POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

MIGRACIJE (UPRAVLJANJE MIGRACIJAMA I MIGRANTSKA KRIZA) – IZBEGLICE, AZILANTI I NELEGALNI MIGRANTI - POJMOVI I POZITIVNO-PRAVNI OKVIRI - Zakon o upavljanju migracijama, Zakon o izbeglicama, Zakon o azilu, Zakon o strancima ...

Migracije

Republika Srbija - geografski obuhvata prostor centralnog dela Balkanskog poluostrva i okružena je sa osam susednih država, od kojih su neke (većina) članice Evropske unije (u daljem tekstu: EU), a ostale su uključene u proces pridruživanja EU. Povoljne geografske i demografske karakteristike - pogoduju „migracionim tokovima“ (privlače državljane migraciono visoko rizičnih zemalja na putu ka zemljama EU).

Republika Srbija je 2012. godine donela - Zakon o upravljanju migracijama – kojim je uredila upravljanje migracijama, definisala osnovne pojmove, utvrdila načela, organe i načine, kao i jedinstveni sistem prikupljanja i razmene podataka u oblasti upravljanja migracijama.

Shodno ovom zakonu, pojmovi imaju sledeća značenja:

- Migracija je - dobrovoljno ili prinudno napuštanje države porekla ili boravka, radi privremenog boravka ili stalnog nastanjenja u Republici Srbiji i dobrovoljno ili prinudno napuštanje Republike Srbije radi privremenog boravka ili stalnog nastanjenja u drugoj državi (spoljna migracija), kao i promena prebivališta unutar teritorije Republike Srbije, odnosno promena mesta boravka unutar teritorije Republike Srbije ukoliko je do promene došlo prinudnim putem (unutrašnja migracija);

- Imigracija predstavlja - spoljnu migraciju u Republiku Srbiju koja traje ili se očekuje da će trajati duže od 12 meseci;

- Emigracija predstavlja - spoljnu migraciju iz Republike Srbije koja traje ili se očekuje da će trajati duže od 12 meseci;

-  Upravljanje migracijama podrazumeva - prikupljanje, analizu, obradu, organizovanje, razmenu, čuvanje i zaštitu podataka relevantnih za upravljanje migracijama, utvrđivanje pokazatelja, podataka relevantnih za upravljanje migracijama, uspostavljanje jedinstvenog sistema i drugih mehanizama razmene podataka u oblasti migracija, utvrđivanje i predlaganje ciljeva i prioriteta migracione politike, predlaganje i preduzimanje mera za sprovođenje migracione politike i koordinaciju organa koji obavljaju poslove vezane za upravljanje migracijama, kao doprinosa ostalim zakonom uspostavljenim mehanizmima u oblasti migracija;

-  Jedinstveni sistem je - sistem prikupljanja, analize, obrade, organizovanja, razmene, čuvanja i zaštite podataka dobijenih iz informacionih podsistema (baza) podataka koje organi nadležni za pojedine oblasti migracija, u skladu sa zakonom, prikupljaju, obrađuju, koriste, štite i razvijaju u oblasti upravljanja migracijama;

-  Povratnik po osnovu sporazuma o readmisiji je - državljanin Republike Srbije za čiji povratak je nadležni organ dao saglasnost po osnovu sporazuma o readmisiji koje je zaključila Republika Srbija.

Dodali bi i sledeće pojmove (shodno - Strategiji suprotstavljanja ilegalnim migracijama u Republici Srbiji)

-  Suprotstavljanje ilegalnim migracijama - skup mera proaktivnog i reaktivnog karaktera koje preduzimaju subjekti Strategije u pravcu predupređenja ili suzbijanja pojave ilegalnih migracija.

-  Ilegalne migracije - Ilegalna migracija je svako kretanje stanovništva iz jedne države u drugu, koje nije u skladu sa važećim propisima države ishodišta i države odredišta, kao i boravak u određenoj državi u suprotnosti sa važećim propisima te države.

