POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Registar propisa - Avgust 2014

Pravilnik o metrološkim uslovima za - manometre za merenje krvnog pritiska

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/14 - 1. januara 2015. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 20/86, strana: 560 od 11.04.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 134 od 15.08.2014.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - uređaje sa valjcima za proveru sile kočenja po obodu točkova kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/14 - 1. juna 2015. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 31/87, strana: 795 od 30.04.1987.
"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 132 od 15.08.2014.


Uredba o Saveznoj javnoj ustanovi Radio-Jugoslavija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 83/14 - do 1. jula 2015. godine - Zakonom o javnom informisanju i medijima
"Službeni list SRJ", broj 3/02, strana: 45 od 18.01.2002.
"Službeni list SRJ", broj 29/02, strana: 1 od 24.05.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 22 od 05.08.2014.


Zakon o Javnom preduzeću Novinska agencija Tanjug

PAŽNJA - videti čl. 145. tač. 5) i 146. Zakona o javnom informisanju i medijima ("Sl. gl. RS", br. 83/2014)
"Službeni list SRJ", broj 11/95, strana: 10 od 03.03.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 22 od 05.08.2014.


Cena usluge obeležavanja (markiranja) derivata nafte

"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 95 od 22.08.2014.


Indeksi potrošačkih cena za jul 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 144 od 15.08.2014.


JAVNE NABAVKE - Dobra

"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 2 od 22.08.2014.


JAVNE NABAVKE - Poziv

"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 2 od 01.08.2014.


JAVNE NABAVKE – Pozivi

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 2 od 15.08.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi i Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 6 od 08.08.2014.


Javnobeležnička tarifa

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 174 od 29.08.2014.


Javnobeležnički poslovnik

"Službeni glasnik RS", broj 88/14, strana: 12 od 25.08.2014.


Kadrovska rešenja - rešenja o postavljenjima na dužnost, prestanku rada na položaju, imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 88/14, strana: 3 od 25.08.2014.


Kadrovska rešenja o razrešenju i postavljenju, imenovanju i nastavljanju rada na položaju

"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 17 od 01.08.2014.


Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova (u periodu jul-decembar 2014. godine)

"Službeni glasnik RS", broj 85/14, strana: 87 od 12.08.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina ("Dinamic Tobacco" d.o.o.)

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 152 od 15.08.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina ("Imperial Tobacco SCG" d.o.o.)

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 153 od 15.08.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina ("Monus" d.o.o.)

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 152 od 15.08.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 178 od 29.08.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (JTI Senta)

"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 96 od 22.08.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (JTI Senta)

"Službeni glasnik RS", broj 89/14, strana: 21 od 26.08.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 96 od 22.08.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (proizvođač - Philip Morris Operations a.d. Niš)

"Službeni glasnik RS", broj 85/14, strana: 89 od 12.08.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (uvoznik – JT International a.d. Senta)

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 56 od 08.08.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (uvoznik - JULIETA DOO)

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 55 od 08.08.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina, "Imperial Tobacco SCG" d.o.o. Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 75 od 01.08.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina, "Imperial Tobacco SCG" d.o.o. Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 57 od 01.08.2014.


Merila za ocenu minimuma uspešnosti vršenja sudijske dužnosti

PAŽNJA - PRESTAJE DA VAŽI 15. JANUARA 2015. GODINE - ALI nastavlja da se privremeno primenjuje do dana početka primene odredaba 21. - 28. Zakona o uređenju sudova (shodno čl. 47. Pravilnika koji ga zamenjuje - iz 81/2014)
"Službeni glasnik RS", broj 36/02, strana: 3 od 25.06.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 41/02, strana: 13 od 12.07.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 80/05, strana: 24 od 20.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 54 od 01.08.2014.


Merila za ocenu minimuma uspešnosti vršenja sudijske dužnosti koja će se privremeno primenjivati do dana početka primene odredaba čl. 21. do 28. Zakona o uređenju sudova

PRESTAJU DA VAŽE - sa 81/14 - 15. januara 2015. godine - Pravilnikom o kriterijumima, merilima, postupku i organima za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova
"Službeni glasnik RS", broj 80/05, strana: 24 od 20.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 54 od 01.08.2014.


Metodologija za određivanje cene električne energije za javno snabdevanje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 84/2014 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 52/13, strana: 27 od 14.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 266 od 13.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 36 od 08.08.2014.


Metodologija za određivanje cene električne energije za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 36 od 08.08.2014.


Obaveštenja o datumu stupanja na snagu sporazuma, protokola i ugovora

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 8/14, strana: 112 od 21.08.2014.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, "BOSS PETROL" d.o.o. Stari Trstenik

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 152 od 15.08.2014.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JP "GAS-RUMA, Ruma

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 45 od 08.08.2014.


Odluka o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini

"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 3 od 01.08.2014.


Odluka o izboru ministra finansija

"Službeni glasnik RS", broj 82/14, strana: 3 od 04.08.2014.


Odluka o izboru pravnih lica za poslove iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2014-2016. godinu

PAŽNJA - videti Odluku - 23/2014, 62/2014
"Službeni glasnik RS", broj 85/14, strana: 85 od 12.08.2014.


Odluka o izboru sudije (Erika Kerpeši)

"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 52 od 01.08.2014.


Odluka o izboru zamenika javnog tužioca (Više javno tužilaštvo u Beogradu)

"Službeni glasnik RS", broj 85/14, strana: 89 od 12.08.2014.


Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda 2x110 kV Kraljevo 3 - Novi Pazar 1

"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 6 od 22.08.2014.


Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene za deo razvodnog gasovoda RG 11-02 Leskovac-Vranje, deonica od blok stanice "Velika Kopašnica" do granice područja opštine Vladičin Han i grada Vranja

"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 10 od 22.08.2014.


Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene za infrastrukturni koridor visokonaponskog dalekovoda 110 kV broj 113/x od TS Niš 1 do Vrle III

"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 8 od 22.08.2014.


Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za davaoce finansijskog lizinga

PAŽNJA - primenjuje se od 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 19 od 22.08.2014.


Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za dobrovoljne penzijske fondove

PRESTAJE DA VAŽI - sa 87/14 - 31. decembra 2014. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 60/11, strana: 71 od 16.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 69 od 22.08.2014.


Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za dobrovoljne penzijske fondove

PAŽNJA - primenjuje se od 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 69 od 22.08.2014.


Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima

PAŽNJA - primenjuje se od 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 82 od 22.08.2014.


Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 87/14 - 31. decembra 2014. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 60/11, strana: 64 od 16.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 82 od 22.08.2014.


Odluka o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za davaoce finansijskog lizinga

PAŽNJA - primenjuje se od 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 56 od 22.08.2014.


Odluka o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i dobrovoljne penzijske fondove

PAŽNJA - primenjuje se od 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 89 od 22.08.2014.


Odluka o obrascima za podnošenje izborne liste kandidata za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 3 od 29.08.2014.


Odluka o obrascima za sprovođenje izbornih radnji u postupku neposrednih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 143 od 29.08.2014.


Odluka o obrazovanju Komisije za davanje predloga Vladi za prethodnu saglasnost na otuđenje ili davanje u zakup građevinskog zemljišta po ceni, manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/2014 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 70 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 6 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 108 od 15.08.2014.


Odluka o obrazovanju Komisije za davanje predloga Vladi za prethodnu saglasnost za otuđenje ili davanje u zakup građevinskog zemljišta po ceni, manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 108 od 15.08.2014.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za izradu Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine i akcionog plana za njeno sprovođenje

"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 3 od 01.08.2014.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za predlaganje mera u vezi sa uklanjanjem sporednih proizvoda životinjskog porekla

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 4 od 26.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 4 od 16.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 90/14, strana: 3 od 27.08.2014.


Odluka o obrazovanju Saveta za reformu javne uprave

"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 4 od 29.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 109 od 15.08.2014.


Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za primenu Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 5 od 08.08.2014.


Odluka o otvaranju Budžetskog fonda za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 92/14, strana: 7 od 31.08.2014.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 32 od 08.08.2014.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca (Osnovno javno tužilaštvo Bačka Palanka)

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 150 od 15.08.2014.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca (Osnovno javno tužilaštvo u Šapcu)

"Službeni glasnik RS", broj 85/14, strana: 89 od 12.08.2014.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca (po sili zakona)

"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 53 od 01.08.2014.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 32 od 08.08.2014.


Odluka o prestanku sudijske funkcije (zbog navršenja radnog veka)

"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 53 od 01.08.2014.


Odluka o puštanju u opticaj kovanog novca apoena od 1, 2 i 5 dinara

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 29 od 08.08.2014.


