POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER PUBLIKACIJE FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Jun 2014

Pravilnik o metrološkim uslovima za - areometre stalne mase

PRESTAJE DA VAŽI - sa 66/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 54/85, strana: 1461 od 11.10.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 10 od 29.06.2014.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - laktodenzimetre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 66/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 50/86, strana: 1501 od 05.09.1986.
"Službeni list SFRJ", broj 31/87, strana: 799 od 30.04.1987.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 10 od 29.06.2014.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - manometre za merenje pritiska u pneumaticima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 66/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 20/86, strana: 562 od 11.04.1986.
"Službeni list SFRJ", broj 10/87, strana: 285 od 20.02.1987.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 14 od 29.06.2014.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - urinometre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 66/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 5/85, strana: 204 od 08.02.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 10 od 29.06.2014.


Etički kodeks članova Državnog veća tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 37 od 06.06.2014.


Finansijski ugovor između Republike Srbije i Evropske investicione banke "Rehabilitacija i bezbednost puteva" (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/14, strana: 1 od 20.06.2014.


Indeksi potrošačkih cena za maj 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 52 od 13.06.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 2 od 13.06.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 2 od 20.06.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 58/14, strana: 2 od 03.06.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 61/14, strana: 2 od 11.06.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 2 od 06.06.2014.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti: aktivnosti koje se odnose na podsticanje i razvoj poljoprivredne delatnosti u oblasti stočarstva

"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 50 od 02.06.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 61/14, strana: 71 od 11.06.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 61/14, strana: 71 od 11.06.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 58/14, strana: 36 od 03.06.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Monus)

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 48 od 06.06.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 48 od 06.06.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 48 od 06.06.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Veletabak)

"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 56 od 13.06.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Veletabak)

"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 56 od 13.06.2014.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Monus)

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 123 od 27.06.2014.


Obaveštenja o datumu stupanju na snagu međunarodnih ugovora i sporazuma

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/14, strana: 59 od 20.06.2014.


Odluka Izvršnog odbora Narodne banke Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 53/14, strana: 3 od 19.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 52 od 13.06.2014.


Odluka o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 7 od 06.06.2014.


Odluka o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 3 od 27.06.2014.


Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 6 od 27.06.2014.


Odluka o imenovanju članova Etičkog odbora Državnog veća tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 58/14, strana: 13 od 03.06.2014.


Odluka o imenovanju odgovornih lica i određivanju tela u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći Evropske unije za period 2007-2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 39 od 13.06.2014.


Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 3 od 23.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 43/14, strana: 3 od 25.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 13 od 26.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 61 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 4 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 3 od 06.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 3 od 20.06.2014.


Odluka o izboru pravnih lica za poslove iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja za period 2014-2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 6 od 26.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 49 od 13.06.2014.


Odluka o izboru sudije

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 35 od 06.06.2014.


Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene uređenja dela priobalja grada Beograda - područje priobalja reke Save za projekat "Beograd na vodi"

"Službeni glasnik RS", broj 58/14, strana: 3 od 03.06.2014.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene uređenja dela priobalja grada Beograda - područje priobalja reke Save za projekat "Beograd na vodi" na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 63/14, strana: 8 od 17.06.2014.


Odluka o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge

"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 60 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 85/11, strana: 64 od 16.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 49/12, strana: 199 od 15.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 12 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 67/12, strana: 4 od 13.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 10 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 140 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 80/13, strana: 14 od 11.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 30 od 14.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 37 od 07.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 52 od 13.06.2014.


Odluka o načinu, postupku i rokovima vođenja knjigovodstvenih evidencija, sprovođenja razdvajanja računa po delatnostima i dostave podataka i dokumentacije za potrebe regulacije

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 115 od 27.06.2014.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Park prirode "Šargan-Mokra Gora"

"Službeni glasnik RS", broj 56/11, strana: 118 od 29.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 60 od 29.06.2014.


Odluka o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 71/08, strana: 5 od 25.07.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 44/09, strana: 5 od 09.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 37/11, strana: 37 od 31.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 19/12, strana: 5 od 13.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 86/12, strana: 4 od 05.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 14 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 87/13, strana: 13 od 04.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 6 od 20.06.2014.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu predloga polaznih osnova za konsolidaciju poslovanja i pronalaženja strateškog partnera "HIP - Petrohemija" AD Pančevo - u restrukturiranju

"Službeni glasnik RS", broj 61/14, strana: 3 od 11.06.2014.


Odluka o obrazovanju Tela za koordinaciju bezbednosti saobraćaja na putevima

"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 40 od 13.06.2014.


Odluka o obrazovanju Tela za koordinaciju bezbednosti saobraćaja na putevima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 62/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 109/12, strana: 5 od 16.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 3 od 06.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 40 od 13.06.2014.


Odluka o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje Projektom istraživanje i razvoj u javnom sektoru

"Službeni glasnik RS", broj 51/10, strana: 8 od 27.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 14 od 14.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 15 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 6 od 27.06.2014.


Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Beograd na vodi"

"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 5 od 29.06.2014.


Odluka o prestanku funkcije javnom tužiocu

"Službeni glasnik RS", broj 58/14, strana: 13 od 03.06.2014.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 53 od 13.06.2014.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 53 od 13.06.2014.


Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture - Gradimo zajedno

"Službeni glasnik RS", broj 56/14, strana: 82 od 27.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 35 od 06.06.2014.


Odluka o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 38 od 13.06.2014.


Odluka o ukidanju vanredne situacije na delu teritorije Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 63/14, strana: 3 od 17.06.2014.


Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 33 od 13.06.2014.


Odluka o utvrđivanju sastava Komisije za praćenje sprovođenja Nacionalnog akcionog plana za pripremu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti u Republici Srbiji (2010-2015)

"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 3 od 20.06.2014.


Odluke o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 35 od 29.06.2014.


Odluke o prestanku funkcija sudija porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 61/14, strana: 67 od 11.06.2014.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 36 od 06.06.2014.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija i funkcija sudija porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 49 od 29.06.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj IUz-252/2002

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 99 od 27.06.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-360/2009 sa izdvojenim mišljenjem sudije i saglasnosti sudije sa izdvojenim mišljenjem, IUo-427/2003, Už-1551/2011, Už-2652/2011, IUo-230/2013

"Službeni glasnik RS", broj 61/14, strana: 6 od 11.06.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-1088/2011, Už-3571/2011

"Službeni glasnik RS", broj 58/14, strana: 10 od 03.06.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 4 od 06.06.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 61/14, strana: 9 od 11.06.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 123 od 27.06.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 5 od 13.06.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 63/14, strana: 7 od 17.06.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 5 od 20.06.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 59/14, strana: 5 od 05.06.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 58/14, strana: 4 od 03.06.2014.


Opšte obavezujuće uputstvo o ponašanju emitera (Kodeks ponašanja emitera)

"Službeni glasnik RS", broj 63/07, strana: 59 od 09.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 40 od 06.06.2014.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u maju 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 99 od 27.06.2014.


Podatak o visini prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa isplaćene u periodu januar-maj 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 99 od 27.06.2014.


Poseban kolektivni ugovor za javna i javna komunalna preduzeća čiji je osnivač grad Niš

"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 51 od 29.06.2014.


Pravilnik o areometrima

"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 10 od 29.06.2014.


Pravilnik o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 64/12, strana: 15 od 04.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 109/13, strana: 20 od 11.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 58/14, strana: 34 od 03.06.2014.


Pravilnik o imunizaciji i načinu zaštite lekovima

"Službeni glasnik RS", broj 11/06, strana: 114 od 07.02.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 36 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 265 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 18 od 15.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 130 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 38 od 27.06.2014.


Pravilnik o katastarskom klasiranju i bonitiranju zemljišta

"Službeni glasnik RS", broj 63/14, strana: 9 od 17.06.2014.


Pravilnik o korišćenju podsticaja za unapređenje stručnog znanja i usavršavanja ljudskih kapaciteta

"Službeni glasnik RS", broj 59/13, strana: 173 od 05.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/14, strana: 6 od 17.06.2014.


Pravilnik o kriterijumima i merilima vrednovanja rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca

PAŽNJA - primenjuje se od 15. januara 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 58/14, strana: 13 od 03.06.2014.


Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 7/14, strana: 5 od 28.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 152 od 09.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 61/14, strana: 67 od 11.06.2014.


