POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

PRVI PUT U VAŠEM GRADU - KOMUNALNA POLICIJA

Komunalna policija

Od 23. januara 2010. godine, gradskim inspektorima i drugim organima grada (na njihov zahtev) u cilju izvršenja njihovih odluka - pomažu i komunalni policajci.


 

Narodna skupština Republike Srbije na sednici Osmog vanrednog zasedanja u 2009. godini, 8. jula 2009. godine, donela je Zakon o komunalnoj policiji (u daljem tekstu: Zakon), koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 51/2009, od 14.07.2009.

Članom 50. Zakona, propisano je da Zakon stupa na snagu osmog dana (22.07.2009. g) od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje po isteku šest meseci od dana stupanju na snagu (23.01.2010. g).

KOMUNALNA POLICIJA je (shodno članu 2. Zakona) organizaciona jedinica u sastavu organa gradske uprave, konkretnije - obrazuje se kao unutrašnju organizacionu jedinicu u sastavu jedinstvenog organa gradske uprave, odnosno uprave obrazovane za pojedinu oblast.

SVRHA KOMUNALNE POLICIJE je (shodno članu 1. Zakona) obezbeđenje izvršavanja poslova koji su u nadležnosti grada.

BROJ komunalnih policajaca - mora da odgovara broju stanovnika grada prema poslednjem popisu, tako da na svakih pet hiljada stanovnika - ne može biti više od jednog komunalnog policajca (ovo je u skladu s načelom ekonomičnosti, kao i radi ujednačenog ostvarivanja svrhe komunalne policije u svim gradovima, pa pri obrazovanju i uređenju komunalne policije - grad obezbeđuje ovaj broj komunalnih policajaca).

Komunalnom policijom rukovodi načelnik komunalne policije.

Poslove komunalne policije obavljaju - komunalni policajci.

Načelnik komunalne policije i komunalni policajci u obavljanju poslova iz delokruga komunalne policije imaju posebna ovlašćenja utvrđena ovim zakonom, uključujući i ovlašćenja za upotrebu određenih sredstava prinude.

 

I - POSLOVI I OVLAŠĆENJA KOMUNALNE POLICIJE

 

- Pomoć u izvršenjima (asistencija)  

Komunalna policija pruža pomoć nadležnim organima grada, kao i preduzećima, organizacijama i ustanovama koje na osnovu odluke skupštine grada odlučuju o pojedinim pravima građana, pravnih lica ili drugih stranaka (u daljem tekstu: ovlašćene organizacije), kada - po oceni nadležnog organa grada ili ovlašćene organizacije postoje pretpostavke da sprovođenje njihove izvršne odluke neće biti moguće bez prisustva komunalnih policajaca ili upotrebe sredstava prinude (član 4. Zakona).

 

- Hitne mere i spasilačka funkcija   

Komunalna policija preduzima hitne mere - zaštite životne sredine,

  zaštite od elementarnih i drugih nepogoda,

  zaštite od požara i druge zaštite iz nadležnosti grada,

kad te mere ne mogu pravovremeno da preduzmu drugi nadležni organi grada i ovlašćene organizacije, o čemu odmah obaveštava te organe odnosno organizacije. Takođe, u slučaju opasnosti izazvanih gornjim nepogodama i ugrožavanjima - učestvuje u vršenju spasilačke funkcije i pruža pomoć drugim organima, pravnim i fizičkim licima na otklanjanju posledica (član 5. Zakona).

 

- Saradnja sa građanima

Komunalna policija u obavljanju poslova sarađuje sa građanima

 

Građani mogu komunalnoj policiji podnositi - prijave, peticije i predloge, na sledeće načine:

- pismenim putem,
- elektronskom poštom,

a u hitnim slučajevima - telefonom i neposrednim usmenim obraćanjem, o čemu komunalna policija pravi službenu zabelešku

- Saradnja sa gradskim inspekcijskim službama - (Član 7. Zakona)
- Saradnja sa policijom - (Član 8. Zakona) 

 

POSLOVI KOMUNALNE POLICIJE

- održavanje komunalnog (i drugog zakonom uređenog) reda od značaja za komunalnu delatnost;

- vršenje kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti grada;

- Ostvarivanje nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i propisima grada;

- zaštita životne sredine, kulturnih dobara, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata od značaja za grad;

- podrška sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u gradu, očuvanje gradskih dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti grada (u daljem tekstu: održavanje gradskog reda).

 

NAČIN OBAVLJANJA POSLOVA KOMUNALNE POLICIJE

Poslovi komunalne policije obavljaju se - organizovanim prisustvom komunalnih policajaca na mestima održavanja reda, preduzimanjem drugih preventivnih mera i primenom ovim zakonom predviđenih ovlašćenja komunalne policije.

