POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Kapitalno izdanje - Izdavački poduhvat - „Sto godina od početka prvog svetskog rata - Istorijske i pravne studije“

100 godina od prvog svetskog rata100 godina od prvog svetskog rata

Povodom obeležavanja stogodišnjice od početka Prvog svetskog rata,

„Intermex“, „Institut za uporedno pravo“ i „Zavod za udžbenike“  - objavili su

kapitalno izdanje - Sto godina od početka Prvog svetskog rata - istorijske i pravne studije.

 

Generalni pokrovitelj ovog značajnog, kompleksnog i obimnog izdanja je
Predsednik Republike Srbije - Tomislav Nikolić.


Publikacija je B5 formata, na oko 800 stranica i na arhivskom papiru, u luksuznom trajnom povezu sa zlatotiskom. Izdanje je objavljeno u ograničnom, kolekcionarskom tiražu.

Pedeset i četiri autora – vrsnih stručnjaka iz oblasti prava, istorije, filozofije, sociologije, politikologije i drugih nauka, iz Srbije, Austrije, Rusije, Amerike, Francuske, Italije, Albanije i Slovenije, u četrdeset i šest tekstova, podeljenih u četiri grupe, na skoro osamsto strana, obrađuju ovu kompleksnu tematiku.

Izdanje je višejezično, odnosno svi tekstovi su na originalnom jeziku autora, sa obaveznim prevodom na srpski jezik i sažetkom na egleskom jeziku.

Knjiga je odmah izazvala veliko interesovanje domaće i strane stručne javnosti, kao i kolekcionara jedinstvenih i kvalitetnih knjiga. Pripremaju se i prevodi knjige na najznačajnije svetske jezike.

Recenzenti: Prof. dr Sima Avramović, Prof. dr Momčilo Pavlović, Akademik prof. dr Stanko Bejatović

Uređivački odbor: Dr Jovan Ćirić, Ljiljana Milanković-Vasović, Dr Vladimir Đurić, Dr Mina Zirojević, Miroslav Đorđević

Urednici: Dr Jovan Ćirić, Miroslav Đorđević

 

SADRŽAJ / CONTENTS

POVODOM STOTE GODIŠNJICE OD POČETKA PRVOG SVETSKOG RATA

ONE HUNDRED YEARS SINCE THE FIRST WORLD WAR

 
I - U PREDVEČERJE VELIKOG RATA / BEFORE THE GREAT WAR

 

Prof. dr Oliver Antić
- PRVI SVETSKI RAT - UZROCI, KRIVICA, PRAVDA I POSLEDICE

- THE FIRST WORLD WAR - CAUSES, GUILT, JUSTICE AND CONSEQUENCES

 

Prof. Wolfgang Rohrbach, Ph.D
- RAT NAŠIH DEDOVA 1914 - 1918

- DER KRIEG UNSERER GROSSVÄTER 1914-1918

- OUR GRANDFATHERS‘ WAR

 

Dr Jelena Guskova Jurjevna

- NOVI IZVOR ZA IZUČAVANJE BALKANSKIH RATOVA - LAV TROCKI - SVEDOČANSTVA OČEVICA

- НО­ВЫЙ ИС­ТОЧ­НИК ДЛЯ ИЗ­У­ЧЕ­НИИ БАЛ­КАН­СКИХ ВО­ЙН - ЛЕВ ТРОЦ­КИЙ - СВИ­ДЕ­ТЕ­ЛЬ­СТВА ОЧЕ­ВИД­ЦА

- NEW RESOURCES FOR RESEARCH OF THE BALKAN WARS - LEV TROTSKY - WITNESS’ TESTIMONY

 

Prof. dr Boško Bojović

- VELIKE SILE I BALKANSKI RATOVI KAO PREDIGRA VELIKOG RATA

- DENOUEMENT DE LA CRISE D’ORIENT ET RIVALITES POUR - LA DOMINATION REGIONALE (1912-1913) - ARBITRAGES ET IMPLICATIONS A L'ECHELLE DU XX SIECLE

- GREAT WORLD POWERS AND BALKAN WARS AS AN INTRODUCTION TO GREAT WAR

 

Prof. dr David Đ. Dašić

- NEKI ASPEKTI DIPLOMATSKIH ODNOSA UOČI I TOKOM PRVOG SVETSKOG RATA 1914-1918

- SOME ASPECTS OF DIPLOMACY BEFORE AND DURING THE FIRST WORLD WAR 1914 - 1918.

