POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Interakta - Krivični podnesci

U pravosuđu, advokaturi, tužilaštvima, organima unutrašnjih poslova, preduzećima kao i za stručno usavršavanje svih onih koji se bave krivičnim postupkom.

Autori su eminetni stručnjaci i eksperti za ovu oblast: Nikola Milošević, dugogodišnji sudija Vrhovnog suda Srbije, Sudija Dragan Obradović i Prof. dr Milan Milošević

 

I DEO- OPŠTE ODREDBE

1.1 Rešenje o spajanju postupka (čl. 33. st. 8. ZKP) - str 1
1.2 Rešenje o razdvajanju postupka (čl. 34. st. 1. ZKP)
1.3 Predlog za prenošenje nadležnosti upućen Sudu Državne zajednice Srbije i Crne Gore (Saveznom sudu*) (čl. 36. st. 3. ZKP)
1.4 Rešenje Suda Državne zajednice Srbije i Crne Gore (Saveznog suda*) o prenošenju nadležnosti (čl. 36. st. 2. ZKP)
1.5 Predlog za prenošenje mesne nadležnosti iz razloga procesne celishodnosti (čl. 36. st. 3. ZKP)
1.6 Rešenje po predlogu za prenošenje mesne nadležnosti iz razloga procesne celishodnosti (čl. 36 st. 1. ZKP)
1.7 Rešenje o odbacivanju kao nedozvoljenog predloga za prenošenje mesne nadležnosti (čl. 36. st. 3. ZKP)
1.8 Rešenje kojim se sud oglašava stvarno nenadležnim (čl. 37. st. 1. ZKP)
1.9 Rešenje drugostepenog suda po žalbi na rešenje kojim se prvostepeni sud oglasio stvarno nenadležnim (čl. 401. st. 3. ZKP u vezi sa čl. 37. st. 1.)
1.10 Rešenje o sukobu mesne nadležnosti (čl. 39. st. 1. ZKP)
1.11 Rešenje nadležnog suda povodom sukoba oko stvarne nadležnosti sudova (čl. 39. st. 1. ZKP).
1.12 Rešenje o odbacivanju zahteva za izuzeće (čl. 43. st. 5. ZKP)
1.13 Rešenje o izuzeću sudije (čl. 43. st. 4. ZKP)
1.14 Rešenje o izuzeću državnog tužioca (čl. 45. st. 2. ZKP)
1.15 Rešenje po zahtevu za izuzeće ovlašćenog službenog lica OUP (čl. 45. st. 4. ZKP)
1.16 Rešenje o sukobu nadležnosti između državnih tužilaca (čl. 51. st. 1. ZKP)
1.17 Rešenje o postavljanju branioca po službenoj dužnosti osumnjičenom licu kome je određen pritvor (čl. 71. st. 2. ZKP).
1.18 Rešenje o postavljanju branioca po službenoj dužnosti (čl. 71. st. 4. ZKP)
1.19 Rešenje o razrešenju postavljenog branioca po službenoj dužnosti (čl. 73. st. 4. u vezi st. 1. ZKP)
1.20 Rešenje o razrešenju branioca (čl. 73. st. 2. ZKP)
1.21 Naredba o pretresanju stana (čl. 78. ZKP)
1.22 Zapisnik o pretresanju stana i drugih prostorija (čl. 79. st. 8. ZKP)
1.23 Zapisnik o pretresanju lica (čl. 79. st. 8. ZKP)
1.24 Potvrda o ulasku u stan bez naredbe suda (čl. 81. st. 3. ZKP)
1.25 Izveštaj o izvršenom pretresanju stana i drugih prostorija bez naredbe suda (čl. 81. st. 6. ZKP)
1.26 Naredba za privremeno oduzimanje predmeta (čl. 82. u vezi sa članom 84. ZKP)
1.27 Potvrda o privremeno oduzetim predmetima (čl. 82. ZKP)
1.28 Naredba za dovođenje svedoka
1.29 Zahtev za posebne mere zaštite svedoka i oštećenog (čl. 109. ZKP)
1.30 Zapisnik o uviđaju (čl. 110. ZKP)
1.31 Zapisnik o uviđaju sa smrtno nastradalim licem (čl. 110. ZKP)
1.32 Zapisnik o rekonstrukciji (čl. 111. ZKP).
1.33 Naredba o veštačenju od strane veštaka ekonomsko-finansijske struke (čl. 114. ZKP)
1.34 Naredba o veštačenju od strane veštaka neuropsihijatra (čl. 114. ZKP)
1.35 Naredba o izmeni naredbe o veštačenju u pogledu sastava komisije veštaka (čl. 114. ZKP)
1.36 Naredba o veštačenju od strane veštaka sudsko-medicinske struke (čl. 114. ZKP)
1.37 Naredba o ponovljenom veštačenju tzv. "super veštačenju" i rekonstrukciji od strane veštaka saobraćajne struke (čl. 123. ZKP)
1.38 Zapisnik o obdukciji (čl. 124 - 126. ZKP)
1.39 Naredba o uzimanju uzorka krvi na analizu (čl. 131. st. 2. ZKP)
1.40 Naredba o uzimanju uzorka krvi i urina (čl. 131. st. 3. u vezi sa stavom 2. ZKP)
1.41 Poziv za okrivljenog
1.42 Naredba za dovođenje okrivljenog
