POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE – IMA DA SE PLATI. VLASNICI VOZILA, PROIZVOĐAČI I TRGOVCI PLASTIČNIH KESA – TO VAŽI I ZA VAS

Taksa na zagadivanje zivotne sredine

Proizvodimo i odlažemo otpad, emitujemo razne gasove (štetne po životnu sredinu) i supstance koje oštećuju ozonski omotač, proizvodimo, uvozimo i stavljamo na tržište plastične kese, vozimo razna vozila na motorni pogon – jednom reči – ZAGAĐUJEMO ŽIVOTNU SREDINU. Neki bi rekli – moramo (daleko stanujem, moram da jedem, da perem, čistim, radim … a sve to PRAVI ĐUBRE). Pa kad je tako – samo se vozikajte, bacajte đubre i donosite stvari u plastičnim kesama i – platite naknadu! 

 

Shodno načelu odgovornosti i „plaćanja“ - Ministar životne sredine i prostornog planiranja utvrdio je visine naknada za zagađenje, pa vlasnici motornih vozila (pravna i fizička lica na čije se ime registruje motorno vozilo) PLAĆAJU NAKNADE, u visini utvrđenoj u Tabeli o visini naknade za zagađivanje životne sredine za pojedinačne vrste vozila na motorni pogon, koja je data u okviru Uredbe o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznicima, visini i načinu obračunavanja i plaćanja naknade ("Sl. glasnik RS", br. 113/05, 6/07, 8/10 i 102/10) (u daljem tekstu: Uredba) i Pravilnika o utvrđivanju usklađenih iznosa naknade za zagađivanje životne sredine ("Službeni glasnik RS", broj 7/2011)  (u daljem tekstu: Pravilnik). 

NAKNADA za vozila na motorni pogon obračunava se prema - vrsti vozila, vrsti motora i pogonskog goriva, radne zapremine motora i godina starosti.

Obračunavanje naknade za vozila na motorni pogon, vrši se prema podacima o vozilu i obvezniku plaćanja upisanom u ispravi vozila i plaća se Fondu - pre podnošenja zahteva za registraciju vozila, odnosno produženja važenja registracije vozila. 

Naknada se plaća - u jednokratnom iznosu, unapred za 12 meseci - obuhvatajući mesec u kome se vrši registracija, odnosno produženje važenja registracije.

 

Pa, tako, visina naknade za zagađenje za - PUTNIČKE AUTOMOBILE:

u zavisnosti od starosti i vrste motora

(dvotaktne, četvorotaktne, dizel, gas,

  Benzin, sa i bez oznake Euro IV)

Pri čemu važi pravilo – NOVIJI i savremeniji PLAĆA MANJE od starijih

(do 5 godina i sa oznakom Euro IV – najniža naknada, a

preko 20 godina, dvotaktni motori – najviša naknada)

 

- Zapremina motora od 126 – 700 cm3 - plaćaju …………………… od 148 do 893 din

- Zapremina motora od 701 – 1300 cm3 - plaćaju ………………… od 194 do 1191 din

- Zapremina motora od 1301 – 2000 cm3 - plaćaju ……………… od 250 do 1487 din

- Zapremina motora od 2001 – 3000 cm3 - plaćaju ……………… od 348 do 2083 din

- Zapremina motora preko 3000 cm3 - plaćaju ……………………… od 447 do 2677 din

 

Konkretno, za putničke automobile to izgleda ovako:

Redni

broj

Vrsta vozila

Zapremina motora cm3

Godine starosti

vozila

Iznos za uplatu

za dvotaktne motore benzin - dizel

Iznos za uplatu za četvorotak-tne i dizel motore

Benzin - dizel

Iznos za uplatu za motore na gas

(TNG) i motore sa oznakom

Euro IV

Iznos za uplatu za motore na bezolovni benzin i eurodizel, a nisu prema zahtevima

Euro IV

1

2

3

4

5

6

7

8

2. 

PUTNIČKI AUTOMOBILI 

Od 126 do 700 

Do 5 god. 

595 

299 

148 

239 

Od 6 do 10 god. 

670 

336 

167 

268 

Od 11 do 20 god. 

745 

372 

186 

299 

Preko 20 god. 

893 

447 

223 

357 

Od 701 do 1300 

Do 5 god. 

794 

398 

197 

319 

Od 6 do 10 god. 

893 

447 

223 

357 

Od 11 do 20 god. 