Pravilnik o manometrima za merenje pritiska u pneumaticima

"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 14 od 29.06.2014.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - areometre stalne mase

PRESTAJE DA VAŽI - sa 66/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 54/85, strana: 1461 od 11.10.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 10 od 29.06.2014.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - laktodenzimetre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 66/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 50/86, strana: 1501 od 05.09.1986.
"Službeni list SFRJ", broj 31/87, strana: 799 od 30.04.1987.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 10 od 29.06.2014.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - manometre za merenje pritiska u pneumaticima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 66/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 20/86, strana: 562 od 11.04.1986.
"Službeni list SFRJ", broj 10/87, strana: 285 od 20.02.1987.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 14 od 29.06.2014.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - urinometre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 66/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 5/85, strana: 204 od 08.02.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 10 od 29.06.2014.


Pravilnik o načinu izdavanja, sadržini i izgledu legitimacije inspektora za vršenje nadzora nad sprovođenjem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

"Službeni glasnik RS", broj 97/09, strana: 10 od 27.11.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/12, strana: 14 od 23.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 38 od 27.06.2014.


Pravilnik o načinu obavljanja savetodavnih poslova u poljoprivredi

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 47 od 27.06.2014.


Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV (Sa PRILOGOM: OBRASCI - Spisak organizacionih jedinica poreske uprave, EPPDV, PEPDV, ZBPDV, PBPDV, PPPDV)

"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 11 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 48 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 18 od 29.06.2014.


Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

"Službeni glasnik RS", broj 29/10, strana: 61 od 02.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 84/10, strana: 15 od 12.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 100/10, strana: 90 od 28.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 56/11, strana: 87 od 29.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 47 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 14/12, strana: 18 od 27.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 94/12, strana: 10 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 97/12, strana: 11 od 08.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 102/12, strana: 11 od 26.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 186 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 36 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 39/13, strana: 52 od 30.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 27 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 109/13, strana: 8 od 11.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 48 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 24 od 29.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 58/14, strana: 9 od 03.06.2014.


Pravilnik o određivanju broja izvršitelja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 61/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 16/12, strana: 13 od 07.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 61/14, strana: 4 od 11.06.2014.


Pravilnik o određivanju broja izvršitelja

"Službeni glasnik RS", broj 61/14, strana: 4 od 11.06.2014.


Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenja određenih postupaka

"Službeni glasnik RS", broj 94/10, strana: 24 od 10.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 16 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/11, strana: 24 od 12.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 47 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 25 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 131 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 36 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 31 od 26.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 27 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 19 od 29.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 73 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 72 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 97 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 11 od 20.06.2014.


Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV (sa PRILOGOM: OBRASCI - REF 1, REF 2, REF 3A, REF 4, REF 5, REF 4E, RFN, IKPS - PDV, RFNB)

"Službeni glasnik RS", broj 107/04, strana: 14 od 28.09.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 65/05, strana: 27 od 26.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 63/07, strana: 11 od 09.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 107/12, strana: 86 od 09.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 186 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 16 od 21.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 18 od 29.06.2014.


Pravilnik o prostornim i tehničkim uslovima za rad agencije za zapošljavanje, uslovima stručne osposobljenosti zaposlenih, programu, sadržini i načinu polaganja ispita za rad u zapošljavanju

"Službeni glasnik RS", broj 98/09, strana: 26 od 30.11.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 100/12, strana: 119 od 19.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 40 od 27.06.2014.


Pravilnik o sadržaju izveštaja o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 23 od 27.06.2014.


Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije - obveznike poreza na dobit pravnih lica (Sa PRILOGOM: OBRASCI - PBN I PBN 1)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 60/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 19/05, strana: 4 od 26.02.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 15/06, strana: 38 od 27.02.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 20/08, strana: 23 od 19.02.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 99/10, strana: 43 od 27.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 46 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 14 od 06.06.2014.


Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije - obveznike poreza na dobit pravnih lica (Sa PRILOGOM: OBRASCI - PBN, PBN 1, PBN 2, PBN 3)

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 14 od 06.06.2014.


Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Liste odobrenih supstanci, Liste zabranjenih supstanci i Liste sredstava za zaštitu bilja na osnovu izdatih rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja

"Službeni glasnik RS", broj 92/11, strana: 33 od 07.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 20 od 22.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/14, strana: 4 od 11.06.2014.


Pravilnik o sadržini i obrascu zahteva za izdavanje vodnih akata i sadržini mišljenja u postupku izdavanja vodnih uslova

"Službeni glasnik RS", broj 74/10, strana: 27 od 15.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 116/12, strana: 79 od 07.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 58/14, strana: 8 od 03.06.2014.


Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru u Kontnom planu za budžetski sistem

"Službeni glasnik RS", broj 103/11, strana: 245 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 273 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 26 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 270 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 76 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 255 od 31.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 10 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 11 od 20.06.2014.


Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

"Službeni glasnik RS", broj 104/11, strana: 3 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 274 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 27 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 77 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 254 od 31.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 11 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 15 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 34 od 29.06.2014.


Pravilnik o uslovima koje mora ispunjavati naseljeno mesto u kojem se obavlja polaganje praktičnog ispita kandidata za vozače i vođenju evidencija i mestima koja ispunjavaju propisane uslove

"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 51 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 38 od 27.06.2014.


Pravilnik o uslovima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit, kao i o izgledu i sadržini obrasca uverenja (sertifikata) za te pošiljke

"Službeni glasnik RS", broj 11/11, strana: 14 od 22.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 22 od 06.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 85 od 27.06.2014.


Pravilnik o utvrđivanju Godišnjeg programa postregistracione kontrole sredstava za zaštitu bilja za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 58/14, strana: 6 od 03.06.2014.


Pravilnik o utvrđivanju Liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 59/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 26/13, strana: 23 od 20.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 59/14, strana: 3 od 05.06.2014.


Pravilnik o utvrđivanju Liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 59/14, strana: 3 od 05.06.2014.


Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica

"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 22 od 31.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 7 od 15.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 21 od 06.06.2014.


Pravilnik za katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 61/12, strana: 55 od 22.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 63/14, strana: 9 od 17.06.2014.


Program Fonda za razvoj Republike Srbije za privredne subjekte sa poplavljenih područja za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 63/14, strana: 6 od 17.06.2014.


Rešenja Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 38 od 06.06.2014.


Rešenja o dodeli nacionalnih sportskih priznanja

"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 8 od 20.06.2014.


Rešenja o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 9 od 29.06.2014.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Aleksinac)

"Službeni glasnik RS", broj 58/14, strana: 35 od 03.06.2014.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Krupanj, Novi Sad)

"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 21 od 20.06.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 6 od 20.06.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 63/14, strana: 3 od 17.06.2014.


Rešenja o imenovanjima, postavljenjima i prestanku dužnosti koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 7 od 29.06.2014.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Kragujevac, Žabalj)

"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 53 od 13.06.2014.


Rešenja o postavljenjima, imenovanjima i prestanku dužnosti, koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 58/14, strana: 5 od 03.06.2014.


Rešenja o postavljenjima, imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 6 od 27.06.2014.


Rešenja o prestanku dužnosti, imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 8 od 06.06.2014.


Rešenja o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 9 od 20.06.2014.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 41 od 13.06.2014.


Rešenja o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 39 od 06.06.2014.


Rešenja o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 21 od 20.06.2014.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 10 od 20.06.2014.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 13 od 06.06.2014.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 48 od 13.06.2014.


Rešenja o usvajanju zahteva za promenu podataka u Registru o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 122 od 27.06.2014.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 8 od 29.06.2014.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 63/14, strana: 4 od 17.06.2014.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 122 od 27.06.2014.


Rešenje o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime ogranka privrednog društva sadrži naziv Srbija

"Službeni glasnik RS", broj 63/14, strana: 4 od 17.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Nacionalne agencije za regionalni razvoj za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 12 od 06.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o radu za 2013. godinu Agencije za upravljanje lukama

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 22 od 27.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Nacionalne agencije za regionalni razvoj za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 11 od 06.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Agencije za upravljanje lukama za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 48 od 13.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne agencije za regionalni razvoj za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 12 od 06.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o vrstama usluga za čije pružanje Agencija za privredne registre privremeno neće naplaćivati naknade

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 22 od 27.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 61/14, strana: 3 od 11.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program Fonda za razvoj Republike Srbije za privredne subjekte sa poplavljenih područja za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 63/14, strana: 4 od 17.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća "Pošta Srbije" za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 22 od 27.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa rada Nacionalne agencije za regionalni razvoj za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 12 od 06.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti proizvođaču fiskalnih kasa za stavljanje fiskalne kase u promet

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 12 od 06.06.2014.


Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 41 od 06.06.2014.


Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Sopot", Sopot

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 123 od 27.06.2014.


Rešenje o odbijanju zahteva za određivanje područja slobodne zone

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 12 od 06.06.2014.


Rešenje o upisu u Registar političkih stranaka

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 14 od 06.06.2014.


