POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

POREZ NA DOHODAK GRAĐANA – KRAJNJI ROK ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE – 15. mart 2012. godine

Porez na dohodak 2012, porez na dobit

Fizička lica (rezidenti, uključujući i strance - rezidente) koja su u 2011. godini ostvarila prihod (na teritoriji Republike Srbije), po svim osnovama, u iznosu prekoTROSTRUKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE po zaposlenom isplaćene u Republici u 2011. godini (što prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike iznosi – 632.796 dinara ), a to znači ostvaren prihod preko 1.898.388 dinaraDUŽNA SU DA PRIJAVE GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK – najkasnije do 15. marta 2012. godine.

 


Pažnja! Za 2013. godinu, objavljen je novi tekst pod nazivom:

POREZ NA DOHODAK GRAĐANA - KRAJNJI ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE - 15. mart 2013. ZA OSTVARENE PRIHODE PREKO 2.067.480


 

Godišnji porez na dohodak građana regulisan je Zakonom o porezu na dohodak građana - (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 10/2007, 7/2008, 7/2009, 31/2009, 44/2009, 3/2010, 18/2010, 4/2011, 50/2011, 91/2011 I 7/2012) – u daljem tekstu: Zakon.

Oporezivanje dohotka građana uređuje se - isključivo Zakonom.

Porez na dohodak građana plaća se na prihode iz svih izvora, sem onih koji su posebno izuzeti ovim zakonom.

 

OPOREZIVI PRIHOD

Oporezivi prihod predstavlja - razliku između bruto prihoda (koji je po nekom od osnova predviđenih u članu 3. Zakona, ostvario poreski obveznik) i troškova koje je imao pri njihovom ostvarivanju i očuvanju (ako je to propisano Zakonom).

 

DOHODAK ZA OPOREZIVANJE

Dohodak predstavlja zbir oporezivih prihoda, ostvarenih u kalendarskoj godini.

Dohodak za oporezivanje (godišnjim porezom na prihode) - čini razlika između dohotka utvrđenog u skladu sa članom 87. st. 2. do 5. Zakona (zarade, honorari, prihodi od iznajmljivanja itd.) i neoporezivog iznosa iz stava 1. člana 87. Zakona (1.898.388 din).

PAŽNJA – Prihodi od POLJOPRIVREDE i šumarstva (čl. 22. – 30.), prihodi od KAPITALA (kamate, dividende ... čl. 61. – 65.), KAPITALNI DOBICI (čl. 72. – 80.) i dobici od igara na sreću (član 83.) – NE PREDSTAVLJAJU DOHODAK ZA OPOREZIVANJE po osnovu GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA (shodno članu 87. Zakona).

 Takođe – oporezivi prihodi od autorskih i srodnih prava industrijske svojine, oporezivi prihod sportista i sportskih stručnjaka i oporezivi drugi prihodi iz člana 85. Zakona – UMANJUJU SE za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćene u Republici, na teret lica koje je ostvarilo zaradu i to – DO IZNOSA plaćenih na teret lica koje je ostvarilo zaradu. Iznos najviše godišnje osnovice za obavezno socijalno osiguranje za 2011. godinu – iznosi 3.163.980  (objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 7/2012)

 

PODNOŠENJE PRIJAVE

Poresku prijavu obveznik je dužan da podnese - poreskom organu na čijoj teritoriji obveznik ima prebivalište.

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana dužan je da (za ostvareni dohodak u godini za koju se vrši utvrđivanje poreza, a to je 2011. godina) podnese poresku prijavu sa tačnim podacima.

Članom 168. Zakona – propisana je novčana kazna od 5.000 do 50.000 dinara, ako obveznik fizičko lice - ne podnese poresku prijavu u propisanom roku, ili je

  • ne podnese nadležnom poreskom organu, ili
  • u prijavi ne navede tačne podatke od kojih zavisi visina poreza.

Poreska prijava podnosi se na obrascu PPDG-5 (propisan - Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana)

 

Preuzmite:

PPDG-5 obrazac za 2012. (koji možete popuniti elektronski)

PPDG-5 primer popunjenog obrasca za 2012.

