POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Januar 2014

Naredba o obaveznom atestiranju pamuka

PRESTAJE DA VAŽI - sa 1/14 - PRAVILNIKOM
"Službeni list SFRJ", broj 65/84, strana: 1428 od 07.12.1984.
"Službeni list SFRJ", broj 44/88, strana: 1230 od 29.07.1988.
"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 12 od 06.01.2014.


Naredba o obaveznom atestiranju vune

PRESTAJE DA VAŽI - sa 1/14 - PRAVILNIKOM
"Službeni list SFRJ", broj 65/84, strana: 1427 od 07.12.1984.
"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 12 od 06.01.2014.


Naredba o tekstilnim proizvodima koji u prometu moraju biti snabdeveni uverenjem o kvalitetu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 1/14 - 1. jula 2015. godine - PRAVILNIKOM
"Službeni list SRJ", broj 14/92, strana: 191 od 26.06.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 12 od 06.01.2014.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - medicinske električne manometre za kontinuirano merenje temperature ljudskog tela

PRESTAJE DA VAŽI - sa 118/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 18/90, strana: 775 od 30.03.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 105 od 30.12.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - medicinske električne termometre za merenje maksimalne temperature ljudskog tela

PRESTAJE DA VAŽI - sa 118/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 18/90, strana: 777 od 30.03.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 105 od 30.12.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za elektronska (statička) brojila reaktivne električne energije klase tačnosti 2 i 3

PRESTAJE DA VAŽI - sa 118/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 47/98, strana: 4 od 25.09.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 116 od 30.12.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za medicinske (humane) termometre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 118/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 34/96, strana: 1 od 26.07.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 105 od 30.12.2013.


Pravilnik o obaveznom atestiranju jute

PRESTAJE DA VAŽI - sa 1/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 8/91, strana: 136 od 01.02.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 12 od 06.01.2014.


Pravilnik o stručnoj spremi, stručnoj obuci, ispitima, dozvolama i ovlašćenjima vazduhoplovno-tehničkog osoblja i vazduhoplovnog osoblja tehničke pripreme

PRESTAJE DA VAŽI - sa 10/14 - Pravilnikom o o izmenama i dopunama Pravilnika o obezbeđivanju kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o odobravanju vazduhoplovno-tehničkih organizacija i osoblja koje se bave ovim poslovima
"Službeni list SFRJ", broj 35/87, strana: 886 od 22.05.1987.
"Službeni list SFRJ", broj 8/89, strana: 215 od 03.02.1989.
"Službeni list SRJ", broj 11/93, strana: 242 od 12.03.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 65 od 31.01.2014.


Arbitražna pravila Komisije Ujedinjenih nacija za međunarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) pred Spoljnotrgovinskom arbitražom pri Privrednoj komori Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 81 od 10.01.2014.


Autentično tumačenje odredbi člana 22. stav 1. tačka 1) i člana 29. stav 5. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 119/12)

"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 3 od 26.12.2013.


Cena usluge obeležavanja (markiranja) derivata nafte

"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 67 od 10.01.2014.


Daljinar za međumesni saobraćaj

"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 250 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 90 od 10.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 96 od 15.01.2014.


Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (ADN)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/14, strana: 1 od 15.01.2014.


Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 228 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 85 od 10.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 93 od 26.12.2013.


Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 91 od 26.12.2013.


Indeksi potrošačkih cena za decembar 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 7 od 15.01.2014.


Iznos mesečne osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 29 od 29.01.2014.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 28 od 29.01.2014.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 28 od 29.01.2014.


Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 29 od 29.01.2014.


Iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 29 od 29.01.2014.


Izvod iz Odluke Proširene komisije Evrokontrola broj 123 od 4. decembra 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 32 od 10.01.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 2 od 10.01.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 2 od 15.01.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 2 od 17.01.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 2 od 22.01.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 2 od 24.01.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 2 od 26.12.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 2 od 31.01.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 2 od 06.01.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 2 od 30.12.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 2 od 29.01.2014.


Kolektivni ugovor za Javno preduzeće "Pošta Srbije", Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 40 od 10.01.2014.


Kolektivni ugovor za Javno preduzeće PTT saobraćaja "Srbija"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 121/07, strana: 16 od 20.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 82/09, strana: 38 od 06.10.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 98/10, strana: 60 od 24.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 81 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 40 od 10.01.2014.


Lista avio-prevozilaca kojima je zabranjeno letenje u Evropskoj uniji

"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 33 od 10.01.2014.


Lista avio-prevozilaca kojima je zabranjeno letenje u Evropskoj uniji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 79/13, strana: 41 od 06.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 33 od 10.01.2014.


Lista odobrenih supstanci

"Službeni glasnik RS", broj 117/13, strana: 421 od 30.12.2013.


Lista sredstava za zaštitu bilja na osnovu izdatih rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja

"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 131 od 30.12.2013.


Maloprodajne cene duvanski proizvoda (Monus)

"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 95 od 15.01.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 35 od 29.01.2014.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (BAT)

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 192 od 26.12.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 88 od 10.01.2014.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (JTI)

"Službeni glasnik RS", broj 117/13, strana: 638 od 30.12.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (JTI)

"Službeni glasnik RS", broj 117/13, strana: 639 od 30.12.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (JTI)

"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 88 od 10.01.2014.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Monus)

"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 45 od 22.01.2014.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Monus)

"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 87 od 10.01.2014.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 45 od 26.12.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 45 od 26.12.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (TDR)

"Službeni glasnik RS", broj 117/13, strana: 639 od 30.12.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (TDR)

"Službeni glasnik RS", broj 117/13, strana: 640 od 30.12.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Veletabak)

"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 45 od 22.01.2014.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Veletabak)

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 192 od 26.12.2013.


Naredba o obaveznom atestiranju pamuka

PRESTAJE DA VAŽI - sa 1/14 - PRAVILNIKOM
"Službeni list SFRJ", broj 65/84, strana: 1428 od 07.12.1984.
"Službeni list SFRJ", broj 44/88, strana: 1230 od 29.07.1988.
"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 12 od 06.01.2014.


Naredba o obaveznom atestiranju vune

PRESTAJE DA VAŽI - sa 1/14 - PRAVILNIKOM
"Službeni list SFRJ", broj 65/84, strana: 1427 od 07.12.1984.
"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 12 od 06.01.2014.


Naredba o tekstilnim proizvodima koji u prometu moraju biti snabdeveni uverenjem o kvalitetu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 1/14 - 1. jula 2015. godine - PRAVILNIKOM
"Službeni list SRJ", broj 14/92, strana: 191 od 26.06.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 12 od 06.01.2014.


Naredba o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 20 od 17.01.2014.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kanadske komercijalne korporacije o strateškoj ekonomskoj saradnji

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/14, strana: 1999 od 15.01.2014.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica čiji je ulazak ili boravak nezakonit

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/14, strana: 1999 od 15.01.2014.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o policijskoj saradnji

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/14, strana: 1999 od 15.01.2014.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o isporukama prirodnog gasa u Republiku Srbiju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/14, strana: 1999 od 15.01.2014.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti železničkog saobraćaja

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/14, strana: 1999 od 15.01.2014.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Republike Srbije i Republike Belorusije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/14, strana: 1999 od 15.01.2014.


Odluka o broju sudija u sudovima

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 84 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 155 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 21 od 22.01.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Pravila o radu transportnog sistema prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 36 od 22.01.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program subvencija za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/13, strana: 84 od 27.12.2013.


Odluka o izboru člana Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija

"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 3 od 26.12.2013.


Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 70/12, strana: 3 od 23.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 92/12, strana: 3 od 26.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/12, strana: 3 od 13.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 36 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 18 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 43 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 7 od 20.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 4 od 27.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 18 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 36 od 22.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 27 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 46 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 3 od 03.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 89/13, strana: 3 od 10.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 95 od 31.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 70 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 3 od 17.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 3 od 26.12.2013.


Odluka o izboru predsednika Ustavnog suda

"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 29 od 29.01.2014.


Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Naučnoistraživačke ustanove "Geoinstitut"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 119/13 - Odlukom o prestanku rada Geološkog instituta Srbije d.o.o. Beograd
"Službeni glasnik RS", broj 73/06, strana: 5 od 01.09.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 18 od 30.12.2013.


Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Istraživačko-razvojnog instituta Lola društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 11 od 29.01.2014.


Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine

"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 10 od 29.01.2014.


Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 68/13, strana: 14 od 01.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 10 od 29.01.2014.


Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene Borsko-majdanpečkog rudarskog basena

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 70/11, strana: 13 od 23.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 6 od 17.01.2014.


Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene Borsko-majdanpečkog rudarskog basena

"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 6 od 17.01.2014.


Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Stalać - Đunis

"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 4 od 15.01.2014.


Odluka o koordiniranom sprovođenju izbora za narodne poslanike i izbora za odbornike skupština jedinica lokalne samouprave, raspisanih za 16. mart 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 9/14, strana: 3 od 30.01.2014.


Odluka o matičnim područjima opštine Aleksinac

"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 52 od 10.01.2014.


Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 10 od 24.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 83/13, strana: 3 od 20.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 34 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 44 od 26.12.2013.


Odluka o naknadama za korišćenje Spomenika prirode "Park Bukovička Banja"

"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 198 od 30.12.2013.


Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 119/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 5/12, strana: 23 od 25.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 26 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 98 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 39/13, strana: 71 od 30.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 70/13, strana: 20 od 07.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 25 od 30.12.2013.


Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre

"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 25 od 30.12.2013.


Odluka o nastavljanju vršenja funkcije zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 156 od 26.12.2013.


Odluka o obrazovanju Komisije za javno-privatno partnerstvo

"Službeni glasnik RS", broj 13/12, strana: 3 od 24.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/12, strana: 206 od 13.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 6 od 21.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 7 od 24.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 71 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 31 od 26.12.2013.


Odluka o obrazovanju Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine

"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 13 od 29.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 11 od 29.01.2014.


Odluka o obrazovanju Komisije za versku nastavu u školi

"Službeni glasnik RS", broj 9/14, strana: 4 od 30.01.2014.


Odluka o obrazovanju Međuresorske radne grupe za izradu programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike

"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 3 od 30.12.2013.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za izradu Nacionalne strategije za razvoj sporta za period od 2014. do 2018. godine i akcionog plana za njenu primenu

"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 31 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 3 od 30.12.2013.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za konsolidaciju infrastrukture informacionih sistema državnih organa

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 31 od 26.12.2013.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 31 od 26.12.2013.


Odluka o obrazovanju Saveta za mlade

"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 10 od 29.01.2014.


Odluka o obrazovanju Saveta za prava deteta

"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 6 od 31.01.2014.


Odluka o obrazovanju Tela za koordinaciju bezbednosti saobraćaja na putevima

"Službeni glasnik RS", broj 109/12, strana: 5 od 16.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 3 od 06.01.2014.


Odluka o određivanju boje glasačkog listića i boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije, za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 16. mart 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 9/14, strana: 3 od 30.01.2014.


Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji opštine Plandište

"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 78 od 06.01.2014.


Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji opštine Veliko Gradište

"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 44 od 22.01.2014.


Odluka o osnivanju Opšte bolnice Knjaževac

"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 9 od 31.01.2014.


Odluka o osnivanju Opšte bolnice Kraljevo

"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 8 od 31.01.2014.


Odluka o osnivanju Opšte bolnice Prijepolje

"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 10 od 31.01.2014.


Odluka o osnivanju Opšte bolnice Surdulica

"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 7 od 31.01.2014.


Odluka o osnivanju Opšte bolnice Užice

"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 8 od 31.01.2014.


Odluka o osnivanju Opšte bolnice Vranje

"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 9 od 31.01.2014.


Odluka o osnivanju Opšte bolnice Zaječar

"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 7 od 31.01.2014.


Odluka o osnivanju Regionalnog razvojnog saveta za region Šumadije i Zapadne Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 51/11, strana: 80 od 13.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 67/11, strana: 42 od 13.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 74/11, strana: 7 od 05.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 50/12, strana: 39 od 18.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 52/13, strana: 7 od 14.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 4 od 18.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 1 od 29.01.2014.


Odluka o osnivanju Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

"Službeni glasnik RS", broj 73/04, strana: 1 od 25.06.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 14 od 22.01.2014.


Odluka o osnivanju Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

"Službeni glasnik RS", broj 73/04, strana: 3 od 25.06.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 15 od 22.01.2014.


Odluka o ovlašćenju za preuzimanje ovlašćenja ministra privrede

"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 16 od 29.01.2014.


Odluka o prestanku funkcije zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 162 od 26.12.2013.


Odluka o prestanku funkcije zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 151 od 24.01.2014.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Gradsko zelenilo" Novi Sad i tekućeg održavanja zelenila za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1833 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/13, strana: 916 od 25.07.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1271 od 27.12.2013.


Odluka o raspisivanju izbora za narodne poslanike

"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 3 od 29.01.2014.


Odluka o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine grada Beograda

"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 3 od 17.01.2014.


Odluka o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine opštine Aranđelovac

"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 3 od 24.01.2014.


Odluka o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine opštine Bor

"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 3 od 24.01.2014.


Odluka o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine opštine Negotin

"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 3 od 17.01.2014.


Odluka o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine opštine Pećinci

"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 3 od 17.01.2014.


Odluka o sedištu Uprave carina, osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i referata

"Službeni glasnik RS", broj 14/10, strana: 7 od 17.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 83/10, strana: 148 od 09.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 52/11, strana: 28 od 15.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 99/11, strana: 55 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 6 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 17 od 30.12.2013.


Odluka o upravljanju tokovima gotovine

"Službeni glasnik RS", broj 60/12, strana: 16 od 20.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 15 od 24.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 77 od 26.12.2013.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 52/13, strana: 3 od 14.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 13 od 29.01.2014.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje nuklearnim objektima u Republici Srbiji sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 3 od 31.01.2014.


Odluka o utvrđivanju Energetskog bilansa Republike Srbije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 23 od 26.12.2013.


