POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER PUBLIKACIJE FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Jubilarni bilteni - 50 godina (A5 format)

Jubilarni bilteni VKS - dve knjigePRAVNA SHVATANJA VRHOVNOG SUDA SRBIJE I VRHOVNOG KASACIONOG SUDA (1964 - 2014) u kompletu - 2 knjige

50 GODINA OBJAVLJIVANJA (1964-2014)
Vrhovni kasacioni sud, BILTENI, br. 1 i 2 - 2014.

 

Poštovane kolege  pravnici,

obaveštavamo Vas da su izašle iz štampe, veoma korisne knjige, povodom značajnog jubileja - 50 godina izlaženja Biltena Vrhovnog suda Srbije i Vrhovnog kasacionog suda - JUBILARNI BILTENI - PRAVNA SHVATANJA VRHOVNOG SUDA SRBIJE I VRHOVNOG KASACIONOG SUDA - 1964-2014, u 2 obimne knjige.

U knjigama su po prvi put u našoj zemlji, na jednom mestu obrađeni svi najznačajniji pravni stavovi i shvatanja vrhovnih sudskih instanci u proteklih 50 godina.

Knjige su urađene u  standardnom povezu,  veoma su obimne, štampane u praktičnom A5 formatu. 

 

Zbog ogromnog interesovanja, a ograničenog tiraža bibliografskog izdanja, potrebno je da, što pre izvršite narudžbu i obezbedite potrebne primerke, ove, smatramo, svakom pravniku, neophodne knjige.   

SVAKI PRAVNIK U SVOJOJ BIBLIOTECI TREBA DA POSEDUJE OVAJ KOMPLET KNJIGA. 

Ove jedinstvene i praktične stručne knjige, neophodne su svim pravnicima (a posebno, sudijama, tužiocima, advokatima, izvršiteljima, javnim beležnicima, načelnicima u upravi i lokalnoj samoupravi, konsultantima, zastupnicima i rukovodiocima pravnih službi u kompanijama.

BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA 

PRIREĐIVAČ: Vrhovni kasacioni sud

Za priređivača:  Dragomir Milojević, predsednik suda

IZDAVAČ: Intermex, Beograd, Bulevar vojvode Mišića 37/II

Za izdavača: Ljiljana Milanković-Vasović, direktor

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda

ZAMENIK GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA: Stojan Jokić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

U priređivanju Biltena učestvuju sudije i sudijski pomoćnici Vrhovnog kasacionog suda.

REDAKCIJA: Snežana Andrejević, Stojan Jokić, Janko Lazarević, Vesko Krstajić, Vesna Popović, Olga Đuričić, sudije Vrhovnog kasacionog suda

SEKRETAR REDAKCIJE: Olivera Novaković, sudijski pomoćnik Vrhovnog kasacionog suda

REDAKCIJSKA PRIPREMA: Suzana Marković, redakcijski saradnik

PRELOM, KOREKTURA I DIZAJN: Intermex, Beograd

ŠTAMPARIJA: "CICERO", Beograd

Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta iz ove publikacije predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama čl. 215.-217. Zakona o autorskom i srodnim pravima, i čl. 198.-202. Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta iz ovog Biltena dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost izdavača.

 
Napomena izdavača:

U JUBILARNIM IZDANJIMA BILTENA U STANDARDNOM POVEZU, redosled građe je prilagođen jednostavnijem i lakšem snalaženju čitalaca, pa su u BILTENU br. 1 - 2014, obrađeni pravni stavovi VRHOVNOG SUDA SRBIJE od 1964 do 2010. godine, a u drugoj knjizi, BILTENU br. 2 - 2014,  pravni stavovi VRHOVNOG KASACIONOG SUDA od 2010. do 2014. godine. Knjige se prodaju samo kao KOMPLET od dve knjige.

Cena knjiga u kompletu za 2 knjige je, s obzirom na kvalitet, obim i velike troškove štampe, pakovanja i isporuke, povoljna, samo 5900 Din. bez PDV-a.

