POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

MIGRACIJE (UPRAVLJANJE MIGRACIJAMA I MIGRANTSKA KRIZA) – IZBEGLICE, AZILANTI I NELEGALNI MIGRANTI - POJMOVI I POZITIVNO-PRAVNI OKVIRI - Zakon o upavljanju migracijama, Zakon o izbeglicama, Zakon o azilu, Zakon o strancima ...

Migracije

Republika Srbija - geografski obuhvata prostor centralnog dela Balkanskog poluostrva i okružena je sa osam susednih država, od kojih su neke (većina) članice Evropske unije (u daljem tekstu: EU), a ostale su uključene u proces pridruživanja EU. Povoljne geografske i demografske karakteristike - pogoduju „migracionim tokovima“ (privlače državljane migraciono visoko rizičnih zemalja na putu ka zemljama EU).

Republika Srbija je 2012. godine donela - Zakon o upravljanju migracijama – kojim je uredila upravljanje migracijama, definisala osnovne pojmove, utvrdila načela, organe i načine, kao i jedinstveni sistem prikupljanja i razmene podataka u oblasti upravljanja migracijama.

Shodno ovom zakonu, pojmovi imaju sledeća značenja:

- Migracija je - dobrovoljno ili prinudno napuštanje države porekla ili boravka, radi privremenog boravka ili stalnog nastanjenja u Republici Srbiji i dobrovoljno ili prinudno napuštanje Republike Srbije radi privremenog boravka ili stalnog nastanjenja u drugoj državi (spoljna migracija), kao i promena prebivališta unutar teritorije Republike Srbije, odnosno promena mesta boravka unutar teritorije Republike Srbije ukoliko je do promene došlo prinudnim putem (unutrašnja migracija);

- Imigracija predstavlja - spoljnu migraciju u Republiku Srbiju koja traje ili se očekuje da će trajati duže od 12 meseci;

- Emigracija predstavlja - spoljnu migraciju iz Republike Srbije koja traje ili se očekuje da će trajati duže od 12 meseci;

-  Upravljanje migracijama podrazumeva - prikupljanje, analizu, obradu, organizovanje, razmenu, čuvanje i zaštitu podataka relevantnih za upravljanje migracijama, utvrđivanje pokazatelja, podataka relevantnih za upravljanje migracijama, uspostavljanje jedinstvenog sistema i drugih mehanizama razmene podataka u oblasti migracija, utvrđivanje i predlaganje ciljeva i prioriteta migracione politike, predlaganje i preduzimanje mera za sprovođenje migracione politike i koordinaciju organa koji obavljaju poslove vezane za upravljanje migracijama, kao doprinosa ostalim zakonom uspostavljenim mehanizmima u oblasti migracija;

-  Jedinstveni sistem je - sistem prikupljanja, analize, obrade, organizovanja, razmene, čuvanja i zaštite podataka dobijenih iz informacionih podsistema (baza) podataka koje organi nadležni za pojedine oblasti migracija, u skladu sa zakonom, prikupljaju, obrađuju, koriste, štite i razvijaju u oblasti upravljanja migracijama;

-  Povratnik po osnovu sporazuma o readmisiji je - državljanin Republike Srbije za čiji povratak je nadležni organ dao saglasnost po osnovu sporazuma o readmisiji koje je zaključila Republika Srbija.

Dodali bi i sledeće pojmove (shodno - Strategiji suprotstavljanja ilegalnim migracijama u Republici Srbiji)

-  Suprotstavljanje ilegalnim migracijama - skup mera proaktivnog i reaktivnog karaktera koje preduzimaju subjekti Strategije u pravcu predupređenja ili suzbijanja pojave ilegalnih migracija.

-  Ilegalne migracije - Ilegalna migracija je svako kretanje stanovništva iz jedne države u drugu, koje nije u skladu sa važećim propisima države ishodišta i države odredišta, kao i boravak u određenoj državi u suprotnosti sa važećim propisima te države.