Odluka o utvrđivanju iznosa nadoknada za upis u imenik, za izdavanje i obnavljanje licence, za izdavanje izvoda iz imenika, uverenja i potvrda iz evidencija Farmaceutske komore Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 27/11, strana: 107 od 20.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 50/12, strana: 58 od 18.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 21/13, strana: 20 od 06.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 152 od 24.01.2014.


Odluka o utvrđivanju Mesta boja na Čokešini i sedam nadgrobnih spomenika u Čokešini za znamenito mesto

"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 14 od 29.01.2014.


Odluka o utvrđivanju Mesta starateljstva i dva spomenika kod stare železničke stanice u Mačvanskom Prnjavoru za znamenito mesto

"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 16 od 29.01.2014.


Odluka o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za transport prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 189 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 99 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 36 od 22.01.2014.


Odluka o utvrđivanju osnovice i stope članarine Regionalnoj privrednoj komori Sombor za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 79 od 06.01.2014.


Odluka o utvrđivanju osnovice i stope doprinosa (članarine) Sremskoj privrednoj komori za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 60 od 10.01.2014.


Odluka o utvrđivanju osnovice i stope i načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Niš u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 82 od 15.01.2014.


Odluka o utvrđivanju osnovice i stope i o načinu o rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Zrenjanin za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 80 od 06.01.2014.


Odluka o utvrđivanju osnovice, stope, načina i roka plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Pančevo za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 197 od 30.12.2013.


Odluka o utvrđivanju osnovice, stope, načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Leskovac u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 131 od 17.01.2014.


Odluka o utvrđivanju Parka prijateljstva u Novom Beogradu za znamenito mesto

"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 15 od 29.01.2014.


Odluka o utvrđivanju poslova platnog prometa u vezi s gotovinom koje može da obavlja agent i o uslovima za obavljanje tih poslova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 115/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 60/12, strana: 7 od 20.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 68 od 26.12.2013.


Odluka o utvrđivanju poslova platnog prometa u vezi s gotovinom koje može da obavlja agent i o uslovima za obavljanje tih poslova

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 68 od 26.12.2013.


Odluka o utvrđivanju Spomenika vojvodi Vuku Popoviću u Beogradu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 14 od 29.01.2014.


Odluka o utvrđivanju stare i retke bibliotečke građe za kulturno dobro od velikog značaja

"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 53 od 10.01.2014.


Odluka o utvrđivanju visine članarine, osnovici na koju se obračunava, načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Užice

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 181 od 26.12.2013.


Odluka o utvrđivanju visine članarine, osnovici na osnovu koje se obračunava, načinu i rokovima plaćanja članarine Privrednoj komori Srbije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 59 od 10.01.2014.


Odluka o utvrđivanju visine članarine, osnovici na osnovu koje se obračunava, načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac za 2013. godinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 118/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 109 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 197 od 30.12.2013.


Odluka o utvrđivanju visine članarine, osnovici na osnovu koje se obračunava, načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 197 od 30.12.2013.


Odluka o utvrđivanju visine članarine, osnovici na osnovu koje se obračunava, načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Požarevac za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 196 od 30.12.2013.


Odluka o utvrđivanju visine članarine, osnovici, načinu i rokovima plaćanja Regionalnoj privrednoj komori Kruševac za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 44 od 26.12.2013.


Odluka o utvrđivanju visine i osnovice, načinu i rokovima plaćanja članarine Privrednoj komori Vojvodine za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 182 od 26.12.2013.


Odluka o visini članarine za članove Farmaceutske komore Srbije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 152 od 24.01.2014.


Odluka o visini članarine, osnovici na osnovu koje se obračunava i načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Zaječar za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 198 od 30.12.2013.


Odluka o visini naknade za emitovanje televizijskog i/ili radio programa

"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 45 od 25.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 151 od 24.01.2014.


Odluka o visini naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 181 od 26.12.2013.


Odluka o visini stope i osnovici komorskog doprinosa Regionalne privredne komore Kikinda za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 44 od 26.12.2013.


Odluka o vrednosti koeficijenta za obračun visine naknade za licence za obavljanje energetskih delatnosti za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 34 od 26.12.2013.


Odluka Proširene komisije Evrokontrola broj 124 od 4. decembra 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 32 od 10.01.2014.


Odluke o davanju saglasnosti na odluke o dopuni Pravila o radu distributivnog sistema električne energije

"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 34 od 26.12.2013.


Odluke o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 38 od 26.12.2013.


Odluke o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 32 od 26.12.2013.


Odluke o imenovanjima u Disciplinskoj komisiji Visokog saveta sudstva

"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 30 od 29.01.2014.


Odluke o prestanku funkcije zamenicima javnih tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 32 od 15.01.2014.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 155 od 26.12.2013.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 194 od 30.12.2013.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 9/14, strana: 107 od 30.01.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj IUz-921/2012

"Službeni glasnik RS", broj 7/14, strana: 3 od 28.01.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj Už-2472/2011

"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 185 od 30.12.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-179/2009, Už-42/2011, Už-3390/2011, Už-4041/2010, Už-7749/2013

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 83 od 26.12.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-3187/2010, Už-4956/2010, Už-5436/2010, IUo-1451/2010, IUo-69/2011, Už-4064/2011

"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 58 od 06.01.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 9 od 06.01.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 6 od 17.01.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 5 od 15.01.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 9 od 26.12.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 3 od 31.01.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 6 od 30.12.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 4 od 10.01.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 5 od 29.01.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 3 od 24.01.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 7 od 22.01.2014.


Opšte obavezujuće uputstvo emiterima radi omogućavanja nesmetanog informisanja gledalaca sa oštećenim sluhom u toku predizborne kampanje

"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 55 od 31.01.2014.


Opšti uslovi prevoza u međumesnom drumskom prevozu putnika

"Službeni glasnik RS", broj 102/09, strana: 31 od 07.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 250 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 89 od 10.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 95 od 15.01.2014.


Plan raspodele frekvencija za GSM/DCS 1800 radio sistem

PRESTAJE DA VAŽI - sa 10/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 17/08, strana: 16 od 13.02.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 18 od 31.01.2014.


Plan zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 185 od 30.12.2013.


Podaci o kretanju prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa i o kretanju potrošačkih cena u Republici Srbiji od 1. jula do 31. decembra 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 150 od 24.01.2014.


Podaci o prosečnim godišnjim zaradama i prosečnim godišnjim zaradama bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 150 od 24.01.2014.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u decembru 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 150 od 24.01.2014.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u novembru 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 68 od 26.12.2013.


Podaci o prosečnoj godišnjoj zaradi po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćenoj u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 6 od 24.01.2014.


Podaci o visini prosečne mesečne zarade po zaposlenom isplaćene u četvrtom kvartalu 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 150 od 24.01.2014.


Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti grada Požarevca

"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 37 od 22.01.2014.


Pravila o praćenju tehničkih i komercijalnih pokazatelja i regulisanju kvaliteta isporuke i snabdevanja električnom energijom i prirodnim gasom

"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 29 od 10.01.2014.


Pravila o radu distributivnog sistema ("Centar" Kragujevac)

"Službeni glasnik RS", broj 4/10, strana: 113 od 29.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 56 od 10.01.2014.


Pravila o radu distributivnog sistema ("Elektrosrbija" Kraljevo)

"Službeni glasnik RS", broj 4/10, strana: 86 od 29.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 156 od 31.01.2014.


Pravila o radu distributivnog sistema ("Elektrovojvodina" Novi Sad)

"Službeni glasnik RS", broj 8/10, strana: 73 od 24.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 54 od 10.01.2014.


Pravila o radu distributivnog sistema ("Jugoistok" Niš)

"Službeni glasnik RS", broj 4/10, strana: 140 od 29.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 76 od 15.01.2014.


Pravila o radu distributivnog sistema (Elektrodistribucija - Beograd)

"Službeni glasnik RS", broj 5/10, strana: 122 od 05.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 79 od 15.01.2014.


Pravilnik o bližim uslovima u pogledu tehničke opremljenosti i kadrovske osposobljenosti za obavljanje ostalih poslova meteorološke i hidrološke delatnosti

"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 54 od 31.01.2014.


Pravilnik o brojilima reaktivne električne energije klase tačnosti 2 i 3

"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 116 od 30.12.2013.


Pravilnik o detaljnim merama za primenu zajedničkih osnovnih standarda obezbeđivanja u vazduhoplovstvu

"Službeni glasnik RS", broj 78/11, strana: 262 od 19.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 130 od 31.01.2014.


Pravilnik o dokumentaciji i načinu uvoza lekova koji nemaju dozvolu za lek, odnosno medicinskih sredstava koja nisu upisana u Registar medicinskih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 5 od 10.01.2014.


Pravilnik o dopuni zajedničkih osnovnih standarda obezbeđivanja u civilnom vazduhoplovstvu

"Službeni glasnik RS", broj 19/11, strana: 57 od 18.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 149 od 31.01.2014.


Pravilnik o dozvoli za obavljanje pregleda obezbeđivanja

"Službeni glasnik RS", broj 23/12, strana: 313 od 28.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 150 od 31.01.2014.


Pravilnik o elementima železničke infrastrukture

"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 50 od 31.01.2014.


Pravilnik o elementima železničke infrastrukture

PRESTAJE DA VAŽI - sa 10/14 - ZEMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 114/06, strana: 20 od 22.12.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 50 od 31.01.2014.


Pravilnik o imunizaciji i načinu zaštite lekovima

"Službeni glasnik RS", broj 11/06, strana: 114 od 07.02.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 36 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 265 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 99/13, strana: 18 od 15.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 130 od 30.12.2013.


Pravilnik o iznosu članarine za članove Komore ovlašćenih revizora

"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 92 od 15.01.2014.


Pravilnik o iznosu nadoknada Komore ovlašćenih revizora

"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 93 od 15.01.2014.


Pravilnik o iznosu posebnog članskog doprinosa za članove Komore ovlašćenih revizora

"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 94 od 15.01.2014.


Pravilnik o kategorizaciji državnih vodnih puteva

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 67 od 26.12.2013.


Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike

"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 51 od 30.12.2013.


Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike

PRESTAJE DA VAŽI - sa 118/13 - osim odredaba koje se odnose na druga pravna lica - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 114/06, strana: 23 od 22.12.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 119/08, strana: 76 od 26.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 9/09, strana: 68 od 06.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 4/10, strana: 19 od 29.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 3/11, strana: 13 od 24.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/12, strana: 12 od 23.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 51 od 30.12.2013.


Pravilnik o licencama za prevoz u železničkom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 9/14, strana: 108 od 30.01.2014.


Pravilnik o licencama za upravljanje železničkom infrastrukturom

"Službeni glasnik RS", broj 9/14, strana: 110 od 30.01.2014.


Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 7/14, strana: 5 od 28.01.2014.


Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 58/13, strana: 204 od 04.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 66 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 26 od 29.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 100/13, strana: 27 od 18.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 7/14, strana: 5 od 28.01.2014.


Pravilnik o medicinskim termometrima

"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 105 od 30.12.2013.


Pravilnik o mernim sistemima za komprimovana gasovita goriva za vozila

"Službeni glasnik RS", broj 9/14, strana: 86 od 30.01.2014.


Pravilnik o metodama ispitivanja opasnih svojstava hemikalija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 117/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 42/11, strana: 11 od 13.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 117/13, strana: 66 od 30.12.2013.


Pravilnik o metodama ispitivanja opasnih svojstava hemikalija

"Službeni glasnik RS", broj 117/13, strana: 66 od 30.12.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - medicinske električne manometre za kontinuirano merenje temperature ljudskog tela

PRESTAJE DA VAŽI - sa 118/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 18/90, strana: 775 od 30.03.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 105 od 30.12.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - medicinske električne termometre za merenje maksimalne temperature ljudskog tela

PRESTAJE DA VAŽI - sa 118/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 18/90, strana: 777 od 30.03.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 105 od 30.12.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za elektronska (statička) brojila reaktivne električne energije klase tačnosti 2 i 3

PRESTAJE DA VAŽI - sa 118/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 47/98, strana: 4 od 25.09.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 116 od 30.12.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za medicinske (humane) termometre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 118/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 34/96, strana: 1 od 26.07.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 105 od 30.12.2013.


Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica sa invaliditetom (sa PRILOGOM: OBRASCI – ONSZ-I, INSZ-I)

PAŽNJA – OBRAZAC – INSZ-I - ZAMENJEN NOVIM – sa 74/2013 i 118/2013 – od 01.03.2014
"Službeni glasnik RS", broj 72/06, strana: 5 od 29.08.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 3 od 21.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 76 od 30.12.2013.


Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za novozaposlene starije od 45, odnosno 50 godina (sa PRILOGOM: OBRASCI - ONSZ, INSZ)

PAŽNJA – OBRAZAC - INSZ - ZAMENJENI NOVIM – sa 74/2013 i 118/2013 – od 01.03.2014
"Službeni glasnik RS", broj 99/04, strana: 1 od 31.08.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 33/05, strana: 13 od 12.04.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 72/06, strana: 17 od 29.08.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 3 od 21.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 76 od 30.12.2013.


Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za pripravnike i novozaposlena lica mlađa od 30 godina (sa PRILOGOM: OBRASCI – ONSZ-P, ONSZ-M, INSZ-P i INSZ-M)

PAŽNJA – OBRASCI – INSZ-P i INSZ-M - ZAMENJENI NOVIM – sa 74/2013 i 118/2013 – od 01.03.2014
"Službeni glasnik RS", broj 72/06, strana: 9 od 29.08.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 3 od 21.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 76 od 30.12.2013.


Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja poreza na zarade u slučaju umanjenja poreske osnovice

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 46 od 26.12.2013.


Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja poreza na zarade u slučaju umanjenja poreske osnovice (Sa PRILOGOM: OBRASCI - Obrazac I)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 115/13 - osim odredaba člana 11. st. 1. i 2. koji prestaju da važe 1. marta 2014. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 116/06, strana: 21 od 29.12.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 37/07, strana: 4 od 24.04.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 46 od 26.12.2013.


Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica sa invaliditetom (Sa PRILOGOM: OBRASCI - OPNR-I)

PAŽNJA – OBRAZAC – OPNR-I - ZAMENJEN NOVIM – sa 118/2013 – od 01.03.2014
"Službeni glasnik RS", broj 72/06, strana: 15 od 29.08.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 76 od 30.12.2013.


Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica starijih od 45 godina (Sa PRILOGOM: OBRASCI - OPNR-S)

PAŽNJA – OBRAZAC – OPNR-S - ZAMENJEN NOVIM – sa 118/2013 – od 01.03.2014
"Službeni glasnik RS", broj 72/06, strana: 19 od 29.08.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 76 od 30.12.2013.


Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje pripravnika i lica mlađih od 30 godina (Sa PRILOGOM: OBRASCI - OPNR-P, OPNR-M)

PAŽNJA – OBRAZSCI – OPNR-P i OPNR-M - ZAMENJENI NOVIM – sa 118/2013 – od 01.03.2014
"Službeni glasnik RS", broj 72/06, strana: 22 od 29.08.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 76 od 30.12.2013.


Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem

PRESTAJE DA VAŽI - sa 118/13 - 31. decembra 2014. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 106/06, strana: 17 od 24.11.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 21 od 30.12.2013.


Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem

"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 21 od 30.12.2013.


Pravilnik o načinu priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 118/13 - 31. decembra 2014. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 106/06, strana: 12 od 24.11.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 111/06, strana: 79 od 12.12.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 42 od 30.12.2013.


Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica

"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 42 od 30.12.2013.


Pravilnik o načinu umanjivanja neto prihoda zaposlenog u javnom sektoru

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 47 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 24 od 29.01.2014.


Pravilnik o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 60 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 24 od 29.01.2014.


Pravilnik o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku (Sa PRILOGOM: OBRASCI - PP OPJ, PP OPJ-1, PP OPJ-2, PP OPJ-3, PP OPJ-4, PP OPJ-5, PP OPJ-6, PP OPJ-7, PP OPJ-8)

PAŽNJA – SVI OBRASCI (PP OPJ, PP OPJ-1, PP OPJ-2, PP OPJ-3, PP OPJ-4, PP OPJ-5, PP OPJ-6, PP OPJ-7 i PP OPJ-8) - ZAMENJENI NOVIM – sa 74/2013 i 118/2013 – od 1.03.2014
"Službeni glasnik RS", broj 137/04, strana: 31 od 24.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 82/06, strana: 108 od 29.09.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 31 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 3 od 21.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 76 od 30.12.2013.


Pravilnik o načinu utvrđivanja, plaćanja i podnošenja poreske prijave za porez po odbitku na druge prihode fizičkih lica po osnovu prodaje dobara kada se isplata prihoda vrši u gotovom novcu u momentu predaje dobara

"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 74 od 30.12.2013.


Pravilnik o najmanjem broju članova posade za bezbednu plovidbu koji moraju da imaju pomorski brodovi i druga pomorska plovila trgovačke mornarice

"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 45 od 06.01.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za gimnaziju

"Prosvetni glasnik", broj 5/90, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 3/91
"Prosvetni glasnik", broj 3/92, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 17/93, strana: 106 od 18.08.1993.
"Prosvetni glasnik", broj 2/94
"Prosvetni glasnik", broj 2/95
"Prosvetni glasnik", broj 8/95
"Prosvetni glasnik", broj 23/97
"Prosvetni glasnik", broj 2/02
"Prosvetni glasnik", broj 5/03, strana: 1 od 05.09.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 10/03, strana: 1 od 24.12.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 11/04, strana: 1 od 06.09.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 18/04, strana: 1 od 05.11.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 24/04, strana: 2 od 24.12.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 3/05, strana: 1 od 12.05.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 11/05, strana: 163 od 17.11.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 2/06, strana: 1 od 06.02.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 6/06, strana: 129 od 23.06.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 12/06, strana: 2 od 06.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 17/06, strana: 6 od 26.12.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 1/08, strana: 1 od 10.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 8/08, strana: 3 od 04.07.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 1/09, strana: 1 od 22.01.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 3/09, strana: 24 od 18.03.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 10/09, strana: 64 od 31.12.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 5/10, strana: 1 od 05.07.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 7/11, strana: 12 od 27.10.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 175 od 15.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 2 od 26.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 17/13, strana: 1 od 30.10.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 18/13, strana: 8 od 30.12.2013.


Pravilnik o obaveznom atestiranju jute

PRESTAJE DA VAŽI - sa 1/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 8/91, strana: 136 od 01.02.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 12 od 06.01.2014.


Pravilnik o obezbeđivanju kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o odobravanju vazduhoplovno-tehničkih organizacija i osoblja koje se bave ovim poslovima

"Službeni glasnik RS", broj 32/11, strana: 29 od 13.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 23/12, strana: 294 od 28.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 27/12, strana: 18 od 06.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 65 od 31.01.2014.


Pravilnik o obliku i sadržaju izveštaja o izvozu i uvozu robe dvostruke namene, pruženoj brokerskoj usluzi i tehničkoj pomoći

"Službeni glasnik RS", broj 9/14, strana: 64 od 30.01.2014.


Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV (Sa PRILOGOM: OBRASCI - Spisak organizacionih jedinica poreske uprave, EPPDV, PEPDV, ZBPDV, PBPDV, PPPDV)

"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 11 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 48 od 26.12.2013.


Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

"Službeni glasnik RS", broj 29/10, strana: 61 od 02.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 84/10, strana: 15 od 12.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 100/10, strana: 90 od 28.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 56/11, strana: 87 od 29.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 47 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 14/12, strana: 18 od 27.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 94/12, strana: 10 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 97/12, strana: 11 od 08.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 102/12, strana: 11 od 26.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 186 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 36 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 39/13, strana: 52 od 30.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 27 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 109/13, strana: 8 od 11.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 48 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 24 od 29.01.2014.


Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (Sa PRILOGOM: OBRASCI - PPI-1, PPI-2, PPI-3, PPI-4)

"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 17 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 90 od 30.12.2013.


Pravilnik o obrascima zahteva za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija

"Službeni glasnik RS", broj 8/11, strana: 74 od 11.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 16 od 10.01.2014.


Pravilnik o obrascima zahteva za subvencionisanje poreza na zarade i doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje (sa PRILOGOM: OBRASCI - ZSP, ZSD)

PAŽNJA – OBRASCI - ZSD i ZSP - ZAMENJENI NOVIM – sa 74/2013 i 118/2013 – od 01.03.2014
"Službeni glasnik RS", broj 36/11, strana: 127 od 27.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 3 od 21.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 76 od 30.12.2013.


Pravilnik o obrascu i sadržaju zahteva za izdavanje dozvole, obrascu dozvole obrascu i sadržaju sertifikata i potvrda koji prate izvoz i uvoz robe dvostruke namene

"Službeni glasnik RS", broj 9/14, strana: 31 od 30.01.2014.


Pravilnik o obrascu i sadržini legitimacije elektroenergetskog inspektora i inspektora opreme pod pritiskom

"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 18 od 22.01.2014.


Pravilnik o obrascu i sadržini legitimacije elektroenergetskog inspektora i inspektora opreme pod pritiskom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 5/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 44/06, strana: 34 od 26.05.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 18 od 22.01.2014.


Pravilnik o obrascu službene legitimacije inspektora za zaštitu životne sredine

"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 19 od 22.01.2014.


Pravilnik o obrascu službene legitimacije inspektora za zaštitu životne sredine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 5/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 35/05, strana: 9 od 19.04.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 19 od 22.01.2014.


Pravilnik o obrascu zahteva za izdavanje dozvole, obrascu dozvole i drugim obrascima dokumenata koji prate spoljnu trgovinu kontrolisanom robom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 96/07, strana: 60 od 22.10.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 80/12, strana: 3 od 15.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 9/14, strana: 31 od 30.01.2014.


Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku (sa PRILOGOM: OBRASCI - PP OD, PP OD-1, PP OD-P, PP OD-O, OS i OS-1)

PAŽNJA - SVI OBRASCI iz ovog Pravilnika (PP OD, PP OD-1, PP OD-P, PP OD-O, OS i OS-1) - ZAMENJENI su NOVIM - od 01.03.2014 (videti član 22. Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku - „Sl. glasnik RS“, br. 74/2013 i član 12. Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku -„Sl. glasnik RS“, br. 118/2013)
"Službeni glasnik RS", broj 96/04, strana: 7 od 24.08.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 105/04, strana: 4 od 21.09.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 65/05, strana: 22 od 26.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 82/06, strana: 100 od 29.09.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 15/12, strana: 32 od 02.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 24 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 27 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 3 od 21.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 75 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 76 od 30.12.2013.


Pravilnik o određivanju visine troškova stručne kontrole tehničke dokumentacije

"Službeni glasnik RS", broj 9/14, strana: 98 od 30.01.2014.


Pravilnik o operativnoj dozvoli za obavljanje javnog avio-prevoza

"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 151 od 31.01.2014.


Pravilnik o opštim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja i srednjeg stručnog obrazovanja u delu opšteobrazovnih predmeta

"Službeni glasnik RS", broj 117/13, strana: 603 od 30.12.2013.


Pravilnik o opštim standardima postignuća za osnovno obrazovanje odraslih

"Službeni glasnik RS", broj 50/13, strana: 35 od 07.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 163 od 26.12.2013.


Pravilnik o označavanju i obeležavanju tekstilnih proizvoda

PAŽNJA - primenjuje se od 1. jula 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 12 od 06.01.2014.


Pravilnik o označavanju obuće

PAŽNJA - primenjuje se od 1. jula 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 4 od 06.01.2014.


Pravilnik o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga i sprovođenju kontrole obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija

"Službeni glasnik RS", broj 73/11, strana: 87 od 30.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 50 od 15.01.2014.


Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku (sa OBRASCIMA: PPP-PD, PPP-PO)

"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 3 od 21.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 76 od 30.12.2013.


Pravilnik o posebnim zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati lica ovlašćena za vršenje poslova na plovnim objektima trgovačke mornarice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik SRS", broj 23/83, strana: 1260 od 18.06.1983.
"Službeni glasnik SRS", broj 27/83, strana: 1398 od 16.07.1983.
"Službeni glasnik RS", broj 112/12, strana: 33 od 27.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 9/14, strana: 72 od 30.01.2014.


Pravilnik o postupku evidencije, prezentacije sadržaja i postignutih rezultata na inovacionim i razvojnim projektima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 1/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 16/11, strana: 31 od 11.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 42 od 06.01.2014.


Pravilnik o postupku evidencije, prezentacije sadržaja i postignutih rezultata na inovacionim i razvojnim projektima

"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 42 od 06.01.2014.


Pravilnik o postupku i načinu izdavanja odobrenja za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca

"Službeni glasnik RS", broj 9/14, strana: 72 od 30.01.2014.


Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

"Službeni glasnik RS", broj 99/09, strana: 26 od 01.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 9 od 24.01.2014.


Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za turističkog vodiča i turističkog pratioca

"Službeni glasnik RS", broj 40/10, strana: 16 od 11.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 112 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 8 od 24.01.2014.


Pravilnik o Registru hemikalija

"Službeni glasnik RS", broj 100/11, strana: 191 od 29.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 16/12, strana: 67 od 07.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/12, strana: 69 od 08.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 15/13, strana: 47 od 14.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 48 od 26.12.2013.


Pravilnik o sadržaju godišnjeg izveštaja autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave

PRESTAJE DA VAŽI - sa 1/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 16/11, strana: 32 od 11.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 45 od 06.01.2014.


Pravilnik o sadržaju godišnjeg izveštaja subjekata inovacione delatnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 1/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 16/11, strana: 25 od 11.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 43 od 06.01.2014.


Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2013. godinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 3/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 279 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 8 od 15.01.2014.


Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 8 od 15.01.2014.


Pravilnik o sadržaju i roku za dostavljanje godišnjeg izveštaja autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 45 od 06.01.2014.


Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencija iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 89 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 33 od 26.12.2013.


Pravilnik o sadržaju, roku za dostavljanje i postupanju u slučaju nedostavljanja godišnjeg izveštaja subjekata inovacione delatnosti

"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 43 od 06.01.2014.


Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike

"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 22 od 30.12.2013.


Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (Sa PRILOGOM: OBRASCI – Prilog 1. Bilans stanja, Prilog 2. Bilans uspeha Prilog 3. Izveštaj o tokovima gotovine, Prilog 4. Izveštaj o promenama na kapitalu, Prilog 5. Statistički aneks)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 118/13 - 31. decembra 2014. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 114/06, strana: 50 od 22.12.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 5/07, strana: 7 od 18.01.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 119/08, strana: 77 od 26.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 2/10, strana: 13 od 15.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/12, strana: 12 od 23.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 118/12, strana: 39 od 14.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 22 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 7 od 15.01.2014.


Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Vinogradarskog registra, kao i o obrascu zahteva za upis u Vinogradarski registar

"Službeni glasnik RS", broj 33/10, strana: 14 od 18.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 9/14, strana: 99 od 30.01.2014.


Pravilnik o sadržini i obrascu ploče sa rasporedom radnog vremena, kao i o obrascu zapisa o satima odmora pomoraca

"Službeni glasnik RS", broj 9/14, strana: 67 od 30.01.2014.


Pravilnik o sadržini pozicija u obrascu Statistički izveštaj za privredna društva, zadruge i preduzetnike

"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 96 od 30.12.2013.


Pravilnik o sadržini registara, prijava i zahteva u postupku zaštite topografija poluprovodničkih proizvoda, kao i o vrstama podataka, načinu podnošenja prijave i objavljivanju topografija

"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 31 od 29.01.2014.


