POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Decembar 2013

Odluka o visini naknada posebnih troškova postupka koji vodi Zavod za intelektualnu svojinu i naknada troškova za pružanje informacionih usluga Zavoda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 113/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 3/06, strana: 1 od 20.01.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 33 od 20.12.2013.


Odluka o visini naknada za pokriće troškova u vezi sa izdavanjem dozvola za stavljanje u promet pesticida i đubriva i visini naknada za ispitivanje fizičkih i hemijskih osobina i biološke vrednosti pesticida i đubriva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 113/13 - u delu koji se odnosi na pesticide - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list SRJ", broj 4/01, strana: 1 od 26.01.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 23 od 20.12.2013.


Pravilnik o ispitivanju udesa brodova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 113/13 - osim odredaba kojima se uređuje ispitivanje udesa brodova koji nastaju u plovidbi na moru - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 57/98, strana: 1 od 20.11.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 79 od 20.12.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - automatska merila nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 114/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 76/90, strana: 2217 od 07.12.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 114/13, strana: 171 od 23.12.2013.


Pravilnik o načinu ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala

PRESTAJE DA VAŽI - sa 106/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 8/95, strana: 8 od 10.02.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 63 od 05.12.2013.


Pravilnik o uslovima za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala

PRESTAJE DA VAŽI - sa 106/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 8/95, strana: 7 od 10.02.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 63 od 05.12.2013.


Autentično tumačenje odredbe člana 2. alineja druga Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 97/08, 53/10, 66/11 - US i 67/13 - US)

"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 3 od 17.12.2013.


Evropski sporazum o međunarodnom drumskom transportu opasnog tereta - ADR 2013 (Aneksi A i B)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 14/13, strana: 1 od 17.12.2013.


Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 109 od 20.12.2013.


Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 117/12, strana: 41 od 12.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 60 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 19 od 17.12.2013.


Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 15 od 17.12.2013.


Indeksi potrošačkih cena za novembar 2013. godine

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 211 od 13.12.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 109/13, strana: 2 od 11.12.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 2 od 17.12.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 2 od 20.12.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 2 od 05.12.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 2 od 06.12.2013.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 2 od 13.12.2013.


Lista lekova koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja

"Službeni glasnik RS", broj 14/11, strana: 43 od 04.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 214 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 77/12, strana: 22 od 07.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 111/12, strana: 36 od 22.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 49 od 20.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 85 od 03.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 113 od 20.12.2013.


Lista lica kojima je izdata dozvola za emitovanje programa na osnovu javnog konkursa za izdavanje dozvole za emitovanje televizijskog i radio programa za područje regiona i lokalna područja, objavljenog u dnevnom listu "Politika" 22. oktobra 2012. godine

"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 25 od 14.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 115 od 20.12.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (British American Tobacco)

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 119 od 20.12.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 107 od 05.12.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 52 od 17.12.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 52 od 17.12.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (JTI)

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 271 od 13.12.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (JTI)

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 271 od 13.12.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (JTI)

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 270 od 13.12.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Monus)

"Službeni glasnik RS", broj 109/13, strana: 29 od 11.12.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Monus)

"Službeni glasnik RS", broj 114/13, strana: 319 od 23.12.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 108 od 05.12.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (TDR)

"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 44 od 06.12.2013.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (TDR)

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 119 od 20.12.2013.


Metodologija za određivanje cene električne energije za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 52/13, strana: 27 od 14.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 266 od 13.12.2013.


Naredba o sprovođenju posebnih fitosanitarnih pregleda radi otkrivanja štetnog organizma viroida vretenavosti krtola krompira - Potato spindle tuber viroid, kao i o merama koje se preduzimaju u slučaju pojave tog štetnog organizma

"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 41 od 06.12.2013.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Demokratske Republike Alžir o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 14/13, strana: 2725 od 17.12.2013.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 14/13, strana: 2725 od 17.12.2013.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Republike Srbije i Republike Slovenije o izručenju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 14/13, strana: 2725 od 17.12.2013.


Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Republike Srbije i Republike Slovenije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 14/13, strana: 2725 od 17.12.2013.


ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA - Predstavka broj 10044/11 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 114/13, strana: 297 od 23.12.2013.


ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA - Predstavka broj 11209/09 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 114/13, strana: 303 od 23.12.2013.


ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA - Predstavka broj 21603/07 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 114/13, strana: 310 od 23.12.2013.


ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA - Predstavka broj 36158/10 (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 114/13, strana: 292 od 23.12.2013.


Odluka o broju sudija porotnika u sudovima

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 230 od 13.12.2013.


Odluka o broju sudija porotnika u sudovima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 110/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 88/09, strana: 109 od 28.10.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 230 od 13.12.2013.


Odluka o broju sudija u sudovima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 106/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 43/09, strana: 30 od 05.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 91/09, strana: 47 od 06.11.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 35/10, strana: 112 od 26.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 91/12, strana: 48 od 21.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 109/12, strana: 39 od 16.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 116/12, strana: 116 od 07.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 122/12, strana: 348 od 25.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 43 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 80/13, strana: 15 od 11.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 84 od 05.12.2013.


Odluka o broju sudija u sudovima

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 84 od 05.12.2013.


Odluka o broju zamenika javnih tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 87 od 05.12.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 200 od 13.12.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 200 od 13.12.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 199 od 13.12.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 199 od 13.12.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 200 od 13.12.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 200 od 13.12.2013.


Odluka o imenovanju šefova stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama

"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 4 od 27.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 4 od 17.12.2013.


Odluka o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 4 od 17.12.2013.


Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 70/12, strana: 3 od 23.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 92/12, strana: 3 od 26.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/12, strana: 3 od 13.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 36 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 18 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 43 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 7 od 20.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 4 od 27.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 18 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 36 od 22.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 27 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 46 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 3 od 03.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 89/13, strana: 3 od 10.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 95 od 31.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 70 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 3 od 17.12.2013.


Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora Beograd - Južni Jadran, deonica Požega - Boljare (granica sa Crnom Gorom) (E-763)

"Službeni glasnik RS", broj 3/11, strana: 8 od 24.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 83/13, strana: 21 od 20.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 48 od 17.12.2013.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene Borsko-majdanpečkog rudarskog basena na životnu sredinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 112/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 59/11, strana: 337 od 10.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 83/13, strana: 21 od 20.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 47 od 17.12.2013.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene Borsko-majdanpečkog rudarskog basena na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 47 od 17.12.2013.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora Beograd - Južni Jadran, deonica Požega - Boljare (granica sa Crnom Gorom) (E-763) na životnu sredinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 112/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 95/10, strana: 100 od 17.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 48 od 17.12.2013.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora Beograd - Južni Jadran, deonica Požega-Boljare (granica sa Crnom Gorom) (E-763) na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 48 od 17.12.2013.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda 2x110 kV Kraljevo 3 - Novi Pazar 1 na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 49 od 17.12.2013.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Stalać-Đunis

"Službeni glasnik RS", broj 83/13, strana: 20 od 20.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 51 od 17.12.2013.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene za infrastrukturni koridor visokonaponskog dalekovoda 110 kV broj 113/x od TC Niš 1 do Vrle III na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 50 od 17.12.2013.


Odluka o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke

"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 30 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 13 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 89 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 139 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 98 od 20.12.2013.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih u organima državne uprave, javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 109/09, strana: 33 od 25.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 5/10, strana: 14 od 05.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 29/10, strana: 3 od 02.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 43/10, strana: 29 od 25.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 46/10, strana: 11 od 09.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 50/10, strana: 10 od 23.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 51/10, strana: 6 od 27.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 64/10, strana: 6 od 10.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 67/10, strana: 6 od 17.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 73/10, strana: 96 od 12.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 74/10, strana: 13 od 15.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 75/10, strana: 13 od 20.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 79/10, strana: 22 od 29.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 84/10, strana: 4 od 12.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 87/10, strana: 19 od 19.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 89/10, strana: 8 od 29.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 97/10, strana: 5 od 21.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 100/10, strana: 85 od 28.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 13 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 5 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 12/11, strana: 4 od 25.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 32/11, strana: 5 od 13.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 33/11, strana: 5 od 17.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 34/11, strana: 4 od 20.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 39/11, strana: 17 od 03.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 44/11, strana: 11 od 17.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 63/11, strana: 3 od 26.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 80/11, strana: 24 od 28.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 5 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/11, strana: 7 od 09.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 98/11, strana: 7 od 23.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 2/12, strana: 6 od 13.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 13/12, strana: 4 od 24.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 5 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 77 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 187 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 5 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 100/12, strana: 82 od 19.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 107/12, strana: 11 od 09.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 113/12, strana: 4 od 30.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 133 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 71 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 17 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 11 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 11 od 05.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 49 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 86/13, strana: 5 od 30.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 4 od 18.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 6 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 100/13, strana: 4 od 18.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 47 od 05.12.2013.


Odluka o minimalnim standardima upravljanja informacionim sistemom finansijske institucije

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2014. godine - na banke, a od 1. jula 2014. godine - na društva za osiguranje, davaoce finansijskog lizinga i društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima
"Službeni glasnik RS", broj 23/13, strana: 7 od 13.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 99 od 20.12.2013.


Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 10 od 24.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 83/13, strana: 3 od 20.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 34 od 20.12.2013.


Odluka o nastavljanju vršenja funkcije zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 111 od 20.12.2013.


Odluka o neprihvatanju predloga za donošenje autentičnog tumačenja odredbe člana 7. stav 1. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 3 od 17.12.2013.


Odluka o obračunu i naplati vanredne premije osiguranja depozita

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 112 od 20.12.2013.


Odluka o obrazovanju Budžetskog fonda za finansiranje stambenih potreba profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i zaposlenih u Ministarstvu odbrane

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 43 od 05.12.2013.


Odluka o obrazovanju Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 12 od 20.12.2013.


Odluka o obrazovanju Komisije za pregovore u postupku povećanja osnovnog kapitala Privredne banke Beograd a.d. Beograd od strane kvalifikovanog investitora, odnosno postupku prodaje akcija Privredne banke Beograd a.d. Beograd u vlasništvu Republike Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 108/13 - Odlukom o prestanku važenja Odluke
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 24 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 15 od 06.12.2013.


Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za usmeravanje aktivnosti u otklanjanju posledica nastalih aktiviranjem klizišta i od poplava na teritoriji Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 114/08, strana: 9 od 16.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 35/11, strana: 7 od 24.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 6 od 24.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 47 od 05.12.2013.


Odluka o obrazovanju Nacionalnog vazduhoplovnog komiteta

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 44 od 05.12.2013.


Odluka o obrazovanju Republičkog štaba za vanredne situacije

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 43 od 05.12.2013.


Odluka o obrazovanju Republičkog štaba za vanredne situacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 106/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 75/12, strana: 6 od 02.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 43 od 05.12.2013.


Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 12 od 20.12.2013.


Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 113/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 22 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 12 od 20.12.2013.


Odluka o određivanju robe na koju se ne plaćaju dažbine (do 31. decembra 2014. godine)

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 68 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 47 od 05.12.2013.


Odluka o osnivanju Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 76/09, strana: 23 od 16.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 45 od 20.12.2013.


Odluka o osnivanju Regionalnog razvojnog saveta za region Južne i Istočne Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 51/11, strana: 78 od 13.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 74/11, strana: 6 od 05.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 52/13, strana: 8 od 14.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 4 od 18.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 203 od 13.12.2013.


Odluka o otvaranju Kancelarije u Muskatu Ambasade Republike Srbije u Kairu

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 43 od 05.12.2013.


Odluka o ponavljanju postupka donošenja Odluke o rasporedu sredstava u okviru Mere unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture - Gradimo zajedno

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 60 od 05.12.2013.


Odluka o prestanku funkcije javnim tužiocima u osnovnim javnim tužilaštvima

"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 4 od 17.12.2013.


Odluka o prestanku funkcije zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 112 od 20.12.2013.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 265 od 13.12.2013.


Odluka o privremenom broju zamenika javnih tužilaca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 106/13 - osim odredbe člana 4. u delu viša javna tužilaštva tačka 7. i članu 5. u delu osnovna javna tužilaštva tačka 11. - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 20/13, strana: 94 od 01.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 87 od 05.12.2013.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Čistoća" Novi Sad i tekućeg održavanja čistoće za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1831 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/13, strana: 915 od 25.07.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 64/13, strana: 1175 od 26.11.2013.


Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 3 od 24.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 48 od 05.12.2013.


Odluka o rasporedu sredstava u okviru Mera unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture - Gradimo zajedno

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 58 od 05.12.2013.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog vodoprivrednog preduzeća "Srbijavode" sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 70/13, strana: 11 od 07.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 45 od 20.12.2013.


Odluka o uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja računa kod banke

"Službeni glasnik RS", broj 33/05, strana: 16 od 12.04.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 25/09, strana: 124 od 10.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 80 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 100 od 20.12.2013.


Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 45 od 05.12.2013.


Odluka o utvrđivanju cena pružanja javne usluge u Narodnoj biblioteci Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 103/13, strana: 27 od 26.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 94 od 05.12.2013.


Odluka o utvrđivanju osnovice i visine članarine Regionalne privredne komore Subotica za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 114/13, strana: 318 od 23.12.2013.


Odluka o utvrđivanju osnovice, stope i načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Kraljevo za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 117 od 20.12.2013.


Odluka o utvrđivanju osnovice, stope, načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 270 od 13.12.2013.


Odluka o utvrđivanju Programa monetarne politike Narodne banke Srbije u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 109/13, strana: 8 od 11.12.2013.


Odluka o utvrđivanju vile "Ankica" u Banji Koviljači za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 13 od 06.12.2013.


Odluka o utvrđivanju vile "Benkara" u Banji Koviljači za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 13 od 06.12.2013.


Odluka o utvrđivanju vile "Cer" ("Desanka") u Banji Koviljači za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 46 od 20.12.2013.


Odluka o utvrđivanju vile "Danica - Dom Vujića" u Banji Koviljači za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 15 od 06.12.2013.


Odluka o utvrđivanju vile "Gučevo" u Banji Koviljači za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 47 od 20.12.2013.


Odluka o utvrđivanju vile "Katarina" u Banji Koviljači za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 14 od 06.12.2013.


Odluka o utvrđivanju vile "Sunčica" u Banji Koviljači za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 47 od 20.12.2013.


Odluka o utvrđivanju vile "Zdravlje" u Banji Koviljači za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 48 od 20.12.2013.


Odluka o utvrđivanju vile doktora Petrovića u Banji Koviljači za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 45 od 20.12.2013.


Odluka o utvrđivanju visine članarine, osnovice na osnovu koje se obračunava, načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Valjevo za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 118 od 20.12.2013.


Odluka o visini i načinu plaćanja troškova postupka i troškova za pružanje informacionih usluga Zavoda za intelektualnu svojinu

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 33 od 20.12.2013.


Odluka o visini naknada posebnih troškova postupka koji vodi Zavod za intelektualnu svojinu i naknada troškova za pružanje informacionih usluga Zavoda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 113/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 3/06, strana: 1 od 20.01.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 33 od 20.12.2013.


Odluka o visini naknada za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 21 od 20.12.2013.


Odluka o visini naknada za pokriće troškova u vezi sa izdavanjem dozvola za stavljanje u promet pesticida i đubriva i visini naknada za ispitivanje fizičkih i hemijskih osobina i biološke vrednosti pesticida i đubriva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 113/13 - u delu koji se odnosi na pesticide - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list SRJ", broj 4/01, strana: 1 od 26.01.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 23 od 20.12.2013.


Odluka o visini naknade u oblasti sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 32 od 20.12.2013.


Odluka o visini naknade u oblasti sredstava za zaštitu bilja

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 23 od 20.12.2013.


Odluka o visini naknade za ispitivanje i za dodatno ispitivanje sorte poljoprivrednog bilja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 106/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 11 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 45 od 05.12.2013.


Odluka o visini naknade za ispitivanje i za dodatno ispitivanje sorte poljoprivrednog bilja

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 45 od 05.12.2013.


Odluka o visini naknade za izvršene fitosanitarne preglede

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 20 od 20.12.2013.


Odluka o visini naknade za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede pošiljki u međunarodnom prometu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 113/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 8/06, strana: 19 od 27.01.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 34/10, strana: 22 od 21.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 22 od 20.12.2013.


Odluka o visini naknade za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede pošiljki u međunarodnom prometu

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 22 od 20.12.2013.


Odluka o visini naknade za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla u proizvodnji i prometu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 113/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 69/01, strana: 2 od 07.12.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 21 od 20.12.2013.


Odluka o visini naknade za laboratorijske analize uzoraka hrane i hrane za životinje biljnog porekla uzetih tokom službenih kontrola

PRESTAJE DA VAŽI - sa 113/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 57/09, strana: 4 od 24.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 31/10, strana: 10 od 11.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 25 od 20.12.2013.


Odluka o visini naknade za laboratorijske analize uzoraka hrane i hrane za životinje biljnog porekla uzetih tokom službenih kontrola

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 25 od 20.12.2013.


Odluka o visini naknade za obeležavanje i evidenciju životinja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 113/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 47/09, strana: 4 od 26.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 25 od 20.12.2013.


Odluka o visini naknade za obeležavanje, registraciju i praćenje kretanja životinja

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 32 od 20.12.2013.


Odluka o vrsti, visini i načinu plaćanja naknada za usluge carinskog organa

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 12 od 20.12.2013.


Odluka o vrsti, visini i načinu plaćanja naknada za usluge carinskog organa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 113/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 83/10, strana: 149 od 09.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 12 od 20.12.2013.


Odluke o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 231 od 13.12.2013.


Odluke o prestanku funkcije sudija porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 265 od 13.12.2013.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 109/13, strana: 19 od 11.12.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka Už-2419/2010

"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 42 od 06.12.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-838/2010, IUo-334/2011, IUz-101/2013, IUo-209/2013

"Službeni glasnik RS", broj 109/13, strana: 9 od 11.12.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-2993/2010, Už-441/2010

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 81 od 05.12.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-4543/2010, Už-5067/2010

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 212 od 13.12.2013.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-8405/2013, Už-8802/2013

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 100 od 20.12.2013.


Oduka o visini naknade za izvršeni zdravstveni pregled pošiljaka bilja i kontrolu pesticida i đubriva u prometu preko državne granice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 113/13 - ZAMENJENA NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 57/08, strana: 3 od 03.06.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 20 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 23 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 32 od 20.12.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 9 od 13.12.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 13 od 06.12.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 7 od 17.12.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 9 od 05.12.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 9 od 20.12.2013.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 109/13, strana: 5 od 11.12.2013.


Pravilnik o automatskim merilima nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima

"Službeni glasnik RS", broj 114/13, strana: 171 od 23.12.2013.


Pravilnik o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 64/12, strana: 15 od 04.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 109/13, strana: 20 od 11.12.2013.


Pravilnik o ispitivanju udesa brodova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 113/13 - osim odredaba kojima se uređuje ispitivanje udesa brodova koji nastaju u plovidbi na moru - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 57/98, strana: 1 od 20.11.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 79 od 20.12.2013.


Pravilnik o ispitivanju vozila

"Službeni glasnik RS", broj 8/12, strana: 123 od 03.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 51 od 08.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 76 od 05.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 114/13, strana: 291 od 23.12.2013.


Pravilnik o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 68/06, strana: 24 od 09.08.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 49/07, strana: 6 od 29.05.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 50/07, strana: 22 od 01.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 95/07, strana: 44 od 19.10.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 127/07, strana: 15 od 29.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 37/08, strana: 44 od 11.04.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 54/08, strana: 29 od 23.05.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 61/08, strana: 28 od 20.06.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 1/09, strana: 32 od 06.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 25/09, strana: 133 od 10.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 42/10, strana: 18 od 18.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 45/10, strana: 134 od 03.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 103/10, strana: 437 od 31.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 146 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 214 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 34/12, strana: 23 od 18.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 78/12, strana: 10 od 10.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 81/12, strana: 35 od 17.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 96/12, strana: 138 od 05.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 11 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 114/12, strana: 199 od 04.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 218 od 13.12.2013.


Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu popunjavanja obračunskog lista za PDV i Evidencionog lista i načinu i postupku naplate PDV i drugih troškova iz bankarske garancije (Sa PRILOGOM: OBRASCI - EVIDENCIONI LIST (1, 2, 3), EVIDENCIONI LIST - BIS (1, 2, 3); 2. KODEKS ŠIFARA ZA POPUNJAVANJE OBRAČUNSKOG LISTA)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 111/13 - Uredbom o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji AP Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN
"Službeni glasnik RS", broj 19/05, strana: 6 od 26.02.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 38/05, strana: 17 od 06.05.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 111/13, strana: 3 od 14.12.2013.


Pravilnik o izgradnji stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i pretakanju goriva

"Službeni list SFRJ", broj 27/71, strana: 491 od 24.06.1971.
"Službeni list SFRJ", broj 29/71, strana: 581 od 08.07.1971.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 40 od 06.12.2013.


Pravilnik o kategorijama plovidbe pomorskih brodova

"Službeni glasnik RS", broj 114/13, strana: 187 od 23.12.2013.


Pravilnik o Listi čekanja

PAŽNJA - primenjuje se od 1. aprila 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 25 od 25.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 218 od 13.12.2013.


Pravilnik o merama za otkrivanje, sprečavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma gljive Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell, načinu određivanja granica zaraženog, ugroženog i područja bez štetnih organizama, uslovima za okončanje naloženih mera, kao i načinu obaveštavanja o preduzetim merama

"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 40 od 06.12.2013.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - automatska merila nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 114/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 76/90, strana: 2217 od 07.12.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 114/13, strana: 171 od 23.12.2013.


Pravilnik o načinu ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala

PRESTAJE DA VAŽI - sa 106/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 8/95, strana: 8 od 10.02.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 63 od 05.12.2013.


Pravilnik o načinu ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala, dragocenih metala i njihovih legura

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 63 od 05.12.2013.


Pravilnik o načinu ispitivanja plovidbenih nezgoda plovila

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 79 od 20.12.2013.


Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze

"Službeni glasnik RS", broj 33/10, strana: 32 od 18.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 48/10, strana: 26 od 16.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 95 od 20.12.2013.


Pravilnik o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 60 od 20.12.2013.


Pravilnik o načinu vođenja i sadržini Registra javnih ugovora

"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 61 od 03.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 210 od 13.12.2013.


Pravilnik o objektima za koje se ne može izdati građevinska dozvola, stepenu izgrađenosti objekta i građevinskoj i upotrebnoj dozvoli u postupcima legalizacije objekata

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 60 od 05.12.2013.


Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

"Službeni glasnik RS", broj 29/10, strana: 61 od 02.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 84/10, strana: 15 od 12.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 100/10, strana: 90 od 28.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 56/11, strana: 87 od 29.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 47 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 14/12, strana: 18 od 27.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 94/12, strana: 10 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 97/12, strana: 11 od 08.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 102/12, strana: 11 od 26.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 186 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 36 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 39/13, strana: 52 od 30.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 27 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 109/13, strana: 8 od 11.12.2013.


Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (Sa PRILOGOM: OBRASCI - PPI-1, PPI-2, PPI-3, PPI-4)

PAŽNJA - stupa na snagu 1. januara 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 17 od 06.12.2013.


Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (Sa PRILOGOM: OBRASCI - PPI-1, PPI-2, PPI-3, PPI-4)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 108/13 - 1. januara 2014. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 139/04, strana: 22 od 30.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 63/07, strana: 14 od 09.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 9/09, strana: 68 od 06.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 27/11, strana: 27 od 20.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 59/13, strana: 187 od 05.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 17 od 06.12.2013.


Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 114/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 246 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 114/13, strana: 181 od 23.12.2013.


Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje

"Službeni glasnik RS", broj 114/13, strana: 181 od 23.12.2013.


Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje

"Službeni glasnik RS", broj 114/13, strana: 177 od 23.12.2013.


Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 114/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 243 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 114/13, strana: 177 od 23.12.2013.


Pravilnik o podnošenju poreske prijave elektronskim putem

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 77 od 20.12.2013.


Pravilnik o podnošenju poreske prijave elektronskim putem za velike poreske obveznike (Sa PRILOGOM: OBRASCI - PPL)

"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 16 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 79 od 20.12.2013.


Pravilnik o posebnim uslovima koje treba da ispunjavaju zaposleni u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija koji se upućuju na rad u Posebno odeljenje za izdržavanje kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala i načinu njihovog izbora pre upućivanja

"Službeni glasnik RS", broj 13/10, strana: 104 od 12.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 111/13, strana: 28 od 14.12.2013.


Pravilnik o postupku prijavljivanja i odjavljivanja prebivališta i boravišta građana, prijavljivanju privremenog boravka u inostranstvu i povrataka iz inostranstva, pasiviziranja prebivališta i boravišta, obrascima i načinu vođenja evidencije

"Službeni glasnik RS", broj 68/13, strana: 17 od 01.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 80 od 05.12.2013.


Pravilnik o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica

"Službeni glasnik RS", broj 111/13, strana: 5 od 14.12.2013.


Pravilnik o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 111/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 29/06, strana: 10 od 07.04.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 62/07, strana: 21 od 06.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 91/12, strana: 10 od 21.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 8 od 27.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 111/13, strana: 5 od 14.12.2013.


Pravilnik o programu, načinu i visini troškova pripreme i polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 113/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 72/10, strana: 80 od 08.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 91/12, strana: 32 od 21.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 9 od 27.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 82 od 20.12.2013.


Pravilnik o programu, načinu i visini troškova pripreme i polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 82 od 20.12.2013.


Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 279 od 29.12.2012.


Pravilnik o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 89 od 05.12.2013.


Pravilnik o sadržini akta o industrijskom koloseku i sadržini akta o industrijskoj železnici

"Službeni glasnik RS", broj 109/13, strana: 21 od 11.12.2013.


Pravilnik o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača dobara na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija (Sa PRILOGOM: OBRASCI - RPD)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 111/13 - Uredbom o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji AP Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN
"Službeni glasnik RS", broj 19/05, strana: 5 od 26.02.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 111/13, strana: 3 od 14.12.2013.


Pravilnik o službenoj legitimaciji i službenoj znački direktora i državnih službenika zaposlenih u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom koji rade na poslovima izvršenja

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 80 od 20.12.2013.


Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika

"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 39 od 30.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 47 od 18.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 98 od 20.12.2013.


Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru u Kontnom planu za budžetski sistem

"Službeni glasnik RS", broj 103/11, strana: 245 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 273 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 26 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 270 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 76 od 05.12.2013.


Pravilnik o stručnim ispitima zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova

"Službeni glasnik RS", broj 100/11, strana: 117 od 29.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 40 od 06.12.2013.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi spomenika prirode "Park Bukovička banja"

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 101 od 05.12.2013.


Pravilnik o uslovima i načinu upućivanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo

"Službeni glasnik RS", broj 44/07, strana: 17 od 15.05.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 65/08, strana: 18 od 05.07.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 36/09, strana: 243 od 15.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 32/10, strana: 114 od 14.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 50/10, strana: 20 od 23.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 43 od 25.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 230 od 13.12.2013.


Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

"Službeni glasnik RS", broj 104/11, strana: 3 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 274 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 27 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 77 od 05.12.2013.


Pravilnik o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna konsolidovanog računa trezora kod Uprave za trezor

PRESTAJE DA VAŽI - sa 113/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 50/11, strana: 208 od 08.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 60 od 20.12.2013.


Pravilnik o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 7 od 17.12.2013.


Pravilnik o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 112/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 29/06, strana: 30 od 07.04.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 72/06, strana: 26 od 29.08.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 62/07, strana: 62 od 06.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 24/12, strana: 27 od 30.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 58/12, strana: 71 od 13.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 87/12, strana: 6 od 07.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 7 od 17.12.2013.


Pravilnik o uslovima za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala

PRESTAJE DA VAŽI - sa 106/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 8/95, strana: 7 od 10.02.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 63 od 05.12.2013.


Pravilnik o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava

PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 50/12, strana: 55 od 18.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 114/13, strana: 316 od 23.12.2013.


Pravilnik o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava

"Službeni glasnik RS", broj 114/13, strana: 316 od 23.12.2013.


Pravilnik o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 125/12, strana: 3 od 31.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 9/13, strana: 10 od 29.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 17/13, strana: 50 od 21.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 149 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 38 od 29.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 24 od 22.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 84 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 218 od 13.12.2013.


Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV

"Službeni glasnik RS", broj 108/04, strana: 3 od 01.10.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 130/04, strana: 11 od 03.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 140/04, strana: 39 od 31.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 65/05, strana: 22 od 26.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 63/07, strana: 9 od 09.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 29/11, strana: 13 od 30.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 3 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 79 od 20.12.2013.


Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 95/13 - 1. januara 2014. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 112/12, strana: 28 od 27.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 27/13, strana: 13 od 22.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 24 od 10.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 54/13, strana: 113 od 21.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 90/13, strana: 123 od 14.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 22 od 31.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 40 od 06.12.2013.


Pravilnik o utvrđivanju radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u ministarstvu finansija - poreska uprava

"Službeni glasnik RS", broj 49/04, strana: 10 od 30.04.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 113/07, strana: 49 od 07.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 22/11, strana: 24 od 31.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 79 od 05.12.2013.


Pravilnik o visini i načinu obračuna i naplate takse za izdavanje akta o uslovima zaštite prirode

"Službeni glasnik RS", broj 73/11, strana: 86 od 30.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 91 od 05.12.2013.


Pravilnik o visini i načinu obračuna i naplate takse za izdavanje akta o uslovima zaštite prirode (Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Novi Sad)

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 268 od 13.12.2013.


Pravilnik o visini naknada za vršenje tehničkog nadzora nad brodovima unutrašnje plovidbe

PRESTAJE DA VAŽI - sa 114/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 8 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 114/13, strana: 187 od 23.12.2013.


Pravilnik o visini takse za pružanje stručne usluge vršenja tehničkog nadzora nad brodovima unutrašnje plovidbe

"Službeni glasnik RS", broj 114/13, strana: 187 od 23.12.2013.