1.43 Predlog za zabranu napuštanja boravišta (čl. 136. ZKP)
1.44 Rešenje o zabrani napuštanja boravišta (čl. 136. st. 1. ZKP)
1.45 Rešenje o zabrani napuštanja boravišta uz izricanje neke od dodatnih mera (čl. 136. st. 1. i st. 2. ZKP)
1.46 Rešenje predsednika veća - sudije o ukidanju mere zabrane napuštanja boravišta prema optuženom (čl. 136. st. 7. u vezi sa st. 2. i 1. ZKP).
1.47 Rešenje o prihvatanju jemstva radi puštanja okrivljenih iz pritvora (čl. 140. st. 1. ZKP)
1.48 Naredba o puštanju okrivljenog iz pritvora posle pravnosnažnosti rešenja o prihvatanju jemstva (čl. 137. u vezi sa čl. 140. st. 1. ZKP)
1.49 Rešenje o ukidanju jemstva i povraćaju istog okrivljenom po pravnosnažnosti presude (čl. 140. st. 2. ZKP)
1.50 Rešenje istražnog sudije o određivanju pritvora protiv jednog lica (čl. 143. st. 1. u vezi sa čl. 142. st. 2. tač. 2. ZKP)‚
1.51 Rešenje istražnog sudije o određivanju pritvora protiv više lica (čl. 143. st. 1. u vezi sa čl. 142. st. 1. tač. 1. i 2. ZKP)
1.52 Žalba osumnjičenog protiv rešenja istražnog sudije o određivanju pritvora (čl. 143. st. 4. ZKP)
1.53 Žalba branioca osumnjičenog protiv rešenja o određivanju pritvora (član 143. stav 4. ZKP)
1.54 Neslaganje istražnog sudije sa predlogom državnog tužioca da se protiv okrivljenog odredi pritvor (čl. 143. st. 5. ZKP)
1.55 Rešenje veća iz čl. 24. st. 6. ZKP o određivanju pritvora povodom neslaganja istražnog sudije sa predlogom državnog tužioca da se prema okrivljenom odredi pritvor (čl. 143. st. 5. ZKP)
1.56 Rešenje veća iz čl. 24. st. 6. ZKP o odbijanju predloga za određivanje pritvora povodom neslaganja istražnog sudije sa predlogom državnog tužioca da se prema okrivljenom odredi pritvor (čl. 143. st. 5. ZKP)
1.57 Rešenje veća iz čl. 24. st. 6. ZKP po žalbi okrivljenog na rešenje istražnog sudije o određivanju pritvora (čl. 401. st. 3. ZKP u vezi sa čl. 143. st. 4.)
1.58 Predlog istražnog sudije veću iz čl. 24. st. 6. ZKP za produženje pritvora prema okrivljenom (čl. 144. st. 1. ZKP)
1.59 Rešenje veća iz čl. 24 st. 6. ZKP o produženju pritvora prema okrivljenom (čl. 144. st. 2. ZKP)
1.60 Predlog istražnog sudije veću Vrhovnog suda za produženje pritvora prema okrivljenom (čl. 144. st. 3. ZKP)
1.61 Rešenje drugostepenog suda po žalbi na rešenje o produženju pritvora prema okrivljenom (čl. 144. st. 2. u vezi sa čl. 401. st. 3. ZKP)
1.62 Rešenje istražnog sudije o ukidanju pritvora (čl. 145. ZKP)
1.63 Rešenje o produženju pritvora posle podizanja optužnice a do stupanja optužnice na pravnu snagu (čl. 269. st. 2. ZKP u vezi sa čl. 146. st. 2.)
1.64 Rešenje o produženju pritvora posle podnošenja optužnice, a pošto je optužnica stupila na pravnu snagu (čl. 146. st. 2. u vezi st. 1. ZKP)
1.65 Žalba branioca optuženog na rešenje o produženju pritvora, a pošto je optužnica stupila na pravnu snagu (čl. 146. stav 5. u vezi stava 2. ZKP)
1.66 Rešenje o izricanju disciplinske kazne prema pritvoreniku (čl. 151. st. 1. ZKP)
1.67 Dopis kojim se zahteva uređenje podneska (čl. 171. st. 3. ZKP)
1.68 Posebno rešenje o dozvoljenosti ispravljanju rešenja (čl. 190. st. 1. ZKP)
1.69 Posebno rešenje o visini troškova krivičnog postupka (čl. 194. st. 2. ZKP)
1.70 Zahtev za naknadu troškova krivičnog postupka okrivljenima protiv kojih je krivični postupak obustavljen (član 197. stav 1 ZKP)
1.71 Predlog za donošenje rešenja o određivanju privremene mere obezbeđenja prema trećem licu (čl. 211. st. 1. ZKP)
1.72 Rešenje o privremenoj meri obezbeđenja prema trećem licu (čl. 212. ZKP)
1.73 Zahtev Narodnoj skupštini za izdavanje odobrenja za krivično gonjenje (čl. 214. st. 1. ZKP)
1.74 Rešenje o obustavi postupka usled smrti okrivljenog (čl. 217. ZKP)