-  Ilegalni migrant - Strani državljanin koji je nezakonito ušao/izašao u drugu zemlju (ulazak van graničnog prelaza, ulazak sa falsifikovanom ili na drugi način neregularnom putnom ispravom) radi boravka ili stalnog nastanjenja. Sa ovim pojmom izjednačavaju se i osobe koje su legalno ušle u zemlju, ali nakon isteka zakonitog boravka tu zemlju nisu napustile.

-  Potencijalni ilegalni migrant - može se smatrati svako lice kome nije dozvoljen ulazak na teritoriju određene države, kao i lice kome nije pozitivno odgovoreno na zahtev za dobijanje vize.

-  Legalne migracije - regulisane su propisima i usklađene sa migracionom politikama zemalja koje primaju migrante, one predstavljaju dozvoljen i uobičajen način useljavanja stranaca u zemlju. S obzirom na to da najveći broj migranata dolazi iz siromašnih zemalja i niskog stepena obrazovanja u potrazi za poslom, zemlje destinacije uvode restriktivnu migracionu politiku s ciljem zaštite domaće ekonomije. Kako je u stvarnosti broj migranata kojima se dozvoljava zakonito useljenje višestruko manji od broja lica koja žele da se usele, dolazi do pojave ilegalnih migracija.

-  Readmisija - postupak vraćanja i prihvatanja lica koja ne ispunjavaju, ili više ne ispunjavaju uslove za ulazak ili boravak na teritoriji druge države.

Pitanja azila regulisana su Zakonom o azilu (“Sl. glasnik RS”, br. 109/2007)

-  Azil je - pravo na boravak i zaštitu koje ima stranac kome je na osnovu odluke nadležnog organa koji je odlučivao o njegovom zahtevu za azil u Republici Srbiji odobreno utočište ili drugi oblik zaštite predviđen ovim zakonom;

-  Postupak azila je - postupak, uređen ovim zakonom, za sticanje i prestanak prava na azil i drugih prava lica koja traže azil;

-  Lice koje traži azil je - stranac koji podnese zahtev za azil na teritoriji Republike Srbije o čijem zahtevu nije doneta konačna odluka;

-  Stranac je - svako lice koje nije državljanin Republike Srbije, bilo da je strani državljanin ili lice bez državljanstva;

-  Država porekla je - država čije državljanstvo ima stranac ili država u kojoj je lice bez državljanstva imalo stalni boravak, a ukoliko stranac ima više od jednog državljanstva, država porekla je svaka država čije državljanstvo ima stranac;

-  Izbeglica je - lice koje se, zbog opravdanog straha od progona zbog svoje rase, pola, jezika, veroispovesti, nacionalne pripadnosti ili pripadnosti nekoj grupi ili zbog svojih političkih uverenja, ne nalazi u državi svog porekla i nije u mogućnosti ili zbog tog straha ne želi da se stavi pod zaštitu te države, kao i lice bez državljanstva koje se nalazi izvan države svog prethodnog stalnog boravka i koje ne može ili zbog tog straha ne želi da se vrati u tu državu;

-  Utočište je - pravo na boravak i zaštitu koja se daje izbeglici na teritoriji Republike Srbije za koga nadležni organ utvrdi da je njegovo strahovanje od progona u državi porekla osnovano;

Postoji i Zakon o izbeglicama (koji se odnosi na - Lica koja su usled događaja od 1991. do 1998. godine i njihovih posledica izbegla ili prognana iz bivših jugoslovenskih republika na teritoriju Republike Srbije).