Rešenje o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 61/14, strana: 4 od 11.06.2014.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 22 od 27.06.2014.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 13 od 06.06.2014.


Rešenje o usvajanju zahteva za upis promena podataka u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 61/14, strana: 71 od 11.06.2014.


Spisak srpskih standarda iz oblasti električne opreme namenjene za upotrebu u okviru određenih granica napona

PRESTAJE DA VAŽI - sa 59/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 26/13, strana: 62 od 20.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 59/14, strana: 27 od 05.06.2014.


Spisak srpskih standarda iz oblasti električne opreme namenjene za upotrebu u okviru određenih granica napona

"Službeni glasnik RS", broj 59/14, strana: 27 od 05.06.2014.


Spisak srpskih standarda iz oblasti elektromagnetske kompatibilnosti

"Službeni glasnik RS", broj 59/14, strana: 19 od 05.06.2014.


Spisak srpskih standarda iz oblasti elektromagnetske kompatibilnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 59/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 26/13, strana: 54 od 20.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 59/14, strana: 19 od 05.06.2014.


Spisak srpskih standarda iz oblasti lične zaštitne opreme

"Službeni glasnik RS", broj 59/14, strana: 6 od 05.06.2014.


Spisak srpskih standarda iz oblasti lične zaštitne opreme

PRESTAJE DA VAŽI - sa 59/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 69/13, strana: 8 od 02.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 59/14, strana: 6 od 05.06.2014.


Spisak srpskih standarda iz oblasti liftova

"Službeni glasnik RS", broj 59/14, strana: 5 od 05.06.2014.


Spisak srpskih standarda iz oblasti liftova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 59/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 6/11, strana: 19 od 04.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 59/14, strana: 5 od 05.06.2014.


Spisak srpskih standarda iz oblasti mašina

"Službeni glasnik RS", broj 59/14, strana: 70 od 05.06.2014.


Spisak srpskih standarda iz oblasti mašina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 59/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 26/13, strana: 25 od 20.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 59/14, strana: 70 od 05.06.2014.


Sporazum između Republike Srbije i Kraljevine Belgije o socijalnoj sigurnosti, sa Zakonom o potvrđivanju (stupa na snagu 1. septembra 2014. godine)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/10, strana: 51 od 17.12.2010.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/14, strana: 60 od 20.06.2014.


Sporazum o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala, međunarodne ilegalne trgovine drogama i međunarodnog terorizma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije (stupio na snagu 1. marta 2012. godine)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/11, strana: 32 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/14, strana: 59 od 20.06.2014.


Sporazum o zajmu (Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/14, strana: 51 od 20.06.2014.


Sporazum o zajmu (Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/14, strana: 38 od 20.06.2014.


Tarifa naknada koju od organizatora, vlasnika, držaoca i zakupca prostora u kome je održan koncert, sabor, muzički festival i druga muzička manifestacija, muzičko-plesno takmičenje, revija na ledu, cirkuska i artistička priredba i druga muzičko-zabavna priredba, balet, opera, opereta, mjuzikl, pozorišna predstava i druga muzičko-scenska priredba, naplaćuje Sokoj po osnovu izvođenja muzičkih dela

"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 54 od 13.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 123 od 27.06.2014.


Ukaz o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 3 od 27.06.2014.


Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije - šefa Misije Republike Srbije pri NATO u Briselu

"Službeni glasnik RS", broj 61/14, strana: 3 od 11.06.2014.


Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Švajcarskoj Konfederaciji

"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 39 od 13.06.2014.


Uredba Komisije (EU) broj 1959/93 od 19. jula 1993. godine o izmenama i dopunama Uredbe Saveta (EEZ) broj 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i Zajedničkoj carinskoj tarifi i Uredbe Komisije (EEZ) broj 3565/88 u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 114 od 27.06.2014.


Uredba Komisije (EU) broj 2275/88 od 25. jula 1988. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 103 od 27.06.2014.


Uredba Komisije (EU) broj 3417/88 od 31. oktobra 1988. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 105 od 27.06.2014.


Uredba Komisije (EU) broj 3491/88 od 9. novembra 1988. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 106 od 27.06.2014.


Uredba Komisije (EU) broj 3564/88 od 16. novembra 1988. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 107 od 27.06.2014.


Uredba Komisije (EU) broj 3565/88 od 16. novembra 1988. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 108 od 27.06.2014.


Uredba Komisije (EU) broj 3931/88 od 16. decembra 1988. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 110 od 27.06.2014.


Uredba Komisije (EU) broj 3974/88 od 20. decembra 1988. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 111 od 27.06.2014.


Uredba Komisije (EU) broj 439/91 od 25. februara 1991. godine kojom se stavljaju van snage određene uredbe u kojima se roba svrstava prema nomenklaturi Zajedničke carinske tarife koja je bila na snazi 31. decembra 1987. godine (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 112 od 27.06.2014.


Uredba o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti "POVERLJIVO" i "INTERNO" u Ministarstvu odbrane

PAŽNJA - primenjuje se po isteku tri meseca od dana stupanja na snagu
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 4 od 29.06.2014.


Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

"Službeni glasnik RS", broj 44/01, strana: 3 od 19.07.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 15/02, strana: 5 od 29.03.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 30/02, strana: 4 od 06.06.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 32/02, strana: 22 od 11.06.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 69/02, strana: 12 od 25.10.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 78/02, strana: 8 od 21.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 61/03, strana: 1 od 13.06.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 121/03, strana: 3 od 09.12.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 130/03, strana: 57 od 29.12.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 67/04, strana: 3 od 11.06.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 120/04, strana: 9 od 05.11.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 5/05, strana: 1 od 21.01.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 26/05, strana: 3 od 21.03.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 81/05, strana: 3 od 23.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 105/05, strana: 3 od 28.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 109/05, strana: 11 od 09.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 27/06, strana: 3 od 31.03.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 32/06, strana: 3 od 14.04.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 58/06, strana: 3 od 07.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 82/06, strana: 3 od 29.09.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 106/06, strana: 3 od 24.11.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 10/07, strana: 3 od 26.01.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 40/07, strana: 3 od 08.05.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 60/07, strana: 3 od 29.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 91/07, strana: 4 od 05.10.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 106/07, strana: 3 od 16.11.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 7/08, strana: 3 od 18.01.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 9/08, strana: 3 od 25.01.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 24/08, strana: 3 od 07.03.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 26/08, strana: 8 od 14.03.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 31/08, strana: 16 od 28.03.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 44/08, strana: 9 od 24.04.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 54/08, strana: 3 od 23.05.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 108/08, strana: 12 od 25.11.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 113/08, strana: 55 od 12.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 79/09, strana: 4 od 28.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 25/10, strana: 4 od 21.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 91/10, strana: 143 od 03.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 20/11, strana: 3 od 25.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 65/11, strana: 3 od 02.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 100/11, strana: 61 od 29.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 11/12, strana: 13 od 14.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 50 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 20 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 6 od 17.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 58/14, strana: 3 od 03.06.2014.


Uredba o načinu i uslovima određivanja ujednačenih cena pristupa distributivnom sistemu u uslovima otvaranja tržišta električne energije

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara do 30. juna 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 7 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 5 od 27.06.2014.


Uredba o podsticanju zapošljavanja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 65/14 - Uredbom o prestanku važenja Uredbe
"Službeni glasnik RS", broj 32/11, strana: 4 od 13.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 34/11, strana: 3 od 20.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 5 od 27.06.2014.


Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 8 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 21/14, strana: 5 od 22.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 4 od 29.06.2014.


Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 107/13, strana: 1 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 14 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 5 od 20.06.2014.


Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 71 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 4 od 27.06.2014.


Uredba o utvrđivanju Programa podrške jačanju regionalne konkurentnosti u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 5 od 07.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 4 od 27.06.2014.


Uredba o utvrđivanju Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 3 od 07.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 4 od 27.06.2014.


Uredba o utvrđivanju Programa unapređenja institucionalne infrastrukture - standardizovani set usluga akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 10 od 07.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 5 od 27.06.2014.


Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o poslovanju Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti za 2013. godinu, sa Finansijskim izveštajem Centralnog registra za 2013. godinu i Izveštajem nezavisnog revizora IED d.o.o. Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 4 od 20.06.2014.


Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2013. godinu, sa Izveštajem o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 6 od 06.06.2014.


Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2013. godinu, sa Izveštajem o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 6 od 06.06.2014.


Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 7 od 06.06.2014.


Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 4 od 20.06.2014.


Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 5 od 06.06.2014.


Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 5 od 06.06.2014.


Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 3 od 06.06.2014.


Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 4 od 06.06.2014.


Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 3 od 06.06.2014.


Zaključak Vlade 05 broj 132-5497/2014-1

"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 10 od 20.06.2014.