II DEO - TOK POSTUPKA

A) Pretkrivični postupak
2a.1 Krivična prijava podneta državnom tužiocu protiv jednog lica - izvršioca krivičnog dela (čl. 223. st. 1. u vezi sa čl. 224. st. 1. ZKP)
2a.2 Krivična prijava podneta državnom tužiocu protiv poznatih izvršilaca krivičnih dela - više lica (čl. 223. st. 1. u vezi čl. 224. st. 1. ZKP)
2a.3 Zapisnik (OJT-a) o prijemu krivične prijave (čl. 224. st. 1. i 2. ZKP)
2a.4 Službena beleška (OJT-a) o prijemu krivične prijave (čl. 224. stav 2. ZKP)
2a.5 Zapisnik (MUP-a) o prijemu krivične prijave (čl. 224. st. 2. ZKP)
2a.6 Dopis (MUP-a - Tužilaštvu) o dostavljanju zapisnika o prijemu krivične prijave (čl. 224. st. 3. ZKP)
2a.7 Dopis (MUP-a - Tužilaštvu) o dostavljanju akata (zapisnika, izveštaja itd)
2a.8 Službena beleška o obaveštenju primljenom od građanina (čl. 225. st. 2. ZKP)
2a.9 Poziv - radi prikupljanja obaveštenja (čl. 226. st. 1. ZKP)
2a.10 Poziv - osumnjičenom (čl. 226. st. 7. ZKP)
2a.11 Zapisnik o saslušanju osumnjičenih od MUP-a (čl. 226. st. 9. ZKP)
2a.12 Službena beleška o obaveštenju primljenom od lica koje se nalazi u pritvoru (čl. 226. st. 10. ZKP)
2a.13 Krivična prijava MUP-a nadležnom državnom tužiocu protiv poznatog izvršioca (čl. 226. st. 11. ZKP)
2a.14 Krivična prijava MUP-a nadležnom državnom tužiocu protiv NN lica (čl. 226. st. 11. ZKP)
2a.15 Izveštaj o novim činjenicama kao dopuna krivične prijave (čl. 226. st. 11. ZKP)
2a.16 Izveštaj o lišenju slobode i sprovođenju (čl. 227. st. 1. ZKP)
2a.17 Rešenje o zadržavanju (čl. 229. st. 2. ZKP)
2a.18 Rešenje istražnog sudije po žalbi na rešenje o zadržavanju (čl. 229. st. 3. ZKP)
2a.19 Zahtev MUP-a za prethodno odobrenje istražnog sudije radi fotografisanja
i uzimanja otisaka prstiju od osumnjičenih (čl. 231. st. 2. ZKP)
2a.20 Zahtev MUP-a za prethodno odobrenje državnom tužiocu - radi uzimanja otisaka prstiju i dlanova od lica, radi eliminacije (čl. 231. st. 3. ZKP)
2a.21 Odobrenje za uzimanje otisaka prstiju (čl. 231. stav 3. ZKP)
2a.22 Predlog državnog tužioca upućen istražnom sudiji da naredi nadzor i snimanje telefonskih i drugih razgovora ili komunikacija drugim tehničkim sredstvima kao i optičko snimanje osumnjičenog (čl. 232. st. 1. ZKP)
2a.23 Predlog za snimanje telefonskih razgovora (čl. 232. stav 1. ZKP)
2a.24 Naredba istražnog sudije o nadzoru i snimanju telefonskih i drugih razgovora ili komunikacija drugim tehničkim sredstvima kao i optičko snimanje osumnjičenih (čl. 232. st. 2. ZKP)
2a.25 Izjava tužioca u smislu člana 233. stav 3. ZKP)
2a.26 Pismeni i obrazloženi predlog državnog tužioca upućen istražnom sudiji kojim se traži naredba bankarskoj, finansijskoj ili drugoj organizaciji da dostavi podatke o stanju poslovnih ili ličnih računa osumnjičenog (čl. 234. ZKP)
2a.27 Predlog za naredbu o dostavljanju bankarskih ili finansijskih podataka (čl. 234. stav 1. ZKP)
2a.28 Izjava u smislu člana 234. stav 2. ZKP
2a.29 Zahtev (MUP-u) za prikupljanje potrebnih (podataka) obaveštenja (čl. 235. stav 2. ZKP)
2a.30 Zahtev za prikupljanje potrebnih (podataka) obaveštenja (čl. 235. stav 2. ZKP)
2a.31 Poziv u smislu člana 235. stav 2. u vezi sa članom 236. st. 1. – 6. ZKP
2a.32 Rešenje o odbačaju krivične prijave (član 235. ZKP)
2.33 Obaveštenje oštećenom o odbačaju krivične prijave (član 235. stav 1. i član 61. st. 1. ZKP)
2a.34 Obaveštenje MUP-u o odbačaju krivične prijave (član 235. stav 1. ZKP)
2a.35 Obaveštenje rukovodiocu poreske policije o preduzetim radnjama po krivičnoj prijavi (član 138. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji)
2a.36 Poziv u smislu člana 236. stav 1. u vezi sa članom 226. stav 7. ZKP
2a.37 Izjava osumnjičenog o prihvatanju obaveze (član 236. stav 1. tač. 1, 2, 3. i 4. ZKP)
2a.38 Izjava oštećenog, u smislu član 236. stav 1. tač. 2. i 3. ZKP, o saglasnosti za obavezu osumnjičenog, uz upozorenje da u slučaju ispunjenja ne može preuzeti krivično gonjenje
2a.39 Rešenje o odlaganju krivičnog gonjenja prema osumnjičenom
(čl. 236. st. 1. ZKP)
2a.40 Rešenje o odlaganju krivičnog gonjenja prema osumnjičenom
(čl. 236. st. 1. ZKP)
2a.41 Rešenje o odbacivanju krivične prijave od strane državnog tužioca (čl. 236. st. 3. ZKP)
2a.42 Rešenje o odbacivanju krivične prijave od strane državnog tužioca (čl. 236. st. 3. ZKP)
2a.43 Zapisnik o uviđaju sačinjen od strane pripadnika MUP-a (čl. 238. st. 3. ZKP)
2a.44 Predlog za preduzimanje određenih istražnih radnji (član 239. stav 1. ZKP)