Odluka o raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina

"Službeni glasnik RS", broj 89/14, strana: 11 od 26.08.2014.


Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja dobrovoljnog penzijskog fonda (sa PRILOGOM: OBRASCI – 1. Bilans stanja – izveštaj o neto imovini, 2. Bilans uspeha 3. Izveštaj o promenama na neto imovini)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 87/14 - PAŽNJA - 31. decembra 2014. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 60/11, strana: 86 od 16.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 63 od 22.08.2014.


Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima (Sa PRILOGOM: OBRASCI –1. Bilans stanja, 2. Bilans uspeha 3. Izveštaj o tokovima gotovine, 4. Izveštaj o promenama na kapitalu, 5. Statistički aneks)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 87/14 - 31. decembra 2014. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 60/11, strana: 74 od 16.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 73 od 22.08.2014.


Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za davaoce finansijskog lizinga

PAŽNJA - primenjuje se od 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 43 od 22.08.2014.


Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za dobrovoljne penzijske fondove

PAŽNJA - primenjuje se od 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 63 od 22.08.2014.


Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima

PAŽNJA - primenjuje se od 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 72 od 22.08.2014.


Odluka o ukidanju Osnovne škole "21. oktobar" sa sedištem u Somboru

"Službeni glasnik RS", broj 92/14, strana: 8 od 31.08.2014.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje državnim putevima sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 138 od 24.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 90/14, strana: 3 od 27.08.2014.


Odluka o usvajanju Završnog računa Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2013. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 47 od 01.08.2014.


Odluka o utvrđivanju Spomen kompleksa "Stratište" na putu Pančevo-Jabuka za znamenito mesto

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 8 od 08.08.2014.


Odluka o utvrđivanju vile "Avala" u Vrnjačkoj Banji za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 7 od 08.08.2014.


Odluka o utvrđivanju vile "Mi La" u Vrnjačkoj Banji za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 6 od 08.08.2014.


Odluka o utvrđivanju zgrade "Ured" u Kragujevcu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 7 od 08.08.2014.


Odluka predsednika Vlade 01 broj 119-00-42/2014-01

"Službeni glasnik RS", broj 82/14, strana: 7 od 04.08.2014.


Odluka Saveta Republičke radiodifuzne agencije broj 222/14

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 33 od 08.08.2014.


Odluka Ustavnog suda broj IUo-154/2011

"Službeni glasnik RS", broj 82/14, strana: 7 od 04.08.2014.


Odluka Ustavnog suda broj IUo-870/2012

"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 44 od 01.08.2014.


Odluke o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 29 od 08.08.2014.


Odluke o prestanku sudijske funkcije (Privredni apelacioni sud, Apelacioni sud u Nišu, Viši sud u Beogradu, Prvi osnovni sud u Beogradu, Osnovni sud u Negotinu i Prekršajni sud u Zrenjaninu)

"Službeni glasnik RS", broj 85/14, strana: 87 od 12.08.2014.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija i funkcija sudija porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 93 od 22.08.2014.


Odluke o svrstavanju robe koje je doneo Komitet za Harmonizovani sistem Svetske carinske organizacije na 53. zasedanju marta 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 60 od 01.08.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 6 od 08.08.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova

"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 6 od 01.08.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova

"Službeni glasnik RS", broj 93/14, strana: 2 od 01.09.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 90/14, strana: 2 od 27.08.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 88/14, strana: 12 od 25.08.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 2 od 29.08.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 125 od 15.08.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 6 od 22.08.2014.


Okvirni sporazum između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije o regionalnom programu stambenog zbrinjavanja

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 8/14, strana: 19 od 21.08.2014.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u julu 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 88/14, strana: 12 od 25.08.2014.


Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile III i IV stepena stručne spreme u stručnoj školi za područje rada - geodezija i građevinarstvo

"Prosvetni glasnik", broj 8/91, strana: 121
"Prosvetni glasnik", broj 6/14, strana: 290 od 06.08.2014.


Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnim školama za područje rada elektrotehnika

"Prosvetni glasnik", broj 8/91
"Prosvetni glasnik", broj 2/07, strana: 5 od 07.02.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 6/14, strana: 286 od 06.08.2014.


Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje licence za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi

"Službeni glasnik RS", broj 80/14, strana: 5 od 30.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 143 od 15.08.2014.


Pravilnik o brojilima reaktivne električne energije klase tačnosti 2 i 3

"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 116 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 140 od 15.08.2014.


Pravilnik o javnobeležničkoj kancelariji i radnom vremenu javnog beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 31/12, strana: 17 od 12.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 18 od 22.08.2014.


Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za davaoce finansijskog lizinga

PRESTAJE DA VAŽI - sa 87/14 - PAŽNJA - od 31. decembra 2014. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 46/10, strana: 47 od 09.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 74/12, strana: 15 od 31.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 19 od 22.08.2014.


Pravilnik o kriterijumima, merilima, postupku i organima za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova

PAŽNJA - primenjuje se od 15. januara 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 54 od 01.08.2014.


Pravilnik o ličnoj karti

"Službeni glasnik RS", broj 11/07, strana: 29 od 30.01.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 9/08, strana: 20 od 25.01.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 85/14, strana: 86 od 12.08.2014.


Pravilnik o manometrima za merenje krvnog pritiska

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 134 od 15.08.2014.


Pravilnik o medicinskim termometrima

"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 105 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 140 od 15.08.2014.


Pravilnik o merilima za merenje sile kočenja kod motornih vozila

PAŽNJA - primenjuje se od 1. juna 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 132 od 15.08.2014.


Pravilnik o metodama ispitivanja sorte uljane repice (Brassica napus L.) radi priznavanja sorte

"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 16 od 22.08.2014.


Pravilnik o metodama ispitivanja sorti jezgrastih voćnih vrsta radi priznavanja sorti

"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 16 od 22.08.2014.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - manometre za merenje krvnog pritiska

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/14 - 1. januara 2015. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 20/86, strana: 560 od 11.04.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 134 od 15.08.2014.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - uređaje sa valjcima za proveru sile kočenja po obodu točkova kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/14 - 1. juna 2015. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 31/87, strana: 795 od 30.04.1987.
"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 132 od 15.08.2014.


Pravilnik o nacionalnim granskim sportskim savezima preko kojih se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 72/11, strana: 139 od 28.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 3/12, strana: 5 od 18.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 36 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 44 od 01.08.2014.


Pravilnik o načinu neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima u zoni škole

"Službeni glasnik RS", broj 89/14, strana: 12 od 26.08.2014.


Pravilnik o načinu obavljanja vanrednog prevoza

"Službeni glasnik RS", broj 90/14, strana: 9 od 27.08.2014.


Pravilnik o načinu sticanja stručne osposobljenosti i programu stručnih ispita posade određenih plovnih objekata

April 28, 1978 12:00 AM

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/2014 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik SRS", broj 19/78, strana: 1211 od 28.04.1978.


Pravilnik o načinu upotrebe sredstava za snimanje saobraćaja

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 124 od 15.08.2014.


Pravilnik o načinu vođenja posebnog biračkog spiska nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 8 od 14.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 44 od 01.08.2014.


Pravilnik o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima i vođenju obaveznih evidencija o promeni posebnih mera i ovlašćenja

"Službeni glasnik RS", broj 69/10, strana: 8 od 24.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 78/11, strana: 259 od 19.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 76 od 05.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 57 od 24.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 85/14, strana: 87 od 12.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovne profile kozmetički tehničar, laboratorijski tehničar, medicinska sestra - tehničar, stomatološka sestra - tehničar, farmaceutski tehničar, fizioterapeutski tehničar, zdravstveni negovatelj i maser

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/14 - ZAMENJEN NOVIM PRAVILNICIMA
"Prosvetni glasnik", broj 25/04, strana: 1 od 27.12.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 14/05, strana: 1 od 28.11.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 8/06, strana: 4 od 07.07.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 1/07, strana: 42 od 25.01.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 3/07, strana: 8 od 30.04.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 10/09, strana: 11 od 31.12.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 2/12, strana: 26 od 17.05.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 7/14, strana: 1 od 14.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada elektrotehnika

"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 164 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 6/14, strana: 598 od 06.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada mašinstvo i obrada metala

"Prosvetni glasnik", broj 6/14, strana: 296 od 06.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada zdravstvo i socijalna zaštita

"Prosvetni glasnik", broj 7/14, strana: 316 od 14.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada elektrotehnika

"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 1 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 2/13, strana: 1 od 03.04.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 6/14, strana: 143 od 06.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada mašinstvo i obrada metala

"Prosvetni glasnik", broj 6/14, strana: 1 od 06.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada zdravstvo i socijalna zaštita

"Prosvetni glasnik", broj 7/14, strana: 1 od 14.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - zdravstvo i socijalna zaštita

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/14 - ZAMENJEN NOVIM PRAVILNICIMA
"Prosvetni glasnik", broj 2/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 6/95
"Prosvetni glasnik", broj 6/02
"Prosvetni glasnik", broj 13/02
"Prosvetni glasnik", broj 1/07, strana: 71 od 25.01.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 13/07, strana: 234 od 18.09.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 2/08, strana: 14 od 18.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 2/09, strana: 128 od 17.02.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 6/10, strana: 23 od 26.07.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 8/13, strana: 142 od 11.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 282 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 7 od 26.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 7/14, strana: 1 od 14.08.2014.


