POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

NADZOR NAD RADOM DRŽAVNIH ORGANA

Nadzor nad radmo državnoh organa

Državni organi (kao i organi teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave u vršenju poverenih poslova državne uprave i drugi imaoci javnih ovlašćenja, čije su sadržina, granice i ovlašćenja utvrđeni zakonima) - „dobili“ organ inspekcijskog nadzora - Upravnu inspekciju.

 


Narodna skupština Republike Srbije, na Drugoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2011. godini, 17. novembra 2011. godine – donela je Zakon o upravnoj inspekciji, koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 87/2011 od 21.11.2011. godine i stupio na snagu 29.11.2011. godine.

Ovim zakonom uređuju se organizacija, poslovi i način rada upravne inspekcije, prava, dužnosti i odgovornosti upravnih inspektora i druga pitanja od značaja za rad upravne inspekcije.Pojam upravne inspekcije (u smislu Zakona)

Upravna inspekcija je oblik nadzora nad sprovođenjem zakona i drugih propisa i postupanjem organa državne uprave, službi sudova, javnih tužilaštava, Republičkog javnog pravobranilaštva, službi Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade, Ustavnog suda i službi organa čije članove bira Narodna skupština (u daljem tekstu: državni organi), kao i organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave u vršenju poverenih poslova državne uprave i drugih imalaca javnih ovlašćenja, čije su sadržina, granice i ovlašćenja utvrđeni ovim i posebnim zakonima.Delokrug upravne inspekcije

Upravna inspekcija obavlja inspekcijski nadzor nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju: državna uprava; radni odnosi u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave; opšti upravni postupak i posebni upravni postupci; izgled i upotreba grba, zastave i himne Republike Srbije; službena upotreba jezika i pisama; pečat državnih i drugih organa; birački spiskovi i matične knjige; političke stranke i udruženja i slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Upravna inspekcija obavlja inspekcijski nadzor i u drugim oblastima u kojima je posebnim zakonom utvrđena njena nadležnost. Svrha upravne inspekcije

U obavljanju poslova inspekcijskog nadzora, upravna inspekcija posebno doprinosi obezbeđivanju poštovanja načela zakonitosti u radu državnih organa, organa autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja.

Upravnim inspekcijskim nadzorom obezbeđuje se i zaštita javnog i privatnog interesa, u skladu sa zakonom utvrđenim nadležnostima upravne inspekcije.

Upravna inspekcija preduzima i preventivne mere radi podsticanja nadziranih organa da efikasno i blagovremeno izvršavaju propisima utvrđene obaveze. Organizacioni oblik

Poslove upravne inspekcije obavlja - Upravni inspektorat preko upravnih inspektora, kao organ u sastavu ministarstva nadležnog za poslove državne uprave.

Upravni inspektori (koji obavljaju poslove upravne inspekcije) su samostalni u radu - u granicama ovlašćenja utvrđenih zakonom i za svoj rad lično su odgovorni. Niko ne sme korišćenjem službenog položaja ili na drugi način onemogućavati ili ometati upravnog inspektora u obavljanju inspekcijskog nadzora i preduzimanju mera i radnji na koje je ovlašćen.

Radom Upravnog inspektorata rukovodi direktor - glavni upravni inspektor (u daljem tekstu: glavni upravni inspektor) koji pored položaja i ovlašćenja rukovodioca organa uprave u sastavu ministarstva ima položaj i ovlašćenja upravnog inspektora, kao i ovlašćenje da odlučuje o žalbama izjavljenim protiv rešenja upravnih inspektora područnih i drugih organizacionih jedinica.

Glavnog upravnog inspektora postavlja Vlada, na vreme od pet godina, na predlog ministra nadležnog za poslove državne uprave (u daljem tekstu: ministar). Poslovi, način rada i ovlašćenja

Inspekcijski nadzor obavlja se:

1) preduzimanjem upravnih radnji na utvrđivanju stanja sprovođenja zakona i drugih propisa kod nadziranih organa, tj. organa koji su u obavljanju svojih poslova i radu dužni da postupaju prema propisima čiju primenu nadzire upravna inspekcija;

2) nalaganjem upravnih mera radi sprečavanja i otklanjanja nezakonitosti u izvršavanju tih propisa;

3) preduzimanjem drugih radnji i upravnih mera određenih ovim i posebnim zakonom.