 

Poslovi komunalne policije obavljaju se, a ovlašćenja primenjuju u skladu sa načelima:

- zakonitosti,
- profesionalizma,
- saradnje i
- srazmernosti.


U svom radu komunalni policajci se rukovode i - principom rada - sa najmanjim štetnim posledicama,
a, sredstva prinude - primenjuju se - samo kad je to apsolutno nužno i u meri koja je neophodna za izvršenje zadataka i bez nepotrebnih štetnih posledica.

 

OVLAŠĆENJA KOMUNALNE POLICIJE

U obavljanju poslova komunalne policije, komunalni policajac ima sledeća ovlašćenja:


upozorenje

Komunalni policajac upozoriće lice koje svojim ponašanjem, delovanjem ili propuštanjem određene radnje može da naruši zakonom i drugim propisima uređeni komunalni ili drugi red iz nadležnosti grada.

Upozorenje se daje - usmeno, pisano ili putem sredstava javnog informisanja.


usmeno naređenje

Usmenim naređenjem izdaju se - obavezna uputstva i zabranenalažu se - mere i radnje od kojih neposredno zavisi uspešno obavljanje poslova iz delokruga komunalne policije

Kad komunalna policija preduzima - hitne mere i vrši spasilačku funkciju - usmena naređenja izdaju samo dok te poslove ne preuzmu nadležni organi grada i to radi otklanjanja neposredne opasnosti za ljude i imovinu, kao i neodložne zaštite životne sredine i druge zaštite iz delokruga grada


provera identiteta  

Komunalni policajac može izvršiti proveru identiteta - lica čije ponašanje ili delovanje predstavlja kršenje propisa iz delokruga komunalne policije.

Proveru identiteta, komunalni policajac može izvršiti i na opravdan usmeni zahtev službenog lica nadležnog organa grada, odnosno ovlašćene organizacije

Provera identiteta, vrši se - uvidom u ličnu ispravu ili na osnovu izjave lica čiji je identitet proveren, a pre provere identiteta - komunalni policajac je dužan da upozna lice sa razlozima provere njegovog identiteta.


dovođenje

Ako komunalni policajac ne može da utvrdi identitet lica (proverom iz člana 19. Zakona), to lice će bez odlaganja dovesti nadležnom organu - radi utvrđivanja identiteta.


pregledanje lica i predmeta

Komunalni policajac može izvršiti pregled lica zatečenog u kršenju propisa iz delokruga komunalne policije, vozila i predmeta koji su u neposrednoj blizini ili pod nadzorom lica koje pregleda.

Pregled lica mora vršiti lice istog pola.


privremeno oduzimanje predmeta

Predmet koji je pribavljen, upotrebljen ili nastao kršenjem propisa iz delokruga komunalne policije - komunalni policajac će privremeno oduzeti, izdati potvrdu o privremeno oduzetim predmetima i predati ih nadležnom organu (odnosno - postupati sa tim predmetima u skladu sa nalogom tog organa). U slučaju kad se protiv lica od koga je predmet oduzet ne pokrene postupak pred nedležnim organom, predmeti će se odmah vratiti licu od koga su oduzeti.


video nadzor

U cilju sprečavanja kršenja propisa iz delokruga komunalne policije - određeni prostor i objekti mogu se obezbediti video nadzorom.

Uređaji za video nadzor moraju biti vidljivi, sa istaknutim natpisom da je prostor ili objekat obezbeđen video nadzorom.

upotreba sredstava prinude, i to:- fizičke snage;
- službene palice i
- sredstava za vezivanje.

 

Fizičku snagu i službenu palicu komunalni policajac može da upotrebi samo ako u obavljanju poslova na drugi način od sebe ili drugog ne može da odbije istovremeni protivpravni napad.

Službena palica ima tehnička obeležja utvrđena podzakonskim propisima policije o sredstvima prinude, odnosno o posebnoj opremi za obavljanje policijskih poslova.

Sredstva za vezivanje - komunalni policajac može, u skladu sa zakonom, da upotrebi protiv lica koje pruža otpor ili pokušava da pobegne.

Sredstvima za vezivanje smatraju se službene lisice, plastične zatege i druga za to namenjena sredstva prema Zakonu o policiji i sa tehničkim i drugim karakteristikama utvrđenim podzakonskim propisom o sredstvima prinude.

Obzirom na ovlašćenja (koja mogu zadirati u lična prava i slobode) zakonodavac je posebno pažnju posvetio ovom pitanju - detaljnije regulišući  pitanje kontrole primene ovih mera (Čl. 27. - 30. Zakona i Pravilnik o načinu i postupku vršenja kontrole komunalne policije). 