-  Ilegalni migrant - Strani državljanin koji je nezakonito ušao/izašao u drugu zemlju (ulazak van graničnog prelaza, ulazak sa falsifikovanom ili na drugi način neregularnom putnom ispravom) radi boravka ili stalnog nastanjenja. Sa ovim pojmom izjednačavaju se i osobe koje su legalno ušle u zemlju, ali nakon isteka zakonitog boravka tu zemlju nisu napustile.

-  Potencijalni ilegalni migrant - može se smatrati svako lice kome nije dozvoljen ulazak na teritoriju određene države, kao i lice kome nije pozitivno odgovoreno na zahtev za dobijanje vize.

-  Legalne migracije - regulisane su propisima i usklađene sa migracionom politikama zemalja koje primaju migrante, one predstavljaju dozvoljen i uobičajen način useljavanja stranaca u zemlju. S obzirom na to da najveći broj migranata dolazi iz siromašnih zemalja i niskog stepena obrazovanja u potrazi za poslom, zemlje destinacije uvode restriktivnu migracionu politiku s ciljem zaštite domaće ekonomije. Kako je u stvarnosti broj migranata kojima se dozvoljava zakonito useljenje višestruko manji od broja lica koja žele da se usele, dolazi do pojave ilegalnih migracija.

-  Readmisija - postupak vraćanja i prihvatanja lica koja ne ispunjavaju, ili više ne ispunjavaju uslove za ulazak ili boravak na teritoriji druge države.

Pitanja azila regulisana su Zakonom o azilu (“Sl. glasnik RS”, br. 109/2007)

-  Azil je - pravo na boravak i zaštitu koje ima stranac kome je na osnovu odluke nadležnog organa koji je odlučivao o njegovom zahtevu za azil u Republici Srbiji odobreno utočište ili drugi oblik zaštite predviđen ovim zakonom;

-  Postupak azila je - postupak, uređen ovim zakonom, za sticanje i prestanak prava na azil i drugih prava lica koja traže azil;

-  Lice koje traži azil je - stranac koji podnese zahtev za azil na teritoriji Republike Srbije o čijem zahtevu nije doneta konačna odluka;

-  Stranac je - svako lice koje nije državljanin Republike Srbije, bilo da je strani državljanin ili lice bez državljanstva;

-  Država porekla je - država čije državljanstvo ima stranac ili država u kojoj je lice bez državljanstva imalo stalni boravak, a ukoliko stranac ima više od jednog državljanstva, država porekla je svaka država čije državljanstvo ima stranac;

-  Izbeglica je - lice koje se, zbog opravdanog straha od progona zbog svoje rase, pola, jezika, veroispovesti, nacionalne pripadnosti ili pripadnosti nekoj grupi ili zbog svojih političkih uverenja, ne nalazi u državi svog porekla i nije u mogućnosti ili zbog tog straha ne želi da se stavi pod zaštitu te države, kao i lice bez državljanstva koje se nalazi izvan države svog prethodnog stalnog boravka i koje ne može ili zbog tog straha ne želi da se vrati u tu državu;

-  Utočište je - pravo na boravak i zaštitu koja se daje izbeglici na teritoriji Republike Srbije za koga nadležni organ utvrdi da je njegovo strahovanje od progona u državi porekla osnovano;

Postoji i Zakon o izbeglicama (koji se odnosi na - Lica koja su usled događaja od 1991. do 1998. godine i njihovih posledica izbegla ili prognana iz bivših jugoslovenskih republika na teritoriju Republike Srbije).