Inspekcijski nadzor može biti redovan, vanredni i kontrolni nadzor.

Inspekcijski nadzor može biti neposredan ili posredan inspekcijski nadzor. 


Upravni inspektor
(u postupku sprovođenja nadzora), ovlašćen je da (pored preduzimanja radnji na koje je ovlašćen inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora - utvrđenih posebnim zakonom) preduzme i sledeće radnje, i to:

 • da ostvari neposredni uvid u uslove i način rada u nadziranom organu;
 • da uzima izjave i po potrebi pisana izjašnjenja od rukovodioca i službenih lica nadziranog organa o činjenicama i podacima značajnim za potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja;
 • da zahteva dostavljanje potrebnih izveštaja, podataka, akata i druge potrebne dokumentacije i odredi primeren rok za dostavljanje;
 • da traži dostavljanje, uzme ili zadrži opšti ili pojedinačni akt nadziranog organa koji je predmet inspekcijskog nadzora a čija tačnost, u slučaju da se ne radi o originalu akta, potvrđuje se potpisom rukovodioca i pečatom nadziranog organa.
 • da naloži i neku od sledećih mera:

a) Rešenjem može naložiti donošenje, stavljanje van snage ili odlaganje izvršenja odgovarajućeg akta i preduzimanje drugih odgovarajućih mera i radnji potrebnih radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti, nepravilnosti i nedostataka u radu;
b) zabraniti preduzimanje radnji koje su u suprotnosti sa zakonom ili drugim propisom;
c) zabraniti preduzimanje radnji službenom licu koje ne ispunjava propisane uslove za vođenje upravnog postupka i donošenje rešenja u upravnom postupku;
d) predložiti pokretanje postupka zbog povrede radne dužnosti;

 • privremeno udaljenje sa rada, odnosno prestanak radnog odnosa lica zatečenog u obavljanju službeničkih poslova bez zakonitog akta o prijemu u radni odnos ili akta o raspoređivanju na radno mesto ili koje ne ispunjava uslove propisane zakonom ili drugim propisom;
 • postupka za ukidanje ovlašćenja za vođenje upravnog postupka i donošenje rešenja u upravnom postupku ili
 • drugog postupka radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti, nepravilnosti i nedostataka u radu.

 

Rukovodilac nadziranog organa dužan je da u roku od osam dana od dana isteka roka za preduzimanje mera naloženih rešenjem upravnog inspektora obavesti upravnog inspektora o sprovođenju naloženih mera.

Upravni inspektor dužan je da prati izvršenje rešenja koje je doneo i obavezno obavlja neposredan ili posredan kontrolni inspekcijski nadzor da bi utvrdio da li su mere naložene rešenjem sprovedene.

Upravni inspektor dužan je da, u slučaju potpunog ili delimičnog neizvršenja naloženih mera izvesti o tome državni organ koji vrši nadzor nad nadziranim organom, odnosno organ kome nadzirani organ neposredno odgovara za rad.Odgovornost upravnog inspektora

Upravni inspektor, pored drugih slučajeva odgovornosti za povredu radne dužnosti utvrđenih propisima o državnim službenicima, posebno je odgovoran:

 • ako u vršenju inspekcijskog nadzora - ne preduzme, ne predloži ili ne odredi mere ili radnje za koje je ovlašćen;
 • ako u vršenju inspekcijskog nadzora - ne predloži ili ne pokrene postupak utvrđen odredbama ovog zakona;
 • ako u vršenju inspekcijskog nadzora - prekorači granice svog ovlašćenja.

 

Danom stupanja na snagu Zakona o upravnoj inspekciji prestaju da važe odredbe čl. 34-37. Zakona o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94, 49/99, 79/05 i 101/05) - 895.


Detaljnije – videti:

LJ.M.V. 

Objavljeno: 05.12.2011.

Da li imate komentar?

 • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Prikaz komentara 1 do 10 od ukupno 16 | Sledeća | Poslednja strana
danijela
Ukupno: 16
Komentar
Otkaz ugovora o radu majci na posebnoj nezi deteta
Komentar #16 objavljen : Thu February 25, 2016, 10:49:53
Molim vas da mi odgovorite što pre da li ja koja radim u jednom od ministarstva i sveža sam porodilja tačnije sad sam na posebnoj nezi deteta i znam da sam po zakonu o radu zaštićena od otkaza mogu da budem prva na spisku Za prestanak radnog odnosa po novom zakonu o racionalizaciji i višku zaposlenih u javnom sektoru? Kome da se obratim i dobijem pismeni odgovor i zaštitim svoja prava za rad i zaštitu materinska? Hvala
Nepoznat
Ukupno: 16
Komentar
Pitanje
Komentar #15 objavljen : Thu December 31, 2015, 16:34:56
Dobar dan.Mislim da je super što imate stranicu na internetu i što ste na ovaj način bliže ljudima i njihovim problemima.Moj problem je ovaj.Istekla mi je zdravstvena knjižica pa sam pogodio sve papire potrebne za novu knjižicu ali dve gospođe koje rade u socijalnoj ustanovi Raška već 5 dana izbegavaju i da pogledaju te papire a kamoli da mi izdaju knjižicu.Imam zdravstvenih problem imam trombozu desne noge imam 30 god..doktor mi je naredio strogo mirovanje jer imam upalu vene i tromb.Problem je nastao kada sam prvi put bio na šalteru da predam papire a dok čekam u redu trpim ogromne bolove u desnoj nozi jer krv vrši pritisak na vene u predelu kolena,jedna od zaposlenih je primila dve osobe preko reda na šta sam ja reagovao,obavestio je o situaciji.To moje negodovanje je njoj vidno zasmetalo da kada sam došao na red jednostavno je rekla da treba da radi nešto drugo i da sačekam.Pitao sam koliko dugo da čekam još?..odgovorila je:-Ne znam,čekaj..i tako več 5dana kako idem i uvek njih dve nalaze razloge različite zašto ne mogu da mi izadji u susret.Molim vas recite mi šta da radim jesam li se obratio na pravu adresu kod vas?..ili me posavetovati kojoj inspekciji rada da se obratim.U međuvremenu mi je od čekanja i šetnja do socijalnog otela i druga vena,a moram da se operiše za 4,5dana jer je opasno,može da se desi da se tromb pokrene.
ljubomir jakšić
Ukupno: 16
Komentar
izvršni postupak od strane sudije u suprotnosti sa zakonom o izvršenju i obezbeđenju
Komentar #14 objavljen : Wed November 05, 2014, 14:04:27
Molim vas da me obavestite da li ste vi nadležni za kontrolu primene zakona o izvršenju i obezbeđenju u sudu novi sad ,izvršno odeljenje i ako je to vaša nadležnost ,kada i kako se mogu vama obratiti za postupanje , stvar je vrlo hitna iz razloga što postupajući izvršni sudija krši i zakone i propise te sprovodi svoju samovolju u saradnji sa licem koji je moj dužnik u ovom izvršnom postupku posl br. I-7096/2013.
s Poštovanjem Ljubomir Jakšić iz Novog Sada Bul. Kralja Petra I br.61/24 kon. tel. 064/5677658
ella
Ukupno: 16
Komentar
informacije
Komentar #13 objavljen : Tue September 30, 2014, 19:45:05
Radila sam sa visom skolom 10 godina, sada sam zavrsila fakultet I dalje radim na istim poslovima ali menjaju mi zvanje u skladu sa stecenom diplomom. Da li sada dobijam zvanje samostalni strucni saradnik shodno stecenom radnom stazu ili strucni saradnik?
Unapred hvala.
Amy
Ukupno: 16
Komentar
Nadleznost upravne inspekcije
Komentar #12 objavljen : Thu December 19, 2013, 22:07:32
Zavrsila sam srednju Fizioterapeutsku skolu,5 godina sam na zavodu (na cekanju), a lica koja su posle mene zavrsila istu skolu i prijavila se na Zavodu posle mene, primljena su u radni odnos,a ja i dalje cekam. Interesuje me da li je kontrola primanja u radni odnos u nadleznosti upravne inspekcije?
Jovan
Ukupno: 16
Komentar
Pekara Stoiljković- 26230 Omoljica
Komentar #11 objavljen : Thu December 05, 2013, 10:48:01
Pre desetak minuta sam pozvao inspekciju rada u Pančevu na br. 013/344-378 da anonimno prijavim vlasnika pekare '' Stoiljković'' u Omolijici, SO Pančevo kako krši Zakon o radu, ima neprijavljene radnike, radna nedelja je 72 i više sati, radnici nemaju pravo na godišnji odmor,nije im plaćen noćni i prekovremeni rad. Nemaju prava na slobodan dan za Krsnu slavu ...... Gospodin koji se predstavio kao Miloš mi je rekao da to moram dostaviti u pismenoj formi. Pre dva dana sam im takođe poslao mejl sa anonimnom prijavom ali mi na isti niko nije odgovorio. Ako se predstavim radnik koji mi je to prijavio će dobiti otkaz i neće imati sredstava da prehrani porodicu. Da li su inspektoru dužni da provere navode iz anonimne prijave ?
Nepoznat
Ukupno: 16
Komentar
Donet je Zakon o upravnoj inspekciji – kao samostalni zakon kojim se reguliše inspekcijski nadzor
Komentar #10 objavljen : Mon April 22, 2013, 11:51:10
Kako je moguće prijaviti nepravilnosti upravnoj inspekcij?
HVALA
Selena Podujevic
Ukupno: 16
Komentar
Otkaz nakon porodiljskog
Komentar #9 objavljen : Sun December 16, 2012, 13:54:10
Radim u Gradskoj upravi vec 3,5 godine. U prvoj godini sam odradila pripravnicki i polozila drzavni strucni ispit. Od tada mi se ugovor produzava na odredjeno.
Prosle godine u decembru sam otisla na odsustvo radi nege deteta i nakon sto sam se vratila, istekao mi je ugovor na odredjeno i nisu hteli niti da ga produze ,niti da me zaposle za stalno, bez ikakvog objasnjenja. Dete mi nema ni godinu dana, zivim kao podstanar i ostala sam bez posla u "godini beba".Da li ja imam bilo kakav osnov da se zalim ili tuzim Upravu? Da li drzava stiti porodilje na bilo koji nacin?
Unapred zahvalna, ocekujem odgovor!
Prikaz komentara 1 do 10 od ukupno 16 | Sledeća | Poslednja strana
 