Komunalni policajac (u obavljanju službene dužnosti) ima status službenog lica i uživa krivičnopravnu zaštitu propisanu zakonom.

U Zakonu su predviđene kazne za prekršaj (od 10.000 do 50.000 dinara) za lica koja ometaju ili sprečavaju komunalnog policajca u obavljanju poslova komunalne policije.

 

Videti detaljnije - propise:

 

 

Pročitajte i povezan tekst:

JOŠ MALO O KOMUNALNOJ POLICIJI

 LJ.M.V


Objavljeno: 25.12.2009.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Prikaz komentara 1 do 10 od ukupno 64 | Sledeća | Poslednja strana
Nepoznat
Ukupno: 64
Komentar
Re: KOMUNALNA POLICIJA - Svrha, poslovi, ovlašćenja i način obavljanja poslova
Komentar #64 objavljen : Sun July 12, 2015, 05:39:59
Ako na primer uzmemo u obzir da postoji zakon o prenosnom pravu , a takodje i ko je osnivac komunalne policije , kako je moguce da osnivac koji nema pravo da privede nekog moze to pravo da prenese na komunalnu policiju.
Marina
Ukupno: 64
Komentar
Re: KOMUNALNA POLICIJA - Svrha, poslovi, ovlašćenja i način obavljanja poslova
Komentar #63 objavljen : Fri January 17, 2014, 18:09:34
Volela bih da upisem kurs za komunalnog policajca,imam zavrsenu Visu skolu,sta mi je sve potrebno?i kada je upis?imam 26god.unapred hvala!Marina
razocarana
Ukupno: 64
Komentar
PRICALICE
Komentar #62 objavljen : Fri March 15, 2013, 11:57:50
NA VECINI MESTA GDE SAM SRETALA KOMUNALNU POLICIJU ONI U PARU STOJE I PRICAJU O SVOJIM PROBLEMIMA I NISTA VISE NE VIDE OKO SEBE A PLATA LEPA VELIKA PA SVAKOG MESECA,MA DIVOTA.EVO JA SE PRIJAVLJUJEM DA VOLONTIRAM I VISE CU URADITI HILJADU PUTA OD NJIH
mira
Ukupno: 64
Komentar
KOMUNALNA POLICIJA - Svrha, poslovi, ovlašćenja i način obavljanja poslova
Komentar #61 objavljen : Fri March 15, 2013, 11:38:29
Zali boze sto je gradjanstvu nametnut jos jedan namet a to je placanje komunalne inspekcije koja apsolutno nista ne radi.Zato tu sluzbu treba POD HITNO UKINUTI po cenu sto ce tada deca i mnogobrojna rodbina funkcionera ostati bez posla
Nepoznat
Ukupno: 64
Komentar
Pomoc
Komentar #60 objavljen : Sun October 07, 2012, 23:15:42
Da li je u nadleznost komunalne policije da rese problem oko izgradnje svinjaca,kokosinjaca,ogradjivanje zelene povrsine,izgradnje garaza,buke i sve to iza stambene zgrade u naselju Baric,opstina Obrenovac? Ako ne kome bi mogao da se obratim za pomoc,unapred hvala!
Yorica Kostic
Ukupno: 64
Komentar
nepostovanje radnog vremena auto servisa
Komentar #59 objavljen : Mon September 10, 2012, 19:09:09
Da li je komunalna policija duzna da intervenise u slucaju nepostovanja t.j. produzavanja radnog vremena auto servisa koji pri tome pravi buku usled dovikivanja, turiranja motora, rada kompresora, alata i sl. a povrh svega na zelenoj povrsini pali smece svako vece?
Nepoznat
Ukupno: 64
Komentar
KOMUNALNA POLICIJA - Svrha, poslovi, ovlašćenja i način obavljanja poslova
Komentar #58 objavljen : Tue July 17, 2012, 08:27:29
da li komunalni policajac sme da prosledi moje podatke kontroloru gsp
Nepoznat
Ukupno: 64
Komentar
smederevac 64
Komentar #57 objavljen : Tue June 26, 2012, 12:00:00
kako vam nije jasno da oni otvaraju radna mesta za svoje, dobre plate nista se neradi zasticen ko beli medved alo narode pa gde vi zivite ako neznate ovo
Dragan Radovanovic
Ukupno: 64
Komentar
Sloboda kretanja
Komentar #56 objavljen : Sat June 16, 2012, 10:05:39
U naselju Bele Vode postoje spusteni trotoari za prilaz invalidskih kolica u ulici Belo Vrelo, ali i parkiranje automobila na trotoarima i autobuskim stanicama, tako da ih je nemoguce koristiti. Takodje nemoguc je prilaz pijaci i jedinoj samousluzi na njoj, jer trotoar na ulazu nije spusten. Na raskrsnici ulica Belo Vrelo i ibarske magistrale ostrvo za pesake takodje nije prilagodjeno invalidima. Ista stvar je kad se krene prema pijaci na Vidikovcu.
Kada se krene prema centru Zarkova, trotoari su propali i nisu obnavljani kad i kolovoz u Trgovackoj ulici. Cim se predje most u Trgovackoj ulici na putu ka Zarkovu trotoar ima kosinu ka ulici pa je kolicima otezan i opasan prolaz, Na istom putu pre ulaska u centat Zarkova okopano je oko jedne bandere, tako da je nemoguce proci. Od centra Zarkova na oba trotoara najcesce su parkirana vozila, pa sam prinudjen da silazim na veoma prometnu ibarsku magistralu.
Put prema Adi je takodje komplikovan, trotoar sa leve strane Lazarevackog druma je na par mesta ostecen, a slicno je i kada se krene Cukarickom padinom prema Adi,
Za koriscenje novih tramvaja potrebno je urediti sve raskrsnice i obezbediti prohodnost i slobodu kretanja trotoarima na postojecoj trasi.
Bilo bi dobro kada bi imali bar jedan autobus sa spustenim podom na liniji 51.
Vec 10 godina cekam na fiksni telefon, iako svaki put dobijam obavestenje da ce biti sledece godine.
Za primer uredjenosti trotoara i prilaza objektima je Novi Beograd, u nadi da ce mu se pribliziti stanovnik bivse opstine Zarkovo,
e
raspućin
Ukupno: 64
Komentar
pomoć
Komentar #55 objavljen : Thu June 07, 2012, 09:05:39
grad nikšić ul šesta crnogorska ulaz 11 i 12 traži ,,pomoć" od komunalne policije zbog okupiranosti od pojedinih nepoznatih lica koji nađoše utočište ispred pomenutih ulaza u zelenilu da se okupljaju, piju alkohol, uništavaju travnjak lome sadnice vrše veliku i malu nuždu gdje postaje opasno za stanare od zaraze pogotovu sad kad nastupaju vrućine. stanari su u velikoj opasnosti od te nepoznate grupe koji su osvetoljubivi ako ih neko od stanara opomene, pa se stanari povlače strahujući za porodicu i za sebe.i ja želim da ostanem anonimno lice, a nadam se da će ovo pročitati komunalna policija i spasiti stanare i zelenilo. - toliko za sada u nadi da će policija odraditi svoj posao i olakšati stanarima pomenutih ulaza da normalno bez straha prilaze svojim ulazima.
Prikaz komentara 1 do 10 od ukupno 64 | Sledeća | Poslednja strana
 