 

Dr Dragan Đukanović, Dr Mina Zirojević

- AUSTROUGARSKA I BALKAN - UVOD U KRAH...

- AUSTRIA - HUNGARY AND THE BALKANS - INTRODUCTION TO COLLAPSE…

 

Mr Ševcova Galina Igorevna

- RUSKA HUMANITARNA POMOĆ SRBIJI KRAJEM XIX I POČETKOM XX VEKA

- РОС­СИ­Й­СКАЯ ГУ­МА­НИ­ТАР­НАЯ ПО­МО­ЩЬ СЕР­БИИ В КОН­ЦЕ XIX - НА­ЧА­ЛЕ ХХ ВЕ­КА

- RUSSIAN HUMANITARIAN AID TO SERBIA AT THE END OF THE 19th AND THE BEGINNING OF THE 20th CENTURY

 

Marko Pejković, MA

- GEOPOLITIKA RUSKO-NEMAČKIH ODNOSA UOČI PRVOG SVETSKOG RATA

- THE GEOPOLITICS OF RUSSIAN-GERMAN RELATIONS ON THE EVE OF THE FIRST WORLD WAR

 

MA dott. Giulio Scocchi

- VELIKA IDEJA TOKOM PRVOG SVETSKOG RATA

- LA GRANDE IDEA DURANTE IL PRIMO CONFLITTO MONDIALE

- GRAND IDEA OF THE GREAT WAR

 

Nikola Zobenica

- UBISTVO SRPSKOG PATRIJARHA LUKIJANA (BOGDANOVIĆA) I POLOŽAJ SRBA U AUSTROUGARSKOJ PRED POČETAK PRVOG SVETSKOG RATA

- ASSASSINATION OF THE SERBIAN PATRIARCH LUKIJAN (BOGDANOVIC) AND POSITION OF SERBS IN AUSTRO- HUNGARIAN MONARCHY BEFORE WORLD WAR I

 
II - SARAJEVSKI ATENTAT / SARAJEVO ASSASSINATION

 

Prof. dr Milan Škulić

- JEDAN POGLED NA SARAJEVSKI ATENTAT

- ONE VIEW ON THE ASSASSINATION IN SARAJEVO

 

Prof. dr Dragan Simeunović

- GAVRILO PRINCIP - HEROJ ILI TERORISTA?

- GAVRILO PRINCIP - HERO OR TERRORIST?

 

Prof. dr Radoslav Gaćinović

- SARAJEVSKI ATENTAT - ODGOVOR NA AUSTRO-UGARSKO NASILJE

- SARAJEVO ASSASSINATION AS A RESPONSE TO VIOLENCE OF AUSTRO-HUNGARY

 

Prof. dr Mila Alečković Nikolić         

- PSIHOLOGIJA I ETIKA GAVRILOVOG ČINA

- PSYCHOLOGY AND ETHICS OF GAVRILO PRINCIP’S ACT

 

Prof. dr Milan Mijalkovski, Doc. dr Ivica Đorđević

- GAVRILO PRINCIP - ENIGMA SRPSKO-AUSTRO-UGARSKE ŠPIJUNSKE BITKE

- GAVRILO PRINCIP - THE ENIGMA OF SERBIAN-AUSTRO-HUNGARIAN SPY BATTLE

 

Dr Goran D. Matić

- SARAJEVSKI (VIDOVDANSKI) ATENTAT - 100 GODINA POSLE

- SARAJEVO (St. Vitus Day) ASSASSINATION - A HUNDERED YEARS AFTER...

 

Miroslav Đ. Đorđević

- SARAJEVSKI ATENTAT, SRBIJA I JUGOSLOVENSTVO

- SARAJEVO ASSASSINATION, SERBIA AND YUGOSLAVISM

 
 
III - PRVI SVETSKI RAT / THE FIRST WORLD WAR

 

Prof. dr Nataša Mrvić-Petrović

- ZAŠTITA PRAVA VOJNIH INVALIDA I ČLANOVA PORODICA POGINULIH RATNIKA U SRBIJI PRED POČETAK I PO OKONČANJU PRVOG SVETSKOG RATA

- PROTECTION OF RIGHTS OF DISABLED ARMY VETERANS AND FAMILY MEMBERS OF WARRIORS WHO GOT KILLED IN SERBIA BEFORE THE BEGINNING AND AFTER THE END OF THE FIRST WORLD WAR

 

Prof. dr Vladimir Čolović

- LONDONSKI SPORAZUM (1915)

- LONDON AGREEMENT (1915)

 

