POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

LIV redovno savetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu - Zlatibor 18-20. septembar

Ukinute odredbe o legalizacijiSrpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu u saradnji sa Pravosudnom akademijom održava LIV redovno godišnje savetovanje udruženja na Zlatiboru od 18-20 septembra 2014. godine. Tema savetovanja: OPTUŽENJE I DRUGI KRIVIČNOPRAVNI INSTRUMENTI DRŽAVNE REAKCIJE NA KRIMINALITET.

 

 

LIV REDOVNO GODIŠNJE SAVETOVANJE SRPSKOG UDRUŽENJA 
ZA KRIVIČNOPRAVNU TEORIJU I PRAKSU

 

(Zlatibor, 18 - 20. septembar 2014. god.)

 

Tema Savetovanja

„OPTUŽENJE I DRUGI  KRIVIČNOPRAVNI INSTRUMENTI DRŽAVNE REAKCIJE NA KRIMINALITET“

 

INFORMACIJE

Za sve INFORMACIJE u vezi ODRŽAVANJA Savetovanja obratiti se na adresu organizatora
SRPSKO UDRUŽENJE ZA KRIVIČNOPRAVNU TEORIJU I PRAKSU
Beograd, ul. Kraljice Natalije br. 45, ili na tel/fax: 011-2658-019, odnosno e-mail:sukp@sezampro.rs

Za INFORMACIJE u vezi SMEŠTAJA, obratiti se na adresu Ustanova studentskih oporavilišta Beograd  P.J. "Ratko Mitrović" Zlatibor,
tel. 031-841-369, 031-841-625, 031-841-743 i 031-845-086 i faks: 031-841-791

 

Poštovane koleginice-kolege,

Među ne malim brojem ciljeva dugogodišnjeg procesa reforme srpskog kaznenog zakonodavstva  koja je još uvek utoku posebno se ističu dva. Prvi je usaglašavanje kaznenog zakonodavstva Srbije sa opšteprihvaćenim pravnim standardima iz ove oblasti i rešenjima prisutnim u  kompetentnom komparativnom kaznenom zakonodavstvu iz ove oblasti. Drugo, stvaranje normativne osnove za željeni stepen efikasnosti borbe protiv kriminaliteta uopšte. U želji da se što potpunije realizuju ovi kao i drugi ciljevi reforme brojne su novine koje je doneo dosadašnji proces rada na reformi kaznenog zakonodavstva Srbije. Tako npr. posmatrano da aspekta krivičnoprocesnog zakonodavstva  promenjen je koncept  istrage, načelo istine je pretrpelo suštinske izmene,  izmenjena je arhitektonika glavnog  pretresa, izmenjen je procesni položaj tužioca, branioca  i oštećenog, mere obezbeđenja prisustva okrivljenog u krivičnom postupku su pretrpele takođe ne male izmene, proširena je mogućnost primene pojednostavljenih formi postupanja i sl. Sličan obim novina donosi i novi Zakon o prekršajima. No, kada je reč o adekvatnosti državne reakcije na kriminalitet bez obzira o kojoj njegovoj vrsti se radi onda je više nego jasno da adekvatnost državne reakcije na kriminalitet ne zavisi samo od zakonske norme. Zakonska norma je neizostavan, veoma bitan ali ne i jedini uslov adekvatnosti državne reakcije na kriminalitet. Pored zakonske norme tu su i drugi faktori. Slučaj pre svega sa adekvatnosti primene odredaba pozitivnog kaznenog zakonodavstva. Samo adekvatno primenjena norma postiže svoje puno kriminalno-političko opravdanje. U protivnom reč je samo o dekoru bez upotrebne vrednosti.

Polazeći od iznesenog kao i navedenih ciljeva reforme kaznenog  zakonodavstva kao celine obaveza  je svih  koji se (teoretski i praktično) bave kaznenopravnom problematikom  da daju  maksimalan doprinos adekvatnom sagledavanju suštine i smisla novih rešenja u kaznenom zakonodavstvu i ukažu na načine i puteve njihove adekvatne primene. Udruženje kao stručna asocijacija želi i ovog puta da da svoj maksimalan doprinos  adekvatnosti  sagledavanja predmetne problematike.