Zaključci povodom razmatranja Izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. aprila do 30. juna 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 4 od 20.06.2014.


Zakon o Bezbednosno-informativnoj agenciji

"Službeni glasnik RS", broj 42/02, strana: 17 od 19.07.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 111/09, strana: 35 od 29.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 99 od 27.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 3 od 29.06.2014.


Zakon o elektronskim komunikacijama

"Službeni glasnik RS", broj 44/10, strana: 3 od 30.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 74 od 10.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 29 od 13.06.2014.


Zakon o poštanskim uslugama

"Službeni glasnik RS", broj 18/05, strana: 15 od 24.02.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 30/10, strana: 142 od 07.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 31 od 13.06.2014.


Zakon o putnim ispravama

"Službeni glasnik RS", broj 90/07, strana: 5 od 01.10.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 75 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 57 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 76/10, strana: 3 od 22.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 32 od 13.06.2014.


Zakon o zaštiti potrošača

PRESTAJE DA VAŽI - sa 62/14 - po isteku tri meseca od dana stupanja na snagu novog zakona - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 73/10, strana: 14 od 12.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 3 od 13.06.2014.


Zakon o zaštiti potrošača

PAŽNJA - primenjuje se po isteku tri meseca od dana stupanja na snagu 
"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 3 od 13.06.2014.


Izdvojeno mišljenje u predmetu IUo-360/2009

"Službeni list APV", broj 23/14, strana: 1073 od 06.06.2014.


Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 24/14, strana: 1126 od 19.06.2014.


Konkurs za finansiranje realizacije programa "Zdravstveno vaspitanje o reproduktivnom zdravlju"

"Službeni list APV", broj 24/14, strana: 1125 od 19.06.2014.


Konkurs za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u 2014. godini

"Službeni list APV", broj 21/14, strana: 996 od 28.05.2014.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu master akademskih studija i doktorskih studija koji se finansiraju iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2014/2015. godini

"Službeni list APV", broj 21/14, strana: 979 od 28.05.2014.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u visokim školama strukovnih studija čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina u školskoj 2014/2015. godini

"Službeni list APV", broj 21/14, strana: 985 od 28.05.2014.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija koji se finansiraju iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2014/2015. godini

"Službeni list APV", broj 21/14, strana: 975 od 28.05.2014.
"Službeni list APV", broj 24/14, strana: 1123 od 19.06.2014.


Odluka o osnivanju Agencije za ravnomerni regionalni razvoj APV

Videti - Odluku o ukidanju Agencije (24/14)
"Službeni list APV", broj 17/11, strana: 679 od 11.11.2011.
"Službeni list APV", broj 48/13, strana: 1309 od 11.12.2013.
"Službeni list APV", broj 24/14, strana: 1122 od 19.06.2014.


Odluka o poništavanju Odluke o prestanku važenja Odluke o osnivanju Agencije za ravnomerni regionalni razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 24/14, strana: 1122 od 19.06.2014.


Odluka o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 22/12, strana: 1123 od 24.07.2012.
"Službeni list APV", broj 28/12, strana: 1424 od 24.10.2012.
"Službeni list APV", broj 32/12, strana: 1634 od 21.11.2012.
"Službeni list APV", broj 37/12, strana: 1709 od 05.12.2012.
"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 16 od 23.01.2013.
"Službeni list APV", broj 12/13, strana: 220 od 05.04.2013.
"Službeni list APV", broj 34/13, strana: 1108 od 11.09.2013.
"Službeni list APV", broj 39/13, strana: 1191 od 16.10.2013.
"Službeni list APV", broj 46/13, strana: 1268 od 28.11.2013.
"Službeni list APV", broj 48/13, strana: 1314 od 11.12.2013.
"Službeni list APV", broj 19/14, strana: 959 od 21.05.2014.
"Službeni list APV", broj 24/14, strana: 1122 od 19.06.2014.


Odluka o potvrđivanju mandata poslanika u Skupštini APV

"Službeni list APV", broj 24/14, strana: 1122 od 19.06.2014.


Odluka o Sekretarijatu Pokrajinske vlade

"Službeni list APV", broj 8/10, strana: 394 od 06.05.2010.
"Službeni list APV", broj 26/12, strana: 1409 od 04.10.2012.
"Službeni list APV", broj 22/14, strana: 999 od 04.06.2014.


Odluka o ukidanju Agencije za ravnomerni regionalni razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 24/14, strana: 1123 od 19.06.2014.


Odluka Ustavnog suda IUo-360/2009

"Službeni list APV", broj 23/14, strana: 1018 od 06.06.2014.


Odluka Ustavnog suda IUo-427/2003

"Službeni list APV", broj 23/14, strana: 1076 od 06.06.2014.


Odluke o izboru, imenovanjima i razrešenjima koje je donela Skupština APV

"Službeni list APV", broj 24/14, strana: 1119 od 19.06.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 50/13, strana: 1365 od 17.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 1083 od 13.06.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 23/14, strana: 1011 od 06.06.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine (prečišćen tekst - sa 3/2012)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 23/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 12/04, strana: 1 od 10.08.2004.
"Službeni list APV", broj 20/08, strana: 783 od 24.09.2008.
"Službeni list APV", broj 5/09, strana: 299 od 14.04.2009.
"Službeni list APV", broj 18/09, strana: 1275 od 14.12.2009.
"Službeni list APV", broj 23/10, strana: 1158 od 23.12.2010.
"Službeni list APV", broj 1/12, strana: 1 od 25.01.2012.
"Službeni list APV", broj 3/12, strana: 414 od 27.02.2012.
"Službeni list APV", broj 23/14, strana: 1011 od 06.06.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o Vojvođanskoj akademiji nauka i umetnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 61/14 - Odlukom Ustavnog suda
"Službeni list APV", broj 15/03, strana: 301 od 24.10.2003.
"Službeni list APV", broj 18/09, strana: 1275 od 14.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 61/14, strana: 61 od 11.06.2014.
"Službeni list APV", broj 23/14, strana: 1076 od 06.06.2014.


Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2014/2015. godinu

"Službeni list APV", broj 21/14, strana: 989 od 28.05.2014.


Pravilnik o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2014/2015. godinu

"Službeni list APV", broj 21/14, strana: 992 od 28.05.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 21/14, strana: 986 od 28.05.2014.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni list APV", broj 22/14, strana: 999 od 04.06.2014.


Rešenja o imenovanju i razrešenju

"Službeni list APV", broj 23/14, strana: 1017 od 06.06.2014.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima

"Službeni list APV", broj 24/14, strana: 1123 od 19.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Fonda za podršku investicija u Vojvodini "Vojvodina Investment Promotion - VIP"

"Službeni list APV", broj 21/14, strana: 986 od 28.05.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljnim licima za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 24/14, strana: 1119 od 19.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Izdavačkog zavoda "Forum"

"Službeni list APV", broj 24/14, strana: 1123 od 19.06.2014.


Rešenje o postavljenju stalnog sudskog prevodioca za engleski jezik

"Službeni list APV", broj 24/14, strana: 1127 od 19.06.2014.


Rešenje o razrešenju sekretara Saveta nacionalnih zajednica Skupštine APV

"Službeni list APV", broj 24/14, strana: 1122 od 19.06.2014.


Saglasnost sa izdvojenim mišljenjem u predmetu IUo-360/2009

"Službeni list APV", broj 23/14, strana: 1076 od 06.06.2014.


Statut Autonomne Pokrajine Vojvodine

IMA NOVI
"Službeni list APV", broj 17/09, strana: 1214 od 14.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 61/14, strana: 6 od 11.06.2014.
"Službeni list APV", broj 23/14, strana: 1018 od 06.06.2014.


Cenovnik usluga koje Uprava gradske opštine Zvezdara pruža trećim licima

"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 45 od 02.06.2014.


Cenovnik usluga organizacionih jedinica Gradske uprave grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 50/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 64 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 111 od 23.06.2014.


Cenovnik usluga organizacionih jedinica Gradske uprave grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 111 od 23.06.2014.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija (GO Barajevo)

"Službeni list grada Beograda", broj 43/14, strana: 22 od 19.05.2014.


Odluka o boravišnoj taksi

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 103 od 23.06.2014.


Odluka o boravišnoj taksi

PRESTAJE DA VAŽI - sa 50/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 5/02, strana: 112 od 30.03.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/04, strana: 28 od 24.12.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/05, strana: 24 od 27.12.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/07, strana: 40 od 15.06.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/07, strana: 28 od 24.12.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 53/08, strana: 34 od 23.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/09, strana: 57 od 23.06.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/09, strana: 52 od 28.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 54 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 103 od 23.06.2014.