Prof. dr Vladan Jončić

- POŠTOVANJE MEĐUNARODNIH PRAVILA O RANJENICIMA, BOLESNICIMA I RATNIM ZAROBLJENICIMA U TOKU PRVOG SVETSKOG RATA NA BALKANSKOM RATIŠTU

- COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL RULES ON THE WOUNDED, SICK AND PRISONERS OF WAR AT THE BEGINNING OF WORLD WAR II IN THE BALKAN THEATER OF WAR

 

Yves Bataille

- VIDOVITOST FRANCUSKOG ISTORIČARA: VERSAJSKI UGOVOR I KLICE BUDUĆEG SVETSKOG RATA

- LES ÉCRITS PRÉMONITOIRES DE L'HISTORIEN FRANÇAIS JACQUES BAINVILLE: TRAITÉ DE VERSAILLES ET LES GERMES DE LA PROCHAINE GUERRE MONDIALE

- CLAIRVOYANCE OF THE FRENCH HISTORIAN: TREATY OF VERSAILLES AND "GERMS" OF THE FUTURE WAR

 

Prof. Gian Luigi Cecchini, Ph.D

- UZROCI PRVOG SVETSKOG RATA I ODREDBE VERSAJSKOG MIROVNOG SPORAZUMA U OSNOSU NA PROBLEM NAKNADE RATNE ŠTETE NAMETNUTE NEMAČKOJ, KAO JOŠ UVEK OTVORENO PITANJE MEĐUNARODNOG PRAVA

- LE CAUSE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE E LE CLAUSOLE DEL TRATTATO DI VERSAILLES RELATIVE AL PROBLEMA DELLE RIPARAZIONI DI GUERRA INFLITTE ALLA GERMANIA: UNA QUESTIONE ANCORA APERTA NEL DIRITTO INTERNAZIONALE

- CAUSES OF THE GREAT WAR AND TREATY OF VERSAILLES REGULATIONS CONCERNING WAR DAMAGE REPARATIONS IMPOSED ON GERMANY, AS STILL PENDING QUESTION OF INTERNATIONAL LAW

 

Prof. dr Jelena Đ. Lopičić Jančić

- DIPLOMATSKE AKTIVNOSTI VLADE KRALJEVINE SRBIJE SA CILJEM UPOZNAVANJA MEĐUNARODNE JAVNOSTI O OKUPACIJI SRBIJE I RATNIM ZLOČINIMA IZVRŠENIM ZA VREME PRVOG SVETSKOG RATA OD STRANE AUSTROUGARSKE I BUGARSKE

- DIPLOMATIC ACTIVITIES OF SERBIAN GOVERNMENT AIMED TO INFORM INTERNATIONAL PUBLIC ABOUT THE OCCUPATION OF SERBIA AND WAR CRIMES COMMITED DURING WORLD WAR I BY AUSTRO-HUNGARIAN AND BULGARIAN FORCES

 

Dr Predrag Vukasović

- OD ATENTATA DO ULTIMATUMA: FORMATIVNI PERIOD JULSKE KRIZE 28. VI - 23. VII 1914.

- FROM ASSASSINATION TO ULTIMATUM - JULY CRISIS 28. VI - 23. VII 1914.

 

Doc. dr Jelena Ćeranić

- ŠKOLOVANJE SRPSKIH ĐAKA U FRANCUSKOJ ZA VREME PRVOG SVETSKOG RATA

- EDUCATION OF THE SERBIAN STUDENTS IN FRANCE DURING THE FIRST WORLD WAR

 

Doc. dr Ivana Krstić Mistridželović, Doc. dr Tijana Šurlan

- RAJSOV IZVEŠTAJ O ZLOČINIMA AUSTROUGARSKE VOJSKE U SRBIJI U PRVOM SVETSKOM RATU

- REISS`S REPORT ON AUSTRO HUNGARIAN ARMY CRIMES IN SERBIA DURING THE FIRST WORLD WAR

 

Dr Aleksandar Jazić

- PROPAGANDA U VELIKOJ BRITANIJI PREMA DOMAĆEM STANOVNIŠTVU NA POČETKU I TOKOM PRVOG SVETSKOG RATA

- PROPAGANDA IN THE GREAT BRITAIN TOWARD DOMESTIC
POPULATION AT THE BEGINNING AND DURING THE FIRST WORLD WAR

 

Prof. Anna Lucia Valvo, Ph.D

- ZAHTEV ZA IZRUČENJE VILHELMA II HOENCOLERNA

- LA RICHIESTA DI ESTRADIZIONE DI GUGLIELMO II HOENZOLLERN

- THE REQUEST FOR EXTRADITION FOR WILHELM II OF HOHENZOLLERN

 