Pravilnik o visini troškova postupka utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 111/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 60/06, strana: 7 od 14.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 111/13, strana: 28 od 14.12.2013.


Pravilnik o visini troškova postupka utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

"Službeni glasnik RS", broj 111/13, strana: 28 od 14.12.2013.


Pravilnik o vrstama i standardima medicinskih sredstava koja se ugrađuju u ljudski organizam, na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 37/08, strana: 41 od 11.04.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 10/10, strana: 16 od 02.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 12/10, strana: 352 od 10.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 103/10, strana: 437 od 31.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 52/11, strana: 44 od 15.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 84 od 05.12.2013.


Pravilnik o vrstama merila za koja je obavezno overavanje i vremenskim intervalima njihovog periodičnog overavanja

"Službeni glasnik RS", broj 49/10, strana: 45 od 21.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 210 od 13.12.2013.


Pravilnik o vrsti i bližim uslovima za obrazovanje organizacionih jedinica i obavljanje poslova zaštite mentalnog zdravlja u zajednici

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 72 od 05.12.2013.


Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru

"Službeni glasnik RS", broj 99/11, strana: 60 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 79 od 05.12.2013.


Pravilnik o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru

"Službeni glasnik RS", broj 99/11, strana: 62 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 78 od 05.12.2013.


Program raspodele sredstava zdravstvenim ustanovama na teritoriji grada Kragujevca za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/13, strana: 5 od 15.01.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/13, strana: 6 od 30.05.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/13, strana: 6 od 04.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/13, strana: 69 od 22.11.2013.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Aleksinac, Babušnica)

"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 43 od 06.12.2013.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Blace, Stara Pazova, Negotin)

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 92 od 05.12.2013.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Trstenik, Srbobran)

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 116 od 20.12.2013.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Vladičin Han)

"Službeni glasnik RS", broj 111/13, strana: 29 od 14.12.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 203 od 13.12.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 48 od 05.12.2013.


Rešenja o imenovanjima, postavljenjima i razrešenjima

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 49 od 20.12.2013.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Čačak, Valjevo, Novi Sad)

"Službeni glasnik RS", broj 109/13, strana: 23 od 11.12.2013.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Lapovo, Čajetina, Despotovac)

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 269 od 13.12.2013.


Rešenja o postavljenjima, imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 109/13, strana: 3 od 11.12.2013.


Rešenja o prestanku rada na položaju pomoćnika generalnog sekretara Stručne službe Zaštitnika građana

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 265 od 13.12.2013.


Rešenja o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 109/13, strana: 7 od 11.12.2013.


Rešenja o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 267 od 13.12.2013.


Rešenja o upisu u Registar izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda i razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 89 od 05.12.2013.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 56 od 20.12.2013.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 209 od 13.12.2013.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 16 od 06.12.2013.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 59 od 20.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti da poslovno ime privrednog društava sadrži naziv "Srbija"

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 59 od 20.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća "Elektromreža Srbije", Beograd za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 57 od 05.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Programa poslovanja javnog preduzeća za skloništa za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 208 od 13.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 57 od 05.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičke agencije za prostorno planiranje za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 57 od 05.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičke agencije za stanovanje za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 58 od 05.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dela dobiti Javnog preduzeća PTT saobraćaja "Srbija", za 2012. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 58 od 05.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cene karata za ulazak na Avalski toranj

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 208 od 13.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o vrsti, visini i načinu plaćanja lučkih i pristanišnih taksi

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 56 od 05.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 16 od 06.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu upućivanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 208 od 13.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja sredstava od doplatne poštanske marke "Narodna biblioteka Srbije 1832-2012"

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 208 od 13.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog vodoprivrednog preduzeća "Srbijavode" za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 208 od 13.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa rada Instituta za standardizaciju Srbije za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 56 od 05.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa rada Republičke agencije za prostorno planiranje za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 56 od 05.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti za 2012. godinu u Javnom preduzeću za razvoj planinskog turizma "Stara planina"

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 209 od 13.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla "Protehnika", Sombor

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 57 od 05.12.2013.


Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 94 od 05.12.2013.


Rešenje o imenovanju predsednika i članova Komisije za kontrolu postupka uništavanja oduzetih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 16 od 06.12.2013.


Rešenje o imenovanju sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 210 od 13.12.2013.


Rešenje o razvrstavanju u cigarilose i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 113 od 20.12.2013.


Rešenje o upisu u Imenik miritelja i arbitara

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 266 od 13.12.2013.


Rešenje o upisu u Registar političkih stranaka

"Službeni glasnik RS", broj 109/13, strana: 8 od 11.12.2013.


Rešenje o upisu u Registar političkih stranaka

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 60 od 20.12.2013.


Rešenje o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 210 od 13.12.2013.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 109/13, strana: 7 od 11.12.2013.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 114/13, strana: 170 od 23.12.2013.


Rezolucija o ulozi Narodne skupštine i načelima u pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 5 od 17.12.2013.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Demokratske Republike Alžir o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, sa Zakonom o potvrđivanju (stupio na snagu 25. novembra 2013. godine)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/12, strana: 22 od 22.11.2012.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 14/13, strana: 2725 od 17.12.2013.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija, sa Zakonom o potvrđivanju (stupio na snagu 13. novembra 2013. godine)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/13, strana: 1 od 31.10.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 14/13, strana: 2725 od 17.12.2013.


Statut Farmaceutske komore Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 106/06, strana: 74 od 24.11.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 118/08, strana: 42 od 26.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 5/10, strana: 120 od 05.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 118 od 20.12.2013.


Strategija razvoja sistema izvršenja krivičnih sankcija u Republici Srbiji do 2020. godine

"Službeni glasnik RS", broj 114/13, strana: 157 od 23.12.2013.


Ugovor između Republike Srbije i Republike Slovenije o izručenju, sa Zakonom o potvrđivanju (stupio na snagu 1. decembra 2013. godine)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/11, strana: 56 od 24.11.2011.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 14/13, strana: 2725 od 17.12.2013.


Ugovor između Republike Srbije i Republike Slovenije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima, sa Zakonom o potvrđivanju (stupio na snagu 13. novembra 2013. godine)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/12, strana: 13 od 22.11.2012.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 14/13, strana: 2725 od 17.12.2013.


Ukazi o opozivu sa dužnosti i postavljenju na dužnost izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije (Država Kuvajt, Češka Republika, Gruzija, na nerezidencijalnoj osnovi sa sedištem u Kijevu)

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 201 od 13.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 6 od 17.12.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 1012/90 od 20. aprila 1990. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 30 od 17.12.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 1422/90 od 23. maja 1990. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 33 od 17.12.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 1936/90 od 4. jula 1990. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 35 od 17.12.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 1964/90 od 6. jula 1990. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 36 od 17.12.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 2368/90 od 9. avgusta 1990. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 38 od 17.12.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 2723/90 od 24. septembra 1990. godine kojom se zamenjuju oznake ustanovljene na osnovu nomenklature Zajedničke carinske tarife na snazi od 31. decembra 1987. godine sa oznakama koje su ustanovljene na osnovu Kombinovane nomenklature, u određenim Uredbama u vezi sa svrstavanjem robe (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 40 od 17.12.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 28/90 od 4. januara 1990. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u oznake 1108 11 00, 1108 12 00, 1108 13 00 i 1108 14 00 Kombinovane nomenklature i prestanku važenja Uredbe (EEZ) broj 1463/87 (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 23 od 17.12.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 288/97 od 17. februara 1997. godine o izmenama i dopunama Aneksa I Uredbe Saveta (EEZ) broj 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i Zajedničkoj carinskoj tarifi i stavljanju van snage jednog broja uredaba o svrstavanju (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 46 od 17.12.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 3044/90 od 22. oktobra 1990. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 44 od 17.12.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 314/90 od 5. februara 1990. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 26 od 17.12.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 48/90 od 9. januara 1990. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 24 od 17.12.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 542/90 od 1. marta 1990. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 28 od 17.12.2013.


Uredba Komisije (EEZ) broj 650/90 od 16. marta 1990. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 29 od 17.12.2013.


Uredba o izvršavanju Zakona o akcizama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244

"Službeni glasnik RS", broj 111/13, strana: 3 od 14.12.2013.


Uredba o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije saveta bezbednosti OUN broj 1244

"Službeni glasnik RS", broj 111/13, strana: 3 od 14.12.2013.


Uredba o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 (sa PRILOGOM: OBRASCI - KMPDV)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 11/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 15/05, strana: 1 od 18.02.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 68/11, strana: 4 od 15.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 111/13, strana: 3 od 14.12.2013.


Uredba o klasama vazdušnog prostora Republike Srbije i uslovima za njihovo korišćenje

PAŽNJA - primenjuje se od 6. marta 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 39 od 05.12.2013.


Uredba o klasama vazdušnog prostora Republike Srbije i uslovima za njihovo korišćenje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 106/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 20/11, strana: 4 od 25.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 39 od 05.12.2013.


Uredba o kriterijumima i postupku za utvrđivanje visine naknade po osnovu konverzije prava za lica koja imaju pravo na konverziju uz naknadu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 67/11 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 4/10, strana: 4 od 29.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 24/10, strana: 12 od 16.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 46/10, strana: 4 od 09.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 67/11, strana: 4 od 13.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 109/13, strana: 9 od 11.12.2013.


Uredba o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 44 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 7 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 3 od 09.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 7 od 20.12.2013.


Uredba o načinu i postupku prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije ili u vlasništvu banaka u stečaju i likvidaciji u kojima funkciju stečajnog i likvidacionog upravnika vrši Agencija za osiguranje depozita

"Službeni glasnik RS", broj 59/04, strana: 2 od 29.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 108/04, strana: 1 od 01.10.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 92/05, strana: 3 od 28.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 4 od 20.12.2013.


Uredba o načinu i uslovima određivanja ujednačenih cena pristupa distributivnom sistemu u uslovima otvaranja tržišta električne energije

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara do 30. juna 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 7 od 20.12.2013.


Uredba o određivanju tela za reviziju sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenata pretpristupne pomoći (IPA)

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 5 od 20.12.2013.


Uredba o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija

"Službeni glasnik RS", broj 86/10, strana: 3 od 17.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 3 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 111/13, strana: 4 od 14.12.2013.