Odluka o budžetu grada Beograda za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 49 od 23.06.2014.


Odluka o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada Beograda u 2014, 2015. i 2016. godini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 50/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 72/13, strana: 37 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/14, strana: 1 od 14.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 24/14, strana: 44 od 24.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 105 od 23.06.2014.


Odluka o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada Beograda u 2015. i 2016. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 105 od 23.06.2014.


Odluka o Gradskoj upravi grada Beograda (prečišćen tekst - sa 8/2013)

"Službeni list grada Beograda", broj 8/13, strana: 3 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/13, strana: 1 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/13, strana: 1 od 07.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/14, strana: 1 od 05.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 2 od 11.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 1 od 22.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 2 od 28.05.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije sanitarne deponije "Vinča", gradska opština Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 19 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 9 od 28.05.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije Trga Slavija, gradske opštine Vračar i Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 8 od 28.05.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za zonu komercijalnih i privrednih sadržaja duž autoputa Beograd-Niš, južno od naplatne rampe Bubanj potok, gradske opštine Voždovac i Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 7/10, strana: 5 od 23.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 8 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 9 od 28.05.2014.


Odluka o javnom pravobranilaštvu gradske opštine Voždovac (prečišćen tekst - sa 36/11)

"Službeni list grada Beograda", broj 36/11, strana: 2 od 19.09.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 21 od 28.05.2014.


Odluka o jednokratnom odricanju od naknada odbornika u svrhu saniranja posledica nastalih poplavama

"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 22 od 28.05.2014.


Odluka o konverziji potraživanja grada Beograda po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda u osnovni kapital grada Beograda u kompaniji "Sloboda" Čačak

"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 10 od 28.05.2014.


Odluka o lokalnim administrativnim taksama

PRESTAJE DA VAŽI - sa 50/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 43/07, strana: 19 od 24.12.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 53/08, strana: 32 od 23.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/09, strana: 24 od 12.11.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/09, strana: 49 od 28.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/10, strana: 40 od 29.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/11, strana: 20 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/11, strana: 41 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 52 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 100 od 23.06.2014.


Odluka o lokalnim administrativnim taksama

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 100 od 23.06.2014.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 92 od 23.06.2014.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 50/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 43 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 92 od 23.06.2014.


Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta gradske opštine Zvezdara opredeljenih za kulturu

"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 36 od 02.06.2014.


Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta gradske opštine Zvezdara opredeljenih za sport

"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 35 od 02.06.2014.


Odluka o načinu sufinansiranja udruženja građana sredstvima iz budžeta gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 32 od 02.06.2014.


Odluka o načinu, merilima i kriterijumima za finansiranje programa i projekata u oblasti kulture iz budžeta gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 43/14, strana: 13 od 19.05.2014.


Odluka o načinu, merilima i kriterijumima za finansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 43/14, strana: 11 od 19.05.2014.


Odluka o načinu, merilima i kriterijumima za finansiranje sportskih programa i projekata iz budžeta gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 43/14, strana: 17 od 19.05.2014.


Odluka o nagrađivanju učenika iz budžeta gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 38 od 02.06.2014.


Odluka o nagrađivanju učenika osnovnih i srednjih škola - nosilaca priznanja "Vukova diploma" (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 43/14, strana: 20 od 19.05.2014.


Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 44/14 - Odlukom o prestanku važenja Odluke
"Službeni list grada Beograda", broj 8/05, strana: 5 od 21.04.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 9 od 28.05.2014.


Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika/odbornica u Skupštini gradske opštine Vračar i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

"Službeni list grada Beograda", broj 16/12, strana: 1 od 11.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 13 od 14.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 16 od 02.06.2014.


Odluka o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 50/14 - Odlukom o prestanku važenja Odluke
"Službeni list grada Beograda", broj 37/04, strana: 19 od 24.12.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/05, strana: 7 od 11.04.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/07, strana: 40 od 15.06.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/07, strana: 2 od 27.11.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 53/08, strana: 25 od 23.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/09, strana: 51 od 28.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/10, strana: 29 od 29.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/11, strana: 35 od 03.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/11, strana: 42 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/12, strana: 11 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 54 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 111 od 23.06.2014.


Odluka o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2014. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 46 od 23.06.2014.


Odluka o obrazovanju, zadacima i načinu rada Komisije za popis nepokretnosti kojima upravlja gradska opština Voždovac, mesne zajednice, preduzeća i ustanove čiji je osnivač opština Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 48/13, strana: 40 od 26.10.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/14, strana: 1 od 19.05.2014.


Odluka o održavanju čistoće

"Službeni list grada Beograda", broj 27/02, strana: 733 od 16.12.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 25 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/10, strana: 12 od 23.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/11, strana: 5 od 03.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/11, strana: 1 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/12, strana: 62 od 12.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 106 od 26.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 4 od 28.05.2014.


Odluka o oglašavanju na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 29/07, strana: 17 od 11.09.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/09, strana: 5 od 23.06.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/10, strana: 2 od 18.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 7 od 28.05.2014.


Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 39 od 02.06.2014.


Odluka o ostvarivanju prava na naknadu troškova sahranjivanja iz sredstava budžeta gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 39 od 02.06.2014.


Odluka o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine

"Službeni list grada Beograda", broj 22/99, strana: 420 od 31.12.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/01, strana: 158 od 21.03.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/04, strana: 29 od 24.12.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/05, strana: 34 od 27.12.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/07, strana: 41 od 15.06.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/07, strana: 28 od 24.12.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 53/08, strana: 35 od 23.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/09, strana: 53 od 28.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/10, strana: 42 od 29.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 56 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 110 od 23.06.2014.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 2 od 28.05.2014.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Mladenovac za period januar-jun 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 26/14, strana: 18 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/14, strana: 29 od 02.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/14, strana: 24 od 19.05.2014.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Novi Beograd u periodu januar-mart 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 4 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 29 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 46 od 02.06.2014.


Odluka o privremenom finansiranju opštine Barajevo za period 1. januar - 30. jun 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 27/14, strana: 26 od 31.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/14, strana: 4 od 30.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 44 od 28.05.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta Ustanove Narodni univerzitet "Svetozar Marković" (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 23 od 28.05.2014.


Odluka o regulisanju starog duga zakupaca poslovnih prostora na kome je nosilac prava svojine grad Beograd, čiji je korisnik gradska opština Savski venac a kojim upravlja Javno preduzeće "Poslovni prostor Savski venac"

"Službeni list grada Beograda", broj 43/14, strana: 21 od 19.05.2014.


Odluka o regulisanju starog duga zakupaca poslovnog prostora na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd, korisnik opština Voždovac, a kojim upravlja JP "Poslovni prostor - Voždovac"

"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 22 od 28.05.2014.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JKP "Sopot"

"Službeni list grada Beograda", broj 43/14, strana: 31 od 19.05.2014.


Odluka o Upravi gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 48/08, strana: 45 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/10, strana: 21 od 28.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/14, strana: 3 od 10.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 48 od 02.06.2014.


Odluka o Upravi gradske opštine Voždovac (prečišćen tekst - sa 29/2011)

"Službeni list grada Beograda", broj 25/10, strana: 5 od 15.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/11, strana: 21 od 31.03.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/11, strana: 2 od 25.07.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 20 od 28.05.2014.


Odluka o Upravi gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 47/08, strana: 17 od 28.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/09, strana: 10 od 29.09.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/09, strana: 10 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/10, strana: 14 od 20.09.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/10, strana: 8 od 23.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/10, strana: 20 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/11, strana: 5 od 27.10.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 1 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 31 od 02.06.2014.


Odluka o uređenju i održavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina

"Službeni list grada Beograda", broj 12/01, strana: 373 od 02.06.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/01, strana: 452 od 20.07.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 25 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/05, strana: 20 od 30.09.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/07, strana: 17 od 11.09.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/11, strana: 7 od 03.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 6 od 28.05.2014.


Odluka o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju

"Službeni list grada Beograda", broj 27/02, strana: 739 od 16.12.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/03, strana: 1166 od 25.11.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 26 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/11, strana: 3 od 14.06.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/12, strana: 1 od 12.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 6 od 28.05.2014.


Odluka o uslovima i kriterijumima za ostvarivanje prava na dodelu jednokratne novčane pomoći pojedincima i porodicama sa područja gradske opštine Zvezdara (u stanju socijalne potrebe) sredstvima iz budžeta gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 37 od 02.06.2014.


Odluka o uslovima za ostvarivanje prava i nosiocima prava na finansijsku pomoć iz budžeta gradske opštine Zvezdara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 46/14 - Odlukom o stavljanju van snage Odluke
"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 4 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 43 od 02.06.2014.