Logično, postoji i Zakon o strancima, kojim su definisaani sledeći pojmovi:

-  Stranac je - svako lice koje nema državljanstvo Republike Srbije;

-  Nadležni organ je - područna jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo), nadležna za poslove stranaca;

-  Granična policija je - organizaciona jedinica Ministarstva koja neposredno obavlja poslove granične kontrole i druge poslove zaštite državne granice;

-  Ulazak u Republiku Srbiju je - dolazak stranca na njenu teritoriju, koji je odobren od strane nadležnog državnog organa, prelaskom preko državne granice, odnosno graničnog prelaza na kome se obavlja granična kontrola. Zadržavanje stranaca u tranzitnom prostoru aerodroma ili sidrištu pristaništa i sidrištu luke preko kojih se odvija međunarodni saobraćaj ne smatra se, u smislu ovog zakona, ulaskom u Republiku Srbiju;

-  Tranzit je - prelazak preko teritorije Republike Srbije;

-  Granična kontrola je - kontrola lica i putnih isprava, kontrola prevoznog sredstva i kontrola stvari koja se vrši na području graničnog prelaza u vezi sa nameravanim prelaskom državne granice ili neposredno nakon što je izvršen prelazak državne granice i druga kontrola u skladu sa zakonom;

-  Strana putna isprava je - lični, porodični, zajednički, diplomatski ili službeni pasoš, pomorska knjižica i brodarska knjižica snabdevena vizom i druga isprava priznata međunarodnim ugovorima kao putna isprava, na osnovu koje se može utvrditi identitet njenog nosioca, kojoj rok važenja nije istekao i koja je izdata u skladu sa propisima strane države, odnosno odgovarajućim aktom međunarodne organizacije;

-  Putna isprava za strance je - putna isprava za izbeglice, putna isprava za lica bez državljanstva i putni list za strance;

-  Lična karta za strance je - isprava o identitetu koja se izdaje stalno nastanjenom strancu, odnosno strancu na privremenom boravku koji nema važeću putnu ispravu;

-  Prevoznik je - fizičko ili pravno lice registrovano za javni prevoz putnika u vazdušnom, drumskom, vodnom ili železničkom saobraćaju;

-  Prihvatilište za strance je - objekat za smeštaj stranaca kojima nije dozvoljen ulazak u zemlju ili kojima je izrečeno proterivanje ili udaljenje iz zemlje, ali ih nije moguće tako udaljiti i kojima je, u skladu sa zakonom, određen boravak pod pojačanim policijskim nadzorom.

Videti i - Zakon o državljanstvu Republike Srbije

Sve ovo, u “direktnoj je vezi” sa Zakonom o zaštiti državne granice

- Državna granica je - zamišljena vertikalna ravan koja se graničnom linijom prostire po Zemljinoj površini i odvaja prostor Republike Srbije, njegov kopneni deo, unutrašnje vode, vazdušni prostor i prostor ispod površine zemlje od prostora susednih država. U smislu kontrole državne granice pod državnom granicom se smatraju i područja graničnih prelaza na aerodromima i pristaništima preko kojih se odvija međunarodni saobraćaj;

- Granična linija je - obeležena ili zamišljena linija kojom se na Zemljinoj površini proteže državna granica;

- Granični prelaz je - mesto određeno za prelaženje državne granice;

- Privremeni granični prelaz je - mesto određeno za privremeni prelazak državne granice;

- Područje graničnog prelaza je - obeleženi prostor na kome se vrši kontrola prelaženja državne granice i druga kontrola određena zakonom, deo javnog puta na tom prostoru, kao i objekti, instalacija i oprema potrebni za racionalno i bezbedno odvijanje saobraćaja preko državne granice i vršenje kontrole;

- Obezbeđenje državne granice je - skup mera, radnji i ovlašćenja koja se preduzimaju uz državnu granicu, između graničnih prelaza i na graničnim prelazima izvan utvrđenog radnog vremena u cilju sprečavanja nedozvoljenog prelaženja državne granice i zaštite njene nepovredivosti;

- Integrisano upravljanje granicom podrazumeva - uređenu saradnju svih službi prisutnih na graničnim prelazima (unutar, između i međunarodnu saradnju) kao i drugih državnih organa i institucija u cilju postizanja otvorenosti granice za kretanje lica i trgovinu i zatvorenosti granica za sve kriminalne i druge aktivnosti koje ugrožavaju stabilnost u regionu;

- Granična policija je - organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova koja neposredno obavlja poslove zaštite državne granice;