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Investicije svetla tačka rebalansa

https://www.politika.rs/sr/clanak/478518/Darija-Kisic-polozila-venac-na-Spomenik-Neznanom-junaku-na-Avali

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za maj 2021.

VLADA

Potreban društveni konsenzus o izmenama Ustava


NARODNA SKUPŠTINA

Novi zakoni - Popis stanovništva odložen za oktobar 2022. godine


RADNO PRAVO

Rad van prostorija poslodavca


SOCIJALNA PITANJA 

Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom


PRIVREDA

Usvojena strategija o upravljanju preduzećima u vlasništvu države


JAVNE NABAVKE

Poništenje Ugovora o javnoj nabavci kao posebno ovlašćenje Republičke komisije


SUDSKA PRAKSA - Pravna shvatanja i pravni stavovi VKS

Nezakonito naplaćene naknade komunalnih usluga


ENERGETIKA

Novi zakoni za vodeću ulogu srpske energetike u regionu


ENERGETIKA

Ulaganje u energetsku efikasnost od višestrukog značaja


UNUTRAŠNJI POSLOVI

Opasne materije i sprečavanje akcidenata  - Vatrogasci-spasioci moraju biti zaštićeni najboljom opremom


PARNIČNI POSTUPAK

Isključenje i izuzeće sudije u parničnom postupku u kontekstu prava stranke na nezavistan i nepristrasan sud


KULTURA

Odluka o proglašenju stare i retke bibliotečke građe za kulturno dobro od izuzetnog značaja


MEĐUNARODNA SARADNJA

Srbija kredibilan kontributor u misijama UN i EU


NASLEDNO PRAVO

Nasleđivanje na osnovu zaveštanja u domaćem i međunarodnom pravu

ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Vlada - Digitalizacija spasila srpsku ekonomiju tokom pandemije


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Prekršaji - Izvršenje kazne rada u javnom interesu


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Omladina - Izuzetan značaj angažovanja mladih tokom pandemije


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Masovna vakcinacija jedino rešenje za okončanje pandemije


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)