B) Prethodni postupak
2b.1 Zahtev za sprovođenje istrage (čl. 241. i 242. ZKP)
2b.2 Zahtev za sprovođenje istrage (čl. 242. st. 3. ZKP)
2b.3 Zahtev za sprovođenje istrage oštećenog kao tužioca (čl. 242. st. 3. u vezi sa čl. 61. st. 2. ZKP)
2b.4 Rešenje o sprovođenju istrage (čl. 243. st. 2. ZKP)
2b.5 Žalba branioca optuženog protiv rešenja o sprovođenju istrage (član 243. stav 5. ZKP)
2b.6 Neslaganje istražnog sudije sa zahtevom oštećenog, kao tužioca, za sprovođenje istrage (čl. 243. st. 7. ZKP)
2b.7 Rešenje veća iz čl. 24. st. 6. ZKP povodom neslaganja istražnog sudije sa zahtevom za sprovođenje istrage ovlašćenog tužioca (čl. 243. st. 7. ZKP)
2b.8 Rešenje veća iz čl. 24. st. 6. ZKP kojim se povodom neslaganja istražnog sudije odbacuje kao neuredan zahtev za sprovođenje istrage (čl. 243. st. 7. ZKP u vezi sa čl. 171. st. 3. ZKP)
2b.9 Rešenje veća iz čl. 24. st. 6. ZKP kojim se povodom neslaganja istražnog sudije odbacuje kao neblagovremeno podnet zahtev za sprovođenje istrage oštećenog kao tužioca (čl. 243. st. 7. u vezi sa čl. 171. st. 3. ZKP)
2b.10 Predlog da se ne sprovodi istraga (član 244. stav 1. ZKP)
2b.11 Zahtev za proširenje istrage (član 248. stav 2. ZKP)
2b.12 Rešenje o proširenju istrage (čl. 248. u vezi sa čl. 242. i 243. ZKP)
2b.13 Izjava o saglasnosti za prekid istrage (član 252. stav 2. ZKP)
2b.14 Rešenje o prekidu istrage (čl. 252. st. 1. ZKP)
2b.15 Rešenje o prekidu istrage (čl. 252 st. 2. ZKP)
2b.16 Rešenje o obustavi istrage (čl. 253. ZKP)
2b.17 Rešenje o obustavi istrage uz obaveštenje oštećenom o njegovim pravima da nastavi gonjenje (čl. 253. u vezi sa čl. 61. ZKP)
2b.18 Predlog za dopunu istrage (član 257. stav 2. ZKP)
2b.19 Predlog državnog tužioca za dopunu istrage (čl. 257. st. 2. ZKP)
2b.20 Službena beleška o odustanku od daljeg krivičnog gonjenja
(član 257. stav 2. ZKP)
2b.21 Obaveštenje/izjava o odustanku od daljeg krivičnog gonjenja (član 257. stav 2. ZKP)
2b.22 Službena beleška - obaveštenje višem tužiocu o nepostupanju (član 252. stav 4. u vezi stava 2. ZKP)
2b.23 Rešenje o obustavi istrage kada oštećeni kao tužilac po završetku istrage nije stavio predlog za dopunu istrage, niti podigao optužnicu u zakonskom roku (čl. 259. st. 3. ZKP)
2b.24 Rešenje veća iz čl. 24. st. 6. ZKP po predlogu za dopunu istrage oštećenog kao tužioca (čl. 259)
2b.25 Optužnica (član 244. st. 4 - 5. ZKP)
2b.26 Neposredna optužnica (član 244. stav 6. ZKP)
2b.27 Optužnica (član 265. stav 2. tačka 3. ZKP)
2b.28 Optužnica državnog tužioca protiv jednog lica za jedno krivično delo
(čl. 266. ZKP)
2b.29 Optužnica državnog tužioca protiv jednog lica za više krivičnih dela (čl. 266. ZKP)
2b.30 Optužnica državnog tužioca protiv više lica za više krivičnih dela - izreka (čl. 266. ZKP)
2b.31 Optužnica (član 455. ZKP)
2b.32 Nepropisno sastavljena optužnica - izreka (čl. 266. st. 1. ZKP)
2b.33 Dopis predsednika veća - sudije kojim traži da se uredi optužnica (čl. 267. st. 2. ZKP)
2b.34 Izreka propisno sastavljene optužnice oštećenog kao tužioca (čl. 266. st. 1. ZKP)
2b.35 Rešenje veća iz čl. 24. st. 6. ZKP povodom ispitivanja, posle podignute optužnice - da li postoje pritvorski razlozi prema optuženom, ako u optužnici nije stavljen predlog da se optuženi pusti na slobodu - slučaj kada odlučuje veće Okružnog suda jer Opštinski sud nema svoje veće (čl. 269. st. 2. u vezi sa čl. 570. ZKP)
2b.36 Prigovor protiv optužnice (čl. 271. ZKP)
2b.37 Prigovor branioca optuženog protiv optužnice (član 271. stav 2. u vezi stava 1. ZKP)
2b.38 Rešenje veća iz čl. 24. st. 6. ZKP o vraćanju optužnice povodom prigovora na optužnicu da se istraga sprovede - slučaj kada prvostepeni sud nema dovoljan broj sudija (čl. 273. st. 2. u vezi sa čl. 570. ZKP)
2b.39 Rešenje veća iz čl. 24. st. 6. ZKP o vraćanju optužnice da se nedostaci u optužnici isprave - slučaj kada prvostepeni sud nema dovoljan broj sudija (čl. 273. st. 2. u vezi sa čl. 570. ZKP)
2b.40 Izmena i proširenje optužbe (član 341. stav 3. ZKP)
2b.41 Rešenje veća iz čl. 24. st. 6. ZKP da nema mesta optužbi i da se krivični postupak obustavlja (čl. 274. st. 1. u vezi sa čl. 281. i 570. ZKP)
2b.42 Rešenje veća iz čl. 24. st. 6. ZKP kojim se odbija prigovor protiv optužnice (čl. 277. st. 1. u vezi sa čl. 570. ZKP)