Za dodatne informacije, možete se javiti Redakciji telefonom, faksom ili E-mailom na našu adresu:

11000 BEOGRAD, Bulevar vojvode Mišića 37/2
Telefon i faks: 011 369 22 90, 360 22 91, 369 20 69, 26 50 854

REČ REDAKCIJE

Po­što­va­ni,

Vr­hov­ni ka­sa­ci­o­ni sud tra­di­ci­o­nal­no iz­da­je Bil­ten sud­ske prak­se u ko­me se ob­ja­vlju­ju prav­na shva­ta­nja i prav­ni za­ključ­ci Kri­vič­nog i Gra­đan­skog ode­lje­nja, utvr­đe­ni ra­di po­pu­nja­va­nja prav­nih pra­zni­na u po­zi­tiv­nom za­ko­no­dav­stvu, ujed­na­ča­va­nja sud­ske prak­se u slu­ča­ju do­no­še­nja raz­li­či­tih od­lu­ka su­do­va i sud­skih ve­ća ili pra­vil­ne pri­me­ne za­ko­na u ci­lju ostva­re­nja za­kon­ske funk­ci­je Vr­hov­nog ka­sa­ci­o­nog su­da u vr­še­nju sud­ske vla­sti iz­van su­đe­nja i obez­be­đe­nja jav­no­sti ra­da ove naj­vi­še sud­ske in­stan­ce. U Bil­te­nu se oba­ve­zno ob­ja­vlju­ju i prav­ni sta­vo­vi za­u­ze­ti u po­stup­ku re­ša­va­nja spor­nog prav­nog pi­ta­nja po čla­nu 176 Za­ko­na o par­nič­nom po­stup­ku (''Slu­žbe­ni gla­snik RS'' 125/04, 111/09) i čla­na 180 Za­ko­na o par­nič­nom po­stup­ku (''Slu­žbe­ni gla­snik RS'' 72/11).

Bil­ten sa­dr­ži i sen­ten­ce o sta­vo­vi­ma iz­ra­že­nim u od­lu­ka­ma ve­ća ve­ri­fi­ko­va­nim na sed­ni­ca­ma ode­lje­nja Vr­hov­nog ka­sa­ci­o­nog su­da, sud­sku prak­su pod­ruč­nih su­do­va i ogle­de po­sve­će­ne spor­nim pi­ta­nji­ma pri­me­ne po­zi­tiv­nih pro­pi­sa u prak­si.

Uobi­ča­je­no je da se jed­nom go­di­šnje ob­ja­vi te­mat­ski bil­ten posvećen Sa­ve­to­va­nju "Su­dij­ski da­ni" ko­je se sa­da po­no­vo odr­ža­va u Vr­njač­koj Ba­nji.

Ove go­di­ne za­hva­lju­ju­ći na­šem iz­da­va­ču ''In­ter­me­xu'' i USAID - SPP ob­ja­vlju­je­mo dvo­broj po­vo­dom ju­bi­le­ja - pe­de­se­to­go­di­šnji­ce ob­ja­vlji­va­nja bil­te­na sud­ske prak­se naj­vi­šeg su­da u Re­pu­bli­ci, bu­du­ći da je pr­va sve­ska Bil­te­na Vr­hov­nog su­da Sr­bi­je ob­ja­vlje­na 1964. go­di­ne, ko­ja se, pre­ma pra­vi­li­ma iz­da­va­štva, ra­ču­na kao pr­va go­di­na ovog iz­da­nja. Sma­tra­mo da naš Bil­ten to za­slu­žu­je, kao struč­ni ča­so­pis sa naj­ve­ćim ti­ra­žem u ze­mlji.

Ovaj ju­bi­lar­ni dvo­broj Bil­te­na Vrhovnog kasacionog suda sa­dr­ži pre­gled: naj­va­žni­jih prav­nih sta­vo­va utvr­đe­nih na sed­ni­ca­ma ode­lje­nja Vr­hov­nog su­da Sr­bi­je ko­ji su ob­ja­vlje­ni u bil­te­ni­ma sud­ske prak­se tog su­da - do 2009. go­di­ne, prav­na shva­ta­nja, sta­vo­ve, za­ključ­ke i sen­ten­ce iz od­lu­ka utvr­đe­ne na sed­ni­ca­ma ode­lje­nja Vr­hov­nog ka­sa­ci­o­nog su­da od 2010. go­di­ne do da­nas.

