ZA­KO­NO­DAV­STVO

1.    Su­đe­nje u ra­zum­nom ro­ku kao me­đu­na­rod­ni prav­ni stan­dard (kri­vič­no­pro­ce­sni in­stru­men­ti – nor­ma i prak­sa) - Prof. dr Stan­ko BE­JA­TO­VIĆ, de­kan Prav­nog fa­kul­te­ta u Kra­gu­jev­cu

2.    No­vi do­pri­nos Ustav­nog su­da Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne u kri­vič­no­prav­nim od­lu­ka­ma na pod­ruč­ju slo­bo­de, bez­bjed­no­sti i prav­de: iz­me­đu in­ter­pre­ta­ci­je i kre­a­ci­je – Aka­de­mik Mi­o­drag SI­MO­VIĆ, Prav­ni fa­kul­tet u Ba­njoj Lu­ci i pot­pred­sed­nik Ustav­nog su­da Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne

3.    Is­tra­ga i njen do­pri­nos prak­tič­noj re­a­li­za­ci­ji na­če­la su­đe­nja u ra­zum­nom ro­ku – Kr­sman ILIĆ, za­me­nik Ape­la­ci­o­nog jav­nog tu­ži­o­ca u Be­ogra­du

4.        Pri­prem­no ro­či­šte - Alek­san­dar BLA­NU­ŠA, su­di­ja Ape­la­ci­o­nog su­da u Kra­gu­jev­cu

5.    Jav­ni tu­ži­lac kao su­bje­kat obez­be­đe­nja su­đe­nja u ra­zum­nom ro­ku - Go­ran ILIĆ, za­me­nik Re­pu­blič­kog jav­nog tu­ži­o­ca

6.    Do­ka­zni po­stu­pak na glav­nom pre­tre­su i efi­ka­snost glav­nog pre­tre­sa – Dar­ko TA­DIĆ, su­di­ja Ape­la­ci­o­nog su­da u No­vom Sa­du

7.    Bra­ni­lac i su­đe­nje u ra­zum­nom ro­ku – Ju­go­slav TIN­TOR, advo­kat u Be­o­gra­du

8.    Po­jed­no­sta­vlje­ne for­me po­stu­pa­nja u kri­vič­nim stva­ri­ma i su­đe­nje u ra­zum­nom ro­ku - dr Va­nja BA­JO­VIĆ, Prav­ni fa­kul­tet u Be­o­gra­du

9.    Upo­tre­ba vi­deo-lin­ka u kri­vič­nom po­stup­ku - Dr Emir ĆO­RO­VIĆ, do­cent, Dr­žav­ni uni­ver­zi­tet u No­vom Pa­za­ru i Ala­din ŠE­MO­VIĆ, su­di­ja Vi­šeg su­da u No­vom Pa­za­ru

10. Ne­pre­kid­nost glav­nog pre­tre­sa i su­đe­nje u ra­zum­nom ro­ku – Sla­đa­na BOJ­KO­VIĆ, pred­sed­ni­ca Vi­šeg su­da u Sme­de­re­vu

11. Evrop­ski sud za ljud­ska pra­va kao ga­rant su­đe­nja u ra­zum­nom ro­ku – Dr Sla­vo­ljub CA­RIĆ, na­čel­nik Ode­lje­nja za me­đu­na­rod­no­prav­ne po­slo­ve Mi­ni­star­stva spolj­nih po­slo­va Sr­bi­je, biv­ši za­stup­nik Re­pu­bli­ke Sr­bi­je pred Evrop­skim su­dom za ljud­ska pra­va

12. Uti­caj prak­se Evrop­skog su­da za ljud­ska pra­va na su­đe­nje u ra­zum­nom ro­ku – Ra­do­man SPA­RIĆ, su­di­ja Ape­la­ci­o­nog su­da u Kra­gu­jev­cu

13. Ustav­ni sud i su­đe­nje u ra­zum­nom ro­ku – Prof. dr Go­ran P. ILIĆ, pot­pred­sed­nik Ustav­nog su­da Sr­bi­je, Prav­ni fa­kul­tet u Be­o­gra­du i prof. dr Bo­ži­dar BA­NO­VIĆ, Fa­kul­tet bez­bed­no­sti u Be­o­gra­du

14. Zlo­u­po­tre­ba pra­va i na­če­lo su­đe­nja u ra­zum­nom ro­ku – Prof. dr Ta­tja­na BU­GAR­SKI, Prav­ni fa­kul­tet u No­vom Sa­du

15. Po­stu­pak po prav­nim le­ko­vi­ma i su­đe­nje u ra­zum­nom ro­ku – Prof. dr Vo­ji­slav ĐUR­ĐIĆ, Prav­ni fa­kul­tet u Ni­šu

