POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

VOZAČI - PAZITE I NA KVALITET VOZILA I OPREME

Novi saobracajni pravilnik 2010-2011

Osim što nema više telefoniranja, glasne muzike, brze i nasilničke vožnje – shodno novom Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima (o čemu je već bilo reči) pazite i na kvalitet (i „godište“) svojih vozila, a posebno na opremu koju morate da posedujete u vozilu.  

 

 

Na osnovu člana 7. stav 2, člana 131. stav 1. i člana 246. stav 6. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 41/09 i 53/10), donet je Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima i objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 64/2010 od 10.09.2010, sa izmenama i dopunama objavljenim u "Sl. glasniku RS", br. 69/2010 od 24. septembra 2010. godine.

Ovim pravilnikom propisuju se podela motornih i priključnih vozila, uslovi koje moraju da ispunjavaju vozila u saobraćaju na putu u pogledu - dimenzija, tehničkih uslova i uređaja, sklopova i opreme i tehničkih normativa, kao i način, vreme posedovanja i korišćenja zimske opreme na vozilu u saobraćaju na putevima.

 

Ovaj pravilnik - ne primenjuje se na vozila:

1) koja se koriste za takmičenja na putevima i van njih - tokom takmičenja;

2) sa posebnom dozvolom za ispitivanje na putu;

3) borbena vozila oružanih snaga.

 

Pod opremom vozila u saobraćaju na putevima (u smislu ovog pravilnika) - podrazumevaju se:

1) rezervni točak;

2) aparat za gašenje požara;

3) sigurnosni trougao;

4) oprema za pružanje prve pomoći (komplet prve pomoći);

5) klinasti podmetači;

6) čekić za razbijanje stakla;

7) rezervne sijalice;

8) svetloodbojni prsluk;

9) uže ili poluga za vuču;

10) zimska oprema;

11) zaštitna kaciga;

12) oprema za čišćenje točkova poljoprivrednih vozila, i

13) zaprečna tabla.

 

Rezervni točak - mora postojati u motornim i priključnim vozilima (osim u mopedima, motociklima, motornim vozilima na tri točka, lakim četvorociklima, četvorociklima, traktorima, traktorskim prikolicama, prikolicama sa jednostrukom osovinom i jednoosovinskim prikolicama, autobusima za gradski i prigradski saobraćaj, trolejbusima za gradski saobraćaj, turističkom vozu i vozilima namenjenim za komunalne usluge (za pranje i čišćenje ulica, odvoz smeća i fekalija i sl.), tako da ga vozač može, po potrebi, koristiti 

Pneumatik na rezervnom točku mora biti istih dimenzija i nosivosti kao pneumatici koji se koriste na vozilu ili biti homologovan kao privremeni rezervni točak prema jednoobraznim tehničkim uslovima.  

Rezervni točak ne moraju da imaju motorna i priključna vozila ako su pneumatici ili naplaci opremljeni nekim sigurnosnim sistemom za sigurnu vožnju s izduvanim pneumatikom ili ako vozilo poseduje odgovarajuće sredstvo za privremeno osposobljavanje izduvanog pneumatika (npr. sprej, pena u boci pod pritiskom, komplet za brzu popravku pneumatika i sl.).  

 

Prenosni aparat za gašenje početnih požara, sa važećim dokazom o ispravnosti u skladu sa preporukom proizvođača - mora postojati i biti postavljen na dostupnom mestu, tako da se u slučaju požara može upotrebiti u motornim vozilima, osim u vozilima vrste L i u vozilima vrste M1 kojima se ne vrši javni prevoz putnika u saobraćaju na putevima.  

Aparat za gašenje požara mora gasiti požare klasa A, B i C i elektro instalacija pod naponom.  

Sredstvo za gašenje je suvi prah ili ekvivalentna količina drugog pogodnog sredstva za gašenje, u skladu sa preporukom proizvođača tog sredstva.  

Na deklaraciji aparata za gašenje početnih požara može biti naveden podatak o ekvivalentnoj količinu suvog praha koju zamenjuje sredstvo za gašenje koje se nalazi u aparatu.  