Odluka o ustanovljenju nagrade "Policajac meseca" i nagrade "Vatrogasac meseca" (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 43/14, strana: 20 od 19.05.2014.


Odluka o utvrđivanju kriterijuma za nagrađivanje učenika koji su na republičkim i međunarodnim takmičenjima osvojili nagrade (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 43/14, strana: 19 od 19.05.2014.


Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa 50/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 60/09, strana: 38 od 28.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/10, strana: 1 od 07.06.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/10, strana: 63 od 29.06.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/12, strana: 58 od 12.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/12, strana: 3 od 13.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 1 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 8 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 204 od 23.06.2014.


Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 104 od 23.06.2014.


Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima JP "Poslovni prostor - Voždovac"

"Službeni list grada Beograda", broj 64/12, strana: 5 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 57 od 28.05.2014.


Odluka o završnom računu budžeta grada Beograda za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 1 od 23.06.2014.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Voždovac za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 16 od 28.05.2014.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Vračar za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 1 od 02.06.2014.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Zemun za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 43/14, strana: 2 od 19.05.2014.


Odluka o završnom računu gradske opštine Zvezdara za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 23 od 02.06.2014.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 16 od 28.05.2014.


Odluke o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 1 od 28.05.2014.


Plan detaljne regulacije dela naselja Kamendin - opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 10 od 28.05.2014.


Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama na teritoriji gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 16 od 02.06.2014.


Pokazatelj rasta potrošačkih cena u aprilu 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 43/14, strana: 1 od 19.05.2014.


Pravilnik o načinu pripreme i dostavljanja materijala gradonačelniku grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 5/05, strana: 2 od 21.03.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 112 od 23.06.2014.


Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 8 od 28.05.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o izmenama statuta javnih komunalnih preduzeća u gradu Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 1 od 28.05.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 27 od 28.05.2014.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i prestanku mandata u gradskoj opštini Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 22 od 02.06.2014.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima vršilaca dužnosti direktora javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća u gradu Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 2 od 28.05.2014.


Rešenja o razrešenju i imenovanju Izborne komisije gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 4 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/14, strana: 21 od 19.05.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Sportski centar "Olimp - Zvezdara"

"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 44 od 02.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju ogranka Javnog komunalnog preduzeća "Beogradski vodovod i kanalizacija"

"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 1 od 28.05.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Programa poslovanja JP Sportski centar "Olimp - Zvezdara" za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 45 od 02.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cenovnika pogrebnih radova JP "Pijace i zelenilo Grocka", sa Odlukom

"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 50 od 28.05.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP za informisanje "Radio-Lazarevac" u Lazarevcu za period januar-jun 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 43/14, strana: 24 od 19.05.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma o regulisanju međusobnih odnosa između gradske opštine Lazarevac i JPKP "Lazarevac"

"Službeni list grada Beograda", broj 43/14, strana: 23 od 19.05.2014.


Rešenje o imenovanju zamenika gradskog javnog pravobranioca

"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 1 od 28.05.2014.


Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Veća gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 43 od 02.06.2014.


Rešenje o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 1 od 20.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 1 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 1 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/13, strana: 1 od 21.10.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 3 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 23 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 5 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/14, strana: 2 od 09.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 1 od 02.06.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za administrativna i mandatna pitanja (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 4 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/13, strana: 13 od 01.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/14, strana: 21 od 19.05.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač gradska opština Sopot

"Službeni list grada Beograda", broj 43/14, strana: 31 od 19.05.2014.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 56/12, strana: 9 od 11.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 21 od 02.06.2014.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Zvezdara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 43/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 50/12, strana: 13 od 26.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 43 od 02.06.2014.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 43 od 02.06.2014.


Rešenje o postavljenju načelnika Uprave gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 43/14, strana: 1 od 19.05.2014.


Rešenje o privremenom finansiranju gradske opštine Obrenovac u periodu januar-jun 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 30 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/14, strana: 23 od 13.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/14, strana: 10 od 03.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/14, strana: 9 od 30.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 50 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 51 od 02.06.2014.


Rešenje o privremenom finansiranju gradske opštine Savski venac za period januar-jun 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 28/14, strana: 4 od 31.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 33 od 28.05.2014.


Rešenje o proglašenju zaštićenog područja "Lesni profil Kapela u Batajnici"

"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 33 od 28.05.2014.


Rešenje o utvrđivanju rasporeda radnog vremena u upravi i javnom pravobranilaštvu gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 43/14, strana: 22 od 19.05.2014.


Odluka o davanju podrške za učešće grada Novog Sada u VI fazi Evropske mreže zdravih gradova Svetske zdravstvene organizacije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 443 od 13.06.2014.


Odluka o dimničarskim uslugama

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 431 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 449 od 13.06.2014.


Odluka o finansiranju obrade podataka u vezi sa posebnom naknadom za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji grada Novog Sada u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 443 od 13.06.2014.


Odluka o javnim parkiralištima na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/10, strana: 82 od 30.01.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/10, strana: 105 od 22.02.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/10, strana: 389 od 29.04.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/10, strana: 1344 od 26.11.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/11, strana: 1152 od 26.11.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/12, strana: 1368 od 12.10.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/13, strana: 61 od 12.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 446 od 13.06.2014.


Odluka o javnom prevozu putnika na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/10, strana: 1912 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 445 od 13.06.2014.


Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama

"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/11, strana: 34 od 28.01.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/12, strana: 2 od 11.01.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 448 od 13.06.2014.


Odluka o obavljanju komunalne delatnosti održavanje javnih zelenih površina

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1282 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 159 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 447 od 13.06.2014.


Odluka o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju spomen-ploče Dimitriju Davidoviću u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 436 od 13.06.2014.


Odluka o postavljanju spomen-ploče Dimitriju Davidoviću u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 435 od 13.06.2014.


Odluka o premeštanju Spomenika palim borcima u Narodnooslobodilačkom ratu u Kisaču

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 435 od 13.06.2014.


Odluka o uređenju grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1847 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 81 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 419 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1292 od 27.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 36/14, strana: 24 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 163 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/14, strana: 284 od 10.04.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 444 od 13.06.2014.


Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju Komunalne radne organizacije "Gradsko zelenilo" u Novom Sadu, kao javnog komunalnog preduzeća

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 100 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 445 od 13.06.2014.


Odluka o završnom računu budžeta grada Novog Sada za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/14, strana: 479 od 14.06.2014.


Plan detaljne regulacije područja Telepa u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/07, strana: 903 od 25.07.2007.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/13, strana: 748 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/13, strana: 1162 od 27.09.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/14, strana: 211 od 29.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 436 od 13.06.2014.


Plan generalne regulacije Limana sa Univerzitetskim centrom u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/12, strana: 460 od 05.04.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 441 od 13.06.2014.


Plan generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 40/11, strana: 1087 od 31.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/12, strana: 1107 od 15.08.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 440 od 13.06.2014.


Plan generalne regulacije prostora za porodično stanovanje u zapadnom delu grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/12, strana: 3 od 27.01.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/12, strana: 121 od 21.03.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 65/13, strana: 1183 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 437 od 13.06.2014.


Poseban kolektivni ugovor za javna komunalna i druga javna preduzeća grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/13, strana: 374 od 10.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 42/13, strana: 1067 od 12.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 56 od 29.08.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/14, strana: 307 od 23.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 58/14, strana: 35 od 03.06.2014.


Pravilnik o načinu i postupku dodele sredstava iz budžeta grada Novog Sada za programe i projekte iz oblasti zdravstva

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/12, strana: 126 od 29.03.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/14, strana: 13 od 24.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/14, strana: 411 od 12.06.2014.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/14, strana: 405 od 11.06.2014.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/14, strana: 433 od 12.06.2014.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/14, strana: 400 od 05.06.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na izmene statuta i programe rada javnih komunalnih preduzeća u gradu Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 453 od 13.06.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/14, strana: 404 od 11.06.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/14, strana: 399 od 05.06.2014.


Rešenja o imenovanju vršilaca dužnosti direktora javnih komunalnih preduzeća u gradu Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 458 od 13.06.2014.


Rešenja o prestanku dužnosti direktora javnih komunalnih preduzeća u gradu Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 455 od 13.06.2014.


Rešenja o prestanku i potvrđivanju mandata, o postavljenima i izboru, koja je donela Skupština grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 451 od 13.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na tekst javnog poziva za izdavanje poslovnih objekata i poslovnih prostora na kupalištu "Štrand" u Novom Sadu u letnjoj sezoni 2014. godine, putem neposredne pogodbe

"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/14, strana: 399 od 05.06.2014.