Prof. Erjon Hitaj, Ph.D

- SITUACIJA U ALBANIJI TOKOM PRVOG SVETSKOG RATA

- LA SITUAZIONE DELL’ALBANIA DURANTE LA PRIMA GUERRA MONDIALE

- THE SITUATION OF ALBANIA DURING FIRST WORLD WAR

 

Prof. Claudia Regina Carchidi, Ph.D
- RAZUMEVANJE LONDONSKOG PAKTA

- IL PATTO DI LONDRA E L’INTESA

- UNDERSTANDING OF THE TREATY OF LONDON

 

Miloš Jončić, Marko Đurić

- KRŠENJA MEĐUNARODNIH PRAVILA O ZAŠTITI CIVILNOG STANOVNIŠTVA U ORUŽANIM SUKOBIMA OD STRANE AUSTROUGARSKE VOJSKE U SRBIJI U TOKU PRVOG SVETSKOG RATA

- VIOLATIONS OF INTERNATIONAL RULES OF THE PROTECTION OF CIVILIANS IN ARMED CONFLICT BY THE AUSTRO-HUNGARIAN ARMY IN SERBIA DURING WORLD WAR I

 

Miloš P. Dimić

- ELEMENTI ZLOČINA PROTIV ČOVEČNOSTI UČINJENI OD STRANE AUSTRO-UGARSKE TOKOM PRVOG SVETSKOG RATA NA TERITORIJI KRALJEVINE SRBIJE

- ELEMENTS OF CRIMES AGAINST HUMANITY COMMITTED BY AUSTRIA - HUNGARY IN KINGDOM OF SERBIA DURING THE FIRST WORLD WAR

 

IV – POSLEDICE / AFTERMATH

 

Prof. James A.R. Nafziger, PhD

- RAT UZ POŠTOVANJE PRAVA

- GOING TO WAR AND GOING AHEAD WITH THE LAW

 

Prof. dr Rodoljub Etinski

- UTICAJ PRVOG SVETSKOG RATA NA RAZVOJ MEĐUNARODNOG PRAVA

- THE IMPACT OF THE FIRST WORLD WAR ON THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL LAW

 

Prof. Augusto Sinagra Ph.D

- MEĐUNARODNI ODNOSI U STATUTU ITALIJANSKE REGIJE KARNARO 1920

- LE RELAZIONI INTERNAZIONALI NELLO STATUTO DELLA REGGENZA ITALIANA DEL CARNARO DEL 1920

- INTERNATIONAL RELATIONS IN THE STATUTE OF THE ITALIANREGENCY CARNARO 1920

 

Prof. Paolo Bargiacchi, Ph.D

- LAJPCIŠKI SUD ZA RATNE ZLOČINE

- PROCESSI LIPSIA PER CRIMINI DI GUERRA

- THE LEIPZIG WAR CRIMES TRIALS

 

Prof. dr Zdravko M. Petrović, Doc. dr Duško Knežević

- RAZVOJ OSIGURANJA U SRBIJI I POSLEDICE PRVOG SVETSKOG RATA NA DELATNOST OSIGURANJA

- DEVELOPMENT OF INSURANCE IN SERBIA AND CONSEQUENCES OF THE FIRST WORLD WAR ON THE ACTIVITIES OF INSURANCE

 

Dr Zorica Mršević

- MILUNKA SAVIĆ - SRCE SRBIJE - DEVET RANA, DVANAEST ODLIKOVANJA I JEDAN ZABORAV

- MILUNKA SAVIC HEART OF SERBIA - NINE WOUNDS, TWELVE MEDALS AND ONE OBLIVION.

 

Prof. Galushko Dmitriy, Ph.D

- UTICAJ PRVOG SVETSKOG RATA NA RAZVOJ PRINCIPA NEKORIŠĐENJA SILE I PRETNJE SILOM

- INFLUENCE OF THE FIRST WORLD WAR ON DEVELOPMENT OF THE PRINCIPLE OF NON-USE OF FORCE AND NON-THREAT OF FORCE

 

Prof. Ezio Benedetti, Ph.D

- PRVI SVETSKI RAT I PRAVA MANJINA U MIROVNIM SPORAZUMIMA I U SISTEMU DRUŠTVA NARODA

- LA PRIMA GUERRA MONDIALE ED I DIRITTI DELLE MINORANZE NEI TRATTATI DI PACE E NEL SISTEMA DELLA SOCIETÀ DELLE NAZIONI

- FIRST WORLD WAR AND THE MINORITY RIGHTS IN PEACE AGREEMENTS AND IN LEAGUE OF NATIONS

 