C) Glavni pretres i presuda
2c.1 Rešenje predsednika Vrhovnog suda Srbije o odobravanju filmskog snimanja dela glavnog pretresa (čl. 298 st. 3. u vezi sa čl. 179. st. 2. ZKP)
2c.2 Rešenje o obustavi krivičnog postupka zbog nedolaska privatnog tužioca na glavni pretres (čl. 303. st. 2. u vezi sa čl. 59. st. 1. ZKP)
2c.3 Zapisnik o glavnom pretresu gde je vršeno filmsko snimanje (čl. 312. st. 2. u vezi sa čl. 179. st. 2. ZKP).
2c.4 Rešenje o izdvajanju zapisnika (čl. 337. st. 3. u vezi sa čl. 178. i čl. 229. ZKP)
2c.5 Presuda kojom se optužba odbija (čl. 354. st. 1. ZKP)
2c.6 Presuda kojom se optuženi oslobađa od optužbe (čl. 355. ZKP)
2c.7 Presuda kojom se više lica oslobađa od optužbe - izreka (čl. 355. ZKP)
2c.8 Osuđujuća presuda - jedno lice za jedno kriv. delo (čl. 356. ZKP)
2c.9 Osuđujuća presuda - više lica za jedno kriv. delo - izreka (čl. 356. ZKP)
2c.10 Osuđujuća presuda - više lica za više kriv. dela - izreka (čl. 356. ZKP)
2c.11 Presuda sa više različitih odluka - osuđujuća i oslobađajuća - izreka (čl. 356. i 355. ZKP)
2c.12 Rešenje o produženju pritvora posle objavljivanja presude (čl. 358. st. 5. ZKP)
2c.13 Rešenje prvostepenog suda po objavljivanju presude o produženju i ukidanju pritvora prema nekim od optuženih (čl. 358. ZKP)
2c.14 Žalba na rešenje o produženju pritvora posle objavljivanja presude (čl. 358. st. 5. ZKP)
2c.15 Rešenje o upućivanju optuženog u ustanovu za izdržavanje kazne pre pravnosnažnosti presude (čl. 358. st. 7. ZKP).
2c.16 Rešenje o ispravljanju presude - rešenja (čl. 362. st. 1. ZKP)