16. Utvr­đi­va­nje či­nje­ni­ca u adver­zi­jal­nom kri­vič­nom po­stup­ku i su­đe­nje u ra­zum­nom ro­ku – Ivan ILIĆ, Prav­ni fa­kul­tet u Ni­šu

17. Upro­šće­ne pro­ce­sne for­me u funk­ci­ji efek­tiv­nog pre­su­đe­nja kri­vič­ne stva­ri – Dr Stra­hi­nja DA­VI­DOV, advo­kat u No­vom Sa­du

18. Ade­kva­tan po­lo­žaj po­li­ci­je u pred­is­tra­zi kao pret­po­stav­ka su­đe­nja u ra­zum­nom ro­ku – Dr Lju­bi­ša ZDRAV­KO­VIĆ, za­me­nik na­čel­ni­ka po­li­ci­je u Ni­šu

19. Prav­ne i stvar­ne mo­guć­no­sti od­bra­ne okri­vlje­nog li­še­nog slo­bo­de u ka­zne­nom po­stup­ku – Doc. dr Ma­ri­ja PLE­IĆ, Prav­ni fa­kul­tet u Spli­tu

20. Nor­ma­tiv­ne pret­po­stav­ke za su­đe­nje u ra­zum­nom ro­ku i do­pri­nos su­bje­ka­ta kri­vič­nog po­stup­ka su­đe­nju u ra­zum­nom ro­ku – Prof. dr Dra­go RA­DU­LO­VIĆ, Prav­ni fa­kul­tet u Pod­go­ri­ci

21. Efi­ka­snost ka­zne­nog po­stup­ka (is­ku­stva Hr­vat­ske) – Prof. dr Eli­za­be­ta IVI­ČE­VIĆ-KA­RAS, Prav­ni fa­kul­tet u Za­gre­bu

22. Re­for­ma slo­ve­nač­kog kri­vič­nog po­stup­ka i su­đe­nje u razu­mnom ro­ku - Prof. dr Ka­tja ŠUG­MAN STUBBS, Prav­ni fa­kul­tet u Lju­blja­ni

23. Po­li­cij­ske pro­ce­du­re u SAD i kri­vič­no ma­te­ri­jal­no i pro­ce­sno za­ko­no­dav­stvoFrank LA­BU­DA, su­di­ja iz Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va

24. Re­for­ma kri­vič­nog pro­ce­snog za­ko­no­dav­stva BiH i su­đe­nje u raz­umnom ro­ku – Prof. dr Ne­zir PI­VIĆ, Prav­ni fa­kul­tet u Ze­ni­ci

25. Nad­le­žnost kri­vič­nog van­pre­tre­snog ve­ća u fa­zi is­tra­ge i op­tu­že­nja – pro­ble­mi u prak­si – Iva­na MI­LJUŠ i Bo­ja­na STAN­KO­VIĆ, Prav­ni fa­kul­tet u Be­o­gra­du

26. Pri­tvor i nje­gov do­pri­nos su­đe­nju u ra­zum­nom ro­ku– Ra­do­van LA­ZIĆ i Bra­ni­sla­va VUČ­KO­VIĆ, Ape­la­ci­o­no jav­no tu­ži­la­štvo u No­vom Sa­du

27. Su­đe­nje u raz­umnom ro­ku i me­re pro­ce­sne di­sci­pli­­ne- Ve­sna OSTO­JIĆ, Ape­la­ci­o­ni sud u No­vom Sa­du

 

 

V.   MA­LO­LET­NIČ­KO, IZ­VR­ŠNO I PRE­KR­ŠAJ­NO ZA­KO­NO­DAV­STVO

1.    Kri­vič­no­prav­ni in­stru­men­ti ade­kvat­no­sti dr­žav­ne re­ak­ci­je na ma­lo­let­nič­ki kri­mi­na­li­tet - Dr Iva­na STE­VA­NO­VIĆ, vd di­rek­to­ra In­sti­tu­ta za kri­mi­no­lo­ška i so­ci­o­lo­ška is­tra­ži­va­nja

2.    Ob­li­ci li­še­nja slo­bo­de u naj­no­vi­jem pre­kr­šaj­nom za­ko­no­dav­stvu Re­pu­bli­ke Srp­ske - Prof. dr Lju­bin­ko MI­TRO­VIĆ, re­dov­ni prof. APE­RI­ON Uni­ver­zi­tet Ba­nja Lu­ka

3.    Tro­ško­vi an­ga­žo­va­nja bra­ni­o­ca u kri­vič­nom po­stup­ku pre­ma ma­lo­let­nim li­ci­ma – Ma­ri­na ILIĆ, su­di­ja Ape­la­ci­o­nog su­da u Kra­gu­jev­cu

 

 

OPŠTE NAPOMENE

Savetovanje će se održati od 17 -19. septembra 2015. godine na Zlatiboru

KONGRESNI CENTAR Ustanove studentskih oporavilišta Beograd

P. J. "Ratko Mitrović" - Zlatibor

 