Pravilnik o sadržini, načinu vođenja i izgledu Registra robnih zapisa za poljoprivredne proizvode, kao i sadržini i načinu izdavanja robnog zapisa, načinu vođenja evidencije i izdatim robnim zapisima i obrascu robnog zapisa

"Službeni glasnik RS", broj 35/10, strana: 17 od 26.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 50 od 31.01.2014.


Pravilnik o Spisku korisnika javnih sredstava

PRESTAJE DA VAŽI - sa 120/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 90 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 34 od 31.12.2013.


Pravilnik o Spisku korisnika javnih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 34 od 31.12.2013.


Pravilnik o spoljnotrgovinskoj arbitraži pri Privrednoj komori Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 52/07, strana: 30 od 08.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 60 od 10.01.2014.


Pravilnik o Spoljnotrgovinskoj arbitraži pri Privrednoj komori Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 60 od 10.01.2014.


Pravilnik o sportskim granama u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 72/11, strana: 137 od 28.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 23/12, strana: 87 od 28.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 130 od 30.12.2013.


Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru u Kontnom planu za budžetski sistem

"Službeni glasnik RS", broj 103/11, strana: 245 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 273 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 26 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 270 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 76 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 255 od 31.12.2013.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj baletskoj školi

"Prosvetni glasnik", broj 11/12, strana: 17 od 07.11.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 18/13, strana: 8 od 30.12.2013.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi

PRESTAJE DA VAŽI - sa 18/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Prosvetni glasnik", broj 11/12, strana: 14 od 07.11.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 18/13, strana: 1 od 30.12.2013.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi

"Prosvetni glasnik", broj 18/13, strana: 1 od 30.12.2013.


Pravilnik o stručnoj spremi, stručnoj obuci, ispitima, dozvolama i ovlašćenjima vazduhoplovno-tehničkog osoblja i vazduhoplovnog osoblja tehničke pripreme

PRESTAJE DA VAŽI - sa 10/14 - Pravilnikom o o izmenama i dopunama Pravilnika o obezbeđivanju kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o odobravanju vazduhoplovno-tehničkih organizacija i osoblja koje se bave ovim poslovima
"Službeni list SFRJ", broj 35/87, strana: 886 od 22.05.1987.
"Službeni list SFRJ", broj 8/89, strana: 215 od 03.02.1989.
"Službeni list SRJ", broj 11/93, strana: 242 od 12.03.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 65 od 31.01.2014.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za označavanje, deklarisanje i način pakovanja gotove kože i krzna, proizvoda od prirodne i veštačke kože

PRESTAJE DA VAŽI - sa 1/14 - 1. jula 2015. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 56/09, strana: 7 od 22.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 4 od 06.01.2014.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za označavanje, obeležavanje i pakovanje tekstilnih proizvoda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 1/14 - 1. jula 2015. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 56/09, strana: 7 od 22.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 12 od 06.01.2014.


Pravilnik o tehničkim sredstvima za usporavanje saobraćaja na putu

"Službeni glasnik RS", broj 9/14, strana: 66 od 30.01.2014.


Pravilnik o tehničkim zahtevima u pogledu kvaliteta koje moraju da ispunjavaju poljoprivredni proizvodi koji se skladište u javnom skladištu

"Službeni glasnik RS", broj 37/10, strana: 13 od 01.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 50 od 31.01.2014.


Pravilnik o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 36 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 33 od 26.12.2013.


Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu "van dohvata ruke" primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima

"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 21 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 25 od 29.01.2014.


Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 96 od 26.12.2013.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Opšteg rezervata prirode "Bukovo"

"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 92 od 06.01.2014.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Opšteg rezervata prirode "Danilova kosa"

"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 95 od 06.01.2014.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Opšteg rezervata prirode "Vinatovača"

"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 88 od 06.01.2014.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Park prirode "Golija"

"Službeni glasnik RS", broj 7/14, strana: 361 od 28.01.2014.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Parka prirode "Sićevačka klisura"

"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 114 od 06.01.2014.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Predela izuzetnih odlika "Lepterija - Sokograd"

"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 110 od 06.01.2014.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Rezervata prirode "Prokop"

"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 99 od 06.01.2014.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Specijalnog rezervata prirode "Jelašnička klisura"

"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 84 od 06.01.2014.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Specijalnog rezervata prirode "Paljevine"

"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 80 od 06.01.2014.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Spomenik prirode "Lazarev kanjon"

"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 106 od 06.01.2014.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Spomenika prirode "Klokočevac"

"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 103 od 06.01.2014.


Pravilnik o uslovima i načinu davanja ovlašćenja privrednim subjektima i drugim pravnim licima za obavljanje poslova ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala, kao i ispitivanja dragocenih metala i njihovih legura

"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 30 od 26.12.2013.


Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

"Službeni glasnik RS", broj 104/11, strana: 3 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 274 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 27 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 77 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 254 od 31.12.2013.


Pravilnik o uslovima i postupku polaganja ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru

"Službeni glasnik RS", broj 9/14, strana: 28 od 30.01.2014.


Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 20 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 33 od 26.12.2013.


Pravilnik o uslovima konkurisanja i kriterijumima za izbor realizatora projekata koji se finansiraju iz budžetskih sredstava i fondova sa većinskim državnim vlasništvom

"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 40 od 06.01.2014.


Pravilnik o uslovima konkurisanja i kriterijumima za izbor realizatora projekata koji se finansiraju iz budžetskih sredstava i fondova sa većinskim državnim vlasništvom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 1/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 16/11, strana: 28 od 11.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 40 od 06.01.2014.


Pravilnik o uslovima pod kojima se izdaje odobrenje stranom avio-prevoziocu za obavljanje međunarodnog javnog avio-prevoza sa Republikom Srbijom

"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 82 od 09.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 155 od 31.01.2014.


Pravilnik o uslovima u pogledu prostora, opreme, nastavnih sredstava i stepena i vrste obrazovanja nastavnika i androloških asistenata za ostvarivanje nastavnog plana i programa osnovnog obrazovanja odraslih

"Prosvetni glasnik", broj 13/13, strana: 122 od 29.07.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 18/13, strana: 7 od 30.12.2013.


Pravilnik o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije i kriterijumima o izuzimanju od obaveze vršenja energetskog pregleda

"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 25 od 29.01.2014.


Pravilnik o uslovima za uvoz lekova i medicinskih sredstava koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 37/08, strana: 26 od 11.04.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 45/08, strana: 34 od 25.04.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 5 od 10.01.2014.


Pravilnik o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 125/12, strana: 3 od 31.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 10 od 29.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 17/13, strana: 50 od 21.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 149 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 38 od 29.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 24 od 22.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 84 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 218 od 13.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 193 od 30.12.2013.


Pravilnik o uslovima, načinu i postupku polaganja ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 46/09, strana: 21 od 19.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 94/10, strana: 23 od 10.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 9/14, strana: 28 od 30.01.2014.


Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica

"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 22 od 31.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 7 od 15.01.2014.


Pravilnik o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija/lokacija za terestričke analogne FM i TV radiodifuzne stanice za teritoriju Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 9/12, strana: 11 od 05.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 30/12, strana: 146 od 10.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 129 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 21 od 31.01.2014.


Pravilnik o utvrđivanju Plana raspodele radio-frekvencija za sisteme za pružanje javne elektronske komunikacione usluge - širokopojasne bežične pristupne sisteme (BWA), mobilne/fiksne komunikacione mreže (MFCN) i frekvencijskim opsezima 3400-3600 MHz i 3600-3800 MHz

"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 18 od 31.01.2014.


Pravilnik o utvrđivanju standardnih modela ugovora i predugovora o otkupu ukupnog iznosa proizvedene električne energije

"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 38 od 16.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 45 od 31.01.2014.


Pravilnik o visini naknade za izdavanje licence za prevoz u železničkom saobraćaju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 3/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 39/06, strana: 99 od 09.05.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 75 od 15.01.2014.


Pravilnik o visini naknade za izdavanje licence za upravljanje železničkom infrastrukturom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 3/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 39/06, strana: 99 od 09.05.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 75 od 15.01.2014.


Pravilnik o visini takse za izdavanje licence za prevoz u železničkom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 75 od 15.01.2014.


Pravilnik o visini takse za izdavanje licence za upravljanje železničkom infrastrukturom

"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 75 od 15.01.2014.


Pravilnik o visini takse za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda

"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 35 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 36 od 22.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 34 od 29.01.2014.


Pravilnik o vizama

"Službeni glasnik RS", broj 27/10, strana: 115 od 28.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 129 od 30.12.2013.


Pravilnik o zajedničkim pravilima za dodelu slotova i usklađivanju redova letenja na aerodromima

"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 56 od 31.01.2014.


Pravilnik o zdravstvenoj sposobnosti pomoraca

"Službeni glasnik RS", broj 9/14, strana: 72 od 30.01.2014.


PRESUDE Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci broj 35327/09 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 43 od 15.01.2014.


PRESUDE Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci broj 48499/08 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 32 od 15.01.2014.


PRESUDE Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci broj 49198/10 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 39 od 15.01.2014.


PRESUDE Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavkama br. 75271/10 i 67112/11 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 46 od 15.01.2014.


Rešeje o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za restituciju za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 17 od 31.01.2014.


Rešenja o davanju prethodne saglasnosti da sportske organizacije u svom nazivu sadrže naziv Srbija

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 44 od 26.12.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na zamenu zemljišta

"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 20 od 29.01.2014.


Rešenja o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 45 od 26.12.2013.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (AP Vojvodina, Odžaci)

"Službeni glasnik RS", broj 117/13, strana: 633 od 30.12.2013.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Ćuprija, Valjevo, Šabac)

"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 128 od 17.01.2014.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Pančevo, Žitorađa)

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 174 od 26.12.2013.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Surdulica)

"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 35 od 29.01.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 40 od 26.12.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 3 od 30.12.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 203 od 13.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 8 od 24.01.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 5 od 24.01.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 9 od 17.01.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 6 od 15.01.2014.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 10 od 31.01.2014.


Rešenja o postavljenjima, imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 16 od 29.01.2014.


Rešenja o razrešenju i imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 3 od 10.01.2014.


Rešenja o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 31 od 29.01.2014.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 19 od 29.01.2014.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 23 od 30.12.2013.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 29 od 26.12.2013.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 9/14, strana: 27 od 30.01.2014.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 4 od 10.01.2014.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 17 od 22.01.2014.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 29 od 26.12.2013.


Rešenje o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv "Srbija"

"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 19 od 17.01.2014.


Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na ulaganje kapitala Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije", Beograd u Privredno društvo za obnovljive izvore električne energije "EPS obnovljivi izbori" d.o.o. Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 9/14, strana: 26 od 30.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Javnog preduzeća "Nacionalni park Đerdap", Donji Milanovac za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 18 od 17.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Javnog preduzeća "Nacionalni park Tara", Bajina Bašta za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 18 od 17.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičke agencije za elektronske komunikacije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 4 od 10.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičke agencije za prostorno planiranje za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 9/14, strana: 26 od 30.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji finansijski izveštaj Javnog preduzeća "Putevi Srbije" za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 3 od 06.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja JP "Elektroprivreda Srbije", Beograd za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 19 od 30.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja PD "Drinsko-Limske hidroelektrane" d.o.o. Bajina Bašta za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 19 od 30.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja PD "Elektrodistribucija - Beograd", d.o.o. Beograd za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 21 od 30.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja PD "Elektrosrbija", d.o.o. Kraljevo za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 22 od 30.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja PD "Elektrovojvodina", d.o.o. Novi Sad za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 22 od 30.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja PD "EPS obnovljivi izvori", d.o.o. Užice za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 21 od 30.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja PD "Hidroelektrana Đerdap" d.o.o. Kladovo za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 19 od 30.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja PD "Jugoistok", d.o.o. Niš za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 21 od 30.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja PD "Panonske termoelektrane - toplane" d.o.o. Novi Sad za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 20 od 30.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja PD "Termoelektrane i kopovi Kostolac", d.o.o. Kostolac za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 20 od 30.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja PD "Termoelektrane Nikola Tesla", d.o.o. Obrenovac za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 20 od 30.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja PD ED "Centar" d.o.o. Kragujevac za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 21 od 30.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja PD za proizvodnju, preradu i transport uglja - Rudarski basen "Kolubara" d.o.o. Lazarevac za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 20 od 30.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja PD "EPS snabdevanje" d.o.o. Beograd za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 19 od 30.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Konsolidovane finansijske izveštaje Javnog preduzeća PTT saobraćaj "Srbija" za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 4 od 10.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o bratimljenju i saradnji između grada Jagodine, Republika Srbija i grada Verona, Republika Italija

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 43 od 26.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Agencije za privatizaciju za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 43 od 26.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 3 od 06.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o visini naknade za emitovanje televizijskog i/ili radio programa

"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 19 od 17.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o iznosu sredstava koja se prenose filijali u toku 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 18 od 29.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre

"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 18 od 30.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Kragujevca, Republika Srbija i grada Verona, Republika Italija

"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 16 od 22.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Sremska Mitrovica, Republika Srbija i grada Zvornika, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 16 od 22.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Vranja, Republika Srbija i grada Barija, Republika Italija

"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 16 od 22.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Vranja, Republika Srbija i gradske opštine Velenje, Republika Slovenija

"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 17 od 22.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Zrenjanina, Republika Srbija i grada Barija, Republika Italija

"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 16 od 22.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između gradske opštine Čukarica, Republika Srbija i opštine Ervenik, Šibensko-Kninska županija, Republika Hrvatska

"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 17 od 22.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Paraćin, Republika Srbija i opštine Kotor-Varoš, Republika Srpska

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 43 od 26.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Izmena i dopuna Finansijskog plana Agencije za bezbednost saobraćaja za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 19 od 17.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju mreže osnovnih škola sa sedištem na teritoriji opštine Bačka Palanka

"Službeni list APV", broj 50/13, strana: 1506 od 17.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 43 od 26.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 7 od 24.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 18 od 30.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program Crvenog krsta Srbije "Efikasan odgovor na nesreće - jačanje kapaciteta Crvenog krsta za delovanje u nesrećama"

"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 22 od 30.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program Crvenog krsta Srbije "Priprema za delovanje u nesrećama - obezbeđivanje minimalnih humanitarnih potreba i primenu utvrđenih standarda u opremanju i obuci timova Crvenog krsta Srbije za delovanje u nesrećama"

"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 8 od 30.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program Crvenog krsta Srbije "Za dobrotu svaki dan je dobar dan"

"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 8 od 30.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program Fonda za razvoj Republike Srbije za plasiranje sredstava privrednim subjektima na osnovu posebnih akata Vlade Republike Srbije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 18 od 31.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća "Putevi Srbije" za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 18 od 30.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća "Skijališta Srbije", Beograd za period 1. januar - 31. decembar 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 44 od 26.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa rada sa Finansijskim planom Turističke organizacije Srbije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 44 od 26.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na program poslovanja Javnog preduzeća "Nacionalni park Đerdap", Donji Milanovac za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 18 od 17.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Nacionalni park Fruška gora", Sremska Kamenica za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 18 od 17.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Pošta Srbije", Beograd za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 18 od 29.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Privrednog društva s ograničenom odgovornošću za strateški otkup i distribuciju poljoprivrednih proizvoda "Metohija" Kosovska Mitrovica za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 9/14, strana: 25 od 30.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Republičke agencije za prostorno planiranje za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 9/14, strana: 25 od 30.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Društva s ograničenom odgovornošću "Rezervat Uvac", Nova Varoš za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 19 od 29.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Društva s ograničenom odgovornošću Park prirode "Mokra Gora", Mokra Gora za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 18 od 29.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća "Elektromreža Srbije", Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 9/14, strana: 26 od 30.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti za određivanje područja Slobodne zone "Apatin" u Apatinu

"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 6 od 15.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti za određivanje područja Slobodne zone "Vranje" u Vranju

"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 16 od 22.01.2014.