D) Postupak po pravnim lekovima
2d.1 Žalba državnog tužioca na rešenje veća iz člana 26. stav 6. ZKP prvostepenog suda kojim se oglasio stvarno nenadležnim (član 368. st. 1. tačka 11 i st. 2. u vezi člana 367. stav 1. ZKP)
2d.2 Žalba na presudu prvostepenog suda (član 363. ZKP)
2d.3 Žalba državnog tužioca protiv prvostepene presude samo zbog odluke o krivičnoj sankciji (čl. 371. st. 1. u vezi sa čl. 367. st. 4. ZKP)
2d.4 Žalba branioca optuženog protiv prvostepene presude samo zbog odluke o krivičnoj sankciji (član 367. ZKP)
2d.5 Žalba optuženog protiv prvostepene presude po svim zakonskim osnovima (čl. 367. ZKP)
2d.6 Žalba branioca optuženog protiv prvostepene presude iz svih zakonskih razloga (član 367. ZKP)
2d.7 Rešenje predsednika veća - sudije o odbačaju žalbe na presudu kao neblagovremene (čl. 372. st. 2. u vezi sa čl. 386. ZKP)
2d.8 Odgovor na žalbu protiv presude (čl. 373. KP)
2d.9 Rešenje kojim se ukida prvostepena presuda i u odnosu na saoptuženog koji nije izjavio žalbu - ZKP (čl. 384. ZKP)
2d.10 Presuda drugostepenog suda kojom se žalba okrivljenog, podneta iz svih zakonskih razloga na presudu prvostepenog suda odbija (čl. 388. ZKP)
2d.11 Presuda drugostepenog suda kojim se žalba oštećenog, kao tužioca, podneta iz svih zakonskih razloga na presudu prvostepenog suda - odbija (čl. 388. ZKP)
2d.12 Presuda drugostepenog suda kojim se žalba državnog tužioca, podneta iz svih zakonskih razloga na presudu prvostepenog suda - odbija (čl. 388. ZKP)
2d.13 Presuda drugostepenog suda po žalbi samo na troškove krivičnog postupka (čl. 388. ZKP)
2d.14 Rešenje kojim se ukida prvostepena presuda (čl. 389. st. 1. ZKP)
2d.15 Rešenje drugostepenog suda kojim se ukida prvostepena presuda (čl. 389. st. 1. ZKP)
2d.16 Presuda drugostepenog suda kojom se delimično ukida prvostepena presuda (čl. 389. st. 3. ZKP)
2d.17 Presuda drugostepenog suda kojom se preinačuje prvostepena presuda (čl. 391. st. 1. ZKP)
2d.18 Presuda drugostepenog suda kojom se po žalbi više lica preinačuje prvostepena presuda - izreka (čl. 391. ZKP)
2d.19 Presuda drugostepenog suda kojom se preinačuje presuda prvostepenog suda prema više lica (čl. 391. ZKP)
2d.20 Žalba na rešenje istražnog sudije (član 398. ZKP)
2d.21 Rešenje veća iz čl. 24. st. 6. ZKP o odbacivanju kao neblagovremene žalbe na rešenje istražnog sudije o određivanju pritvora (čl. 401. st. 3. ZKP)
2d.22 Rešenje veća iz čl. 24. st. 6. ZKP po žalbi okrivljenog protiv rešenja o sprovođenju istrage - slučaj kada u prvostepenom sudu nema dovoljan broj sudija (čl. 401. st. 2. u vezi sa st. 3. ZKP i u vezi sa čl. 570. ZKP)
2d.23 Rešenje drugostepenog suda po žalbi državnog tužioca na rešenje veća iz člana 26. stav 6. ZKP prvostepenog suda kojim se oglasio stvarno nenadležnim (čl. 401. st. 3. ZKP)
2d.24 Rešenje drugostepenog suda po žalbi na rešenje da nema mesta optužbi (čl. 401. st. 3. ZKP)
2d.25 Rešenje drugostepenog suda po žalbi punomoćnika oštećenog kao tužioca na rešenje veća iz člana 26. stav 6. ZKP prvostepenog suda kojim je odlučeno da nema mesta optužnici oštećenog kao tužioca (čl. 401. st. 3. ZKP)
2d.26 Rešenje drugostepenog suda po žalbi na rešenje o produženju pritvora posle podizanja optužnice (čl. 401. st. 3. ZKP)
2d.27 Rešenje drugostepenog suda po žalbi na rešenje o privremenoj meri obezbeđenja prema trećem licu (čl. 401. st. 3. u vezi sa čl. 212. ZKP)
2d.28 Rešenje drugostepenog suda po žalbi na rešenje o produženju pritvora posle objavljivanja presude (čl. 401. st. 3. ZKP)
2d.29 Rešenje drugostepenog suda po žalbi na rešenje o odbacivanju žalbe na presudu prvostepenog suda kao neblagovremene (čl. 401. st. 3. ZKP)
2d.30 Rešenje drugostepenog suda po žalbi na rešenje o obustavi postupka zbog nedolaska privatnog tužioca na glavni pretres (čl. 401. st. 3. ZKP)
2d.31 Rešenje drugostepenog suda po žalbi na rešenje o određivanju pritvora u postupku opoziva uslovne osude (čl. 401. st. 3. ZKP)
2d.32 Rešenje drugostepenog suda po žalbi na rešenje o zabrani napuštanja boravišta i privremeno oduzimanja putne isprave (čl. 401. st. 3. u vezi sa čl. 136. ZKP)
2d.33 Rešenje drugostepenog suda po žalbi na rešenje kojim je veće iz čl. 24. st. 6. ZKP prvostepenog suda odbacilo kao neuredan zahtev za sprovođenje istrage oštećenog kao tužioca (čl. 401. st. 3. u vezi sa čl. 171. st. 3. ZKP)
2d.34 Rešenje drugostepenog suda po žalbi na rešenje kojim je odbačena kao neblagovremena žalba na rešenje prvostepenog suda (čl. 401. st. 3. ZKP)
2d.35 Rešenje drugostepenog suda po žalbi na rešenje prvostepenog suda kojim je odbijen zahtev za ponavljanje krivičnog postupka (čl. 401. st. 3. ZKP)
2d.36 Rešenje drugostepenog suda po žalbi na rešenje veća iz člana 26. stav 6. ZKP prvostepenog suda, kojim se odbija molba osuđenog za puštanje na uslovni otpust (čl. 401. st. 3. ZKP)
2d.37 Ponavljanje krivičnog postupka - spajanje kazne
(čl. 405. st. 2. u vezi sa st. 1. ZKP)
2d.38 Rešenje o oglašavanju suda mesno nenadležnim u postupku za nepravo ponavljanje krivičnog postupka - spajanje kazni (čl. 405. st. 2. ZKP)
2d.39 Rešenje o odbacivanju zahteva za ponavljanje krivičnog postupka - spajanje kazne (čl. 410. st. 1. ZKP)
2d.40 Rešenje o odbacivanju zahteva za ponavljanje krivičnog postupka
(čl. 410. st. 1. ZKP)
2d.41 Predlog po zahtevu za vanredno ublažavanje kazne (čl. 417. st. 4. ZKP)
2d.42 Predlog po zahtevu za vanredno ublažavanje kazne - da se isti usvoji
(čl. 417. st. 4. ZKP)
2d.43 Presuda kojim se usvaja zahtev za vanredno ublažavanje kazne
(čl. 417. st. 7. ZKP)
2d.44 Presuda Suda Državne zajednice Srbija i Crna Gora (Saveznog suda) po zahtevu za zaštitu zakonitosti (čl. 425. st. 2. ZKP)
2d.45 Presuda kojom se uvažava zahtev za zaštitu zakonitosti i konstatuje povreda zakona u korist osuđenog (čl. 425. ZKP)
2d.46 Zahtev za ispitivanje zakonitosti pravnosnažne presude (čl. 428. ZKP)
2d.47 Naknadno obrazloženje zahteva za ispitivanje zakonitosti pravnosnažne presude (čl. 428. ZKP)
2d.48 Rešenje o odbacivanju zahteva za ispitivanje zakonitosti pravnosnažne presude (čl. 431. st. 3. ZKP)
2d.49 Presuda o odbijanju zahteva za ispitivanje zakonitosti pravnosnažne presude (čl. 432. st. 1. ZKP)