Rešenje o imenovanju koordinatora i članova Tima za implementaciju Akcionog plana pristupačnosti grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/14, strana: 134 od 25.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/14, strana: 432 od 12.06.2014.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za zaštitu od požara strnih useva i žetve u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/14, strana: 404 od 11.06.2014.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za procenu štete na objektima nastale od elementarnih nepogoda i drugih nesreća na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/14, strana: 379 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/14, strana: 395 od 05.06.2014.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Radne grupe za pripremu plana sanacije i finansijske konsolidacije javnih komunalnih i drugih javnih preduzeća

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/14, strana: 403 od 11.06.2014.


Rešenje o obrazovanju Tima za implementaciju Akcionog plana pristupačnosti grada Novog Sada (2013-2018. godine)

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/14, strana: 134 od 25.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/14, strana: 291 od 14.04.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/14, strana: 432 od 12.06.2014.


Rešenje o odobrenju godišnjih programa u oblasti sporta na teritoriji grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/14, strana: 124 od 25.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/14, strana: 432 od 12.06.2014.


Rešenje o odobrenju posebnih programa u oblasti sporta na teritoriji grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/14, strana: 395 od 05.06.2014.


Rešenje o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/14, strana: 75 od 05.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/14, strana: 405 od 11.06.2014.


Rešenje o određivanju mesta za privremeno postavljanje kioska i baraka

PRESTAJE DA VAŽI - sa 27/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/12, strana: 135 od 29.03.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/12, strana: 666 od 15.06.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/12, strana: 1124 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/14, strana: 411 od 12.06.2014.


Rešenje o određivanju mesta za privremeno postavljanje kioska i baraka

"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/14, strana: 411 od 12.06.2014.


Rešenje o utvrđivanju programa i projekata od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora, kojima se obezbeđuje implementacija, monitoring i evaluacija programa i projekata kojima se ostvaruju ciljevi i mere definisane Lokalnim akcionim planom politike za mlade grada Novog Sada u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/14, strana: 427 od 12.06.2014.


Odluka Nadzornog odbora JKP "Parking servis" Kragujevac br. 89/14

"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/14, strana: 2 od 12.06.2014.


Odluka o auto-taksi prevozu (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/13, strana: 61 od 24.05.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 60 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/14, strana: 3 od 12.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 23 od 30.05.2014.


Odluka o držanju i zaštiti domaćih životinja na teritoriji grada Kragujevca (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/13, strana: 54 od 06.12.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 58 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 167 od 30.05.2014.


Odluka o finansijskoj podršci porodici sa decom

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/13, strana: 13 od 13.09.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 169 od 06.06.2014.


Odluka o javnim parkiralištima (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/11, strana: 31 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 62 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 109 od 30.05.2014.


Odluka o javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/06, strana: 1 od 23.05.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 28 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/09, strana: 53 od 27.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 21 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 54 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 103 od 30.05.2014.


Odluka o komunalnom redu (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 88 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 50 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 64 od 30.05.2014.


Odluka o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku legalizacije objekata

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/13, strana: 58 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 169 od 06.06.2014.


Odluka o održavanju čistoće (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 36 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/09, strana: 58 od 27.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 20 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/11, strana: 31 od 24.06.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 46 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 32 od 30.05.2014.


Odluka o osnivanju JKP "Gradske tržnice" (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/97
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/03
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 135 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 16 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/05, strana: 86 od 11.06.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 31 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 14 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 51 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 28 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 42 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 161 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 27 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/13, strana: 62 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 14 od 30.05.2014.


Odluka o osnivanju JKP "Niskogradnja" (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/89
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/03 od 01.07.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 135 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 14 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/06, strana: 5 od 23.05.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 31 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/09, strana: 7 od 27.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/10, strana: 43 od 24.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 58 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 28 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 21 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 39 od 25.04.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 6 od 30.05.2014.


Odluka o osnivanju Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/06, strana: 9 od 21.12.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/07, strana: 35 od 19.06.2007.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 33 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 172 od 06.06.2014.


Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 66 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 170 od 06.06.2014.


Odluka o pijacama (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/98
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/99
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 37 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/09, strana: 41 od 27.02.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/09, strana: 54 od 27.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 21 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/11, strana: 32 od 24.06.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 52 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 94 od 30.05.2014.


Odluka o podizanju i održavanju spomenika na teritoriji grada Kragujevca (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/07, strana: 29 od 06.11.2007.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 37 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/09, strana: 19 od 10.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 23 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/10, strana: 44 od 24.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 55 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 136 od 30.05.2014.


Odluka o priznanjima grada Kragujevca (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/05, strana: 2 od 28.04.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 64 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 1 od 30.05.2014.


Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objektima na teritoriji grada Kragujevca (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/05, strana: 1 od 22.06.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/06, strana: 1 od 26.12.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/09, strana: 8 od 10.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/09, strana: 59 od 27.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 16 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/12, strana: 128 od 29.06.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 59 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 119 od 30.05.2014.


Odluka o sahranjivanju i grobljima (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/94
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/98
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 35 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 24 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 54 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 126 od 30.05.2014.


Odluka o snabdevanju grada Kragujevca toplotnom energijom (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/09, strana: 25 od 08.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 17 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 49 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 41 od 30.05.2014.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća Sportski centar "Mladost" Kragujevac, čiji je osnivač grad Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 163 od 06.06.2014.


Odluka o ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/09, strana: 51 od 27.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 51 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 143 od 30.05.2014.


Odluka o uslovima i načinu obavljanja komunalne delatnosti dimničarskih usluga (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/98
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 33 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 18 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 48 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 59 od 30.05.2014.


Odluka o uslovima i načinu obavljanja komunalne delatnosti, izgradnje, uređenja i održavanja javnih WC-a (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/98
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/99
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 34 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 19 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 49 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 62 od 30.05.2014.


Odluka o uslovima i načinu organizovanja poslova u obavljanju komunalne delatnosti prečišćavanja i distribucije vode i prečišćavanja i odvođenja otpadnih voda (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/09, strana: 41 od 08.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/09, strana: 1 od 25.09.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/09, strana: 52 od 27.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 18 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 56 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 150 od 30.05.2014.


Odluka o utvrđivanju mera i aktivnosti u cilju racionalizacije javne potrošnje sa Programom konsolidacije pravnih subjekata čiji je osnivač Grad

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 51 od 06.06.2014.


Odluka o utvrđivanju smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 144 od 06.06.2014.


Odluka o završnom računu budžeta grada Kragujevca za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 2 od 06.06.2014.


Odluke o davanju saglasnosti na izmene programa poslovanja i izmene statuta javnih preduzeća na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 161 od 06.06.2014.


Odluke o davanju saglasnosti na izveštaje i finansijske izveštaje o poslovanju javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća na teritoriji grada Kragujevca za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 148 od 06.06.2014.


Odluke o davanju saglasnosti na odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća na teritoriji grada Kragujevca za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 160 od 06.06.2014.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 1 od 06.06.2014.


Plan detaljne regulacije "Stara ciglana"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 57 od 06.06.2014.


Poslovnik Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/08, strana: 19 od 12.06.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 45 od 06.06.2014.


Pravilnik o davanju u zakup gradskih stanova izgrađenih u okviru "Programa stanovanja i trajne integracije izbeglica u Srbiji - SIRP"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 22 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/14, strana: 1 od 12.06.2014.


Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 183 od 06.06.2014.


Rešenja o imenovanju i razrešenju

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 173 od 06.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o izmeni i dopuni Cenovnika usluga JKP "Parking servis Kragujevac"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/14, strana: 1 od 12.06.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu Elaborata o ekonomskoj opravdanosti pribavljanja i otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 181 od 06.06.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za utvrđivanje i procenu šteta nastalih od posledica poplave na teritoriji grada Kragujevca za vreme proglašenja vanredne situacije

"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/14, strana: 6 od 27.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 182 od 06.06.2014.


Rešenje o obrazovanju Saveta za razvoj privatnog preduzetništva, komunalne privrede i ekologije

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 180 od 06.06.2014.


Zaključak o prihvatanju Izveštaja Gradskog štaba za vanredne situacije grada Kragujevca o sprovedenim aktivnostima od 15. maja 2014. godine do 27. maja 2014. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 45 od 06.06.2014.


Zaključci o prihvatanju godišnjih izveštaja o radu i poslovanju ustanova kulture, zdravstvenih i drugih javnih ustanova na teritoriji grada Kragujevca za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 154 od 06.06.2014.


Zaključci o prihvatanju plana rada i izmena, Apoteke Kragujevac i Doma zdravlja Kragujevac, za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 172 od 06.06.2014.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije radnog kompleksa "Agroglobe" u Melencima, sa Rešenjem o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 342 od 12.06.2014.