Rešenje o dodeli nacionalnog sportskog priznanja

"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 17 od 31.01.2014.


Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 182 od 26.12.2013.


Rešenje o imenovanju direktora javnih preduzeća (Kanjiža)

"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 76 od 15.01.2014.


Rešenje o imenovanju direktora javnih preduzeća (Kovin)

"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 78 od 06.01.2014.


Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "12. septembar", Bajina Bašta

"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 52 od 10.01.2014.


Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju "Vodovod", Vladičin Han

"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 155 od 31.01.2014.


Rešenje o korišćenju sredstava za naknadu šteta usled elementarnih nepogoda

"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 4 od 10.01.2014.


Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 53 od 31.01.2014.


Rešenje o određivanju snabdevača koji će obavljati rezervno snabdevanje električnom energijom krajnih kupaca koji nemaju pravo na javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 42 od 26.12.2013.


Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 22 od 30.12.2013.


Rešenje o promeni podataka u Registru o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 128 od 17.01.2014.


Rešenje o upisu u Registar političkih stranaka

"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 8 od 24.01.2014.


Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 43 od 26.12.2013.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 7 od 24.01.2014.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 17 od 22.01.2014.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 18 od 31.01.2014.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 9/14, strana: 26 od 30.01.2014.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 19 od 17.01.2014.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 3 od 06.01.2014.


Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP)

"Službeni glasnik RS", broj 117/13, strana: 3 od 30.12.2013.


Rešenje o utvrđivanju reprezentativnosti sindikalnih organizacija

"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 18 od 22.01.2014.


Rešenje o utvrđivanju visine naknade pogrebnih troškova za korisnike penzija za januar, februar i mart 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 193 od 30.12.2013.


Sertifikati o akreditaciji zdravstvene ustanove

"Službeni glasnik RS", broj 117/13, strana: 631 od 30.12.2013.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Kanadske komercijalne korporacije o strateškoj ekonomskoj saradnji, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 64 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/14, strana: 1999 od 15.01.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica čiji je ulazak ili boravak nezakonit

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 30 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/14, strana: 1999 od 15.01.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o policijskoj saradnji, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 34 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/14, strana: 1999 od 15.01.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o isporukama prirodnog gasa iz Ruske Federacije u Republiku Srbiju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 3/13, strana: 1 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/14, strana: 1999 od 15.01.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti železničkog saobraćaja, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 85 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/14, strana: 1999 od 15.01.2014.


Statut Komore ovlašćenih revizora

"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 82 od 15.01.2014.


Statut Privredne komore Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 45/02, strana: 35 od 02.08.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 107/03, strana: 17 od 02.11.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 44/05, strana: 78 od 27.05.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 29/09, strana: 31 od 28.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 35/11, strana: 42 od 24.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 46/11, strana: 198 od 24.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 103/11, strana: 436 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 3/13, strana: 11 od 11.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 30 od 08.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 59 od 10.01.2014.


Strategija reforme javne uprave u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 9/14, strana: 4 od 30.01.2014.


Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj - Organizacija za zaštitu autorskih muzičkih prava

"Službeni glasnik RS", broj 85/07, strana: 34 od 18.09.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 91/08, strana: 138 od 07.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 96/08, strana: 15 od 23.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 23/09, strana: 75 od 03.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 29/09, strana: 31 od 28.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 50/11, strana: 50 od 08.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 98/11, strana: 50 od 23.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 45 od 22.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 117/13, strana: 635 od 30.12.2013.


Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj po osnovu javnog saopštavanja muzičkih dela sa nosača zvuka ili slike i dela koja se emituju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 45/13 i 117/13 - ZAMENJENA NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 12/12, strana: 97 od 21.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 44 od 22.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 117/13, strana: 635 od 30.12.2013.


Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacije i fonograma

"Službeni glasnik RS", broj 117/13, strana: 635 od 30.12.2013.


Ugovor između Republike Srbije i Republike Belorusije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 1 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/14, strana: 1999 od 15.01.2014.


Ugovor o poslovnoj saradnji u naplati jedinstvene naknade (Organizacije OFPS i Organizacije PI)

"Službeni glasnik RS", broj 45/10, strana: 135 od 03.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 88 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 1/13, strana: 437 od 04.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 87 od 10.01.2014.


Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Belorusiji

"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 3 od 22.01.2014.


Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Tunis

"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 3 od 17.01.2014.


Ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 3 od 29.01.2014.


Ukazi o opozivu sa dužnosti i postavljenju na dužnost izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije (Federativna Republika Brazil, Republika Moldavija na nerezidencijalnoj osnovi sa sedištem u Bukureštu)

"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 5 od 26.12.2013.


Ukazi o opozivu sa dužnosti i postavljenju na dužnost izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije u Republici Gvatemali, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Meksiko Sitiju

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 3 od 26.12.2013.


Ukazi o opozivu sa dužnosti opunomoćenih ambasadora Republike Srbije (Republika Indonezija, Republika Azerbejdžan)

"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 3 od 10.01.2014.


Uputstvo o uslovima, načinu i postupku izdavanja uverenja i overavanju isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu

"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 30 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 191 od 26.12.2013.


Uputstvo za korišćenje, podešavanje i održavanje opreme

"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 68 od 10.01.2014.


Uputstvo za markiranje derivata nafte

"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 70 od 10.01.2014.


Uputstvo za sprovođenje Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 8/11, strana: 64 od 11.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 88 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 14 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 65/13, strana: 44 od 25.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 182 od 30.12.2013.


Uredba Evropske komisije (EU) o sprovođenju broj 1156/2013 od 14. novembra 2013. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 23 od 22.01.2014.


Uredba Evropske komisije (EU) o sprovođenju broj 1212/2013 od 26. novembra 2013. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 24 od 22.01.2014.


Uredba Evropske komisije (EU) o sprovođenju broj 1228/2013 od 28. novembra 2013. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 26 od 22.01.2014.


Uredba Evropske komisije (EU) o sprovođenju broj 1229/2013 od 28. novembra 2013. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 28 od 22.01.2014.


Uredba Evropske komisije (EU) o sprovođenju broj 1230/2013 od 28. novembra 2013. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 30 od 22.01.2014.


Uredba Evropske komisije (EU) o sprovođenju broj 1231/2013 od 28. novembra 2013. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 31 od 22.01.2014.


Uredba Evropske komisije (EU) o sprovođenju broj 1232/2013 od 28. novembra 2013. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 33 od 22.01.2014.


Uredba Evropske komisije (EU) o sprovođenju broj 1405/2013 od 20. decembra 2013. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 34 od 22.01.2014.


Uredba Evropske komisije (EU) o sprovođenju broj 863/2013 od 5. septembra 2013. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 21 od 22.01.2014.


Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti

"Službeni glasnik RS", broj 65/01, strana: 5 od 23.11.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 45/02, strana: 7 od 02.08.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 47/02, strana: 1 od 16.08.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 91/02, strana: 11 od 27.12.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 23/03, strana: 1 od 13.03.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 16/04, strana: 1 od 20.02.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 76/04, strana: 1 od 02.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 31/05, strana: 3 od 08.04.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 22 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 9 od 30.12.2013.


Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke "NOVI KROV"

"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 6 od 17.01.2014.


Uredba o izvršavanju Zakona o akcizama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244

"Službeni glasnik RS", broj 111/13, strana: 3 od 14.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 3 od 24.01.2014.


Uredba o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za javna plaćanja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 116/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 3/03, strana: 1 od 17.01.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 28/03, strana: 1 od 21.03.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 89/03, strana: 1 od 09.09.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 5 od 26.12.2013.


Uredba o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor

"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 5 od 26.12.2013.


Uredba o kategorizaciji državnih puteva

"Službeni glasnik RS", broj 105/13, strana: 3 od 29.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 10 od 30.12.2013.


Uredba o kategorizaciji železničkih pruga

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 21 od 26.12.2013.


Uredba o kategorizaciji železničkih pruga

PRESTAJE DA VAŽI - sa 115/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 75/06, strana: 6 od 08.09.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 21 od 26.12.2013.


Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

"Službeni glasnik RS", broj 44/01, strana: 3 od 19.07.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 15/02, strana: 5 od 29.03.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 30/02, strana: 4 od 06.06.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 32/02, strana: 22 od 11.06.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 69/02, strana: 12 od 25.10.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 78/02, strana: 8 od 21.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 61/03, strana: 1 od 13.06.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 121/03, strana: 3 od 09.12.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 130/03, strana: 57 od 29.12.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 67/04, strana: 3 od 11.06.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 120/04, strana: 9 od 05.11.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 5/05, strana: 1 od 21.01.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 26/05, strana: 3 od 21.03.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 81/05, strana: 3 od 23.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 105/05, strana: 3 od 28.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 109/05, strana: 11 od 09.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 27/06, strana: 3 od 31.03.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 32/06, strana: 3 od 14.04.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 58/06, strana: 3 od 07.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 82/06, strana: 3 od 29.09.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 106/06, strana: 3 od 24.11.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 10/07, strana: 3 od 26.01.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 40/07, strana: 3 od 08.05.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 60/07, strana: 3 od 29.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 91/07, strana: 4 od 05.10.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 106/07, strana: 3 od 16.11.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 7/08, strana: 3 od 18.01.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 9/08, strana: 3 od 25.01.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 24/08, strana: 3 od 07.03.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 26/08, strana: 8 od 14.03.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 31/08, strana: 16 od 28.03.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 44/08, strana: 9 od 24.04.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 54/08, strana: 3 od 23.05.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 108/08, strana: 12 od 25.11.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 113/08, strana: 55 od 12.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 79/09, strana: 4 od 28.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 25/10, strana: 4 od 21.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 91/10, strana: 143 od 03.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 20/11, strana: 3 od 25.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 65/11, strana: 3 od 02.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 100/11, strana: 61 od 29.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 11/12, strana: 13 od 14.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 50 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 20 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 6 od 17.01.2014.


Uredba o kriterijumima i postupku dodele sredstava za učešće u finansiranju programa rada udruženja građana koji se zasnivanju na aktivnostima od značaja za odbranu

"Službeni glasnik RS", broj 100/08, strana: 3 od 31.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 4 od 15.01.2014.


Uredba o minimalnim zahtevima i uslovima za pružanje medicinske nege na pomorskim brodovima

"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 3 od 22.01.2014.


Uredba o načelima za unutrašnje uređenje Ministarstva unutrašnjih poslova

"Službeni glasnik RS", broj 8/06, strana: 10 od 27.01.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 14/09, strana: 106 od 20.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 9 od 30.12.2013.


Uredba o načinu i postupcima u vezi sa obavljanjem poslova i održavanjem brodske straže članova posade na pomorskim brodovima, kao i drugih poslova na brodu i cilju bezbedne plovidbe i zaštite mora od zagađenja

"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 3 od 30.12.2013.


Uredba o načinu plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 10 od 26.12.2013.


Uredba o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

"Službeni glasnik RS", broj 102/11, strana: 83 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 37/12, strana: 3 od 22.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 107/12, strana: 10 od 09.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 17 od 30.12.2013.


Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna "T-500"

PAŽNJA - važi do 31. jula 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 3 od 29.01.2014.


Uredba o Planu mreže zdravstvenih ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 42/06, strana: 9 od 19.05.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 119/07, strana: 3 od 14.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 84/08, strana: 3 od 12.09.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 71/09, strana: 7 od 31.08.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 85/09, strana: 3 od 19.10.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 24/10, strana: 12 od 16.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 6/12, strana: 6 od 27.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 37/12, strana: 4 od 22.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 8 od 29.01.2014.


Uredba o postupanju sa fluorisanim gasovima sa efektom staklene bašte, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih gasova

"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 3 od 31.12.2013.


Uredba o privremenom finansiranju javnih servisa

"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 3 od 24.01.2014.


Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije i o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade

"Službeni glasnik RS", broj 54/10, strana: 15 od 04.08.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 86/11, strana: 25 od 18.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 15/12, strana: 9 od 02.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 3 od 15.01.2014.


Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi u ruralnom razvoju u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 4 od 29.01.2014.


Uredba o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 54/10, strana: 3 od 04.08.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 51 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 9 od 30.12.2013.


Uredba o tehničkim zahtevima u pogledu bezbednosti od požara i eksplozija stanica za snabdevanje brodova i tehničkih plovnih objekata tečnim gorivom

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 3 od 26.12.2013.


Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 107/13, strana: 1 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 14 od 30.12.2013.


Uredba o uslovima za ostvarivanje prava na posebnu penziju zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova na teritoriji AP Kosovo i Metohija

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 23 od 26.12.2013.


Uredba o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 4 od 17.01.2014.


Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 7 od 26.12.2013.


Uredba o visini naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 22 od 26.12.2013.


Uredba o visini naknade za korišćenje podataka premera i katastra i pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 116/2013 - Uredbom o prestanku važenja Uredbe
"Službeni glasnik RS", broj 45/02, strana: 8 od 02.08.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 15/10, strana: 3 od 19.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 9/11, strana: 7 od 16.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 67/13, strana: 8 od 31.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 29 od 26.12.2013.


Uredba o visini posebne naknade za podsticaj u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 3 od 15.01.2014.


Usklađeni dinarski iznos iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 5 od 24.01.2014.


Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tačka 7) alineja druga, člana 9. stav 5. čl. 9b, 12, 12a, 14, člana 40a stav 1 tačka 3) i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 8 od 17.01.2014.


Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tačka 7) alineja treća i člana 40a stav 1. tač. 4) do 8) Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 8 od 17.01.2014.


Usklađeni dinarski iznosi iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost

"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 4 od 24.01.2014.


Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7) i člana 21a Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 7 od 24.01.2014.


Usklađeni iznosi naknada iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu

"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 9 od 17.01.2014.


Zaključak o usvajanju Smernica razvoja vazduhoplovnog tržišta kroz stimulacije u plaćanju aerodromskih naknada u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 24 od 30.12.2013.


Zaključak o utvrđivanju Nacionalne politike upravljanja vazdušnim prostorom Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 20 od 29.01.2014.


Zaključak o utvrđivanju Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 9 od 30.12.2013.


Zakon o akcizama

"Službeni glasnik RS", broj 22/01, strana: 1 od 31.03.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 73/01, strana: 1 od 24.12.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 1 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 28 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 43/03, strana: 24 od 22.04.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 72/03, strana: 11 od 18.07.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 43/04, strana: 8 od 20.04.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 55/04, strana: 32 od 21.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 135/04, strana: 52 od 21.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 46/05, strana: 3 od 02.06.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 5 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 5 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 31/09, strana: 91 od 30.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 243 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 28 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 8 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 262 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 6/12, strana: 12 od 27.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/12, strana: 112 od 03.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/12, strana: 3 od 30.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 17 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 7 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 33 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 25 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 9 od 17.01.2014.


Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 84/04, strana: 37 od 24.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 57 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 8 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 7/08, strana: 15 od 18.01.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 44 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 7/09, strana: 15 od 30.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 3/10, strana: 15 od 22.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 28 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 52/11, strana: 25 od 15.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 265 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 7/12, strana: 5 od 31.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 32 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 16 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 10 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 5 od 24.01.2014.


Zakon o duvanu

"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 168 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 63/06, strana: 10 od 21.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 10/07, strana: 14 od 26.01.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 67/07, strana: 22 od 20.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 90/07, strana: 4 od 01.10.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 18/08, strana: 12 od 14.02.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 73/08, strana: 4 od 01.08.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 9/09, strana: 58 od 06.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 57/09, strana: 13 od 24.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 3/10, strana: 15 od 22.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 53/10, strana: 24 od 29.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 95/10, strana: 3 od 17.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 28 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 36/11, strana: 94 od 27.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 56/11, strana: 21 od 29.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 6/12, strana: 11 od 27.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 69/12, strana: 4 od 20.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 20 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 33 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 7 od 24.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 5 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 9 od 17.01.2014.


Zakon o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 20 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 3 od 26.12.2013.


Zakon o osiguranju

"Službeni glasnik RS", broj 55/04, strana: 2 od 21.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 70/04, strana: 16 od 18.06.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 15 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 19 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 85/05, strana: 30 od 06.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/07, strana: 8 od 06.11.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 63/09, strana: 42 od 07.08.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 107/09, strana: 181 od 23.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 99/11, strana: 20 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 29 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 3 od 26.12.2013.


Zakon o porezu na dodatu vrednost (PDV)

"Službeni glasnik RS", broj 84/04, strana: 25 od 24.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 86/04, strana: 12 od 30.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 47 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 3 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 9 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 8 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 4 od 24.01.2014.


Zakon o porezu na dohodak građana

"Službeni glasnik RS", broj 24/01, strana: 1 od 12.04.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 27 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 135/04, strana: 44 od 21.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 3 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 65/06, strana: 16 od 28.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 10/07, strana: 14 od 26.01.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 7/08, strana: 14 od 18.01.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 7/09, strana: 15 od 30.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 31/09, strana: 89 od 30.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 44/09, strana: 4 od 09.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 3/10, strana: 14 od 22.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 18/10, strana: 45 od 26.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 29 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 50/11, strana: 6 od 08.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 205 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 7/12, strana: 5 od 31.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 16 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 114/12, strana: 189 od 04.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 33 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 18 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 3 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 4 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 4 od 24.01.2014.


Zakon o Vladi

"Službeni glasnik RS", broj 55/05, strana: 3 od 27.06.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 71/05, strana: 25 od 19.08.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/07, strana: 3 od 06.11.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 65/08, strana: 3 od 05.07.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 16/11, strana: 3 od 11.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 68/12, strana: 27 od 18.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 72/12, strana: 12 od 26.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 74/12, strana: 38 od 31.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 7/14, strana: 3 od 28.01.2014.


Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine

"Službeni list APV", broj 1/14, strana: 5 od 20.01.2014.


Konkurs za ustupanje na korišćenje dela ribarskog područja "Srbija - Vojvodina"

"Službeni list APV", broj 49/13, strana: 1348 od 23.12.2013.


Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta APV za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 50/13, strana: 1505 od 17.12.2013.


Odluka o imenovanju članova Radne grupe za izradu radnog teksta Nacrta Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 1/14, strana: 4 od 20.01.2014.


Odluka o postojanju konkurentnosti ("Vojvodinašume" Petrovaradin)

"Službeni list APV", broj 50/13, strana: 1506 od 17.12.2013.


Odluka o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020 sa Akcionim planom za sprovođenje prioriteta programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020

"Službeni list APV", broj 1/14, strana: 1 od 20.01.2014.


Odluka o utvrđivanju osnovice i stope članarine Regionalnoj privrednoj komori Sombor za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 50/13, strana: 1513 od 17.12.2013.


Odluka o utvrđivanju osnovice i stope doprinosa (članarine) Sremskoj privrednoj komori za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 50/13, strana: 1514 od 17.12.2013.


Odluka o utvrđivanju osnovice i stope i o načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Zrenjanin za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 50/13, strana: 1514 od 17.12.2013.


Odluka o visini naknade za rad savetnika potpredsednika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 50/13 - Odlukom o prestanku važenja Odluke
"Službeni list APV", broj 37/12, strana: 1709 od 05.12.2012.
"Službeni list APV", broj 50/13, strana: 1505 od 17.12.2013.


Odluke o razrešenju i imenovanju direktora Turističke organizacije Vojvodine

"Službeni list APV", broj 50/13, strana: 1505 od 17.12.2013.


Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 50/13, strana: 1365 od 17.12.2013.


Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Strategije razvoja školskog sporta u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za period 2013-2017. godine

"Službeni list APV", broj 47/13, strana: 1298 od 05.12.2013.
"Službeni list APV", broj 49/13, strana: 1349 od 23.12.2013.


Pravilnik o načinu, kriterijumima merilima za sufinansiranje dela tekućih rashoda i izdataka ustanova kulture u AP Vojvodini čiji su osnivači lokalne samouprave i koje svojim programima prevazilaze lokalni značaj i trajnije zadovoljavaju kulturne potrebe građana u AP Vojvodini

"Službeni list APV", broj 1/14, strana: 4 od 20.01.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na godišnje programe poslovanja i finansijske planove javnih preduzeća u APV Vojvodini za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 1/14, strana: 3 od 20.01.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na izmene programa poslovanja i finansijskih planova javnih preduzeća i ustanova na teritoriji grada Novog Sada za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 50/13, strana: 1507 od 17.12.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 50/13, strana: 1509 od 17.12.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 49/13, strana: 1345 od 23.12.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 1/14, strana: 2 od 20.01.2014.


Rešenja o privremenom ustupanju na korišćenje ribarskih područja

"Službeni list APV", broj 50/13, strana: 1512 od 17.12.2013.


Rešenje o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 6 od 23.01.2013.
"Službeni list APV", broj 50/13, strana: 506 od 17.12.2013.


Zaključak u vezi sa pribavljanjem saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

"Službeni list APV", broj 1/14, strana: 2 od 20.01.2014.


Odluka o auto-taksi prevozu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/11 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 29/05, strana: 25 od 27.12.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/11, strana: 15 od 22.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 83 od 26.12.2013.


Odluka o budžetu gradske opštine Palilula za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 69/12, strana: 30 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/13, strana: 6 od 08.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 8 od 24.12.2013.


Odluka o budžetu gradske opštine Rakovica za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 68/12, strana: 29 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 16 od 24.12.2013.


Odluka o budžetu gradske opštine Stari grad za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 71/12, strana: 32 od 29.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 28/13, strana: 14 od 07.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/13, strana: 17 od 30.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/13, strana: 7 od 13.12.2013.


Odluka o budžetu gradske opštine Vračar za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 69/12, strana: 7 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 4 od 20.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 2 od 14.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 1 od 24.12.2013.


Odluka o ceni usluga grejanja, koje pruža JP "Toplifikacija" Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 34 od 24.12.2013.


Odluka o ceni usluga grejanja, koje pruža JP "Toplifikacija" Lazarevac, sa Rešenjem o davanju saglasnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 73/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 31 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 34 od 24.12.2013.


Odluka o davanju u zakup nepokretnosti koje koristi gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 14/06, strana: 14 od 28.06.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 52/09, strana: 30 od 25.11.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 30 od 24.12.2013.


Odluka o dodeli nagrade opštine Čukarica "Matija Ban" za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 25 od 24.12.2013.


Odluka o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada Beograda u 2014, 2015. i 2016. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 72/13, strana: 37 od 24.12.2013.


Odluka o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta gradske opštine Vračar u 2014. i 2015. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 19 od 24.12.2013.


Odluka o izboru zaštitnice građana/građanki gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 20 od 24.12.2013.


Odluka o načinu finansiranja programa udruženja iz budžeta gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 41/13, strana: 9 od 23.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 14 od 24.12.2013.


Odluka o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 11 od 24.12.2013.


Odluka o nagrađivanju učenika i studenata iz budžeta gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 16 od 24.12.2013.


Odluka o određivanju Javnog preduzeća "Službeni glasnik" za štampanje glasačkih listića i drugog izbornog materijala za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine grada Beograda, raspisanih za 16. mart 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 3/14, strana: 3 od 21.01.2014.


Odluka o određivanju prodajnih mesta na kojima se obavlja trgovina na malo van prodajnog objekta na području gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 20 od 24.12.2013.


Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 3 od 06.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 5 od 24.12.2013.


Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Stari grad (prečišćen tekst - sa 3/2011)

"Službeni list grada Beograda", broj 55/08, strana: 38 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/10, strana: 31 od 08.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/11, strana: 40 od 16.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/13, strana: 17 od 13.12.2013.


Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 49/10, strana: 9 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/12, strana: 23 od 02.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 17 od 24.12.2013.


Odluka o osnivanju "Humanitarne fondacije Novi Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 15 od 06.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 5 od 24.12.2013.


Odluka o pokretanju postupka finansiranja projekata organizacija civilnog društva, neprofitnih i nepolitičkih organizacija sredstvima budžeta gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 68/12, strana: 22 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 5 od 24.12.2013.


Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 26 od 24.12.2013.


Odluka o privremenom finansiranju GO Čukarica za period januar-mart 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 25 od 24.12.2013.


Odluka o privremenom finansiranju grada Beograda za period januar-mart 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 72/13, strana: 4 od 24.12.2013.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Vračar za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 7 od 24.12.2013.


Odluka o privremenom finansiranju opštine Barajevo za period 1. januar - 31. mart 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 26 od 24.12.2013.


Odluka o privremenom utvrđivanju obima sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i privremenom utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu odnosno gradskim opštinama za period januar-mart 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 72/13, strana: 1 od 24.12.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta "Parking servis" Beograd (prečišćen tekst - sa 74/13)

"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 7 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 5 od 22.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 31 od 24.12.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Privrednog društva "Arena Beograd" d.o.o.

"Službeni list grada Beograda", broj 64/13, strana: 1 od 13.12.2013.


Odluka o raspisivanju izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 3/14, strana: 4 od 21.01.2014.


Odluka o sufinansiranju sportskih programa i aktivnosti iz budžeta gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 8 od 24.12.2013.


Odluka o Upravi gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 50/08, strana: 2 od 12.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 20/10, strana: 28 od 11.06.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 53/11, strana: 6 od 19.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/12, strana: 21 od 30.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 28 od 24.12.2013.


Odluka o uslovima i kriterijumima za dodelu jednokratne novčane pomoći porodičnim domaćinstvima i pojedincima sa teritorije GO Savski venac u stanju socijalne potrebe

"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 24 od 24.12.2013.


Odluka o ustanovljavanju takmičenja učenika u recitovanju "Kraljevstvo poezije"

"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 20 od 24.12.2013.


Odluka o usvajanju cenovnika Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovnog centra "Milan Gale Muškatirović"

"Službeni list grada Beograda", broj 64/13, strana: 20 od 13.12.2013.


