POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Objavljen i stupio na snagu

Zakon o izmenama i dopunama

Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

U "Sl. glasniku RS", br. 136/2020 od 13. novembra 2020. godine, objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (u daljem tekstu: Izmene Zakona), kojim su propisane izemene i dopune određenih odredbi (22 člana).

Razlozi za donošenje ovog zakona (po rečima Predlagača Zakona) proizlaze iz potrebe da se prevaziđu problemi u praksi primene propisa, odluka ili naredba koju donosu nadležni organi u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojima se određuju mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, kao i sankcije kada se te mere u praksi ne poštuju.

Zakonom je propisano da su zdravstvene ustanove, privatna praksa, pravna lica, preduzetnici, zdravstveni radnici i građani dužni da sprovode mere propisane ovim zakonom i postupe po rešenju sanitarnog inspektora­­­­­­­ radi zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, u rokovima, pod uslovima i na način određen tim rešenjem, i predviđene su odgovarajuće prekršajne sankcije. Izostala je međutimprekršajna sankcija za nepridržavanje odluka i naredaba drugih nadležnih organa kojima se takođe određuju mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.

Osim toga, bilo je potrebno podići zakonski minimum, kada je reč o novčanim kaznama za ove prekršaje, imajući u vidu praksu prekršajnih sudova koja ukazuje na sklonost sudova da veoma često novčane kazne izriču na zakonskom minimumu.

 

Predlagač Zakona je dao sledeće obrazloženje pojedinačnih rešenja:

 

U članu 1. Izmena Zakona (u članu 2. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti) - dodaju se novi izrazi, sa njihovim značenjem (države sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom, lična zaštita od infekcije, kućna izolacija i karantin u kućnim uslovima), u skladu sa potrebama u novonastaloj situaciji.      

U članu 2. Izmena Zakona (u članu 5. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti) - dodaje se COVID-19, bolest koju izaziva virus SARS-CoV-2, kod kategorije „ostale bolesti“, nad kojima se sprovodi epidemiološki nadzor.       

U članu 3. Izmena Zakona (u članu 13. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti) - dodaje se stav 4. kojim se definiše da su i lica koja su od strane doktora medicine specijaliste epidemiologa označena kao kontakti, dužna da postupaju u skladu sa merama za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.

U članu 4. Izmena Zakona - definisano je da se kao posebne mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolestidodaju kućna izolacija, karantin u kućnim uslovima i lična zaštita od infekcije (član 17. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti).          

Članom 5. Izmena Zakona - definiše se da se u nazivu iznad člana 26. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti - dodaje i kućna izolacija (pa sad naslov iznad člana 26. glesi: "Prevoz, izolacija, kućna izolacija i lečenje").

Članom 6. Izmena Zakona - definiše se da se posle člana 29. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti - dodaje naziv iznad člana i član 29a sa podnaslovom Kućna izolacija, koji definiše pojam kućne izolacije; njenu primenu; ko je i na koji način nalaže, kao i da bliže uslove, način određivanja mere, organe, odnosno službe zadužene za kontrolu i način vršenja kontrole poštovanja mere propisuje Vlada.

Članom 7. Izmena Zakona - definiše se da se u članu 31. stav 6. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti - reč: „nadoknada” zamenjuje se rečima: „naknada zarade, odnosno plate”, a posle reči: „zakonom”, dodaju se zapeta i reči: „a rešenje o određivanju mere karantina istovremeno predstavlja i potvrdu o sprečenosti za rad dok ta mera traje”.

Članom 8. Izmena Zakona - definiše se da se posle člana 31. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti - dodaje naziv iznad članova i čl. 31a i 31b Karantin u kućnim uslovima, koji definiše pojam karantina u kućnim uslovima; njegovu primenu; ko ga i na koji način nalaže; dužinu trajanja; regulisanja naknade zaposlenim licima kojima je izrečena navedena mera; kome se uručuje rešenje za slučaj da se mera izriče detetu mlađem od 14 godine, ili licu koje nije u stanju da stara samo o sebi, kao i ko vrši kontrolu poštovanja navedene mere. Članom 31b definiše se preventivna mera ograničavanja slobode kretanja licima u kolektivnom smeštaju u cilju sprečavanja unošenja infekcije u kolektiv, koju naređuje ministra u slučaju epidemije, koji propisuje i bliže uslove i način sprovođenja u svim ili pojedinim kategorijama kolektivnog smeštaja, kao i da kontrolu primene mere vrše sanitarni inspektori.

Članom 9. Izmena Zakona - menja se stav 2. člana 33. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti - koji definiše da se u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti utvrđene u članu 32. stav 3. ovog zakona ili druge zarazne bolesti od većeg epidemiološkog značaja, može se odrediti i preporučena vanredna imunizacija protiv te zarazne bolesti za sva lica, odnosno preporučena ili obavezna imunizacija za određene kategorije lica, ako se utvrdi opasnost od prenošenja te zarazne bolesti, kao i u slučaju unošenja u zemlju određene zarazne bolesti, u skladu sa planovima za odstranjivanje i održavanje statusa iskorenjivanja određenih zaraznih bolesti.