991 

496 

250 

398 

Preko 20 god. 

1.191 

595 

299 

475 

Od 1301 do 2000 

Do 5 god. 

991 

496 

250 

398 

Od 6 do 10 god. 

1.116 

559 

279 

447 

Od 11 do 20 god. 

1.240 

620 

309 

496 

Preko 20 god. 

1.487 

745 

372 

595 

Od 2001 do 3000 

Do 5 god. 

1.388 

696 

348 

555 

Od 6 do 10 god. 

1.563 

782 

390 

563 

Od 11 do 20 god. 

1.736 

870 

434 

696 

Preko 20 god. 

2.083 

1.041 

521 

835 

Preko 3000 

Do 5 god. 

1.786 

894 

447 

714 

Od 6 do 10 god. 

2.009 

1.005 

501 

803 

Od 11 do 20 god. 

2.232 

1.116 

559 

894 

Preko 20 god. 

2.677 

1.339 

670 

1.072 

 

U Tabeli su dati iznosi naknada i za – MOTOCIKLE, KOMBI VOZILA, AUTOBUSE, TERETNA VOZILA, SPECIJALNA - RADNA VOZILA, TEGLJAČE, VUČNA VOZILA I TRAKTORE (videti Pravilnik o utvrđivanju usklađenih iznosa naknade za zagađivanje životne sredine).

 

* * *

Što se tiče PLASTIČNIH KESA – Usklađeni iznos naknade za plastične kese iznosi za:

- plastične kese sa aditivima - 1.115 dinara po toni plastičnih kesa stavljenih na tržište Republike Srbije,

- plastične kese bez aditiva - 22.300 dinara po toni plastičnih kesa stavljenih na tržište Republike Srbije.

 

* * *

Rečeno je već da se zagađivanje vrši na razne načine (gore su detaljnije iznete samo dve vrste). Uredbom i Pravilnikom – propisana je naknada i za:

- emisije pojedinačnih izvora zagađivanja; 

- proizvedeni ili odloženi otpad; 

- supstance koje oštećuju ozonski omotač.

 

I Uredba i Pravilnik -  doneti su na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004) (u daljem tekstu: Zakon).

Zakonom je uređen sistem zaštite životne sredine (u cilju obezbeđenja ostvarivanja prava čoveka na život i razvoj u zdravoj životnoj sredini i uravnoteženog odnosa privrednog razvoja i životne sredine u Republici Srbiji).  

 

Sistem zaštite životne sredine čine - mere, uslovi i instrumenti za:  

1) održivo upravljanje, očuvanje prirodne ravnoteže, celovitosti, raznovrsnosti i kvaliteta prirodnih vrednosti i uslova za opstanak svih živih bića;  

2) sprečavanje, kontrolu, smanjivanje i sanaciju svih oblika zagađivanja životne sredine. 

 

Pojmovi

- zagađivanje životne sredine jeste - unošenje zagađujućih materija ili energije u životnu sredinu, izazvano ljudskom delatnošću ili prirodnim procesima koje ima ili može imati štetne posledice na kvalitet životne sredine i zdravlje ljudi; 

- zagađujuće materije jesu - materije čije ispuštanje u životnu sredinu utiče ili može uticati na njen prirodni sastav, osobine i integritet;  

- zagađivač jeste - pravno ili fizičko lice koje svojom aktivnošću ili neaktivnošću zagađuje životnu sredinu; 

 

Subjekti sistema zaštite životne sredine  

U ostvarivanju sistema zaštite životne sredine - Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, pravna i fizička lica - odgovornI su za svaku aktivnost kojom menjaju ili mogu promeniti stanje i uslove u životnoj sredini, odnosno za nepreduzimanje mera zaštite životne sredine, u skladu sa zakonom. 

 

Obaveze subjekata 

Pravna i fizička lica dužna su da, u obavljanju svojih delatnosti obezbede:

 - racionalno korišćenje prirodnih bogatstava;

 - uračunavanje troškova zaštite životne sredine u okviru investicionih i proizvodnih troškova,

 - primenu propisa, odnosno preduzimanje mera zaštite životne sredine, u skladu sa zakonom. 

 

Vrste zagađivanja

 


Vrste zagađivanja, u smislu ove uredbe, jesu sva zagađivanja životne sredine koja potiču od sledećih izvora zagađivanja: 

- emisije pojedinačnih izvora zagađivanja; 

- proizvedeni ili odloženi otpad; 

- supstance koje oštećuju ozonski omotač; 

- vozila na motorni pogon; 

- plastične polietilenske kese tzv. treger kese - (u daljem tekstu: plastične kese). 