Odluka o usvajanju Nacrta aneksa ugovora o organizovanju Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni "Kolubara" Valjevo, ul. Pop Lukina 6a kao osnivačkog akta

"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 31 od 24.12.2013.


Odluka o usvajanju Strateškog plana razvoja gradske opštine Čukarica 2014-2020.

"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 24 od 24.12.2013.


Odluka o utvrđivanju i objavljivanju konačnog broja birača u gradskoj opštini Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 64/13, strana: 7 od 13.12.2013.


Odluka o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga

"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 102 od 26.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/13, strana: 1 od 26.12.2013.


Odluka o utvrđivanju kriterijuma i postupka za odobravanje finansijske pomoći iz budžeta

"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 17 od 24.12.2013.


Odluka o utvrđivanju kriterijuma za nagrađivanje učenika koji su na gradskim (okružnim), republičkim, regionalnim i međunarodnim takmičenjima osvojili nagrade

"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 15 od 24.12.2013.


Odluka o utvrđivanju osnovice, stope, rokovima i načinu plaćanja članarine (doprinosa) Privrednoj komori Beograda u 2014. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 64/13, strana: 24 od 13.12.2013.


Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 64/13, strana: 7 od 13.12.2013.


Odluka o visini troškova priključka na sistem daljinskog grejanja za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 2 od 24.12.2013.


Plan detaljne regulacije dela naselja Mirijevo, delov makrograđevinskih blokova Z i I, gradska opština Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 70/13, strana: 1 od 20.12.2013.


Plan detaljne regulacije područja između kompleksa pravno-birotehničke škole "Dimitrije Davidović" i ulica Petra Kočića, Trogirske i Tošin bunar, gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 75/13, strana: 1 od 26.12.2013.


Plan detaljne regulacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda "Međurečje" sa glavnim odvodnim kolektorom od naselja Barajevo - Centar, gradska opština Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 70/13, strana: 41 od 20.12.2013.


Plan detaljne regulacije Privrednog parka na lokaciji severno od auto-puta E 70, gradska opština Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 70/13, strana: 18 od 20.12.2013.


Plan detaljne regulacije za izgradnju magistrale III toplovoda od Termoelektrane Nikola Tesla - A do naselja Šljivice, gradska opština Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 70/13, strana: 27 od 20.12.2013.


Plan detaljne regulacije za zonu komercijalnih i privrednih sadržaja duž auto-puta Beograd-Niš, južno od naplatne rampe Bubanj potok, gradske opštine Voždovac i Grocka - celina I

"Službeni list grada Beograda", broj 75/13, strana: 13 od 26.12.2013.


Pokazatelj smanjenja potrošačkih cena u novembru 2013. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 64/13, strana: 6 od 13.12.2013.


Poslovnik Gradske izborne komisije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 3/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 3/08, strana: 1 od 20.03.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/12, strana: 35 od 13.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/14, strana: 1 od 21.01.2014.


Poslovnik Gradske izborne komisije

"Službeni list grada Beograda", broj 3/14, strana: 1 od 21.01.2014.


Poslovnik Skupštine gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 44/08, strana: 10 od 17.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 21 od 24.12.2013.


Poslovnik Skupštine gradske opštine Lazarevac (prečišćen tekst - sa 27/2010)

"Službeni list grada Beograda", broj 27/10, strana: 16 od 30.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 26 od 24.12.2013.


Pravilnik o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na javnoj površini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 94/13 - Odlukom Ustavnog suda
"Službeni list grada Beograda", broj 38/10, strana: 1 od 12.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 20/12, strana: 1 od 25.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/12, strana: 9 od 06.06.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/12, strana: 1 od 18.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 52 od 30.10.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 71/13, strana: 8 od 22.12.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na izmene poslovanja javnih preduzeća na teritoriji GO Lazarevac, za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 34 od 24.12.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja javnih preduzeća na teritoriji GO Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 24 od 24.12.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja ustanova kulture (GO Stari grad)

"Službeni list grada Beograda", broj 64/13, strana: 19 od 13.12.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Čukarica)

"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 25 od 24.12.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 71/13, strana: 5 od 22.12.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Novi Beograd)

"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 16 od 06.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 6 od 24.12.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Rakovica)

"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 22 od 24.12.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Vračar)

"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 20 od 24.12.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima direktora javnih preduzeća (grad Beograd)

"Službeni list grada Beograda", broj 75/13, strana: 62 od 26.12.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima direktora javnih preduzeća u gradu Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 64/13, strana: 3 od 13.12.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima u GO Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 31 od 24.12.2013.


Rešenja o postavljenju načelnika i zamenika načelnika Uprave gradske opštine Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 64/13, strana: 23 od 13.12.2013.


Rešenja o prestanku dužnosti i postavljenju na dužnost načelnika i zamenika Uprave gradske opštine Novi Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 7 od 24.12.2013.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima u upravnim i nadzornim odborima javnih preduzeća gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 49/12, strana: 12 od 20.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 15 od 24.12.2013.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima vršilaca dužnosti direktora javnih komunalnih preduzeća u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 1 od 24.12.2013.


Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Izborne komisije gradske opštine Savrski venac u stalnom sastavu

"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 25 od 24.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik JP "Toplifikacija" Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 35 od 24.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta Ustanove kulture gradske opštine Stari grad "Parobrod"

"Službeni list grada Beograda", broj 64/13, strana: 18 od 13.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o usvajanju cenovnika JP SRPC "Milan Gale Muškatirović"

"Službeni list grada Beograda", broj 64/13, strana: 20 od 13.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini troškova priključka na sistem daljinskog grejanja za 2014. godinu JKP "Beogradske elektrane"

"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 2 od 24.12.2013.


Rešenje o izboru člana Veća gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 15 od 24.12.2013.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 56/12, strana: 23 od 11.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 20 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 6 od 24.12.2013.


Rešenje o određivanju visine zakupnine JP sportsko-rekreativnog poslovnog prostora "Milan Gale Muškatirović"

"Službeni list grada Beograda", broj 64/13, strana: 20 od 13.12.2013.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije banje u Ovči, gradska opština Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 64/13, strana: 4 od 13.12.2013.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela bloka 51 u Novom Beogradu, prostor između ulica Marka Čelebonovića i Partizanske avijacije, gradska opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 64/13, strana: 5 od 13.12.2013.


Rešenje o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 59/11, strana: 1 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/12, strana: 1 od 30.01.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/12, strana: 1 od 02.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/12, strana: 1 od 20.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 1 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/13, strana: 24 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/13, strana: 101 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 72/13, strana: 46 od 24.12.2013.


Statut gradske opštine Stari grad (prečišćen tekst - sa 3/2011)

"Službeni list grada Beograda", broj 43/08, strana: 36 od 14.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/10, strana: 6 od 18.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/10, strana: 30 od 08.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/11, strana: 26 od 16.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/13, strana: 2 od 28.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/13, strana: 17 od 13.12.2013.


Uputstvo o načinu uplaćivanja i evidentiranja određenih javnih sredstava i praćenja ukupnih javnih sredstava budžeta grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 72/13, strana: 48 od 24.12.2013.


Zapisnik o radu Izborne komisije gradske opštine Voždovac na utvrđivanju konačnih rezultata izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Voždovac održanih 15. decembra 2013. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 71/13, strana: 1 od 22.12.2013.


Zapisnik o raspodeli odborničkih mandata nakon sprovedenih izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Voždovac održanih 15. decembra 2013. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 71/13, strana: 3 od 22.12.2013.


Odluka o budžetu grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1301 od 28.12.2013.


Odluka o dodeli subvencija za sertifikaciju proizvoda sa oznakom geografskog porekla na teritoriji grada Novog Sada za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 67/13, strana: 1223 od 20.12.2013.


Odluka o finansiranju poslova obrade podataka u vezi sa naknadom za zaštitu i unapređenje životne sredine u 2013. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1268 od 27.12.2013.


Odluka o gradskim upravama grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/08, strana: 1329 od 28.12.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/09, strana: 1 od 31.12.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/10, strana: 217 od 26.03.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/10, strana: 1135 od 23.09.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/10, strana: 1938 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1292 od 27.12.2013.


Odluka o izgradnji, održavanju i pružanju usluga telekomunikacionog sistema grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/08, strana: 1406 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1296 od 27.12.2013.


Odluka o izmeni Odluke o dodeli subvencija za sertifikaciju proizvoda sa oznakom geografskog porekla na teritoriji grada Novog Sada za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 71/13, strana: 1439 od 31.12.2013.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1869 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1266 od 27.12.2013.


Odluka o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/10, strana: 1904 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/11, strana: 593 od 24.06.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/11, strana: 1405 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/12, strana: 1813 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 421 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1267 od 27.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 69 od 06.01.2014.


Odluka o obavljanju komunalne delatnosti održavanje javnih zelenih površina

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1282 od 27.12.2013.


Odluka o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o podizanju spomenika povodom tragičnog stradanja mladih u požaru u diskoteci "Kontrast" u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1291 od 27.12.2013.


Odluka o određivanju komunalnih delatnosti od lokalnog interesa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 69/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/12, strana: 1817 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1281 od 27.12.2013.


Odluka o određivanju komunalnih delatnosti od lokalnog interesa i poveravanju obavljanja komunalne delatnosti od lokalnog interesa

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1281 od 27.12.2013.


Odluka o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća "Zoohigijena i veterina Novi Sad" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1253 od 27.12.2013.


Odluka o podizanju spomenika povodom tragičnog stradanja mladih u požaru u diskoteci "Kontrast" u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1291 od 27.12.2013.


Odluka o programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti od lokalnog interesa za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/12, strana: 1815 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/13, strana: 90 od 25.07.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 58/13, strana: 1307 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1268 od 27.12.2013.


Odluka o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti za 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1383 od 28.12.2013.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti JKP "Zoohigijena i veterina Novi Sad" Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1410 od 28.12.2013.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad", Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1408 od 28.12.2013.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća "Put" Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1406 od 28.12.2013.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1413 od 28.12.2013.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog preduzeća Gradski informativni centar "Apolo" Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1412 od 28.12.2013.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Informatika" Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1405 od 28.12.2013.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Lisje" Novi Sad i tekućeg održavanja grobalja za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1398 od 28.12.2013.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Parking servis" Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1407 od 28.12.2013.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Tržnica" Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1404 od 28.12.2013.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1396 od 28.12.2013.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti, tekućeg održavanja čistoće i usluga iz delatnosti JKP "Čistoća" za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1402 od 28.12.2013.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti, tekućeg održavanja zelenila i usluga iz delatnosti JKP "Gradsko zelenilo" Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1400 od 28.12.2013.


Odluka o Programu izgradnje i održavanja poslovnog prostora u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1390 od 28.12.2013.


Odluka o Programu izgradnje objekata vrelovoda Javnog komunalnog preduzeća "Novosadska toplana" Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1389 od 28.12.2013.


Odluka o Programu održavanja objekata putne privrede za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1394 od 28.12.2013.


Odluka o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1361 od 28.12.2013.


Odluka o Programu za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje procesa proizvodnje i distribucije toplotne energije za grejanje i toplu potrošnu vodu JKP "Novosadska toplana" Novi Sad za 2014. godinu - tekuće subvencije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1387 od 28.12.2013.


Odluka o Službi izvršnih organa grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/08, strana: 1204 od 19.12.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/12, strana: 79 od 23.02.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 67/13, strana: 1219 od 20.12.2013.


Odluka o sprovođenju Programa stručne prakse na teritoriji grada Novog Sada u 2013. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 67/13, strana: 1220 od 20.12.2013.


Odluka o uređenju grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1847 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 81 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 419 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1292 od 27.12.2013.


Odluka o uređivanju, održavanju i zaštiti zelenih površina i javnih plaža

PRESTAJE DA VAŽI - sa 69/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/11, strana: 159 od 05.04.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1282 od 27.12.2013.


Odluka o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1386 od 28.12.2013.


Plan detaljne regulacije prostora glavne crpne stanice II u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1273 od 27.12.2013.


Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava grada Novog Sada na račun izvršenja budžeta grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 67/13, strana: 1225 od 20.12.2013.


Program korišćenja sredstava iz budžeta grada Novog Sada namenjenih Javnom preduzeću "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad za 2014. godinu - tekuće subvencije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1388 od 28.12.2013.


Program za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje Javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad", Novi Sad za 2014. godinu - tekuće subvencije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1387 od 28.12.2013.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 68/13, strana: 1248 od 26.12.2013.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 67/13, strana: 1223 od 20.12.2013.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 71/13, strana: 1440 od 31.12.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o izmenama programa rada i poslovanja ustanova kulture u Novom Sadu za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 71/13, strana: 1435 od 31.12.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o izmenama programa rada ustanova kulture na teritoriji grada Novog Sada za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 67/13, strana: 1217 od 20.12.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja i rada javnih preduzeća i ustanova u Novom Sadu za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1414 od 28.12.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 68/13, strana: 1229 od 26.12.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 68/13, strana: 1247 od 26.12.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/14, strana: 1 od 13.01.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (grad Novi Sad)

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1425 od 28.12.2013.


Rešenja o odobravanju raspoređivanja sredstava gradskim upravama iz Odluke o budžetu grada Novog Sada za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 68/13, strana: 1237 od 26.12.2013.


Rešenja o postavljenjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 67/13, strana: 1219 od 20.12.2013.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 68/13, strana: 1240 od 26.12.2013.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/14, strana: 2 od 13.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na broj i strukturu zaposlenih u Centru za socijalni rad grada Novog Sada koji se finansiraju iz budžeta grada Novog Sada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 68/13 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/12, strana: 94 od 08.03.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 68/13, strana: 1242 od 26.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na broj i strukturu zaposlenih u Centru za socijalni rad grada Novog Sada koji se finansiraju iz budžeta grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 68/13, strana: 1242 od 26.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o broju i strukturi izvršilaca za realizaciju predškolskog programa Predškolske ustanove "Radosno detinjstvo" Novi Sad za period od 1. septembra 2013. do 31. avgusta 2014. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/14, strana: 3 od 13.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Gradsko zelenilo" Novi Sad za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1272 od 27.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" Novi Sad za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1272 od 27.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program uklanjanja komunalnog otpada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 68/13, strana: 1229 od 26.12.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1424 od 28.12.2013.