 

Napomena – obratite pažnju – podatak o oporezivom prihodu koji se upisuje pod tačkom 3.1.1. – čini iznos bruto zarade UMANJENE za neoporezive iznose (6.554 i 7.310 dinara  - koji su bili u primeni u toku 2011. godine) 

 

Videti:

 

 

PLAĆANJE GODIŠNJEG POREZA

Godišnji porez na dohodak građana - plaća se po rešenju nadležnog poreskog organa (na dohodak ostvaren u kalendarskoj godini), na osnovu podataka iz poreske prijave, poslovnih knjiga i drugih podataka koji su od značaja za utvrđivanje poreske obaveze.

 

PORESKA OSNOVICA

Shodno članu 88. Zakona - osnovica godišnjeg poreza na dohodak građana je - oporezivi dohodak, koji čini razlika između dohotka za oporezivanje i ličnih odbitaka, koji su:

  • za poreskog obveznika - 40% od prosečne godišnje zarade i
  • za izdržavanog člana porodice - 15% od prosečne godišnje zarade.

Takođe, ukupan iznos ličnih odbitaka - ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje.

 

PORESKA STOPA

Shodno članu 89. Zakona, godišnji porez na dohodak građana plaća se na osnovicu iz člana 88. ovog zakona, po sledećim stopama:

  • na iznos do šestostruke prosečne godišnje zarade - 10%
  • na iznos preko šestostruke prosečne godišnje zarade - 10% na iznos do šestostruke prosečne godišnje zarade + 15% na iznos preko šestostruke prosečne godišnje zarade.

 

Sve gore izneto, bi se moglo “postaviti” i u okviru “preglednijeg obrasca” koji sledi:

Prosečna godišnja zarada u Republici Srbiji isplaćena u 2011. godini 

 

632.796

[N] - Neoporezivi iznos
(trostruki iznos proseč. god. zarade, član 87. Zakona)

N

1.898.388

[OD] - Oporezivi iznos (ostvareni dohodak)
(preko trostrukog iznosa proseč. god. zarade, član 87. Zakona)

OD

preko
1.898.388

[D] - Dohodak za oporezivanje (član 87. stav 6 Zakona)

OD-N

?

[L] - Lični odbici (član 88. Zakona)

 

 

        [L1] - Za poreskog obveznika - 40% od proseč. god. zarade

L1

253.118

        [L2] - Za izdržavanog člana porodice - 15% od proseč. god.

                   zarade  (po članu)

L2

 94.919

Ukupno lični odbici (L1+L2) - ne veće od 1/2 dohotka [D]

L1+L2

348.037

[O] - Osnovica (D-L)

D-L

?

[S] - Poreske stope

 

 

         [S1] - Na iznos do šestostruke proseč. god. zarade
                    (3.796.776 din) - 10%

S1

max 379.678

         [S2] - Na iznos preko šestostruke proseč. god. zarade
                    (na 3.796.776 din - 10% + na razliku 15%)

S2

379.678 + ?

Dakle, nije sve baš samo u iznosima zarada.

Bitno je i da li obveznik izdržava nekoga i koliko njih izdržava. Zakonodavac uvažava ove kategorije, priznajući ih kao LIČNE ODBITKE (uz ograničenje da oni ne smeju biti veći od 50% dohotka za oporezivanje).

Konkretnije, mogli ste u 2011. godini ostvariti i prihod preko neoporezivog (na primer – 1.900.000 dinara) koji sada MORATE prijaviti – ali nećete platiti porez, odnosno platićete niske iznose. Radi „grube obaveštenosti“ prilažemo primere i tabele (1. i 2) iz kojih možete orijentaciono saznati iznose.

 

 

 

Primer 1. (fizičko lice, nema izdržavanih lica, ima odbitke preko 50%, ostvario dohodak - 2 miliona):

[OD] - Oporezivi iznos (ostvareni prihod)
(preko trostrukog iznosa proseč. god. zarade)

OD

2.000.000

[N] - Neoporezivi iznos
(trostruki iznos proseč. god. zarade)

N

1.898.338

[D] - Dohodak za oporezivanje

OD-N

101.612

         1/2 dohotka (kao max iznos ličnih odbitaka)

1/2 D

 50.806

[L] - Lični odbici

 

 