Pravilnik o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 122 od 15.08.2014.


Pravilnik o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu u teretrističkoj digitalnoj radiodifuziji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/2014 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 105 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 122 od 15.08.2014.


Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja upravljača i rukovaoca čamcima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/2014 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 18/97, strana: 375 od 05.05.1997.
"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 125 od 15.08.2014.


Pravilnik o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za davaoce finansijskog lizinga (Sa PRILOGOM: OBRASCI – 1. Bilans stanja, 2. Bilans uspeha 3. Izveštaj o tokovima gotovine, 4. Izveštaj o promenama na kapitalu, 5. Statistički aneks)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 87/14 - 31. decembra 2014. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 46/10, strana: 69 od 09.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 42 od 22.08.2014.


Pravilnik o sadržaju obračuna zarade, odnosno naknade zarade

"Službeni glasnik RS", broj 90/14, strana: 8 od 27.08.2014.


Pravilnik o sadržini deklaracije i uputstva za primenu sredstava za zaštitu bilja, kao i specifičnim zahtevima i oznakama rizika i upozorenja za čoveka i životnu sredinu i načinu rukovanja ispražnjenom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja

"Službeni glasnik RS", broj 21/12, strana: 75 od 21.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 89/14, strana: 13 od 26.08.2014.


Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru u Kontnom planu za budžetski sistem

"Službeni glasnik RS", broj 103/11, strana: 245 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 273 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 26 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 270 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 76 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 255 od 31.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 10 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 11 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 42 od 01.08.2014.


Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 96 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 183 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 33/14, strana: 7 od 24.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 50/14, strana: 6 od 09.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 205 od 11.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 144 od 15.08.2014.


Pravilnik o uniformi i oznakama civilne zaštite, oznakama funkcija i specijalnosti i ličnoj karti pripadnika civilne zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 8 od 08.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 18 od 08.08.2014.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Predela izuzetnih odlika "Ovčarsko-kablarska klisura"

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 45 od 08.08.2014.


Pravilnik o urgentnom održavanju državnog puta

"Službeni glasnik RS", broj 74/14, strana: 11 od 18.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 15 od 22.08.2014.


Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada

"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 33 od 01.08.2014.


Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 81/2014 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 14 od 10.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 33 od 01.08.2014.


Pravilnik o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 81/2014 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 23 od 10.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 42 od 01.08.2014.


Pravilnik o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada

"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 42 od 01.08.2014.


Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku

"Službeni glasnik RS", broj 30/14, strana: 162 od 14.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 18 od 22.08.2014.


Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

"Službeni glasnik RS", broj 104/11, strana: 3 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 274 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 27 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 77 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 254 od 31.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 11 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 15 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 34 od 29.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 43 od 01.08.2014.


Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava telo koje se imenuje za ocenjivanje usaglašenosti vozila za transport određenog opasnog tereta u drumskom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 15 od 22.08.2014.


Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju lica za upravljanje čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom, programu i načinu polaganja stručnog ispita, kao i obrascima, sadržini, načinu izdavanja i trajanja dozvole za upravljanje

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 125 od 15.08.2014.


Pravilnik o uslovima za izdavanje dozvole za vanredni prevoz

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 170 od 29.08.2014.


Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica

"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 22 od 31.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 7 od 15.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 21 od 06.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 44 od 01.08.2014.


Pravilnik o vanrednom prevozu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 90/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 52 od 10.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 90/14, strana: 9 od 27.08.2014.


Pravilnik o vođenju posebne evidencije o ugovorima o prometu nepokretnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 93/14 - Zakonom o prometu nepokretnosti
"Službeni glasnik RS", broj 4/10, strana: 28 od 29.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 93/14, strana: 5 od 01.09.2014.


Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama

"Prosvetni glasnik", broj 5/91, strana: 8
"Prosvetni glasnik", broj 1/92, strana: 10
"Prosvetni glasnik", broj 21/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 3/94
"Prosvetni glasnik", broj 7/96
"Prosvetni glasnik", broj 7/98
"Prosvetni glasnik", broj 3/99
"Prosvetni glasnik", broj 6/01
"Prosvetni glasnik", broj 3/03, strana: 2 od 21.08.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 8/03, strana: 3 od 25.11.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 11/04, strana: 1 od 06.09.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 5/05, strana: 1 od 30.06.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 6/05, strana: 1 od 11.07.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 2/07, strana: 1 od 07.02.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 4/07, strana: 38 od 11.06.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 7/08, strana: 2 od 10.06.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 11/08, strana: 1 od 23.12.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 4/09, strana: 4 od 21.05.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 5/11, strana: 118 od 07.06.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 8/11, strana: 1 od 01.12.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 9/13, strana: 436 od 17.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 6/14, strana: 286 od 06.08.2014.


Program Fonda za razvoj Republike Srbije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 48 od 01.08.2014.


Program Fonda za razvoj Republike Srbije za reprogram kredita, finansijsko restrukturiranje, reorganizaciju privrednih subjekata i sporazumno regulisanje obaveza za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 50 od 01.08.2014.


Protokol o privilegijama i imunitetima Centra za sprovođenje zakona u jugoistočnoj Evropi, sa Zakonom o potvrđivanju (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 8/11, strana: 151 od 19.10.2011.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 8/14, strana: 112 od 21.08.2014.


Rešenja direktora Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 34 od 08.08.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o izmenama i dopunama odluka o osnivanju privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 13 od 08.08.2014.


Rešenja o dodeli novčanih nagrada za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 90/14, strana: 5 od 27.08.2014.


Rešenja o imenovanju izvršitelja

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 110 od 15.08.2014.


Rešenja o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti imenovanih javnih beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 92/14, strana: 8 od 31.08.2014.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 90/14, strana: 3 od 27.08.2014.


Rešenja o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 34 od 08.08.2014.


Rešenja o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 177 od 29.08.2014.


Rešenja o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 35 od 08.08.2014.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 17 od 08.08.2014.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 13 od 22.08.2014.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 94 od 22.08.2014.


Rešenje o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv "Srbija"

"Službeni glasnik RS", broj 88/14, strana: 11 od 25.08.2014.


Rešenje o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv "Srbija"

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 17 od 08.08.2014.


Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na ulaganje kapitala Javnog preduzeća "Srbijagas", Novi Sad

"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 28 od 01.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 17 od 08.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Javnih preduzeća

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 16 od 08.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izboru vršioca dužnosti direktora "Jat-Tehnika" društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje i opravku vazduhoplova, Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 27 od 01.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičke agencije za prostorno planiranje za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 12 od 22.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o razrešenju vršioca dužnosti direktora "Jat-Tehnika" društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje i opravku vazduhoplova, Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 27 od 01.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o smanjenju visine naknade zbog izmene u programima koji se emituju

"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 81 od 01.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 16 od 08.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća za novinsko-izdavačku delatnost "Panorama" za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 16 od 08.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Srbijagas", Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 28 od 01.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 27 od 01.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo "ROHE" društvo sa ograničenom odgovornošću za spoljnu i unutrašnju trgovinu i servisiranje Beograd, Rakovica

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 169 od 29.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo Društvo sa ograničenom odgovornošću Tehnopetrol SA DOO Gadžin Han bb, Gadžin Han

"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 12 od 22.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet robe na veliko i malo eksport-import i usluge "TRIM" d.o.o. Jagodina

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 169 od 29.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo Javno komunalno preduzeće "Beogradske elektrane", Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 169 od 29.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo Javno komunalno preduzeće "Bukulja" sa potpunom odgovornošću Aranđelovac

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 169 od 29.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo Javno komunalno preduzeće "Gradska toplana" Zrenjanin

"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 12 od 22.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo Javno komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" Subotica

"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 12 od 22.08.2014.


Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima

"Službeni glasnik RS", broj 82/14, strana: 8 od 04.08.2014.