U iskrenoj želji da kao stručna asocijacija damo maksimalan doprinos adekvatnom sagledavanju teoretskih i praktičnih aspekata novih odredaba u  kaznenom zakonodavstvu  Predsedništvo Udruženja je odlučilo da za temu ovogodišnjeg savetovanja izabere upravo problematiku koja se tiče stručno-kritičke analize najaktuelnijih pitanja (normiranja i praktične primene) kaznenog zakonodavstva (pre svega optuženja i drugih krivičnopravnih instrumenata državne reakcije na polju borbe protiv kriminaliteta).  Cilj organizatora  je da se na  skupu stručno - kritički razmotre i teoretski i praktični aspekti ne malog broja novih rešenja kaznenog zakonodavstva i na taj način olakša kako njihovo adekvatno normiranje tako i njihova adekvatna praktična primena. Duboko smo, poštovane koleginice i kolege ubeđeni da ovaj naš cilj ne može biti ostvaren bez Vašeg aktivnog učešća u radu naučnog skupa. Zbog ovog, pozivamo Vas da uzmete učešće u radu i ovogodišnjeg  Savetovanja Udruženja i na taj način da zajednički damo svoj  doprinos realizaciji svih obaveza ove vrste vezanih za  tekući proces reforme kaznenog zakonodavstva Srbije.

Pozivajući Vas da učestvujete u radu Savetovanja želimo posebno da istaknemo i činjenicu da u radu istog, u svojstvu referenata i gostiju, učestvuju eminentni predstavnici krivičnopravne nauke iz inostranstva, što je takođe jedan od veoma važnih preduslova visokog nivoa stručne rasprave koja će se voditi i na ovom stručnom skupu našeg Udruženja.

U želji da uključimo što veći broj koleginica i kolega u stručnu raspravu po ovako značajnim pitanjima i time damo što veći doprinos realizaciji postavljenih ciljeva ovogodšnje savetovanje Udruženja održava se u saradnji sa Pravosudnom akademijom iz Beograda i Institutom za uporedno pravo iz Beograda.

Imajući u vidu  izneseno biće nam zadovoljstvo ako prihvatite naš poziv i uzmete učešće u radu Savetovanja na čemu se unapred zahvaljujemo.

S visokim poštovanjem i uvažavanjem,

PREDSEDNIŠTVO UDRUŽENJA
PRAVOSUDNA AKADEMIJA
INSTITUT ZA UPOREDNO PRAVO

U Beogradu, juna meseca 2014. god.


 I. PROGRAM RADA

 

ČETVRTAK, 18. septembar 2014.

Kongresni centar Ustanove studentskih oporavilišta Beograd  P.J. "Ratko Mitrović"

Vila "ROMANIJA" Zlatibor

10.00 - 12.00 -   OTVARANJE SAVETOVANJA, POZDRAVNE REČI I UVODNA IZLAGANJA
10.00 - 10.20 -   Otvaranje Savetovanja
- Pozdravne reči

  1. Mr Nikola SELAKOVIĆ, ministar  pravde Republike Srbije
  2. Dragomir MILOJEVIĆ, predsednik Vrhovnog kasacionog suda
  3. Romana SCHWEIGER, šefica Odeljenja za vladavinu prava i ljudska prava Misije OEBS u Srbiji
  4. Dr Jovan ĆIRIĆ, direktor Instituta za uporedno pravo u Beogradu
  5. Nenad VUJIĆ, direktor Pravosudne akademije

10.20 - 12.00 -  Uvodni referati
12.00 - 12.30 -  Koktel
12.30 - 13.30 -  Izlaganja referenata
13.30 - 16.00 -  Pauza za ručak
16.00 - 19.00 -  Diskusija

 

PETAK, 19. septembar 2014.

Kongresni centar Ustanove studentskih oporavilišta Beograd P.J. "Ratko Mitrović"
- Vila "ROMANIJA" Zlatibor

10,00 - 12,00 -  Izlaganja referenata
12,00 - 12,30 -  Kafe pauza
12,30 - 13,30 -  Diskusija
13,30 - 16,00 -  Pauza za ručak
16,00 - 19,00 -  Izlaganje referenata i diskusija

 

SUBOTA, 20. septembar 2014.