U pr­voj go­di­ni iz­da­nja - 1964 ob­ja­vlje­no je če­ti­ri bro­ja. Ne­ma po­da­ta­ka o glav­nom i od­go­vor­nom ured­ni­ku ni­ti po­da­ta­ka o ti­ra­žu. Bil­te­ne je štam­pao Ser­vis sa­ve­za udru­že­nja prav­ni­ka Ju­go­sla­vi­je, Be­o­grad, Pro­le­ter­skih bri­ga­da 74.

Tekst je ku­can pi­sa­ćom ma­ši­nom, umno­žen na ge­štet­ne­ru - Bro­ši­ra­no iz­da­nje. Sa­dr­ži prav­ne sta­vo­ve iz­ra­že­ne u od­lu­ka­ma Kri­vič­nog, Gra­đan­skog i Uprav­nog ode­lje­nja. U de­lu ko­ji se od­no­si na kri­vič­no pra­vo po­seb­no su ob­ja­vlje­ne: pri­med­be na rad ni­žih su­do­va i pri­med­be na rad advo­ka­ta, kao i sta­vo­vi iz od­lu­ka ni­že­ste­pe­nih su­do­va. Sta­vo­vi iz od­lu­ka Gra­đan­skog ode­lje­nja ob­ja­vlje­ni su u dva po­seb­na de­la ma­te­ri­jal­no pra­vo i for­mal­no pra­vo. Sta­vo­vi iz od­lu­ka Uprav­nog ode­lje­nja ob­ja­vlje­ni su u tre­ćem de­lu ko­ji je ozna­čen kao: Uprav­ni spo­ro­vi, a od­lu­ke svr­sta­ne pre­ma za­ko­ni­ma ko­ji su pri­me­nje­ni pri­li­kom od­lu­či­va­nja. Prav­na shva­ta­nja Uprav­nog ode­lje­nja ob­ja­vlji­va­na su u bil­te­ni­ma za­jed­no sa odvo­je­nim mi­šlje­nji­ma - sve do 1970. go­di­ne.

Bil­te­ni su ob­ja­vlji­va­ni kvar­tal­no, po­tom u jed­nom du­žem pe­ri­o­du me­seč­no ili dvo­me­seč­no sva­ke go­di­ne, pa po­no­vo kvar­tal­no, pr­vo kao in­ter­na pu­bli­ka­ci­ja - do 1992. go­di­ne, a po­tom i kao pu­bli­ka­ci­ja do­stup­na jav­no­sti kroz iz­da­nja ''Slu­žbe­nog gla­sni­ka'' kao iz­da­va­ča. Od bro­ja 2/2001 di­na­mi­ka je bi­la usta­lje­na na če­ti­ri bro­ja go­di­šnje.

Vr­hov­ni ka­sa­ci­o­ni sud je na­sta­vio da ob­ja­vlju­je Bil­ten sud­ske prak­se sa istim iz­da­va­čem ''In­ter­mex'' - om. Okvir­ni sa­dr­žaj Bil­te­na od­re­đen je Po­slov­ni­kom o ure­đe­nju i ra­du Vr­hov­nog ka­sa­ci­o­nog su­da ko­ji sle­di iz­da­vač­ki kon­cept bil­te­na Vr­hov­nog su­da Sr­bi­je. Go­di­šnje se ob­ja­vlju­ju tri bro­ja, od ko­jih je je­dan te­mat­ski, po­sve­ćen sa­ve­to­va­nju ko­je or­ga­ni­zu­je Vr­hov­ni ka­sa­ci­o­ni sud.

Že­li­mo, i na ovaj na­čin, da se za­hva­li­mo svim glav­nim i od­go­vor­nim ured­ni­ci­ma Bil­te­na i čla­no­vi­ma re­dak­ci­ja ko­ji su svo­jom kre­a­tiv­no­šću i an­ga­žo­va­njem do­pri­ne­li da najviši sud u Republici bu­de pred­sta­vljen jav­no­sti ova­kvom sve­o­bu­hvat­nom struč­nom publikacijom te da i ta­ko ostva­ru­je svo­ju funk­ci­ju u vr­še­nju sud­ske vla­sti iz­van su­đe­nja.

