POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER PUBLIKACIJE FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Jubilarni bilteni - 50 godina (A5 format)

Jubilarni bilteni VKS - dve knjigePRAVNA SHVATANJA VRHOVNOG SUDA SRBIJE I VRHOVNOG KASACIONOG SUDA (1964 - 2014) u kompletu - 2 knjige

50 GODINA OBJAVLJIVANJA (1964-2014)
Vrhovni kasacioni sud, BILTENI, br. 1 i 2 - 2014.

 

Poštovane kolege  pravnici,

obaveštavamo Vas da su izašle iz štampe, veoma korisne knjige, povodom značajnog jubileja - 50 godina izlaženja Biltena Vrhovnog suda Srbije i Vrhovnog kasacionog suda - JUBILARNI BILTENI - PRAVNA SHVATANJA VRHOVNOG SUDA SRBIJE I VRHOVNOG KASACIONOG SUDA - 1964-2014, u 2 obimne knjige.

U knjigama su po prvi put u našoj zemlji, na jednom mestu obrađeni svi najznačajniji pravni stavovi i shvatanja vrhovnih sudskih instanci u proteklih 50 godina.

Knjige su urađene u  standardnom povezu,  veoma su obimne, štampane u praktičnom A5 formatu. 

 

Zbog ogromnog interesovanja, a ograničenog tiraža bibliografskog izdanja, potrebno je da, što pre izvršite narudžbu i obezbedite potrebne primerke, ove, smatramo, svakom pravniku, neophodne knjige.   

SVAKI PRAVNIK U SVOJOJ BIBLIOTECI TREBA DA POSEDUJE OVAJ KOMPLET KNJIGA. 

Ove jedinstvene i praktične stručne knjige, neophodne su svim pravnicima (a posebno, sudijama, tužiocima, advokatima, izvršiteljima, javnim beležnicima, načelnicima u upravi i lokalnoj samoupravi, konsultantima, zastupnicima i rukovodiocima pravnih službi u kompanijama.

BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA 

PRIREĐIVAČ: Vrhovni kasacioni sud

Za priređivača:  Dragomir Milojević, predsednik suda

IZDAVAČ: Intermex, Beograd, Bulevar vojvode Mišića 37/II

Za izdavača: Ljiljana Milanković-Vasović, direktor

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda

ZAMENIK GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA: Stojan Jokić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

U priređivanju Biltena učestvuju sudije i sudijski pomoćnici Vrhovnog kasacionog suda.

REDAKCIJA: Snežana Andrejević, Stojan Jokić, Janko Lazarević, Vesko Krstajić, Vesna Popović, Olga Đuričić, sudije Vrhovnog kasacionog suda

SEKRETAR REDAKCIJE: Olivera Novaković, sudijski pomoćnik Vrhovnog kasacionog suda

REDAKCIJSKA PRIPREMA: Suzana Marković, redakcijski saradnik

PRELOM, KOREKTURA I DIZAJN: Intermex, Beograd

ŠTAMPARIJA: "CICERO", Beograd

Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta iz ove publikacije predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama čl. 215.-217. Zakona o autorskom i srodnim pravima, i čl. 198.-202. Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta iz ovog Biltena dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost izdavača.

 
Napomena izdavača:

U JUBILARNIM IZDANJIMA BILTENA U STANDARDNOM POVEZU, redosled građe je prilagođen jednostavnijem i lakšem snalaženju čitalaca, pa su u BILTENU br. 1 - 2014, obrađeni pravni stavovi VRHOVNOG SUDA SRBIJE od 1964 do 2010. godine, a u drugoj knjizi, BILTENU br. 2 - 2014,  pravni stavovi VRHOVNOG KASACIONOG SUDA od 2010. do 2014. godine. Knjige se prodaju samo kao KOMPLET od dve knjige.