        [L1] - Za poreskog obveznika - 40% od proseč. god. zarade

L1

253.118

Ukupno lični odbici (veći od 1/2 D) - priznaje se do 50.806

 

 

[O] - Osnovica (D-L)

D-L

50.806

[P] - Porez

 

 

         [S1] - Na iznos do šestostruke proseč. god. zarade
                    (3.796.776 din) - 10%

S1

5.081

         [P] - Ukupno porez

P

5.081

 

Primer 2. (fizičko lice, ima 1 izdržavano lice, ima odbitke ispod 50%, ostvario dohodak - 6 miliona):

 [OD] - Oporezivi iznos (ostvareni prihod)
(preko trostrukog iznosa proseč. god. zarade)

OD

6.000.000

[N] - Neoporezivi iznos
(trostruki iznos proseč. god. zarade)

N

1.898.338

[D] - Dohodak za oporezivanje

OD-N

4.101.612

         1/2 dohotka (kao max iznos ličnih odbitaka)

1/2 D

2.050.806

[L] - Lični odbici

 

 

        [L1] - Za poreskog obveznika - 40% od proseč. god. zarade

L1

253.118

        [L2] - Za izdržavanog člana porodice - 15% od proseč. god.

                   zarade (po članu)

L2

94.919

Ukupno lični odbici (L1+L2 ne veći od 1/2 D)

L1+L2

348.037

[O] - Osnovica (D-L)

D-L

3.753.574

[P] - Porez

 

 

         [S1] - Na iznos do šestostruke proseč. god. zarade
                   (3.796.776 din) - 10%

S1

375.357

         [P] - Ukupno porez

P

375.357

 

Primer 3. (fizičko lice, ima 2 izdržavana lica, ima odbitke ispod 50%, ostvario dohodak – 6 miliona):

[OD] - Oporezivi iznos (ostvareni prihod)
(preko trostrukog iznosa proseč. god. zarade)

OD

8.000.000

[N] - Neoporezivi iznos
(trostruki iznos proseč. god. zarade)

N

1.898.338

[D] - Dohodak za oporezivanje

OD-N

6.101.612

         1/2 dohotka (kao max iznos ličnih odbitaka)

1/2 D

3.050.806

[L] - Lični odbici

 

 

        [L1] - Za poreskog obveznika - 40% od proseč. god. zarade

L1

253.118

        [L2] - Za izdržavanog člana porodice - 15% od proseč. god. zarade
                   (po članu)

L2

189.838

Ukupno lični odbici (L1+L2 ne veći od 1/2 D)

L1+L2

442.956

[O] - Osnovica (D-L)

D-L

5.658.656

         Iznos šestostruke prosečne godišnje zarade

 

3.796.776

[P] - Porez

 

 

         [S1] - Na iznos do šestostruke proseč. god. zarade
                    (3.796.776 din) - 10%

S1

379.678

         [S2] - Na iznos preko šestostruke proseč. god. zarade
                   (na 1.861.880 din) - 15%

S2

279.282

         [P] - Ukupno porez

P

658.960

 

Pogledajte i povezane tekstove:
 

POREZ NA DOHODAK GRAĐANA - KRAJNJI ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE - 15. mart 2013. ZA OSTVARENE PRIHODE PREKO 2.067.480

Izračunajte sami (kalkulator) 2012.

GRAĐANI, PRIJAVITE PRIHOD PREKO 1.708.200 dinara

LJ.M.V.

 

Objavljeno: 02.03.2012.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
aca
Ukupno: 6
Komentar
porez 2013
Komentar #6 objavljen : Wed April 02, 2014, 21:42:43
neoporezivi iznos je 2185488,00.Sve preko toga je oporezivo ali postoje i licni odbici u iznosu od 291.398,00 za obveznika i 109274.00 za svakog clana porodice.Aco malo izguglaj imaces da nadjes obrazac u xls formatu koji cete voditi u popunjavanju za 2013 godinu.Nadam s da sam ti malo pomogao.
Aleksandar
Ukupno: 6
Komentar
Porez za 2013.
Komentar #5 objavljen : Mon March 03, 2014, 10:28:00
Postovni, koliki je iznos za 2013.godinu koji se oporezuje?
Hvala unapred na odgovoru.
Srdacan pozdrav,
Aca
Irna Rahmanovic
Ukupno: 6
Komentar
Porezi
Komentar #4 objavljen : Mon November 19, 2012, 16:40:50
Dobro vece,

Zeljela bih da se konsultujem s vama, u do sadasnjem pokusaju informisanja u vezi poreza nisam dobila niti jedan odgovor.