Uredba o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci

PRESTAJE DA VAŽI - sa 114/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 22/10, strana: 65 od 09.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 114/13, strana: 119 od 23.12.2013.


Uredba o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci

"Službeni glasnik RS", broj 114/13, strana: 119 od 23.12.2013.


Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 8 od 20.12.2013.


Uredba o Pravno-informacionom sistemu Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 3 od 20.12.2013.


Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 20/13, strana: 3 od 01.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 21/13, strana: 6 od 06.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 31 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 90/13, strana: 5 od 14.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 42 od 05.12.2013.


Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 107/13, strana: 1 od 06.12.2013.


Uredba o uslovima i načinu obračunavanja javnih prihoda, sadržini i načinu vođenja evidencije za promet robe sa AP Kosovo i Metohija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 111/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 48/01, strana: 1 od 06.08.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 5/02, strana: 2 od 01.02.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 24/02, strana: 2 od 10.05.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 26/02, strana: 2 od 21.05.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 45/02, strana: 13 od 02.08.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 69/02, strana: 15 od 25.10.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 15/03, strana: 10 od 21.02.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 56/03, strana: 3 od 30.05.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 93/03, strana: 5 od 19.09.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 2/04, strana: 1 od 09.01.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 31/04, strana: 2 od 19.03.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 51/04, strana: 8 od 07.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 78/04, strana: 7 od 09.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 116/04, strana: 2 od 22.10.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 139/04, strana: 11 od 30.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 5/05, strana: 3 od 21.01.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 8/05, strana: 2 od 28.01.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 15/05, strana: 4 od 18.02.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 27/05, strana: 3 od 24.03.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 111/13, strana: 3 od 14.12.2013.


Uredba o uslovima i načinu sprovođenja postupka javne nabavke od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa i utvrđivanju Spiska predmeta javne nabavke

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 201 od 13.12.2013.


Uredba o uslovima, kriterijumima i načinu ostvarivanja prava na konverziju prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, kao i o načinu određivanja tržišne vrednosti građevinskog zemljišta i visine naknade po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu

"Službeni glasnik RS", broj 67/11, strana: 4 od 13.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 20/12, strana: 82 od 16.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 109/13, strana: 11 od 11.12.2013.


Uredba o utvrđivanju Plana zvanične statistike za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 114/13, strana: 3 od 23.12.2013.


Uredba o utvrđivanju Programa meteoroloških i hidroloških razvojno-istraživačkih aktivnosti za period od 2013. do 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 3 od 05.12.2013.


Uredba o utvrđivanju Programa podrške regionalnom i lokalnom razvoju u 2013. godini

August 01, 2013 12:00 AM

"Službeni glasnik RS", broj 68/13, strana: 4 od 01.08.2013.


Uredba o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2013. godini

"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 3 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 3 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 72/13, strana: 3 od 14.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 42 od 05.12.2013.


Uredba o uvođenju klase C vazdušnog prostora

PRESTAJE DA VAŽI - sa 106/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 115/03, strana: 1 od 21.11.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 39 od 05.12.2013.


Uredba o visini naknade za izdavanje i produžavanje uverenja o zdravstvenom stanju životinja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 113/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 43/10, strana: 11 od 25.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 6 od 20.12.2013.


Uredba o visini naknade za izdavanje i produžavanje uverenja o zdravstvenom stanju životinja

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 6 od 20.12.2013.


Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara

"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 49 od 20.12.2013.


Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 97/08, strana: 42 od 27.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 53/10, strana: 13 od 29.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 48 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 67/13, strana: 13 od 31.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 112/13, strana: 3 od 17.12.2013.


Zakon o budžetskom sistemu

"Službeni glasnik RS", broj 54/09, strana: 3 od 17.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 73/10, strana: 3 od 12.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 239 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 260 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 175 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 3 od 16.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 3 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 3 od 06.12.2013.


Zakon o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 3 od 13.12.2013.


Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 84/04, strana: 37 od 24.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 57 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 8 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 7/08, strana: 15 od 18.01.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 44 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 7/09, strana: 15 od 30.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 3/10, strana: 15 od 22.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 28 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 52/11, strana: 25 od 15.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 265 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 7/12, strana: 5 od 31.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 32 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 16 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 10 od 06.12.2013.


Zakon o duvanu

"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 168 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 63/06, strana: 10 od 21.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 10/07, strana: 14 od 26.01.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 67/07, strana: 22 od 20.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 90/07, strana: 4 od 01.10.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 18/08, strana: 12 od 14.02.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 73/08, strana: 4 od 01.08.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 9/09, strana: 58 od 06.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 57/09, strana: 13 od 24.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 3/10, strana: 15 od 22.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 53/10, strana: 24 od 29.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 95/10, strana: 3 od 17.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 28 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 36/11, strana: 94 od 27.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 56/11, strana: 21 od 29.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 6/12, strana: 11 od 27.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 69/12, strana: 4 od 20.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 20 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 33 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 7 od 24.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 5 od 06.12.2013.


Zakon o izvršenju i obezbeđenju

"Službeni glasnik RS", broj 31/11, strana: 34 od 09.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 99/11, strana: 8 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 109/13, strana: 14 od 11.12.2013.


Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

"Službeni glasnik RS", broj 34/03, strana: 1 od 02.04.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 64/04, strana: 3 od 07.06.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 84/04, strana: 37 od 24.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 85/05, strana: 3 od 06.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 63/06, strana: 27 od 21.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 106/06, strana: 67 od 24.11.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 45 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 107/09, strana: 179 od 23.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 246 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 180 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 6 od 16.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 4 od 06.12.2013.


Zakon o platama državnih službenika i nameštenika

"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 12 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 63/06, strana: 20 od 21.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 115/06, strana: 149 od 26.12.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 101/07, strana: 4 od 06.11.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 99/10, strana: 3 od 27.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 11 od 06.12.2013.


Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 1 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 84/02, strana: 2 od 05.12.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 23/03, strana: 16 od 13.03.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 70/03, strana: 1 od 10.07.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 55/04, strana: 32 od 21.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 51 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 85/05, strana: 30 od 06.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 12 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 8 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 20/09, strana: 39 od 19.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 53 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 53/10, strana: 15 od 29.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 265 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 2/12, strana: 3 od 13.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 3 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 12 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 9 od 06.12.2013.


Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara

"Službeni glasnik RS", broj 26/01, strana: 6 od 20.04.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 26 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 43/04, strana: 7 od 20.04.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 132/04, strana: 6 od 10.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 112/05, strana: 3 od 17.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 114/06, strana: 16 od 22.12.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 118/07, strana: 62 od 13.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 114/08, strana: 10 od 16.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 31/09, strana: 86 od 30.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 106/09, strana: 8 od 17.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 95/10, strana: 13 od 17.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 243 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 24/11, strana: 67 od 04.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 100/11, strana: 64 od 29.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 133 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 49 od 20.12.2013.


Zakon o porezu na dobit pravnih lica

"Službeni glasnik RS", broj 25/01, strana: 1 od 18.04.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 1 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 25 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 43/03, strana: 23 od 22.04.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 84/04, strana: 34 od 24.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 18/10, strana: 39 od 26.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 263 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 3 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 9 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 8 od 06.12.2013.


Zakon o porezu na dodatu vrednost (PDV)

"Službeni glasnik RS", broj 84/04, strana: 25 od 24.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 86/04, strana: 12 od 30.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 47 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 3 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 9 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 8 od 06.12.2013.


Zakon o porezu na dohodak građana

"Službeni glasnik RS", broj 24/01, strana: 1 od 12.04.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 27 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 135/04, strana: 44 od 21.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 3 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 65/06, strana: 16 od 28.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 10/07, strana: 14 od 26.01.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 7/08, strana: 14 od 18.01.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 7/09, strana: 15 od 30.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 31/09, strana: 89 od 30.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 44/09, strana: 4 od 09.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 3/10, strana: 14 od 22.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 18/10, strana: 45 od 26.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 29 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 50/11, strana: 6 od 08.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 205 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 7/12, strana: 5 od 31.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 16 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 114/12, strana: 189 od 04.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 8/13, strana: 33 od 25.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 18 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 3 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 4 od 06.12.2013.


Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru

"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 11 od 06.12.2013.


Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju

"Službeni glasnik RS", broj 72/11, strana: 125 od 28.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 12 od 06.12.2013.


Javni konkurs o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata uvođenja novih tehnologija u oblasti eksploatacije, pripreme i prerade mineralnih sirovina

"Službeni list APV", broj 47/13, strana: 1305 od 05.12.2013.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata efektivnijeg korišćenja raspoloživih hidrotermalnih resursa

"Službeni list APV", broj 46/13, strana: 1290 od 28.11.2013.


Odluka o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 19/12, strana: 1073 od 22.06.2012.
"Službeni list APV", broj 25/12, strana: 1391 od 01.10.2012.
"Službeni list APV", broj 29/12, strana: 1590 od 25.10.2012.
"Službeni list APV", broj 33/12, strana: 1650 od 22.11.2012.
"Službeni list APV", broj 15/13, strana: 262 od 25.04.2013.
"Službeni list APV", broj 18/13, strana: 330 od 22.05.2013.
"Službeni list APV", broj 47/13, strana: 1297 od 05.12.2013.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode "Bagremara"

"Službeni list APV", broj 48/13, strana: 1337 od 11.12.2013.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode "Deliblatska peščara"

"Službeni list APV", broj 48/13, strana: 1317 od 11.12.2013.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode "Gornje Podunavlje"

"Službeni list APV", broj 48/13, strana: 1327 od 11.12.2013.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode "Koviljsko-petrovaradinski rit"

"Službeni list APV", broj 48/13, strana: 1332 od 11.12.2013.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode "Obedska bara"

"Službeni list APV", broj 48/13, strana: 1322 od 11.12.2013.


Odluka o osnivanju Agencije za ravnomerni regionalni razvoj APV

PRESTAJE DA VAŽI - sa 48/13 - Odlukom o prestanku važenja Odluke
"Službeni list APV", broj 17/11, strana: 679 od 11.11.2011.
"Službeni list APV", broj 48/13, strana: 1309 od 11.12.2013.


