POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Jul 2013

Odluka o uslovima za dodelu materijalne pomoći određenim kategorijama optuženih pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine i članovima njihovih porodica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 27/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 23/03, strana: 1 od 30.05.2003.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 33/03, strana: 1 od 01.08.2003.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 21/05, strana: 1 od 27.05.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 8 od 22.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 59/13, strana: 199 od 05.07.2013.


Pravilnik o kvalitetu i uslovima upotrebe aditiva u namirnicama i o drugim zahtevima za aditive i njihove mešavine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 56/03, strana: 2 od 26.12.2003.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 4/04, strana: 7 od 23.01.2004.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 5/04, strana: 2 od 30.01.2004.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 16/05, strana: 1 od 22.04.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 101 od 19.07.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - analizatore gasova koji rade na principu infracrvene spektrofotometrije

"Službeni list SFRJ", broj 48/85, strana: 1388 od 20.09.1985.
"Službeni list SFRJ", broj 83/87, strana: 2257 od 11.09.1987.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 57 od 19.07.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - indukciona brojila za električnu energiju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/13 - Pravilnikom o merilima
"Službeni list SFRJ", broj 54/89, strana: 1317 od 08.09.1989.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 59 od 19.07.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - mašine za merenje dužine žice i kabla

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/13 - Pravilnikom o merilima
"Službeni list SFRJ", broj 51/86, strana: 1513 od 12.09.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 57 od 19.07.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - merila dužine opšte namene

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/13 - Pravilnikom o merilima
"Službeni list SFRJ", broj 18/88, strana: 514 od 18.03.1988.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 57 od 19.07.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - merila koja koriguju zapreminu proteklog gasa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/13 - Pravilnikom o merilima
"Službeni list SFRJ", broj 9/85, strana: 398 od 22.02.1985.
"Službeni list SFRJ", broj 8/86, strana: 195 od 21.02.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 57 od 19.07.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - merila mase - automatske vage na transportnoj traci, klase tačnosti 1 i 2

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/13 - Pravilnikom o merilima
"Službeni list SFRJ", broj 64/89, strana: 1597 od 20.10.1989.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 57 od 19.07.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - merila mase - automatske vage sa sabiranjem diskontinuiranih rezultata merenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/13 - Pravilnikom o merilima
"Službeni list SFRJ", broj 59/87, strana: 1450 od 11.09.1987.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 57 od 19.07.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - merila mase - vage za merila vozila u pokretu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/13 - Pravilnikom o merilima
"Službeni list SFRJ", broj 33/84, strana: 884 od 29.06.1984.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 57 od 19.07.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - protočna merila zapremine tečnosti sa posrednim načinom merenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/13 - Pravilnikom o merilima
"Službeni list SFRJ", broj 7/92, strana: 73 od 31.01.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 57 od 19.07.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - protočna merila zapremine za razne tečnosti koja se nalaze u mernom sklopu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/13 - Pravilnikom o merilima
"Službeni list SFRJ", broj 9/85, strana: 415 od 22.02.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 59 od 19.07.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - protočna merila zapremine za razne tečnosti, sa neposrednim merenjem zapremine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/13 - Pravilnikom o merilima
"Službeni list SFRJ", broj 11/85, strana: 472 od 08.03.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 57 od 19.07.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - sprave za merenje tečnih goriva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/13 - Pravilnikom o merilima
"Službeni list SFRJ", broj 48/85, strana: 1377 od 20.09.1985.
"Službeni list SFRJ", broj 20/86, strana: 558 od 11.04.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 57 od 19.07.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - statička brojila aktivne električne energije klase tačnosti 1 i 2

February 07, 1992 12:00 AM

 

"Službeni list SFRJ", broj 9/92, strana: 97 od 07.02.1992.

 


Pravilnik o metrološkim uslovima za - statička brojila aktivne električne energije, klase tačnosti 0,2 S i 0,5 S

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/13 - Pravilnikom o merilima
"Službeni list SFRJ", broj 28/89, strana: 745 od 05.05.1989.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 59 od 19.07.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - taksametre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/13 - Pravilnikom o merilima
"Službeni list SFRJ", broj 9/85, strana: 420 od 22.02.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 57 od 19.07.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - vage sa automatskim funkcionisanjem

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/13 - Pravilnikom o merilima
"Službeni list SFRJ", broj 1/84, strana: 1 od 06.01.1984.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 57 od 19.07.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - vodomere

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/13 - Pravilnikom o merilima
"Službeni list SFRJ", broj 51/86, strana: 1509 od 12.09.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 57 od 19.07.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za merila toplotne energije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/13 - Pravilnikom o merilima
"Službeni list SRJ", broj 9/01, strana: 7 od 02.03.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 57 od 19.07.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za protočna merila za zapreminu gasa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/13 - Pravilnikom o merilima
"Službeni list SRJ", broj 45/98, strana: 1 od 11.09.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 57 od 19.07.2013.


Pravilnik o programu stručnog ispita i načinu polaganja za sticanje zvanja članova posade brodova unutrašnje plovidbe jugoslovenske trgovačke mornarice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 59/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 20/98, strana: 3 od 17.04.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 59/13, strana: 183 od 05.07.2013.


Pravilnik o tehničkim uslovima koje moraju da ispunjavaju preduzeća koja vrše stručno osposobljavanje vozača motornih vozila kojima se prevoze opasne materije i drugih lica koja učestvuju u prevozu tih materija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 64/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 76/90, strana: 2221 od 07.12.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 12 od 24.07.2013.


Pravilnik o uslovima koje u pogledu izrade moraju ispunjavati predmeti od dragocenih metala

PRESTAJE DA VAŽI - sa 61/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 8/95, strana: 4 od 10.02.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 43 od 12.07.2013.


Pravilnik o zvanjima, uslovima za sticanje zvanja i ovlašćenjima članova posade brodova unutrašnje plovidbe trgovačke mornarice Savezne Republike Jugoslavije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 64/12 i 64/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 32/82, strana: 923 od 11.06.1982.
"Službeni list SFRJ", broj 30/83, strana: 931 od 17.06.1983.
"Službeni list SFRJ", broj 30/87, strana: 773 od 24.04.1987.
"Službeni list SRJ", broj 25/96, strana: 1 od 07.06.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 64/12, strana: 8 od 04.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 13 od 24.07.2013.


Trgovinski sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Hrvatske, sa Zakonom o potvrđivanju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/13 - Obaveštenjem o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o ekonomskoj saradnji (iz 2009. godine)
"Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 4/01, strana: 30 od 27.06.2001.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/13, strana: 12 od 16.07.2013.


Dopunska rešenja o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 10 od 24.07.2013.


Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 228 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 85 od 10.07.2013.


Finansijski plan Republičke radiodifuzne agencije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 67/13, strana: 24 od 31.07.2013.


Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 117/12, strana: 45 od 12.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 64 od 12.07.2013.


Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 117/12, strana: 41 od 12.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 60 od 12.07.2013.


Godišnji izveštaj o ralizaciji spoljnotrgovinskog prometa kontrolisane robe za 2011. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 39 od 03.07.2013.


Indeksi potrošačkih cena za jun 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 54 od 12.07.2013.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 66/13, strana: 21 od 26.07.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 66/13, strana: 23 od 26.07.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 59/13, strana: 2 od 05.07.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 2 od 10.07.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 2 od 16.07.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 2 od 03.07.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 2 od 12.07.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 2 od 19.07.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 2 od 24.07.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 67/13, strana: 2 od 31.07.2013.


JAVNI POZIV za upis akcija bez naknade - "Gasalarm" Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 70 od 12.07.2013.


JAVNI POZIVI za upis udela bez naknade - "Mladost" Botoš

"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 112 od 16.07.2013.


Kolektivni ugovor za Javno preduzeće "Srbijagas" Novi Sad

"Službeni glasnik RS", broj 116/06, strana: 107 od 29.12.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 107/09, strana: 230 od 23.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 47 od 24.07.2013.


Lista lekova koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja

"Službeni glasnik RS", broj 14/11, strana: 43 od 04.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 214 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 77/12, strana: 22 od 07.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 111/12, strana: 36 od 22.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 49 od 20.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 85 od 03.07.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (BAT)

"Službeni glasnik RS", broj 66/13, strana: 22 od 26.07.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (BAT)

"Službeni glasnik RS", broj 66/13, strana: 23 od 26.07.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (FDS Beograd)

"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 293 od 19.07.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 67/13, strana: 26 od 31.07.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (JTI Senta)

"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 291 od 19.07.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (JTI Senta)

"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 292 od 19.07.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (JTI Senta)

"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 291 od 19.07.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (JTI)

"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 87 od 03.07.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (JTI)

"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 88 od 03.07.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Monus)

"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 121 od 10.07.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 111 od 16.07.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 110 od 16.07.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (TDR)

"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 48 od 24.07.2013.


Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti poljoprivrede, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 8/13, strana: 1 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/13, strana: 13 od 16.07.2013.


Nacionalna strategija reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine

"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 3 od 03.07.2013.


Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 24 od 03.07.2013.


Nacionalna strategija za borbu protiv nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama za period od 2013. do 2018. godine

"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 33 od 19.07.2013.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti poljoprivrede

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/13, strana: 13 od 16.07.2013.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Republike Makedonije o zapošljavanju članova porodica osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/13, strana: 13 od 16.07.2013.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o policijskoj saradnji

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/13, strana: 3 od 16.07.2013.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o ekonomskoj saradnji

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/13, strana: 12 od 16.07.2013.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog finansijskog kredita Vladi Republike Srbije

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/13, strana: 12 od 16.07.2013.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/13, strana: 13 od 16.07.2013.


Odluka Državnog veća tužilaca o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 109 od 16.07.2013.


ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA - Odluka po Predstavci broj 38540/07 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 43 od 24.07.2013.


ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava - po predstavkama broj 17079/07 i 32824/07 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 88 od 10.07.2013.


Odluka o ceni pristupa sistemu za distribuciju električne energije ("Centar" Kragujevac)

"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 281 od 19.07.2013.


Odluka o ceni pristupa sistemu za distribuciju električne energije ("Elektrodistribucija - Beograd")

"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 278 od 19.07.2013.


Odluka o ceni pristupa sistemu za distribuciju električne energije ("Elektrosrbija" Kraljevo)

"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 279 od 19.07.2013.


Odluka o ceni pristupa sistemu za distribuciju električne energije ("Elektrovojvodina" Novi Sad)

"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 279 od 19.07.2013.


Odluka o ceni pristupa sistemu za distribuciju električne energije ("EPS Snabdevanje" Beograd)

"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 281 od 19.07.2013.


Odluka o ceni pristupa sistemu za distribuciju električne energije ("Jugoistok" Niš)

"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 280 od 19.07.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na odluke o ceni pristupa sistemu za distribuciju električne energije

"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 109 od 16.07.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni električne energije za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 110 od 16.07.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 59/13, strana: 163 od 05.07.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 59/13, strana: 164 od 05.07.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 59/13, strana: 163 od 05.07.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 59/13, strana: 163 od 05.07.2013.


Odluka o dostavljanju Narodnoj banci Srbije podataka o prekonoćnim pozajmicama na međubankarskom novčanom tržištu

"Službeni glasnik RS", broj 125/07, strana: 4 od 26.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 87 od 16.07.2013.


Odluka o izboru člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 65/13, strana: 43 od 25.07.2013.


Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 70/12, strana: 3 od 23.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 92/12, strana: 3 od 26.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/12, strana: 3 od 13.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 36 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 18 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 43 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 7 od 20.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 4 od 27.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 18 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 36 od 22.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 27 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 46 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 3 od 03.07.2013.


Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

"Službeni glasnik RS", broj 65/13, strana: 42 od 25.07.2013.


Odluka o izboru zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 65/13, strana: 42 od 25.07.2013.


Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Preduzeća za sport, rekreaciju, rehabilitaciju i biznis "Eko zona Ada Huja" Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 3 od 12.07.2013.


Odluka o medaljama i žetonima sličnim kovanicama evra

"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 86 od 16.07.2013.


Odluka o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 3/11, strana: 17 od 24.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 31/12, strana: 42 od 12.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 13 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 78/12, strana: 10 od 10.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 87/12, strana: 43 od 07.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 107/12, strana: 89 od 09.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 77 od 16.07.2013.


Odluka o obavljanju poslova s finansijskim derivatima

"Službeni glasnik RS", broj 85/11, strana: 58 od 16.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 77 od 16.07.2013.


Odluka o obrazovanju Komisije za javno-privatno partnerstvo

"Službeni glasnik RS", broj 13/12, strana: 3 od 24.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/12, strana: 206 od 13.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 6 od 21.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 7 od 24.07.2013.


Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za usmeravanje aktivnosti u otklanjanju posledica nastalih aktiviranjem klizišta i od poplava na teritoriji Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 114/08, strana: 9 od 16.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 35/11, strana: 7 od 24.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 6 od 24.07.2013.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za izradu Nacionalne strategije za razvoj sporta za period od 2014. do 2018. godine i akcionog plana za njenu primenu

"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 31 od 19.07.2013.


Odluka o obrazovanju Saveta za utvrđivanje predloga mera radi nesmetanog finansiranja izgradnje i rekonstrukcije, održavanja i zaštite javnih puteva

"Službeni glasnik RS", broj 54/13, strana: 105 od 21.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 32 od 19.07.2013.


Odluka o određivanju matičnih područja za vođenje matičnih knjiga na teritoriji grada Požarevca

"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 118 od 10.07.2013.


Odluka o postupanju s novcem za koji postoji sumnja da je falsifikovan

PRESTAJE DA VAŽI - sa 62/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 18/11, strana: 50 od 16.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 80 od 16.07.2013.


Odluka o postupanju s novcem za koji postoji sumnja da je falsifikovan

"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 80 od 16.07.2013.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 274 od 19.07.2013.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 87 od 10.07.2013.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Čistoća" Novi Sad i tekućeg održavanja čistoće za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1831 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/13, strana: 915 od 25.07.2013.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Gradsko zelenilo" Novi Sad i tekućeg održavanja zelenila za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1833 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/13, strana: 916 od 25.07.2013.


Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 3 od 24.07.2013.


Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 64/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 11 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 14/13, strana: 7 od 13.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 4 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 5 od 21.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 3 od 24.07.2013.


Odluka o razrešenju i imenovanju zamenika člana Republičke izborne komisije

"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 3 od 03.07.2013.


Odluka o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 67/91, strana: 2800 od 06.11.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 79/02, strana: 2 od 24.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 13/04, strana: 2 od 10.02.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 15 od 19.07.2013.


Odluka o upravljanju tokovima gotovine

"Službeni glasnik RS", broj 60/12, strana: 16 od 20.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 15 od 24.07.2013.


Odluka o usklađivanju Javnog preduzeća za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa sa odredbama Zakona o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 66/13, strana: 6 od 26.07.2013.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 66/13, strana: 3 od 26.07.2013.


Odluka o uslovima za dodelu materijalne pomoći određenim kategorijama optuženih pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine i članovima njihovih porodica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 27/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 23/03, strana: 1 od 30.05.2003.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 33/03, strana: 1 od 01.08.2003.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 21/05, strana: 1 od 27.05.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 8 od 22.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 59/13, strana: 199 od 05.07.2013.


Odluka o utvrđivanju cena pružanja javne usluge u Narodnoj biblioteci Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 119 od 10.07.2013.


Odluka o utvrđivanju mlina na selu Debelica za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 33 od 19.07.2013.


Odluka o utvrđivanju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 57/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 109/05, strana: 3 od 09.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 24 od 03.07.2013.


Odluka o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju

"Službeni glasnik RS", broj 64/05, strana: 11 od 22.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 89/06, strana: 4 od 14.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 85/08, strana: 3 od 16.09.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 90/08, strana: 13 od 03.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 15/09, strana: 19 od 27.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 21/10, strana: 10 od 06.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 46/10, strana: 11 od 09.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 9/11, strana: 10 od 16.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 6/12, strana: 10 od 27.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 32 od 19.07.2013.


Odluka o utvrđivanju visine članarine, osnovici na koju se obračunava, načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Užice za period od 1. jula do 31. decembra 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 86 od 03.07.2013.


Odluka Vlade 05 broj 217-6183/2013

"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 31 od 19.07.2013.


Odluke o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 67/13, strana: 22 od 31.07.2013.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 84 od 03.07.2013.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 59/13, strana: 202 od 05.07.2013.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija i prestanku funkcije sudije porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 65/13, strana: 46 od 25.07.2013.


Odluke o svrstavanju robe koje je doneo Komitet za harmonizovani sistem Svetske carinske organizacije (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 113 od 10.07.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka br. Už-681/2010

"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 106 od 16.07.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-117/2012, Už-5384/2010, IUo-781/2010, IUo-125/2011

"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 54 od 12.07.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-578/2011, Už-2387/2010, Už-3446/2010, IUo-941/2010, IUo-800/2012, Už-1756/2010, Už-3152/2010

"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 16 od 24.07.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-872/2010, Už-4214/2010, IUo-1638/2010, IUz-245/2011, IUo-515/2011, Zaključak Ustavnog suda IUo-870/2012 i zajedničko izdvojeno mišljenje sudija

"Službeni glasnik RS", broj 67/13, strana: 8 od 31.07.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-1931/2010, IUz-1245/2010, IUo-60/2011, Už-3006/2010

"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 72 od 10.07.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-3451/2011, IUo-240/2011, Už-3237/2010

"Službeni glasnik RS", broj 59/13, strana: 196 od 05.07.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 68 od 12.07.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 52 od 16.07.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 59/13, strana: 94 od 05.07.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 104 od 10.07.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 79 od 03.07.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 67/13, strana: 45 od 31.07.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 46 od 24.07.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 82 od 19.07.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 66/13, strana: 23 od 26.07.2013.


Plan numeracije (Republička agencija za elektronske komunikacije)

"Službeni glasnik RS", broj 32/11, strana: 26 od 13.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 35/12, strana: 36 od 20.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 46 od 24.07.2013.


Podaci o kretanju prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa i o kretanju potrošačkih cena u Republici Srbiji od 1. januara do 30. juna 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 65/13, strana: 44 od 25.07.2013.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u junu 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 65/13, strana: 43 od 25.07.2013.


Podaci o visini prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u drugom kvartalu 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 65/13, strana: 44 od 25.07.2013.


Poseban kolektivni ugovor za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu

"Službeni glasnik RS", broj 66/12, strana: 6 od 10.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 94/12, strana: 27 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 47 od 24.07.2013.


Pravilnik o uslovima, načinu i obrascima zahteva za ostvarivanje prava na regres za troškove skladištenja poljoprivrednih proizvoda u javnim skladištima

"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 48 od 12.07.2013.


Pravilnik o bližim uslovima u pogledu školskog prostora, opreme i nastavnih sredstava u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil mehatroničar za radarske sisteme

"Prosvetni glasnik", broj 8/10, strana: 5 od 31.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 12/13, strana: 1 od 09.07.2013.


Pravilnik o bližim uslovima u pogledu školskog prostora, opreme i nastavnih sredstava u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil mehatroničar za raketne sisteme

"Prosvetni glasnik", broj 8/10, strana: 1 od 31.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 12/13, strana: 146 od 09.07.2013.


Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahteva i načinu izdavanja energetske dozvole kao i o uslovima za davanje saglasnosti za energetske objekte za koje se ne izdaje energetska dozvola

"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 45 od 10.07.2013.


Pravilnik o imunizaciji i načinu zaštite lekovima

"Službeni glasnik RS", broj 11/06, strana: 114 od 07.02.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 36 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 265 od 19.07.2013.


Pravilnik o korišćenju podsticaja za unapređenje stručnog znanja i usavršavanja ljudskih kapaciteta

"Službeni glasnik RS", broj 59/13, strana: 173 od 05.07.2013.


Pravilnik o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahteva i načinu izdavanja energetske dozvole

PRESTAJE DA VAŽI - sa 60/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 23/06, strana: 51 od 17.03.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 113/08, strana: 137 od 12.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 50/11, strana: 297 od 08.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 45 od 10.07.2013.


Pravilnik o kvalitetu i uslovima upotrebe aditiva u namirnicama i o drugim zahtevima za aditive i njihove mešavine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 56/03, strana: 2 od 26.12.2003.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 4/04, strana: 7 od 23.01.2004.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 5/04, strana: 2 od 30.01.2004.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 16/05, strana: 1 od 22.04.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 101 od 19.07.2013.


Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 58/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 33 od 25.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 35/13, strana: 28 od 17.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 58/13, strana: 204 od 04.07.2013.


Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 1/12 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 53/11, strana: 106 od 20.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 55/11, strana: 106 od 27.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 74/11, strana: 55 od 05.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 92/11, strana: 77 od 07.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 1/12, strana: 140 od 11.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 67/13, strana: 16 od 31.07.2013.


Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 58/13, strana: 204 od 04.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 66 od 12.07.2013.


Pravilnik o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju

"Službeni glasnik RS", broj 47/08, strana: 101 od 30.04.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 69/08, strana: 18 od 18.07.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 81/10, strana: 54 od 05.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 103/10, strana: 438 od 31.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 15/11, strana: 193 od 08.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 48/12, strana: 27 od 10.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 186 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 38 od 24.07.2013.


Pravilnik o merilima

"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 57 od 19.07.2013.


Pravilnik o metodama ispitivanja sorte ječma (Hordeum vulgare L.) radi priznavanja sorte

"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 52 od 12.07.2013.


Pravilnik o metodama ispitivanja sorte konoplje (Cannabis sativa L.) radi priznavanja sorte

"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 80 od 03.07.2013.


Pravilnik o metodama ispitivanja sorti višegodišnjih krmnih leguminoza, radi priznavanja sorte

"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 51 od 12.07.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - analizatore gasova koji rade na principu infracrvene spektrofotometrije

"Službeni list SFRJ", broj 48/85, strana: 1388 od 20.09.1985.
"Službeni list SFRJ", broj 83/87, strana: 2257 od 11.09.1987.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 57 od 19.07.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - indukciona brojila za električnu energiju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/13 - Pravilnikom o merilima
"Službeni list SFRJ", broj 54/89, strana: 1317 od 08.09.1989.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 59 od 19.07.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - mašine za merenje dužine žice i kabla

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/13 - Pravilnikom o merilima
"Službeni list SFRJ", broj 51/86, strana: 1513 od 12.09.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 57 od 19.07.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - merila dužine opšte namene

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/13 - Pravilnikom o merilima
"Službeni list SFRJ", broj 18/88, strana: 514 od 18.03.1988.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 57 od 19.07.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - merila koja koriguju zapreminu proteklog gasa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/13 - Pravilnikom o merilima
"Službeni list SFRJ", broj 9/85, strana: 398 od 22.02.1985.
"Službeni list SFRJ", broj 8/86, strana: 195 od 21.02.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 57 od 19.07.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - merila mase - automatske vage na transportnoj traci, klase tačnosti 1 i 2

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/13 - Pravilnikom o merilima
"Službeni list SFRJ", broj 64/89, strana: 1597 od 20.10.1989.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 57 od 19.07.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - merila mase - automatske vage sa sabiranjem diskontinuiranih rezultata merenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/13 - Pravilnikom o merilima
"Službeni list SFRJ", broj 59/87, strana: 1450 od 11.09.1987.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 57 od 19.07.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - merila mase - vage za merila vozila u pokretu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/13 - Pravilnikom o merilima
"Službeni list SFRJ", broj 33/84, strana: 884 od 29.06.1984.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 57 od 19.07.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - protočna merila zapremine tečnosti sa posrednim načinom merenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/13 - Pravilnikom o merilima
"Službeni list SFRJ", broj 7/92, strana: 73 od 31.01.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 57 od 19.07.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - protočna merila zapremine za razne tečnosti koja se nalaze u mernom sklopu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/13 - Pravilnikom o merilima
"Službeni list SFRJ", broj 9/85, strana: 415 od 22.02.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 59 od 19.07.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - protočna merila zapremine za razne tečnosti, sa neposrednim merenjem zapremine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/13 - Pravilnikom o merilima
"Službeni list SFRJ", broj 11/85, strana: 472 od 08.03.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 57 od 19.07.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - sprave za merenje tečnih goriva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/13 - Pravilnikom o merilima
"Službeni list SFRJ", broj 48/85, strana: 1377 od 20.09.1985.
"Službeni list SFRJ", broj 20/86, strana: 558 od 11.04.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 57 od 19.07.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - statička brojila aktivne električne energije klase tačnosti 1 i 2

February 07, 1992 12:00 AM

 

"Službeni list SFRJ", broj 9/92, strana: 97 od 07.02.1992.

 


Pravilnik o metrološkim uslovima za - statička brojila aktivne električne energije, klase tačnosti 0,2 S i 0,5 S

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/13 - Pravilnikom o merilima
"Službeni list SFRJ", broj 28/89, strana: 745 od 05.05.1989.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 59 od 19.07.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - taksametre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/13 - Pravilnikom o merilima
"Službeni list SFRJ", broj 9/85, strana: 420 od 22.02.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 57 od 19.07.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - vage sa automatskim funkcionisanjem

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/13 - Pravilnikom o merilima
"Službeni list SFRJ", broj 1/84, strana: 1 od 06.01.1984.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 57 od 19.07.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - vodomere

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/13 - Pravilnikom o merilima
"Službeni list SFRJ", broj 51/86, strana: 1509 od 12.09.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 57 od 19.07.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za merila toplotne energije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/13 - Pravilnikom o merilima
"Službeni list SRJ", broj 9/01, strana: 7 od 02.03.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 57 od 19.07.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za protočna merila za zapreminu gasa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/13 - Pravilnikom o merilima
"Službeni list SRJ", broj 45/98, strana: 1 od 11.09.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 57 od 19.07.2013.