Cena knjiga u kompletu za 2 knjige je, s obzirom na kvalitet, obim i velike troškove štampe, pakovanja i isporuke, povoljna, samo 5900 Din. bez PDV-a.

Za dodatne informacije, možete se javiti Redakciji telefonom, faksom ili E-mailom na našu adresu:

11000 BEOGRAD, Bulevar vojvode Mišića 37/2
Telefon i faks: 011 369 22 90, 360 22 91, 369 20 69, 26 50 854

REČ REDAKCIJE

Po­što­va­ni,

Vr­hov­ni ka­sa­ci­o­ni sud tra­di­ci­o­nal­no iz­da­je Bil­ten sud­ske prak­se u ko­me se ob­ja­vlju­ju prav­na shva­ta­nja i prav­ni za­ključ­ci Kri­vič­nog i Gra­đan­skog ode­lje­nja, utvr­đe­ni ra­di po­pu­nja­va­nja prav­nih pra­zni­na u po­zi­tiv­nom za­ko­no­dav­stvu, ujed­na­ča­va­nja sud­ske prak­se u slu­ča­ju do­no­še­nja raz­li­či­tih od­lu­ka su­do­va i sud­skih ve­ća ili pra­vil­ne pri­me­ne za­ko­na u ci­lju ostva­re­nja za­kon­ske funk­ci­je Vr­hov­nog ka­sa­ci­o­nog su­da u vr­še­nju sud­ske vla­sti iz­van su­đe­nja i obez­be­đe­nja jav­no­sti ra­da ove naj­vi­še sud­ske in­stan­ce. U Bil­te­nu se oba­ve­zno ob­ja­vlju­ju i prav­ni sta­vo­vi za­u­ze­ti u po­stup­ku re­ša­va­nja spor­nog prav­nog pi­ta­nja po čla­nu 176 Za­ko­na o par­nič­nom po­stup­ku (''Slu­žbe­ni gla­snik RS'' 125/04, 111/09) i čla­na 180 Za­ko­na o par­nič­nom po­stup­ku (''Slu­žbe­ni gla­snik RS'' 72/11).

Bil­ten sa­dr­ži i sen­ten­ce o sta­vo­vi­ma iz­ra­že­nim u od­lu­ka­ma ve­ća ve­ri­fi­ko­va­nim na sed­ni­ca­ma ode­lje­nja Vr­hov­nog ka­sa­ci­o­nog su­da, sud­sku prak­su pod­ruč­nih su­do­va i ogle­de po­sve­će­ne spor­nim pi­ta­nji­ma pri­me­ne po­zi­tiv­nih pro­pi­sa u prak­si.

Uobi­ča­je­no je da se jed­nom go­di­šnje ob­ja­vi te­mat­ski bil­ten posvećen Sa­ve­to­va­nju "Su­dij­ski da­ni" ko­je se sa­da po­no­vo odr­ža­va u Vr­njač­koj Ba­nji.

Ove go­di­ne za­hva­lju­ju­ći na­šem iz­da­va­ču ''In­ter­me­xu'' i USAID - SPP ob­ja­vlju­je­mo dvo­broj po­vo­dom ju­bi­le­ja - pe­de­se­to­go­di­šnji­ce ob­ja­vlji­va­nja bil­te­na sud­ske prak­se naj­vi­šeg su­da u Re­pu­bli­ci, bu­du­ći da je pr­va sve­ska Bil­te­na Vr­hov­nog su­da Sr­bi­je ob­ja­vlje­na 1964. go­di­ne, ko­ja se, pre­ma pra­vi­li­ma iz­da­va­štva, ra­ču­na kao pr­va go­di­na ovog iz­da­nja. Sma­tra­mo da naš Bil­ten to za­slu­žu­je, kao struč­ni ča­so­pis sa naj­ve­ćim ti­ra­žem u ze­mlji.