Odluka o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 22/12, strana: 1123 od 24.07.2012.
"Službeni list APV", broj 28/12, strana: 1424 od 24.10.2012.
"Službeni list APV", broj 32/12, strana: 1634 od 21.11.2012.
"Službeni list APV", broj 37/12, strana: 1709 od 05.12.2012.
"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 16 od 23.01.2013.
"Službeni list APV", broj 12/13, strana: 220 od 05.04.2013.
"Službeni list APV", broj 34/13, strana: 1108 od 11.09.2013.
"Službeni list APV", broj 39/13, strana: 1191 od 16.10.2013.
"Službeni list APV", broj 46/13, strana: 1268 od 28.11.2013.
"Službeni list APV", broj 48/13, strana: 1314 od 11.12.2013.


Odluka o službenim putovanjima izabranih i imenovanih lica u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 23/10, strana: 1161 od 23.12.2010.
"Službeni list APV", broj 28/12, strana: 1424 od 24.10.2012.
"Službeni list APV", broj 48/13, strana: 1314 od 11.12.2013.


Odluka o uslovima i načinu dodele kreditnih sredstava malim i srednjim preduzećima sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za trajna obrtna sredstva

"Službeni list APV", broj 40/13, strana: 1197 od 21.10.2013.
"Službeni list APV", broj 46/13, strana: 1261 od 28.11.2013.


Odluka o utvrđivanju osnovice, stope, načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 48/13, strana: 1316 od 11.12.2013.


Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Strategije razvoja školskog sporta u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za period 2013-2017. godine

"Službeni list APV", broj 47/13, strana: 1298 od 05.12.2013.


Poslovnik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 11/10, strana: 648 od 18.06.2010.
"Službeni list APV", broj 43/13, strana: 1229 od 08.11.2013.
"Službeni list APV", broj 46/13, strana: 1268 od 28.11.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća, javnih ustanova, ustanova kulture, na teritoriji AP Vojvodine

"Službeni list APV", broj 48/13, strana: 1311 od 11.12.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na izmene finansijskih planova i programa poslovanja javnih preduzeća u Novom Sadu za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 47/13, strana: 1304 od 05.12.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune finansijskih planova, programa rada, statuta i pravilnika u ustanovama kulture u Novom Sadu

"Službeni list APV", broj 46/13, strana: 1265 od 28.11.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune Finansijskog plana i Godišnjeg plana i programa rada Izdavačke kuće "Forum" Novi Sad, za 2013. godinu

"Službeni list APV", broj 46/13, strana: 1264 od 28.11.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 46/13, strana: 1261 od 28.11.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 47/13, strana: 1300 od 05.12.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 48/13, strana: 1309 od 11.12.2013.


Rešenje o broju diploma i nagrada koje će se dodeliti darovitim učenicima i njihovim mentorima

"Službeni list APV", broj 47/13, strana: 1298 od 05.12.2013.


Rešenje o utvrđivanju iznosa novčane nagrade za Godišnje priznanje u oblasti sporta u 2013. godini za najbolje sportske ekipe u muškoj i ženskoj konkurenciji

"Službeni list APV", broj 48/13, strana: 1309 od 11.12.2013.


Rešenje o utvrđivanju Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2013. godini

"Službeni list APV", broj 6/13, strana: 110 od 27.02.2013.
"Službeni list APV", broj 13/13, strana: 232 od 10.04.2013.
"Službeni list APV", broj 31/13, strana: 1015 od 22.08.2013.
"Službeni list APV", broj 45/13, strana: 1249 od 15.11.2013.
"Službeni list APV", broj 47/13, strana: 1300 od 05.12.2013.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije "Toplifikacija" Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 57/I /13, strana: 22 od 29.11.2013.


Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 20 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/13, strana: 7 od 30.11.2013.


Odluka o auto-taksi prevozu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 57/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 37/11, strana: 15 od 22.09.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/13, strana: 1 od 29.11.2013.


Odluka o auto-taksi prevozu

"Službeni list grada Beograda", broj 57/13, strana: 1 od 29.11.2013.


Odluka o bratimljenju i uspostavljanju saradnje gradske opštine Obrenovac, Republika Srbija sa opštinama Višegrad, Rudo, Čajniče, Novo Goražde, Sokolac i Rogatica, Republika Srpska

"Službeni list grada Beograda", broj 58/13, strana: 7 od 30.11.2013.


Odluka o budžetu grada Beograda za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 5 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 61 od 26.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/13, strana: 1 od 02.12.2013.


Odluka o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada Beograda u 2014. i 2015. godini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 61/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 23/13, strana: 8 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 95 od 26.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/13, strana: 16 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/13, strana: 2 od 07.12.2013.


Odluka o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada Beograda u 2014. i 2015. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 61/13, strana: 2 od 07.12.2013.


Odluka o Gradskoj upravi grada Beograda (prečišćen tekst - sa 8/2013)

March 22, 2013 12:00 AM

"Službeni list grada Beograda", broj 51/08, strana: 2 od 17.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/09, strana: 10 od 29.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/10, strana: 4 od 23.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/10, strana: 9 od 29.06.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/10, strana: 1 od 22.09.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/11, strana: 1 od 11.11.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/12, strana: 59 od 12.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/12, strana: 4 od 13.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 63 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/13, strana: 3 od 22.03.2013.


Odluka o Gradskoj upravi grada Beograda (prečišćen tekst - sa 8/2013)

"Službeni list grada Beograda", broj 8/13, strana: 3 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/13, strana: 1 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/13, strana: 1 od 07.12.2013.


Odluka o konverziji potraživanja grada Beograda po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda u osnovni kapital grada Beograda u privrednom društvu "Prva iskra - namenska proizvodnja" A.D. Barič - Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 57/13, strana: 17 od 29.11.2013.


Odluka o konverziji potraživanja grada Beograda po osnovu neizmirenih izvornih javnih prihoda u osnovni kapital grada Beograda u privrednom društvu "Teleoptik - žiroskopi" d.o.o. - u restrukturiranju

"Službeni list grada Beograda", broj 57/13, strana: 17 od 29.11.2013.


Odluka o mreži osnovnih škola u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 6/12, strana: 1 od 29.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/12, strana: 1 od 05.05.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/13, strana: 1 od 26.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/13, strana: 1 od 29.11.2013.


Odluka o određivanju izgleda i boje glasačkog listića i boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije za glasanje na izborima za odbornike Skupštine gradske opštine Voždovac koji će se održati 15. decembra 2013. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 62/13, strana: 5 od 08.12.2013.


Odluka o poništavanju izbora za odbornike u Skupštini gradske opštine Voždovac na biračkom mestu 18

"Službeni list grada Beograda", broj 65/13, strana: 3 od 16.12.2013.


Odluka o pravima i uslugama socijalne zaštite

"Službeni list grada Beograda", broj 55/11, strana: 1 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/12, strana: 11 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/12, strana: 29 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/12, strana: 63 od 12.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 63 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 106 od 26.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/13, strana: 15 od 29.11.2013.


Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 53/13, strana: 1 od 20.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/13, strana: 10 od 04.12.2013.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Javno osvetljenje" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 26 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 3 od 22.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/13, strana: 11 od 04.12.2013.


Odluka o raspisivanju ponovnih izbora za izbor odbornika u Skupštinu gradske opštine Voždovac na biračkom mestu 18

"Službeni list grada Beograda", broj 65/13, strana: 4 od 16.12.2013.


Odluka o sprovođenju ponovnog glasanja na izborima za odbornike Skupštine gradske opštine Voždovac na biračkom mestu 18

"Službeni list grada Beograda", broj 66/13, strana: 1 od 17.12.2013.


Odluka o uniformi i oznakama komunalnih policajaca

"Službeni list grada Beograda", broj 57/13, strana: 9 od 29.11.2013.


Odluka o uniformi i oznakama komunalnih policajaca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 57/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 6/10, strana: 8 od 23.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/10, strana: 19 od 22.09.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/13, strana: 9 od 29.11.2013.


Odluka o upotrebi grba i zastave gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 56/09, strana: 1 od 14.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/13, strana: 27 od 30.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 63/13, strana: 5 od 10.12.2013.


Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave u Srbiji

"Službeni list grada Beograda", broj 58/13, strana: 7 od 30.11.2013.


Odluka o utvrđivanju broja glasačkih listića za glasanje na izborima za odbornike u Skupštinu gradske opštine Voždovac koji će se održati 15. decembra 2013. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 62/13, strana: 5 od 08.12.2013.


Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 57/13, strana: 13 od 29.11.2013.


Odluke o objavljivanju ukupnog broja birača u gradskoj opštini Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 58/13, strana: 1 od 30.11.2013.


Pravila o radu biračkih odbora za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Voždovac, raspisanih za 15. decembar 2013. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 58/13, strana: 1 od 30.11.2013.


Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 57/13, strana: 18 od 29.11.2013.


Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na regresiranje troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi, odmora i rekreacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 57/13 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 43/09, strana: 1 od 29.09.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/10, strana: 1 od 19.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/10, strana: 40 od 22.09.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/11, strana: 8 od 19.05.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 63 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 65 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/13, strana: 18 od 29.11.2013.


Program uređivanja i davanja u zakup građevinskog zemljišta za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 66/12, strana: 5 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/13, strana: 61 od 26.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/13, strana: 18 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/13, strana: 6 od 07.12.2013.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima direktora i vršilaca dužnosti direktora javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća u gradu Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 63/13, strana: 2 od 10.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda, ul. Kralja Milana br. 50

"Službeni list grada Beograda", broj 57/I /13, strana: 21 od 29.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Pozorišta "Zvezdara teatar" iz Beograda, ul. Milana Rakića br. 38

"Službeni list grada Beograda", broj 57/I /13, strana: 21 od 29.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta pozorišta Atelje 212 iz Beograda, ul. Svetogorska br. 21

"Službeni list grada Beograda", broj 57/I /13, strana: 22 od 29.11.2013.


Rešenje o dodeli naziva Platoa Bogdana Babića na teritoriji gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 57/I /13, strana: 21 od 29.11.2013.


Rešenje o dodeli naziva ulica na teritoriji gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 57/I /13, strana: 20 od 29.11.2013.


