POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Bilteni sudske prakse

IZAŠLI SU IZ ŠTAMPE Bilteni sudske prakse - Naručite ODMAH 

NARUČITE BILTENE !    Kliknite
http://intermex.rs/narucivanje/

ZVANIČNI BILTENI SUDSKE PRAKSE

Vrh kasac sud 3lkomgodišnja pretplata za 2020 godinu

 

1. BILTENI SUDSKE PRAKSE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA

 

Godišnja pretplata za Bilten sudske prakse Vrhovnog kasacionog suda

 

ISKLJUČIVA PRAVA izdavanja i distribucije za potrebe pravosuđa Srbije

i ostale korisnike ima po ugovoru kompanija Intermex.                   

 

 

UNAPREDITE SVOJ RAD I IZBEGNITE PRAVNE RIZIKE

Oslonite se na sudsku praksu, pravne stavove, pravna shvatanja, referate i stručne komentare VKS

 

B­ilten ­Vrh­ovnog ­ka­sa­c­ionog ­suda u ­iz­danju ­Int­ermex-a ­red­ovno ­iz­lazi iz

št­ampe već ­15 go­di­na i ­postao je najtiražnije str­učno ­iz­danje u ­

našoj ­zemlji.

 

Iz­da­vač­ko pred­u­ze­će “In­ter­mex” iz Be­o­gra­da, neprekidno i redovno iz­daje

Bil­ten sud­ske prakse - ranije Vr­hov­nog su­da Sr­bi­je” (od 2005. go­di­ne),

a od 2010. godine i Vr­hov­nog ka­sa­ci­o­nog suda.

 

Kompanija Intermex je jedini ovlašćeni ­iz­davač

i ostalih Bil­tena n­aj­viših s­udskih ­inst­anci u ­Re­pub­lici ­Srbiji.

 

 

 

NEOPHODNA STRUČNA LITERATURA ZA SIGURNO I USPEŠNO POSLOVANJE

Pravosuđe, advokatura, javni sektor, privredna društva

 

Bil­ten sud­ske prak­se Vr­hov­nog ka­sa­ci­o­nog su­da ob­ja­vlju­je naj­zna­čaj­ni­je

i ak­tu­el­ne sud­ske od­lu­ke iz svih pravnih oblasti, kao i za­ključ­ke

i oba­ve­zne prav­ne sta­vo­ve Vr­hov­nog ka­sa­ci­o­nog su­da,

a ta­ko­đe i struč­ne teksto­ve su­di­ja i osta­lih vo­de­ćih prav­nih eks­pe­ra­ta.

 

Ur­ednik B­il­tena je ­su­dija ­Vrh­ovnog ­ka­sa­c­ionog ­suda, Branislava Apostolović.

 

 

B­ilten ­iz­lazi iz št­ampe ­više ­puta ­god­išnje. Bil­ten se iz­da­je i štam­pa u ogra­ni­če­nom ti­ra­žu,

od­no­sno SA­MO ZA PRETPLATNIKE, a da bi­ste obez­be­di­li po­tre­ban broj pri­me­ra­ka

Bil­te­na, po­treb­no je da na vre­me izvršite upla­tu po pred­ra­ču­nu.

Troškovi POŠTARINE uračunati su u cenu.

 

­God­išnja pr­etp­lata na B­ilten, za 2021. ­go­dinu, ­iz­nosi 8.990 ­di­nara, za sve b­ro­jeve.

 

PDV- 10%, ­nije u­ra­čunat u ­cenu.

 

 

 

2. KOMPLET BILTENA SUDSKE PRAKSE ZA 2021.

Godišnja pretplata za Komplet Biltena u izdanju Intermex-a

 

 

NEOPHODNA STRUČNA LITERATURA ZA SIGURAN I USPEŠAN RAD

Pravosuđe, advokatura, javni sektor, privredna društva

 

 

BILTEN SUDSKE PRAKSE Vrhovnog kasacionog suda 2021.

BILTEN SUDSKE PRAKSE Upravnog suda 2021.

BILTEN SUDSKE PRAKSE Apelacionog suda u Beogradu 2021.

BILTEN SUDSKE PRAKSE Apelacionog suda u Novom Sadu 2021.

BILTEN SUDSKE PRAKSE Višeg suda u Beogradu 2021.

BILTEN SUDSKE PRAKSE Višeg suda u Kragujevcu 2021.

BILTEN SUDSKE PRAKSE Višeg suda u Nišu 2021.

BILTEN SUDSKE PRAKSE Višeg suda u Novom Sadu 2021.

BILTEN SUDSKE PRAKSE Višeg suda u Kraljevu 2021.