Kongresni centar
Ustanove studentskih oporavilišta Beograd
P.J. "Ratko Mitrović"

- Vila "ROMANIJA" Zlatibor

10,00 - 11,00 -   Izlaganje referenata
11,00 - 11,30 -  Diskusija
12,00 - 12,30 -  Pauza
12,30 - 14,00 -  Diskusija i usvajanje zaključaka

  14,00 -  Zatvaranje Savetovanja

 

 II. ORGANIZACIONI ODBOR SAVETOVANJA

 

1.   Prof. dr Stanko Bejatović
2.   Nenad Vujić
3.  Prof. dr Zoran Stojanović
4.  Akademik Igor Leonidovič-Trunov
5.  Akademik prof. dr Miodrag Simović
6.  Dr Jovan Ćirić
7.  Prof. dr Drago Radulović

 

III. PROGRAM REFERATA I REFERENATA

Tema i mesto održavanja skupa:

"OPTUŽENJE I DRUGI KRIVIČNOPRAVNI INSTRUMENTI  DRŽAVNE REAKCIJE NA KRIMINALITET"

Zlatibor, 18 - 20. septembar 2014. god.

 

I.  UVODNI REFERATI:

1.   Optuženje kao instrument državne reakcije na kriminalitet (nova zakonska rešenja i dosadašnja iskustva u njihovoj primeni) - Krsman ILIĆ, zamenim Apelacionog javnog tužioca u Beogradu

2.   Krivičnopravni instrumenti državne reakcije na kriminalitet i predstojeće izmene u Krivičnom zakoniku - Prof. dr Zoran STOJANOVIĆ, Pravni fakultet u Beogradu

3.   Izvršno krivično zakonodavstvo i kaznena politika - Prof. dr Đorđe IGNJATOVIĆ, Pravni fakultet u Beogradu

4.   Prekršajno zakonodavstvo kao instrument državne reakcije na nedozvoljeno ponašanje - Zoran PAŠALIĆ, predsednik Prekršajnog apelacionog suda

 

II.  REFERATI I REFERENTI:

A. KRIVIČNO PROCESNO ZAKONODAVSTVO

1.   Svojstvo ovlašćenog tužioca prema ZKP-u - Prof. dr Goran ILIĆ, redovni prof. Pravnog fakulteta u Beogradu i sudija Ustavnog suda Srbije i prof. dr Božidar BANOVIĆ, prof. Pravnog fakulteta u Kragujevcu

2.   Pojam "krivična optužba" iz čl. 6. st. 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i čl. II3E Ustava BiH, - Akademik prof. dr Miodrag SIMOVIĆ, potpredsednik Ustavnog suda BiH i red. prof. Pravnog fakulteta u Banjoj Luci

3.   Istraga i podizanje optužnice - Prof. dr Tatjana BUGARSKI, vanredni prof. Pravnog fakulteta u Novom Sadu

4.   Optuženje i mere za obezbeđenja prisustva okrivljenog i nesmetanog vođenja krivičnog postupka - Prof. dr Milan ŠKULIĆ, redovni prof. Pravnog fakulteta u Beogradu

5.  Dosadašnja javnotužilačka iskustva u primeni novog ZKP - Dr Goran ILIĆ, zamenik Republičkog javnog tužioca

7.  Podizanje optužnice (materijalni uslov i rok podizanja) - Borica MITIĆ, zamenik Višeg javnog tužioca u Nišu

8.  Krivična prijava kao osnov podizanja optužnice - Dr Aleksander JEVŠEK, MUP Republike Slovenije

9.   Sadržaj optužnice - Miodrag PLAZINIĆ, viši javni tužilac u Valjevu

10. Postupanje s optužnicom - Veroljub CVETKOVIĆ, sudija Apelacionog suda u Beogradu

11. Kontrola optužbe - sistemi kontrole i odluke - Prof. dr Vojislav ĐURĐIĆ, redovni prof. Pravnog fakulteta u Nišu

12.  Kontrola optužnice i ZKP Crne Gore - Prof. dr Drago RADULOVIĆ, redovni prof. Pravnog fakulteta u Podgorici

13. Neposredna optužnica kao instrument državne reakcije na kriminalitet - Prof. dr Stanko BEJATOVIĆ, redovni prof. Pravnog fakulteta u Kragujevcu

14.  Pripremno ročište - Aleksandar BLANUŠA, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu

15. "Kvalitet optužnice" kao instrument efikasnosti glavnog pretresa - Savo ĐURĐIĆ, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu

16. Proširenje optužnice - Milorad BARAŠANIN, Tužilaštvo BiH

17. Branilac kao subjekt pokretanja postupka ispitivanja optužnice - Jugoslav TINTOR, advokat, Beograd

18.  Broj saoptuženih lica i efikasnost postupanja po optužnici - Milunka CVETKOVIĆ sudija Apelacionog suda u Kragujevcu

19. Odbacivanje optužnice - Janko LAZAREVIĆ, sudija Vrhovnog kasacionog suda Srbije

20. Optuženje i sporazum o priznanju krivičnog dela - Dr Danilo NIKOLIĆ, advokat u Nišu

21. Odustanak od optužnice - Dragan LOPUŠINA, Viši javni tužilac u Smederevu

22. Odnos presude i optužbe - Dubravka DAMJANOVIĆ, predsednica Apelacionog suda u Kragujevcu

23.  Dileme u vezi snimanja suđenja u krivičnom postupku - Siniša VAŽIĆ, sudija Apelacionog suda u Beogradu

24.  Zloupotreba prava na jezik i pismo u krivičnom postupku - Stanislav DUKIĆ, Viši javni tužilac u Novom Pazaru

25.  Optuženje i pojednostavljene forme postupanja u krivičnim stvarima - Sonja MANOJLOVIĆ, sudija Apelacionog suda u Beogradu

26.  Oportunitet krivičnog gonjenja i optuženje - Branislava VUČKOVIĆ, Apelaciono javno tužilaštvo Novi Sad

27.  Krivičnoprocesni instrumenti efikasnosti krivičnog postupka (iskustva Rusije) - Akademik Igor LEONIDOVIČ-TRUNOV, Moskva

28.  Fokusiranje predmeta suđenja u slovenačkom krivičnom postupku - Prof. dr Primož GORKIĆ, vanredni prof. Pravnog fakulteta u Ljubljani

29.  Optuženje i ZKP Makedonije (zakonska rešenja i dosadašnja iskustva u njihovoj primeni) - Prof. dr Gordana LAŽETIĆ-BUŽAROVSKA, redovni prof. Pravnog fakulteta u Skoplju

 

B. MATERIJALNO KRIVIČNO ZAKONODAVSTVO

1.   Reforma u oblasti krivičnih sankcija - Prof. dr Dragana KOLARIĆ, vanredni prof. Kriminalističko policijske akademije u Beogradu

2.   Uloga i domet krivičnog prava u zaštiti informatičkog društva - Prof. dr Ivana SIMOVIĆ-HIBER, redovni prof. Fakulteta bezbednosti u Beogradu

3.   Novčani iznosi kao obeležja krivičnih dela - Igor VUKOVIĆ, vanr. prof. Pravnog fakulteta u Beogradu

4.   Zakonsko oblikovanje krivičnih dela protiv privrede - Vid JAKULIN, redovni prof. Pravnog fakulteta u Ljubljani

5.   Mogućnosti i granice krivičnog prava u suzbijanju ilegalnog prometa opojnim drogama - dr Jovan ĆIRIĆ, direktor Instituta za uporedno pravo u Beogradu

6.   Odmeravanje kazne i propisani kazneni rasponi u KZ Srbije - Dr Dušica MILADINOVIĆ, docent Pravnog fakulteta u Nišu

7.   Krivičnopravno suzbijanje dopinga u sportu - dr Veljko DELIBAŠIĆ, advokat iz Beograda

8.   Krivična dela protiv životne sredine - usaglašavanje sa pravom EU - Dr Emir ĆOROVIĆ, docent, Državni univerzitet u Novom Pazaru

9.   Grupa i organizovana kriminalna grupa kao oblici organizovanog vršenja krivičnih dela u KZ Srbije - Prof. dr Đorđe ĐORĐEVIĆ, red. prof. Kriminalističko policijske akademije u Beogradu

10. Trgovina uticajem - Dragan JOCIĆ, predsednik Apelacionog suda u Nišu

11. Reforma krivičnih dela protiv vojske Srbije - Sretko JANKOVIĆ, sudija Apelacionog suda BeogradC. MALOLETNIČKO,  IZVRŠNO I PREKRŠAJNO ZAKONODAVSTVO

1.   Izvršno zakonodavstvo Srbije i međunarodni pravni standardi - Prof. dr Snežana SOKOVIĆ, redovni prof. Pravnog fakulteta u Kragujevcu

2.   Branilac u postupku prema maloletnicima - Prof. dr Ljubinko MITROVIĆ, redovni prof. APERION Univerzitet Banja Luka

3.   Zadržavanje u prekršajnom postupku - Dr Nataša MRVIĆ-PETROVIĆ, Institut za uporedno pravo u Beogradu

 

