POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

MERE VLADE DONETE NAKON UKIDANJA VANREDNOG STANJA

MERE VLADE

DONETE NAKON UKIDANJA VANREDNOG STANJA

Za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti

Uslovi, način sprovođenja, izvršioci i sredstva za sprovođenje mera

 

Na osnovu člana 6. stav 1. Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl. glasnik RS", broj 15/2016) i člana 43. stav 1. Zakon o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005, 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 – US, 72/2012, 7/2014 – US, 44/2014 i 30/2018 – dr. zakon), Vlada je donela - Uredbu o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 (u daljem: Uredba), koja je objavljena u „Sl. glasniku RS”, broj 66/2020, od 07.05.2020. godine (sa stupanjem na snagu – danom objavljivanja, dakle 7. maja 2020. godine).

Ovom uredbom određuju se odgovarajuće mere za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kao i uslovi, način sprovođenja, izvršioci i sredstva za sprovođenje tih mera.

Boravak u parkovima i na javnim površinama namenjenim za rekreaciju - Član 2. Uredbe

Dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19, za vreme boravka u parkovima i na javnim površinama namenjenim za rekreaciju i sport građana, građani su dužni da, zbog sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19, primenjuju preventivne mere, koje podrazumevaju - održavanje fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja od najmanje dva metra između dva lica koja ne borave u istom domaćinstvu, - obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. rukavica i - dezinfekciju sprava za vežbanje ili drugih sprava, pre njihove upotrebe.

PAŽNJA - Za vreme vanrednog stanja, važila je - Odluka o ublažavanju mera za vreme vanrednog stanja - dozvola kretanja u parkovima i na javnim površinama namenjenim za rekreaciju i sport građana ("Sl. glasnik RS", broj 63/2020) – koja je članom 12. ove Uredbe – PRESTALA DA VAŽI

Predškolsko, osnovno i srednje vaspitanje i obrazovanje - Član 3. Uredbe

Obustava izvođenja nastave u prostorijama srednjih i osnovnih škola i neposrednog rada ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda traje dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19, s tim što se određene obrazovno-vaspitne aktivnosti mogu organizovati u prostorijama tih ustanova, u skladu sa ovom uredbom i odlukama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Srednje i osnovne škole koje raspolažu odgovarajućom opremom i sredstvima za organizovanje nastave na daljinu, nastavljaju obrazovno-vaspitni rad izvođenjem nastave na daljinu. Ostale ustanove organizuju nastavu na daljinu putem televizijskih kanala, platforme RTS Planeta, kao i internet platformi za učenje.

Upis dece u ustanove predškolskog vaspitanja i obrazovanja i osnovne škole vrši se preko portala e-Uprava:

1) eVrtić – za upis u sve ustanove predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Republici Srbiji,

2) eUpis – za upis u osnovne škole.

U cilju pripreme predškolskih ustanova i osnovnih škola za otvaranje objekata i prijem jednog broja upisane dece, odnosno prijem jednog broja učenika u celodnevni  boravak,

počev od 11. maja 2020. godine - predškolske ustanove i osnovne škole započinju sa neposrednim vaspitno-obrazovnim radom, u obimu koji omogućava sprovođenje neophodnih mera prevencije, zaštite i suzbijanja širenja zarazne bolesti COVID-19, u skladu sa instrukcijama i preporukama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i nadležnog zavoda, odnosno instituta za javno zdravlje.

PAŽNJA - Za vreme vanrednog stanja, važila je - Odluka o obustavi izvođenja nastave u visokoškolskim ustanovama, srednjim i osnovnim školama i redovnog rada ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja ("Sl. glasnik RS", broj 30/2020) – koja je članom 12. ove Uredbe – PRESTALA DA VAŽI

Visokoškolske ustanove - Član 4. Uredbe

Obustava izvođenja predavanja, vežbi, seminara i sličnih oblika rada sa studentima u prostorijama visokoškolskih ustanova - traje dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19, s tim što se određene obrazovno-vaspitne aktivnosti mogu organizovati u prostorijama tih ustanova, u skladu sa ovom uredbom.

Visokoškolske ustanove koje raspolažu odgovarajućom opremom i sredstvima za organizovanje nastave na daljinu, nastavljaju obrazovno-vaspitni rad izvođenjem nastave na daljinu.