Uče­sni­ci­ma Sa­ve­to­va­nja obez­be­đen je sme­štaj u ho­te­li­ma Stu­dent­skog opo­ra­vi­li­šta "Rat­ko Mi­tro­vić" i po ce­ni pu­nog pan­si­o­na, i to:

 -   u tro­kre­vet­noj so­bi:                                  2.800,00 din.
 -   u dvo­kre­vet­noj so­bi:                                2.950,00 din.
 -   u jed­no­kre­vet­noj so­bi:                             3.550,00 din.
 -   u če­tvo­ro­kre­vet­nom apart­ma­nu  po ce­ni od:   4.650,00 din.

a uko­li­ko apart­man ko­ri­sti jedna oso­ba ce­na se uve­ća­va za 50%.

 

Tro­ško­ve sme­šta­ja uče­sni­ci Sa­ve­to­va­nja pla­ća­ju di­rekt­no na ra­čun Usta­no­ve stu­dent­skih opo­ra­vi­li­šta Be­o­grad P. J. "Rat­ko Mi­tro­vić" - Zla­ti­bor na te­ku­ći ra­čun br. 840-672667-18.

 

U slu­ča­ju od­u­stan­ka od pret­hod­no iz­vr­še­ne re­zer­va­ci­je Usta­no­va stu­dent­skih opo­ra­vi­li­šta za­dr­ža­va 60% od ce­lo­kup­nog iz­no­sa upla­će­nih sred­sta­va na ime pan­si­on­skog sme­šta­ja.

Na Sa­ve­to­va­nju mo­gu uče­stvo­va­ti i do­bi­ti ma­te­ri­ja­le (Zbor­nik ra­do­va) li­ca za ko­ja je upla­će­na ko­ti­za­ci­ja na te­ku­ći ra­čun Udru­že­nja br. 205-25110-30, i to u iz­no­su od 4.000,00 di­na­ra, za ko­ti­za­ci­je upla­će­ne do 15. av­gu­sta a u iz­no­su od 4.500,00 di­na­ra za ko­ti­za­ci­je upla­će­ne po­sle 15. av­gu­sta 2015. go­di­ne.

Pri­ja­ve za Sa­ve­to­va­nje sla­ti na adre­su Udru­že­nja, a pri­ja­ve za ho­tel­ski sme­štaj na adre­su Usta­no­ve stu­dent­skih opo­ra­vi­li­šta Be­o­grad P. J. - "Rat­ko Mi­tro­vić" Zla­ti­bor.

 

INFORMACIJE

Za sve in­for­ma­ci­je u ve­zi odr­ža­va­nja Sa­ve­to­va­nja obra­ti­ti se na adre­su or­ga­ni­za­to­ra

SRPSKO UDRU­ŽE­NJE ZA KRI­VIČ­NOPRA­VNU TEORIJU I PRAKSU 

Be­o­grad, ul. Kraljice Natalije br. 45,

ili na tel/fax: 011-2658-019, od­no­sno
E-Ma­il:sukp@se­zam­pro.rs i turanjaninveljko@gmail.com

 

Za in­for­ma­ci­je u ve­zi sme­šta­ja, obra­ti­ti se na adre­su Usta­no­va stu­dent­skih oporavilišta Beograd

 

P. J. "Rat­ko Mi­tro­vić" Zla­ti­bor,

tel. 031-841-369, 031-841-625,
031-841-743
i 031-845-086
i faks: 031-841-791

 

U oče­ki­va­nju Va­šeg uče­šća i na ovo­go­di­šnjem Sa­ve­to­va­nju iskre­no i ko­le­gi­jal­no Vas po­zdra­vlja­mo.

PRED­SEDNIŠTVO UDRU­ŽE­NJA
PRAVOSUDNA AKADEMIJA
INSTITUT ZA UPOREDNO PRAVO

 

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za mart 2020.

Agencijsko zapošljavanje - Novi i fleksibilniji način

PRAVNA POMOĆ

Povodom Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

SUDSKA PRAKSA - Apelacioni sud u Beogradu

Softver - nezakonito korišćenje, neovlašćeno umnožavanje, zloupotreba aplikacije

Suđenje u razumnom roku

SUDSKA PRAKSA - Privredni apelacioni sud

Parnični postupak - dozvoljenost tužbe, odbacivanje tužbe

IZVRŠNI POSTUPAK

Skraćeni izvršni postupak pred Privrednim sudom

SUDSKA PRAKSA - OBLIGACIONO PRAVO

Opasna stvar i odgovornost za štetu


VELIKANI PRAVNE MISLI

Prof. dr Radomir Lukić - Tumačenje prava - Pojam, značaj i pravna praznina - Analogija, argumentum a contrario i usko tumačenje izuzetaka


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)