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Investicije svetla tačka rebalansa

https://www.politika.rs/sr/clanak/478518/Darija-Kisic-polozila-venac-na-Spomenik-Neznanom-junaku-na-Avali

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za maj 2021.

VLADA

Potreban društveni konsenzus o izmenama Ustava


NARODNA SKUPŠTINA

Novi zakoni - Popis stanovništva odložen za oktobar 2022. godine


RADNO PRAVO

Rad van prostorija poslodavca


SOCIJALNA PITANJA 

Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom


PRIVREDA

Usvojena strategija o upravljanju preduzećima u vlasništvu države


JAVNE NABAVKE

Poništenje Ugovora o javnoj nabavci kao posebno ovlašćenje Republičke komisije


SUDSKA PRAKSA - Pravna shvatanja i pravni stavovi VKS

Nezakonito naplaćene naknade komunalnih usluga


ENERGETIKA

Novi zakoni za vodeću ulogu srpske energetike u regionu


ENERGETIKA

Ulaganje u energetsku efikasnost od višestrukog značaja


UNUTRAŠNJI POSLOVI

Opasne materije i sprečavanje akcidenata  - Vatrogasci-spasioci moraju biti zaštićeni najboljom opremom


PARNIČNI POSTUPAK

Isključenje i izuzeće sudije u parničnom postupku u kontekstu prava stranke na nezavistan i nepristrasan sud


KULTURA

Odluka o proglašenju stare i retke bibliotečke građe za kulturno dobro od izuzetnog značaja


MEĐUNARODNA SARADNJA

Srbija kredibilan kontributor u misijama UN i EU


NASLEDNO PRAVO

Nasleđivanje na osnovu zaveštanja u domaćem i međunarodnom pravu

ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Vlada - Digitalizacija spasila srpsku ekonomiju tokom pandemije


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Prekršaji - Izvršenje kazne rada u javnom interesu


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Omladina - Izuzetan značaj angažovanja mladih tokom pandemije


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Masovna vakcinacija jedino rešenje za okončanje pandemije


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)