Ovaj ju­bi­lar­ni dvo­broj Bil­te­na Vrhovnog kasacionog suda sa­dr­ži pre­gled: naj­va­žni­jih prav­nih sta­vo­va utvr­đe­nih na sed­ni­ca­ma ode­lje­nja Vr­hov­nog su­da Sr­bi­je ko­ji su ob­ja­vlje­ni u bil­te­ni­ma sud­ske prak­se tog su­da - do 2009. go­di­ne, prav­na shva­ta­nja, sta­vo­ve, za­ključ­ke i sen­ten­ce iz od­lu­ka utvr­đe­ne na sed­ni­ca­ma ode­lje­nja Vr­hov­nog ka­sa­ci­o­nog su­da od 2010. go­di­ne do da­nas.

U pr­voj go­di­ni iz­da­nja - 1964 ob­ja­vlje­no je če­ti­ri bro­ja. Ne­ma po­da­ta­ka o glav­nom i od­go­vor­nom ured­ni­ku ni­ti po­da­ta­ka o ti­ra­žu. Bil­te­ne je štam­pao Ser­vis sa­ve­za udru­že­nja prav­ni­ka Ju­go­sla­vi­je, Be­o­grad, Pro­le­ter­skih bri­ga­da 74.

Tekst je ku­can pi­sa­ćom ma­ši­nom, umno­žen na ge­štet­ne­ru - Bro­ši­ra­no iz­da­nje. Sa­dr­ži prav­ne sta­vo­ve iz­ra­že­ne u od­lu­ka­ma Kri­vič­nog, Gra­đan­skog i Uprav­nog ode­lje­nja. U de­lu ko­ji se od­no­si na kri­vič­no pra­vo po­seb­no su ob­ja­vlje­ne: pri­med­be na rad ni­žih su­do­va i pri­med­be na rad advo­ka­ta, kao i sta­vo­vi iz od­lu­ka ni­že­ste­pe­nih su­do­va. Sta­vo­vi iz od­lu­ka Gra­đan­skog ode­lje­nja ob­ja­vlje­ni su u dva po­seb­na de­la ma­te­ri­jal­no pra­vo i for­mal­no pra­vo. Sta­vo­vi iz od­lu­ka Uprav­nog ode­lje­nja ob­ja­vlje­ni su u tre­ćem de­lu ko­ji je ozna­čen kao: Uprav­ni spo­ro­vi, a od­lu­ke svr­sta­ne pre­ma za­ko­ni­ma ko­ji su pri­me­nje­ni pri­li­kom od­lu­či­va­nja. Prav­na shva­ta­nja Uprav­nog ode­lje­nja ob­ja­vlji­va­na su u bil­te­ni­ma za­jed­no sa odvo­je­nim mi­šlje­nji­ma - sve do 1970. go­di­ne.

Bil­te­ni su ob­ja­vlji­va­ni kvar­tal­no, po­tom u jed­nom du­žem pe­ri­o­du me­seč­no ili dvo­me­seč­no sva­ke go­di­ne, pa po­no­vo kvar­tal­no, pr­vo kao in­ter­na pu­bli­ka­ci­ja - do 1992. go­di­ne, a po­tom i kao pu­bli­ka­ci­ja do­stup­na jav­no­sti kroz iz­da­nja ''Slu­žbe­nog gla­sni­ka'' kao iz­da­va­ča. Od bro­ja 2/2001 di­na­mi­ka je bi­la usta­lje­na na če­ti­ri bro­ja go­di­šnje.

Vr­hov­ni ka­sa­ci­o­ni sud je na­sta­vio da ob­ja­vlju­je Bil­ten sud­ske prak­se sa istim iz­da­va­čem ''In­ter­mex'' - om. Okvir­ni sa­dr­žaj Bil­te­na od­re­đen je Po­slov­ni­kom o ure­đe­nju i ra­du Vr­hov­nog ka­sa­ci­o­nog su­da ko­ji sle­di iz­da­vač­ki kon­cept bil­te­na Vr­hov­nog su­da Sr­bi­je. Go­di­šnje se ob­ja­vlju­ju tri bro­ja, od ko­jih je je­dan te­mat­ski, po­sve­ćen sa­ve­to­va­nju ko­je or­ga­ni­zu­je Vr­hov­ni ka­sa­ci­o­ni sud.