Visokoškolske ustanove i ustanove studentskog standarda mogu nastaviti sa radom u prostorijama ustanove, odnosno organizovati ispite, počev od 15. maja 2020. godine, uz poštovanje obaveznih preventivnih mera, u skladu sa instrukcijama i preporukama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i nadležnog zavoda, odnosno instituta za javno zdravlje.

Strancima (studentima, lektorima i dr.), koji borave u ustanovama učeničkog i studentskog standarda na osnovu međudržavnih sporazuma i projekata, a koji nemaju mogućnosti da se vrate svojim kućama, obezbeđuje se nastavak korišćenja usluga smeštaja i ishrane u ustanovi.

PAŽNJA - Za vreme vanrednog stanja, važila je - Odluka o obustavi izvođenja nastave u visokoškolskim ustanovama, srednjim i osnovnim školama i redovnog rada ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja ("Sl. glasnik RS", broj 30/2020) – koja je članom 12. ove Uredbe – PRESTALA DA VAŽI

Ostvarivanje prava i obaveza u predškolskim, školskim i visokoškolskim ustanovama – zaposlenih, roditelja učenika, učenika i studenata - Član 5. Uredbe

Zaposleni u ustanovama iz čl. 3. i 4. Uredbe (u predškolskim, školskim i visokoškolskim ustanovama) - nastavljaju sa radnim aktivnostima, a učenici i studenti - ostvaruju prava i obaveze u vezi sa sprovođenjem studijskih programa i planova i programa nastave i učenja saglasno zakonu i u skladu sa odlukama, instrukcijama i preporukama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Ustanove iz čl. 3. i 4. (predškolske, školske i visokoškolske ustanove) - Uredbe dužne su da obaveste - roditelje, učenike i studente o načinu organizovanja nastave, odnosno o radu ustanova.

Ugostiteljski objekti - Član 6. Uredbe

Pravna lica i preduzetnici (poslodavci) koji obavljaju delatnost u oblasti trgovine na malo i usluge u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića, tu delatnost, odnosno pružanje usluga - mogu da obavljaju, odnosno da posluživanje korisnika vrše u zatvorenom prostoru i u prostoru organizovanih bašti na otvorenom – uz primenu preventivnih mera propisanih ovom uredbom i utvrđenih aktom poslodavca, saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Pravna lica i preduzetnici (iz stava 1. člana 6. Uredbe) - dužni su da, u odnosu na zaposlene i korisnike usluga, primene sve preventivne mere od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, a posebno one koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 (organizovanje procesa rada koji obezbeđuje održavanje fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metraobaveznu dezinfekciju - mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski od strane zaposlenih – za pružanje usluga na otvorenom, kao i dodatne mere ograničenog broja lica u prostoriji, a u slučaju manjeg rastojanja od dva metra između korisnika, pružanje usluga uz primenu staklene, plastične ili slične barijereobaveznu dezinfekciju prostorija i podova, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski i od korisnika usluga – za pružanje usluga u zatvorenom prostoru), i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, kao sastavni deo akta iz stava 1. ovog člana.

PAŽNJA - Za vreme vanrednog stanja, važila je - Odluka o posebnim merama pružanja usluga u oblasti trgovine na malo, koja obuhvata prodaju hrane i pića u ugostiteljskim objektima i prodaju hrane za nošenje ("Sl. glasnik RS", br. 39/2020 i 63/2020) – koja je članom 12. ove Uredbe – PRESTALA DA VAŽI

Trgovinski centri - Član 7. Uredbe

Pravna lica i preduzetnici (poslodavci) koji prodaju robu ili pružaju usluge u trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo, a koja obuhvata prodaju robe i vršenje usluga u lokalima u koje se ulazi iz većeg zatvorenog prostoradužni su da - u odnosu na zaposlene i korisnike usluga - primene sve preventivne mere od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, a posebno one koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 (organizovanje procesa rada koji obezbeđuje ograničen broj lica u prostoruodržavanje fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra, pružanje usluga uz primenu staklene, plastične ili slične barijereobaveznu dezinfekciju prostorija i podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski od strane zaposlenih i korisnika usluga), i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, koji je sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