Članom 10. Izmena Zakona - definiše se da se posle člana 46. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti - dodaje član 46a sa podnaslovom „lična zaštita od infekcije”, koji definiše pojam lične zaštite od infekcije; dužnosti pravnih lica i preduzetnika radi preduzimanja radnji i aktivnosti, radi primene navedenih mera; ko vrši kontrolu nad sprovođenjem; kao i da sve vezano za navedeno propisuje Vlada.

Članom 11. Izmena Zakona - definiše se da se u članu 51. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti - kod mera koje se sprovode u slučaju vanredne situacije, dodaju kućna izolacija i karantin u kućnim uslovima i dodaje se mera lične zaštite od infekcije.

Članom 12. Izmena Zakona - definiše se da ministar može narediti i meru lične zaštite od infekcije (dodavanjem tačke đ u stavu 1. člana 52. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti -).

Članom 13. Izmena Zakona – propisuju se izmene u članu 53. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti - dodaje i tačka 4) koja definiše obavezan lekarski pregled, laboratorijsko ispitivanje ili podnošenje izveštaja o laboratorijskom ispitivanju prilikom ulaska u zemlju iz određenih zemalja, u skladu sa međunarodnim zdravstvenim pravilnikom.

Članom 14. Izmena Zakona - propisuje se da se posle člana 53. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti - dodaje član 53a, koji definiše koje mere može preduzeti Vlada u slučaju pojave pandemije ili epidemije zarazne bolesti od većeg epidemiološkog značaja, pojave nove ili nedovoljno poznate zarazne bolesti i u slučaju sumnje na upotrebu biološkog agensa i drugo, koji mogu da ugroze zdravlje i živote ljudi i u kojima postoji neposredna opasnost za masovno prenošenje zaraznih bolesti.

Članom 15. Izmena Zakona - definiše se da se član 67. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti - menja i propisuje da Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane pružaju pomoć Ministarstvu u granicama svojih nadležnosti u sprovođenju mera inspekcijskog nadzora kao i pri sprovođenju drugih mera propisanih ovim zakonom.

Članom 16. Izmena Zakona - propisuje se da se članu 70. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti - dodaje stav 2. koji propisuje da izuzetno, Vlada može odlučiti da se preporučena imunizacija iz člana 32. ovog zakona finansira iz sredstava budžeta Republike Srbije.

Članom 17. Izmena Zakona - definiše se da u članu 73. stav 2. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti - dodaje tačka 15. koja propisuje da sanitarni inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora može izdati i prekršajni nalog. Takođe se posle stava 2. dodaju novi st. 3-7. koji propisuju da za slučaj proglašenja epidemije od većeg epidemiološkog značaja širih razmera, kao povereni posao vrši i jedinica lokalne samouprave preko komunalne inspekcije, a u jedinicama lokalne samouprave u kojima je obrazovana služba komunalne milicije, kontrolu nad primenom mera iz člana 46a ovog zakona, kao povereni posao jedinica lokalne samouprave, vrši i komunalna milicija.

Članom 18. Izmena Zakona - definiše se da se posle člana 75. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti - dodaje član 75a, koji definiše da za slučaj proglašenja epidemije od većeg epidemiološkog značaja širih razmera sprovodi hitan zajednički inspekcijski nadzor.

Članom 19. Izmena Zakona - definiše se da se u članu 85. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koji propisuje novčane kazne za fizička lica, posle tačke 5) - dodaje tačka 6) koja propisuje da će se propisanim kaznama kazniti i lice koje odbije ili se ne pridržava karantina u kućnim uslovima.

Članom 20. Izmena Zakona - definiše se da se posle člana 85. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti - dodaje član 85a, kojim se propisuju prekršajne sankcije za nepostupanje pravnih i fizičkih lica po propisima, odlukama ili naredbama koje donose nadležni organi u skladu sa ovim zakonom, a kojima se određuju mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.

Članom 21. Izmena Zakona - propisano je da propisi i opšti akti doneti do stupanja na snagu ovog zakona, ostaju na snazi u delu koji nije u suprotnosti sa odredbama ovog zakona do donošenja propisa i opštih akata u skladu sa ovim zakonom.

Članom 22. Izmena Zakona - propisano je da ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

VIDETI – NARODNA SKUPŠTINA – ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI – Usvojene izmene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

– NARODNA SKUPŠTINA – ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI – Novi pravni okvir za dalju borbu protiv COVID-19

– Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za septembar 2021.

PRAVA PACIJENATA

Pojam i prava pacijenata


SOCIJALNA ZAŠTITA

Stvaranje Srbije bez barijera za osobe sa invaliditetom


SUDSKA PRAKSA – PRIVREDNI PRESTUPI

Zakon o računovodstvu


MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA

Računovodstvo


VLADA

Vlada usvojila niz propisa


IZVRŠNI POSTUPAK

Neke dileme povodom zatezne kamate u izvršnom postupku


UPRAVA

Referendum - Konsultacije o Nacrtu zakona o referendumu i narodnoj inicijativi


PROSVETA

U Srbiji uvedeno 4.000 novih radnih kvalifikacija


RADNO PRAVO

Zapošljavanje - Javna rasprava o Nacrtu zakona o angažovanju zbog većeg obima posla do 22. septembra


RADNO PRAVO

Kolektivni ugovori


OBLIGACIONO PRAVO

Osnov ugovora


VLADA

Usvojen Predlog zakona o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti ćiriličnog pisma


PREDLOG ZAKONA

Zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti ćiriličnog pisma


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)