Že­li­mo, i na ovaj na­čin, da se za­hva­li­mo svim glav­nim i od­go­vor­nim ured­ni­ci­ma Bil­te­na i čla­no­vi­ma re­dak­ci­ja ko­ji su svo­jom kre­a­tiv­no­šću i an­ga­žo­va­njem do­pri­ne­li da najviši sud u Republici bu­de pred­sta­vljen jav­no­sti ova­kvom sve­o­bu­hvat­nom struč­nom publikacijom te da i ta­ko ostva­ru­je svo­ju funk­ci­ju u vr­še­nju sud­ske vla­sti iz­van su­đe­nja.

Glav­ni i od­go­vor­ni ured­ni­ci Bil­te­na Vr­hov­nog su­da Sr­bi­je od 1964. go­di­ne do 2009. go­di­ne, pre­ma do­stup­nim po­da­ci­ma, bi­li su su­di­je Vr­hov­nog su­da Sr­bi­je:

Alek­san­dar Mi­na­ko­vić, Bran­ko Sta­nić, Vlaj­ko Šo­škić, Dr Mi­lić  To­ma­no­vić, Mi­lo­van De­di­jer, Mi­o­mir Ba­ro­vić, Pre­drag Tri­fu­no­vić, Dr Zo­ran Ivo­še­vić, Dr Dra­gi­ša Sli­jep­če­vić, Snežana Andrejević.

U Vr­hov­nom ka­sa­ci­o­nom su­du glav­ni i od­go­vor­ni ured­nik je od 1.1.2010. go­di­ne su­di­ja Sne­ža­na An­dre­je­vić.

Bil­ten sud­ske prak­se je vi­še de­ce­ni­ja bio zna­čaj­no sred­stvo na­še ko­mu­ni­ka­ci­je sa struč­nom jav­no­šću. Pre­ži­veo je ustav­ne i dr­žav­ne re­for­me, se­ce­si­ju re­pu­bli­ka čla­ni­ca, pro­me­nu dr­žav­nog i dru­štve­nog ure­đe­nja. U nje­mu se, kao u ogle­da­lu, uvek od­sli­ka­va­la na­ša stvar­nost (na­ci­o­na­li­za­ci­ja, su­sta­na­ri, pri­va­ti­za­ci­ja, rat­na šte­ta, re­sti­tu­ci­ja, or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal...). Za­slu­žu­je da tra­je i da­lje, bar još ono­li­ko ko­li­ko je već pri­su­tan u na­šoj struč­noj jav­no­sti.

Be­o­grad, 2014. go­di­ne

Glav­ni i od­go­vor­ni ured­nik Bil­te­na
Sne­ža­na An­dre­je­vićKONTAKT FORMA - BESPLATNA PREZENTACIJA

Ako želite da se više informišete o našim proizvodima, knjigama i softveru, naši kvalifikovani predstavnici će Vas posetiti, u terminu koji Vam odgovara. Molimo Vas da u Kontakt formi popunite osnovne podatke.

Hvala na poverenju. 

Vaši podaci

 

Naziv firme

 

Služba-sektor

 

Ime i prezime

 

Funkcija

 

PIB

 
     

Poštanski broj i mesto

 

Adresa - ulica i broj

 

 

 
     

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

Komentar

 

 
 

Želim da naručim izabran proizvod, pošaljite mi račun 
Kontaktirajte me radi zakazivanja prezentacije
Pošaljite mi materijal sa dodatnim informacijama

Upišite tekst sa slike:

verifikacioni kod

 

 

INTERMEX ONLINE

NAJNOVIJE VESTI IZ MEDIJA
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)