Rešenje o imenovanju direktora javnih preduzeća (Kragujevac)

"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 95 od 22.08.2014.


Rešenje o imenovanju direktora Javnog informativnog preduzeća "Radio i televizija Bačka Palanka", Bačka Palanka

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 44 od 08.08.2014.


Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća Vodovod, Smederevo

"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 74 od 01.08.2014.


Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište, Smederevo

"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 74 od 01.08.2014.


Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za komunalno-stambenu delatnost "Kovinski komunalac", Kovin

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 151 od 15.08.2014.


Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za stambene usluge i toplifikaciju, Smederevo

"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 75 od 01.08.2014.


Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za stambeno poslovanje "Vršac", Vršac

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 44 od 08.08.2014.


Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Odbora za privredu i finansije

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 13 od 08.08.2014.


Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora "Državna lutrija Srbije" društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 110 od 15.08.2014.


Rešenje o postavljenju direktora Republičkog sekretarijata za javne politike

"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 62 od 05.08.2014.


Rešenje o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 9 od 08.08.2014.


Rešenje o postavljenju zamenika šefa Kabineta potpredsednika Vlade

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 170 od 29.08.2014.


Rešenje o prestanku dužnosti državnog sekretara i Rešenje o postavljenju državnog sekretara u - Ministarstvu privrede

"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 61 od 05.08.2014.


Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 88/14, strana: 11 od 25.08.2014.


Rešenje o razrešenju direktora i imenovanju vršioca dužnosti direktora Klinike za rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović"

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 9 od 08.08.2014.


Rešenje o razrešenju direktora Visoke ekonomske škole strukovnih studija iz Peći sa privremenim sedištem u Leposaviću

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 9 od 08.08.2014.


Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 12 od 08.08.2014.


Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora i razrešenju člana i imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević"

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 11 od 08.08.2014.


Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 109 od 15.08.2014.


Rešenje o razrešenju i imenovanju vršioca dužnosti direktora, predsednika i članova Upravnog odbora i predsednika i članova Nadzornog odbora Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić"

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 10 od 08.08.2014.


Rešenje o razrešenju pomoćnika ministra finansija i Rešenje o postavljenju državnog sekretara u - Ministarstvu finansija

"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 62 od 05.08.2014.


Rešenje o razrešenju zamenika direktora i Rešenje o postavljenju zamenika direktora - Poreske uprave u Ministarstvu finansija

"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 62 od 05.08.2014.


Rešenje o upisu u Registar političkih stranaka

"Službeni glasnik RS", broj 89/14, strana: 12 od 26.08.2014.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 29 od 01.08.2014.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 63 od 05.08.2014.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 13 od 22.08.2014.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 170 od 29.08.2014.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, u cilju proširenja ulice u Beogradu

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 18 od 08.08.2014.


Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja neposrednih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, raspisanih za 26. oktobar 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 89/14, strana: 9 od 26.08.2014.


Spisak srpskih standarda iz oblasti opreme pod pritiskom i sklopova kod kojih je najveći dozvoljeni pritisak PS veći od 0,5 bar

PRESTAJE DA VAŽI - sa 89/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 97/11, strana: 45 od 21.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 89/14, strana: 14 od 26.08.2014.


Spisak srpskih standarda iz oblasti opreme pod pritiskom i sklopova kod kojih je najveći dozvoljeni pritisak PS veći od 0,5 bar

"Službeni glasnik RS", broj 89/14, strana: 14 od 26.08.2014.


Spisak srpskih standarda iz oblasti serijski proizvedenih jednostavnih posuda pod pritiskom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 89/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 97/11, strana: 44 od 21.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 89/14, strana: 13 od 26.08.2014.


Spisak srpskih standarda iz oblasti serijski proizvedenih jednostavnih posuda pod pritiskom

"Službeni glasnik RS", broj 89/14, strana: 13 od 26.08.2014.


Sporazum između Kraljevine Belgije i Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Moldavije, Crne Gore, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu u ime Kosova u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 o privilegijama i imunitetima Sekretarijata Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 38/09, strana: 41 od 25.05.2009.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 8/14, strana: 112 od 21.08.2014.


Sporazum između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u "Kreativnoj Evropi": program Unije za kulturni i kreativni sektor

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 8/14, strana: 6 od 21.08.2014.


Sporazum između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u Programu "Erazmus+": programu Evropske unije za obrazovanje, obuku, omladinu i sport (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 8/14, strana: 1 od 21.08.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške koji se odnosi na Bilateralni program

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 8/14, strana: 15 od 21.08.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Mongolije o ukidanju viza za državljane dveju zemalja, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/14, strana: 124 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 8/14, strana: 112 od 21.08.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Demokratske Republike Laos o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/14, strana: 125 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 8/14, strana: 112 od 21.08.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o saradnji u oblasti odbrane, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/14, strana: 23 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 8/14, strana: 112 od 21.08.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u oblasti odbrane, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/14, strana: 20 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 8/14, strana: 112 od 21.08.2014.


Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014-2024. godine

"Službeni glasnik RS", broj 85/14, strana: 30 od 12.08.2014.


Strategija razvoja poljoprivrede Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 85/2014 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 78/05, strana: 3 od 13.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 85/14, strana: 30 od 12.08.2014.


Strategija razvoja širokopojasnih mreža i servisa u Republici Srbiji do 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 4 od 01.08.2014.


Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti odbrane i statusu njihovih snaga

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/11, strana: 107 od 07.12.2011.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 8/14, strana: 112 od 21.08.2014.


Uputstvo o obliku i načinu vođenja upisnika i o načinu overavanja potpisa, rukopisa i prepisa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 93/14 - Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa
"Službeni glasnik RS", broj 74/93, strana: 3305 od 21.09.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 93/14, strana: 3 od 01.09.2014.


Uputstvo za sprovođenje neposrednih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina

"Službeni glasnik RS", broj 89/14, strana: 3 od 26.08.2014.


Uredba o načinu verifikacije šteta sadržanih u izveštajima o proceni šteta javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja, čiji je osnivač Republika Srbija

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 3 od 08.08.2014.


Uredba o načinu verifikacije šteta sadržanih u izveštajima o proceni šteta jedinica lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 3 od 08.08.2014.


Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika (prečišćen sa - 98/2007)

"Službeni glasnik RS", broj 86/07, strana: 3 od 21.09.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 93/07, strana: 3 od 12.10.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 98/07, strana: 4 od 30.10.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 5 od 08.08.2014.


Uredba o određivanju sredstava za posebne namene za potrebe Bezbednosno-informativne agencije

PAŽNJA - PRESTAJE DA VAŽI SA 82/2014 - POČETKOM PRIMENE Uredbe o postupku javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti - od 1. JAUARA 2015. GODINE
"Službeni glasnik RS", broj 21/09, strana: 4 od 27.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 82/14, strana: 3 od 04.08.2014.


Uredba o posebnom načinu obezbeđivanja dostupnosti podataka sadržanih u katastru zemljišta za Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija

"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 3 od 22.08.2014.


Uredba o posebnom načinu obrade podataka sadržanih u katastru zemljišta za Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 81/14 - Odlukom Ustavnog suda
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 3 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 67/13, strana: 18 od 31.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 28/14, strana: 13 od 12.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 44 od 01.08.2014.


Uredba o postupku javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 82/14, strana: 3 od 04.08.2014.


Uredba o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita

"Službeni glasnik RS", broj 16/09, strana: 7 od 06.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 4 od 08.08.2014.


Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika

"Službeni glasnik RS", broj 117/05, strana: 3 od 30.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 108/08, strana: 13 od 25.11.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 109/09, strana: 3 od 25.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 95/10, strana: 10 od 17.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 117/12, strana: 3 od 12.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 4 od 08.08.2014.


Uredba o Saveznoj javnoj ustanovi Radio-Jugoslavija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 83/14 - do 1. jula 2015. godine - Zakonom o javnom informisanju i medijima
"Službeni list SRJ", broj 3/02, strana: 45 od 18.01.2002.
"Službeni list SRJ", broj 29/02, strana: 1 od 24.05.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 22 od 05.08.2014.


Uredba o sprovođenju mobilizacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 92/14 - osim člana 10. - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 96/08, strana: 5 od 23.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 24/10, strana: 4 od 16.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 92/14, strana: 3 od 31.08.2014.


Uredba o sprovođenju mobilizacije

"Službeni glasnik RS", broj 92/14, strana: 3 od 31.08.2014.