Pravilnik o načinu kontrole kvaliteta lekova i medicinskih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 64/11, strana: 22 od 31.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 265 od 19.07.2013.


Pravilnik o načinu nošenja uniforme policijskih službenika

"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 11 od 24.07.2013.


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela

"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 55 od 10.07.2013.


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje

"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 77 od 03.07.2013.


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za proizvodnju konzumne ribe

"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 44 od 12.07.2013.


Pravilnik o načinu uspostavljanja i organizacije sistema brzog obaveštavanja i uzbunjivanja za bezbednost hrane i hrane za životinje

"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 51 od 16.07.2013.


Pravilnik o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku (Sa PRILOGOM: OBRASCI - PP OPJ, PP OPJ-1, PP OPJ-2, PP OPJ-3, PP OPJ-4, PP OPJ-5, PP OPJ-6, PP OPJ-7, PP OPJ-8)

"Službeni glasnik RS", broj 137/04, strana: 31 od 24.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 82/06, strana: 108 od 29.09.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 31 od 12.07.2013.


Pravilnik o načinu vođenja i sadržini Registra javnih ugovora

"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 61 od 03.07.2013.


Pravilnik o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 57/10, strana: 5 od 13.08.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 90/11, strana: 17 od 30.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 53 od 12.07.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil avio-tehničar za elektro opremu vazduhoplova

"Prosvetni glasnik", broj 10/10, strana: 1 od 31.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 12/13, strana: 458 od 09.07.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil avio-tehničar za elektronsku opremu vazduhoplova

"Prosvetni glasnik", broj 9/10, strana: 143 od 31.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 12/13, strana: 292 od 09.07.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil avio-tehničar za vazduhoplov i motor

"Prosvetni glasnik", broj 9/10, strana: 1 od 31.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 12/13, strana: 610 od 09.07.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada ekonomija, pravo i administracija - grupa ekonomija

"Prosvetni glasnik", broj 3/96
"Prosvetni glasnik", broj 3/97
"Prosvetni glasnik", broj 14/97
"Prosvetni glasnik", broj 12/02
"Prosvetni glasnik", broj 5/03, strana: 26 od 05.09.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 11/06, strana: 1 od 24.10.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 220 od 28.06.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - ekonomija, pravo i administracija

"Prosvetni glasnik", broj 7/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 13/93, strana: 36
"Prosvetni glasnik", broj 20/93, strana: 5
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 5 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 14/97
"Prosvetni glasnik", broj 12/02
"Prosvetni glasnik", broj 5/03, strana: 26 od 05.09.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 11/06, strana: 12 od 24.10.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 1 od 15.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 78 od 15.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 200 od 28.06.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - geodezija i građevinarstvo

"Prosvetni glasnik", broj 8/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 5 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 6/95
"Prosvetni glasnik", broj 5/98
"Prosvetni glasnik", broj 4/02
"Prosvetni glasnik", broj 5/03, strana: 33 od 05.09.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 6/05, strana: 3 od 11.07.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 3/08, strana: 2 od 10.04.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 5/11, strana: 17 od 07.06.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 63 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 331 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 5/13, strana: 114 od 20.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 170 od 28.06.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - geologija, rudarstvo i metalurgija

"Prosvetni glasnik", broj 10/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 9 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 6/02
"Prosvetni glasnik", broj 11/05, strana: 144 od 17.11.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 10/13, strana: 211 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 141 od 28.06.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - hemija, nemetali i grafičarstvo

"Prosvetni glasnik", broj 11/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 8 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 6/95
"Prosvetni glasnik", broj 8/96
"Prosvetni glasnik", broj 7/02
"Prosvetni glasnik", broj 10/05, strana: 29 od 08.11.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 15/05, strana: 51 od 05.12.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 7/08, strana: 16 od 10.06.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 11/08, strana: 11 od 23.12.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 8/09, strana: 167 od 10.08.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 10/13, strana: 1 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 152 od 28.06.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - kultura, umetnost i javno informisanje

"Prosvetni glasnik", broj 9/93
"Prosvetni glasnik", broj 2/94, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 4/96
"Prosvetni glasnik", broj 19/97
"Prosvetni glasnik", broj 15/02
"Prosvetni glasnik", broj 10/03, strana: 3 od 24.12.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 7/05, strana: 3 od 15.08.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 4/06, strana: 15 od 12.04.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 4/07, strana: 40 od 11.06.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 4/09, strana: 8 od 21.05.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 8/09, strana: 30 od 10.08.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 11/10, strana: 3 od 06.12.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 10/13, strana: 919 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 242 od 28.06.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - mašinstvo i obrada metala

"Prosvetni glasnik", broj 3/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 11 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 3/95
"Prosvetni glasnik", broj 1/96
"Prosvetni glasnik", broj 8/96
"Prosvetni glasnik", broj 5/97
"Prosvetni glasnik", broj 20/97
"Prosvetni glasnik", broj 6/98
"Prosvetni glasnik", broj 8/98
"Prosvetni glasnik", broj 3/99
"Prosvetni glasnik", broj 1/01
"Prosvetni glasnik", broj 9/02
"Prosvetni glasnik", broj 9/03, strana: 3 od 05.12.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 22/04, strana: 2 od 03.12.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 1/05, strana: 93 od 18.02.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 7/05, strana: 41 od 15.08.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 12/06, strana: 6 od 06.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 9/13, strana: 1 od 17.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 145 od 28.06.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - poljoprivredna, proizvodnja i prerada hrane

"Prosvetni glasnik", broj 1/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 5 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 1/96
"Prosvetni glasnik", broj 2/01
"Prosvetni glasnik", broj 5/02
"Prosvetni glasnik", broj 10/06, strana: 1 od 18.09.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 5/13, strana: 1 od 20.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 121 od 28.06.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - prirodno-matematičko

"Prosvetni glasnik", broj 3/93, strana: 271
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 10 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 10/02
"Prosvetni glasnik", broj 3/13, strana: 1 od 17.04.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 224 od 28.06.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - saobraćaj

"Prosvetni glasnik", broj 5/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 8 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 5/98
"Prosvetni glasnik", broj 8/98
"Prosvetni glasnik", broj 3/02
"Prosvetni glasnik", broj 13/02
"Prosvetni glasnik", broj 22/04, strana: 1 od 03.12.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 13/06, strana: 1 od 08.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 20/07, strana: 1 od 20.11.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 23/07, strana: 2 od 28.12.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 8/09, strana: 9 od 10.08.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 10/13, strana: 633 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 176 od 28.06.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - šumarstvo i obrada drveta

"Prosvetni glasnik", broj 6/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 7 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 5/02
"Prosvetni glasnik", broj 8/09, strana: 9 od 10.08.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 10/13, strana: 415 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 135 od 28.06.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - tekstilstvo i kožarstvo

"Prosvetni glasnik", broj 12/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 6 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 9/95
"Prosvetni glasnik", broj 10/02
"Prosvetni glasnik", broj 8/09, strana: 43 od 10.08.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 7/13, strana: 1 od 29.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 161 od 28.06.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - trgovina, ugostiteljstvo i turizam

"Prosvetni glasnik", broj 15/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 20/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 6/95
"Prosvetni glasnik", broj 7/96
"Prosvetni glasnik", broj 11/02
"Prosvetni glasnik", broj 11/04, strana: 5 od 06.09.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 11/06, strana: 23 od 24.10.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 8/09, strana: 24 od 10.08.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 10/12, strana: 1 od 14.08.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 8/13, strana: 13 od 11.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 191 od 28.06.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - zdravstvo i socijalna zaštita

"Prosvetni glasnik", broj 2/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 6/95
"Prosvetni glasnik", broj 6/02
"Prosvetni glasnik", broj 13/02
"Prosvetni glasnik", broj 1/07, strana: 71 od 25.01.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 13/07, strana: 234 od 18.09.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 2/08, strana: 14 od 18.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 2/09, strana: 128 od 17.02.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 6/10, strana: 23 od 26.07.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 8/13, strana: 142 od 11.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 282 od 28.06.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada elektrotehnika

"Prosvetni glasnik", broj 4/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 6 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 1/95
"Prosvetni glasnik", broj 7/95
"Prosvetni glasnik", broj 7/96
"Prosvetni glasnik", broj 3/01
"Prosvetni glasnik", broj 8/02
"Prosvetni glasnik", broj 3/03 od 21.08.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 1/05, strana: 95 od 18.02.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 7/05, strana: 16 od 15.08.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 2/07, strana: 8 od 07.02.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 4/07, strana: 20 od 11.06.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 10/07, strana: 1 od 29.08.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 7/09, strana: 1 od 17.07.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 5/11, strana: 149 od 07.06.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 1 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 164 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 3/13, strana: 34 od 17.04.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 146 od 28.06.2013.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada ostalo - lične usluge

"Prosvetni glasnik", broj 4/93
"Prosvetni glasnik", broj 5/02
"Prosvetni glasnik", broj 13/02
"Prosvetni glasnik", broj 3/07, strana: 1 od 30.04.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 23/07, strana: 3 od 28.12.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 7/13, strana: 128 od 29.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 304 od 28.06.2013.


Pravilnik o Nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

PRESTAJE DA VAŽI - sa 58/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 13 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 58/13, strana: 1 od 04.07.2013.


Pravilnik o Nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 58/13, strana: 1 od 04.07.2013.


Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (Sa PRILOGOM: OBRASCI - PPI-1, PPI-2, PPI-3, PPI-4)

"Službeni glasnik RS", broj 139/04, strana: 22 od 30.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 63/07, strana: 14 od 09.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 9/09, strana: 68 od 06.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 27/11, strana: 27 od 20.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 59/13, strana: 187 od 05.07.2013.


Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku (sa PRILOGOM: OBRASCI - PP OD, PP OD-1)

"Službeni glasnik RS", broj 96/04, strana: 7 od 24.08.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 105/04, strana: 4 od 21.09.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 65/05, strana: 22 od 26.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 82/06, strana: 100 od 29.09.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 15/12, strana: 32 od 02.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 24 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 27 od 12.07.2013.


Pravilnik o obuci, načinu sprovođenja ispita i vođenju evidencija za vozača tramvaja

"Službeni glasnik RS", broj 66/13, strana: 9 od 26.07.2013.


Pravilnik o obuci, načinu sprovođenja ispita i vođenju evidencija za vozača turističkog voza

"Službeni glasnik RS", broj 66/13, strana: 17 od 26.07.2013.


Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 67/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 74/11, strana: 24 od 05.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 67/13, strana: 4 od 31.07.2013.


Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju

"Službeni glasnik RS", broj 67/13, strana: 4 od 31.07.2013.


Pravilnik o planu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama

"Prosvetni glasnik", broj 6/90
"Prosvetni glasnik", broj 4/91
"Prosvetni glasnik", broj 7/93, strana: 193
"Prosvetni glasnik", broj 17/93, strana: 106 od 18.08.1993.
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 5 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 2/94, strana: 61
"Prosvetni glasnik", broj 2/95
"Prosvetni glasnik", broj 3/95
"Prosvetni glasnik", broj 8/95
"Prosvetni glasnik", broj 5/96
"Prosvetni glasnik", broj 2/02
"Prosvetni glasnik", broj 5/03, strana: 22 od 05.09.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 10/03, strana: 2 od 24.12.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 24/04, strana: 3 od 24.12.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 3/05, strana: 2 od 12.05.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 6/05, strana: 1 od 11.07.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 11/05, strana: 162 od 17.11.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 6/06, strana: 131 od 23.06.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 12/06, strana: 4 od 06.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 8/08, strana: 15 od 04.07.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 1/09, strana: 3 od 22.01.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 3/09, strana: 25 od 18.03.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 10/09, strana: 77 od 31.12.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 5/10, strana: 3 od 05.07.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 8/10, strana: 163 od 31.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 1 od 28.06.2013.


Pravilnik o podsticajima programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja

"Službeni glasnik RS", broj 59/13, strana: 174 od 05.07.2013.


Pravilnik o podsticajima za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 49 od 16.07.2013.


Pravilnik o polaganju ispita za sticanje zvanja članova posade trgovačke mornarice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 59/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik SRS", broj 29/83, strana: 1507 od 25.07.1983.
"Službeni glasnik RS", broj 59/13, strana: 183 od 05.07.2013.


Pravilnik o prehrambenim aditivima

"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 101 od 19.07.2013.


Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za stručnu osposobljenost za obavljanje poslova Lica sa sertifikatom ADN

"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 13 od 24.07.2013.


Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja članova posade brodova trgovačke mornarice

"Službeni glasnik RS", broj 59/13, strana: 183 od 05.07.2013.


Pravilnik o programu stručnog ispita i načinu polaganja za sticanje zvanja članova posade brodova unutrašnje plovidbe jugoslovenske trgovačke mornarice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 59/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 20/98, strana: 3 od 17.04.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 59/13, strana: 183 od 05.07.2013.


Pravilnik o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se profesionalnim vojnim licima, civilnim licima na službi u Vojsci Srbije i pripadnicima vojnobezbednosne agencije i vojnoobaveštajne agencije staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

"Službeni glasnik RS", broj 86/11, strana: 27 od 18.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 63 od 19.07.2013.


Pravilnik o sadržaju poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknade koje po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica

"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 24 od 12.07.2013.


Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru u Kontnom planu za budžetski sistem

"Službeni glasnik RS", broj 103/11, strana: 245 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 273 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 26 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 270 od 19.07.2013.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima u pogledu izrade predmeta od dragocenih metala

"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 43 od 12.07.2013.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla

"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 43 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 267 od 19.07.2013.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečni naftni gas

"Službeni glasnik RS", broj 97/10, strana: 15 od 21.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 64 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 265 od 19.07.2013.


Pravilnik o tehničkim uslovima koje moraju da ispunjavaju preduzeća koja vrše stručno osposobljavanje vozača motornih vozila kojima se prevoze opasne materije i drugih lica koja učestvuju u prevozu tih materija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 64/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 76/90, strana: 2221 od 07.12.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 12 od 24.07.2013.


Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu "van dohvata ruke" primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima

"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 21 od 12.07.2013.


Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

"Službeni glasnik RS", broj 104/11, strana: 3 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 274 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 27 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.


Pravilnik o uslovima i postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu

"Službeni glasnik RS", broj 41/09, strana: 228 od 02.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 275 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 14 od 24.07.2013.


Pravilnik o uslovima koje u pogledu izrade moraju ispunjavati predmeti od dragocenih metala

PRESTAJE DA VAŽI - sa 61/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 8/95, strana: 4 od 10.02.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 43 od 12.07.2013.


Pravilnik o uslovima u pogledu stručne osposobljenosti koje mora da ispunjava ovlašćeno stručno lice koje ispituje posudu pod pritiskom ili cisternu za transport opasnog tereta, o obrascu Registra ovlašćenih stručnih lica i o izgledu žiga

"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 54 od 10.07.2013.


Pravilnik o uslovima u pogledu tehničko-tehnološke opremljenosti i organizacione i kadrovske osposobljenosti za obavljanje poslova u oblasti upravljanja vodama, kao i o načinu vođenja evidencije izdatih i oduzetih licenci

"Službeni glasnik RS", broj 23/12, strana: 70 od 28.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 81 od 03.07.2013.


Pravilnik o uslovima za gajenje konoplje

"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 13 od 24.07.2013.


Pravilnik o uslovima za izdavanje, odnosno oduzimanje ovlašćenja za stručno osposobljavanje kandidata za vozača vozila za transport opasnog tereta

"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 12 od 24.07.2013.


Pravilnik o uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 30/99, strana: 498 od 18.06.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 91 od 19.07.2013.


Pravilnik o uslovima za obavljanje spotskih delatnosti

"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 91 od 19.07.2013.


Pravilnik o uslovima za stavljanje u promet i načinu obeležavanja ulovljene divljači i trofeja divljači, kao i načinu vođenja evidencije

"Službeni glasnik RS", broj 16/12, strana: 24 od 07.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 31/12, strana: 40 od 12.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 67/13, strana: 8 od 31.07.2013.


Pravilnik o uslovima, načinu i obrascima zahteva za ostvarivanje prava na regres za gorivo

"Službeni glasnik RS", broj 24/13, strana: 3 od 14.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 56 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 67/13, strana: 7 od 31.07.2013.


Pravilnik o utvrđivanju cena materijala za dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 88/12, strana: 21 od 11.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 36 od 10.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 270 od 19.07.2013.


Pravilnik o utvrđivanju standardnih modela ugovora i predugovora o otkupu ukupnog iznosa proizvedene električne energije

"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 38 od 16.07.2013.


Pravilnik o vanrednom prevozu

"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 52 od 10.07.2013.


Pravilnik o vanrednom prevozu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 60/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 116/12, strana: 77 od 07.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 52 od 10.07.2013.


Pravilnik o zvanjima, uslovima za sticanje zvanja i ovlašćenjima članova posade brodova unutrašnje plovidbe trgovačke mornarice Savezne Republike Jugoslavije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 64/12 i 64/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 32/82, strana: 923 od 11.06.1982.
"Službeni list SFRJ", broj 30/83, strana: 931 od 17.06.1983.
"Službeni list SFRJ", broj 30/87, strana: 773 od 24.04.1987.
"Službeni list SRJ", broj 25/96, strana: 1 od 07.06.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 64/12, strana: 8 od 04.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 13 od 24.07.2013.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - po predstavci broj 48135/06 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 95 od 10.07.2013.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća na teritoriji opštine Topola

"Službeni glasnik RS", broj 66/13, strana: 21 od 26.07.2013.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća u Čajetini

"Službeni glasnik RS", broj 67/13, strana: 25 od 31.07.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/13, strana: 750 od 21.06.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (lokalna samouprava - Svilajnac, Varvarin)

"Službeni glasnik RS", broj 59/13, strana: 203 od 05.07.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Skupština grada Novog Sada (Lokalna samouprava)

"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 67 od 12.07.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 59/13, strana: 166 od 05.07.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima u javnim preduzećima lokalnih samouprava (Mali Zvornik, Zrenjanin, Lajkovac)

"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 275 od 19.07.2013.


Rešenja o postavljenjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 49 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 67/13, strana: 4 od 31.07.2013.


Rešenja o prestanku dužnosti počasnih konzula Republike Srbije (Republika Argentina, Istočna Republika Urugvaj)

"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 37 od 16.07.2013.


Rešenja o prestanku rada i postavljenju na položaj pomoćnika generalnog sekretara Stručne službe Zaštitnika građana

"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 84 od 03.07.2013.


Rešenja o prestanku rada, razrešenjima i imenovanjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 5 od 12.07.2013.


Rešenja o upisu promene podataka u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 65/13, strana: 47 od 25.07.2013.


Rešenja o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja, o imenovanju i razrešenju sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 20 od 12.07.2013.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 44 od 10.07.2013.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 37 od 16.07.2013.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 8 od 24.07.2013.


Rešenja o utvrđivanju reprezentativnosti sindikalnih organizacija

"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 56 od 19.07.2013.


Rešenje o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime društva s ograničenom odgovornošću sadrži naziv "Srbija"

"Službeni glasnik RS", broj 66/13, strana: 9 od 26.07.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na cene usluga za letnju sezonu 2013. godine u Javnom preduzeću "Skijališta Srbije"

"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 43 od 10.07.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na finansijske izveštaje Javnog preduzeća "Transnafta" Pančevo za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 8 od 24.07.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 56 od 19.07.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičke radiodifuzne agencije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 55 od 19.07.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća "Nuklearni objekti Srbije" za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 37 od 16.07.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na obavljanje druge delatnosti Doma učenika srednjih škola u Zaječaru

"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 43 od 10.07.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na obavljanje druge delatnosti Studentskog centra Niš

"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 44 od 10.07.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o osnivanju ogranka Javnog preduzeća "Elektromreža Srbije", Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 56 od 19.07.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli viška prihoda nad rashodima Agencije za licenciranje stečajnih upravnika za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 43 od 10.07.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Čačka, Republika Srbija i grada Baranoviči, Republika Belorusija

"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 42 od 10.07.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Čačka, Republika Srbija i Ruzke opštine, Ruska Federacija

"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 42 od 10.07.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Zrenjanina, Republika Srbija i grada Noginska, Ruska Federacija

"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 43 od 10.07.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Zrenjanina, Republika Srbija i grada Trebinja, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 43 od 10.07.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na otvaranje Konzulata Republike Ugande u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 37 od 16.07.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu Agencije za upravljanje lukama

"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 55 od 19.07.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja "Jat-Tehnika" društvo sa ograničenom odgovornošću za održavanje i opravku vazduhoplova Beograd za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 9 od 12.07.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Putevi Srbije" za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 9 od 12.07.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za upravljanje lukama za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 55 od 19.07.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća "Zavod za udžbenike" za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 9 od 12.07.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Agencije za upravljanje lukama

"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 55 od 19.07.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća "Službeni glasnik"

"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 55 od 19.07.2013.


Rešenje o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 67 od 12.07.2013.


Rešenje o korišćenju sredstava za naknadu šteta usled elementarnih nepogoda

"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 9 od 12.07.2013.


Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 66/13, strana: 21 od 26.07.2013.


Rešenje o određivanju snabdevača koji će snabdevati javne snabdevače prirodnim gasom

"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 7 od 24.07.2013.


Rešenje o postavljenju generalnog konzula Republike Srbije u Milanu, Republika Italija

"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 7 od 24.07.2013.


Rešenje o razrešenju dužnosti sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 11 od 24.07.2013.


Rešenje o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 46 od 24.07.2013.


Rešenje o upisu u Registar političkih stranaka

"Službeni glasnik RS", broj 67/13, strana: 4 od 31.07.2013.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 8 od 24.07.2013.


Rešenje o usvajanju zahteva za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja prava autora fotografije

"Službeni glasnik RS", broj 67/13, strana: 24 od 31.07.2013.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 45 od 10.07.2013.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u cilju izgradnje objekta za potrebe vodosnabdevanja

"Službeni glasnik RS", broj 59/13, strana: 172 od 05.07.2013.


Rešenje o utvrđivanju visine naknade pogrebnih troškova za korisnike penzija za jul, avgust i septembar 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 83 od 03.07.2013.


Spisak srpskih standarda iz oblasti vaga sa neautomatskim funkcionisanjem

"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 76 od 16.07.2013.


Spisak standarda iz oblasti opreme i zaštitnih sistema namenjenih za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 73 od 16.07.2013.


Sporazum između Republike Srbije i Republike Italije o kreditu za realizaciju Programa "Kredit za pomoć malim i srednjim preduzećima preko domaćeg bankarskog sektora i podršku lokalnom razvoju kroz javna komunalna preduzeća (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS", broj 105/09, strana: 9 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/13, strana: 2 od 16.07.2013.


Sporazum između Republike Srbije i Republike Makedonije o zapošljavanju članova porodica osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/13, strana: 14 od 22.05.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/13, strana: 13 od 16.07.2013.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o policijskoj saradnji, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS", broj 19/10, strana: 22 od 26.03.2010.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/13, strana: 13 od 16.07.2013.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Mijanmarske Unije o saradnji u oblasti kulture i obrazovanja

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/13, strana: 12 od 16.07.2013.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog finansijskog kredita Vladi Repulike Srbije, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/13, strana: 1 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/13, strana: 12 od 16.07.2013.


Sporazum o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS", broj 90/09, strana: 12 od 02.11.2009.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/13, strana: 1 od 16.07.2013.


Sporazum o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS", broj 105/09, strana: 203 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/13, strana: 12 od 16.07.2013.


Statut Javnog preduzeća "Službeni glasnik"

"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 282 od 19.07.2013.


Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije

"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 3 od 10.07.2013.


Tarifa o nagradi i nadoknadi troškova za zastupnika po službenoj dužnosti - advokata u poreskom postupku

"Službeni glasnik RS", broj 55/04, strana: 50 od 21.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 59/13, strana: 196 od 05.07.2013.


Trgovinski sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Hrvatske, sa Zakonom o potvrđivanju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/13 - Obaveštenjem o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o ekonomskoj saradnji (iz 2009. godine)
"Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 4/01, strana: 30 od 27.06.2001.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/13, strana: 12 od 16.07.2013.


Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 3/13, strana: 14 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/13, strana: 13 od 16.07.2013.


Ukazi o postavljenjima na dužnost i opozivu sa dužnosti izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 67/13, strana: 3 od 31.07.2013.


Ukazi o postavljenju na dužnosti izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije u Stalnoj misiji pri Organizaciji ujedinjenih nacija u Njujorku, u Kraljevini Danskoj i Republici Turskoj

"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 3 od 19.07.2013.


Uputstvo o popunjavanju obrazaca za evidentiranje kreditnih poslova sa inostranstvom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 60/13 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 119 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 72 od 10.07.2013.


Uputstvo o popunjavanju obrazaca za izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom

"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 57 od 10.07.2013.


Uputstvo za sprovođenje Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 8/11, strana: 64 od 11.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 88 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 14 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 65/13, strana: 44 od 25.07.2013.


Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom

"Službeni glasnik RS", broj 24/07, strana: 40 od 02.03.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 31/07, strana: 74 od 30.03.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 41/07, strana: 14 od 09.05.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 3/08, strana: 66 od 11.01.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 61/08, strana: 12 od 20.06.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 120/08, strana: 111 od 29.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 38/10, strana: 27 od 04.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 92/11, strana: 44 od 07.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 87 od 16.07.2013.


Uredba Komisije (EU) broj 384/2013 (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 101 od 10.07.2013.


Uredba Komisije (EU) broj 385/2013 (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 103 od 10.07.2013.


Uredba Komisije (EU) broj 386/2013 (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 104 od 10.07.2013.


Uredba Komisije (EU) broj 387/2013 (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 106 od 10.07.2013.


Uredba Komisije (EU) broj 442/2013 (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 107 od 10.07.2013.


Uredba Komisije (EU) broj 443/2013 (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 108 od 10.07.2013.


Uredba Komisije (EU) broj 444/2013 (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 110 od 10.07.2013.


Uredba Komisije (EU) broj 535/2013 (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 111 od 10.07.2013.


Uredba Komisije (EU) broj 540/2013 (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 112 od 10.07.2013.


Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom

"Službeni glasnik RS", broj 93/10, strana: 12 od 08.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 17 od 19.07.2013.


Uredba o načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga

"Službeni glasnik RS", broj 59/13, strana: 164 od 05.07.2013.


Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase

"Službeni glasnik RS", broj 61/10, strana: 3 od 31.08.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 256 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 9 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 83/12, strana: 3 od 24.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 59/13, strana: 165 od 05.07.2013.


Uredba o određivanju poslova bezbednosne zaštite određenih lica i objekata

"Službeni glasnik RS", broj 72/10, strana: 4 od 08.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 3 od 24.07.2013.


Uredba o posebnim merama zaštite tajnih podataka koje se odnose na utvrđivanje ispunjenosti organizacionih i tehničkih uslova po osnovu ugovornog odnosa

"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 13 od 19.07.2013.


Uredba o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija

"Službeni glasnik RS", broj 86/10, strana: 3 od 17.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 3 od 12.07.2013.


Uredba o posebnom načinu obrade podataka sadržanih u katastru zemljišta za Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija

"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 3 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 67/13, strana: 18 od 31.07.2013.


Uredba o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije

"Službeni glasnik RS", broj 52/05, strana: 3 od 21.06.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 96/08, strana: 11 od 23.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 98/09, strana: 6 od 30.11.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 4 od 21.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 59/13, strana: 165 od 05.07.2013.


Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 20/13, strana: 3 od 01.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 21/13, strana: 6 od 06.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 31 od 19.07.2013.


Uredba o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa

"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 15 od 19.07.2013.


Uredba o uslovima i načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga i izveštavanju Deviznog inspektorata o prebijanju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 59/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 14/12, strana: 5 od 27.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 59/13, strana: 164 od 05.07.2013.


Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija

February 13, 2013 12:00 AM

 

"Službeni glasnik RS", broj 20/12, strana: 74 od 16.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 7 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 14/13, strana: 6 od 13.02.2013.

 


Uredba o uslovima isporuke električne energije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 107/05, strana: 161 od 02.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 4 od 19.07.2013.


Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom

"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 4 od 19.07.2013.


Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha

"Službeni glasnik RS", broj 11/10, strana: 20 od 05.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 75/10, strana: 5 od 20.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 20 od 19.07.2013.


Uredba o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2013. goodinu

"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 35 od 16.07.2013.


Uredba o visini naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova

"Službeni glasnik RS", broj 3/09, strana: 7 od 16.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 102/10, strana: 3 od 30.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 22/12, strana: 4 od 23.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 7 od 05.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 38 od 03.07.2013.


Uredba o visini naknade za korišćenje podataka premera i katastra i pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda

"Službeni glasnik RS", broj 45/02, strana: 8 od 02.08.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 15/10, strana: 3 od 19.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 9/11, strana: 7 od 16.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 67/13, strana: 8 od 31.07.2013.


Uredba o vrstama usluga rečnih informacionih servisa (RIS) i početku njihove obavezne primene

"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 15 od 19.07.2013.


Uredba o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina

"Službeni glasnik RS", broj 48/10, strana: 4 od 16.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 74/11, strana: 6 od 05.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 16 od 19.07.2013.


Usklađeni iznosi naknada iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu

"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 7 od 24.07.2013.


Zaključak o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Strategije i politike razvoja industrije Republike Srbije od 2011. godine do 2020. godine

"Službeni glasnik RS", broj 100/11, strana: 71 od 29.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 10 od 12.07.2013.


Zaključak povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 37 od 03.07.2013.


Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 37 od 03.07.2013.


Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 36 od 03.07.2013.


Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 36 od 03.07.2013.


Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 35 od 03.07.2013.


Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 35 od 03.07.2013.


Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 33 od 03.07.2013.


Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 34 od 03.07.2013.


Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 35 od 03.07.2013.


Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2012. godinu - u segmentu koji se odnosi na prava deteta

"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 33 od 03.07.2013.


Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 97/08, strana: 42 od 27.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 53/10, strana: 13 od 29.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 48 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 67/13, strana: 13 od 31.07.2013.


Zakon o budžetskom sistemu

"Službeni glasnik RS", broj 54/09, strana: 3 od 17.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 73/10, strana: 3 od 12.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 239 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 260 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 175 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 3 od 16.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 3 od 19.07.2013.


Zakon o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 114/12, strana: 3 od 04.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 59/13, strana: 3 od 05.07.2013.


Zakon o državnom premeru i katastru

"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 139 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 18/10, strana: 108 od 26.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 65/13, strana: 3 od 25.07.2013.


Zakon o duvanu

"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 168 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 63/06, strana: 10 od 21.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 10/07, strana: 14 od 26.01.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 67/07, strana: 22 od 20.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 90/07, strana: 4 od 01.10.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 18/08, strana: 12 od 14.02.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 73/08, strana: 4 od 01.08.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 9/09, strana: 58 od 06.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 57/09, strana: 13 od 24.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 3/10, strana: 15 od 22.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 53/10, strana: 24 od 29.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 95/10, strana: 3 od 17.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 28 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 36/11, strana: 94 od 27.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 56/11, strana: 21 od 29.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 6/12, strana: 11 od 27.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 69/12, strana: 4 od 20.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 20 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 33 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 7 od 24.07.2013.


Zakon o elektronskim komunikacijama

"Službeni glasnik RS", broj 44/10, strana: 3 od 30.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 74 od 10.07.2013.


Zakon o faktoringu

"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 32 od 16.07.2013.


Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

"Službeni glasnik RS", broj 34/03, strana: 1 od 02.04.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 64/04, strana: 3 od 07.06.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 84/04, strana: 37 od 24.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 85/05, strana: 3 od 06.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 63/06, strana: 27 od 21.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 106/06, strana: 67 od 24.11.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 45 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 107/09, strana: 179 od 23.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 246 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 180 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 6 od 16.07.2013.


Zakon o prekršajima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 65/13 - 1. marta 2013. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 49 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 51 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 111/09, strana: 46 od 29.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 65/13, strana: 6 od 25.07.2013.


Zakon o prekršajima

PAŽNJA - primenjuje se od 1. marta 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 65/13, strana: 6 od 25.07.2013.


Zakon o preuzimanju obaveza Javnog preduzeća "Putevi Srbije" prema privrednim društvima po osnovu neizmirenih obaveza i pretvaranju ti obaveza u javni dug Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 6 od 16.07.2013.


Zakon o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 31 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 7 od 16.07.2013.


Zakon o računovodstvu

"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 7 od 16.07.2013.


Zakon o računovodstvu i reviziji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 62/13 - osim određenih odredbi (videti član 52. novog zakona) - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 46/06, strana: 143 od 02.06.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 111/09, strana: 53 od 29.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 99/11, strana: 8 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 7 od 16.07.2013.


Zakon o republičkim administrativnim taksama

"Službeni glasnik RS", broj 43/03, strana: 9 od 22.04.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 51/03, strana: 14 od 15.05.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 53/04, strana: 10 od 14.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 42/05, strana: 6 od 20.05.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 60 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 42/06, strana: 20 od 19.05.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 47/07, strana: 85 od 25.05.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 54/08, strana: 12 od 23.05.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 7 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 54/09, strana: 24 od 17.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 35/10, strana: 7 od 26.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 50/11, strana: 7 od 08.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 70/11, strana: 17 od 23.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 79 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 21 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 37 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 65/13, strana: 3 od 25.07.2013.


Zakon o reviziji

"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 16 od 16.07.2013.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje nevladinih organizacija i neprofitnih institucija u 2013. godini, za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola na području APV o efikasnom korišćenju energije

"Službeni list APV", broj 28/13, strana: 989 od 22.07.2013.


Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite u 2013. godini

"Službeni list APV", broj 24/13, strana: 814 od 26.06.2013.


Konkurs "Aktivan raspust" za finansiranje i sufinansiranje vaspitno-obrazovnih ustanova sa sedištem u AP Vojvodini

"Službeni list APV", broj 24/13, strana: 816 od 26.06.2013.


Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2013. godini

"Službeni list APV", broj 27/13, strana: 977 od 10.07.2013.


Odluka o obrazovanju Organizacionog odbora za pripremu obeležavanja 1.700 godina od donošenja Milanskog edikta u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

"Službeni list APV", broj 28/13, strana: 981 od 22.07.2013.


Odluka o obrazovanju Pokrajinskog saveta nacionalnih zajednica

"Službeni list APV", broj 27/13, strana: 973 od 10.07.2013.


Odluka o postupku prenosa imovine, obaveza i arhive Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 25/13, strana: 822 od 28.06.2013.


Odluka o strategiji eUprave pokrajinskih organa sa akcionim planom do 2015. godine

"Službeni list APV", broj 26/13, strana: 967 od 03.07.2013.


Odluke o prestanku mandata, imenovanjima i razrešenjima koja je donela Skupština APV

"Službeni list APV", broj 26/13, strana: 962 od 03.07.2013.


Odluke o pristupanju sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnih preduzeća i odluke o obrazovanju komisija za imenovanje direktora javnih preduzeća

"Službeni list APV", broj 23/13, strana: 801 od 19.06.2013.
"Službeni list APV", broj 28/13, strana: 981 od 22.07.2013.


Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 39/12, strana: 1725 od 28.12.2012.
"Službeni list APV", broj 26/13, strana: 829 od 03.07.2013.


Pokrajinska skupštinska odluka o pokretanju i načinu sprovođenja postupka zaduživanja emitovanjem dugoročnih hartija od vrednosti

"Službeni list APV", broj 26/13, strana: 962 od 03.07.2013.


Rešenja o davanju lovišta na gazdovanje ("Sava", "Studva", "Bosut", "Jezera")

"Službeni list APV", broj 27/13, strana: 977 od 10.07.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 25/13, strana: 822 od 28.06.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 24/13, strana: 813 od 26.06.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (Vlada APV)

"Službeni list APV", broj 27/13, strana: 974 od 10.07.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada APV

"Službeni list APV", broj 28/13, strana: 983 od 22.07.2013.
"Službeni list APV", broj 29/13, strana: 993 od 23.07.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada APV

"Službeni list APV", broj 26/13, strana: 968 od 03.07.2013.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima koja je donela Vlada APV

"Službeni list APV", broj 29/13, strana: 993 od 23.07.2013.


Rešenje o davaju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Kancelarije za inkluziju Roma za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 27/13, strana: 976 od 10.07.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda "Evropski poslovi" APV za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 27/13, strana: 976 od 10.07.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene Finansijskog plana Agencije za ravnomerni regionalni razvoj APV za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 28/13, strana: 983 od 22.07.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg programa rada kancelarije za inkluziju Roma za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 27/13, strana: 975 od 10.07.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine", Novi Sad

"Službeni list APV", broj 27/13, strana: 976 od 10.07.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama

"Službeni list APV", broj 26/13, strana: 969 od 03.07.2013.


Rešenje o imenovanju Pokrajinskog saveta nacionalnih zajednica

"Službeni list APV", broj 28/13, strana: 982 od 22.07.2013.


Cenovnik ostalih komunalnih usluga JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac (prečišćen - sa 57/12)

"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 15 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 43 od 25.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 28/13, strana: 21 od 07.06.2013.