BILTEN SUDSKE PRAKSE Višeg suda u Čačku 2021.

BILTEN SUDSKE PRAKSE Višeg suda u Novom Pazaru 2021.

BILTEN SUDSKE PRAKSE Višeg suda u Požarevcu 2021.

BILTEN SUDSKE PRAKSE Osnovnog suda u Beogradu 2021.

BILTEN Komore izvršitelja 2021.

BILTEN Državnog pravobranilaštva za 2021.

 

IZBEGNITE NEPOTREBNE RIZIKE

KORISTITE U PRAKSI, KVALIFIKOVANU, ZVANIČNO ODABRANU,                                                           

EKSPERTSKI OBRAĐENU I UJEDNAČENU SUDSKU PRAKSU

 

KOMPLET SVIH BILTENA SUDSKE PRAKSE SUDOVA SRBIJE za 2021. u izdanju Intermex-a

ISKLJUČIVA PRAVA izdavanja i distribucije BILTENA za potrebe pravosuđa Srbije

i ostale korisnike ima po ugovoru naša kompanija.

Bilten VKS je uključen u KOMPLET BILTENA.

 

Posle 15 godina redovnog izlaženja, bilteni Vrhovnog kasacionog suda i ostalih sudova

i institucija su postali nezamenljivo, korisno i praktično sredstvo za uspešan svakodnevni rad.

 

Zbog sukcesivnog izlaska iz štampe, tokom cele godine, njihovog broja i tiraža,

potrebno je da naručite i platite BILTENE SUDSKE PRAKSE, NA VREME, pre izlaska prvih brojeva iz štampe.

 

Godišnja pretplata za komplet SVIH BILTENA za 2021. godinu, iznosi, u pretplati, 26.980 dinara.

 

Isporuka Kompleta Biltena je sukcesivna, svako izdanje se isporučuje ODMAH po izlasku iz štampe.

 

30 godinaPDV- 10%, nije uračunat u cenu.

Poštarina je uračunata u cenu !

 

 

JUBILARNIH 30 GODINA USPEŠNOG POSLOVANJA !

Za narudžbe Biltena javite se ili naručite online:

 

Intermex d.o.o., Beograd, Dr Milutina Ivkovića 9a

011/367-5-999, 369-2290, 369-2291

E-mail: intermex@gmail.com

 

POGLEDAJTE NAŠE SAJTOVE

www.propisi.com, www.sudskapraksa.com, www.intermex.rs

NARUČITE BILTENE !    Kliknite

http://intermex.rs/narucivanje/

 

Zahvaljujemo Vam na saradnji.

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

(27.08.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/462160/Vucic-s-Putinom-o-situaciji-na-Balkanu-i-partnerstvu

(25.09.2020.)

(15.10.2020.)

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za oktobar 2020.

ELEKTRONSKA UPRAVA

Značenje pojmova iz Zakona o elektronskoj upravi


TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA

Raspisan poziv za gradnju internet mreže u 55 ruralnih naselja


DIGITALIZACIJA I ELEKTRONSKE USLUGE

Srbija jedina nije izgubila ni dan od nastave


SUDSKA PRAKSA - Energetika

Isporuka električne energije


PRAVOSUĐE

Objavljeno uputstvo za korišćenje aplikacije "eAukcija" – Od septembra – jedini način javne prodaje u izvršnom postupku


SUDSKA PRAKSA - Ustavni sud

Vršenje roditeljskog prava


SUDSKA PRAKSA - Vanparnični postupak

Pravni zaključak VKS i odluke viših i osnovnih sudova


PARNIČNI POSTUPAK

Predlog za vraćanje u pređašnje stanje Darko Rašković, sudija Osnovnog suda u Kragujevcu


SUDSKA PRAKSA - Radno pravo

Ostvarivanje prava u Vojsci Srbije


OBLIGACIONO PRAVO

Jemstvo i odstupanje od akcesornosti Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u penziji


SUDSKA PRAKSA - Uzbunjivanje

Zaštita uzbunjivača


IZVRŠNI POSTUPAK

Zaštita izvršnog poverioca od uništenja, oštećenja ili umanjenja imovine popisane u izvršnom postupku Prof. dr Velisav Marković, Vanredni profesor, Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija


PLANIRANJE I IZGRADNJA

Izdavanje lokacijskih uslova - Nova Uredba o lokacijskim uslovima


SUDSKA PRAKSA - KRIVIČNO PRAVO

Apelacioni sud u Kragujevcu - Izvršenje krivičnog dela od strane mlađeg punoletnika i izvršenje prema maloletniku

BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)