Uredba o sredstvima posebne namene

PAŽNJA - PRESTAJE DA VAŽI SA 82/2014 - POČETKOM PRIMENE Uredbe o postupku javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti - od 1. JAUARA 2015. GODINE
"Službeni glasnik RS", broj 82/08, strana: 3 od 09.09.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 47/10, strana: 3 od 13.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 82/14, strana: 3 od 04.08.2014.


Uredba o sredstvima za posebne namene

PAŽNJA - PRESTAJE DA VAŽI SA 82/2014 - POČETKOM PRIMENE Uredbe o postupku javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti - od 1. JAUARA 2015. GODINE
"Službeni glasnik RS", broj 29/05, strana: 9 od 01.04.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 7/10, strana: 3 od 19.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 82/14, strana: 3 od 04.08.2014.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 3 od 15.08.2014.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove u sektoru saobraćaja

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 57 od 15.08.2014.


Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 85/14, strana: 3 od 12.08.2014.


Uredba o utvrđivanju lučkog područja pristaništa za sopstvene potrebe u Kostolcu

"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 3 od 22.08.2014.


Uredba o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja "Dečje nedelje" u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 92/14, strana: 7 od 31.08.2014.


Uredba o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 5 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 76/14, strana: 3 od 22.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 108 od 15.08.2014.


Uredba o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 88/09, strana: 68 od 28.10.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 67/10, strana: 3 od 17.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 255 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 16/11, strana: 38 od 11.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 86/11, strana: 24 od 18.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 35/12, strana: 17 od 20.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 48/12, strana: 11 od 10.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 23 od 10.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 42 od 01.08.2014.


Zaključak o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Strategije bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji za period od 2013. do 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 29 od 01.08.2014.


Zaključak o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja sistema izvršenja krivičnih sankcija u Republici Srbiji do 2020. godine

"Službeni glasnik RS", broj 85/14, strana: 73 od 12.08.2014.


Zaključak o utvrđivanju Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa

"Službeni glasnik RS", broj 90/14, strana: 6 od 27.08.2014.


Zaključak Vlade 05 broj 337-8062/2013 (i 05 broj 337-8542/2014) o usmeravanju i usklađivanju rada organa državne uprave u postupku izrade pregovaračkih pozicija u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

"Službeni glasnik RS", broj 84/13, strana: 10 od 24.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 18 od 08.08.2014.


Zaključci Komisije za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 150 od 15.08.2014.


Zakon o elektronskim medijima

"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 36 od 05.08.2014.


Zakon o glavnom gradu

"Službeni glasnik RS", broj 129/07, strana: 57 od 29.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 22 od 05.08.2014.


Zakon o javnim medijskim servisima

"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 53 od 05.08.2014.


Zakon o javnim službama

"Službeni glasnik RS", broj 42/91, strana: 1657 od 18.07.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 71/94, strana: 2436 od 22.12.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 79/05, strana: 12 od 16.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 22 od 05.08.2014.


Zakon o javnom beležništvu

"Službeni glasnik RS", broj 31/11, strana: 13 od 09.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 85/12, strana: 3 od 31.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 3 od 27.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 55 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 93/14, strana: 3 od 01.09.2014.


Zakon o javnom informisanju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 83/2014 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 43/03, strana: 1 od 22.04.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 77 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 71/09, strana: 3 od 31.08.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 89/10, strana: 38 od 29.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 41/11, strana: 146 od 10.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 22 od 05.08.2014.


Zakon o javnom informisanju i medijima

"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 22 od 05.08.2014.


Zakon o Javnom preduzeću Novinska agencija Tanjug

PAŽNJA - videti čl. 145. tač. 5) i 146. Zakona o javnom informisanju i medijima ("Sl. gl. RS", br. 83/2014)
"Službeni list SRJ", broj 11/95, strana: 10 od 03.03.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 22 od 05.08.2014.


Zakon o lokalnoj samoupravi

"Službeni glasnik RS", broj 129/07, strana: 41 od 29.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 22 od 05.08.2014.


Zakon o oglašavanju

PAŽNJA - odredbe čl 14.-23. i čl. 94-98. - PRESTAJU DA VAŽE - sa 83/2014 - 13. avgusta 2014. g - STUPANJEM NA SNAGU Zakona o elektronskim medijima
"Službeni glasnik RS", broj 79/05, strana: 45 od 16.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 36 od 05.08.2014.


Zakon o osnivanju Javnog preduzeća za novinsko-izdavačku delatnost "Panorama"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 83/14 - do 1. jula 2015. godine - Zakonom o javnom informisanju i medijima
"Službeni glasnik RS", broj 80/92, strana: 2782 od 06.11.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 22 od 05.08.2014.


Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa

"Službeni glasnik RS", broj 93/14, strana: 3 od 01.09.2014.


Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 93/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 39/93, strana: 1765 od 31.05.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 93/14, strana: 3 od 01.09.2014.


Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

"Službeni glasnik RS", broj 99/11, strana: 9 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 22 od 05.08.2014.


Zakon o privatizaciji

"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 3 od 05.08.2014.


Zakon o privatizaciji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 83/2014 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 38/01, strana: 1 od 29.06.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 18/03, strana: 1 od 28.02.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 45/05, strana: 5 od 31.05.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 123/07, strana: 77 od 26.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 123/07, strana: 80 od 26.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 30/10, strana: 12 od 07.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 25 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 28 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 51/14, strana: 3 od 12.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 29 od 15.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 3 od 05.08.2014.


Zakon o privrednim društvima

"Službeni glasnik RS", broj 36/11, strana: 3 od 27.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 99/11, strana: 14 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 15 od 05.08.2014.


Zakon o prometu nepokretnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 93/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 42/98, strana: 973 od 18.11.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 111/09, strana: 51 od 29.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 93/14, strana: 5 od 01.09.2014.


Zakon o prometu nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 93/14, strana: 5 od 01.09.2014.


Zakon o radiodifuziji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 83/2014 - ZAMENJEN NOVIM ZAKONIMA
"Službeni glasnik RS", broj 42/02, strana: 1 od 19.07.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 97/04, strana: 1 od 26.08.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 76/05, strana: 28 od 02.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 79/05, strana: 45 od 16.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 12 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 85/06, strana: 95 od 03.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 86/06, strana: 30 od 06.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 41/09, strana: 218 od 02.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 36 od 05.08.2014.


Zakon o stečaju

"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 68 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 99/11, strana: 8 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 71/12, strana: 24 od 25.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 15 od 05.08.2014.


Zakon o sudskim taksama

"Službeni glasnik RS", broj 28/94, strana: 762 od 22.04.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 53/95, strana: 1999 od 28.12.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 16/97, strana: 288 od 16.04.1997.
"Službeni glasnik RS", broj 34/01, strana: 1 od 18.06.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 9/02, strana: 20 od 26.02.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 29/04, strana: 1 od 17.03.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 4 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 11 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 31/09, strana: 91 od 30.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 273 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 29 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/14, strana: 7 od 01.09.2014.


Zakon o zdravstvenoj zaštiti

"Službeni glasnik RS", broj 107/05, strana: 112 od 02.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 193 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 88/10, strana: 3 od 23.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 99/10, strana: 3 od 27.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 57/11, strana: 36 od 01.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 32 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 19 od 22.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 93/14, strana: 8 od 01.09.2014.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju projekata iz posebnih programa Godišnjeg programa unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u AP Vojvodini za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 31/14, strana: 1418 od 06.08.2014.


Konkurs za finansiranje i sufinansiranje nacionalnih saveta nacionalnih manjina u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 32/14, strana: 1424 od 13.08.2014.


Konkurs za subvencionisanje troškova klaster organizacijama

"Službeni list APV", broj 32/14, strana: 1425 od 13.08.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 31/14, strana: 1415 od 06.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene Finansijskog plana Arhiva Vojvodine za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 31/14, strana: 1415 od 06.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list APV", broj 32/14, strana: 1423 od 13.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad

"Službeni list APV", broj 32/14, strana: 1423 od 13.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o mreži osnovnih škola

"Službeni list APV", broj 31/14, strana: 1415 od 06.08.2014.


Rešenje o razrešenju (APV)

"Službeni list APV", broj 32/14, strana: 1423 od 13.08.2014.


Izveštaj o ostvarenju prihoda i primanja i izvršenju rashoda i izdataka budžeta opštine Grocka za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 48/14, strana: 32 od 20.06.2014.


Kadrovska rešenja (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 49/14, strana: 35 od 20.06.2014.


Mere zaštite poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 61/14, strana: 1 od 10.07.2014.