Interventne mere zaštite najugroženijih građana

"Službeni list grada Beograda", broj 19/95, strana: 426 od 10.11.1995.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/96, strana: 317 od 10.09.1996.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/98, strana: 526 od 30.12.1998.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/99, strana: 218 od 16.06.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/99, strana: 293 od 02.08.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 21/99, strana: 398 od 28.12.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/00, strana: 325 od 07.07.2000.
"Službeni list grada Beograda", broj 21/00, strana: 625 od 15.12.2000.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/01, strana: 435 od 10.07.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/01, strana: 583 od 14.09.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/01, strana: 753 od 29.12.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/02, strana: 2 od 31.01.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/02, strana: 335 od 28.06.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/02, strana: 850 od 20.12.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/03, strana: 19 od 30.01.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/03, strana: 630 od 30.06.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/03, strana: 1307 od 29.12.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/04, strana: 3 od 31.01.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/04, strana: 552 od 28.06.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/04, strana: 17 od 29.12.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/05, strana: 29 od 04.07.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/05, strana: 9 od 24.11.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/06, strana: 2 od 22.12.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/07, strana: 14 od 29.03.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/07, strana: 1 od 21.11.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/07, strana: 9 od 06.12.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/08, strana: 7 od 12.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/09, strana: 1 od 15.06.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/10, strana: 4 od 27.01.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/10, strana: 2 od 15.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/10, strana: 1 od 29.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/12, strana: 5 od 13.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/12, strana: 1 od 05.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 6 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 1 od 27.06.2013.


Izveštaj o radu zaštitnika građana za 2012. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 22/13, strana: 1 od 31.05.2013.

 


Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća - Gradskog saobraćajnog preduzeća "Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 34/13, strana: 20 od 28.06.2013.


Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća "Gradske pijace" - Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 25 od 27.06.2013.


Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća "Gradske pijace" - Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa 33/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 40/09, strana: 1 od 26.08.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 25 od 27.06.2013.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP

"Službeni list grada Beograda", broj 27/13, strana: 25 od 05.06.2013.


Kolektivni ugovor kod poslodavca JKP "Javno osvetljenje" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 34/13, strana: 33 od 28.06.2013.


Kolektivni ugovor o izmenama kolektivnog ugovora za upravu gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 66 od 20.06.2013.


Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 22/13, strana: 39 od 31.05.2013.

 


Odluka o budžetu grada Beograda za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 5 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 61 od 26.06.2013.


Odluka o budžetu gradske opštine Barajevo za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 72/12, strana: 7 od 31.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/13, strana: 22 od 31.05.2013.

 


Odluka o budžetu gradske opštine Čukarica za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 69/12, strana: 44 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/13, strana: 5 od 28.06.2013.


Odluka o budžetu gradske opštine Lazarevac za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 71/12, strana: 39 od 29.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/13, strana: 29 od 31.05.2013.

 


Odluka o budžetu gradske opštine Mladenovac za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 68/12, strana: 42 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/13, strana: 24 od 31.05.2013.

 


Odluka o budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 68/12, strana: 15 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 14 od 27.06.2013.


Odluka o budžetu gradske opštine Stari grad za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 71/12, strana: 32 od 29.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 28/13, strana: 14 od 07.06.2013.


Odluka o budžetu gradske opštine Vračar za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 69/12, strana: 7 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 4 od 20.06.2013.


Odluka o cenama osnovnih komunalnih usluga isporuka vode i iznošenja smeća

"Službeni list grada Beograda", broj 25/13, strana: 18 od 31.05.2013.

 


Odluka o cenama ostalih usluga (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 37 od 25.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/13, strana: 19 od 31.05.2013.

 


Odluka o ceni vode i odvođenja otpadnih voda

"Službeni list grada Beograda", broj 34/13, strana: 1 od 28.06.2013.


Odluka o dodeli nagrada gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 24 od 27.06.2013.


Odluka o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada Beograda u 2014. i 2015. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 23/13, strana: 8 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 95 od 26.06.2013.


Odluka o javnom pravobranilaštvu gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 43/09, strana: 22 od 29.09.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/13, strana: 41 od 08.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/13, strana: 24 od 05.06.2013.


Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta gradske opštine Čukarica za 2012. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 27/13, strana: 2 od 05.06.2013.


Odluka o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Beograda", broj 60/09, strana: 39 od 28.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/10, strana: 24 od 23.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/10, strana: 2 od 18.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/10, strana: 25 od 01.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/10, strana: 42 od 29.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/11, strana: 1 od 14.06.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/11, strana: 43 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/12, strana: 1 od 12.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/12, strana: 58 od 12.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 62 od 14.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 21 od 24.07.2013.


Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Novi Beograd (prečišćen tekst - sa 1/13)

"Službeni list grada Beograda", broj 6/05, strana: 24 od 08.04.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/12, strana: 23 od 11.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/13, strana: 2 od 15.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 30 od 20.06.2013.


Odluka o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2013. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 1 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 94 od 26.06.2013.


Odluka o održavanju čistoće

"Službeni list grada Beograda", broj 27/02, strana: 733 od 16.12.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 25 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/10, strana: 12 od 23.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/11, strana: 5 od 03.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/11, strana: 1 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/12, strana: 62 od 12.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 106 od 26.06.2013.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju vode, održavanje higijene, groblja i zelenila "Mladenovac", Mladenovac (prečišćen tekst - sa 17/2013)

"Službeni list grada Beograda", broj 31/12 od 25.05.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 48 od 25.02.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/13, strana: 2 od 15.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 24 od 27.06.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća Direkcija Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 17/95, strana: 387 od 29.09.1995.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/01, strana: 121 od 15.02.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/02, strana: 34 od 15.02.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/08, strana: 77 od 30.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 19 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/13, strana: 39 od 31.05.2013.

 


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za komunalnu privredu "Lazarevac", Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 23/11, strana: 55 od 20.06.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/12, strana: 23 od 30.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 14 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 61 od 20.06.2013.


Odluka o podizanju spomen-obeležja Zoranu Đinđiću

"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 107 od 26.06.2013.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 1 od 27.06.2013.


Odluka o pravima i uslugama socijalne zaštite

"Službeni list grada Beograda", broj 55/11, strana: 1 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/12, strana: 11 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/12, strana: 29 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/12, strana: 63 od 12.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 63 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 106 od 26.06.2013.


Odluka o proglašenju vanredne situacije na delu područja gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 28/13, strana: 21 od 07.06.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća "Poslovni prostor opštine Čukarica"

"Službeni list grada Beograda", broj 27/13, strana: 8 od 05.06.2013.


Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Beograda

PAŽNJA - prestaje da važi u delu koji se odnosi na uređenje radnog vremena, nadzor i kaznene odredbe zanatskih i trgovinskih objekata (videti: Odluku 31/13)
"Službeni list grada Beograda", broj 2/11, strana: 1 od 03.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/11, strana: 7 od 15.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 105/12, strana: 15 od 02.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/12, strana: 16 od 08.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 99 od 26.06.2013.


Odluka o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 99 od 26.06.2013.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 108 od 26.06.2013.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač gradska opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 19 od 27.06.2013.


Odluka o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za gradsku opštinu Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 42/11, strana: 13 od 14.10.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/13, strana: 103 od 21.06.2013.


Odluka o Upravi gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 55/08, strana: 8 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/10, strana: 12 od 30.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/10, strana: 10 od 30.10.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/12, strana: 3 od 10.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 23 od 27.06.2013.


Odluka o uslovima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora kojim upravlja JP - Direkcija za izgradnju opštine Grocka (prečišćen tekst - sa 27/13)

"Službeni list grada Beograda", broj 55/12, strana: 17 od 10.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/12, strana: 8 od 08.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/13, strana: 22 od 05.06.2013.


Odluka o ustanovljenju "Šumadijskih metafora"

"Službeni list grada Beograda", broj 7/94 od 08.04.1994.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/13, strana: 31 od 31.05.2013.

 


Odluka o usvajanju Cenovnika JP "Vodovod i kanalizacija" Grocka za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 4/13, strana: 6 od 06.02.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/13, strana: 24 od 05.06.2013.


Odluka o usvajanju Cenovnika JP Sportsko-rekreativno-poslovni centar "Milan Gale Muškatirović" (GO Stari grad)

"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 32 od 25.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 28/13, strana: 20 od 07.06.2013.


Odluka o utvrđivanju i objavljivanju konačnog broja birača na teritoriji gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 22/13, strana: 13 od 31.05.2013.

 


Odluka o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga

"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 102 od 26.06.2013.


Odluka o utvrđivanju ukupnih rezultata izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Zemun održanih 2. juna 2013. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 27/13, strana: 1 od 05.06.2013.


Odluka o zaduženju grada Beograda za finansiranje dela projekta unapređenja beogradskog javnog prevoza i saobraćajne infrastrukture (sa periodom važenja od dve godine)

"Službeni list grada Beograda", broj 45/11, strana: 6 od 11.11.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/12, strana: 13 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 107 od 26.06.2013.


Odluka o zaduženju grada Beograda za finansiranje kapitalnih projekata

"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 106 od 26.06.2013.


Odluka o završnom računu budžeta grada Beograda za 2012. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 1 od 26.06.2013.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Grocka za 2012. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 27/13, strana: 12 od 05.06.2013.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Lazarevac za 2012. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 48 od 20.06.2013.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Mladenovac za 2012. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 25/13, strana: 19 od 31.05.2013.

 


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Novi Beograd za 2012. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 7 od 27.06.2013.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine palilula za 2012. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 36 od 20.06.2013.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Stari grad za 2012. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 28/13, strana: 8 od 07.06.2013.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Voždovac za 2012. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 26 od 20.06.2013.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Vračar za 2012. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 11 od 20.06.2013.


Odluka o završnom računu budžeta opštine Barajevo za 2012. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 22/13, strana: 13 od 31.05.2013.

 


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 21 od 27.06.2013.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine GO Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 48 od 20.06.2013.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 1 od 26.06.2013.


Odluke o raspisivanju i sprovođenju javnih konkursa za imenovanja direktora javnih preduzeća na teritoriji gradske opštine Obrenovac (sa oglasima)

"Službeni list grada Beograda", broj 30/13, strana: 103 od 21.06.2013.


Odluke o sprovođenju javnih konkursa za imenovanja direktora javnih preduzeća na teritoriji gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 34/13, strana: 11 od 28.06.2013.


Odluke o utvrđivanju prestanka i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 5 od 27.06.2013.


Plan detaljne regulacije bloka između ulica: Dimitrija Tucovića, Varovničke, Hadži Mustafine i Šabačke, gradska opština Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 32/13, strana: 36 od 26.06.2013.


Plan detaljne regulacije dela bloka 21, gradska opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 32/13, strana: 21 od 26.06.2013.


Plan detaljne regulacije groblja Lešće 2 sa prilaznim saobraćajnicama, gradska opština Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 24/13, strana: 99 od 31.05.2013.

 


Plan detaljne regulacije naselja "Plavi horizonti", opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 24/13, strana: 23 od 31.05.2013.

 


Plan detaljne regulacije spoljne magistralne tangente (SMT) - I faza, od Pančevačkog puta (stacionaža km 0+000) do pristupnog puta za trafostanicu (srednja stacionaža km 6+650) sa mostom preko Dunava i lokacijom trafostanice "Beograd 20"

"Službeni list grada Beograda", broj 24/13, strana: 1 od 31.05.2013.

 


Plan detaljne regulacije za deo područja centralne zone, blok između ulica 27. marta, Vladetine, Knez Danilove i Ruzveltove

"Službeni list grada Beograda", broj 15/04, strana: 689 od 21.07.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/12, strana: 4 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/13, strana: 47 od 26.06.2013.


Plan detaljne regulacije za deo područja između ulica: Trgovačke, Ace Joksimovića, Makiške i Drage Spasić u Žarkovu, gradska opština Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 24/13, strana: 59 od 31.05.2013.

 


Plan generalne regulacije mreže vatrogasnih stanica

"Službeni list grada Beograda", broj 32/13, strana: 1 od 26.06.2013.


Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u aprilu 2013. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 18/13, strana: 1 od 18.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/13, strana: 50 od 31.05.2013.

 


Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u maju 2013. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 3 od 20.06.2013.


Pravilnik o načinu i postupku davanja u zakup, načinu određivanja zakupnine i adaptacije za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 31 od 20.06.2013.


Pravilnik o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 30/11, strana: 1 od 29.07.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/11, strana: 1 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/12, strana: 10 od 29.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/12, strana: 48 od 16.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 47/12, strana: 1 od 06.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/12, strana: 1 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 1 od 20.06.2013.


Program uređivanja i davanja u zakup građevinskog zemljišta za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 66/12, strana: 5 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/13, strana: 61 od 26.06.2013.


Prostorni plan gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 30/13, strana: 1 od 21.06.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja i finansijskih programa javnih preduzeća na teritoriji gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 34/13, strana: 17 od 28.06.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na statute i planove i programe poslovanja javnih preduzeća na teritoriji GO Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 22/13, strana: 44 od 31.05.2013.

 


Rešenja o davanju saglasnosti na statute javnih preduzeća i javnih ustanova na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 25/13, strana: 1 od 31.05.2013.