- Povreda državne granice, odnosno granični incident je - svako narušavanje nepovredivosti državne granice za koje je utvrđeno da nije u skladu sa propisima Republike Srbije o zaštiti državne granice i međunarodnim ugovorima, a koje je učinjeno ili je nastalo na teritoriji Republike Srbije kao posledica delovanja organa ili drugog lica, odnosno koje sa teritorije strane države počine službena lica državnih i lokalnih organa i druga lica te države;

Videti i

- Strategiju integrisanog upravljanja granicom u Republici Srbiji

- Uredbu o utvrđivanju Programa podsticaja za sprovođenje mera i aktivnosti neophodnih za dostizanje utvrđenih ciljeva iz oblasti upravljanja migracijama u jedinicama lokalne samouprave, za 2016. godinu

- Nacionalna strategija za rešavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica za period od 2015. do 2020. godine

- Protokol o statusu izbeglica

- Evropska okvirna konvencija o prekograničnoj saradnji između teritorijalnih zajednica ili vlasti (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

- http://www.informator.rs/separat-jul-avgust-2015.html

Pročitajte

Građani EU: Raste nezaposlenost zbog migranata

Nemačka vlada otvara portal sa globalnim podacima o migrantima

Stefanović: Srbija ne može da bude zemlja u koju će se migranti neograničeno ulaziti

UNHCR: Stanje na srpsko-mađarskoj granici je na ivici izdržljivosti

"Srbija ne može biti parking za Avgnistance i Pakistance"

Vojska i policija udruženo protiv talasa migranata

Đurović: U Srbiji 2.000 migranata, zabrinjavajuće bi bilo ukoliko budu zaglavljeni

LJ.M.V.

 

Objavljeno: 18.07.2016.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

(27.08.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/462160/Vucic-s-Putinom-o-situaciji-na-Balkanu-i-partnerstvu

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za septembar 2020.

USTAVNI SUD

Devizni prekršaj - Neprijavljivanje efektivnog stranog novca prilikom granične kontrole - Izricanje zaštitne mere - oduzimanja predmeta prekršaja - Odbijanje ustavne žalbe


DRŽAVNI SLUŽBENICI

Visoki službenički savet - Donet NOVI Poslovnik


TRGOVINA

Elektronska trgovina - Objavljeni vodiči za sigurnu e-trgovinu


PROMET NEPOKRETNOSTI

Centralizovana evidencija ugovora - Uređeno vođenje posebne centralizovane evidencije o ugovorima o prometu nepokretnosti


ZALOŽNO PRAVO

Puštena u rad oglasna tabla Registra zaloge


SUDSKA PRAKSA

Naknada štete


NAKNADA ŠTETE

Prikupljanje činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji


PLANSKI SISTEM REPUBLIKE SRBIJE

Obavezni elementi plana razvoja autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave


SUDSKA PRAKSA

Parnični postupak - Troškovi


PARNIČNI POSTUPAK

Pravo stranke na upotrebu svoga jezika u parničnom postupku


PODSTICAJ ZAPOŠLJAVANJU

Program "Moja prva plata"


SUDSKA PRAKSA

Radno pravo


ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE

Nije svako "pravljenje razlike" među licima diskriminacija


SOCIJALNA ZAŠTITA

Srbija će dobiti novi Zakon o Socijalnoj zaštiti


MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Sistem video-nadzora se koristi isključivo u skladu sa zakonom


PREKRŠAJI

Novi sistem elektronske kontrole i naplate parkiranja


SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Novi propis - Autobuska stajališta


SAOBRAĆAJ

Hidrografska delatnost


SUBVENCIJE

Vlada Republike Srbije - Usvojen program rasporeda korišćenja subvencija za hotelijere


TURIZAM

Pomoć turističkim agencijama


KULTURA

Koncerti, festivali, priredbe


SUDSKA PRAKSA

Krivični postupak - Troškovi


IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

Osuđenici koriste "Skajp" i "Vajber" za kontakt sa porodicom tokom pandemije


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Zakon o zaštiti od zarazne bolesti - Pojmovi iz Zakona


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)