Rešenje o imenovanju gradskog javnog pravobranioca

"Službeni list grada Beograda", broj 63/13, strana: 1 od 10.12.2013.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka između ulica: Nabojšine, Rudničke, Bulevara oslobođenja i Karađorđevog parka, gradska opština Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 62/13, strana: 1 od 08.12.2013.


Rešenje o određivanju ovlašćenog lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/13 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 8 od 22.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 63/13, strana: 5 od 10.12.2013.


Rešenje o određivanju ovlašćenog lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

"Službeni list grada Beograda", broj 63/13, strana: 5 od 10.12.2013.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije retenzije "Lasta" i Mokroluškog kišnog kolektora od retenzije "Lasta" do postojećeg Mokroluškog kišnog kolektora u Ulici Stefana prvovenčanog, gradske opštine Voždovac i Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 62/13, strana: 2 od 08.12.2013.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije spoljne magistralne tangente (SMT) - II faza, od pristupnog puta ka kompleksu trafostanice "Beograd 20" do auto-puta i veze sa Novom mokroluškom ulicom (petlja "Lasta")

"Službeni list grada Beograda", broj 62/13, strana: 3 od 08.12.2013.


Rešenje o proglašenju zaštićenog područja "Bojčinska šuma"

"Službeni list grada Beograda", broj 57/I /13, strana: 4 od 29.11.2013.


Rešenje o proglašenju zaštićenog područja "Gljive Ade Ciganlije"

"Službeni list grada Beograda", broj 57/I /13, strana: 15 od 29.11.2013.


Rešenje o proglašenju zaštićenog područja "Kesten na Dorćolu"

"Službeni list grada Beograda", broj 57/I /13, strana: 18 od 29.11.2013.


Rešenje o proglašenju zaštićenog područja "Lipovička šuma - Dugi Rt"

"Službeni list grada Beograda", broj 57/I /13, strana: 7 od 29.11.2013.


Rešenje o proglašenju zaštićenog područja "Obrenovački zabran"

"Službeni list grada Beograda", broj 57/I /13, strana: 13 od 29.11.2013.


Rešenje o proglašenju zaštićenog područja "Zemunski lesni profil"

"Službeni list grada Beograda", broj 57/I /13, strana: 10 od 29.11.2013.


Rešenje o proglašenju zaštićenog područja "Zvezdarska šuma"

"Službeni list grada Beograda", broj 57/I /13, strana: 1 od 29.11.2013.


Rešenje o razrešenju glavnog i odgovornog urednika "Zemunskih novina"

"Službeni list grada Beograda", broj 58/13, strana: 6 od 30.11.2013.


Rešenje o razrešenju gradskog javnog pravobranioca

"Službeni list grada Beograda", broj 63/13, strana: 1 od 10.12.2013.


Rešenje o stavljanju pod zaštitu prirodnog dobra "Stablo himalajskog borovca"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 57/I/2013 - Rešenjem o prestanku važenja Rešenja
"Službeni list grada Beograda", broj 22/01, strana: 617 od 22.10.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/I /13, strana: 20 od 29.11.2013.


Rešenje o stavljanju pod zaštitu prirodnog dobra "Tri hrasta lužnjaka - Bare"

"Službeni list grada Beograda", broj 18/06, strana: 66 od 15.09.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/I /13, strana: 20 od 29.11.2013.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste za izbor odbornika Skupštine gradske opštine Voždovac 15. decembra 2013. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 60/13, strana: 1 od 04.12.2013.


Zapisnik o radu Izborne komisije gradske opštine Voždovac na utvrđivanju rezultata izbora za odbornike skupštine gradske opštine Voždovac održanih 15.12.2013. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 65/13, strana: 1 od 16.12.2013.


Оdluka o sprovođenju ponovnog glasanja na biračkom mestu 18 na izborima za odbornike Skupštine gradske opštine Voždovac sa obrascima

"Službeni list grada Beograda", broj 66/13 od 17.12.2013.


Odluka o držanju domaćih životinja

"Službeni list grada Novog Sada", broj 60/10, strana: 1917 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/11, strana: 170 od 05.04.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/11, strana: 429 od 09.05.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/12, strana: 1 od 11.01.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 65/13, strana: 1177 od 29.11.2013.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije Bukovačkog platoa u Petrovaradinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 65/13, strana: 1185 od 29.11.2013.


Odluka o mreži dečjih vrtića i osnovnih škola na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/06, strana: 337 od 11.05.2006.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/09, strana: 33 od 03.02.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/09, strana: 719 od 24.06.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/11, strana: 473 od 30.05.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 65/13, strana: 1190 od 29.11.2013.


Odluka o obavljanju delatnosti zoohigijene

"Službeni list grada Novog Sada", broj 65/13, strana: 1177 od 29.11.2013.


Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje na teritoriji grada Novog Sada u 2013. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 66/13, strana: 1209 od 12.12.2013.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Informatika" Novi Sad i tekućeg održavanja za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1838 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/13, strana: 918 od 25.07.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 65/13, strana: 187 od 29.11.2013.


Odluka o upravljanju kejom u gradu Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/11, strana: 1433 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/13, strana: 420 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 65/13, strana: 1186 od 29.11.2013.


Odluka o utvrđivanju stopa poreza na imovinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 65/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/11, strana: 458 od 30.05.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/11, strana: 1444 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 65/13, strana: 1182 od 29.11.2013.


Odluka o utvrđivanju stopa poreza na imovinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 65/13, strana: 1182 od 29.11.2013.


Oglasi za prijem u radni odnos (gradske uprave grada Novog Sada)

"Službeni list grada Novog Sada", broj 64/13, strana: 1174 od 26.11.2013.


Operativni plan za odbranu od poplava na teritoriji grada Novog Sada za vode II rada za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/13, strana: 244 od 21.10.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/13, strana: 1165 od 25.11.2013.


Plan generalne regulacije prostora za porodično stanovanje u zapadnom delu grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/12, strana: 3 od 27.01.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/12, strana: 121 od 21.03.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 65/13, strana: 1183 od 29.11.2013.


Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Novog Sada za decembar 2013. godine i 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 66/13, strana: 1210 od 12.12.2013.


Program merenja nivoa komunalne buke u životnoj sredini na teritoriji grada Novog Sada za decembar 2013. godine i 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 66/13, strana: 1211 od 12.12.2013.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 66/13, strana: 1215 od 12.12.2013.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/13, strana: 1170 od 25.11.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti javnim preduzećima, javnim komunalnim preduzećima i javnim ustanovama na izmene programa poslovanja za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 65/13, strana: 1193 od 29.11.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 66/13, strana: 1213 od 12.12.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/13, strana: 1167 od 25.11.2013.


Rešenja o imenovanjima, postavljenjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 65/13, strana: 1196 od 29.11.2013.


Rešenja o odobrenju da se u Odluci o budžetu grada Novog Sada za 2013. godinu rasporede sredstva iz budžeta APV gradskim upravama grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 66/13, strana: 1214 od 12.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Zimske službe na teritoriji grada Novog Sada za period od 15. novembra 2013. godine do 15. marta 2014. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/13, strana: 1165 od 25.11.2013.


Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za zdravlje grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/13, strana: 1161 od 25.11.2013.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednika i članova Komisije za dodelu subvencija za sertifikaciju proizvoda sa oznakom geografskog porekla na teritoriji grada Novog Sada za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 66/13, strana: 1214 od 12.12.2013.


Rešenje o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/13, strana: 1285 od 21.10.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/13, strana: 1165 od 25.11.2013.


Rešenje o obrazovanju Saveta za zdravlje grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/13, strana: 1161 od 25.11.2013.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za srednje škole za 2013. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/13, strana: 287 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/13, strana: 1039 od 23.07.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/13, strana: 1162 od 25.11.2013.


Rešenje o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Novog Sada za utvrđivanje poreza na imovinu za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 65/13, strana: 1204 od 29.11.2013.


Odluka o budžetu grada Kragujevca za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/13, strana: 1 od 06.12.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na izmenu Finansijskih planova mesnih zajednica za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/13, strana: 1 od 29.11.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o pokriću gubitka za 2012. godinu Javnog preduzeća Sportski centar "Mladost" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/13, strana: 62 od 06.12.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na planirana materijalna sredstava za ostvarivanje aktivnosti u Predškolskoj ustanovi "Nada Naumović" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/13, strana: 59 od 22.11.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP "Gradska stambena agencija" Kragujevac za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/13, strana: 45 od 22.11.2013.


Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JP "Preduzeće za izgradnju grada Kragujevca" za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/13, strana: 62 od 06.12.2013.


Odluka o držanju domaćih životinja na teritoriji grada Kragujevca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 32/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/05 od 22.06.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/05, strana: 21 od 21.12.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/07, strana: 37 od 06.11.2007.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 28 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/09, strana: 42 od 27.02.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/09, strana: 60 od 27.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 23 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/11, strana: 33 od 24.06.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/13, strana: 54 od 06.12.2013.


Odluka o držanju i zaštiti domaćih životinja na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/13, strana: 54 od 06.12.2013.


Odluka o Gradskim upravama grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/12, strana: 2 od 09.11.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/13, strana: 43 od 22.11.2013.


Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige za nepokretnosti na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/13, strana: 37 od 22.11.2013.


Odluka o načinu obrazovanja komisija za sprovođenje i utvrđivanje rezultata tajnog glasanja

"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/13, strana: 1 od 02.12.2013.


Odluka o načinu obrazovanja Komisije za sprovođenje i utvrđivanje rezultata tajnog glasanja za razrešenje predsednika Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/13, strana: 58 od 22.11.2013.


Odluka o naknadama odbornicima Skupštine grada Kragujevca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 29/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/06, strana: 4 od 29.04.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/13, strana: 32 od 22.11.2013.


Odluka o naknadama odbornika Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/13, strana: 32 od 22.11.2013.


Odluka o nedonošenju Odluke o razrešenju predsednika Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/13, strana: 59 od 22.11.2013.


Odluka o obezbeđivanju uslova za nesmetano obavljanje komunalne delatnosti održavanja ulica i puteva poveravanjem komunalnih poslova

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/13, strana: 60 od 22.11.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/13, strana: 1 od 29.11.2013.