PAŽNJA - Za vreme vanrednog stanja, važila je - Odluka o ograničenju pružanja usluga u oblasti trgovine na malo, koje obuhvataju prodaju robe i vršenje usluga u trgovinskim centrima i lokalima u koje se ulazi iz zatvorenog prostora ("Sl. glasnik RS", br. 39/2020 i 63/2020) – koja je članom 12. ove Uredbe – PRESTALA DA VAŽI

Igre na sreću - Član 8. Uredbe

Priređivači posebnih i klasičnih igara na sreću - mogu nastaviti sa priređivanjem igara u objektima pod uslovom da budu primenjene sve preventivne mere koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19, kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga (ograničen broj lica u prostorijiodržavanje fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra, a u slučaju manjeg rastojanja uz primenu staklene, plastične ili slične barijereobavezna dezinfekcija prostorija, podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisnikuobavezna upotreba zaštitnih sredstava tj. maski, kako od strane zaposlenih tako i korisnika usluga) i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, kao sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi u skladu sa zakonom i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

PAŽNJA - Za vreme vanrednog stanja, važila je - Odluka o ograničenju organizovanja igara na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 49/2020 i 60/2020) – koja je članom 12. ove Uredbe – PRESTALA DA VAŽI

Javni prevoz putnika - Član 9. Uredbe

Jedinice lokalne samouprave dužne su da obavljanje gradskog i prigradskog prevoza organizuju uz primenu mera prevencije, sprečavanja širenja i smanjenja rizika od bolesti COVID-19, u skladu sa preporukama nadležnog zavoda, odnosno instituta za javno zdravlje (u daljem tekstu: preporuke). Od mera predviđenih preporukama može se odstupiti kada je to potrebno za obavljanje službene dužnosti ovlašćenih službenih lica.

Autobuski prevoznici i autobuske stanice dužni su da obavljanje međumesnog linijskog, posebnog linijskog i prevoza putnika za sopstvene potrebe organizuju u skladu sa preporukama.

U skladu sa mogućnostima autobuskog prevoznika, potrebno je angažovanje što većeg broja autobusa, a u cilju što redovnijeg odvijanja prevoza putnika u drumskom saobraćaju.

Autobuski prevoznici sa registrovanim redom vožnje u međumesnom prevozu putnika u drumskom saobraćaju - u obavezi su da do 1. septembra 2020. godine, obavljaju polaske za koje postoje iskazane potrebe putnika, ali ne manje od 25% polazaka sa registrovanih redova vožnje, nakon čega je neophodno da prevoz obavljaju u skladu sa registrovanim redom vožnje.

Pružaoci stanične usluge na autobuskim stanicama moraju primeniti preventivne mere kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga (obavezna dezinfekcija svih prostorija autobuske stanice, opreme, mobilijara, obavezna upotreba zaštitnih sredstava tj. maski, obavezno merenje temperature putnicima u skladu sa posebnim planom mera, koje su sastavni deo akta o proceni rizika, a koji upravljač autobuske stanice donosi u skladu sa zakonom i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu).

Upravljač železničkih stanica mora primeniti preventivne mere kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga (obavezna dezinfekcija svih prostorija železničke stanice, opreme, mobilijara, obavezna upotreba zaštitnih sredstava tj. maski). Merenje temperature putnicima prema karakteristikama objekta i tehničkim mogućnostima treba organizovati prilikom ulaska u železničku stanicu ili prilikom ulaska u voz.

Železnički prevoznik i upravljač železničkih stanica dužni su da organizaciju i obavljanje unutrašnjeg železničkog saobraćaja organizuju u skladu sa preporukama.

Lučki operateri putničkih pristaništa dužni su da primenjuju preventivne mere kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga u skladu sa preporukama.

PAŽNJA - Za vreme vanrednog stanja, važila je - Odluka o ublažavanju mera zabrane obavljanja javnog prevoza putnika za vreme vanrednog stanja – koja je članom 12. ove Uredbe – PRESTALA DA VAŽI

Lična dokumenta kojima je istekao rok važenja Član 10. Uredbe

Lična dokumenta kojima je istekao rok važenja za vreme vanrednog stanja, a koja su se u smislu Odluke o važenju ličnih dokumenat državljana Republike Srbije za vreme vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", broj 32/20), smatrala važećimsmatraće se važećim do okončanja postupaka i donošenja odluka po zahtevima za izdavanje ličnih dokumenata, koji budu podneti u roku od 30 dana od prestanka vanrednog stanja.