 


Rešenja o davanju saglasnosti na statute javnih preduzeća na teritoriji gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 28/13, strana: 20 od 07.06.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 61 od 20.06.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Novi Beograd)

"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 30 od 20.06.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Vračar)

"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 23 od 20.06.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 32/13, strana: 100 od 26.06.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima Skupštine GO Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 34/13, strana: 10 od 28.06.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima Skupštine GO Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 34/13, strana: 18 od 28.06.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima u školskim odborima osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 25/13, strana: 11 od 31.05.2013.

 


Rešenja o imenovanjima nadzornih odbora javnih preduzeća na teritoriji gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 30/13, strana: 116 od 21.06.2013.


Rešenja o imenovanjima pravobranioca i zamenika pravobranioca (GO Palilula)

"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 47 od 20.06.2013.


Rešenja o određivanju naziva ulicama na teritoriji gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 25 od 27.06.2013.


Rešenja o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 24 od 27.06.2013.


Rešenja o prestanku vršenja dužnosti i imenovanju direktora JP za upravljanje i korišćenje poslovnim prostorom "Poslovni centar opštine Palilula"

"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 21 od 27.06.2013.


Rešenja o razrešenju i imenovanju Izborne komisije gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 4 od 27.06.2013.


Rešenja o razrešenju i postavljenju sekretara Skupštine gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 4 od 27.06.2013.


Rešenja o utvrđivanju prestanka funkcija koja je donela Skuština GO Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 3 od 27.06.2013.


Rešenja o utvrđivanju prestanka mandata u upravnim odborima javnih preduzeća na teritoriji gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 30/13, strana: 114 od 21.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Aneks I Programa poslovanja JKP "Grocka" za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 27/13, strana: 24 od 05.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na JP "Vodovod i kanalizacija" Grocka na Odluku o dopuni Cenovnika

"Službeni list grada Beograda", broj 27/13, strana: 24 od 05.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama osnovnih komunalnih usluga isporuke vode i iznošenja smeća

"Službeni list grada Beograda", broj 25/13, strana: 18 od 31.05.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o ceni vode i odvođenja otpadnih voda Javnog komunalnog preduzeća "Beogradski vodovod i kanalizacija"

"Službeni list grada Beograda", broj 34/13, strana: 1 od 28.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta JP "Milan Gale Muškatirović"

"Službeni list grada Beograda", broj 34/13, strana: 4 od 28.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o cenama ostalih usluga broj 091-III/12-2-3 od 21. decembra 2012. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 25/13, strana: 18 od 31.05.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac o izmeni Cenovnika ostalih komunalnih usluga

"Službeni list grada Beograda", broj 28/13, strana: 21 od 07.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Muzeja grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 25/13, strana: 17 od 31.05.2013.

 


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Gradskog centra za socijalno preduzetništvo Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 28/13, strana: 1 od 07.06.2013.


Rešenje o izboru člana Veća gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 34/13, strana: 3 od 28.06.2013.


Rešenje o izboru članova verifikacionog odbora (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 1 od 27.06.2013.


Rešenje o izboru predsednika Skupštine gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 4 od 27.06.2013.


Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 44/12, strana: 16 od 23.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 20 od 27.06.2013.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu izmena i dopuna Plana detaljne regulacije kompleksa između ulica: Jakuba Kuburovića, Novogradske, Ugrinovačke i Ivićeve u Zemunu

"Službeni list grada Beograda", broj 28/13, strana: 2 od 07.06.2013.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za intermodalni terminal i logistički centar "Batajnica", gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 28/13, strana: 1 od 07.06.2013.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za potez duž ulica Zemunska - Tošin bunar na Novom Beogradu, gradska opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 28/13, strana: 4 od 07.06.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za administrativna i mandatna pitanja (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 4 od 27.06.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanja direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač gradska opština Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 30/13, strana: 113 od 21.06.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Beograd i imenovanju predsednika i članova Komisije

"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 108 od 26.06.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanja gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 22 od 20.06.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 34/13, strana: 19 od 28.06.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač gradska opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 19 od 27.06.2013.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 56/12, strana: 23 od 11.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 66/13, strana: 20 od 26.07.2013.


Rešenje o određivanju opštih stajališta za autobuse na međumesnim linijama

"Službeni list grada Beograda", broj 23/12, strana: 2 od 05.05.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 2 od 20.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 28/13, strana: 7 od 07.06.2013.


Rešenje o osnivanju Javnog preduzeća "Poslovni prostor" - opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 32 od 25.02.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 35 od 20.06.2013.


Rešenje o osnivanju Javnog preduzeća Sportski centar "Novi Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 36 od 25.02.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 35 od 20.06.2013.


Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Izborne komisije gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 34/13, strana: 3 od 28.06.2013.


Rešenje o prestanku funkcije člana Veća gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 28/13, strana: 19 od 07.06.2013.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela privredne zone u Vrčinu, gradska opština Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 28/13, strana: 6 od 07.06.2013.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u ulici Triše Kaclerovića, gradska opština Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 28/13, strana: 3 od 07.06.2013.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana generalne regulacije za deo privredne zone Jakovo, gradska opština Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 28/13, strana: 5 od 07.06.2013.


Rešenje o promeni naziva dela ulice Glumčevo brdo u MZ Glumčevo brdo

"Službeni list grada Beograda", broj 26/13, strana: 4 od 03.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 66 od 20.06.2013.


Rešenje o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 59/11, strana: 1 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/12, strana: 1 od 30.01.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/12, strana: 1 od 02.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/12, strana: 1 od 20.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 1 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/13, strana: 24 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/13, strana: 101 od 21.06.2013.


Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Upravnog odbora Javnog preduzeća Sportski centar "Novi Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 21 od 27.06.2013.


Statut gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 44/08, strana: 1 od 17.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/13, strana: 4 od 28.06.2013.


Statut gradske opštine Novi Beograd (prečišćen tekst - sa 3/2011)

"Službeni list grada Beograda", broj 43/08, strana: 13 od 14.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/10, strana: 28 od 10.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/11, strana: 7 od 16.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 6 od 27.06.2013.


Statut gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 45/08, strana: 40 od 17.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/10, strana: 10 od 28.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/10, strana: 9 od 30.10.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 22 od 27.06.2013.


Statut gradske opštine Stari grad (prečišćen tekst - sa 3/2011)

"Službeni list grada Beograda", broj 43/08, strana: 36 od 14.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/10, strana: 6 od 18.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/10, strana: 30 od 08.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/11, strana: 26 od 16.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/13, strana: 2 od 28.06.2013.


Statut gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 45/08, strana: 1 od 17.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/10, strana: 1 od 26.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/10, strana: 6 od 23.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/12, strana: 12 od 29.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/12, strana: 7 od 12.06.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/12, strana: 6 od 23.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 10 od 20.06.2013.


Statut Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 25/13, strana: 31 od 31.05.2013.

 


Statut Javnog preduzeća "Poslovni prostor Vračar"

"Službeni list grada Beograda", broj 22/13, strana: 45 od 31.05.2013.

 


Uputstvo o načinu i postupku imenovanja direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač gradska opština Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 63 od 20.06.2013.


Zaključak o pristupanju primeni Statuta gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 34/13, strana: 19 od 28.06.2013.


Akcioni plan pristupačnosti grada Novog Sada (2013-2018. godine)

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/13, strana: 925 od 09.07.2013.


Cenovnik za naplatu pijačnih usluga na pijacama u Novom Sadu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/11, strana: 280 od 21.04.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/13, strana: 1024 od 22.07.2013.


Cenovnik za naplatu pijačnih usluga na pijacama u Novom Sadu, Petrovaradinu i Sremskoj Kamenici

"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/13, strana: 1024 od 22.07.2013.


Cenovnik zakupa poslovnog prostora i zemljišta za postavljanje manjih montažnih objekata na pijacama u Novom Sadu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/11, strana: 284 od 21.04.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/13, strana: 1028 od 22.07.2013.


Cenovnik zakupa poslovnog prostora i zemljišta za postavljanje manjih montažnih objekata na pijacama u Novom Sadu, Petrovaradinu i Sremskoj Kamenici

"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/13, strana: 1028 od 22.07.2013.


Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja Grada Novog Sada za period 01.01-31.12.2012. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/13, strana: 873 od 25.07.2013.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju projekata pronatalitetne populacione politike za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/13, strana: 1011 od 19.07.2013.


Odluka o angažovanju tehničkog sekratara odborničke grupe u Skupštini grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/13, strana: 749 od 21.06.2013.


Odluka o budžetu grada Novog Sada za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/12, strana: 1747 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/13, strana: 817 od 25.07.2013.


Odluka o izboru poslodavaca kojima se odobravaju sredstva za stručno osposobljavanje i zapošljavanje pripravnika na teritoriji grada Novog Sada u 2013. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/13, strana: 584 od 17.06.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/13, strana: 809 od 05.07.2013.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije područja Telepa u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/13, strana: 748 od 21.06.2013.


Odluka o naknadama odbornika, platama, naknadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica

"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/05, strana: 780 od 06.07.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/06, strana: 454 od 14.06.2006.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/13, strana: 749 od 21.06.2013.


Odluka o obavljanju komunalne delatnosti upravljanje grobljima i pogrebne usluge

"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/13, strana: 880 od 25.07.2013.


Odluka o obrazovanju Službe za internu reviziju grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/13, strana: 1013 od 22.07.2013.


Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova od interesa za grad Novi Sad u 2013. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/13, strana: 1016 od 22.07.2013.


Odluka o određivanju organa nadležnog za odlučivanje o pribavljanju i raspolaganju nepokretnostima u javnoj svojini grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/13, strana: 877 od 25.07.2013.


Odluka o osnivanju Turističke organizacije grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/08, strana: 1400 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/09, strana: 783 od 26.06.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/13, strana: 892 od 25.07.2013.


Odluka o pribavljanju građevinskog zemljišta u javnu svojinu grada Novog Sada neposrednom pogodbom

"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/13, strana: 877 od 25.07.2013.


Odluka o proglašenju manifestacije "EXIT" od izuzetnog značaja za grad Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/09, strana: 408 od 24.04.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/13, strana: 891 od 25.07.2013.


Odluka o programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti od lokalnog interesa za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/12, strana: 1815 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/13, strana: 90 od 25.07.2013.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1844 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 425 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/13, strana: 922 od 25.07.2013.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Informatika" Novi Sad i tekućeg održavanja za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1838 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/13, strana: 918 od 25.07.2013.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Lisje" Novi Sad i tekućeg održavanja grobalja za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1836 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/13, strana: 913 od 25.07.2013.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Put" Novi Sad za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1842 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/13, strana: 344 od 12.04.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 423 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/13, strana: 920 od 25.07.2013.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Tržnica" Novi Sad za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1835 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/13, strana: 921 od 25.07.2013.


Odluka o Programu izgradnje i održavanja poslovnog prostora u 2013. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1820 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/13, strana: 909 od 25.07.2013.


Odluka o Programu izgradnje objekata vrelovoda JKP "Novosadska toplana" Novi Sad za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1825 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/13, strana: 906 od 25.07.2013.


Odluka o Programu korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/13, strana: 888 od 25.07.2013.


Odluka o programu održavanja objekata putne privrede za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1823 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/13, strana: 912 od 25.07.2013.


Odluka o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/12, strana: 1801 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 423 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/13, strana: 892 od 25.07.2013.


Odluka o snabdevanju toplotnom energijom iz toplifikacionog sistema grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/11, strana: 548 od 30.05.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/12, strana: 1367 od 12.10.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/13, strana: 889 od 25.07.2013.


Odluka o uređivanju i održavanju grobalja i sahranjivanju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/04, strana: 381
"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/06, strana: 589 od 05.07.2006.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/06, strana: 1217 od 20.12.2006.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/10, strana: 219 od 26.03.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/11, strana: 475 od 30.05.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/13, strana: 880 od 25.07.2013.


Odluka o utvrđivanju cena prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju

"Službeni list grada Novog Sada", broj 40/13, strana: 1053 od 29.07.2013.


Odluka o utvrđivanju cena prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 40/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 42/12, strana: 1459 od 26.10.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 43/12, strana: 1472 od 02.11.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 40/13, strana: 1053 od 29.07.2013.


Odluka o završnom računu budžeta grada Novog Sada za 2012. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/13, strana: 601 od 21.06.2013.


Oglasi o prijemu u radni odnos (Direkcija za robne rezerve, Gradska uprava za finansije)

"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/13, strana: 1009 od 15.07.2013.


Plan detaljne regulacije područja Telepa u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/07, strana: 903 od 25.07.2007.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/13, strana: 748 od 21.06.2013.


Plan generalne regulacije Sremske Kamenice sa okruženjem

"Službeni list grada Novog Sada", broj 32/13, strana: 757 od 22.06.2013.


Plan izdavanja poslovnih objekata i poslovnih prostora na kupalištu "Štrand" u Novom Sadu za letnju kupališnu sezonu za 2013. godinu, sa Rešenjem o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/13, strana: 365 od 10.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/13, strana: 1024 od 22.07.2013.