Logično, postoji i Zakon o strancima, kojim su definisaani sledeći pojmovi:

-  Stranac je - svako lice koje nema državljanstvo Republike Srbije;

-  Nadležni organ je - područna jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo), nadležna za poslove stranaca;

-  Granična policija je - organizaciona jedinica Ministarstva koja neposredno obavlja poslove granične kontrole i druge poslove zaštite državne granice;

-  Ulazak u Republiku Srbiju je - dolazak stranca na njenu teritoriju, koji je odobren od strane nadležnog državnog organa, prelaskom preko državne granice, odnosno graničnog prelaza na kome se obavlja granična kontrola. Zadržavanje stranaca u tranzitnom prostoru aerodroma ili sidrištu pristaništa i sidrištu luke preko kojih se odvija međunarodni saobraćaj ne smatra se, u smislu ovog zakona, ulaskom u Republiku Srbiju;

-  Tranzit je - prelazak preko teritorije Republike Srbije;

-  Granična kontrola je - kontrola lica i putnih isprava, kontrola prevoznog sredstva i kontrola stvari koja se vrši na području graničnog prelaza u vezi sa nameravanim prelaskom državne granice ili neposredno nakon što je izvršen prelazak državne granice i druga kontrola u skladu sa zakonom;

-  Strana putna isprava je - lični, porodični, zajednički, diplomatski ili službeni pasoš, pomorska knjižica i brodarska knjižica snabdevena vizom i druga isprava priznata međunarodnim ugovorima kao putna isprava, na osnovu koje se može utvrditi identitet njenog nosioca, kojoj rok važenja nije istekao i koja je izdata u skladu sa propisima strane države, odnosno odgovarajućim aktom međunarodne organizacije;

-  Putna isprava za strance je - putna isprava za izbeglice, putna isprava za lica bez državljanstva i putni list za strance;

-  Lična karta za strance je - isprava o identitetu koja se izdaje stalno nastanjenom strancu, odnosno strancu na privremenom boravku koji nema važeću putnu ispravu;

-  Prevoznik je - fizičko ili pravno lice registrovano za javni prevoz putnika u vazdušnom, drumskom, vodnom ili železničkom saobraćaju;

-  Prihvatilište za strance je - objekat za smeštaj stranaca kojima nije dozvoljen ulazak u zemlju ili kojima je izrečeno proterivanje ili udaljenje iz zemlje, ali ih nije moguće tako udaljiti i kojima je, u skladu sa zakonom, određen boravak pod pojačanim policijskim nadzorom.

Videti i - Zakon o državljanstvu Republike Srbije

Sve ovo, u “direktnoj je vezi” sa Zakonom o zaštiti državne granice

- Državna granica je - zamišljena vertikalna ravan koja se graničnom linijom prostire po Zemljinoj površini i odvaja prostor Republike Srbije, njegov kopneni deo, unutrašnje vode, vazdušni prostor i prostor ispod površine zemlje od prostora susednih država. U smislu kontrole državne granice pod državnom granicom se smatraju i područja graničnih prelaza na aerodromima i pristaništima preko kojih se odvija međunarodni saobraćaj;

- Granična linija je - obeležena ili zamišljena linija kojom se na Zemljinoj površini proteže državna granica;

- Granični prelaz je - mesto određeno za prelaženje državne granice;

- Privremeni granični prelaz je - mesto određeno za privremeni prelazak državne granice;

- Područje graničnog prelaza je - obeleženi prostor na kome se vrši kontrola prelaženja državne granice i druga kontrola određena zakonom, deo javnog puta na tom prostoru, kao i objekti, instalacija i oprema potrebni za racionalno i bezbedno odvijanje saobraćaja preko državne granice i vršenje kontrole;

- Obezbeđenje državne granice je - skup mera, radnji i ovlašćenja koja se preduzimaju uz državnu granicu, između graničnih prelaza i na graničnim prelazima izvan utvrđenog radnog vremena u cilju sprečavanja nedozvoljenog prelaženja državne granice i zaštite njene nepovredivosti;

- Integrisano upravljanje granicom podrazumeva - uređenu saradnju svih službi prisutnih na graničnim prelazima (unutar, između i međunarodnu saradnju) kao i drugih državnih organa i institucija u cilju postizanja otvorenosti granice za kretanje lica i trgovinu i zatvorenosti granica za sve kriminalne i druge aktivnosti koje ugrožavaju stabilnost u regionu;