E) Posebne odredbe za skraćeni postupak, za postupke izricanja krivičnih sankcija glavnog pretresa za izricanje sudske opomene i za postupak prema maloletnicima
2e.1 Dopis upućen optuženom sa poukom o pravu na prigovor protiv optužnice u skraćenom postupku (čl. 433. ZKP)
2e.2 Optužni predlog (član 434. stav 2. ZKP)
2e.3 Optužni predlog (član 449. stav 2. ZKP)
2e.4 Optužni predlog za donošenje rešenja o kažnjavanju (čl. 449. st. 2. ZKP)
2e.5 Optužni predlog oštećenog kao tužioca (čl. 434. i 438. u vezi sa čl. 61. ZKP)
2e.6 Predlog za preduzimanje određenih istražnih radnji (član 435. stav 1. ZKP)
2e.7 Predlog državnog tužioca za preduzimanje istražnih radnji (čl. 435. st. 1. ZKP)
2e.8 Rešenje o određivanju pritvora u skraćenom postupku (čl. 436. st. 1. u vezi sa čl. 142. st. 2. tač. 4. ZKP)
2e.9 Rešenje o odbacivanju privatne krivične tužbe (čl. 439. st. 1. u vezi sa čl. 274. st. 2. ZKP)
2e.10 Rešenje o odbacivanju optužnog predloga (čl. 441. st. 1. u vezi sa čl. 274. st. 1. tač. 3. ZKP)
2e.11 Rešenje o obustavi postupka usled nedolaska privatnog tužioca na glavni pretres (čl. 447. st. 1. u vezi sa čl. 59. st. 1. ZKP)
2e.12 Žalba na presudu istražnog sudije na osnovu člana 455. ZKP
2e.13 Rešenje o postavljanju branioca po službenoj dužnosti maloletniku (čl. 467. st. 3. u vezi st. 2. ZKP)
2e.14 Zahtev za pokretanje pripremnog postupka prema maloletniku (čl. 482. ZKP)
2e.15 Neslaganje sudije za maloletnike sa zahtevom za pokretanje pripremnog postupka prema maloletniku (čl. 482. stav 1. ZKP)
2e.16 Rešenje drugostepenog suda povodom neslaganje sudije za maloletnike prvostepenog suda sa zahtevom za pokretanje pripremnog postupka prema maloletniku (čl. 482. stav 1. ZKP)
2e.17 Predlog za primenjivanje vaspitne mere prema više maloletnika za jedno krivično delo (čl. 488. st. 2. ZKP)
2e.18 Rešenje sudije za maloletnike o obustavi postupka (čl. 489. st. 1. ZKP)
2e.19 Predlog državnog tužioca za primenjivanje vaspitne mere prema maloletniku (čl. 488. st. 2. ZKP)
2e.20 Zapisnik sa sednice veća za maloletnike (čl. 492. st. 2. ZKP)
2e.21 Rešenje veća za maloletnike o obustavi postupka prema maloletniku (čl. 497. st. 2. ZKP)
2e.22 Rešenje veća za maloletnike o izricanju vaspitne mere (čl. 497. st. 3. ZKP)
2e.23 Rešenje veća za maloletnike o izricanju različitih vaspitnih mera prema više maloletnika za jedno krivično delo (čl. 497. st. 3. ZKP)
2e.24 Predlog o obustavi od daljeg izvršenja vaspitne mere prema maloletniku podnet od strane organa starateljstva (čl. 504. st. 1. ZKP)
2e.25 Rešenje o obustavi izvršenja vaspitne mere (čl. 504. st. 3. u vezi st. 4. ZKP)
2e.26 Rešenje drugostepenog suda po žalbi na rešenje veća za maloletnike prvostepenog suda (čl. 388. u vezi sa čl. 476. i 464. ZKP)
2e.27 Rešenje o obustavi izvršenja vaspitne mere prema mlađem punoletnom licu (čl. 504. st. 3. ZKP)