OPŠTE NAPOMENE – CENE I SMEŠTAJ

Savetovanje će se održati od 18 -20. septembra 2014. godine na Zlatiboru
KONGRESNI CENTAR Ustanove studentskih oporavilišta Beograd P.J. "Ratko Mitrović" - Zlatibor

Učesnicima Savetovanja obezbeđen je smeštaj u hotelima Studentskog oporavilišta "Ratko Mitrović" i po ceni punog pansiona, i to:
 -   u trokrevetnoj sobi:  2.800,00 din.
 -   u dvokrevetnoj sobi:  2.950,00 din.
 -   u jednokrevetnoj sobi:  3.550,00 din.
 -   u četvorokrevetnom apartmanu  po ceni od: 4.650,00 din.
a ukoliko apartman koristi jedna osoba cena se uvećava za 50%.

Troškove smeštaja učesnici Savetovanja plaćaju direktno  na račun Ustanove studentskih oporavilišta Beograd
P.J. "Ratko Mitrović" - Zlatibor
na tekući račun br. 840-672667-18.

U slučaju odustanka od prethodno izvršene rezervacije Ustanova studentskih oporavilišta zadržava 60% od celokupnog iznosa uplaćenih sredstava na ime pansionskog smeštaja.

Na Savetovanju mogu učestvovati i dobiti materijale (Zbornik radova) lica za koja je uplaćena kotizacija na tekući račun Udruženja br. 205-25110-30, i to u iznosu od 3.000,00 dinara, za kotizacije uplaćene do 15. avgusta a u iznosu od 3.500,00 dinara za kotizacije uplaćene posle 15. avgusta 2014. godine.

Prijave za Savetovanje slati na adresu Udruženja, a prijave za hotelski smeštaj na adresu Ustanove studentskih oporavilišta Beograd P.J - "Ratko Mitrović" Zlatibor.

 

INFORMACIJE

Za sve INFORMACIJE u vezi ODRŽAVANJA Savetovanja obratiti se na adresu organizatora
SRPSKO UDRUŽENJE ZA KRIVIČNOPRAVNU TEORIJU I PRAKSU
Beograd, ul. Kraljice Natalije br. 45, ili na tel/fax: 011-2658-019, odnosno E-Mail: sukp@sezampro.rs

Za INFORMACIJE u vezi SMEŠTAJA, obratiti se na adresu Ustanova studentskih oporavilišta Beograd

P.J. "Ratko Mitrović" Zlatibor,
tel. 031-841-369, 031-841-625,
031-841-743 i 031-845-086
i faks: 031-841-791

U očekivanju Vašeg učešća i na ovogodišnjem Savetovanju iskreno i kolegijalno Vas pozdravljamo.

 

PREDSEDNIŠTVO UDRUŽENJA
PRAVOSUDNA AKADEMIJA
INSTITUT ZA UPOREDNO PRAVO

 

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Sankt Peterburg se od 30. oktobra zatvara na sedam dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za maj 2024.

VLADA

Izabrana nova Vlada


IZBORI

Raspisani izbori za odbornike skupština gradskih opština Beograda


SUDSKA PRAKSA – Upravni sud

Zaštita izbornog prava


POLICIJSKI SLUŽBENICI

Osnovna plata, obračunska metoda za usklađivanje – Primena odredbe člana 187b Zakona o policiji


IZMENE PROPISA

Početak primene pojedinih odredbi – Odluka o taksi prevozu – Taksi vozilo - obavezno bele boje (na teritoriji grada Beograda)


SUDSKA PRAKSA

Prekršajna praksa – Upravljač puta – Obaveze i odgovornosti


BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Dužnosti učesnika u saobraćaju u slučaju saobraćajne nezgode


SUDSKA PRAKSA – Prekršajna praksa

Bezbednost saobraćaja – Ublažavanje kazne – Oslobađanje od odgovornosti – Odustanak podnosioca zahteva od pokretanja prekršajnog postupka


OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o ostavi


SUDSKA PRAKSA – Obligaciono pravo

Ostava


SPREČAVANJE KORUPCIJE

Podnošenje izveštaja o imovini i prihodima – (Ne)spojivost funkcija – ravni stavovi i mišljenja


RODNA RAVNOPRAVNOST – LOKALNA SAMOUPRAVA

Pitanja i odgovori


IZ DRUGIH IZDANJA – Iz Biltena VS 2/2024

Obaveznost rasprave u upravnom sporu – Usmena rasprava – Obaveznost zakazivanja i odstupanja


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)