Odluka o odobravanju zaduživanja grada Zrenjanina za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda kod poslovne banke

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 346 od 12.06.2014.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Zrenjaninska objedinjena naplata" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 325 od 12.06.2014.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Rezervati prirode Zrenjanina" Zrenjanin (prečišćen tekst - sa 38/13)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/13, strana: 469 od 20.09.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 830 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 38/13, strana: 841 od 31.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 346 od 12.06.2014.


Odluka o parkiranju vozila

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/09, strana: 147 od 11.06.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/09, strana: 394 od 10.12.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/10, strana: 30 od 19.02.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 2/10, strana: 45 od 02.03.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/10, strana: 303 od 09.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/11, strana: 19 od 18.02.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/11, strana: 68 od 07.04.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/11, strana: 481 od 27.10.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/13, strana: 555 od 30.10.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 197 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 344 od 12.06.2014.


Odluka o pijacama

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/04, strana: 38 od 28.12.2004.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/08, strana: 385 od 24.11.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/10, strana: 303 od 09.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 345 od 12.06.2014.


Odluka o pristupanju izradi strategije održivog razvoja grada Zrenjanina za period od 2014. do 2020. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/13, strana: 517 od 20.09.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 346 od 12.06.2014.


Odluka o završnom računu budžeta grada Zrenjanina za 2013. godinu - Konsolidovani završni račun

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 308 od 12.06.2014.


Poslovnik Gradskog veća grada Zrenjanina (prečišćen tekst - sa 16/14)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/08, strana: 291 od 22.09.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/08, strana: 356 od 08.10.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 30/08, strana: 408 od 10.12.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/09, strana: 302 od 08.10.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 26/12, strana: 330 od 07.09.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/13, strana: 111 od 02.04.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/13, strana: 322 od 11.06.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/14, strana: 125 od 05.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 16/14, strana: 298 od 02.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/14, strana: 304 od 10.06.2014.


Pravilnik o službenim putovanjima izabranih i postavljenih lica u organima grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/14, strana: 410 od 19.06.2014.


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u stručnoj službi zaštitnika građana

PRESTAJE DA VAŽI - sa 18/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/08, strana: 509 od 17.12.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 347 od 12.06.2014.


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Zaštitnika građana grada Zrenjanina, sa Rešenjem o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 347 od 12.06.2014.


Rešenja o izboru zamenika gradonačelnika i članova Gradskog veća grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 323 od 12.06.2014.


Rešenja o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 320 od 12.06.2014.


Rešenja o prestanku mandata zameniku gradonačelnika i članovima Gradskog veća grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 305 od 12.06.2014.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 381 od 12.06.2014.


Rešenje o izboru gradonačelnika grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 322 od 12.06.2014.


Rešenje o prestanku mandata gradonačelniku grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 305 od 12.06.2014.


Statut Javnog komunalnog preduzeća "Zrenjaninska objedinjena naplata" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 332 od 12.06.2014.


Zaključak o desetom godišnjem izveštaju zaštitnika građana za teritoriju grada Zrenjanina o ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava u 2013. godini

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 349 od 12.06.2014.


Javna prodaja knjigovodstveno otpisanih vozila u vlasništvu Gradske uprave Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 220 od 16.06.2014.


Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 96 od 30.05.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 67 od 16.06.2014.


Odluka o dodeli priznanja "dr Ferenc Bodrogvari"

"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 67 od 16.06.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za regulaciju pristupnog puta od Tresetišta do atarskog puta na k.p. 3402 k.o. Palić

"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 63 od 16.06.2014.


Odluka o izradi planova generalne regulacije na građevinskom području utvrđenom Generalnim planom Subotica-Palić do 2020. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 18 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 66 od 16.06.2014.


Odluka o javnoj kanalizaciji

"Službeni list grada Subotice", broj 39/01, strana: 1
"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 68 od 16.06.2014.


Odluka o konsolidovanom završnom računu Grada Subotice za 2013. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 2 od 16.06.2014.


Odluka o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije

"Službeni list grada Subotice", broj 32/11, strana: 219 od 15.06.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 46/11, strana: 153 od 13.10.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 69 od 16.06.2014.


Odluka o osnivanju Stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 24/05, strana: 11 od 18.11.2005.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/06, strana: 45 od 24.05.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 28/06, strana: 2 od 09.11.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 6/07, strana: 3 od 16.03.2007.
"Službeni list grada Subotice", broj 29/08, strana: 25 od 06.11.2008.
"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 47 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 23/10, strana: 25 od 08.07.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 25/10, strana: 6 od 29.07.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 56/12, strana: 78 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 1/13, strana: 7 od 01.02.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 69 od 16.06.2014.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 1 od 16.06.2014.


Odluka o zaštiti prava pacijenata na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 40/13, strana: 6 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 69 od 16.06.2014.


Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih lica u Gradskoj upravi Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 21/14, strana: 2 od 03.06.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja javnih preduzeća i ustanova na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 72 od 16.06.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 186 od 16.06.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima direktora javnih preduzeća na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 178 od 16.06.2014.


Rešenja o imenovanju članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 189 od 16.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na nacrt Ugovora o statusnoj promeni pripajanja Javnog preduzeća "Zavod za urbanizam Grada Subotice" Subotica Javnom preduzeću "Direkcija za izgradnju Grada Subotice" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 70 od 16.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta "SOS Sinagoga" Fondacije za restauraciju i revitalizaciju Sinagoge

"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 178 od 16.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Javnom preduzeću "Direkcija za izgradnju Grada Subotice"

"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 217 od 16.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti o izmeni režima saobraćaja u ulici Bose Milićević na raskrsnici sa ulicom Maksima Gorkog u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 219 od 16.06.2014.


Rešenje o donošenju Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Subotice u 2014. godini

"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 74 od 16.06.2014.


Rešenje o imenovanju rukovodioca odgovornog za uvođenje i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole

"Službeni list grada Subotice", broj 21/14, strana: 9 od 03.06.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanja grada Subotice, sa Rešenjem o imenovanju predsednika i članova Komisije

"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 71 od 16.06.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za rešavanje pritužbi na rad komunalnih policajaca

"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 185 od 16.06.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za utvrđivanje osnovanosti zahteva i visine naknade štete nastale usled ujeda napuštenih životinja

"Službeni list grada Subotice", broj 21/14, strana: 8 od 03.06.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 217 od 16.06.2014.


Rešenje o obrazovanju Radne grupe za izradu nacrta Strategije razvoja sporta za period od 2015. do 2019. godine u Gradu Subotici i nacrta Lokalnog akcionog plana za sprovođenje razvoja sporta za period od 2015. do 2019. godine u Gradu Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 218 od 16.06.2014.


Rešenje o obrazovanju Radne grupe za procenu vrednosti nepokretnosti grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 217 od 16.06.2014.


Rešenje o obrazovanju Saveta za zaštitu i vrednovanje kulturnog i nepokretnog nasleđa grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 187 od 16.06.2014.


Rešenje o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanja potvrde o smrti na teritoriji Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 53/11, strana: 5 od 17.11.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 61/11, strana: 1 od 21.12.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 13/13, strana: 1 od 10.05.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 26/13, strana: 2 od 18.09.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 21/14, strana: 7 od 03.06.2014.


Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Radne grupe za uvođenje i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole u Gradskoj upravi grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 21/14, strana: 1 od 03.06.2014.


Zaključak o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 1 od 16.06.2014.


Zaključak o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade za period od 2014. do 2018. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 101 od 16.06.2014.

 

INTERMEX ONLINE

NAJNOVIJE VESTI IZ MEDIJA
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za septembar 2019.

RADNO PRAVO

Legitimacija predstavnika sindikata i zaštita pojedinačnih prava zaposlenih


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Postupak sudske zaštite


SUDSKA PRAKSA - Vrhovni kasacioni sud

Radno pravo - Isplata razlike zarade


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Odgovornost za štetu i naknada štete


NAKNADA ZARADE

Ostvarivanje prava na naknadu zarade - Za vreme privremene sprečenosti za rad koja je nastupila od 11.04.2019. godine - potrebna dokumentacija


RADNO PRAVO

Jubilarna nagrada


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Radni odnosi


OBRAZOVANJE

Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije


MIŠLJENJA MINISTARSTVA - MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Šifarnik zanimanja - Pitanja i odgovori


MIŠLJENJA

Stalna konferencija gradova i opština - Prava i obaveze zaposlenih u lokalnoj administraciji


OSIGURANJE

Srpsko pravo osiguranja o statusu društva za posredovanje u osiguranju


SUDSKA PRAKSA - PRIVREDNI APELACIONI SUD

Osiguranje - Prava i obaveze osiguravača


KRIVIČNO PRAVO

Poreska utaja (norma i praksa)


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)