- Granična policija je - organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova koja neposredno obavlja poslove zaštite državne granice;

- Povreda državne granice, odnosno granični incident je - svako narušavanje nepovredivosti državne granice za koje je utvrđeno da nije u skladu sa propisima Republike Srbije o zaštiti državne granice i međunarodnim ugovorima, a koje je učinjeno ili je nastalo na teritoriji Republike Srbije kao posledica delovanja organa ili drugog lica, odnosno koje sa teritorije strane države počine službena lica državnih i lokalnih organa i druga lica te države;

Videti i

- Strategiju integrisanog upravljanja granicom u Republici Srbiji

- Uredbu o utvrđivanju Programa podsticaja za sprovođenje mera i aktivnosti neophodnih za dostizanje utvrđenih ciljeva iz oblasti upravljanja migracijama u jedinicama lokalne samouprave, za 2016. godinu

- Nacionalna strategija za rešavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica za period od 2015. do 2020. godine

- Protokol o statusu izbeglica

- Evropska okvirna konvencija o prekograničnoj saradnji između teritorijalnih zajednica ili vlasti (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

- http://www.informator.rs/separat-jul-avgust-2015.html

Pročitajte

Građani EU: Raste nezaposlenost zbog migranata

Nemačka vlada otvara portal sa globalnim podacima o migrantima

Stefanović: Srbija ne može da bude zemlja u koju će se migranti neograničeno ulaziti

UNHCR: Stanje na srpsko-mađarskoj granici je na ivici izdržljivosti

"Srbija ne može biti parking za Avgnistance i Pakistance"

Vojska i policija udruženo protiv talasa migranata

Đurović: U Srbiji 2.000 migranata, zabrinjavajuće bi bilo ukoliko budu zaglavljeni

LJ.M.V.

 

Objavljeno: 18.07.2016.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

(27.08.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/462160/Vucic-s-Putinom-o-situaciji-na-Balkanu-i-partnerstvu

(25.09.2020.)

(15.10.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/465694/Od-1-novembra-vlasnici-nekretnina-iz-nase-zemlje-mogu-u-Grcku

https://www.novosti.rs/vesti/drustvo/933630/novi-sastanak-kriznog-staba-razmatrace-stroze-mere-skok-broja-zarazenih-zabrinjavajuc

(14.11.2020.)

(16.11.2020.)

(20.11.2020.)

(25.11.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/468074/Grcka-opet-produzila-blokadu-za-jos-sedam-dana

http://www.politika.rs/sr/clanak/468241/Izrael-ima-snimak-govora-iranskog-naucnika-o-pet-bojevih-glava

(05.12.2020.)

Ruska vakcina nakon dve doze efikasna 96,2 odsto

http://www.politika.rs/sr/clanak/468539/Ruska-vakcina-nakon-dve-doze-efikasna-96-2-odsto

Zašto Viola „minira” Vašingtonski sporazum

http://www.politika.rs/sr/clanak/468994/Istraga-o-poreklu-koronavirusa

http://www.politika.rs/sr/clanak/469360/Dobrovoljcima-samo-prava-vakcina

(23.12.2020.)

(07.01.2021.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/470436/Troje-mrtvih-u-lavini-u-skijalistu-u-Rusiji

(10.01.2021.)

Stamatović: Poseta Vučića početak dijaloga vlasti i opozicije

http://www.politika.rs/sr/clanak/470838/U-Turskoj-vakcinisano-vise-od-pola-miliona-ljudi-za-dva-dana

(16.01.2021.)

(18.01.2021.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/471085/Svi-u-opstini-Vlasotince-imace-struju-za-sedam-do-deset-dana

https://www.novosti.rs/planeta/svet/956901/angela-merkel-zapretila-briselu-ako-evropska-unija-nece-nemacka-hoce

http://www.politika.rs/sr/clanak/471847/Evropska-komisija-objavila-ugovor-sa-Astra-Zenekom

http://www.politika.rs/sr/clanak/472015/Tuzbe-protiv-gradana-koji-su-branili-parkic-predstavljaju-progon

http://www.politika.rs/sr/clanak/472099/Sef-Bajonteka-Nije-tacno-da-kasnimo

(04.02.2021.)