Registracione nalepnice za vozila upisana u jedinstveni registar, izdavaće se isključivo na tehničkom pregledu vozila do 1. jula 2020. godine.

PAŽNJA - Za vreme vanrednog stanja, važila je - Odluka o važenju ličnih dokumenata državljana Republike Srbije za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", broj 32/2020) – koja je članom 12. ove Uredbe – PRESTALA DA VAŽI

Status stranih državljana - Član 11. Uredbe

Postupci za utvrđivanje statusa stranih državljana, koji u smislu Odluka o statusu stranih državljana u Republici Srbiji za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", broj 41/2020) nisu pokrenuti za vreme vanrednog stanja - pokrenuće se u roku od 30 dana od prestanka vanrednog stanja, s tim što će se do okončanja tih postupaka - smatrati da strani državljani zakonito borave u Republici Srbiji.

PAŽNJA - Za vreme vanrednog stanja, važila je - Odluka o statusu stranih državljana u Republici Srbiji za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", broj 41/2020) – koja je članom 12. ove Uredbe – PRESTALA DA VAŽI

Odluke koje prestaju da važe - Član 12. Uredbe

Danom stupanja na snagu ove Uredbe (7. maja 2020.) - prestaju da važe:

1) Odluka o ograničenju pružanja usluga u oblasti trgovine na malo, koje obuhvataju prodaju robe i vršenje usluga u trgovinskim centrima i lokalima u koje se ulazi iz zatvorenog prostora ("Sl. glasnik RS", br. 39/2020 i 63/2020);

2) Odluka o posebnim merama pružanja usluga u oblasti trgovine na malo, koja obuhvata prodaju hrane i pića u ugostiteljskim objektima i prodaju hrane za nošenje ("Sl. glasnik RS", br. 39/2020 i 63/2020);

3) Odluka o ublažavanju mera za vreme vanrednog stanja - dozvola kretanja u parkovima i na javnim površinama namenjenim za rekreaciju i sport građana ("Sl. glasnik RS", broj 63/2020);

4) Odluka o obustavi rada ustanova učeničkog i studentskog standarda čiji je osnivač Republika Srbija ("Sl. glasnik RS", broj 32/2020);

5) Odluka o obustavi izvođenja nastave u visokoškolskim ustanovama, srednjim i osnovnim školama i redovnog rada ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja ("Sl. glasnik RS", broj 30/2020);

6) Odluka o ublažavanju mera zabrane obavljanja javnog prevoza putnika za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", broj 63/2020);

7) Odluka o ograničenju organizovanja igara na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 49/2020 i 60/2020);

8) Odluka o isticanju državne zastave Republike Srbije na pola koplja odnosno jarbola ("Službeni glasnik RS", broj 49/2020);

9) Odluka o važenju ličnih dokumenata državljana Republike Srbije za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", broj 32/2020);

10) Odluka o statusu stranih državljana u Republici Srbiji za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", broj 41/2020);

11) Odluka o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo ("Sl. glasnik RS", br. 54/2020, 59/2020 i 63/2020).

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Sankt Peterburg se od 30. oktobra zatvara na sedam dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za maj 2023.

ODLUKA

o proglašenju Dana žalosti


ZAKLJUČAK

Vlade 05 broj 56-3807/2023 od 4. maja 2023. godine


ZAKLJUČAK

Vlade 05 broj 56-3866/2023 od 5. maja 2023. godine


VLADA

Savet za sprečavanje vršnjačkog nasilja i radne grupe - za bezbednost dece na internetu i za podršku mentalnom zdravlju i sigurnosti mladih


NOVI ZAKONI

Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu


JAVNE SLUŽBE

Neke dileme u pogledu izbora direktora u javnim ustanovama


PRAVOSUĐE - NOVI PROPISI


SUDSKA PRAKSA

Ustavni sud Socijalna zaštita


SUDSKA PRAKSA

Evropski sud za ljudska prava Klizište i zemljotres


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)