Da li mi mozete reci da li drzava ( kada kazem drzava mislim na Bosnu, Hrvatsku, Srbiju itd.) moze traziti oporezivanja novca zaradjenog u inostranstvu ( tacnije u Afganistanu)? Ne racuna nam se to sto radimo, nigdje se to ne vodi. Ne racunaju nam staz ni zdravstveno osiguranje.

Da li bih mi mogli pomoci u vezi ovog pitanja ?

Unarijed vam se zahvaljujem,

S postovanjem,


Irna Rahmanovic
Nenad Jeremic
Ukupno: 6
Komentar
Dragan Jovanovic Rgotina
Komentar #3 objavljen : Sun May 13, 2012, 19:04:16
Gospodo Jovanovic Dragan iz Zajecara,prosle godine samo od svoje firme Jugo-kaolin Srbokvarc-Rgotina,na ime uplaceno 4000000 din. plu plata a nije prijavio da ima toliko uplaceno kao i niz godina ranije,vara drzavu za novac.
Zoran Živković
Ukupno: 6
Komentar
Prost račun
Komentar #2 objavljen : Tue March 13, 2012, 16:03:10
Kakav je ovo poreski sistem?? Dvoje roditelja mogu da imaju oporezivi iznos po 2 500 000 din. Oni će ukupno platiti porez 15 000 din. Ako jedan roditelj radi i izdržava dvoje dece i suprugu, on će za oporezivi iznos od 5 000 000 din, platiti porez 260 000 din. Pa jel to isto?!! Ko se kažnjava, a ko stimuliše ovim porezom?!!!
INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

(27.08.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/462160/Vucic-s-Putinom-o-situaciji-na-Balkanu-i-partnerstvu

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za septembar 2020.

USTAVNI SUD

Devizni prekršaj - Neprijavljivanje efektivnog stranog novca prilikom granične kontrole - Izricanje zaštitne mere - oduzimanja predmeta prekršaja - Odbijanje ustavne žalbe


DRŽAVNI SLUŽBENICI

Visoki službenički savet - Donet NOVI Poslovnik


TRGOVINA

Elektronska trgovina - Objavljeni vodiči za sigurnu e-trgovinu


PROMET NEPOKRETNOSTI

Centralizovana evidencija ugovora - Uređeno vođenje posebne centralizovane evidencije o ugovorima o prometu nepokretnosti


ZALOŽNO PRAVO

Puštena u rad oglasna tabla Registra zaloge


SUDSKA PRAKSA

Naknada štete


NAKNADA ŠTETE

Prikupljanje činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji


PLANSKI SISTEM REPUBLIKE SRBIJE

Obavezni elementi plana razvoja autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave


SUDSKA PRAKSA

Parnični postupak - Troškovi


PARNIČNI POSTUPAK

Pravo stranke na upotrebu svoga jezika u parničnom postupku


PODSTICAJ ZAPOŠLJAVANJU

Program "Moja prva plata"


SUDSKA PRAKSA

Radno pravo


ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE

Nije svako "pravljenje razlike" među licima diskriminacija


SOCIJALNA ZAŠTITA

Srbija će dobiti novi Zakon o Socijalnoj zaštiti


MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Sistem video-nadzora se koristi isključivo u skladu sa zakonom


PREKRŠAJI

Novi sistem elektronske kontrole i naplate parkiranja


SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Novi propis - Autobuska stajališta


SAOBRAĆAJ

Hidrografska delatnost


SUBVENCIJE

Vlada Republike Srbije - Usvojen program rasporeda korišćenja subvencija za hotelijere


TURIZAM

Pomoć turističkim agencijama


KULTURA

Koncerti, festivali, priredbe


SUDSKA PRAKSA

Krivični postupak - Troškovi


IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

Osuđenici koriste "Skajp" i "Vajber" za kontakt sa porodicom tokom pandemije


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Zakon o zaštiti od zarazne bolesti - Pojmovi iz Zakona


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)