U vozilima vrste M1 kojima se vrši javni prevoz putnika mora se nalaziti najmanje jedan aparat sa sredstvom za gašenje u ekvivalentnoj količini 1 kg suvog praha.  

U vozilima vrste M2, M3, N1, N2, N3 i K5 mora se nalaziti najmanje jedan aparat sa sredstvom za gašenje u ekvivalentnoj količini 2 kg suvog praha.  

U priključnim vozilima za javni prevoz putnika, mora se nalaziti najmanje jedan aparat sa sredstvom za gašenje u ekvivalentnoj količini 3 kg suvog praha.  

 

Sigurnosni trougao, koji odgovara jednoobraznim tehničkim uslovima - mora postojati, na vidnom mestu, u motornim i priključnim vozilima, osim u vozilima vrste L , K i O , tako da ga vozač može po potrebi koristiti 

Po dva sigurnosna trougla - moraju postojati u:  

1) teretnom vozilu i autobusu kada vuku priključno vozilo;  

2) motornom vozilu koje se nalazi na začelju kolone kada se motorna vozila kreću u organizovanoj koloni.  

 

Oprema za pružanje prve pomoći (komplet prve pomoći veličine "A") koja odgovara standardu SRPS Z.B2.001 ("Službeni glasnik RS", broj 6/10) - mora postojati tako da se može po potrebi koristiti u motornim vozilima vrsta L osim u vozilima vrste L1, L2 i L6 .  

U motornim vozilima vrsta M, N, T, C i K5 mora postojati oprema za pružanje prve pomoći (komplet prve pomoći veličine "B") koja odgovara standardu SRPS Z.B2.001 ("Službeni glasnik RS", broj 6/10), tako da se može po potrebi koristiti. U vozilima vrsta M2 i M3 koja imaju više od 22 mesta za sedenje mora se nalaziti dve kutije prve pomoći veličine "B".  

Oprema za pružanje prve pomoći mora se nalaziti na dostupnom mestu.  

 

Dva klinasta podmetača - moraju postojati, na vidnom mestu, u motornim i priključnim vozilima, čija najveća dozvoljena masa prelazi 5 t tako da ih vozač može, po potrebi, koristiti.  

 

Čekić za razbijanje stakla, na pomoćnim otvorima za izlaz putnika u autobusima i trolejbusima - mora postojati, na vidnom mestu u neposrednoj blizini otvora za izlaz u slučaju opasnosti, tako da se u slučaju opasnosti može upotrebiti 

 

Rezervne sijalice i rezervni osigurači (koji su ispravni i odgovaraju po vrsti i obliku priključaka za vozilo na kojem se nalaze) - moraju postojati u motornim vozilima, osim u motociklu, traktoru, turističkom vozu, trolejbusu za gradski saobraćaj i autobusu za gradski i prigradski saobraćaj.  

 

U motornom vozilu - mora se nalaziti najmanje: 

1) jedna sijalica za dugo svetlo; 

2) jedna sijalica za kratko svetlo (može biti kombinovana sijalica za dugo i kratko svetlo); 

3) jedna sijalica za prednje poziciono svetlo; 

4) jedna sijalica za pokazivač pravca; 

5) jedna sijalica za zadnje poziciono svetlo; 

6) jedna sijalica za zadnje stop svetlo (može biti kombinovana sijalica za poziciono i stop svetlo); 

7) jedan osigurač od najviše 10 A; 

8) jedan osigurač od najviše 20 A. 

 

Vozila koja su opremljena svetlosnim telima bez žarne niti (gasni izvor svetla, LED i sl.) - ne moraju imati rezervne sijalice za ta rasvetna tela 

 

Svetloodbojni prsluk - mora odgovarati standardu SRPS EN 471:2007 ("Službeni glasnik RS", broj 39/07).  

 

Uže ili poluga za vuču vozila - mora postojati, na dostupnom mestu, u putničkim automobilima, i to:

- uže - koje mora omogućavati vuču vozila na rastojanju od 3 m do 5 m

- poluga - koja mora omogućavati vuču vozila na rastojanju do 3 m

Ostala motorna i priključna vozila mogu imati polugu za vuču. Ukoliko vozilo poseduje polugu za vuču, ona mora biti ispitana na istezanje na silu, veću od polovine najveće dozvoljene mase vozila na kojem se nalazi.  