III DEO - POSEBNI POSTUPCI

3.1 Predlog za izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja (član 505. stav 1. ZKP)
3.2 Predlog državnog tužioca za izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi iz čl. 63. st. 1. OKZ (čl. 505. st. 1. ZKP)
3.3 Rešenje o izricanju mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi iz čl. 63. st. 1. OKZ (čl. 506. st. 1. ZKP)
3.4 Rešenje po predlogu da se obustavi mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi iz čl. 63. st. 1. OKZ i zameni merom bezbednosti obaveznog lečenja na slobodi iz čl. 64. st. 1. OKZ (čl. 510. st. 1. ZKP)
3.5 Rešenje kojim se mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi iz čl. 63. st. 1. OKZ zamenjuje merom bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi iz čl. 64. st. 1. OKZ (čl. 510. st. 1. ZKP)
3.6 Rešenje o obustavi mere bezbednosti obaveznog lečenja alkoholičara i upućivanje optuženog na izdržavanje preostalog dela kazne (čl. 511. u vezi čl. 510. ZKP)
3.7 Rešenje po predlogu da se obustavi mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi iz čl. 63 st. 1. OKZ i upućivanje osuđenog na izdržavanje preostalog dela kazne (čl. 510. st. 1. ZKP)
3.8 Molba osuđenog za puštanje na uslovni otpust
3.9 Rešenje veća iz čl. 24. st. 6. ZKP kojim se odbacuje molba osuđenog za puštanje na uslovni otpust (čl. 522. st. 5. ZKP)
3.10 Rešenje veća kojim se odbija molba osuđenog za puštanje na uslovni otpust (čl. 522. st. 5. ZKP)
3.11 Rešenje veća kojim se usvaja molba osuđenog za puštanje na uslovni otpust (čl. 522. st. 5. ZKP)
3.12 Žalba protiv odluke veća u postupku puštanja na uslovni otpust
(član 522. stav 5. ZKP)
3.13 Rešenje o brisanju uslovne osude (čl. 525. ZKP)
3.14 Rešenje o brisanju osude po molbi osuđenog (čl. 526. st. 5. ZKP)
3.15 Naredba za izdavanje poternice (čl. 566. ZKP).

RAZNI OBRASCI

1 Rešenje po predlogu za premeštaj iz jedne u drugu zdravstvenu ustanovu radi sprovođenja mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja u ustanovi zatvorenog tipa (čl. 192. st. 2. ZIKS)
2 Referat po molbi za pomilovanje

 

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Sankt Peterburg se od 30. oktobra zatvara na sedam dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jul/avgust 2022.

RADNO PRAVO

Jednaka zarada za isti rad ili rad jednake vrednosti


SUDSKA PRAKSA – Otpremnina


RADNO PRAVO

Obaveza isplate zarade za obavljeni rad


RADNI ODNOSI

Prestanak radnog odnosa - Zakonit otkaz


ZDRAVSTVO

Sudskomedicinski značaj odnosa između povreda i oboljenja


ZDRAVSTVO

Dvojezični obrazac za korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu


SUDSKA PRAKSA – ODLUKA USTAVNOG SUDA

Povreda prava roditelja


BRIGA O DECI

"Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava u Srbiji"  – "Pozitivno roditeljstvo i zaštita dece u visokokonfliktnim razvodima" – Unapređenjem zakonodavnog okvira do bolje zaštite dece od svih oblika nasilja


UPRAVA

Od 7. juna 2022. - omogućena nova usluga eUverenje građanima i privredi


JAVNA PREDUZEĆA

Nadzor svih javnih preduzeća od naredne godine putem softvera


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Podrška lokalnim samoupravama za uklanjanje divljih deponija


ENERGETIKA

Energetska tranzicija i zelena energija osnova za dugoročan privredni razvoj


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)