Glav­ni i od­go­vor­ni ured­ni­ci Bil­te­na Vr­hov­nog su­da Sr­bi­je od 1964. go­di­ne do 2009. go­di­ne, pre­ma do­stup­nim po­da­ci­ma, bi­li su su­di­je Vr­hov­nog su­da Sr­bi­je:

Alek­san­dar Mi­na­ko­vić, Bran­ko Sta­nić, Vlaj­ko Šo­škić, Dr Mi­lić  To­ma­no­vić, Mi­lo­van De­di­jer, Mi­o­mir Ba­ro­vić, Pre­drag Tri­fu­no­vić, Dr Zo­ran Ivo­še­vić, Dr Dra­gi­ša Sli­jep­če­vić, Snežana Andrejević.

U Vr­hov­nom ka­sa­ci­o­nom su­du glav­ni i od­go­vor­ni ured­nik je od 1.1.2010. go­di­ne su­di­ja Sne­ža­na An­dre­je­vić.

Bil­ten sud­ske prak­se je vi­še de­ce­ni­ja bio zna­čaj­no sred­stvo na­še ko­mu­ni­ka­ci­je sa struč­nom jav­no­šću. Pre­ži­veo je ustav­ne i dr­žav­ne re­for­me, se­ce­si­ju re­pu­bli­ka čla­ni­ca, pro­me­nu dr­žav­nog i dru­štve­nog ure­đe­nja. U nje­mu se, kao u ogle­da­lu, uvek od­sli­ka­va­la na­ša stvar­nost (na­ci­o­na­li­za­ci­ja, su­sta­na­ri, pri­va­ti­za­ci­ja, rat­na šte­ta, re­sti­tu­ci­ja, or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal...). Za­slu­žu­je da tra­je i da­lje, bar još ono­li­ko ko­li­ko je već pri­su­tan u na­šoj struč­noj jav­no­sti.

Be­o­grad, 2014. go­di­ne

Glav­ni i od­go­vor­ni ured­nik Bil­te­na
Sne­ža­na An­dre­je­vićKONTAKT FORMA - BESPLATNA PREZENTACIJA

Ako želite da se više informišete o našim proizvodima, knjigama i softveru, naši kvalifikovani predstavnici će Vas posetiti, u terminu koji Vam odgovara. Molimo Vas da u Kontakt formi popunite osnovne podatke.

Hvala na poverenju. 

Vaši podaci

 

Naziv firme

 

Služba-sektor

 

Ime i prezime

 

Funkcija

 

PIB

 
     

Poštanski broj i mesto

 

Adresa - ulica i broj

 

 

 
     

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

Komentar

 

 
 

Želim da naručim izabran proizvod, pošaljite mi račun 
Kontaktirajte me radi zakazivanja prezentacije
Pošaljite mi materijal sa dodatnim informacijama

Upišite tekst sa slike:

verifikacioni kod

 

 

INTERMEX ONLINE

NAJNOVIJE VESTI IZ MEDIJA
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jul/avgust 2019.

KRIVIČNO PRAVO

Pritvor - Pojam, ratio legis predviđanja, međunarodni pravni standardi, norma i praksa u Republici Srbiji)


SUDSKA PRAKSA

Uslovni otpust - Zabrana primene Zakona o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima


NOVI PROPISI

Doživotni zatvor, uslovni otpust i strožije kažnjavanje povratnika i višestrukih povratnika - Novi instituti i strožije kažnjavanje


SUDSKA PRAKSA

Izvršenje kazne zatvora - Zastarelost


IZMENE ZAKONA

Izvršenje krivičnih sankcija


SUDSKA PRAKSA - VRHOVNI KASACIONI SUD

Krivični predmeti - Zahtev za zaštitu zakonitosti


NOVI PROPISI

Besplatna pravna pomoć


SUDSKA PRAKSA

Nadripisarstvo


NOVI PROPISI

Lobiranje (14. avgust 2019. godine - početak Novog Zakona o lobiranju)


MIŠLJENJA

Agencija za borbu protiv korupcije


MIŠLJENJA

Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma


EKOLOGIJA

Ekološka svest i pravo


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)