Program pronatalitetne populacione politike za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/13, strana: 1018 od 22.07.2013.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/13, strana: 814 od 05.07.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o izmenama i dopunama programa poslovanja javnih preduzeća na teritoriji grada Novog Sada za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/13, strana: 970 od 09.07.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o izmenama statuta ustanova u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/13, strana: 997 od 09.07.2013.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/13, strana: 979 od 09.07.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/13, strana: 1020 od 22.07.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/13, strana: 813 od 05.07.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Skupština grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/13, strana: 998 od 09.07.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Plana izdavanja poslovnih objekata i poslovnih prostora na kupalištu "Štrand" u Novom Sadu za letnju - kupališnu sezonu za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/13, strana: 1023 od 22.07.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni statuta Muzeja Grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/13, strana: 750 od 21.06.2013.


Rešenje o dopuni saobraćajne signalizacije u zoni pešačkog prelaza u Futoškoj ulici kod broja 34 u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/13, strana: 1021 od 22.07.2013.


Rešenje o izboru predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova Komisije za vrednovanje značaja radnog mesta, rezultata rada i kvaliteta obavljenog posla radi rešavanja stambenih potreba zaposlenih lica u organima grada Novog Sada, gradskim upravama, posebnim organizacijama i službama

"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/13, strana: 1019 od 22.07.2013.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za pregled dece sa smetnjama u razvoju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/13 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 42/11, strana: 1137 od 22.11.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/13, strana: 8 od 23.01.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/13, strana: 1022 od 22.07.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/13, strana: 1022 od 22.07.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/13, strana: 1022 od 22.07.2013.


Rešenje o odobrenju da se u Odluci o budžetu grada Novog Sada rasporede sredstava iz budžeta APV

"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/13, strana: 812 od 05.07.2013.


Rešenje o utvrđivanju ekonomski najniže cene u okviru taksi tarife po kojoj se mora obavljati auto-taksi prevoz na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/12, strana: 1539 od 16.11.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/13, strana: 1013 od 22.07.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o raspodeli stanova

"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/13, strana: 1 od 12.07.2013.


Odluka o izmeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava za finansiranje programa sportskih organizacija po javnom pozivu broj 400-229/13-V od 22. februara, 4. marta i 21. marta 2013. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/13, strana: 2 od 12.07.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Direkcija za urbanizam - Kragujevac" (prečišćen tekst - sa 19/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 137 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/05, strana: 83 od 11.06.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 13 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 12 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 99 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 31 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 82 od 27.06.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Gradska stambena agencija" Kragujevac (prečišćen tekst - sa 19/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/03
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/05, strana: 22 od 14.03.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 14 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 14 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/11, strana: 28 od 24.06.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 86 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 30 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 71 od 27.06.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Preduzeće za izgradnju grada Kragujevca" (prečišćen tekst - sa 19/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/05, strana: 29 od 18.03.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/06, strana: 135 od 18.12.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 14 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 13 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/11, strana: 47 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 93 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 31 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/13, strana: 10 od 12.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 103 od 27.06.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Radio-televizija Kragujevac" (prečišćen tekst - sa 19/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/93
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/97
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 136 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/05, strana: 14 od 22.06.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/06, strana: 15 od 18.03.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 39/08, strana: 2 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/09, strana: 22 od 10.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 21 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 120 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 33 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 115 od 27.06.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća Sportski centar "Mladost" Kragujevac (prečišćen tekst - sa 19/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 136 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/05, strana: 26 od 14.03.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 37 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/09, strana: 39 od 10.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 18 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/11, strana: 45 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/12, strana: 17 od 12.04.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/12, strana: 27 od 09.11.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 51/12, strana: 11 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 106 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 32 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 124 od 27.06.2013.


Odluka o osnivanju Javnog stambenog preduzeća "Kragujevac" (prečišćen tekst - sa 19/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/93
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 137 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/05, strana: 22 od 14.03.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/07, strana: 56 od 06.11.2007.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 15 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/10, strana: 74 od 26.02.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 113 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 32 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 93 od 27.06.2013.


Odluka o osnivanju JKP "Čistoća" (prečišćen tekst - sa 19/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/89
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 134 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 13 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 30 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 19 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 31 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/12, strana: 28 od 09.11.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 36 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 27 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 1 od 27.06.2013.


Odluka o osnivanju JKP "Gradska groblja" (prečišćen tekst - sa 19/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/89
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 136 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 15 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 30 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/09, strana: 45 od 08.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 13 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 44 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 27 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 12 od 27.06.2013.


Odluka o osnivanju JKP "Gradske tržnice" (prečišćen tekst - sa 19/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/97
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/03
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 135 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 16 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/05, strana: 86 od 11.06.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 31 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 14 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 51 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 28 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 42 od 27.06.2013.


Odluka o osnivanju JKP "Niskogradnja" (prečišćen tekst - sa 19/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/89
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/03 od 01.07.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 135 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 14 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/06, strana: 5 od 23.05.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 31 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/09, strana: 7 od 27.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/10, strana: 43 od 24.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 58 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 28 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 21 od 27.06.2013.


Odluka o osnivanju JKP "Parking servis Kragujevac" (prečišćen tekst - sa 19/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/03, strana: 70 od 01.07.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 16 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/06, strana: 49 od 24.11.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 32 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/09, strana: 7 od 27.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/09, strana: 28 od 05.10.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 14 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 46/12, strana: 38 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 65 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 29 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 32 od 27.06.2013.


Odluka o osnivanju JKP "Vodovod i kanalizacija" (prečišćen tekst - sa 19/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/89
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 134 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 17 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/06, strana: 4 od 23.05.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 32 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 15 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 72 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 29 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 51 od 27.06.2013.


Odluka o raspisivanju ponovnih izbora za članove Saveta građana u mesnim zajednicama na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/13, strana: 1 od 04.07.2013.


Program rasporeda sredstava dotacije nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 50/12, strana: 7 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 64 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/13, strana: 1 od 12.07.2013.


Program rasporeda sredstava subvencija javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u 2013. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/13, strana: 12 od 10.01.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/13, strana: 24 od 26.04.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/13, strana: 1 od 04.07.2013.


Program za razvoj poljoprivrede u 2013. godini na teritoriji grada Kragujevca (prečišćen tekst - sa 21/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/13, strana: 6 od 10.01.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/13, strana: 2 od 29.04.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/13, strana: 2 od 12.07.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 134 od 27.06.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni programa poslovanja Gradske agencije za saobraćaj doo Kragujevac za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/13, strana: 3 od 04.07.2013.


Rešenje o obrazovanju Projektnog tima za pripremu i realizaciju projekta "Efikasno upravljanje imovinom - temelj lokalnog ekonomskog razvoja" u okviru programa EXCHANGE IV

"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/13, strana: 2 od 04.07.2013.


Odluka o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/13, strana: 360 od 12.07.2013.


Odluka o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji grada Zrenjanina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 22/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/11, strana: 403 od 01.07.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/11, strana: 419 od 26.07.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/13, strana: 360 od 12.07.2013.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju objekata za proizvodnju energije OIE, snage <10 MW, u K.O. Mužlja, sa Odlukom o nepristupanju izradi strateške procene uticaja plana na životnu sredinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/13, strana: 349 od 12.07.2013.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju poslovnog kompleksa u Kleku, sa Odlukom o nepristupanju izradi strateške procene uticaja plana na životnu sredinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/13, strana: 346 od 12.07.2013.


Odluka o načinu, uslovima i postupku otuđenja ili davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini radi izgradnje na teritoriji grada Zrenjanina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 22/13 - Odlukom o prestanku važenja Odluke
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 16/09, strana: 333 od 30.10.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/10, strana: 30 od 19.02.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/11, strana: 20 od 18.02.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/13, strana: 360 od 12.07.2013.


Odluka o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/10, strana: 197 od 11.06.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/11, strana: 62 od 07.04.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/11, strana: 675 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/13, strana: 351 od 12.07.2013.


Odluka o uređenju grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/13, strana: 351 od 12.07.2013.


Odluka o zaštiti i održavanju komunalnih objekata

PRESTAJE DA VAŽI - sa 22/13 - Odlukom o uređenju grada Zrenjanina
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/10, strana: 286 od 09.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/11, strana: 67 od 07.04.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/13, strana: 351 od 12.07.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/13, strana: 379 od 12.07.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima direktora javnih preduzeća na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/13, strana: 369 od 12.07.2013.


Rešenja o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/13, strana: 343 od 12.07.2013.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednika i članova Saveta za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/13, strana: 378 od 12.07.2013.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Saveta za ravnopravnost polova i ostvarivanje jednakih mogućnosti na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/13, strana: 378 od 12.07.2013.


Rešenje o razrešenju pomoćnika predsednika Skupštine grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/13, strana: 345 od 12.07.2013.


Deklaracija o proglašavanju teritorije grada Subotice za teritoriju bez proizvodnje, gajenja i prometa genetski modifikovanih organizama (GMO) i proizvoda od GMO

"Službeni list grada Subotice", broj 22/13, strana: 33 od 30.07.2013.


Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za proširenje kompleksa zoološkog vrta na Paliću

"Službeni list grada Subotice", broj 22/13, strana: 1 od 30.07.2013.


Odluka o osnivanju Fondacije za razvoj sporta na teritoriji Grada Subotice (prečišćen tekst - sa 20/13)

"Službeni list grada Subotice", broj 1/98
"Službeni list grada Subotice", broj 19/04 od 25.05.2004.
"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 45 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 5 od 07.02.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 137 od 30.05.2013.

 


Odluka o prihvatanju ponude "Gordon" d.o.o. iz Sombora o poklonu građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Subotice", broj 20/13, strana: 3 od 02.07.2013.


Pravila Stambeno-kreditnog fonda Grada Subotice (prečišćen tekst - sa 21/13)

"Službeni list grada Subotice", broj 21/13, strana: 1 od 10.07.2013.


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na obezbeđenje učešća za bankarski stambeni kredit (prečišćen tekst - sa 21/13)

"Službeni list grada Subotice", broj 32/10, strana: 1 od 04.10.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/11, strana: 36 od 24.02.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/13, strana: 158 od 30.05.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 21/13, strana: 4 od 10.07.2013.


Pravilnik o platama zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Subotice (prečišćen tekst - sa 20/13)

"Službeni list grada Subotice", broj 1/11, strana: 1 od 28.01.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 1/12, strana: 1 od 26.01.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 18/13, strana: 1 od 11.06.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 20/13, strana: 1 od 02.07.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi

"Službeni list grada Subotice", broj 22/13, strana: 1 od 30.07.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Javnom preduzeću "Direkcija za izgradnju Grada Subotice"

"Službeni list grada Subotice", broj 20/13, strana: 5 od 02.07.2013.

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jun 2020.

NOVE MERE VLADE

DONETE NAKON UKIDANJA VANREDOG STANJA


NOVE MERE MINISTRA ZDRAVLJA

ZABRANA OKUPLJANJA NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU,OGRANIČENJE KRETANJA NA PRILAZIMA PRIHVATNIH CENTARA ZA MIGRANTE I CENTARA ZA AZIL,ZABRANA POSETA I OGRANIČENJE KRETANJA U USTANOVAMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA


Sport u Srbiji se vraća u normalu

NORMALIZACIJA STANJA

Šalteri MUP-a od 11. maja - počinju sa radom


NORMALIZACIJA STANJA

SAOPŠTENJE NSZ - Informacija o postupanju Nacionalne službe za zapošljavanje po prestanku vanrednog stanja

RADNO PRAVO
SUDSKA PRAKSA - Apelacionog suda u Beogradu

RADNO PRAVO

AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE – Zakon o agencijskom zapošljavanju


NORMALIZACIJA STANJA

ZATEZNA KAMATA ZA VREME VANREDNOG STANJA


MINISTARSTVO FINANSIJA

Privrednici već podneli zahteve za skoro milijardu evra kredita


PORESKA UPRAVA

Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja - Obaveštenje o pomeranju rokova


SUDSKA PRAKSA

VIŠI SUD U BEOGRADU


USTAVNI SUD

ODBAČENA INICIJATIVA za ocenu ustavnosti Odluke o proglašenju vanrednog stanja REŠENJE USTAVNOG SUDA – Broj IUo-42/2020  (sa izdvojenim mišljenjem sudije dr Jovana Ćirića na rešenje)


VISOKI SAVET SUDSTVA

Organizovanje rada sudova nakon ukidanja vanredog stanja


ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA

PRAVNI POLOŽAJ SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA


IZBORI

RASPISANI IZBORI za narodne poslanike i odbornike skupština gradova i opština


KRIVIČNO PRAVO

POJEDINI ASPEKTI INSTITUTA DOBROVOLJNOG ODUSTANKA


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)