(05.02.2021.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/472602/Otkrivena-uloga-klimatskih-promena-u-pandemiji-koronavirusa

http://www.politika.rs/sr/clanak/472682/Kineski-festival-svetla-na-Sava-promenadi

(11.02.2021.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/472857/Madarska-od-danas-prva-zemlja-EU-koja-koristi-Sputnjik-V

Zorićeva ostavka moralni čin pod žestokim pritiskom

http://www.politika.rs/sr/clanak/472910/Karim-Kan-novi-glavni-tuzilac-Medunarodnog-krivicnog-suda-u-Hagu

Vučić predao Zaevu vakcine koje Srbija donira Severnoj Makedoniji

(14.02.2021.)

2-16 - 4 - untitled.png

http://www.politika.rs/sr/clanak/473041/Jos-nije-vreme-za-vracanje-u-kolektive

U decembru 2020. izdate 2.172 građevinske dozvole, 8,3 odsto više nego u isto vreme 2019. godine

(17.02.2021.)

(18.02.2021.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/473330/Rusija-registrovala-trecu-vakcinu-protiv-virusa-korona

(25.02.2021.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/473749/Spasavali-zivotinje-sada-spas-treba-njima

http://www.politika.rs/sr/clanak/473911/Nova-luka-kod-Pupinovog-mosta-ili-u-Pancevu

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za februar 2021.

KRIVIČNO PRAVO

Krivično pravo u sferi seksualnih (polnih) odnosa - Krivično pravo kao ultima ratio


KRIVIČNO PRAVO

Krivična dela protiv polne slobode - Krivično delo Polno uznemiravanje iz člana 182a KZ


UNUTRAŠNJI POSLOVI - MUP

Saopštenje Uhapšena jedna osoba zbog seksualnog napastvovanja u Beogradu


KRIVIČNO PRAVO

Krivična dela protiv polne slobode - Krivično delo Nedozvoljene polne radnje iz člana 182. KZ


KRIVIČNO PRAVO

Krivična dela protiv polne slobode - Krivično delo Obljuba sa detetom i Obljuba zloupotrebom položaja iz čl. 180. i 181. KZ


SPREČAVANJE NASILJA

Nulta tolerancija na sve oblike nasilja nad ženama


KRIVIČNO PRAVO

Krivična dela protiv polne slobode - Krivično delo Silovanje iz člana 178. KZ


REFORMA JAVNE UPRAVE

Reforma Javne uprave - jedan od tri stuba evropskih integracija


VLADA

Odlaganje plaćanja dugovanog preza i doprinosa privrednika za najviše dve godine


VLADA

Borba protiv sive ekonomije jača državu i društvo


PREKRŠAJNO PRAVO

Prekršaj nedavanja podataka o identitetu lica koje je upravljalo vozilom


SUDSKA PRAKSA - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE

Sentence priredio: Vladimir Vrhovšek, sudija Višeg suda u Beogradu


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE

Izmene propisa u vezi - Ovlašćenja i dužnosti javnih izvršitelja i nadzora nad njihovim radom


PARNIČNI POSTUPAK

Tužba sa više tužbenih zahteva - Eventualno spajanje tužbenih zahteva i odbacivanje tužbe


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI - VAKCINACIJA

Potpisan sporazum o jačanju zdravstvenog sistema za vakcinaciju U planu da se do kraja nedelje vaksiniše 11.000 ljudi Počela vakcinacija zdravstvenih radnika u Srbiji


BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Bezbednost i zdravlje na radu u vreme pandemije i zarazne bolesti COVID-19


IZ DRUGIH IZDANJA

Pandemija korona virusa i pravo na život - Psihološki i viktimološki aspekti korone


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)