 

Zimska oprema motornih i priključnih vozila (osim vozila vrste L), podrazumeva: 

1) pneumatike za zimsku upotrebu (npr. M+S, Snow, Winter i dr.) na svim točkovima vozila vrsta M1 i N1;  

(PAŽNJA – Ova odredba - počinje da se primenjuje od 1. maja 2011. godine)

2) lance odnosno druge uređaje za povećanje trakcije na najmanje dva pogonska točka; 

3) za vozila vrsta M2, M3 i N - obavezni deo zimske opreme je i lopata osim vozila koja učestvuju u javnom gradskom prevozu. 

 

Dubina gazećeg sloja na pneumaticima za zimsku upotrebu - ne sme biti manja od 4 mm. 

Na vozilima se ne smeju postavljati pneumatici sa klinovima.

U periodu od 1. novembra do 1. aprila - vozila MORAJU biti opremljena zimskom opremom.

Izuzetno (u navedenom periodu) - u naselju - vozila ne moraju biti opremljena lancima, odnosno drugim uređajima za povećanje trakcije.

Van navedenog perioda vozila mogu biti opremljena zimskom opremom.  

Lanci i drugi uređaji za povećanje trakcije - moraju obavezno da se postave na točkove kada je kolovoz pokriven snegom, na odseku puta koji označen saobraćajnim znakom "lanci za sneg". Ova oprema se može postaviti na točkove i na odseku puta koji nije označen ovim znakom samo kada je kolovoz prekriven snegom. 

 

Zaštitne kacige i njihovi viziri, moraju biti homologovani prema jednoobraznim tehničkim uslovima. Zaštitna kaciga mora biti mlađa od 5 godina u odnosu na datum proizvodnje, ako je datum proizvodnje upisan na spoljnoj strani kacige, odnosno mora biti u skladu sa rokom trajanja koju je propisao proizvođač.  

Zaštitna kaciga ne sme se koristiti - nakon saobraćajne nezgode u kojima su nastala vidljiva oštećenja, ako ima vidljiva oštećenja, odnosno nakon što je ispunila svoju zaštitnu funkciju pri padu sa motocikla. 

 

Oprema za čišćenje točkova vozila koja se koriste u poljoprivredi i šumarstvu - mora postojati, u motornim vozilima vrsta T i S.  

Oprema za čišćenje točkova može biti lopata, motika, trnokop ili slična alatka kojom se točkovi mogu uspešno očistiti od nakupljene zemlje pre stupanja na put sa čvrstom podlogom. 

 

Zaprečne table - moraju postojati na radnim mašinama kada njihova širina prelazi 2,5 m, na vozilima koja prevoze teret koji je duži od zadnjeg kraja teretnog ili priključnog vozila, na vozilima na kojima teret premašuje širinu vozila, na vozilima širim od 3,0 m i na traktorima koji vuku/nose izmenjive mašine šire od 2,5 m. Oznake moraju odgovarati i biti postavljene u skladu sa standardom SRPS.Z.S2.855. 

 

Osnovna podela motornih i priključnih vozila u pravilniku je sledeća:

- Vrsta L - mopedi, motocikli, tricikli i četvorocikli

- Vrsta M - vozila za prevoz putnika

- Vrsta N - teretna vozila

- Vrsta O - priključna vozila

- Vrste T i C - traktori

- Vrsta R - priključno vozilo traktora

- Vrsta S - izmenjive vučene mašine

- Vrsta K - ostala vozila

- Terenska vozila - vrsta G

 

Ovim pravilnikom, koji je STUPA NA SNAGU – 18.09.2010 (sa nekim odredbama koje počinju da se primenjuju kasnije) regulisan je izuzetno veliki broj važnih određenja, posebno u vezi dimenzija, tehničkih uslova i uređaja, sklopova i tehničkih normativa.

 


Videti detaljnije:

 

Pročitajte i povezane tekstove:

SAOBRAĆAJ, POLICIJA I MI (PRAVILA PONAŠANJA)

KACIGA GLAVU ČUVA

VOZAČI - NEMA VIŠE TELEFONIRANJA, GLASNE MUZIKE, NASILNIČKE VOŽNJE

LJ.M.V. 