 

Načela zaštite životne sredine 

- Načelo integralnosti - državni organi, organi autonomne pokrajine i organi jedinice lokalne samouprave obezbeđuju integraciju zaštite i unapređivanja životne sredine u sve sektorske politike sprovođenjem međusobno usaglašenih planova i programa i primenom propisa kroz sistem dozvola, tehničkih i drugih standarda i normativa, finansiranjem, podsticajnim i drugim merama zaštite životne sredine. 

 

- Načelo prevencije i predostrožnosti - svaka aktivnost mora biti planirana i sprovedena na način da: prouzrokuje najmanju moguću promenu u životnoj sredini; predstavlja najmanji rizik po životnu sredinu i zdravlje ljudi; smanji opterećenje prostora i potrošnju sirovina i energije u izgradnji, proizvodnji, distribuciji i upotrebi; uključi mogućnost reciklaže; spreči ili ograniči uticaj na životnu sredinu na samom izvoru zagađivanja. 

Načelo predostrožnosti ostvaruje se procenom uticaja na životnu sredinu i korišćenjem najboljih raspoloživih i dostupnih tehnologija, tehnika i opreme. 

Nepostojanje pune naučne pouzdanosti ne može biti razlog za nepreduzimanje mera sprečavanja degradacije životne sredine u slučaju mogućih ili postojećih značajnih uticaja na životnu sredinu. 

 

- Načelo očuvanja prirodnih vrednosti - prirodne vrednosti koriste se pod uslovima i na način kojima se obezbeđuje očuvanje vrednosti geodiverziteta, biodiverziteta, zaštićenih prirodnih dobara i predela.  

Obnovljivi prirodni resursi koriste se pod uslovima koji obezbeđuju njihovu trajnu i efikasnu obnovu i stalno unapređivanje kvaliteta. 

Neobnovljivi prirodni resursi koriste se pod uslovima koji obezbeđuju njihovo dugoročno ekonomično i razumno korišćenje, uključujući ograničavanje korišćenja strateških ili retkih prirodnih resursa i supstituciju drugim raspoloživim resursima, kompozitnim ili veštačkim materijalima. 

 

- Načelo održivog razvoja - održivi razvoj je usklađeni sistem tehničko-tehnoloških, ekonomskih i društvenih aktivnosti u ukupnom razvoju u kojem se na principima ekonomičnosti i razumnosti koriste prirodne i stvorene vrednosti Republike Srbije sa ciljem da se sačuva i unapredi kvalitet životne sredine za sadašnje i buduće generacije. 

 

Održivi razvoj ostvaruje se donošenjem i sprovođenjem odluka kojima se obezbeđuje usklađenost interesa zaštite životne sredine i interesa ekonomskog razvoja.  

 

- Načelo odgovornosti zagađivača i njegovog pravnog sledbenika - pravno ili fizičko lice koje svojim nezakonitim ili neispravnim aktivnostima dovodi do zagađenja životne sredine odgovorno je u skladu sa zakonom.  

Zagađivač je odgovoran za zagađivanje životne sredine i u slučaju likvidacije ili stečaja preduzeća ili drugih pravnih lica, u skladu sa zakonom.  

Zagađivač ili njegov pravni sledbenik obavezan je da otkloni uzrok zagađenja i posledice direktnog ili indirektnog zagađenja životne sredine.  

Promene vlasništva preduzeća i drugih pravnih lica ili drugi oblici promene svojine obavezno uključuju procenu stanja životne sredine i određivanje odgovornosti za zagađenje životne sredine, kao i namirenje dugova (tereta) prethodnog vlasnika za izvršeno zagađivanje i/ili štetu nanetu životnoj sredini. 

 

- Načelo "zagađivač plaća" - zagađivač plaća naknadu za zagađivanje životne sredine kada svojim aktivnostima prouzrokuje ili može prouzrokovati opterećenje životne sredine, odnosno ako proizvodi, koristi ili stavlja u promet sirovinu, poluproizvod ili proizvod koji sadrži štetne materije po životnu sredinu. 

Zagađivač, u skladu sa propisima, snosi ukupne troškove mera za sprečavanje i smanjivanje zagađivanja koji uključuju troškove rizika po životnu sredinu i troškove uklanjanja štete nanete životnoj sredini.  