Odluka o obrazovanju Komisije za izbor odnosno razrešenje izvršnih organa Grada

"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/13, strana: 4 od 02.12.2013.


Odluka o obrazovanju Komisije za sprovođenje i utvrđivanje rezultata tajnog glasanja u postupku izbora zamenika predsednika Skupštine grada

"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/13, strana: 3 od 02.12.2013.


Odluka o obrazovanju Komisije za sprovođenje i utvrđivanje rezultata tajnog glasanja u postupku razrešenja zamenika predsednika Skupštine grada

"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/13, strana: 3 od 02.12.2013.


Odluka o obrazovanju Komisije za sprovođenje i utvrđivanje rezultata tajnog glasanja za razrešenje predsednika Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/13, strana: 59 od 22.11.2013.


Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/13, strana: 39 od 22.11.2013.


Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/13, strana: 1 od 06.12.2013.


Odluka o proglašenju 2014. godinom odbrane i slobode u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/13, strana: 53 od 06.12.2013.


Odluka o razrešenju i izboru člana Gradskog veća za životnu sredinu, održivi razvoj i saradnju sa udruženjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/13, strana: 3 od 02.12.2013.


Odluka o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou

"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/13, strana: 37 od 06.12.2013.


Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2014. godinu na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/13, strana: 36 od 22.11.2013.


Odluka o visini naknade za rad u Nadzorom odboru

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/13, strana: 34 od 22.11.2013.


Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/13, strana: 53 od 06.12.2013.


Odluka o visini stope poreza na imovinu za 2013. godinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 29/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 46/12, strana: 7 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/13, strana: 38 od 22.11.2013.


Odluka o visini stope poreza na imovinu za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/13, strana: 38 od 22.11.2013.


Odluke o razrešenju i izboru zamenika predsednika Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/13, strana: 2 od 02.12.2013.


Plan detaljne regulacije naselja "Aerodrom"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/13, strana: 1 od 22.11.2013.


Program obeležavanja Novogodišnjih i Božićnih praznika 2014. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/13, strana: 70 od 22.11.2013.


Program obrazovanja gradskih robnih rezervi u 2013. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/13, strana: 4 od 12.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/13, strana: 64 od 22.11.2013.


Program rasporeda sredstava dotacije nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 50/12, strana: 7 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 64 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/13, strana: 1 od 12.07.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/13, strana: 3 od 31.07.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/13, strana: 5 od 04.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/13, strana: 6 od 12.11.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/13, strana: 66 od 06.12.2013.


Program rasporeda sredstava za rad Kancelarije za mlade u 2013. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/13, strana: 30 od 22.01.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/13, strana: 63 od 22.11.2013.


Program za podsticaj preduzetništva u 2013. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/13, strana: 3 od 15.01.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/13, strana: 5 od 23.08.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/13, strana: 67 od 22.11.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/13, strana: 66 od 06.12.2013.


Program za preventivnu zaštitu od elementarnih i drugih nepogoda u 2013. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/13, strana: 5 od 22.01.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/13, strana: 67 od 22.11.2013.


Program za razvoj poljoprivrede u 2013. godini na teritoriji grada Kragujevca (prečišćen tekst - sa 21/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/13, strana: 6 od 10.01.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/13, strana: 2 od 29.04.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/13, strana: 2 od 12.07.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/13, strana: 5 od 23.08.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/13, strana: 60 od 22.11.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/13, strana: 45 od 22.11.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/13, strana: 62 od 06.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Cenovnika za naplatu pijačnih usluga JKP "Gradske tržnice" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/13, strana: 16 od 10.01.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/13, strana: 67 od 06.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Gradske agencije za saobraćaj doo Kragujevac za 2013. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/13, strana: 5 od 29.11.2013.


Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje predloga za dodelu sredstava iz budžeta grada Kragujevca za realizaciju programa rada i projekata udruženja za manifestacije od značaja za grad Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/13, strana: 7 od 15.01.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/13, strana: 9 od 12.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/13, strana: 71 od 22.11.2013.


Rešenje o obrazovanju Radne grupe za podršku izradi predloga urbanističkog rešenja urbane obnove prostorne celine "Vojno-tehnički zavod"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/13, strana: 6 od 29.11.2013.


Rešenje o određivanju stalnih i sezonskih linija u javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/13, strana: 13 od 04.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/13, strana: 8 od 29.11.2013.


Rešenje o stajalištima u gradskom, prigradskom i međumesnom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 53/12, strana: 2 od 31.12.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 133 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/13, strana: 8 od 23.08.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/13, strana: 18 od 04.10.2013.


Rešenje o utvrđivanju jedinične cene prevoza putnika po pređenom kilometru, na liniji javnog prevoza putnika

"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/13, strana: 5 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/13, strana: 12 od 04.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/13, strana: 6 od 29.11.2013.


Zaključak o utvrđivanju Liste za imenovanje direktora javnih i javno komunalnog preduzeća čiji je osnivač Grad

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/13, strana: 53 od 22.11.2013.


Zapisnik o izbornom postupku za imenovanje direktora javnih i javno komunalnog preduzeća čiji je osnivač grad Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/13, strana: 54 od 22.11.2013.


Odluka o gradskoj upravi grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/12, strana: 421 od 05.10.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/12, strana: 431 od 08.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 35/13, strana: 25 od 17.04.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/13, strana: 186 od 22.04.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/13, strana: 633 od 29.11.2013.


Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Zrenjanina za utvrđivanje poreza na imovinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/13, strana: 626 od 29.11.2013.


Odluka o proglašenju 2014. godinom Mihajla Idvorskog Pupina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/13, strana: 633 od 29.11.2013.


Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/13, strana: 633 od 29.11.2013.


Odluka o visini stope poreza na imovinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/13 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/11, strana: 226 od 01.07.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/13, strana: 632 od 29.11.2013.


Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/13, strana: 632 od 29.11.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 38/13, strana: 648 od 10.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Savremene galerije Umetničke kolonije Ečka - Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/13, strana: 643 od 29.11.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća "Rezervati prirode Zrenjanina"

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/13, strana: 634 od 29.11.2013.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za podizanje spomenika i postavljanje skulpturalnih dela

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/13, strana: 643 od 29.11.2013.


Rešenje o promeni naziva ulice "Ljubljanska" u ulicu "Stevo Žigon" u Zrenjaninu

"Službeni list grada Subotice", broj 38/13, strana: 648 od 10.12.2013.


Rešenje o utvrđivanju koeficijenata za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige u gradu Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/13, strana: 646 od 29.11.2013.


Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2014. godinu na teritoriji grada Zrenjanina i određivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za tekuću godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige koje se nalaze u najopremljenijoj zoni

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/13, strana: 644 od 29.11.2013.


Statut Javnog preduzeća "Rezervati prirode Zrenjanina" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/13, strana: 634 od 29.11.2013.


Odluka o čišćenju i uklanjanju snega i leda na teritoriji Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 39/13, strana: 2 od 13.12.2013.


Odluka o mreži dečijih vrtića u ustanovama na teritoriji Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 55/11, strana: 227 od 17.11.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 39/13, strana: 6 od 13.12.2013.


Odluka o pokretanju preispitivanja načina obračuna cene toplotne energije u Gradu Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 39/13, strana: 14 od 13.12.2013.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 39/13, strana: 2 od 13.12.2013.


Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Službi za budžetsku inspekciju grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 37/13, strana: 1 od 06.12.2013.


Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja mobilnih telefona zaposlenih u Službi za budžetsku inspekciju Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 38/13, strana: 1 od 10.12.2013.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća u gradu Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 39/13, strana: 7 od 13.12.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 39/13, strana: 11 od 13.12.2013.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 38/13, strana: 2 od 10.12.2013.


Rešenja o imenovanju vršilaca dužnosti direktora javnih komunalnih preduzeća u gradu Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 39/13, strana: 15 od 13.12.2013.


Rešenja o postavljenju pomoćnika Gradonačelnika Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 36/13, strana: 1 od 03.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi

"Službeni list grada Subotice", broj 37/13, strana: 4 od 06.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Službi za budžetsku inspekciju Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 37/13, strana: 1 od 06.12.2013.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja mobilnih telefona zaposlenih u Službi za budžetsku inspekciju Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 38/13, strana: 1 od 10.12.2013.


Rešenje o obrazovanju Odbora za bezbednost

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/13 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Subotice", broj 27/13, strana: 4 od 04.10.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 38/13, strana: 5 od 10.12.2013.


Rešenje o obrazovanju Saveta za bezbednost

"Službeni list grada Subotice", broj 38/13, strana: 5 od 10.12.2013.


Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2014. godinu u Gradu Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 35/13, strana: 2 od 28.11.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 37/13, strana: 4 od 06.12.2013.


Rešenje o zaduživanju članova Gradskog veća za određene oblasti iz nadležnosti Grada

"Službeni list grada Subotice", broj 38/13, strana: 5 od 10.12.2013.


Uputstvo o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava Grada Subotice na račun Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 38/13, strana: 3 od 10.12.2013.


Uputstvo o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava Grada Subotice na račun Grada Subotice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/13 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Subotice", broj 54/12, strana: 6 od 10.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 38/13, strana: 3 od 10.12.2013.


Zaključak o podršci inicijative za kandidaturu Rvačkog kluba "Spartak" Subotica za tehničkog organizatora prvenstva Evrope u rvanju za kadete 2015. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 37/13, strana: 5 od 06.12.2013.


Zaključak u vezi sa Informacijom o upisu učenika u I razred osnovne i srednje škole u školskoj 2013/2014. godini, sa osvrtom na ukupan broj učenika i odeljenja u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 39/13, strana: 14 od 13.12.2013.


Zaključci o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 39/13, strana: 1 od 13.12.2013.

 

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVIM
brojevima Pravnog informatora

za april i maj 2020.

VANREDNO STANJE

Vlada Republike Srbije - Od 1. aprila Test samoprocene na COVID-19


NORMALIZACIJA STANJA

Narodna skupština RS - Ukinuto vanredno stanje


VANREDNO STANJE

Vanredno stanje u propisima


VANREDNO STANJE

Narodna skupština potvrdila Odluku o proglašenju vanrednog stanjaBILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)