Objavljeno: 17.09.2010.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Goran
Ukupno: 3
Komentar
Zimske gume
Komentar #3 objavljen : Fri October 14, 2011, 21:52:46
Da li je po zakonu ove zime voziti letnje gume sa sarok prko 4mm.

S'postovanjem Goran.
Milos
Ukupno: 3
Komentar

Komentar #2 objavljen : Thu March 03, 2011, 16:23:20
Postovanje gospodo,

zelim da Vam se obratim u nadi da cete mi pomoci,
posto vise ne znam koga da pitam i kome da se obratim vezano za registraciju svog quada tj. cetvorotockasa (kvadrcikla).

Kupio sam Quad Bombardier Can-am 800 Limited Edition 2009 god.
To vozilo ima 800cm3 i 68kw, tesko 355kg, predvidjeno za 2 osobe.
Ima migavce,retrovizore,farove,stop lampu, sirenu, km sat, i sve sto treba da ima da bi mogao biti u saobracaju ispravan.

Po novom pravliniku i Zakonu o saobracaju postoje dve kategorije ovih vozila L1 - laki kvadrcikli i L2 - teski kvadrckli .

L1- su mali 6kw i to mene ne dotice

L2 - Za četvorocikl mase do 400 kg i snage do 15 kW !!!

Ni jedan tehnicki pregled nece da mi uradi registraciju zato sto ne znaju kako da tretiraju moj motor koji je jace snage od 15kw
a ne postoji sledeca kategorija za jace od 15kw!

Ako mogu da Vas zamolim da pomognete da nadjem resenje za ovaj moj problem i kome da se obratim da to resim.
Puno ljudi koji voze quadove po Srbiji BICE VAM ZAHVALNI ZA RESENJE ,
a ja posebno !

Hvala i pozdrav,

Milos
Ivanjica
Izmenjen: March 22, 2011, 15:20:36 od admin  
 

Zakon o javnim nabavkama
INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jun 2020.

NOVE MERE VLADE

DONETE NAKON UKIDANJA VANREDOG STANJA


NOVE MERE MINISTRA ZDRAVLJA

ZABRANA OKUPLJANJA NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU,OGRANIČENJE KRETANJA NA PRILAZIMA PRIHVATNIH CENTARA ZA MIGRANTE I CENTARA ZA AZIL,ZABRANA POSETA I OGRANIČENJE KRETANJA U USTANOVAMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA


Sport u Srbiji se vraća u normalu

NORMALIZACIJA STANJA

Šalteri MUP-a od 11. maja - počinju sa radom


NORMALIZACIJA STANJA

SAOPŠTENJE NSZ - Informacija o postupanju Nacionalne službe za zapošljavanje po prestanku vanrednog stanja

RADNO PRAVO
SUDSKA PRAKSA - Apelacionog suda u Beogradu

RADNO PRAVO

AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE – Zakon o agencijskom zapošljavanju


NORMALIZACIJA STANJA

ZATEZNA KAMATA ZA VREME VANREDNOG STANJA


MINISTARSTVO FINANSIJA

Privrednici već podneli zahteve za skoro milijardu evra kredita


PORESKA UPRAVA

Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja - Obaveštenje o pomeranju rokova


SUDSKA PRAKSA

VIŠI SUD U BEOGRADU


USTAVNI SUD

ODBAČENA INICIJATIVA za ocenu ustavnosti Odluke o proglašenju vanrednog stanja REŠENJE USTAVNOG SUDA – Broj IUo-42/2020  (sa izdvojenim mišljenjem sudije dr Jovana Ćirića na rešenje)


VISOKI SAVET SUDSTVA

Organizovanje rada sudova nakon ukidanja vanredog stanja


ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA

PRAVNI POLOŽAJ SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA


IZBORI

RASPISANI IZBORI za narodne poslanike i odbornike skupština gradova i opština


KRIVIČNO PRAVO

POJEDINI ASPEKTI INSTITUTA DOBROVOLJNOG ODUSTANKA


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)