 

- Načelo "korisnik plaća" - svako ko koristi prirodne vrednosti dužan je da plati realnu cenu za njihovo korišćenje i rekultivaciju prostora. 

 

- Načelo supsidijarne odgovornosti - državni organi, u okviru svojih finansijskih mogućnosti, otklanjaju posledice zagađivanja životne sredine i smanjenja štete u slučajevima kada je zagađivač nepoznat, kao i kada šteta potiče usled zagađivanja životne sredine iz izvora van teritorije Republike Srbije. 

 

- Načelo primene podsticajnih mera - državni organi, odnosno organi autonomne pokrajine, odnosno organi jedinice lokalne samouprave preduzimaju mere očuvanja i održivog upravljanja kapacitetom životne sredine, posebno smanjenjem korišćenja sirovina i energije i sprečavanjem ili smanjenjem zagađivanja životne sredine, primenom ekonomskih instrumenata i drugih mera, izborom najboljih dostupnih tehnika, postrojenja i opreme koja ne zahteva prekomerne troškove i izborom proizvoda i usluga. 

 

- Načelo informisanja i učešća javnosti - u ostvarivanju prava na zdravu životnu sredinu svako ima pravo da bude obavešten o stanju životne sredine i da učestvuje u postupku donošenja odluka čije bi sprovođenje moglo da utiče na životnu sredinu.  

Podaci o stanju životne sredine su javni. 

 

- Načelo zaštite prava na zdravu životnu sredinu i pristupa pravosuđu - građanin ili grupe građana, njihova udruženja, profesionalne ili druge organizacije, pravo na zdravu životnu sredinu ostvaruju pred nadležnim organom, odnosno sudom, u skladu sa zakonom. 

 

 

Detaljnije - videti:

LJ.M.V. 

Objavljeno: 11.02.2011.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Nepoznat
Ukupno: 2
Komentar

Komentar #2 objavljen : Thu February 24, 2011, 20:30:46
Čoveče, ala mi zagađujemo. A za cifre, nisam baš siguran. Ali, videćemo.

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

(27.08.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/462160/Vucic-s-Putinom-o-situaciji-na-Balkanu-i-partnerstvu

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za septembar 2020.

USTAVNI SUD

Devizni prekršaj - Neprijavljivanje efektivnog stranog novca prilikom granične kontrole - Izricanje zaštitne mere - oduzimanja predmeta prekršaja - Odbijanje ustavne žalbe


DRŽAVNI SLUŽBENICI

Visoki službenički savet - Donet NOVI Poslovnik


TRGOVINA

Elektronska trgovina - Objavljeni vodiči za sigurnu e-trgovinu


PROMET NEPOKRETNOSTI

Centralizovana evidencija ugovora - Uređeno vođenje posebne centralizovane evidencije o ugovorima o prometu nepokretnosti


ZALOŽNO PRAVO

Puštena u rad oglasna tabla Registra zaloge


SUDSKA PRAKSA

Naknada štete


NAKNADA ŠTETE

Prikupljanje činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji


PLANSKI SISTEM REPUBLIKE SRBIJE

Obavezni elementi plana razvoja autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave


SUDSKA PRAKSA

Parnični postupak - Troškovi


PARNIČNI POSTUPAK

Pravo stranke na upotrebu svoga jezika u parničnom postupku


PODSTICAJ ZAPOŠLJAVANJU

Program "Moja prva plata"


SUDSKA PRAKSA

Radno pravo


ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE

Nije svako "pravljenje razlike" među licima diskriminacija


SOCIJALNA ZAŠTITA

Srbija će dobiti novi Zakon o Socijalnoj zaštiti


MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Sistem video-nadzora se koristi isključivo u skladu sa zakonom


PREKRŠAJI

Novi sistem elektronske kontrole i naplate parkiranja


SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Novi propis - Autobuska stajališta


SAOBRAĆAJ

Hidrografska delatnost


SUBVENCIJE

Vlada Republike Srbije - Usvojen program rasporeda korišćenja subvencija za hotelijere


TURIZAM

Pomoć turističkim agencijama


KULTURA

Koncerti, festivali, priredbe


SUDSKA PRAKSA

Krivični postupak - Troškovi


IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

Osuđenici koriste "Skajp" i "Vajber" za kontakt sa porodicom tokom pandemije


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Zakon o zaštiti od zarazne bolesti - Pojmovi iz Zakona


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)