Prof. Dr Vladimir Đurić

- SRPSKO VIĐENJE DRŽAVNOG UREĐENJA POSLERATNE JUGOSLOVENSKE DRŽAVE I UPOREDNO PRAVO

- SERBIAN VIEW ON CONSTITUTIONAL STRUCTURE OF POST WAR YUGOSLAV STATE AND COMPARATIVE LAW

 

Dr Ljiljana Nikšić

- "RAT SEĆANJA" - 100 GODINA POSLE VELIKOG RATA

- THE WAR OF MEMORIES - 100 YEARS SINCE THE GREAT WAR9

 

Dr Vesna Ćorić Erić

- DOPRINOS PRVOG SVETSKOG RATA USPOSTAVLJANJU NAČELA TERITORIJALNOG INTEGRITETA

- THE CONTRIBUTION OF THE FIRST WORLD WAR TO THE ESTABLISHMENT OF THE PRINCIPLE OF THE TERRITORIAL INTEGRITY

 

Roberta Dassie

- PRAVNA PRIRODA MIROVNOG UGOVORA PRVOG SVETSKOG RATA: KONFERENCIJA 1919 U PARIZU

- LA NATURA GIURIDICA DEI TRATTATI DI PACE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE: LA CONFERENZA DI PARIGI DEL 1919

- LEGAL NATURE OF THE GREAT WAR PEACE TREATY: 1919 CONFERENCE IN PARIS

 

Dr Jovan Ćirić

- SRBI I PRVI SVETSKI RAT - IZMEĐU REVIZIJE ISTORIJE I IDENTITETA NACIJE

- SERBS AND THE FIRST WORLD WAR - BETWEEN HISTORY REVISION AND NATIONAL IDENTITY

Objavljeno: 10.11.2014.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

(27.08.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/462160/Vucic-s-Putinom-o-situaciji-na-Balkanu-i-partnerstvu

(25.09.2020.)

(15.10.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/465694/Od-1-novembra-vlasnici-nekretnina-iz-nase-zemlje-mogu-u-Grcku

https://www.novosti.rs/vesti/drustvo/933630/novi-sastanak-kriznog-staba-razmatrace-stroze-mere-skok-broja-zarazenih-zabrinjavajuc

(14.11.2020.)

(16.11.2020.)

(20.11.2020.)

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za novembar 2020.

PREDSEDNIK REPUBLIKE – 05.10.2020

Predlog kandidata za predsednika Vlade


NARODNA SKUPŠTINA – 22.10.2020

Izabrani predsednik i potpredsednici Narodne skupštine


NARODNA SKUPŠTINA – 24.10.2020

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine


NARODNA SKUPŠTINA – 26.10.2020

Usvajanje Zakona o ministarstvima


NARODNA SKUPŠTINA – 28.10.2020

Prva posebna sednica Narodne skupštine – Obraćanje mandatarke za sastav Vlade


SUDSKA PRAKSA – VKS – KRIVIČNO

Ekstradicija – Ispunjenje zakonskih pretpostavki za izručenje


SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA

Formiranje Registra rizika


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Obrazovan Krizni štab


RADNO PRAVO

Probni rad i raskid radnog odnosa


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Sentence pripremio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji


SOCIJALNA ZAŠTITA

Zaštita i podrška žrtvama porodičnog nasilja


SUDSKA PRAKSA – VKS – KRIVIČNO

Nasilje u porodici


KATASTAR NEPOKRETNOSTI

Usaglašeni obim i vizuelni prikaz lista nepokretnosti


SAOPŠTENJE – APR

Ponuda za upis u “Privredni-registar.rs” ne potiče od APR

Nezakonit dokaz – prepoznavanje lica


Podsticaji – Usvojen program razvoja


POLJOPRIVREDA

Pomoć DFC poljoprivrednicima u Srbiji


VLADA

Novi krug nagradne igre “Uzmi račun i pobedi”


FINANSIJE

MMF odobrio povećanje plata u javnom sektoru od 1. januara


PLATNI PROMET – NARODNA BANKA

Izveštaj o otkrivenim falsifikovanim novčanicama


IZ DRUGIH IZDANJA

Autorski tekst guvernera NBS Jorgovanke Tabaković za magazin “The Banker”


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)