Rešenje o određivanju doktora medicine, za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti na teritoriji Grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/11, strana: 875 od 24.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/12, strana: 79 od 23.02.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/13, strana: 401 od 15.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 71/13, strana: 1439 od 31.12.2013.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za osnovne škole za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/13, strana: 281 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/13, strana: 1033 od 23.07.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/13, strana: 1205 od 11.10.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 61/13, strana: 1143 od 13.11.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 68/13, strana: 1229 od 26.12.2013.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za predškolsku ustanovu "Radosno detinjstvo" Novi Sad za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/13, strana: 369 od 10.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/13, strana: 1042 od 23.07.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 71/13, strana: 1436 od 31.12.2013.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za ustanove kulture čiji je osnivač grad Novi Sad za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/13, strana: 214 od 21.03.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/13, strana: 1128 od 17.09.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 71/13, strana: 1433 od 31.12.2013.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 71/13, strana: 1437 od 31.12.2013.


Rešenje o utvrđivanju visine naknade za obavljanje poslova objedinjene naplate

"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/14, strana: 1 od 13.01.2014.


Rešenje o utvrđivanju visine naknade za obavljanje poslova objedinjene naplate

PRESTAJE DA VAŽI - sa 1/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/10, strana: 374 od 23.04.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/11, strana: 676 od 12.07.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/14, strana: 1 od 13.01.2014.


Statut Javnog komunalnog preduzeća "Zoohigijena i veterina Novi Sad" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1257 od 27.12.2013.


Deklaracija o proglašavanju teritorije grada Kragujevca za teritoriju bez proizvodnje, gajenja i prometa genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/13, strana: 1 od 27.12.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na Finansijske planove mesnih zajednica za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/14, strana: 11 od 09.01.2014.


Odluka o finansiranju programa sportskih organizacija po javnom pozivu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/13, strana: 3 od 11.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 61 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/13, strana: 2 od 12.07.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/13, strana: 1 od 31.07.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/13, strana: 1 od 23.08.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/13, strana: 74 od 13.09.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/13, strana: 2 od 04.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 178 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/13, strana: 1 od 12.11.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/13, strana: 83 od 27.12.2013.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Stara Ciglana", sa Odlukom o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/13, strana: 10 od 13.09.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/13, strana: 57 od 27.12.2013.


Odluka o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku legalizacije objekata

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/13, strana: 58 od 27.12.2013.


Odluka o mreži Predškolske ustanove "Nada Naumović" Kragujevac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/10, strana: 1 od 24.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/13, strana: 69 od 27.12.2013.


Odluka o mreži predškolskih ustanova na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/13, strana: 69 od 27.12.2013.


Odluka o određivanju komunalnih delatnosti i komunalnih poslova koje mogu da obavljaju samo JKP na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/13, strana: 84 od 27.12.2013.


Odluka o osnivanju JKP "Gradske tržnice" (prečišćen tekst - sa 27/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/97
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/03
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 135 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 16 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/05, strana: 86 od 11.06.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 31 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 14 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 51 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 28 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 42 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 161 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 27 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/13, strana: 62 od 27.12.2013.


Odluka o osnivanju JKP "Parking servis Kragujevac" (prečišćen tekst - sa 1/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/03, strana: 70 od 01.07.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 16 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/06, strana: 49 od 24.11.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 32 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/09, strana: 7 od 27.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/09, strana: 28 od 05.10.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 14 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 46/12, strana: 38 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 65 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 29 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 32 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/13, strana: 61 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/14, strana: 1 od 09.01.2014.


Odluka o prihvatanju izveštaja Komisije o određivanju privremene lokacije Autobuske stanice u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/13, strana: 1 od 31.12.2013.


Odluka o raspisivanju javnog oglasa za načelnika Gradske uprave za finansije i načelnika Gradske poreske uprave

"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/13, strana: 1 od 12.12.2013.


Odluka o raspisivanju konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada, koja su planirana za dotacije nevladinim organizacijama koje obavljaju delatnosti iz oblasti privrede, za organizaciju manifestacije iz oblasti privrede od značaja za Grad

"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/13, strana: 1 od 31.12.2013.


Odluke o davanju saglasnosti na programe poslovanja i statute javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/13, strana: 63 od 27.12.2013.


Plan detaljne regulacije "Radna zona Sobovica"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/13, strana: 1 od 27.12.2013.


Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava grada Kragujevca na račun izvršenja budžeta grada Kragujevca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 50/12, strana: 8 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/13, strana: 85 od 27.12.2013.


Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava grada Kragujevca na račun izvršenja budžeta grada Kragujevca za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/13, strana: 85 od 27.12.2013.


Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje grada Kragujevca u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/14, strana: 18 od 09.01.2014.


Program raspodele sredstava zdravstvenim ustanovama na teritoriji grada Kragujevca za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/14, strana: 17 od 09.01.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/13, strana: 75 od 27.12.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje predloga za dodelu sredstava iz budžeta grada Kragujevca za realizaciju programa rada i projekata udruženja za manifestacije od značaja za grad Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/13, strana: 7 od 15.01.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/13, strana: 9 od 12.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/13, strana: 71 od 22.11.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/13, strana: 4 od 12.12.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor kandidata za načelnike gradskih uprava

"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/13, strana: 3 od 12.12.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za procenu i izbor programa sportskih organizacija za dodelu sredstava iz budžeta grada za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/14, strana: 25 od 09.01.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za rešavanje stambenih potreba lica koja se raseljavaju u okviru Programa raseljavanja naselja "Stara radnička Kolonija"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/13, strana: 5 od 31.12.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za stručnu primenu i izbor udruženja građana i NVO kojima se dodeljuju budžetska sredstva za organizaciju manifestacija iz oblasti privrede

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/12, strana: 6 od 13.02.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/12, strana: 6 od 16.11.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/13, strana: 6 od 31.12.2013.


Rešenje o obrazovanju Saveta za unapređenje položaja Roma na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/13, strana: 4 od 31.12.2013.


Statut advokatske komore Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/12, strana: 11 od 02.04.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/13, strana: 5 od 12.12.2013.


Zaključak o prihvatanju Odluke Upravnog odbora Predškolske ustanove "Nada Naumović" u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/13, strana: 68 od 27.12.2013.


Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije regionalne deponije u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 802 od 30.12.2013.


Odluka o izradi generalnog urbanističkog plana naseljenog mesta Zrenjanin, sa Rešenjem o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 797 od 30.12.2013.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/12, strana: 579 od 22.12.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 835 od 30.12.2013.


Odluka o naknadama za usluge koje vrši gradska uprava

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/10, strana: 289 od 09.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 15/10, strana: 317 od 28.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/11, strana: 70 od 07.04.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/11, strana: 393 od 01.07.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/11, strana: 432 od 20.09.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/12, strana: 125 od 12.04.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/13, strana: 280 od 24.05.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 834 od 30.12.2013.


Odluka o održavanju komunalne higijene

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/08, strana: 372 od 24.11.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/10, strana: 303 od 09.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 829 od 30.12.2013.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Rezervati prirode Zrenjanina" Zrenjanin (prečišćen tekst - sa 38/13)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/13, strana: 469 od 20.09.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 830 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 38/13, strana: 841 od 31.12.2013.


Odluka o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/10, strana: 197 od 11.06.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/11, strana: 62 od 07.04.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/11, strana: 675 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/13, strana: 351 od 12.07.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 830 od 30.12.2013.


Odluka o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti grada Zrenjanina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/11, strana: 537 od 16.12.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 791 od 30.12.2013.


Odluka o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 791 od 30.12.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 837 od 30.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća "Gradska toplana" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 836 od 30.12.2013.


Statut grada Zrenjanina (prečišćen tekst - sa 26/13)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/08, strana: 249 od 11.07.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/12, strana: 234 od 21.08.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 41 od 15.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/13, strana: 326 od 19.06.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 26/13, strana: 406 od 03.09.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 828 od 30.12.2013.


Statut Javnog preduzeća "Rezervati prirode Zrenjanina" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/13, strana: 634 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 38/13, strana: 848 od 31.12.2013.


Zaključak u vezi racionalizacije i reorganizacije u ustanovama kulture

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 38/13, strana: 849 od 31.12.2013.


Odluka o budžetu grada Subotice za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 40/13, strana: 21 od 30.12.2013.


Odluka o imenovanju Organizacionog odbora "Dužijanca"

"Službeni list grada Subotice", broj 40/13, strana: 97 od 30.12.2013.


Odluka o izradi Plana generalne regulacije naselja Hajdukovo

"Službeni list grada Subotice", broj 40/13, strana: 3 od 30.12.2013.


Odluka o obrazovanju Mesne zajednice "Stari Žednik"

"Službeni list grada Subotice", broj 10/94
"Službeni list grada Subotice", broj 5/03 od 30.03.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/10, strana: 19 od 30.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 40/13, strana: 16 od 30.12.2013.


Odluka o oslobađanju dela obaveza plaćanja komunalnih usluga za ratne vojne invalide, porodice palih boraca i članove porodica umrlih ratnih vojnih invalida koji su učestvovali u oružanim akcijama posle 17. avgusta 1990. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 40/13, strana: 5 od 30.12.2013.


Odluka o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti Grada Subotice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 46/11 i 40/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 12/09, strana: 10 od 25.06.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 46/11, strana: 158 od 13.10.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 40/13, strana: 8 od 30.12.2013.


Odluka o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 40/13, strana: 8 od 30.12.2013.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 40/13, strana: 3 od 30.12.2013.


Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2014. godinu za grad Suboticu

"Službeni list grada Subotice", broj 40/13, strana: 126 od 30.12.2013.


Odluka o zaštiti prava pacijenata na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 40/13, strana: 6 od 30.12.2013.


Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju zaposlenih

"Službeni list grada Subotice", broj 40/13, strana: 1 od 30.12.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na izmene programa poslovanja javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća na teritoriji grada Subotice za 2013. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 40/13, strana: 16 od 30.12.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 40/13, strana: 98 od 30.12.2013.


Rešenja o imenovanjima vršilaca dužnosti direktora javnih preduzeća na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 40/13, strana: 150 od 30.12.2013.


Rešenja o izborima i postavljenjima u Skupštini grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 40/12, strana: 2 od 10.07.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 1/14, strana: 2 od 23.01.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Međuopštinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 1/14, strana: 3 od 23.01.2014.


Rešenje o imenovanju člana u Komisiju za izmenu projekta adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade "Narodnog pozorišta - Narodnog kazališta - Nepszinhaz" u Subotici"

"Službeni list grada Subotice", broj 23/13, strana: 1 od 08.08.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 1/14, strana: 2 od 23.01.2014.


Rešenje o imenovanju predsednika i članova Komisije za proveru znanja taksi prevoznika u pogledu poznavanja Grada

"Službeni list grada Subotice", broj 1/14, strana: 3 od 23.01.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za ostvarivanje prava na vantelesnu oplodnju

"Službeni list grada Subotice", broj 11/13, strana: 3 od 12.04.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 1/14, strana: 1 od 23.01.2014.


Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa jednokratne novčane pomoći trudnicama na teritoriji Grada Subotice iz sredstava budžeta Grada za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 1/14, strana: 1 od 23.01.2014.


Zaključak o prihvatanju Izveštaja Komisije za izmenu projekta adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade "Narodnog pozorišta - Narodnog kazališta - Nepshinhaz" u Subotici

 


"Službeni list grada Subotice", broj 40/13, strana: 122 od 30.12.2013.


INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jun 2020.

NOVE MERE VLADE

DONETE NAKON UKIDANJA VANREDOG STANJA


NOVE MERE MINISTRA ZDRAVLJA

ZABRANA OKUPLJANJA NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU,OGRANIČENJE KRETANJA NA PRILAZIMA PRIHVATNIH CENTARA ZA MIGRANTE I CENTARA ZA AZIL,ZABRANA POSETA I OGRANIČENJE KRETANJA U USTANOVAMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA


Sport u Srbiji se vraća u normalu

NORMALIZACIJA STANJA

Šalteri MUP-a od 11. maja - počinju sa radom


NORMALIZACIJA STANJA

SAOPŠTENJE NSZ - Informacija o postupanju Nacionalne službe za zapošljavanje po prestanku vanrednog stanja

RADNO PRAVO
SUDSKA PRAKSA - Apelacionog suda u Beogradu

RADNO PRAVO

AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE – Zakon o agencijskom zapošljavanju


NORMALIZACIJA STANJA

ZATEZNA KAMATA ZA VREME VANREDNOG STANJA


MINISTARSTVO FINANSIJA

Privrednici već podneli zahteve za skoro milijardu evra kredita


PORESKA UPRAVA

Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja - Obaveštenje o pomeranju rokova


SUDSKA PRAKSA

VIŠI SUD U BEOGRADU


USTAVNI SUD

ODBAČENA INICIJATIVA za ocenu ustavnosti Odluke o proglašenju vanrednog stanja REŠENJE USTAVNOG SUDA – Broj IUo-42/2020  (sa izdvojenim mišljenjem sudije dr Jovana Ćirića na rešenje)


VISOKI SAVET SUDSTVA

Organizovanje rada sudova nakon ukidanja vanredog stanja


ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA

PRAVNI POLOŽAJ SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA


IZBORI

RASPISANI IZBORI za narodne poslanike i odbornike skupština gradova i opština


KRIVIČNO PRAVO

POJEDINI ASPEKTI INSTITUTA DOBROVOLJNOG ODUSTANKA


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)