Obaveštenje Zavoda za zaštitu kulture grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 47/14, strana: 63 od 16.06.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Čukarica za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 58/14, strana: 1 od 27.07.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Lazarevac za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 37 od 30.06.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Mladenovac za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 58/14, strana: 21 od 27.07.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 1 od 27.06.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 51 od 30.06.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Palilula za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 9 od 27.06.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Rakovica za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 24 od 27.06.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Savski venac za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 6 od 30.06.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Voždovac za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 1 od 30.06.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Vračar za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 56/14, strana: 5 od 26.06.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Zvezdara za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 56/14, strana: 16 od 26.06.2014.


Odluka o cenama osnovnih komunalnih usluga isporuke vode i iznošenja smeća, sa Rešenjem o davanju saglasnosti na Odluku

"Službeni list grada Beograda", broj 56/14, strana: 23 od 26.06.2014.


Odluka o cenama pogrebnih usluga (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 33 od 31.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/14, strana: 27 od 10.07.2014.


Odluka o dodeli edukativnog materijala za podsticanje ranog razvoja novorođene dece sredstvima iz budžeta gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 56/14, strana: 21 od 26.06.2014.


Odluka o dodeli nagrada gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 33 od 27.06.2014.


Odluka o držanju domaćih životinja na teritoriji gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 58/14, strana: 29 od 27.07.2014.


Odluka o izboru projekata nevladinih organizacija koji se finansiraju iz budžeta GO Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 58/14, strana: 16 od 27.07.2014.


Odluka o izboru projekata nevladinih organizacija koji se finansiraju iz budžeta GO Barajevo, u oblasti aktivnosti koje se odnose na podsticanje i razvoj poljoprivredne delatnosti u oblasti stočarstva

"Službeni list grada Beograda", broj 58/14, strana: 17 od 27.07.2014.


Odluka o izdvajanju budžetskih sredstava za potrebe pribavljanja tehničke dokumentacije za projekte iz oblasti zdravstva (GO Zvezdara)

"Službeni list grada Beograda", broj 56/14, strana: 22 od 26.06.2014.


Odluka o izmeni Odluke o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta GO Čukarica za 2014. i 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 58/14, strana: 9 od 27.07.2014.


Odluka o izmeštanju spomenika Dimitrija Tucovića na novi plato Dimitrija Tucovića između Trga Slavija i Ulice kralja Milutina

"Službeni list grada Beograda", broj 62/14, strana: 22 od 22.07.2014.


Odluka o jednokratnoj pomoći porodici za novorođenčad (GO Obrenovac)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 59/14 - Odlukom o stavljanju van snage
"Službeni list grada Beograda", broj 43/12, strana: 25 od 12.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 59 od 30.06.2014.


Odluka o jednokratnoj pomoći za zaključenje braka (GO Obrenovac)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 59/14 - Odlukom o stavljanju van snage
"Službeni list grada Beograda", broj 43/12, strana: 22 od 12.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 59 od 30.06.2014.


Odluka o jednokratnom odricanju od naknada odbornika u svrhu saniranja posledica nastalih poplavama (GO Rakovica)

"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 33 od 27.06.2014.


Odluka o Konsolidovanom završnom računu budžeta gradske opštine Čukarica za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 47/14, strana: 50 od 16.06.2014.


Odluka o Konsolidovanom završnom računu budžeta gradske opštine Stari grad za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 48/14, strana: 15 od 20.06.2014.


Odluka o mreži osnovnih škola u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 6/12, strana: 1 od 29.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/12, strana: 1 od 05.05.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/13, strana: 1 od 26.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/13, strana: 1 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/14, strana: 1 od 10.07.2014.


Odluka o mreži predškolskih ustanova na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 8/12, strana: 1 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/12, strana: 11 od 05.05.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/14, strana: 16 od 22.07.2014.


Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini gradske opštine Novi Beograd i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

"Službeni list grada Beograda", broj 48/11, strana: 2 od 25.11.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 7 od 27.06.2014.


Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini gradske opštine Stari grad i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 3/11, strana: 47 od 16.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/12, strana: 9 od 30.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/14, strana: 23 od 20.06.2014.


Odluka o nazivima ulica, trgova, zaselaka i drugih naseljenih mesta na teritoriji gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 58/14, strana: 12 od 27.07.2014.


Odluka o nesačinjavanju finansijskog izveštaja za statusnu promenu JP "Poslovni centar - Rakovica"

"Službeni list grada Beograda", broj 49/14, strana: 16 od 20.06.2014.


Odluka o nesačinjavanju finansijskog izveštaja za statusnu promenu JP "Sportski centar Rakovica"

"Službeni list grada Beograda", broj 49/14, strana: 17 od 20.06.2014.


Odluka o obrazovanju opštinske Komisije za procenu štete od elementarnih nepogoda na teritoriji gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 48/14, strana: 14 od 20.06.2014.


Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Stari grad (prečišćen tekst - sa 19/2014)

"Službeni list grada Beograda", broj 55/08, strana: 38 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/10, strana: 31 od 08.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/11, strana: 40 od 16.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/13, strana: 17 od 13.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/14, strana: 3 od 14.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 47/14, strana: 50 od 16.06.2014.


Odluka o organizovanju Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom "Poslovni centar - Rakovica"

"Službeni list grada Beograda", broj 28/06, strana: 81 od 29.12.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/08, strana: 26 od 31.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/12, strana: 17 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/13, strana: 29 od 08.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/14, strana: 15 od 20.06.2014.


Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovni prostor kojim upravlja Javno preduzeće "Poslovni prostor" Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 58 od 30.06.2014.


Odluka o osnivanju Fonda za finansijsku pomoć obolelima od teških i retkih bolesti (GO Barajevo)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 58/14 - Odlukom o prestanku važenja Odluke
"Službeni list grada Beograda", broj 26/14, strana: 13 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/14, strana: 13 od 27.07.2014.


Odluka o osnivanju Osnovne škole "Danilo Kiš" Voždovac, u naselju Stepa Stepanović

"Službeni list grada Beograda", broj 62/14, strana: 15 od 22.07.2014.


Odluka o podizanju spomenika ruskim i srpskim vojnicima poginulim u Prvom svetskom ratu

"Službeni list grada Beograda", broj 62/14, strana: 21 od 22.07.2014.


Odluka o podršci prijavi Projekta "Innovative social care in Belgrade border Municipalities" za finansiranje iz fondova Evropske unije

"Službeni list grada Beograda", broj 49/14, strana: 16 od 20.06.2014.


Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 48/14, strana: 1 od 20.06.2014.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Novi Beograd za period januar-jun 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 27/14, strana: 10 od 31.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/14, strana: 2 od 09.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 47/14, strana: 6 od 16.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/14, strana: 1 od 20.06.2014.


Odluka o proglašenju vanredne situacije na delu područja gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 34 od 27.06.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta - Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Poslovni prostor" Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 44 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/14, strana: 39 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 59 od 30.06.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta Gradskog zavoda za veštačenje

"Službeni list grada Beograda", broj 62/14, strana: 24 od 22.07.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća JKP "10. oktobar" Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 6/13, strana: 32 od 08.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/14, strana: 13 od 27.07.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta Ustanove za fizičku kulturu Sportsko-rekreativni centar "Tašmajdan" u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 62/14, strana: 22 od 22.07.2014.


Odluka o raspisivanju i sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JKP "10. oktobar" Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 58/14, strana: 14 od 27.07.2014.


Odluka o subvenciji JKP "10. oktobar" Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 58/14, strana: 13 od 27.07.2014.


Odluka o upotrebi grba i zastave gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 56/09, strana: 1 od 14.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/13, strana: 27 od 30.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 63/13, strana: 5 od 10.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/14, strana: 23 od 20.06.2014.


Odluka o usvajanju početnog likvidacionog bilansa "Jugokoncerta" - ustanove za muzičko-scensku delatnost u likvidaciji

"Službeni list grada Beograda", broj 62/14, strana: 26 od 22.07.2014.


Odluka o usvajanju početnog likvidacionog bilansa Belef centra - ustanove kulture u likvidaciji

"Službeni list grada Beograda", broj 62/14, strana: 26 od 22.07.2014.


Odluka o utvrđivanju cene usluge iznošenja smeća, sa Rešenjem o davanju saglasnosti na Odluku (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 48/14, strana: 39 od 20.06.2014.


Odluka o utvrđivanju kriterijuma za nagrađivanje učenika koji su na gradskim (okružnim), republičkim, regionalnim i međunarodnim takmičenjima osvojili nagrade

"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 31 od 27.06.2014.


Odluka o utvrđivanju minimuma procesa rada za vreme štrajka zaposlenih u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 62/14, strana: 15 od 22.07.2014.


Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 1 od 27.06.2014.


Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Palilula

PRESTAJE DA VAŽI - sa 57/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 69/12, strana: 39 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 20 od 27.06.2014.


Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 20 od 27.06.2014.


Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima opština Savski venac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 59/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 32/02, strana: 986 od 31.12.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/04, strana: 833 od 30.07.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/04, strana: 64 od 24.12.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/04, strana: 75 od 24.12.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/05, strana: 62 od 29.12.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 24/07, strana: 19 od 09.07.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/07, strana: 46 od 31.12.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/08, strana: 32 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/09, strana: 28 od 06.04.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/09, strana: 61 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/10, strana: 13 od 30.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 20 od 30.06.2014.


Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima opština Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 20 od 30.06.2014.


Odluka o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Arapovac (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 47/14, strana: 61 od 16.06.2014.


Odluka o završnom (konsolidovanom) računu budžeta gradske opštine Sopot za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 56/14, strana: 24 od 26.06.2014.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Grocka za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 48/14, strana: 25 od 20.06.2014.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Lazarevac za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 22 od 30.06.2014.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Mladenovac za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 58/14, strana: 18 od 27.07.2014.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Novi Beograd za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 47/14, strana: 10 od 16.06.2014.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Palilula za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 48/14, strana: 1 od 20.06.2014.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Rakovica za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 49/14, strana: 6 od 20.06.2014.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Savski venac za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 47/14, strana: 16 od 16.06.2014.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Surčin za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 49/14, strana: 27 od 20.06.2014.


Odluke o potvrđivanju i prestanku mandata odbornicima Skupštine GO Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 8 od 27.06.2014.


Odluke o potvrđivanju i prestanku mandata odbornika gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 48/14, strana: 24 od 20.06.2014.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 1 od 30.06.2014.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 56/14, strana: 15 od 26.06.2014.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 23 od 27.06.2014.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 50 od 30.06.2014.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 49/14, strana: 5 od 20.06.2014.


Odluke o utvrđivanju, potvrđivanju i prestanku mandata odbornicima u Skupštini gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 6 od 30.06.2014.


Plan detaljne regulacije za ulice Vojvođansku i Surčinsku od saobraćajnice T-6 do autoputske obilaznice - I faza, od saobraćajnice T6 do saobraćajnice koja povezuje predmetni saobraćajni pravac sa aerodromom "Nikola Tesla"

"Službeni list grada Beograda", broj 62/14, strana: 1 od 22.07.2014.


Plan mesta za postavljanje plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji grada Beograda (I faza)

"Službeni list grada Beograda", broj 9/13, strana: 5 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/13, strana: 34 od 26.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/14, strana: 13 od 22.07.2014.


Pokazatelj pada potrošačkih cena u maju 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 47/14, strana: 4 od 16.06.2014.


Poslovnik Skupštine gradske opštine Čukarica (prečišćen tekst - sa 61/14)

"Službeni list grada Beograda", broj 44/08, strana: 10 od 17.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 21 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/14, strana: 13 od 10.07.2014.


Poslovnik Skupštine gradske opštine Vračar (prečišćen tekst - sa 15/2011)

"Službeni list grada Beograda", broj 15/11, strana: 5 od 31.05.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/12, strana: 13 od 29.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/12, strana: 7 od 12.06.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/12, strana: 7 od 23.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/14, strana: 5 od 26.06.2014.


Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 57/13, strana: 18 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/14, strana: 29 od 22.07.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti (GO Zvezdara)

"Službeni list grada Beograda", broj 56/14, strana: 22 od 26.06.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o izmenama i dopunama statuta i finansijskih planova javnih preduzeća na teritoriji GO Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 49/14, strana: 20 od 20.06.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja javnih preduzeća (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 49 od 30.06.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na statute i odluke o izmenama statuta javnih preduzeća i ustanova u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 62/14, strana: 27 od 22.07.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Barajevo)

"Službeni list grada Beograda", broj 58/14, strana: 16 od 27.07.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Čukarica)

"Službeni list grada Beograda", broj 47/14, strana: 60 od 16.06.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Čukarica)

"Službeni list grada Beograda", broj 58/14, strana: 10 od 27.07.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 48/14, strana: 34 od 20.06.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 48 od 30.06.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Novi Beograd)

"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 8 od 27.06.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Rakovica)

"Službeni list grada Beograda", broj 49/14, strana: 17 od 20.06.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 5 od 30.06.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 47/14, strana: 4 od 16.06.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima direktora javnih preduzeća u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 62/14, strana: 28 od 22.07.2014.


Rešenja o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 58/14, strana: 17 od 27.07.2014.


Rešenja o utvrđivanju prestanka i izboru na funkciju (GO Savski venac)

"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 21 od 30.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke Nadzornog odbora JPKP "Lazarevac", Lazarevac o cenama pogrebnih usluga broj 091-V/13-2-1 od 23. decembra 2013. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 61/14, strana: 27 od 10.07.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa poslovanja JP "Poslovni centar - Rakovica" za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 33 od 27.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda iz Beograda, Ul. Kalemegdan br. 14

"Službeni list grada Beograda", broj 47/14, strana: 1 od 16.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Centar za kulturu i sport "Šumice" za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 5 od 30.06.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na unošenje imena Beograd u poslovno ime društva s ograničenom odgovornošću

"Službeni list grada Beograda", broj 62/14, strana: 28 od 22.07.2014.


Rešenje o imenovanju direktora JKP "Sopot", Sopot

"Službeni list grada Beograda", broj 56/14, strana: 30 od 26.06.2014.


Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 41/12, strana: 15 od 05.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/12, strana: 22 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 21 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 33 od 27.06.2014.


Rešenje o izboru članova stalnih radnih tela Skupštine opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 59/12, strana: 2 od 08.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/14, strana: 15 od 27.07.2014.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu izmena i dopuna Generalnog plana Beograda 2021.

"Službeni list grada Beograda", broj 56/14, strana: 1 od 26.06.2014.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za blokove između ulica: Koče Kapetana, Njegoševe, Kursuline i Makenzijeve, gradska opština Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 56/14, strana: 2 od 26.06.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 19 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/14, strana: 27 od 22.07.2014.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 58/14, strana: 15 od 27.07.2014.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije gradske opštine Barajevo

PRESTAJE DA VAŽI - sa 58/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 72/12, strana: 12 od 31.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/14, strana: 15 od 27.07.2014.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 7 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/14, strana: 18 od 20.06.2014.


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 42/10, strana: 10 od 09.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/11, strana: 10 od 02.09.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/14, strana: 14 od 20.06.2014.


Rešenje o obrazovanju Upravnog i Nadzornog odbora u Centru za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju

"Službeni list grada Beograda", broj 17/92 od 11.09.1992.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 59 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/14, strana: 28 od 22.07.2014.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u Bulevaru Mihajla Pupina b.b., gradska opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 56/14, strana: 4 od 26.06.2014.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije sanitarne deponije "Vinča", gradska opština Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 56/14, strana: 3 od 26.06.2014.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana generalne regulacije za mesnu zajednicu Stepojevac, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 47/14, strana: 1 od 16.06.2014.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana generalne regulacije za mesnu zajednicu Vrbovno, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 47/14, strana: 2 od 16.06.2014.


Rešenje o privremenom finansiranju gradske opštine Obrenovac u periodu januar-jun 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 30 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/14, strana: 23 od 13.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/14, strana: 10 od 03.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/14, strana: 9 od 30.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 50 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 51 od 02.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/14, strana: 22 od 20.06.2014.


Rešenje o utvrđivanju naziva ulice u Mesnoj zajednici "Šopići"

"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 49 od 30.06.2014.


Spisak ulica i naselja po zonama za poslovne prostorije na kojima je nosilac prava korišćenja i upravljanja JP "Poslovni centar opštine Palilula"

"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 22 od 27.06.2014.


Statut gradske opštine Čukarica (prečišćen tekst - sa 61/14)

"Službeni list grada Beograda", broj 44/08, strana: 1 od 17.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/13, strana: 4 od 28.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/14, strana: 3 od 10.07.2014.


Zaključak o neangažovanju eksterne revizije za obavljanje revizije završnog računa budžeta gradske opštine Surčin za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 49/14, strana: 36 od 20.06.2014.


Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Uprave gradske opštine Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 49/14, strana: 37 od 20.06.2014.


Akcioni plan razvoja organske i kontrolisane proizvodnje u poljoprivredi na teritoriji grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/14, strana: 275 od 10.04.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 43/14, strana: 1040 od 06.08.2014.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za organizaciju manifestacije "Dečja nedelja" na teritoriji Grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/14, strana: 1053 od 18.08.2014.


Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju projekata prevencije zloupotrebe droga za 2014. godinu koje realizuju udruženja, zadužbine i fondacije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 42/14, strana: 1033 od 30.07.2014.


Odluka o izboru poljoprivrednih proizvođača, organizacija, institucija i udruženja iz oblasti poljoprivrede koji će učestvovati u projektu razvoja kontrolisane poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Novog Sada za 2014. godinu - dodela subvencija za kontrolu zemljišta i plodova i troškove nabavke repromaterijala

"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/14, strana: 1050 od 18.08.2014.


Odluka o izboru poljoprivrednih proizvođača, organizacija, institucija i udruženja iz oblasti poljoprivrede koji će učestvovati u projektu razvoja organske poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Novog Sada za 2014. godinu - dodela subvencija za sertifikaciju organskih poljoprivrednih proizvoda i nabavku organskog semena ili organskog đubriva

"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/14, strana: 1051 od 18.08.2014.


Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova od interesa za grad Novi Sad u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 43/14, strana: 1038 od 06.08.2014.


Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje na teritoriji grada Novog Sada u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 41/14, strana: 1022 od 25.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/14, strana: 1049 od 18.08.2014.


Poseban kolektivni ugovor za javna komunalna i druga javna preduzeća grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/13, strana: 374 od 10.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 42/13, strana: 1067 od 12.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 56 od 29.08.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/14, strana: 307 od 23.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 58/14, strana: 35 od 03.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/14, strana: 1057 od 19.08.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 46/14, strana: 1065 od 25.08.2014.


Pravilnik o sufinansiranju naučnoistraživačkog programa i projekata i aktivnosti na jačanju svesti o potrebi zaštite životne sredine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 45/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/06, strana: 141 od 11.03.2006.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/14, strana: 1058 od 19.08.2014.


Pravilnik o sufinansiranju programa i projekata iz oblasti zaštite životne sredine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/14, strana: 1058 od 19.08.2014.


Program pronatalitetne populacione politike za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/14, strana: 1057 od 19.08.2014.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 43/14, strana: 1043 od 06.08.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/14, strana: 1049 od 18.08.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/14, strana: 1060 od 19.08.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (Novi Sad)

"Službeni list grada Novog Sada", broj 43/14, strana: 1037 od 06.08.2014.


Rešenje Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/14, strana: 1053 od 18.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/14, strana: 1052 od 18.08.2014.


Rešenje o postavljenju poverenika za izbeglice u Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 46/14, strana: 1065 od 25.08.2014.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/14, strana: 1051 od 18.08.2014.


Rešenje o utvrđivanju iznosa sredstava iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju programa rada i pojedinačnih programa Crvenog krsta Novog Sada - gradske organizacije za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/14, strana: 41 od 18.02.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/14, strana: 1052 od 18.08.2014.


Kadrovska rešenja - prestanka funkcija članova Gradskog veća, odluke o izboru članova Gradskog veća, rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/14, strana: 63 od 15.08.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/14, strana: 57 od 15.08.2014.


Odluka o dodeljivanju prostora za rad Novoj demokratskoj stranci - Zeleni u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/14, strana: 1 od 08.08.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Dela naselja Palilule", sa Odlukom o neizradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/14, strana: 50 od 15.08.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Dela naselja Sušica - Grujina česma - blok između ulica Atinske, Darinke Radović, Drugog Srpskog ustanka i Bosanske sa Odlukom o neizradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/14, strana: 33 od 25.04.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/14, strana: 54 od 15.08.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Dela naselja Vinogradi", sa Odlukom o neizradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/14, strana: 51 od 15.08.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Naselja Licika", sa Odlukom o neizradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/14, strana: 53 od 15.08.2014.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnog i javnog komunalnog preduzeća čiji je osnivač grad Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/14, strana: 57 od 15.08.2014.


Plan detaljne regulacije "Dela naselja Avala - Goliš i Lipe"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/14, strana: 29 od 15.08.2014.


Plan detaljne regulacije "Dela naselja Prvi maj u Kragujevcu - blok Vojna bolnica"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/14, strana: 1 od 15.08.2014.


Pravilnik o utvrđivanju kriterijuma za izbor poslovne ideje iz oblasti seoskog turizma za koju se dodeljuju finansijska sredstva iz budžeta Grada, za podsticaj razvoja seoskog turizma

"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/14, strana: 3 od 08.08.2014.


Program rasporeda sredstava dotacija nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 226 od 14.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/14, strana: 1 od 12.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/14, strana: 34 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/14, strana: 80 od 15.08.2014.


Program za preventivnu zaštitu od elementarnih i drugih nepogoda u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 7 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/14, strana: 2 od 08.08.2014.


Rešenje o određivanju naziva ulica

"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/14, strana: 55 od 15.08.2014.


Zaključak o pokretanju Inicijative za izradu PDR "Naselja Licika"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/14, strana: 1 od 08.08.2014.


Zaključak o prihvatanju Elaborata o ekonomskoj opravdanosti pribavljanja i otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/14, strana: 2 od 08.08.2014.


Javni konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 27/14, strana: 1 od 31.07.2014.


Odluka o proglašenju Dana žalosti na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 29/14, strana: 1 od 07.08.2014.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Subotička toplana" Subotica (prečišćen tekst - sa 28/14)

"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 37 od 28.03.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 50 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 28/14, strana: 3 od 06.08.2014.


Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 28/14, strana: 10 od 06.08.2014.


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na obezbeđenje učešća za bankarski stambeni kredit (prečišćen tekst - sa 21/13)

"Službeni list grada Subotice", broj 21/13, strana: 4 od 10.07.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/14, strana: 1 od 28.01.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 28/14, strana: 8 od 06.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi

"Službeni list grada Subotice", broj 27/14, strana: 2 od 31.07.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Fondacije za omladinsku kulturu i stvaralaštvo "Danilo Kiš" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 30/14, strana: 2 od 13.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti o konkurisanju za nedostajuća sredstva kod Ambasade Kraljevine Norveške

"Službeni list grada Subotice", broj 27/14, strana: 2 od 31.07.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za procenu štete nastale usled izlivanja atmosferskih voda kao posledice elementarne nepogode - jake kiše koje je zadesilo područje Grada Subotice dana 5. avgusta 2014. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 30/14, strana: 1 od 13.08.2014.


Sporazum o naknadi troškova prevoza zaposlenih u oblasti obrazovanja i vaspitanja na teritoriji grada Subotice, sa Aneksom I

"Službeni list grada Subotice", broj 40/10, strana: 2 od 30.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 82/14, strana: 7 od 04.08.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 28/14, strana: 1 od 06.08.2014.

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jun 2020.

NOVE MERE VLADE

DONETE NAKON UKIDANJA VANREDOG STANJA


NOVE MERE MINISTRA ZDRAVLJA

ZABRANA OKUPLJANJA NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU,OGRANIČENJE KRETANJA NA PRILAZIMA PRIHVATNIH CENTARA ZA MIGRANTE I CENTARA ZA AZIL,ZABRANA POSETA I OGRANIČENJE KRETANJA U USTANOVAMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA


Sport u Srbiji se vraća u normalu

NORMALIZACIJA STANJA

Šalteri MUP-a od 11. maja - počinju sa radom


NORMALIZACIJA STANJA

SAOPŠTENJE NSZ - Informacija o postupanju Nacionalne službe za zapošljavanje po prestanku vanrednog stanja

RADNO PRAVO
SUDSKA PRAKSA - Apelacionog suda u Beogradu

RADNO PRAVO

AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE – Zakon o agencijskom zapošljavanju


NORMALIZACIJA STANJA

ZATEZNA KAMATA ZA VREME VANREDNOG STANJA


MINISTARSTVO FINANSIJA

Privrednici već podneli zahteve za skoro milijardu evra kredita


PORESKA UPRAVA

Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja - Obaveštenje o pomeranju rokova


SUDSKA PRAKSA

VIŠI SUD U BEOGRADU


USTAVNI SUD

ODBAČENA INICIJATIVA za ocenu ustavnosti Odluke o proglašenju vanrednog stanja REŠENJE USTAVNOG SUDA – Broj IUo-42/2020  (sa izdvojenim mišljenjem sudije dr Jovana Ćirića na rešenje)


VISOKI SAVET SUDSTVA

Organizovanje rada sudova nakon ukidanja vanredog stanja


ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA

PRAVNI POLOŽAJ SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA


IZBORI

RASPISANI IZBORI za narodne poslanike i odbornike skupština gradova i opština


KRIVIČNO PRAVO

POJEDINI ASPEKTI INSTITUTA DOBROVOLJNOG ODUSTANKA


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)